Změna č. 2 ÚPO Všestary - vyhláška k přijetí změny

 

O B E C    V Š E S T A R Y
 
 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Zastupitelstvo obce Všestary, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen: stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen: správní řád), ve spojení s ustanovením § 188 odst. 3 stavebního zákona na svém zasedání dne 16. září 2010
 
vydává
Změnu č.2 Územního plánu obce Všestary
formou opatření obecné povahy
 
Změna č.2 Územního plánu obce Všestary se skládá z textové a grafické části:
Obsah textové části:
a/ Vymezení zastavěného území obce                                                                     
b/ Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot                
c/ Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně                                                                                             
d/ Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování    
e/ Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů apod.
f/ Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popř. podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu
g/ Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit                   
h/ Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo                                                                                            
i/ Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části
j/ Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití území studií podmínkou pro rozhodování a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie
Obsah grafické části:
Hlavní výkres                                      1 : 5 000 (výřez)
Výkres technické infrastruktury          1 : 5 000 (výřez)
Odůvodnění Změny č.2 Územního plánu obce Všestary se skládá z textové a grafické části a přílohy:
Obsah textové části odůvodnění:
a/ Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
b/ Údaje o splnění zadání
c/ Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území
d/ Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
e/ odůvodnění zpracované pořizovatelem 
-       postup při pořízení územního plánu
-       výsledek přezkoumání územního plánu dle § 53, odst.4 stavebního zákona
-       vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území
-       stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivu na životní prostředí se sdělením, jak bylo zohledněno
-       vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch
-       rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění a vyhodnocení připomínek.
Obsah grafické části odůvodnění:
Výkres širších vztahů                                    1 : 25 000
Výkres předpokládaných záborů ZPF          1 : 5 000 (výřez)
Příloha odůvodnění:
            Zadání územní studie pro lokality V4, V5, OV2 a II/V2
 
 
Poučení:
Proti Změně č.2 Územního plánu obce Všestary, vydané formouopatření obecné povahy, nelze podle § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.
Opatření obecné povahy nabude účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, po tuto dobu je v úplné podobě k nahlédnutí na Obecním úřadu Všestary, na Odboru hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové a na webových stránkách Magistrátu města Hradec Králové www.hradeckralove.org.      
Územní plán Všestary bude po nabytí účinnosti uložen na Obecním úřadě Všestary, na Magistrátu města Hradec Králové (úřad územního plánování a stavební úřad), na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje a web. stránkách www.hradeckralove.org.
Podle tohoto opatření obecné povahy se postupuje při rozhodování v území podle stavebního zákona a dalších právních předpisů.
 
 
………………………………                                                              ……………………………
 Ing. Michal Derner                                                                             JUDr. Zuzana Zlatohlávková
      místostarosta obce                                                                                         starosta obce
 
 
 
 
 
r a z í t k o       o b c e
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne:                                                                                Sejmuto dne:

 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz
Prohlášení o přístupnosti

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2024