Zákon o střetu zájmů - žádost o přístup.


ŽÁDOST

O OSOBNÍ PŘÍSTUP K REGISTRU OZNÁMENÍ O ČINNOSTECH, OZNÁMENÍ O MAJETKU A OZNÁMENÍ O PŘÍJMECH, DARECH A ZÁVAZCÍCH VEŘEJNÝCH FUNKCIONÁŘŮ dle §13 odst. 3 zákona 159/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů


ŽADATEL:

Jméno:

Příjmení: .

Datum narození : .

Místo trvalého pobytu: .

Adresa pro doručování : ________________________________________________________________ .

Poučení :

Neoprávněně sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě ( 13 odst. 4) je přestupkem dle § 23 odst. 2.
Dále se přestupku dopustí osoba, která:
- používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře podle § 13 odst. 7,
- poruší povinnost mlčenlivosti podle § 14 odst. 3 o skutečnostech, o nichž se dozvěděla z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru.
Za tyto přestupky lze uložit dle § 24 pokutu do výše 50 000 Kč.


Datum a podpis žadatele: ________________________

___________________________________________________________________________
Vyplňuje evidenční orgán:

Žádost ověřena dle OP č. …………………………. vydaný dne …………………………

Převzato dne …………………………… osobně ………………….

Odesláno poštou dne ……………….Čj. …………………………….……………………………….
podpis evidenč. orgánu

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz
Prohlášení o přístupnosti

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2024