Sňatky

Základní informace k uzavření manželství

Doklady potřebné k uzavření sňatku:

 • dotazník k uzavření manželství (viz. soubory ke stažení dole)
 • občanské průkazy obou snoubenců - nemáte-li platný občanský průkaz, je nutné předložit cestovní pas, k němu však musíte předložit potvrzení o trvalém bydlišti a osobním stavu
 • rodné listy obou snoubenců - rodný list musí v záhlaví obsahovat svazek, ročník, stranu a pořadové číslo. Pokud nemáte platný rodný list se všemi uvedenými náležitostmi, vyžádejte si duplikát rodného listu u příslušné matriky v místě vašeho narození
 • rozsudek soudu o rozvodu s doložkou o nabytí právní moci - doklad překládají rozvedení snoubenci
 • úmrtní list - doklad překládají ovdovělí snoubenci
 • rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství - v případě, že sňatek hodlá uzavřít osoba nezletilá starší 16 let (rozsudek musí být opět opatřen doložkou o právní moci)

Pokud snoubenci hodlají uzavřít církevní sňatek, předloží tyto doklady:

 • dotazník k uzavření manželství (viz. soubory ke stažení dole)
 • občanské průkazy
 • rodné listy
 • žádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku - na základě této žádosti je snoubencům vydáno příslušným matričním úřadem, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno, osvědčení k církevnímu sňatku

Cizinec žádající o uzavření manželství předloží tyto doklady:

 • dotazník k uzavření manželství (viz. soubory ke stažení dole)
 • osvědčení o právní způsobilosti uzavřít manželství  - nesmí být starší 6 měsíců a musí obsahovat informaci, že podle právního řádu dotčeného státu je žadatel tohoto státu oprávněn uzavřít manželství
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR - nesmí být starší 7 pracovních dnů ke dni uzavření manželství
 • rodný list
 • doklad o osobním stavu
 • doklad o trvalém bydlišti (nemusí předkládat občan EU nebo občan jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru)
 • doklad o státním občanství 

Všechny cizojazyčné listiny musí být úředně přeloženy do českého jazyka. Pokud jsou listiny vydané státem, se kterým Česká republika nemá uzavřenou smlouvu o právní pomoci ve věcech občanských a rodinných, musí být opatřeny doložkou Apostille.

Pokud některý ze snoubenců nemluví česky nebo je němý či neslyšící, je nutná přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka si snoubenci zajišťují sami na vlastní náklady.

Správní poplatky za uzavření manželství:

 • uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR - 5000 Kč
 • uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR - 3000 Kč
 • přítomnost matrikáře u sňatku v nematriční obci není-li ani jeden ze snoubenců přihlášen k TP ve správním obvodu této obce - 1000 Kč
 • vydání povolení uzavřít manželství mimo určené místo a dobu - 3000 Kč
 • vydání osvědčení k církevnímu sňatku  - 500Kč
 • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství - 500 Kč

 

 Sňatek na jiném místě

O povolení uzavřít manželství na kterémkoliv vhodném místě v matričním obvodu OÚ Všestary se žádá na matričním úřadu.

Rada obce usnesením č.R48/2021 zrušila úhradu režijních poplatků za svatební obřady.  

 

Veškeré potřebné informace ke svatebním obřadům získáte na matrice OÚ, tel. 495 458 028, e-mail .

 

 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz
Prohlášení o přístupnosti

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2024