Vyhláška o závazných částech ÚPO.

Obec Všestary

 

 

Obecně závazná vyhláška č.2/2004 obce Všestary

 

 o závazných částech Územního plánu obce Všestary  

 

 

          Zastupitelstvo  obce  Všestary,  příslušné  podle  ustanovení  § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválilo dne 20.5.2004 Územní plán obce Všestary.  Při tom vymezilo závazné části tohoto územního plánu a na základě ustanovení § 10 písm. d) zákona o obcích vydává tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

 

Článek 1 – účel vyhlášky

 

 

1)      V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje tato vyhláška závazné  části Územního plánu obce Všestary ( dále jen ÚPO ), které určují základní zásady uspořádání a koncepci územního rozvoje obce.

 

 

       2) Vyhláška stanovuje funkční využití ploch, jejich uspořádání, a určuje základní regulaci území, t.j. základní podmínky pro umisťování staveb. Vymezuje územní systém ekologické stability a plochy pro veřejně prospěšné stavby.

 

 

Článek 2 – rozsah platnosti

 

 

1)      Vyhláška platí pro správní území obce Všestary, vymezené hranicemi katastrálních zemí Všestary, Bříza, Rosnice, Rozběřice, Chlum a Lípa.

 

 ;

      2)   Vyhláška je závazná pro Obecní úřad Všestary, všechny orgány státní správy, fyzické a právnické osoby při činnostech vyvolávajících změny ve funkčním využití území, při přípravě a realizaci staveb nebo jejich změn, při užívání, údržbě a odstraňování staveb. 

 

 

Článek 3 –závazná část územního plánu

 

 

       Obsahuje:

 

a)      limity funkčního využití území podle § 4 – funkční regulace

 

b)      limity  prostorového  uspořádání  a  regulační prvky  architektonického řešení podle

 

§ 5 – prostorová regulace a kompozice – jsou řešeny až na úrovni regulačního plánu

 

c)      vymezení územního systému ekologické stability podle § 6

 

d)      koncepce dopravy podle § 7

 

e)      koncepce technického vybavení podle § 8

 

f)        ochrana přírody a krajiny podle § 9

 

g)      veřejné prospěšné stavby podle § 10

 

h)      zvláštní ustanovení podle § 11

 

-         civilní obrana

 

-         ložiska ochranných surovin

 

-         asanace a asanační úpravy

 

-         záplavové území

 

-         návrh lhůt aktualizace

 

-         limity využití území

 

                                                                      ;                                       

 

 3.1. Funkční regulace

 

        - Obec Všestary  včetně  obcí  přidružených  se budou  rozvíjet  ve  všech  funkcích,

           převážně v bydlení. 

        - Území  obcí  se  budou  rozvíjet  v  souladu  s  vymezením  funkčního  využití   

           jednotlivých ploch, které jsou specifikovány v hlavním výkresu.

 

 3.2. Zásady uspořádání území

 

  3.2.1  Zastavěné a zastavitelné území

 

      Toto území tvoří zastavěné plochy stávající a plochy  územním plánem určené k zastavě-

 

      ní. Hranice zastavitel.území + návrh současně zastavěného území je  vyjádřen   grafickou

 

      částí. Sestává z ploch stávajících a rozvojových. Rozvojové plochy nové budou  začleně-  

 

      ny do současně zastavěného území obce teprve na základě územního plánu. S ohledem na

 

      předpokládaný rozvoj obce, který je třeba usměrňovat, schválilo obecní zastupitelstvo tu-

 

      to hranici jako závaznou část územního plánu bez dořešení vlastnických vztahů.

 

 3.2.2   Zóny mimo zastavěné a zastavitelné území

 

Jedná se o všechny ostatní plochy.

 

 3.2.3   Pozemky dotčené prvky ÚSES

 

            Závaznou částí je plán lokálního a regionálního systému ekologické stability.

 

 

 3.3. Využití území

 

        Vymezenému  funkčnímu  využití  území  a  ploch  musí  odpovídat  způsob  jeho  využití a

 

         zejména účel  umísťovaných a  povolovaných staveb,  včetně  jejich  změn a  změn v jejich

 

         užívání. Stavby a jiná opatření,  které funkčnímu vymezení území neodpovídají,  nesmí být

 

         umístěny na tomto území.  

 

        Plán funkčního využití rozlišuje následující kategorie:

 

 

3.3.1  Zóny v zastavěném a zastavitelném území

 

       - Bytová zóna RD

 

       - Zóna veřejné zeleně

 

       - Zóna živočišné výroby

 

       - Zóna podnikání

 

       - Sportovní plochy

 

       - Zóna občanského vybavení

 

 

 

3.3.2  Zóny mimo zastavěné a zastavitelné území

 

       - Louky a pastviny

 

       - Orná půda

 

       - Vodní plochy a vodoteče

 

       - Zóna protihlukové zeleně

 

       - Zóna železnice

 

       - Zóna lesů

 

 

3.3.1 Zóny v zastavěném a zastavitelném území:

 

      - Bytová zóna RD        

 

         Vymezená hranice území:

 

Jedná se o plochy původní venkovské zástavby s velkými zahradami, převážně s hospodářskými objekty – chlévy, stodoly, atd. , i o zástavbu nových RD relativně menšími zahradami, s nároky na kvalitní bydlení.

 

         Vymezené území slouží:

 

            K bydlení a chovu hospodářských zvířat, v omezení dle místní vyhlášky.

 

         V území je přípustné:

 

Bydlení v rodinných domech a hospodářských usedlostech s užitkovými zahradami a ostatními pozemky, jež umožňují chov zvířat v omezeném počtu dle místní vyhlášky.

 

         V území je nepřípustné:

 

Stavby a činnosti, které svými negativními účinky na životní prostředí (škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod apod.) překročí

 

na sousedních pozemcích limity uvedené v příslušných právních předpisech. Např. zákon č.20/1966, zákon č. 17/1992 Sb., vyhláška č. 89/2001 Sb., zákon č. 258/2000 Sb., zákon č. 86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 

 

        - Zóna veřejné zeleně

 

           Je součástí veřejných prostranství převážně v centrální části obce.

 

          Vymezené území slouží:

 

            Ke zkrášlení obce, k odpočinku.

 

          Ve vymezeném území je přípustné:

 

Umísťovat lavičky, upravovat chodníky, stříhat trávník, ošetřovat vysokou a nízkou zeleň, ošetřovat nebo spravovat vodní plochy, zřizovat pískoviště pro malé děti.

 

          Ve vymezeném území je nepřípustné:

 

            Veškeré stavby.

 

 

       - Zóna živočišné výroby

 

          Vymezená hranice území:

 

            Je dána hranicemi hnědé plochy na výkrese funkčního zónování.

 

 

         Území slouží:

 

            Pro chov hospodářských zvířat.

 

         V území je přípustné:

 

            Chov zvířat, zřizování silážních jam, uskladňování slámy, sena, krmení.

 

         V území je nepřípustné:  

 

            Budovat objekty sloužící k trvalému bydlení.

 

 

      - Zóna podnikání

 

         Vymezené hranice území:

 

            Je navržena v hlukovém ochranném pásmu silnice I/35 – ve Všestarech a v obci Lípa.

 

         V území je přípustné:

 

Stavby a činnosti,  které svými negativními vlivy na životní prostředí ( škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod apod.) nepřekročí na soused-ních pozemcích limity uvedené v příslušných právních předpisech.

 

         V území je nepřípustné:

 

            Stavby pro živočišnou výrobu.

 

            Stavby občanského vybavení.

 

 

      - Sportovní plochy

 

        Jsou označené na výkresech žlutou barvou.

 

        Území slouží:

 

           Sportovní činnosti.

 

        V území je přípustné:

 

Zřizovat či obnovovat sportovní hřiště a objekty, sloužící pro sportovce a diváky ( tělo-cvičny, občerstvení, šatny, sociální zařízení apod. )

 

   ;     V území je nepřípustné:

 

Budovat objekty sloužící k trvalému bydlení, objekty živočišné výroby, objekty pro podnikatelskou činnost apod.    

 

 

 

      - Zóna občanského vybavení:

 

           Je dána hranicí vínově červené barvy na výkrese funkčního zónování

        V území je přípustné:

 

          Úpravy a stavby objektů, sloužících funkci občanského vybavení.

 

        V území je nepřípustné:

 

           Výstavba objektů, které neslouží občanské vybavenosti.

 

 

3.3.2 Zóny mimo zastavěné a zastavitelné území

 

 

        - Louky a pastviny

 

          Vymezené území slouží:

 

            Výhradně k zemědělským účelům.

 

          V území je přípustné:

 

            a) budovat zemědělské cesty              

 

            b) budovat biocentra

 

            c) budovat biokoridory

 

            d) budovat podzemní inženýrské sítě, vrchní vedení EL.

 

           V území je nepřípustné:

 

             Budovat jakékoliv další objekty i takové, které slouží zemědělským účelům:

 

            - silážní jámy

 

            - seníky

 

            - výrobní či bytové objekty

 

   ;         - sklady atd.

 

 

        - Orná půda

 

             Odnětí ze  ZPF je  možno  uskutečnit pouze na  plochách vyznačených v tomto územním 

           plánu,  k jejichž odnětí ze ZPF byl  při  projednávání návrhu tohoto ÚP vydán  příslušným

 

           orgánem ochrany ZPF souhlas podle § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF. Všechna

 

           ostatní zemědělská půda  mimo  současně  zastavěné  území obce bude využívána k země-

 

           dělské  výrobě  podle  kategorie uvedené v  katastru nemovitostí.  Případné  změny  kultur  

 

           uvnitř   ZPF   budou   povolovány   podle   platných   předpisů ( zákony č. 334/1992 Sb. a

 

           50/1976 Sb. v platném znění).

           Vymezené území slouží:

 

              výhradně zemědělským účelům

 

           V území je přípustné:

 

              dtto „ louky a pastviny“

 

           V území je nepřípustné:

 

             dtto „ louky a pastviny“

 

 

        - Vodní plochy a vodoteče

 

          Vymezená území slouží

 

            Výhradně hospodářským účelům.

 

          V území je přípustné:

 

Osazovat břehy vodoteče vysokou zelení po odsouhlasení s vodohospodářskými orgány a správcem potoků tak, aby bylo zachováno ochranné pásmo min. 8 m na obě strany.

 

         V území je nepřípustné:

 

Budovat jakékoliv stavby, jež by zhoršovaly průtočnost potoků nebo měnily jejich směr. Veškerá činnost v blízkosti vodoteče musí být projednána a odsouhlasena s vodohospodářskými orgány. Do potoka smí být vypouštěny pouze předčištěné vody v ČOV.

 

 

       - Zóna protihlukové zeleně

 

           nachází se podél silnice I/35 na přilehlé straně ke stávající zástavbě RD. Slouží ke snížení

 

           hluku z dopravy nákladní i osobní. Způsob osázení stromy a keři je závislý na šířce proti-

 

           hlukového pásu, je možná kombinace s protihlukovou stěnou či valem.

 

         V území je přípustné:

 

Budovat protihlukové valy, stěny či jiná opatření sloužící ke snížení hladiny hluku ze silnice I/35. Tyto stavby začlenit do krajiny vysázením doprovodné zeleně, nejlépe ve 3 patrech v kombinaci s listnatými a jehličnatými keři a stromy.

 

         V území je nepřípustné:

 

    ;    

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz
Prohlášení o přístupnosti

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2024