Ověřování pravosti podpisů a opisů, nebo kopie listin

OVĚŘOVÁNÍ PRAVOSTI PODPISŮ A OPISŮ NEBO KOPIE LISTIN

4. Základní informace:


Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (dále též "vidimovaná listina") se doslova shoduje s předloženou listinou. Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.

Vidimace a legalizace se provádí v úředních místnostech úřadu. Na jiném vhodném místě lze provést vidimaci a legalizaci jen ze závažných důvodů s tím, že toto místo leží v matričním obvodu Obecního úřadu ve Všestarech.

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat:
Fyzická osoba.

Jaké jsou podmínky a postup:

VIDIMACE
Při vidimace se na listině vyznačí ověřovací doložka s otiskem úředního razítka.

Vidimace se neprovede:

 1. je-li listinou, z níž je vidimovaná listina pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit (občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,
 2. je-li listina psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého, to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
 3. je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným zajišťovacím prvkem, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologramem; to neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
 4. jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,
 5. jestliže se listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena a
 6. není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná a prvopis, již ověřenou vidimovanou listinu, listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů, opis nebo kopii pořízenou ze spisu, nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.

LEGALIZACE
Legalizace se na listině vyznačí ověřovací doložkou a otiskem úředního razítka.

Legalizace se neprovede, je-li legalizován podpis ověřující osoby, která legalizaci provádí, je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, nebo jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text (i na předtištěném, ale nevyplněném tiskopise).

Jakým způsobem:
Osobní návštěvou matriky Obecního úřadu ve Všestarech ( přízemí budovy )

Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Žadatel o legalizaci, popřípadě svědci, předloží k prokázání své totožnosti platný

 • občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana ČR,
 • průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince,
 • průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení mezinárodní ochrany,
 • průkaz povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl, nebo průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany, jde-li o osobu požívající doplňkové ochrany,
 • průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany, nebo
 • průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.

 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře nejsou stanoveny.
 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Správní poplatek je stanoven zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích a činí 30 Kč za ověření 1 strany listiny (i započaté) a 30 Kč za ověření pravosti podpisu. Poplatek se hradí na místě, pověřený pracovník vystaví stvrzenku.

Od poplatku za ověření podpisu na listině jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P.

Od poplatku za ověření listin a za ověření podpisu jsou osvobozeny nadace a nadační fondy, občanská sdružení a odborové organizace a obecně prospěšné společnosti, založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany památek, souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny.     

Jaké jsou lhůty pro ověřování:

Ověřování se provádí na počkání.

Kteří jsou další účastníci řízení:

Nemůže-li fyzická osoba číst nebo psát, provede pověřený zaměstnanec legalizaci za účasti dvou svědků. Svou přítomnost stvrdí svědci podpisem v ověřovací knize.

 

 

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu.

 

Jaké jsou další související předpisy:

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

Nejčastější dotazy:

 Kdo ještě může ověřit listinu?

Ověřování pravosti podpisů a opisů nebo kopie listin dále provádějí notáři podle zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, od 01. 07. 2009 také držitel poštovní licence (Česká pošta s. p. – pracoviště Czech Point) a Hospodářská komora ČR.

 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz
Prohlášení o přístupnosti

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2022