Zápis ze zasedání zstupitelstva

 

 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Všestary
ze dne 20. 05. 2010
Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu ve Všestarech.
Přítomni: Ing. Michal Derner, Radovan Dvořák, Josef Mareš, Jan Martínek, Josef Pešek, Ing. Božena Skořepová, Josef Štefanka, Přemysl Vecek, JUDr. Zuzana Zlatohlávková.
Jaroslav Došel přítomen od 18:30 (od bodu 4.), Petr Gabriel přítomen od 18:57 (od bodu 4.), Josef Macháček od 19:02 (od bodu 4.)
Omluveni: Ing. Martin Lučický, MVDr. Michal Novák, Ing. Pavel Šandera.
 
Zahájeno: 18.15 hod.
 
1) Zasedání zastupitelstva Obce Všestary zahájila starostka JUDr. Zuzana Zlatohlávková (dále jen „starostka“) a poděkovala přítomným zastupitelům za to, že oželeli hokejové utkání. Dále by ráda odpověděla na dotazy občanů: „Co na úřadě dělá, když je přítomna?“ Především narovnává majetkové vztahy. Snaží se dostat do souladu hranice obecního majetku s obecními stavbami. Spousta staveb je na cizích pozemcích. Snaží se domluvit s majiteli pozemků na odkoupení. Objíždí s geodety pozemky, které je potřeba zaměřit. Dále se snaží zjistit, které dotační tituly jsou vypsané pro Obec naší velikosti.
 
Paní starostka pověřila dalším vedením zasedání místostarostu Ing. Michala Dernera (dále jen „předsedající“).
 
předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo svoláno a uveřejněno v souladu se zákonem a jednacím řádem, přítomno je 9 zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné, bude následovat schválení programu, určení zapisovatele, volba návrhové komise. Rozprava bude probíhat ke každému bodu zvlášť. Zápis z předchozího jednání byl vyhotoven, ověřen a je předložen k nahlédnutí.
 
1) Návrh programu jednání zastupitelstva obce
 
starostka: Požádala o doplnění programu o bod 5.16., kde ZD Všestary podalo žádost na zlegalizování myčky.
 
1.      Zahájení, schválení programu
2.      Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3.      Námitky k minulému zápisu
4.      Připomínky a podněty občanů
5.      Různé
5.1.   Kontrola usnesení
5.2.    Výročí 650 let první písemné zmínky o Všestarech
5.3.    ZŠ Všestary
5.3.1.                    Zateplení budovy 2. stupně
5.3.2.                    Neinvestiční náklady na žáka
5.3.3.                    Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2009
5.4.    Splašková kanalizace
5.4.1.                    Smlouvy o smlouvě budoucí se SŽDC
5.4.2.                    Změna PRVK
5.5.    Územní plán Všestary
5.5.1.                    Schválení návrhu zadání
5.5.2.                    Výběr zpracovatele
5.6.    Chodníky
5.6.1.                    Rosnice – odkoupení pozemků
5.6.2.                    Všestary – chodník pod bytovkami
5.7.    Vít a spol. s r.o. – smlouva o převodu vodovodu
5.8.    p. Srdínko – ukončení nájemní smlouvy
5.9.    Schválení faktur
5.10.Žádosti o příspěvky
5.11.Mysis – dodatek k licenční smlouvě
5.12.Hřbitov Všestary
5.12.1.                Hřbitovní domek
5.12.2.                Hřbitovní vrata
5.13.Zabezpečení archivu obecního úřadu
5.14.Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – plynovod
5.15.Informace
5.15.1.                R 35 – informace o územním řízení úseku Hořice – Sadová
5.15.2.                Další
5.16.   ZD Všestary – žádost o vyjádření k vodoprávnímu řízení
6.      Závěr       
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 87/2010: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 20.5.2010.
Hlasování o usnesení č. 87/2010: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
2) Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Jako zapisovatel byl určen Ing. Vladimír Fof.
 
Do návrhové komise byli navrženi p. Josef Mareš a Ing. Božena Skořepová.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 88/2010: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 20. 5. 2010 návrhovou komisi ve složení p. Josef Mareš a Ing. Božena Skořepová.
Hlasování o usnesení č. 88/2010: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Na ověřovatele zápisu byli navrženi p. Přemysl Vecek a p. Josef Pešek.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 89/2010: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 20. 5. 2010 jako ověřovatele zápisu p. Přemysla Vecka a p. Josefa Peška.
Hlasování o usnesení č. 89/2010: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
3) Námitky k minulému zápisu
předsedající: V usnesení č. 84/2010 v úvodu textu „ZO úhradu faktur …“ prokazatelně chybí slovo “schvaluje“.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 90/2010: ZO schvaluje doložku k zápisu ze zasedání ZO Všestary konaného dne 29. 4. 2010, kterým se v usnesení č. 84/2010 úvod textu „ZO úhradu faktur od dodavatelů:“ nahrazuje textem „ZO schvaluje úhradu faktur od dodavatelů:“.
Hlasování o usnesení č. 90/2010: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
4) Připomínky a podněty občanů
 • p. Jan Černý – dopis o pamětní lípě.
starostka: Přečetla celý dopis a omluvila se, že tak nebylo učiněno již v únoru.
p. Martínek: Měl to nějak ošetřit, ale jsou tam nálety. Některé mají i 22cm v průměru. Musí se dát pozor na houbové choroby.
p. Osond: Lípa je zdravá. Kmen by měl být čistý. Hlavně je tam ten panel, který by se měl odstranit. Neví, jaká tam jsou majetková práva.
Ing. Skořepová: Souhlasí s p. Černým i p. Martínkem, k tomu stromu je potřeba se chovat slušně. Zřejmě je problém, co se dá dělat nyní, aby nedošlo k nevratnému poškození.
p. Martínek: Zeptal by se odborníků (p. Cudlin, Ing. arch. Ing. Doležal).
starostka: Je vypsán dotační titul na ošetření stromů. Stromy v Obci jsou ofocené a záleží na tom, co nám dendrologové doporučí s nimi dělat.
 
p. Došel přišel v 18:30
 
 • p. Jaroslav Došel – příspěvek na povodně.
p. Došel: Jen je potřeba si říci, zda pomoct, nebo nepomoct a případně jakou formou.
p. Martínek: Určitě přispět. Jde jen o to, zda finančně, nebo nakoupit nějaké potřeby. Teď jenom odbočím, máme 500 protipovodňových pytlů. Je potřeba na ně vyčlenit místo, aby se případně mohly použít a hlavně mít do nich písek, jinak jsou na nic.
předsedající: Má představu o částce 50.000,-Kč, kterou by poslal určité obci na účet.
p. Vecek: Vrátil by se k účasti při povodních 2002, kde pomáhali hasiči z Chlumu. Konkrétní pomoc šla té vesnici, kde působili. Starostové se tenkrát dohodli a šlo to přímo. Myslí si, že je potřeba dát i na čisticí prostředky, košťata, kbelíky,… Volal i na hasičský sbor, zda není potřeba fyzická pomoc a bylo mu řečeno, že lidí mají dost. Potřebují spíše technické věci.
Ing. Skořepová: Přispět určitě ano, ale Kraje jim naslibovaly zábrany již dříve a neudělaly nic. Není přece možné neustále dublovat roli vyšších orgánů.
pí. M. Čapková: Myslí si, že by se to nemělo dávat na konto, ale opravdu přispět konkrétní vesnici.
starostka: Tak kolik a kam?
p. Štefanka: Pojďme hlasovat o konkrétní částce a potom se to dá na nějakou obec.
p. Martínek: Navrhuje, aby se vedení informovalo na nějakém centru o postižené obci a co potřebují nejvíce, zda peníze, nebo konkrétní věci.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č. 91/2010: ZO schvaluje poskytnutí finanční pomoci vybrané povodní postižené obci ve výši 50.000,- Kč. Konkrétní obec vybere starostka ve spolupráci s p. Veckem a zajistí realizaci daru do 29. 5. 2010. Finanční prostředky budou převedeny na účet vybrané obce.
Hlasování o usnesení č. 91/2010: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

 
 • Žádost paní Libuše Kosové – přístavba komína Ing. Pulce.
starostka: Přečetla dopis pí. Kosové, která nesouhlasí s výstavbou komína u Ing. Pulce a s usnesením č.74/2010.
p. Došel: S komíny jsou problémy, ale existuje na to norma, kterou musí splňovat. Je to výška nad hřebenem.
 
přestávka 18:48 – 18:52 (trestná střílení na MS v ledním hokeji)
 
p. Martínek: Na minulém zasedání se to odhlasovalo. Dostali povolení z vyšších orgánů, tak to tedy veškeré parametry splňuje.
p. Štefanka: Pokud to splňuje normu, tak není co řešit.
předsedající: Norma stanovuje přesah komína 60cm nad hřebenem a podle dokumentace je 65cm.
 
Obec je pouze účastníkem řízení stejně, jako každý jiný soused. Z předložené dokumentace nevidí důvod ke změně usnesení. Rozhodnutí ve věci vydává příslušný stavební úřad.
 
p. Gabriel přišel v 18:57
 
 • Žádost HKFREE – bezdrátový internet 
starostka: Přečetla dopis se žádostí.
předsedající: Měli by říci, co konkrétně chtějí a kam případná zařízení umístit.
Ing. Skořepová: V žádosti ji chybí i to, kolik budou případní zájemci měsíčně platit.
 
 • Pamětní deska - botanik František Polívka (nar. 1860 ve Bříze) 
p. Macháček přišel v 19:02
 
p. Martínek: Jak se na to přišlo? Kam by přišla ta případná deska?
starostka: Zjistila to ona.
Ing. Skořepová: Informace to je kusá. K posouzení by bylo potřeba více informací.
p. Macháček: Rodný dům stával vedle současné hasičské zbrojnice.
p. Štefanka: Chtělo by to více informací.
starostka: Přednesla, co zjistila. Nebyl to tedy jen nějaký pisálek, ale skutečně významná osobnost.
p. Gabriel: Pokud by se to mělo udělat, tak je potřeba zjistit cenu případné pamětní desky. Umístil by ji na hasičské zbrojnici ve Bříze.
Ing. Skořepová: Pokud je to tak významný rodák, tak cena není rozhodující a mělo by se to udělat.
předsedající: Je to opravdu tak významná osobnost, že by měla být připomínaná.
p. Martínek: Jde o to, vysvětlit to i občanům, aby nebyli překvapeni, co to tam je za desku.
starostka: Do příštího zasedání zjistí, kolik by to případně stálo.
 
 • p. Gabriel: Zvonička v Rozběřicích, jak to s ní vypadá.
starostka: Nijak se to neposunuje, protože na to neměla čas, ale doufá, že se to začne hýbat.
 
 • Ing. Jásenský: Jeho připomínka se týká bodu 5.4., tak by chtěl jenom dostat slovo.
předsedající: Dobře, slovo dostanete.
 
 • p. Došel: Omezit sekání trávy v neděli.
sl. Nováková: Je pro, aby se navrhlo nějaké časové rozpětí, protože poslouchat to celý den je strašné.
p. Martínek: Je to obehraná písnička. Bohužel nejde sekání zakázat. Jediné co jde, tak obecní vyhláškou to doporučit.
Bc. Rybová: Chápe, že v rámci dobrých sousedských vztahů by se to mělo řešit. Sice se v neděli nepracuje, ale pokud lidi na to nemají přes týden čas, tak to musí dělat v neděli. Zakazovat to je nesmysl.
 
 
5) Různé
 
5.1. Kontrola usnesení
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 20. 5. 2010 
Předkladatel:  Petr Gabrielpředseda kontrolního výboru
 
č.176/07          ZO pověřuje starostu a MVDr. Nováka jednáním se ZD Všestary o opatřeních, která zamezí dalším škodám, které vznikají v souvislosti s přívalovými dešti, táním atd.
předsedající: Bude to řešit nový územní plán. Usnesení se může vyřadit.
 
č.233/09          ZO pověřuje investiční komisi přípravou podmínek pro privatizaci a zjištěním skutečností týkajících se č.p. 54 Bříza.
p. Mareš: Komise se na místě sešla 4. 5. 2010 a do konce volebního období již není možné přijmout kvalifikované rozhodnutí.
 
č.009/10          ZO schvaluje záměr podat žádost o dotaci na zateplení a výměnu oken MŠ Chlum a ukládá starostce zajistit dodavatele pro zpracování projektové dokumentace, energetického auditu budovy a další potřebné dokumentace pro přípravu žádosti.
starostka: Bude zakreslen stávající stav budovy.
 
č.013/10          ZO pověřuje investiční komisi vypracováním podmínek výzvy pro výběrové řízení na zhotovitele díla „Oprava pláště hřbitovního domku ve Všestarech“ do 30. 4. 2010.
předsedající: Rozhodnutím zastupitelstva KHK ze dne 6. 5. 2010 byla obci Všestary přidělena neinvestiční dotace ve výši 361.900 Kč na projekt. Investiční výbor vypracoval Zadávací podmínky výzvy s podáním nabídek do 21. 6. 2010 – řeší bod 5.12 programu ZO.
 
č.039/10          ZO pověřuje starostku obce dojednáním podmínek nájemní smlouvy s Muzeem východních Čech na pozemky pod chodníky na parcelách p.č.338/3 v k.ú. Chlum a p.č.319/2 v k.ú. Lípa vydělených geometrickým plánem č.plánu 120.
Ing. Skořepová: Už nás oslovili?
starostka: Oslovili, ale dál nic dělat nechtějí, protože nás nemají za partnery.
předsedající: Nikoho, kdo je prokazatelně viníkem poškození, jsme „za ruku“ nechytili, tak těžko budeme někoho usvědčovat z toho, že to poničil.
p. Štefanka: V tuto chvíli nás to netlačí. Nepovoloval by. Kanalizace tam byla dřív, než přestavba muzea. Už tehdy tam byly louže.
 
č.080/10          ZO pověřuje investiční výbor provedením výběrového řízení na zpracovatele územního plánu obce Všestary výzvou 3 zájemců k předložení nabídky do příštího zasedání ZO.
p. Gabriel: Bude dnes řešeno v bodě 5.5.2..
 
č.059/2010      Podání žádosti o dotaci na PD ke stavebnímu povolení ČOV a kanalizace Všestary, Rozběřice, Rosnice.
předsedající: Rozhodnutím zastupitelstva KHK ze dne 6. 5. 2010 byla obci Všestary přidělena investiční dotace ve výši 250.000 Kč. Obci byl 17. 5. 2010 doručen návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Pro další žádosti na projekty pro Břízu, Chlum a Lípu je třeba dokončit změnu PRVKUKK (Plán rozvoje vodovodů a kanalizaci území Královéhradeckého kraje).
 
č.072/2010     ZO akceptuje nabídku ateliéru Stanislav Stejskal DOPRAVNÍ PROJEKCE na úpravu PD Všestary – úprava chodníku u kostela“.
předsedající: Po předložení požadavků na změnu řešení podle návrh společnosti GARDENA a úpravu dešťové kanalizace předložil Stanislav Stejskal DOPRAVNÍ PROJEKCE novou nabídku na změnu dokumentace ve výši 23.160 Kč.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 92/2010: ZO ruší usnesení č. 72/2010 a akceptuje nabídku ateliéru Stanislav Stejskal DOPRAVNÍ PROJEKCE na úpravu PD „Všestary – úprava chodníků u kostela“ podle návrhu řešení, které vypracovala společnost GARDENA, za částku 23.160 Kč.
Hlasování o usnesení č. 92/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
5.2. Výročí 650 let první písemné zmínky o Všestarech
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 20. 5. 2010 
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah:  V r. 2010 vzpomene místní část Všestary výročí 650 let první písemné zmínky. Vzhledem ke skutečnosti, že zásadní organizační břemeno na sebe nepřevzal žádný ze spolků se sídlem ve Všestarech, zůstalo v rukou obce a je tedy nezbytné zhodnotit, zda je tato akce připravena alespoň natolik dostatečně, aby ji vůbec bylo možné uskutečnit. Účinkující podle plánovaného programu jsou zajištěni, je zajištěna uzavírka cesty, ve spolupráci s TJ Sokol může být poskytnuto sociální zázemí, spoluúčast (otevření školy a vystoupení dětí) přislíbila základní škola. Prostor sokolovny bude provizorně osvětlen, zvlášť bude osvětleno podium pro účinkující. Nelze však počítat se stávajícími sloupy veřejného osvětlení nacházejícími se v areálu, neboť ty jsou vyřazeny z provozu. Zároveň proběhla schůzka zástupců obce se zástupci spolků (TJ Sokol a SDH Všestary), kde bylo dohodnuto, že za občerstvení za hasiče bude odpovídat pan Krušina st., za TJ Sokol pan Ing. Fof, dále zde bude občerstvení zajišťovat Hospoda u Benyho a cukrárna. Lze tedy shrnout, že základní kroky učiněny byly, je nutné nyní určit hlavního organizátora, jemuž bude vše podřízeno a který nebude mít jiné povinnosti než odpovídat za dodržení přibližného časového harmonogramu, jediný bude rozhodovat o pořadí účinkujících v nepředvídaných situacích a jemu budou podřízeni i představitelé spolků, jejichž zástupci jsou na zastupitelstvo pozváni a kteří určí své odpovídající představitele pro tuto plánovanou akci a jsou požádáni o podání zprávy zastupitelům, jakým způsobem a v jakém rozsahu je jejich činnost – zejména zajištění občerstvení zajištěna.
 
Prostor sokolovny bude ještě nutno uvést do náležitého stavu těsně před plánovanou akcí, když je zcela zřejmé, že na úpravě areálu se občané místní části Všestar necítí potřebu angažovat, poděkování těm, kteří tvoří výjimku, nepochybně zazní v průběhu plánované akce. Je vhodné konstatovat, že areál není výlučným vlastnictvím TJ Sokol, ale spoluvlastníkem ideální ½ (mimo budovu sokolovny) je obec, jedná se tedy zčásti o obecní majetek, obec se ujala svých vlastnických práv a své občany požádala o pomoc v rámci tzv. brigád, když minimálně jedna se ještě uskuteční a od prvopočátku byla, a tak to bylo prezentováno, vítaná jakákoliv pomoc. V současné chvíli je vítáno zajištění „pořadatelské služby“ ze strany členů spolků a občanů.
 
starostka: Na brigády, které jsou pravidelně v pondělí, chodí málo lidí. Jsou to ti stejní a těm je potřeba poděkovat. Trochu doufala, že přijde i někdo další a to nejen z místních spolků.
Ing. Skořepová: Je to tedy i každé další pondělí do 12. června?
pí. Čapková: Teď už to nebude jenom pondělí, protože se to hodně blíží. Například na příští týden to je plánováno i na úterý a středu. Bývá to od 16:00.
p. Martínek: Nechtěl by, aby to všechno odnesly pí. Čapková s pí. Kutálkovou. Opravdu všechno dělat nemohou. Program mají připraven, ale technickou část by měl dělat někdo jiný.
p. Štefanka: Čekal by, že teď vystoupí někdo, kdo je hlavní šéf a řekne, jak to vypadá.
předsedající: To právě v tuto chvíli nikdo není. Programová část je připravená, ale technická nikoliv.
pí. Čapková: Myslí si, že za technickou část by zodpovídal p. Martínek a Ing. Derner.
p. Martínek: Určitě by tam měl být někdo ze Sokola.
starostka: Opravdu dává na zvážení, zda se do té akce pouštět. Na Lípě se to organizovalo s daleko větším elánem.
Ing. Skořepová: Všestary byly zvláštní vesnice vždy, proto se ani nediví, že na brigádu nikdo nepřišel. Nemyslí si, že by se ta akce měla rušit. Už tam byla spousta práce udělána.
předsedající: Považuje za chybu dosud vynaloženou práci zastavit. Hlavní problém vidí v zajištění technické části. Zodpovědnost tam musí být určena. Jinak Všestary jsou už tak velkou vesnicí, že „mají městské manýry“. Dává za pravdu Ing. Skořepové.
Bc. Rybová: V každém spolku jsou tahouni, kteří to drží po hromadě. Na základě toho ty spolky fungují. Akci by nerušila, výročí je jen jednou a za rok už nebude a už se toho udělalo dost.
p. Štefanka: Už čekal, že bude slyšet, co všechno je hotovo a ne, že se řeší technická část.
p. Petr Šandera: On osobně si už týden před vlastní akcí rezervoval na přípravné práce. Ničemu jinému se věnovat nebude. Jenom čekal, že někdo přijde a řekne, co kde bude (jaké atrakce a stánky) a co bude potřeba (např. el. přípojka). Nabízí svoje služby, je ochoten tam kdykoliv zajít a je předběžně domluven s p. Srdínkem ohledně elektroinstalace (týden před akcí).
p. Došel: Hlavní by měl být někdo z obce.
p. Martínek: Jako hlavní by tam měl být někdo z Obce. Dále by tam měla být pí. Čapková a p. Petr Šandera.
Bc. Rybová: Myslí si, že to bylo řečeno několikrát, jen v malých obměnách. Za programovou část by tam měla být pí. Čapková, za technickou p. Petr Šandera, kteří si určí někoho k ruce a jeden zástupce Obce.
starostka: Pouze na upřesnění p. Martínka. Výročí má místní část Všestary. Obec má 6 částí. Všestary jsou jen jednou částí. Musí to zajistit spolky. Jako hlavní vidí pí. Čapkovou.
p. Macháček: ZO by o tom nemělo rozhodovat. ZO odsouhlasilo příspěvek a ostatní by nechal na spolcích.
předsedající: Naopak si myslí, že ZO musí určit zodpovědné osoby, protože komunikace samovolně nefunguje.
p. Štefanka: Jde o obecní peníze. Někdo tam taky musí skládat účty.
p. Vecek: Tady se musí udělat štáb, tak jak je to u hasičů. Náčelník štábu, technický náčelník a náčelník týlu, kteří si své ovečky musí hlídat. Jsou na to jen tři týdny.
p. Mecerod: To je jasné od začátku, ale účastnit se pondělních srazů nemůže z pracovních důvodů. Už na konci února říkal, že je potřeba to určit. Viděl by tam za obec Ing. Dernera a pod ním p. Petra Šanderu za technickou část a jako programovou pí. Čapkovou.
starostka: Ne, to je špatně.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 93/2010: ZO bere na vědomí pí. Mariku Čapkovou, jako hlavního organizátora oslav výročí 650 let první písemné zmínky o obci, p. Petra Šanderu a Ing. Michala Dernera odpovědnými za technickou podporu při zabezpečení celé akce a další realizační tým ve složení: Bc. J. Rybová, sl. R. Nováková, pí. M. Kutálková, Ing. V. Fof, p. J. Martínek, p. P. Mecerod, Ing. M. Štus, p. P. Volf, p. P. Čukat a p. J. Došel.
Hlasování o usnesení č. 93/2010: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno.

 
 
5.3. ZŠ Všestary
 
5.3.1  Zateplení budovy 2. stupně
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 20. 5. 2010 
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: Na základě provedeného výběrového řízení je společností PVJ konsult a.s., IČ: 60916664 předložen návrh smlouvy, kde ve smyslu zadávacích podmínek jsou smluvně garantovány požadavky na vlastnosti nových výplní otvorů, cena je označena jako konečná a za žádných okolností nepřekročitelná, návrh smlouvy o dílo byl upraven vítězným uchazečem ve smyslu požadavků obce a v souladu se zadávací dokumentací.
 
starostka: Jenom je potřeba vědět, kdo ze strany ZŠ se tam bude v období prázdnin vyskytovat.
PaedDr. Petr Fikejz – ředitel ZŠ: Buď tam bude on, nebo paní zástupkyně, případně pan školník.
starostka: Ráda by měla harmonogram jejich přítomnosti, aby bylo zřejmé, kdy a na koho se můžou zástupci Obce ve škole obracet.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 94/2010: Zastupitelstvo obce pověřuje každého z členů zastupitelstva k prohlídce díla označeného jako: Zateplení a výměna oken budovy 2. Stupně ZŠ Všestary po předchozím telefonickém oznámení starostce či místostarostovi v souladu s článkem VIII. Práva a povinnosti stran při provádění díla bodem 9. Zjištěné závady je pak povinen bez zbytečného odkladu hlásit starostce či místostarostovi obce.
Hlasování o usnesení č. 94/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
5.3.2  Neinvestiční náklady na žáka
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 20. 5. 2010 
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: Základní škola a mateřská škola Všestary předložila vypočtené náklady na žáka, které činí u základní školy: 4.391,- Kč, mateřské školy Všestary: 6.268,- Kč, mateřské školy Chlum: 2.531,- Kč, školní jídelny: 2.346,- Kč. Největší nárůst byl u mateřské školy Všestary (3.981,- Kč v r. 2008, nyní 6.268,- Kč = nejvíce, a to o 100 tis. Kč narostla cena za spotřebu energie).
 
PaedDr. Petr Fikejz – ředitel ZŠ: Nižší náklady na žáka v MŠ Chlum oproti roku 2008 jsou dány tím, že se tam investovalo minimálně. Školky se sečtou a potom rodiče budou platit méně než v tomto školním roce.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 95/2010: Zastupitelstvo obce schvaluje neinvestiční náklady na žáka, které činí u základní školy: 4.391,- Kč, mateřské školy Všestary: 6.268,- Kč, mateřské školy Chlum: 2.531,- Kč, školní jídelny: 2.346,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 95/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
5.3.3 Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2009
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 20. 5. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: Základní škola a mateřská škola Všestary předložila návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2009 do fondů tak, že navrhuje částku 50.000,- Kč převést do fondu odměn a částku 95.157,47 Kč do rezervního fondu.
V roce 2008 bylo do fondu odměn převáděno 35.000,- Kč a do rezervního fondu 95.555,98 Kč (usnesení č. 87/2009 z 26. 3. 2009).
S ohledem na výši investic do budov spadajících pod základní školu (tj. po zateplení školy by mohlo – bude-li obci přiznána dotace - následovat zateplení školky Všestary, je nutné uvažovat o výměně oken ve školce na Chlumu, dále je třeba brát v úvahu zhoršující se stav podlahy v tělocvičně, potřeba úpravy dvora po plánovaném provedení zateplení budovy školy – 2. stupeň, s vynecháním přístavby šaten) je třeba v nejvyšší možné míře zapojit i úspory.  
 
Ing. Skořepová: Je ráda, že tu je pan ředitel. V březnu řekl, že to snad rok, dva bez fondu odměn vydrží. Nyní je v návrhu částka 50.000,- Kč. Podle zákona může být celý hospodářský výsledek převeden do rezervního fondu. Navrhuje proto, aby se tak stalo.
PaedDr. Petr Fikejz – ředitel ZŠ: Za tím, co řekl, si stojí. Např. do školní jídelny musí nastoupit lidský faktor, jinak je vybavení k ničemu. Proto byl vždy pro rozdělení hospodářského výsledku v poměru 60/40. Hovoříme tu o tom, že je těžká doba. My potřebujeme i mzdové prostředky. Bohužel se to jmenuje fond odměn, ale je to rezervní fond pro mzdové prostředky. Situace ve škole je taková: 1) od státu jsme dostali o 700.000,-Kč méně, než rok minulý 2) před 14 dny jsme rozhodli o rozdělení budoucí první třídy na dvě, protože 28 prvňáčků v jedné třídě je moc. I na takové věci je dobré mít tento fond v zádech.
Ing. Skořepová: Tohle to, co nám tady povídáte, tak na Kraji nezohlední?
PaedDr. Petr Fikejz – ředitel ZŠ: Ne, nezohlední. Počet učitelů se nezmění. Peníze se dostávají na žáky a ne na učitele.
p. Došel: Myslí si, že jako vysvětlení to stačí. Pan ředitel určitě ví, co dělá. Teď víme více o fungování školy.
Ing. Skořepová: Navrhuje tedy kompromis, stejnou částku jako loni.
starostka: Neuvědomuje si, že se z toho něco čerpalo. Taky by byla pro částku 35.000,- Kč. Obec dostala taky menší částku do rozpočtu.
Ing. Jásenský: Na začátku jednání jste schválily příspěvek na povodně. Škola je přece důležitější, to je investice do budoucnosti.
starostka: Ke škole se přistupuje velmi zodpovědně. Je potřeba hledat jiné doplňkové zdroje.
p. Došel: Uznává, že ten fond se nešťastně jmenuje. Pan ředitel zřejmě ví, co dělá.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 96/2010: Zastupitelstvo obce schvaluje rozdělení hospodářského výsledu Základní školy a mateřské školy Všestrary ve výši 145.157,47 Kč a to do rezervního fondu částku 110.157,47 Kč a do fondu odměn 35.000,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 96/2010: pro 4, proti 8, zdržel se hlasování 0 – nebylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 97/2010: Zastupitelstvo obce schvaluje rozdělení hospodářského výsledu Základní školy a mateřské školy Všestrary ve výši 145.157,47 Kč a to do rezervního fondu částku 95.157,47 Kč a do fondu odměn 50.000,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 97/2010: pro 9, proti 1, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno.

 
přestávka 21:03 – 21:15
 
5.4. Splašková kanalizace
 
5.4.1  Smlouvy o smlouvě budoucí se SŽDC
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 20. 5. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: 70994234 předložila návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, kde cenu věcného břemene oceňuje částkou 146.400,- Kč (cena včetně DPH). Cena věcného břemene je dohodnuta jako zálohová a je splatná na základě zálohové faktury do 60 dnů od podpisu smlouvy. Vyjednávání o ceně věcného břemene se nesetkala s úspěchem.
 
Příloha: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Čj. S- 16272/10-PRÁV
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 98/2010: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: 70994234 pro uložení kanalizačního řadu splaškové kanalizace za úplatu ve výši 146.400 Kč a pověřuje starostku jejím uzavřením.
Hlasování o usnesení č. 98/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Ing. Jásenský: Jako občana Chlumu ho to zajímá. Tvrdí, že koncepce je nevýhodná pro občany Chlumu a není v jejich zájmu. Chtěl by vyvolat jednání s projektantem.
starostka: Můžete nám říci co konkrétně? Věnujeme se tomu již více než rok. Mrzí ji, že se s tím přichází až teď. Sama měla taky připomínky.
Ing. Jásenský: Každá vesnice má jiné podmínky.
předsedající: Na programu jednání zastupitelstva byla kanalizace několikrát. Samotného ho překvapilo, že k tomu nikdo nic neměl. Na začátku bylo zadání pro ČOV v každé místní části, ale při projednávání nebylo možné takové řešení prosadit. Reakce občanů z Chlumu je tak zřejmě důsledkem neznalosti vývoje celého projektu.
p. Vecek: O tom, že je to nesmysl, říkal již dříve, ale bylo řečeno, že to Povodí nepovolí.
předsedající: Vypadá to, že je potřeba svolat jednání na Chlumu, aby projektant informoval podrobně o vývoji projektu a důvodech nyní navrhovaného řešení a vyslechl názory občanů.
p. Došel: Teď to tady můžeme řešit do půlnoci. Je potřeba svolat jednání.
 
 
5.4.2  Změna PRVK
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 20. 5. 2010
Předkladatel: Ing. Michal Derner
 
Obsah: Ve věci změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací (PRVK) pro obce Bříza, Chlum a Lípa byly vydána stanoviska Povodí Labe, s.p., Královéhradecké provozní a.s. a VAK Hradec Králové a.s., které VIS spol. s r.o. jako zpracovatel podkladů pro změnu PRVK s poukazem, že je nutný jednoznačný souhlas, event. jednoznačné podmínky pro návrh ČOV k budoucímu vypouštění odpadních vod do toku Melounky. Krajským úřadem KHK odbor ŽP je za tím účelem svoláno jednání. K zastupování a dojednání parametrů pro vydání souhlasu s vypouštěním vod byl pověřen projektant p Kalmus a konzultant projektu technologie ČOV Ing. Machút. 
 
 
5.5. Územní plán Všestary
 
5.5.1  Schválení návrhu zadání
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 20. 5. 2010
Předkladatel: Ing. Michal Derner
 
Obsah: Pořizovatel nového ÚPO Všestary, kterým je MMHK, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, vypracoval návrh zadání Územního plánu Obce Všestary, který byl zveřejněn ve lhůtě od 22. 3. do 22. 4. 2010. V této lhůtě, mohl každý uplatnit své připomínky. Pořizovatel předkládá zastupitelstvu obce, po vyhodnocení podaných připomínek, návrh zadání ÚPO ke schválení.
 
předsedající: Vzhledem k množství podaných připomínek dotčených orgánů a dalších účastníků řízení, které pořizovatel zapracoval do návrhu zadání, navrhuje o tom hlasovat příště, až si to všichni dostatečně přečtou.
 
5.5.2  Výběr zpracovatele územního plánu
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 20. 5. 2010
Předkladatel: Ing. Michal Derner
 
Obsah:  Pro výběr projektanta byl vypracován návrh „Výzvy k podání nabídky na zpracování nového územního plánu ÚP Všestary“ tak, aby byl v souladu s dokumentem „Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb.“,a bylo možno na financování projektu čerpat dotaci. Návrh výzvy byl konzultován CRR ČR pobočka pro NUTS II. Severovýchod a po zapracování drobných připomínek bylo vypsáno VŘ. Lhůta pro podání nabídek je do 27. 5. 2010. Jediným hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 99/2010: ZO pověřuje investiční výbor provedením výběru nejvýhodnější nabídky na zhotovitele zakázky malého rozsahu Územní plán Všestary a pověřuje starostku uzavřením smlouvy o dílo s vítězem soutěže.
Hlasování o usnesení č. 99/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
5.6. Chodníky
 
5.6.1  Rosnice – odkoupení pozemků
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 20. 5. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: Dne 6. 5. 2010 byl předán geometrický plán, který navazuje na geometrický plán pro vytyčení hranice v Rosnicích, a to tak, aby plánovaný chodník mohl být projektován na pozemcích obce. Geometrický plán navazuje také na ústní jednání, kdy majitelé pozemků vyjádřili souhlas s oddělením části svých pozemků pro stavbu chodníku. S ohledem na ústní dohody s vlastníky pozemků a vypracovaného geometrického plánu je možné uzavřít kupní smlouvu (kupní cena 1.000,- Kč) s paní Miroslavou Peškovou a panem Josefem Peškem na nově vzniklý pozemek p.p.č. 577/6 – ostatní plocha, manipulační plocha o velikosti 5 m2 který vznikl vydělením z pozemku v jejich společném vlastnictví manželů p.p.č.577/3 – ostatní plocha, manipulační plocha vše v k.ú. Rosnice a kupní smlouvu (kupní cena 5.200,- Kč)s paní Marií Borovcovou a panem Zdeňkem Borovcem na nově vzniklý pozemek 577/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 26 m2, který vznikl vydělením z pozemku v jejich společném jmění manželů p.p.č. 577/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace vše v k.ú. Rosnice. Návrhy smluv budou ke dni konání zastupitelstva připraveny k podpisu. Překážkou je dosud jediný pozemek spravovaný Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a s úřadem obec dále jedná tak, aby byl nově vzniklý pozemek o velikosti 6 m2 buď převeden do vlastnictví obce, nebo úřad vydal souhlas se stavbou na svém pozemku. Vlastnické vztahy pro případnou stavbu chodníku v celé místní části Rosnice budou tímto vypořádány.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 100/2010: ZO pověřuje starostku uzavřením kupní smlouvy s manž. Borovcovými a Peškovými na odkoupení pozemků potřebných pro výstavbu chodníků v m.č. Rosnice.
Hlasování o usnesení č. 100/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
5.6.2  Všestary – chodník pod bytovkami
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 20. 5. 2010
Předkladatel: Ing. Michal Derner
 
Obsah: Po provedení nezbytných úprav projektu (zejm. změna trasy mimo pozemek, u něj dosud katastrálním úřad nedohledal vlastníka) bylo zahájeno stavební řízení. Vydání stavebního povolení lze očekávat do konce května 2010.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 101/2010: ZO pověřuje investiční výbor provedením výběrového řízení na dodavatele stavby chodníku podél komunikace III/3535 vč. výběru nejvýhodnější nabídky a ukládá starostce uzavřít s vítězem soutěže smlouvu o dílo.
Hlasování o usnesení č. 101/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
 
 
5.7. Vít a spol. s r.o. - smlouva o převodu vodovodu
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 20. 5. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: Firma VÍT a SPOL, spol. s r.o., IČ: 00527297 předložila podepsanou smlouvu o nájmu a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu, budoucí smlouvě o převodu majetku a budoucí smlouvě o upsání akcií (smlouvu schválenou usnesením č. 17/2010 z 21. 1. 2010). Součástí této čtyřstranné smlouvy je i text nyní zastupitelstvu předkládané kupní smlouvy na vodovodní řád (článek X. smlouvy). S ohledem na charakter již uzavřené smlouvy je obec povinna kupní smlouvu uzavřít, následně je avizováno rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace a.s., IČ 48172898 na valné hromadě VAK, která se bude konat 9. 6. 2010.
 
příloha: Kupní smlouva na vodovodní řad se společností VÍT a SPOL, spol. s r.o.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 102/2010: ZO souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na vodovodní řad v délce 343,5 m včetně 2 ks podzemních hydrantů H80P a 1 ks nadzemního hydrantu H80N, na p.p. 363/4 v k.ú. Všestary s firmou VÍT a SPOL, spol. s r.o., IČ: 00527297 se sídlem Zalomená 34, Roudnička, 500 02 Hradec Králové za dohodnutou kupní cenu 12,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 102/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
 
 
5.8. paní Hana Srdínková – ukončení nájemní smlouvy
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 20. 5. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: Paní Hana Srdínková, nar. ........... podala návrh na ukončení nájemní smlouvy služebního bytu v domě č.p. 129 ve Všestarech dohodou k 31.5.2010. Investiční výbor na požádání starostky se seznámil s jeho stavem a dříve, než bude vypsán záměr na pronájem domu č.p. 129 v obci a katastrálním území Všestary budou patrně komisí doporučeny opravy.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 103/2010: ZO souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na služební byt v domě č.p. 129 Všestary ze dne 06.06.2004 s paní Hanou Srdínkovou dohodou k 31.5.2010.
Hlasování o usnesení č. 103/2010: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
 
předsedající: Do bytu neprší, ani tam nevlhne od spodu. Koupelna a WC jsou původní a potřebují rekonstrukci, dále je nutná výměna oken.
p. Došel: Možná by nebylo od věci, aby si případný nájemce mohl vybrat, co tam chce.
p. Martínek: Původně to bylo určeno pro údržbáře.
předsedající: Nebylo by od věci, aby tam byl nějaký učitel.
 
 
5.9. Schválení faktur
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 20. 5. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: Rada obce projednala a doporučuje schválit k úhradě faktury od dodavatelů:
 • Stanislav Stejskal, IČ: 15586677, Jižní 870, Hradec Králové ve výši 4.320,- Kč za projektové práce chodník podél silnice 03535 a zpevněné plochy nádvoří bytových domů.   
 • Ing. Viktor Netušil GEOPLAN, IČ: 60140186, Náměstí 5. Května 812, Hradec Králové ve výši 9.820,- Kč za zpracování geometrického plánu – chodník Rosnice
 • Jaroslav Došel Zámečnictví, IČ: 10468510, Všestary 132 ve výši 14.928,- Kč za opravu zametacího stroje, nástavby, sběrného koše, opravu čerpadla – koupaliště Všestary
 • Ing. Martin Šolc, IČ: 87259451 ve výši 10.700,- Kč – programové vybavení na pozemky (GEPRO s.r.o.)
 
Po zasedání rady obce bylo doručeno:
 • Tomi Racing 2000 spol. s r.o., IČ: 25947435, Sendražice za opravu VW 33.334,- Kč
 • Jiří Smetiprach, IČ: 12975206 za posekání cyklostezky k Nedělištím 8.778,- Kč
 • ELTODO dopravní systémy s.r.o., IČ: 257 55 811 Novodvorská 1010/14 142 01 Praha 4 35.700 Kč za opravu přechodu na Lípě po pojistné události – uplatněno u pojišťovny UNIQUA
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 104/2010: ZO schvaluje úhradu faktur od dodavatelů:
Stanislav Stejskal, IČ: 15586677, Jižní 870, Hradec Králové ve výši 4.320,- Kč; Ing. Viktor Netušil GEOPLAN, IČ: 60140186, Náměstí 5. Května 812, Hradec Králové ve výši 9.820,- Kč; Jaroslav Došel Zámečnictví, IČ: 10468510, Všestary 132 ve výši 14.928,- Kč; Ing. Martin Šolc, IČ: 87259451 ve výši 10.700,- Kč; Tomi Racing 2000 spol. s r.o., IČ: 25947435, ve výši 33.334,- Kč; Jiří Smetiprach, IČ: 12975206 ve výši 8.778,- Kč; ELTODO dopravní systémy s.r.o., IČ: 25755811 Novodvorská 1010/14 142 01 Praha4 ve výši  35.700,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 104/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
 
 
5.10. Žádosti o příspěvky
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 20. 5. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah:
SDH Lípa žádá o příspěvek ve výši 5.000,- Kč na pořádání pouti pro občany, která se bude konat 19.6.2010. Žádost SDH Lípa je v souladu s přijatými zásadami, a proto navrhuji požadovanou částku schválit.  
JSDHO Lípa žádá o 2 pracovní uniformy (1 za 1410. Kč) tj. celkem 2.820 Kč.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 105/2010: ZO souhlasí s příspěvkem pro SDH Lípa ve výši 5.000,- Kč na pořádání pouti pro občany na úkor částky z programu Všestarských neziskovek a nákup 2 ks pracovních uniforem v celkové částce 2.820,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 105/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
 
 
5.11. Mysis – dodatek č. 1 k licenční smlouvě
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 20. 5. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: Obec má uzavřenu licenční smlouvu č. 2262/2007 s GEPRO s.r.o., IČ: 44851529, jejímž předmětem je programové vybavení – pozemky, komunikace, veřejné osvětlení. Dne 27. 4. 2010 byl obci zaslán dodatek č. 1 a následně také faktura na aktualizaci programového vybavení na částku 9.600,- Kč (cena včetně DPH) a následně také faktura, která zahrnuje také práci, fakturu vystavuje na základě smluvního ujednání Ing. Martin Šolc, IČ: 87259451, Kociánova 1689, Hořice
 
Bylo přesunuto na příští zasedání.
 
 
5.12.                Hřbitov Všestary
 
5.12.1        Hřbitovní domek
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 20. 5. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: Podle sdělení administrátorky žádostí z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje paní Ing. Jany Rejlové, získala Obec Všestary dotaci na havarijní stav hřbitovního domku ve Všestarech ve výši 361.900,- Kč. S ohledem na tuto skutečnost je třeba vybrat zhotovitele díla, vypracování zadávacích podmínek již připravil investiční výbor, zároveň je nutné předat potřebné doklady paní Ing. Rejlové nejpozději do 11. 6. 2010.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 106/2010: Zastupitelstvo obce na svém jednání konaném dne 20. 5. 2010 na základě podané žádosti o poskytnutí podpory z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje označené jako: Oprava pláště hřbitovního domku ve Všestarech souhlasí s celkovými neinvestičními náklady ve výši 723.938,- Kč (investiční náklady 0,- Kč), souhlasí s přijetím poskytnuté dotace ve výši 361.900,- Kč a uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace.
Hlasování o usnesení č. 106/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
 
5.12.2        Hřbitovní vrata
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 20. 5. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: Na jednání zastupitelstva dne 29. 04. 2010 byl hřbitov ve Všestarech prohlášen památkou místního významu a zároveň byl učiněn závěr, že opravu hřbitovních vrat, která byla vyčíslena v celkové výši 197.278,- Kč bude obec žádat jako žádost o dotaci z MAS v o.p.s. Hradecký venkov. S ohledem na stav vrat navrhl Ing. Pavel Šandera zaplatit jejich opravu z peněz obce.
S ohledem na získanou dotaci na opravu hřbitovního domku ve Všestarech je třeba zvážit, zda obě opravy neprovádět v r. 2010, stav zdi u tohoto hřbitova se nejeví (snad kromě západní stěny = od školky) jako havarijní a bylo by proto možné považovat opravu zdejší památky místního významu za alespoň dostačující a bylo by možné soustředit pozornost na péči o další majetek obce, např. hřbitovní zeď na Chlumu, bude-li vypsán stejný dotační titul jako v r. 2010.
 
p. Martínek: Vrata jsou důležitější, než ten domek. Je problém s jejich otevíráním. Domek lidi tak nepálí.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 107/2010: ZO schvaluje provedení opravy vrat hřbitova ve Všestarech s využitím nabídek firem M-Stav s.r.o. a Zámečnictví Došel v celkové ceně 197.278,- Kč. Cena neobsahuje cihly.
Hlasování o usnesení č. 107/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
 
 
5.13.                Zabezpečení archivu obecního úřadu
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 20. 5. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: Kontrolou Státního archivu v Zámrsku byla obci stanovena povinnost zabezpečit archiv obce (budova čp. 35) mřížemi. Rada obce na svém jednání navrhla zabezpečení oken folií, s tímto řešením však nesouhlasí archiv a nadále požaduje mříže. Budova, ve které se archiv nachází, zdá se být pravděpodobné, že i tato budova bude muset projít výměnou oken, zateplením budovy (stavební povolení bylo prodlouženo). S ohledem na vzhled budovy, zejména s ohledem na skutečnost, že zůstane-li v této budově pošta, bude nutné zajistit i její okna mřížemi, které by do budoucna nehyzdily vzhled budovy, je třeba již dnes uvažovat o této návaznosti a okna v archivu zabezpečit mřížemi vzhledově vyhovujícími, přestože z nich bude viditelná pouze část. O nabídku byl požádán pan Martin Štefanka, který předložil několik možností řešení, které jsou předloženy zastupitelstvu. Rada obce pověřila starostku zjistit cenu obdobnou u pana Diviše.
 
p. Macháček: Byl navržen projekt, kde se ta okna měla zmenšit.
starostka: To ji nenapadlo, že se ta okna měla měnit. V tom případě se to může nechat na příští zasedání.
 
 
5.14.       Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - plynovod
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 20. 5. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: Nový návrh smlouvy nebyl dosud zaslán, pouze byl avizován.
Přeloženo na příště.
 
5.15.       Informace
5.15.1   Rychlostní komunikace R35 – informace o územním řízení úseku Hořice - Sadová
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 20. 5. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: S ohledem na veřejné projednání územního rozhodnutí části stavby Hořice – Sadová, je nejvýš vhodné přizvat investora = Ředitelství silnic a dálnic k slibované návštěvě našich obcí. K předchozímu jednání se dostavil pouze projektant a zároveň je NUTNÉ připravit vyjádření k očekávané projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí (např. požadavek oken, sdělení tras a s tím související požadavek nového povrchu vozovky, a to před započetím prací a po ukončení prací, opravu mostků a propustků apod., když je nutné mít za tímto účelem již zmapovaný stávající stav, kdy by byla nanejvýš vhodná pozorování všech členů zastupitelstva).
 
 
5.16.       ZD Všestary
ZD Všestary žádá o vyjádření k PD myčky v traktorové stanici.
 
Přeloženo na příště.
 
6) Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 23:15 hodin.
 
 
Zapsal: Ing. Vladimír Fof                                      ..............................................
 
 
Ověřovatelé: Josef Pešek                                      ..............................................                          
                      
 
                      Přemysl Vecek                                 ..............................................
                                 
 
Starostka Obce: JUDr. Zuzana Zlatohlávková      ..............................................                           
 
 
 
Seznam příloh (pouze k archivovanému originálu):
č. 1 - prezenční listina
č. 2 - přijatá usnesení  
č. 3 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Čj. S- 16272/10-PRÁV      
č. 4 - Kupní smlouva na vodovodní řad se společností VÍT a SPOL, spol. s r.o.
---------------------------------------------------------------------------

Doložka k zápisu ze zasedání zastupitelstva konaného dne 20. 5. 2010

 
V bodě 3) zasedání zastupitelstva dne 24. 6. 2010 byla zastupitelstvem schválena námitka k zápisu ze zasedání zastupitelstva konaného dne 20. 5. 2010 v tomto znění:
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 111/2010: ZO schvaluje doložku k zápisu ze zasedání ZO konaného dne 20.5.2010, kterou se opravuje text usnesení č. 100/2010, které správně zní: ZO pověřuje starostku uzavřením kupní smlouvy s Josefem a Miloslavou Peškovými na pozemkovou parcelou 577/3 v katastrálním území Rosnice a Zdeňkem a Marií Borovcovými na pozemkovou parcelu 577/4 v katastrálním území Rosnice.
Hlasování o usnesení č. 111/2010: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018