Splašk. kanalizace a ČOV Všestary - zaháj. ÚŘ

 

 
 
VÁŠ DOPIS ZN.:
 
 
 
 
 
ZE DNE:
 
 
 
 
 
NAŠE ZN.:
NAŠE Č.j.:
157433/2009 ST2/Svo
MMHK/165598/2009
 
 
 
DLE ROZDĚLOVNÍKU
 
 
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
Vladimír Svoboda
495 707 886
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATUM:
26.10.2009
 
 
 
 
 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
 
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
 
Obec Všestary, IČ 269760, 503 12 Všestary 35,
kterou zastupuje Martin Kalmus, nar. 27.9.1979, Severní 728/57, 500 03 Hradec Králové
(dále jen "žadatel") podal dne 9.10.2009 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
" Splašková kanalizace a ČOV pro 1200 EO včetně přípojek vody a el. energie v obci Všestary "
na pozemku st. p. 36, 41, 215, 220, parc. č. 34, 93/1, 294/5, 296/9, 316/1, 316/9, 316/11, 363/4, 363/8, 363/9, 363/43, 363/52, 370/13, 376/4, 376/6, 376/13, 394, 395/1, 395/3, 396/1, 397/1, 397/2, 397/3, 405, 406, 413/1, 419/2, 422/1, 422/2, 431, 432/1, 432/2, 432/3, 439/9, 439/11, 441/2, 441/8, 441/9, p. p. k. 93, 94, 215, 296/1, 299, 368, 419/1, 439 v katastrálním území Všestary. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
 
Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) a § 190 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den
1. prosince 2009 (úterý)  v  10,00 hodin
se schůzkou pozvaných Magistrát města Hradec Králové, odbor stavební, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, II.patro (pravé křídlo), dveře č. 255.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, úřední dny: pondělí a středa od 8 hod. do 17hod.).
 
Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před
 
vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.
Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
 
 
 
 
Vladimír Svoboda
oprávněná úřední osoba
referent státní správy na úseku stavebního úřadu
 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: ............................              Sejmuto dne: ....................................
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení na úřední desce.
 
Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: ...........................      Sejmuto dne:...........................
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 
 
Příloha:
Přehledná situace stavby 1 : 5.000
 
 
 
 
 
Obdrží:
- podle § 87 odst. 1 stavebního zákona do vlastních rukou
účastníci podle § 85 odst. 1 písm. a), b) stavebního zákona
Obec Všestary, 503 12 Všestary 35
Martin Kalmus, Severní 728/57, 500 03 Hradec Králové

dotčené správní úřady
Policie Včk, územní odbor SKPV p. Bažant Policie České republiky - Krajské ředitelství, Mrštíkova 541, 500 09 Hradec Králové
Magistrát města Hradce Králové odbor životního prostředí, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradce Králové odbor dopravy, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradce Králové odbor památkové péče, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, U Přívozu 122, 500 03 Hradec Králové

 
 
K vyvěšení a se žádostí o vyznačení doby vyvěšení:
Králové Magistrát města Hradce Králové- odbor správní, Československé armády 408, 502 00 Hradec
Obecní úřad Všestary, 503 12 Všestary 35

 
 
- podle § 87 odst. 1 stavebního zákona veřejnou vyhláškou
účastníci podle § 85 odst. 2 písm. a), b) stavebního zákona
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové
Zemědělské družstvo Všestary, Rozběřice 18, 503 12 Všestary
Ing. Ladislav Novák, Všestary 41, 503 12 Všestary
Jaroslav Krušina, Všestary 7, 503 12 Všestary
Helena Krušinová, Všestary 7, 503 12 Všestary
VÍT a SPOL, spol. s r.o., Zalomená 34, 500 02 Hradec Králové
Miloslav Popelka, Mokrá 221, 500 03 Hradec Králové
František Šitler, 503 12 Všestary 39
Jana Šitlerová, 503 12 Všestary 39
František Šitler ml., Všestary 39, 503 12 Všestary
Jiří Košťál, U Dřevony 99/7, 503 01 Hradec Králové
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových územní pracovitě Hradec Králové, Horova 180, 502 06 Hradec Králové
Technické služby Hradec Králové, Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SDC Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha Michle
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874, 405 02 Děčín
VEOLIA Voda Královéhradecká provozní a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
Vodovody a kanalizace a.s. Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
Zemědělská vodohospodářská správa územní pracoviště Hradec Králové, Kydlinovská 245, 500 05 Hradec Králové
SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
ČD-Telematika a.s., pobočka Pardubice, nám. Jana Pernera 217, 530 28 Pardubice
Vegacom a.s. Divize 2 ICT, Kolbenova 942/38A, 190 00 Praha 9
 

 
 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz
Prohlášení o přístupnosti

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2024