Užitečné informace

Kam všude hlásit (nebo nehlásit) změnu adresy trvalého pobytu

Zde najde občan, který si změnil adresu trvalého pobytu, rady, na kterých úřadech a institucích je nutno oznámit změnu adresy, a kde návštěva – díky základním registrům – nutná není.

 

 

emusíte obíhat všechny úřady a hlásit změnu na každém úřadě zvlášť. Většina úřadů si data, která potřebuje, předává díky registrům mezi sebou automaticky.

Následujícím textem nás provede Jan Novák.

První krok – místně příslušný obecní úřad.

Jan Novák se přestěhoval. Jeho první zastávkou je obecní úřad v místě nového trvalého pobytu. Vyplní tam a podepíše přihlašovací lístek k trvalému pobytu. Předloží platný občanský průkaz a doklad, který ho opravňuje užívat byt nebo dům (např. výpis z katastru nemovitostí, kupní smlouvu, nájemní smlouvu) anebo úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby (např. majitele nemovitosti) o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu a opět doklad, který to dokazuje (např. výpis z katastru nemovitostí). Úředně ověřené potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí svůj souhlas na přihlašovacím tiskopisu přímo na úřadu a předloží i doklad o oprávněnosti užívání bytu či domu.

Katastrální úřad

Na katastrální úřad nemusí Jan Novák nic oznamovat. Data si tento úřad aktualizuje automaticky. Správnost nové adresy je možné ověřit na veřejném portále Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v sekci „Nahlížení do katastru nemovitostí“ http://nahlizenidokn.cuzk.cz/.

Zdravotní pojišťovna.

I když jsou k základním registrům připojeny všechny tuzemské zdravotní pojišťovny, stále však platí pro Jana Nováka oznamovací povinnost dle zákona o veřejném zdravotním pojištění. Musí tedy do 30 dnů od přestěhování tuto změnu své pojišťovně oznámit bez ohledu na to, zda pojišťovna provede změnu sama.

Finanční úřad

Všechny finanční úřady jsou k základním registrům napojeny. Dejte ale pozor na to, že finanční úřady rozlišují, zda v daňovém řízení je daňový subjekt (v našem případě Jan Novák) registrován či nikoliv. Pokud Jan Novák není registrován, postupuje finanční úřad podle daňového řádu. Tedy původně místně příslušný finanční úřad zašle Janu Novákovi oznámení o změně místní příslušnosti (uvede, u kterého územního pracoviště příslušného finančního úřadu bude uložen jeho daňový spis). Pokud se však jedná o registrovaný daňový subjekt, vydá finanční úřad rozhodnutí o stanovení data konce místní příslušnosti a teprve tímto datem, tedy

dnem výslovně uvedeným v tomto rozhodnutí, přechází místní příslušnost na finanční úřad podle nové adresy trvalého pobytu.

Řidičský průkaz a registr vozidel.

Řidičský průkaz:

Pokud Jan Novák mění adresu trvalého pobytu v rámci jedné obce, nemá povinnost tuto změnu oznamovat.

Co s sebou?

Starý řidičský průkaz

Občanský průkaz

 

Jestli se však Jan Novák stěhuje z jedné obce do druhé (v praxi častější případ), musí tuto změnu nahlásit do pěti pracovních dnů na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností tam, kam se přestěhoval. Za změnu údajů v řidičském průkaze zaplatí správní poplatek ve výši padesáti korun.

Registr vozidel:

Jestli Jan Novák vlastní automobil, bude ho čekat také cesta na registr vozidel a v případě stěhování do jiného kraje i výměna registračních značek. Změnu je potřeba nahlásit nejpozději do 10 pracovních dnů od doby změny adresy trvalého pobytu. Na správní poplatek si opět přichystá padesát korun. Následně bude vydáno nové osvědčení o registraci vozidla.

Co s sebou?

Velký i malý technický průkaz

Potvrzení o pojištění (zelenou kartu)

Potvrzení o technické kontrole

Obě registrační značky z vozidla (v případě stěhování do jiného kraje)

 

 Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu

Už od poloviny roku 2012 se můžete spolehnout na tzv. základní registry, které zajišťují, že už núzemí jiného kraje obdrží i nové registrační značky s danou krajskou příslušností. Správní poplatky činí 100 Kč (50 Kč za změnu pobytu a 50 Kč za změnu registrační značky). Samotné vydání registračních značek je pak zdarma.

Úřad práce.

V oblasti státní sociální podpory (rodičovský příspěvek; přídavek na dítě; příspěvek na bydlení; porodné; pohřebné; dávky pěstounské péče; dávky pro osoby se zdravotním postižením atd.) získávají úřady práce údaje automaticky – vše si zkontrolují a evidují sami.

Jestliže jde ale o další agendy (pomoc v hmotné nouzi; podporu v nezaměstnanosti apod.), tam má z technických důvodů Jan Novák povinnost nahlásit změnu příslušnému kontaktnímu pracovišti úřadu práce.

Živnostenský úřad.

Živnostenskému úřadu nemusí Jan Novák, pokud podniká, žádnou změnu hlásit. Správnost nové adresy si může Jan Novák ověřit na veřejném portálu Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky – http://www.rzp.cz/cgi-bin/aps_cacheWEB.sh?VSS_SERV=ZVWSBJFND.

Česká správa sociálního zabezpečení.

V případě, že Jan Novák pobírá důchod, musí změnu nahlásit sám. Způsob hlášení změny u příjemců důchodu závisí na způsobu výplaty důchodu, tj. zda v hotovosti na pobočce pošty nebo na účet u peněžního ústavu.

1. Jan Novák pobírá důchod na poště

 

Pokud Janu Novákovi ČSSZ vyplácí důchod prostřednictvím pošty, změnu nahlásí na kterékoli poště, která převede výplatu důchodu na poštu v novém místě trvalého pobytu a následně změnu adresy ohlásí ČSSZ.

2. Jan Novák pobírá důchod na účet u banky

 

Změnu musí Jan Novák nahlásit sám – třeba formou vlastnoručně podepsaného dopisu, v němž uvede svoje rodné číslo a novou adresu trvalého pobytu. Ten musí poslat na adresu ČSSZ, Křížová 25, Praha 5, 225 08. Je možné však také použít formulář, který je k dispozici na webových stránkách ČSSZ a také na okresních správách sociálního zabezpečení.

Oznámení o změně je možné poslat též v elektronické podobě podepsaným uznávaným elektronickým podpisem na adresu e-podatelny: nebo datovou zprávou přes informační systém datových schránek do datové schránky ČSSZ: ID 49kaiq3.

Jestli Jan Novák pobírá důchod a bydlí v cizině, musí oznámit změnu adresy buďto písemnou formou vlastnoručně podepsaného dopisu, který zašle na výše uvedenou adresu ČSSZ (s tím, že do adresy připíše Oddělení výplat důchodů v oblasti mezinárodních důchodových agend), nebo na výše uvedený e-mail či datovou schránku.

Další instituce, kam Jan Novák musí zatím změnu trvalého pobytu hlásit.

Jan Novák musí změnu i nadále ohlašovat především nestátním (komerčním) subjektům.

Jde především o:

banky (či jiné finanční společnosti, kde má Jan Novák např. úvěr),

dodavatele elektrické energie,

plynárny,

komerční pojišťovny, u kterých má pojistku,

ošetřujícího lékaře, zubaře,

zaměstnavatele či školu,

poštu (v případě SIPO, placení televizních a rozhlasových poplatků),

telefonního operátora, atd.

Připravujeme možnost, že i komerční subjekty budou napojeny na základní registry a občanům se tak v případě změny adresy trvalého pobytu zase o něco zjednoduší komunikace nejenom s orgány státní správy, ale rovněž i s komerčními subjekty.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Identifikace osob (sepsání listiny o identifikaci)

Identifikaci osob, tedy zjištění totožnosti identifikované osoby prostřednictvím zákonem stanovených údajů a sepsání listiny o identifikaci, která má charakter veřejné listiny, Obecní úřad Všestary neprovádí.

Identifikaci ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, provádí stanovené povinné osoby: banky, družstevní spořitelny, pojišťovny, směnárny, úvěrové instituce, kasina, obchodníci s nemovitostmi, ale i bazary a zastavárny a každý další podnikatelský subjekt, pokud přijímá platbu v hotovosti v hodnotě nad 15.000 EUR.

Zprostředkovanou identifikaci provádí notáři a v přenesené působnosti krajské úřady a úřady obcí s rozšířenou působností - tedy nám nejblíže například Magistrát města Hradce Králové. Správní poplatek činí 200 Kč.

 

 

 

 

Udělení státního občanství

Žádosti o udělení státního občanství přijímá:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
Pivovarské nám. 1245
500 03 Hradec Králové
tel. 495 817 111

Zde najdete informace pro žadatele (podmínky žádosti, potřebné doklady, povinnosti po udělení občanství).

 

 

 

Informace pro žadatele o udělení státního občanství České republiky

(dle podkladů KÚ Královéhradeckého kraje)

Státní občanství České republiky lze na žádost dle § 7 zák. č. 40/1993 Sb. udělit fyzické osobě, která splňuje současně to zákonné podmínky:

a) má na území České republiky ke dni podání žádosti po dobu nejméně pěti let povolen trvalý pobyt a po tuto dobu se zde převážně zdržuje,

b) prokáže, že nabytím státního občanství České republiky pozbyde dosavadní státní občanství, nebo prokáže, že pozbyla dosavadní státní občanství, nejde-li o bezdomovce nebo osobu s přiznaným postavením uprchlíka na území České republiky, → (doklad o pozbytí státního občanství nelze předkládat v okamžiku podání žádosti! - viz dole *)

c) nebyla v posledních pěti letech pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin,

d) prokáže znalost českého jazyka,

e) plní povinnosti vyplývající z ustanovení zvláštního právního předpisu upravujícího pobyt a

vstup cizinců na území České republiky, povinnosti vyplývající ze zvláštních předpisů

upravujících veřejné zdravotní pojištěni, sociální zabezpečení, důchodové pojištění, daně,

odvody a poplatky.

· Manželé mohou podat společnou žádost o udělení státního občanství  České republiky.

· Rodiče mohou do žádosti zahrnout i dítě mladší 18 let. Pokud žádost podává pouze jeden z

rodičů, předloží kromě níže uvedených dokladů také souhlas druhého rodiče se změnou

státního občanství dítěte. (Pokud se druhý rodič nemůže dostavit, musí být jeho podpis

úředně ověřen.)

K žádosti o udělení státního občanství České republiky žadatel připojí:

1) ŽÁDOST – psaná  volnou formou v českém jazyce (rukopisně - čitelně, nebo na PC) - uvést

důvody, které vedou k podání žádosti o udělení státního občanství, zakončit podpisem a

adresou bydliště; v záhlaví žádosti se uvede adresa: Ministerstvo vnitra ČR, odd. státního

občanství a matrik, Náměstí  Hrdinů 3, 140 21 Praha 4

2) ŽIVOTOPIS - píše se na další papír, musí být podrobný, NE strukturovaný !

3) RODNÝ LIST - originál (i rodné  listy děti, jsou-li zahrnuty do žádosti)

- pokud je stanoveno musí mít cizozemské  doklady vyšší ověření (tj. Apostille,

Superlegalizace) .

- dále je nutné listinu opatřit úředním překladem (tj. pouze soudním tlumočníkem

jmenovaným Krajským soudem pro jazyk v němž jsou matriční doklady psány - např.

překladatel pověřený k pořizování úředních překladů z ruského jazyka nemůže překládat

rodný  list z jazyka ukrajinského)

4) ODDACÍ LIST, žadatel rozvedený - ROZSUDEK O ROZVODU, ovdovělý - ÚMRTNÍ LIST – rovněž opatřeno úředním překladem, případně i vyšším ověřením

5) PRŮKAZ K POBYTU CIZINCE, CIZOZEMSKÝ PAS - platné!

Jestliže bude žadateli během správního řízení udělen Ministerstvem vnitra tzv. příslib (o udělení

státního občanství) je třeba zařídit *) doklad o  p o z b y t í  dosavadního státního občanství, nejde-li o bezdomovce nebo osobu s přiznaným postavením uprchlíka na území České  republiky. U států, které neznají  institut propuštění, je tuto skutečnost třeba doložit potvrzením zastupitelského úřadu o této skutečnosti. Žádost, která  nesplňuje všechny zákonné podmínky, nemůže být Krajským úřadem doporučena ke kladnému vyřízení.

Dle zákona č. 634/2004 Sb. ve znění pozdějších přepisů činí správní  poplatek za udělení státního

občanství  Kč 10 000,-.

NA UDĚLENÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ANI NA PROMINUTÍ JAKÉKOLIV PODMÍNKY NENÍ PRÁVNÍ NÁROK!

Před osobní návštěvou nás prosím kontaktujte na uvedených  telefonních číslech:

Černá Miloslava (Rychnov nad Kněžnou, Hradec Králové) 495 817 438

Novotná  Petra (Hradec Králové, Jičín) 495 817 155

Soukupová Zdena (Náchod, Hradec Králové) 495 817 456

Štěpánková Lenka (Trutnov, Hradec Králové) 495 817 439

Po udělení státního občanství České republiky:

· občan požádá  na matrice o zápis narození do zvláštní  matriky v Brně, pokud uzavřel manželství  v cizině - požádá i o zápis uzavření manželství do zvláštní matriky v Brně (žádá se prostřednictvím matriky v místě bydliště). K zápisu je nutné vyplnit na místě žádost o zápis narození, případně uzavření manželství, dále předložit rodný  list s překladem, žadatele narození po roce 1950 předloží rovněž oddací  list rodičů, v případě zápisu uzavření manželství rovněž oddací  list s překladem, listinu o udělení státního občanství, povolení pobytu pro cizince.

· po obdržení rodného listu (případně i oddacího listu) ze zvláštní  matriky v Brně se přihlásí  na

ohlašovně v místě bydliště k trvalému pobytu.

· odevzdá na cizinecké  policii povolení k pobytu pro cizince.

· požádá o vydání občanského průkazu a cestovního pasu (Magistrát města Hradec Králové,

případně matrika v místě trvalého pobytu).

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz
Prohlášení o přístupnosti

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2024