Hlášení trvalého pobytu

Hlášení trvalého pobytu

Základní informace:
Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu v České republice a to v objektu, který  je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci, a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním.
Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k takovému objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Změnu místa trvalého pobytu ohlašuje v místě nového trvalého pobytu:

  • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci,
  • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu,
  • zákonný zástupce za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu,
  • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schválenou soudem.

Jakým způsobem zahájit řešení:
Ohlášením změny místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.

Na které instituci:
Obecní úřad Všestary, matrika - evidence obyvatel (pokud se občan hlásí k trvalému pobytu ve Všestarech a jejich místních částech Všestary, Bříza, Chlum, Lípa, Rosnice a Rozběřice).

Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

  1. vyplnit a podepsat "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu", který je k dispozici na ohlašovně (je nutné použít pouze originální tiskopis)
  2. předložit platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část (roh označený na rub písmenem A); občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství, doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt uvedený v odstavci 1 nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu. Doklad o vlastnickém právu nemusí vlastník nebo oprávněná osoba předkládat, pokud si existenci práva k objektu může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

 

 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Tiskopis "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu" dostanete při hlášení změny místa trvalého pobytu přímo na matrice (ohlašovně) - není k dispozici v elektronické podobě.

Jaké jsou poplatky a jak je lze hradit:

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatíte správní poplatek ve výši 50 Kč za osoby uvedené na jednom přihlašovacím lístku, poplatek je splatný ihned. Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:


Změna trvalého pobytu se provádí na počkání. Zjistí-li se při hlášení místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v základním registru obyvatel nebo v informačním systému, vyzve ohlašovna občana k jejich odstranění. Ve výzvě stanoví lhůtu k jejich odstranění, nejméně však 15 dnů. Pokud občan nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní, rozhodne ohlašovna ve správním řízení o tom, že změna trvalého pobytu nebude zaevidována. 

Ohlašovna je povinna provést zápis o změně adresy místa trvalého pobytu do agendového informačního systému evidence obyvatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů.

Kteří jsou další účastníci:

Oprávněná osoba – vlastník nemovitosti, která dává souhlas s ohlášením změny místa trvalého pobytu.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Občan, který si změnil adresu trvalého bydliště, má povinnost zažádat do 15 pracovních dní o vydání nového občanského průkazu.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:


Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel.

Jaké jsou další související předpisy:
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:


V případě, že vám ohlašovna po splnění zákonných podmínek vyhoví a hlášenou změnu místa trvalého pobytu zaeviduje, nevydává rozhodnutí ve správním řízení.

Pokud ohlašovna zjistí při hlášení místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v  základním registru obyvatel nebo v informačním systému a občan nedostatky po výzvě ve stanovené lhůtě neodstraní, ohlašovna rozhodne o tom, že změna místa trvalého pobytu nebude zaevidována. Proti rozhodnutí lze podat odvolání u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.

Ohlašovna rozhoduje o zrušení údaje o místu trvalého pobytu za podmínek stanovených zákonem a v souladu se správním řádem. Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí sídlo ohlašovny (zde OÚ Všestary, Všestary 35, PSČ 503 12), v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen.

Nejčastější dotazy:


Je nutné na ohlašovně přihlásit novorozené dítě?


Není. Narozené dítě je automaticky přihlášeno k trvalému pobytu na adresu, kterou má jeho matka, není-li matka občanem, je místem trvalého pobytu dítěte v době jeho narození místo trvalého pobytu otce (§ 10 odst. 3 zák. o evidenci obyvatel).

Je možné se přihlásit k trvalému pobytu na ohlašovně?


Není. Na ohlašovně je přihlášen pouze občan, kterému byl zrušen údaj o trvalém pobytu ve správním řízení na základě žádosti podané oprávněnou osobou. Trvalý pobyt na ohlašovně má také občan, který nabyl státní občanství ČR nebo občan, který ukončil pobyt v cizině, a nemůže se přihlásit k pobytu na konkrétní adresu.

 

Další informace:


Občan si může na ohlašovně dle místa svého trvalého pobytu písemně požádat o zavedení údaje o adrese do evidence obyvatel, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu. Taková adresa je poskytována správním orgánům nebo jiným orgánům veřejné moci pro účely doručování.

 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz
Prohlášení o přístupnosti

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2024