Uzavření manželství

Uzavření manželství

Základní informace k životní situaci:
Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství (dále jen "snoubenci"), že spolu vstupují do manželství. Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní, činí se v přítomnosti dvou svědků.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:
Snoubenci nebo zplnomocněný zástupce jednoho ze snoubenců.

Manželství může uzavřít každý, pokud mu v tom nebrání zákonná překážka.

Manželství

 • nemůže uzavřít nezletilý, který není plně svéprávný;
 • nemůže uzavřít osoba, jejíž svéprávnost byla v této oblasti omezena;
 • nemůže uzavřít osoba, která již dříve uzavřela manželství, ani osoba, která již dříve vstoupila do registrovaného partnerství nebo jiného obdobného svazku uzavřeného v zahraničí, a toto manželství, registrované partnerství nebo jiný obdobný svazek uzavřený v zahraničí trvá;
 • nemůže být uzavřeno mezi předky a potomky, ani mezi sourozenci; totéž platí o osobách, jejichž příbuzenství vzniklo osvojením.
 • nemůže být uzavřeno mezi poručníkem a poručencem, mezi dítětem a osobou, do jejíž péče bylo dítě svěřeno, nebo pěstounem a svěřeným dítětem.

Jaké jsou podmínky a postup:


Snoubenci musí před uzavřením manželství předložit matričnímu úřadu potřebné předepsané doklady, jimiž prokazují právní způsobilost k uzavření manželství.

Jakým způsobem:


Hodláte-li uzavřít manželství formou občanského sňatku v obřadní síni, Obecního úřadu Všestary nebo na jiném vhodném místě v matričním obvodu OÚ Všestary, je nutno navštívit matriku OÚ ve Všestarech.

Na které instituci:
Obecní úřad Všestary - matrika.

Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Je-li snoubenec občanem přihlášeným k trvalému pobytu v české republice, předkládá matričnímu úřadu tyto doklady:

 • vyplněný dotazník k uzavření manželství,
 • platný doklad totožnosti,
 • rodný list,
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem),
 • výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu,
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela, případně pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství nebo úmrtní list zemřelého partnera.

Je-li snoubenec občanem ČR, který má trvalý pobyt v cizině, je povinen prokázat svoji totožnost a předložit výše uvedené doklady nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem, na jehož území má snoubenec pobyt, vydávány.

Je-li snoubenec cizincem, k dotazníku k uzavření manželství dále předkládá:

 • rodný list,
 • doklad o státním občanství,
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li cizím státem vydáván,
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno,
 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, jde-li o rozvedeného cizince,
 • potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zmocněncem,
 • doklad, kterým je možné prokázat totožnost.
 • potvrzení vydané Ministerstvem vnitra o oprávněnosti pobytu na území ČR; to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky). Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

Nezletilý, který není plně svéprávný a dovršil 16 let věku, předloží také rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství.

Doklad, který jsou muž nebo žena jinak povinni předložit, se nepředkládá, pokud si skutečnost v něm uvedenou matriční úřad ověří z jím vedené matriční knihy, ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel, z informačního systému cizinců, z informačního systému evidence občanských průkazů nebo z informačního systému evidence cestovních dokladů.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:


Dotazník k uzavření manželství snoubenci obdrží buď přímo na matrice OÚ Všestary nebo si jej lze stáhnou z webu obce.
Pokud je manželství uzavíráno mimo obřadní místnost a stanovenou dobu, je nutné vyplnit žádost – oba zde zmíněné formuláře si můžete stáhnout ve formulářích na webu obce.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Zpoplatněno je uzavření manželství mezi snoubenci:

 • nemají-li trvalý pobyt na území České republiky - 3 000,- Kč
 • z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky - 2 000,- Kč.

Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost je zpoplatněno částkou 1 000,- Kč.
Za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství zaplatí snoubenec 500,- Kč.
V ostatních případech není správní poplatek za uzavření manželství stanoven. Poplatky se platí v hotovosti před provedením úkonu.

 

Sňatek na jiném místě

O povolení uzavřít manželství na kterémkoliv vhodném místě v matričním obvodu OÚ Všestary se žádá na matričním úřadě.

Rada obce usnesením č.R4/2016 stanovila úhradu režijních nákladů na svatební obřady konané mimo stanovené místo na

 1. 1.000,- Kč pro svatby konané v katastrech obce Všestary ( Všestary, Bříza, Chlum, Lípa, Rosnice, Rozběřice )

 2. 2.000,- Kč mimo katastr obce Všestary v matričním obvodu- obec Čistěves, obec Dohalice (místní části Dohalice, Horní Dohalice), obec Hněvčeves, obec Máslojedy, obec Mokrovousy, obec Mžany (místní části Dub, Mžany, Stračovská Lhota), obec Sadová, obec Sovětice (místní části Horní Černůtky, Sovětice), obec Střezetice (místní části Dlouhé Dvory, Střezetice), obec Světí a obec Třesovice (místní části Popovice, Třesovice).  Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
  Termín sňatku je nutno zarezervovat na matrice OÚ Všestary s dostatečným předstihem.

  Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:


  Pokud je snoubenec neslyšící, němý nebo nemluví nebo nerozumí česky, je nutná při prohlášení o uzavření manželství nebo vstupu do partnerství přítomnost tlumočníka. Jeho účast si snoubenci zajišťují na vlastní náklady, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství učinit. Nejde-li o tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu, musí tlumočník složit slib do rukou matrikáře, a to ve znění slibu podle zákona o znalcích a tlumočnících.

  Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
  Uzavřením sňatku dochází ke změně údajů zapisovaných do občanského průkazu. Do 15 pracovních dní od obdržení oddacího listu je nutno zažádat o nový OP.

  Podle kterého právního předpisu se postupuje:
  Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách.
  Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. 

  Jaké jsou další související předpisy:
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

   

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz
Prohlášení o přístupnosti

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2021