Uzavření manželství

Uzavření manželství

Základní informace k životní situaci:
Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství (dále jen "snoubenci"), že spolu vstupují do manželství. Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní, činí se v přítomnosti dvou svědků.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:
Snoubenci nebo zplnomocněný zástupce jednoho ze snoubenců.

Manželství může uzavřít každý, pokud mu v tom nebrání zákonná překážka.

Manželství

 • nemůže uzavřít nezletilý, který není plně svéprávný;
 • nemůže uzavřít osoba, jejíž svéprávnost byla v této oblasti omezena;
 • nemůže uzavřít osoba, která již dříve uzavřela manželství, ani osoba, která již dříve vstoupila do registrovaného partnerství nebo jiného obdobného svazku uzavřeného v zahraničí, a toto manželství, registrované partnerství nebo jiný obdobný svazek uzavřený v zahraničí trvá;
 • nemůže být uzavřeno mezi předky a potomky, ani mezi sourozenci; totéž platí o osobách, jejichž příbuzenství vzniklo osvojením.
 • nemůže být uzavřeno mezi poručníkem a poručencem, mezi dítětem a osobou, do jejíž péče bylo dítě svěřeno, nebo pěstounem a svěřeným dítětem.

Jaké jsou podmínky a postup:


Snoubenci musí před uzavřením manželství předložit matričnímu úřadu potřebné předepsané doklady, jimiž prokazují právní způsobilost k uzavření manželství.

Jakým způsobem:


Hodláte-li uzavřít manželství formou občanského sňatku v obřadní síni, Obecního úřadu Všestary nebo na jiném vhodném místě v matričním obvodu OÚ Všestary, je nutno navštívit matriku OÚ ve Všestarech.

Na které instituci:
Obecní úřad Všestary - matrika.

Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Je-li snoubenec občanem přihlášeným k trvalému pobytu v české republice, předkládá matričnímu úřadu tyto doklady:

 • vyplněný dotazník k uzavření manželství,
 • platný doklad totožnosti,
 • rodný list,
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem),
 • výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu,
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela, případně pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství nebo úmrtní list zemřelého partnera.

Je-li snoubenec občanem ČR, který má trvalý pobyt v cizině, je povinen prokázat svoji totožnost a předložit výše uvedené doklady nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem, na jehož území má snoubenec pobyt, vydávány.

Je-li snoubenec cizincem, k dotazníku k uzavření manželství dále předkládá:

 • rodný list,
 • doklad o státním občanství,
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li cizím státem vydáván,
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno,
 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, jde-li o rozvedeného cizince,
 • potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zmocněncem,
 • doklad, kterým je možné prokázat totožnost.
 • potvrzení vydané Ministerstvem vnitra o oprávněnosti pobytu na území ČR; to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky). Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

Nezletilý, který není plně svéprávný a dovršil 16 let věku, předloží také rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství.

Doklad, který jsou muž nebo žena jinak povinni předložit, se nepředkládá, pokud si skutečnost v něm uvedenou matriční úřad ověří z jím vedené matriční knihy, ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel, z informačního systému cizinců, z informačního systému evidence občanských průkazů nebo z informačního systému evidence cestovních dokladů.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:


Dotazník k uzavření manželství snoubenci obdrží buď přímo na matrice OÚ Všestary nebo si jej lze stáhnou z webu obce.
Pokud je manželství uzavíráno mimo obřadní místnost a stanovenou dobu, je nutné vyplnit žádost – oba zde zmíněné formuláře si můžete stáhnout ve formulářích na webu obce.

Jaké jsou správní poplatky a jak je lze uhradit:
Zpoplatněno je uzavření manželství mezi snoubenci:

 • nemají-li trvalý pobyt na území České republiky - 3 000,- Kč
 • z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky - 2 000,- Kč.

Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost je zpoplatněno částkou  1 000,- Kč.
Za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství zaplatí snoubenec 500,- Kč.
V ostatních případech není správní poplatek za uzavření manželství stanoven. Poplatky se platí v hotovosti před provedením úkonu.

Sňatek na jiném místě

O povolení uzavřít manželství na kterémkoliv vhodném místě v matričním obvodu OÚ Všestary se žádá na matričním úřadu.

Rada obce usnesením č.R48/2021 zrušila úhradu režijních poplatků za svatební obřady.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

 1. Termín sňatku je nutno zarezervovat na matrice OÚ Všestary s dostatečným předstihem.

  Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:


  Pokud je snoubenec neslyšící, němý nebo nemluví nebo nerozumí česky, je nutná při prohlášení o uzavření manželství nebo vstupu do partnerství přítomnost tlumočníka. Jeho účast si snoubenci zajišťují na vlastní náklady, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství učinit. Nejde-li o tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu, musí tlumočník složit slib do rukou matrikáře, a to ve znění slibu podle zákona o znalcích a tlumočnících.

  Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
  Uzavřením sňatku dochází ke změně údajů zapisovaných do občanského průkazu. Do 15 pracovních dní od obdržení oddacího listu je nutno zažádat o nový OP.

  Podle kterého právního předpisu se postupuje:
  Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách.
  Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. 

  Jaké jsou další související předpisy:
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

   

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz
Prohlášení o přístupnosti

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2022