Veřejné projednání Změny č. 5 a č.6 ÚPO Všestary

 

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:         
NAŠE ZNAČKA:MMHK/159589/2009/HA/MR
                    
VYŘIZUJE:       Jana Marečková
TELEFON:        495 707 612
EMAIL:           
 
DATUM:           14. 10. 2009
  
 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Řízení o návrhu Změny č.5 Územního plánu obce Všestary a Změny č.6 Územního plánu obce Všestary 
Magistrát města Hradec Králové jako obecní úřad obce s rozšířenou působností je v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební zákon) úřadem územního plánování, vykonávajícím v souladu s § 5 odst. 2 působnost ve věcech územního plánování ve svém správním obvodu. Výkonem činností úřadu územního plánování byl pověřen odbor hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové.
Ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona pořizuje Magistrát města Hradec Králové na žádost obce Všestary Změnu č.5 Územního plánu obce Všestary a Změnu č.6 Územního plánu obce Všestary.
V souladu s ustanovením § 52 odst. 1 stavebního zákona a v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zahajuje Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta, řízení o návrhu Změny č.5 a Změny č.6 Územního plánu obce Všestary a oznamuje veřejné projednání:
 
Návrh Změny č.5 Územního plánu obce Všestary
a
návrh Změny č.6 Územního plánu obce Všestary
bude veřejně projednán
ve čtvrtek 3. prosince 2009 v 9:00 hodin
na Magistrátu města Hradec Králové v zasedací místnosti č.94 - levá část budovy, druhé patro.
S návrhem Změny č.5 a Změny č.6 Územního plánu obce Všestary se můžete seznámit na Magistrátu města Hradec Králové, v odboru hlavního architekta, (2. patro, kancelář č. 103), na Obecním úřadě Všestary a na www.hradeckralove.org (veřejná správa, odbory magistrátu, odbor hlavního architekta, územní plány obcí) v termínu od 2.listopadu 2009 do 2.prosince 2009. Návštěvu mimo úřední hodiny je třeba předem telefonicky domluvit.
Námitky k návrhu Změny č.5 a Změny č.6 Územního plánu obce Všestary mohou, ve smyslu § 52 odst. 2 stavebního zákona, uplatnit nejpozději při veřejném projednání pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti.
Ve stejné lhůtě může každý, ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona, uplatnit své připomínky k návrhu Změny č.5 a Změny č.6 Územního plánu obce Všestary.
Dle § 52 odst. 3 stavebního zákona dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám.
 
Upozornění:
Dle § 22 odst. 3 stavebního zákona se námitky, připomínky a stanoviska uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.
K později uplatněným připomínkám, námitkám a stanoviskům se nepřihlíží.
Na podané námitky a připomínky se jednotlivě neodpovídá. Vyhodnocení připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách je ve smyslu § 53 a § 54 stavebního zákona a § 172 správního řádu součástí odůvodnění změny územního plánu. Změnu územního plánu vydá zastupitelstvo obce opatřením obecné povahy, které bude ve smyslu § 173 odst. 1 správního řádu oznámeno veřejnou vyhláškou.
 
 
 
 
                                                                                      Ing. arch. Petr Brůna
                                                                                            vedoucí odboru
 
 
                                                                       z pověření Ing. Martina Rambousková
                                                                         vedoucí oddělení územního plánování
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VYVĚŠENO                                                                                        SEJMUTO       

 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz
Prohlášení o přístupnosti

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2024