Zápis ze zasedání zstupitelstva

 

Místo konání: hostinec v místní části Lípa.
Přítomni: Ing. Michal Derner, Jaroslav Došel přítomen do 21:56 (do bodu 5.13.), Radovan Dvořák přítomen od 19:02 (od bodu 5.4.), Ing. Martin Lučický, Josef Macháček, Josef Mareš, Jan Martínek, Josef Pešek, Ing. Božena Skořepová, Ing. Pavel Šandera, Josef Štefanka, JUDr. Zuzana Zlatohlávková.
Omluveni: Petr Gabriel, MVDr. Michal Novák, Přemysl Vecek.
Nepřítomni:
 
Zahájeno: 18.07 hod.

1) Zasedání zastupitelstva Obce Všestary zahájila starostka JUDr. Zuzana Zlatohlávková a poděkovala občanům, především ve Bříze, kde byla uspořádána brigáda. Dále hasičům na Chlumu a Lípě a Sokolu Chlum, kteří moc hezky vyčistili přírodní divadlo. Také Sokolu Všestary za práce v areálu sokolovny, i když hodně se na tom podílel Obecní úřad. Mají tam rezervy, ale oni je jistě zaplní. V areálu se připravují oslavy 650 let od první písemné zmínky o obci.
 
Dále paní starostka informovala o dotačních titulech:
Projektová dokumentace kanalizace (Všestary, Rozběřice, Rosnice) – žádost byla podána a je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací (PRVK).
Projektové dokumentace pro kanalizace obcí Lípa, Bříza, Chlum – jednotlivé žádosti byly podány, ale tam to není v souladu s PRVK. (ke změně PRVK dosud nevydal svoje stanovisko VAK HK)
Bylo ukončeno výběrové řízení na zateplení budovy 2. stupně ZŠ – dnes na programu jednání.
Dotace na pomník ve Bříze nebyla přidělena, zřejmě proto, že je zachovalý.
Dotace na opravu hřbitovního domku ve Všestarech, také nebyla přidělena, ale žádost automaticky postupuje to do druhého kola, které by mělo být v červnu.
Byla podána žádost přes MAS na opravu Šrámova kříže nad Rozběřicemi.
Žádost o dotaci na opravu topení prodejny v Rozběřicích nemohla být podána, protože objekt by nemohl být na 5 let pronajatý, v případě pronájmu by se totiž jednalo o nepovolenou veřejnou podporu.
Žádost o dotaci na opravu hřbitovních vrat ve Všestarech nebylo možno podat, protože hřbitovy dosud nejsou kulturní památkou místního významu a nesplňují tak podmínky vypsaného dotačního titulu. Náparava tohoto stavu je v návrhu dnešního programu
Pro podání jiných žádostí o dotaci jsem od zastupitelstva nedostala zmocnění.
Poděkování patří především Mgr. Součkové, za přípravu a zpracování žádosti o dotaci.
 
starostka: Upozornila na chybu v návrhu programu, kde byl bod 5.11. „Zpráva inventarizační komise“, který se tam dostal nedopatřením. Po dohodě zastupitelů byl tento bod vypuštěn z návrhu programu.
 
starostka: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo svoláno a uveřejněno v souladu se zákonem a jednacím řádem, přítomno je 11 zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné, bude následovat schválení programu, určení zapisovatele, volba návrhové komise. Rozprava bude probíhat ke každému bodu zvlášť. Zápis z předchozího jednání byl vyhotoven, ověřen a je předložen k nahlédnutí.
 
1) Návrh programu jednání zastupitelstva obce
 
1.      Zahájení, schválení programu
2.      Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3.      Námitky k minulému zápisu
4.      Připomínky a podněty občanů
5.      Různé
5.1. Kontrola usnesení
5.2.   Žádost o dar – Pekařství Bohemia s.r.o
5.3. Žádost o uložení kabelového vedení do pozemku obce pro Energia projekt s.r.o.
5.4.   Doplnění investičního výboru
5.5.   Královéhradecký kraj (Muzeum východních Čech) – místní komunikace Chlum, Lípa
5.6.   Oplocení sokolovny
5.7.   Autobusová zastávka na Lípě
5.8.   Projekt chodníku ve Všestarech (kostel – cukrárna)
5.9.  R. Švub – projektová dokumentace skladu a prodejny k územnímu rozhodnutí
5.10. Ing. Zdeněk Pulec – žádost o vyjádření k ohlášení stavby komína
5.11 vypuštěno
5.12. Zateplení a výměna oken ZŠ Všestary – výběrová řízení
5.13. Dobrovolný svazek obcí Mikroregion OPZ 1866 + Hradecký venkov o.p.s.
5.14. Opravy hřbitovů, prohlášení památkou místního významu
5.15. Územní plány
5.15.1. Obec Stěžery změna č. 2
5.15.2   Obec Všestary – schválení návrhu zadání nového územního plánu
5.15.3   Obec Všestary – informace o průběhu pořízení změny č.2 ÚPO
5.16. Žádosti spolků a osadních výborů
5.17. Dostavba hasičské zbrojnice v Rozběřicích
5.18. Schválení faktur
5.19. Prodejna Rozběřice – nabídka na pronájem
5.20. Pořízení IT techniky – zálohovací jednotka
5.21. Informace
5.21.1   Místní část Všestary – výročí 650 let
5.21.2   Daň z nemovitostí na rok 2010 – vyhláška finančního úřadu
5.21.3   Odpovědnost za vady – chodník ve Bříze
5.21.4   Nabídka Občanského sdružení hkfree
5.21.5   Další
6.      Závěr       
 
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 65/2010: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary ze dne 29. 4. 2010. Hlasování o usnesení č. 65/2010: pro 11 proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
starostka: Pověřila vedením zasedání místostarostu Ing. Michala Dernera (dále jen „předsedající“).
 
2) Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Jako zapisovatel byl určen Ing. Vladimír Fof.
 
Do návrhové komise byli navrženi p. Josef Mareš a Ing. Božena Skořepová.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 66/2010: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 29. 4. 2010 návrhovou komisi ve složení p. Josef Mareš a Ing. Božena Skořepová.
Hlasování o usnesení č. 66/2010: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Na ověřovatele zápisu byli navrženi p. Josef Štefanka a p. Jaroslav Došel.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 67/2010: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 29. 4. 2010 jako ověřovatele zápisu p. Josefa Štefanku a p. Jaroslava Došela.
Hlasování o usnesení č. 67/2010: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
3) Námitky k minulému zápisu
Nebyly vzneseny žádné námitky – zápis je schválený.
 
4) Připomínky a podněty občanů
 • Ing. Lučiký: Nejde rozhlas v Rozběřicích u zvoničky.
předsedající:  Je potřeba to hlásit přímo na obecním úřadě. Dnes tu na nahlášené poruchy byli, tak to nebude obratem.
 
 • Ing. Fof: Školská rada (ŠR) upozorňuje zastupitelstvo Obce Všestary, že na zasedání ZO Všestary dne 22. 10. 2009 byl vznesen podnět na úpravu plochy hřiště za budovou 1. stupně ZŠ Všestary a do dnešního dne (více než půl roku), tam nebylo provedeno nic.  
p. Martínek: Byla dlouhá zima a nedalo se tam nic dělat, tak to není tak tragické.
Ing. Skořepová: ŠR nás překvapila, zima byla dlouhá a už se o tom mluvilo. Byl tam pokus to dát do nějaké dotace, ale je potřeba tady říci, jaký bude další postup.
p. Martínek: Postup je jeden. Srovnat terén, rotavátorem pojezdit a zasít novou trávu.
p. Macháček: Jenom to srovnat není řešení. Mělo by se to zadat architektovi, aby řekl, co tam má být, a hřiště mělo nějakou hlavu a patu.
p. Mareš: Jaká je spolupráce se ZD? Pokud jsou také na Obci brigádníci z pracovního úřadu, tak by to mohli udělat a ZD případně zapůjčit techniku.
předsedající: Jenom upozorňuje na to, že tam je žumpa.
p. Mareš: Možná by stálo za to, aby se připravil i případný návrh větší úpravy toho hřiště, aby se mohlo žádat i o dotaci, pokud bude vypsána.
předsedající:  Je potřeba myslet i na to, že úpravy musí schvalovat i památkáři, protože je to v památkové zóně 1866.
p. Došel:  Je potřeba tam s tím něco udělat, protože pak se dostaneme k další zimě a aby se zase neřeklo, že byla dlouhá.
Ing. Skořepová: Jenom by se chtěla zeptat, zda to ŠR stačí, když tam bude pro začátek úprava plochy?
Ing. Fof: Určitě to pro začátek bude stačit. Už na tom zasedání před půl rokem se mluvilo o alespoň nějaké úpravě.
p. Jiří Macháček: Je tam opravdu velký spád, těžko můžete tady rozhodnout co tam s tím.
 
 • p. Štefanka: Pozemek ve středu obce v části Lípa. Kdy a proč se to prodalo?
předsedající: Je to pozemek st.p.č. 9.
starostka: Na příští zasedání ZO připraví podklady (za kolik a kdy se prodalo).
 
 • p. Štefanka: Osvětlení na Lípě je v nevyhovujícím stavu. Jedná se o přeložení 6 až 7 světel.
Ing. Šandera: Něco už v minulosti s ČEZ domlouval, ale nemyslí si, že by toto bylo průchodné.
Ing. Skořepová: Pokud to není průchodné, tak by to nechala být. Máme před sebou důležitější věci (např. ČOV).
 
 
5) Různé
 
5.1. Kontrola usnesení
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 29. 4. 2010 
Předkladatel: Petr Gabrielpředseda kontrolního výboru
 
Zprávu přednesl Ing. Lučický – člen kontrolního výboru.
 
č.176/2007      …přívalové deště.
předsedající: Toto by měl řešit nový územní plán. Každé opatření, které bude v územním plánu, se bude snadněji prosazovat.
 
č.33/2009 – ZO pověřuje investiční komisi přípravou podmínek pro privatizaci a zjištěním skutečností týkajících se č.p. 54 Bříza.
starostka: Pojďme domluvit přesný termín, kdy se tam sejdeme. Ráda by se toho též zúčastnila.
p. Mareš: Záleží, jak to ostatním členům investiční komise vyhovuje.
Ing. Skořepová: Určeme termín. Mluvilo se o tom již minule, a sníh už slezl.
p. Mareš: 4. 5. 2010 v 18:00 přímo na místě.
Ing. Skořepová: Upozornila na to, že současné zastupitelstvo již nestihne udělat konečné rozhodnutí.
starostka: Také má ten pocit, ale je potřeba udělat první kroky k řešení situace.
 
č.42/2010 – ZO ustavuje hodnotící komisi pro výběrová řízení na dílo „Zateplení a výměna oken budovy 2. stupně ZŠ Všestary“ – výsledek je dnes na programu v bodě 5.12.
 
č.9/2010 – ZO schvaluje záměr podat žádost o dotaci na zateplení a výměnu oken MŠ Chlum a ukládá starostce zajistit dodavatele pro zpracování projektové dokumentace, energetického auditu budovy a další potřebné dokumentace pro přípravu žádosti.
starostka:  Od objektu neexistuje žádná výkresová dokumentace . Je to ve stavu hrubého rozpracování. Jsou tam tři varianty: výměna oken a zateplení, výměna oken a výměna kotle, výměna oken a tepelné čerpadlo. Je potřeba to mít připravené, podle toho jaký dotační titul by mohl být vypsán.
Ing. Skořepová: Tepelné čerpadlo je luxus, když je tam nový plynový kotel jeden rok. Je potřeba to rozmyslet.
starostka: Dotačních titulů je stále méně, proto je potřeba to mít rozpracované tak, aby se s tím nechalo hýbat podle toho, co bude přesně vypsáno.
předsedající: V tuto chvíli k tomu již nic dalšího nevyřešíme, pojďme na další bod.
 
č.13/2010 – ZO pověřuje investiční komisi vypracováním podmínek výzvy pro výběrové řízení na zhotovitele díla „Oprava pláště hřbitovního domku ve Všestarech“ do 30. 4. 2010. – bude hotovo na příště
 
č.15/2010 – ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu pomníku Šrámův kříž a pověřuje starostku jejím případným podáním a přijetím nezbytných rozhodnutí souvisejících s žádostí. – bylo splněno
 
č.39/2010 – ZO pověřuje starostku obce dojednáním podmínek nájemní smlouvy s Muzeem východních Čech na pozemky pod chodníky… - je dnes na programu jednání v bodě 5.5.
 
 
5.2. Žádost o dar – Pekařství Bohemia s.r.o.
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 29. 4. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah:  Pekařství Bohemia s.r.o., IČ: 25041665, které zajišťuje pojízdnou prodejnu pečiva v částech Lípa a Chlum ve dnech pondělí, středa a pátek, požádalo o poskytnutí finančního příspěvku ve formě peněžitých darů ve výši 2 x 6.000,- Kč na úhradu části nákladů souvisejících s provozem podnikatelské činnosti obdarovaného, když obdarovaný označuje jako nejvyšší náklady na dopravu. Příspěvek je požadován na jeden kalendářní rok, pak se pro každou smlouvu jedná o částku 500,- Kč na kalendářní měsíc. V loňském roce bylo usnesením č. 65/2009 schváleno poskytnutí jednoho peněžitého daru ve výši 6.000 Kč.
 
Příloha: Pekařství Bohemia - Smlouva o sponzorském daru
 
p. Martínek: Občané si jejich služby chválí.
p. Štefanka: Je pro to, aby se to schválilo.
Ing. Skořepová: Nechala by to ve stejném duchu, jako to bylo vloni.
p. Macháček: 6000,- Kč je paušál za zastávku. Jinak na to nekoukejte.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 68/2010: Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 6.000,- Kč pro společnost - Pekařství Bohemia s.r.o., IČ: 25041665, která zajišťuje prodej zboží formou pojízdné prodejny pro občany našich obcí a pověřuje starostku akceptovat návrh na uzavření příslušné smlouvy.
Hlasování o usnesení č. 68/2010: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
5.3. Žádost o uložení kabelového vedení do pozemku obce pro Energia projekt s.r.o.
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 29. 4. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: Společnost ENERGIA PROJEKT s.r.o. jako projektant kabelového vedení mezi rozvodnou ČEZ Distribuce ve Všestarech a pozemkem bývalém ČKD HK předložil návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro uložení kabelového vedení, které kříží pozemek 433/2 v kat.území. Všestary, jehož vlastníkem je Obec Všestary a který leží podél drážního tělesa ve směru do Hradce Králové. Zřízení věcného břemene je navrhováno úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 400 Kč za každý započatý m. Projektant byl požádán o stanovení celkové ceny věcného břemene tak, aby cena byla zřejmá již v okamžiku podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Usnesením č. 296/2009 obec rozhodla o nejnižší ceně věcného břemene na 2.000,- Kč.
 
Příloha: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
                                                                                                         
Ing. Šandera: Ohlásil střet zájmů a jednání o tomto bodu se nezúčastnil.
Ing. Skořepová: Jenom by chtěla zastupitele upozornit na cenu, za kterou se břemeno zřizuje. Pozor na jiné nabízené ceny, kde je to za pár haléřů. O cenách se musí jednat.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 69/2010: ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Obcí Všestary a společností EGST s.r.o. IČ 25278495 na uložení kabelového vedení do pozemku 433/2 v katastrálním území Všestary za jednorázovou náhradu 2000 Kč a pověřuje starostku jejím uzavřením.
Hlasování o usnesení č. 69/2010: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
5.4. Doplnění investičního výboru
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 29. 4. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: Tzv. investiční komise byla zřízena rozhodnutím zastupitelstva obce, a tedy v souladu s ustanovením § 128 odst. 1 zákona o obcích se jedná o výbor, který v souladu s § 128 odst. 2 má mít lichý počet členů. Po rezignaci Ing. Šandery je však počet členů sudý. S ohledem na závažné úkoly, které jsou této komisi ukládány, je nanejvýš vhodné dostat stav skutečný do souladu se stavem právním.
 
p. Dvořák přišel v 19:02
 
Ing. Skořepová: Je potřeba, aby to byl někdo, kdo na zasedání investiční komise chodit.
p. Štefanka: Navrhuji p. Martínka.
p. Martínek: I vzhledem k tomu, že je to na půl roku, tak by mu to nevadilo.
předsedající: Navržen je tedy p. Martínek a protinávrh není.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 70/2010: ZO schvaluje jako člena investičního výboru p. Jana Martínka.
Hlasování o usnesení č. 70/2010: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

 
 
5.5. Královéhradecký kraj (Muzeum východních Čech) – místní komunikace Chlum, Lípa
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 29. 4. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: Na doporučení pana náměstka hejtmana Ing. V. Dernera na jednání zastupitelstva obce, které se konalo 17. 12. 2009, jsem vznesla stížnost ke Královéhradeckému kraji a Muzeu východních Čech v Hradci Králové na poničené cesty v místních částech Chlum a Lípa, které vzniklo v souvislosti s přístavbou muzea války 1866. Z textu dopisu, kterým nám Královéhradecký kraj odpověděl, je zřejmé, že obec se musí naučit stanovat podmínky při povolování stavby, tedy v daném případě měly být podmínky stanoveny na základě požadavků obce ve stavebním povolení, kterým se přístavba muzea povolovala. Vzhledem k tomu, že obec žádné podmínky nestanovila, nedošlo k žádnému porušení a tedy ani nebude provedena oprava cest, výjimkou je oprava cesty k „Baterii mrtvých“. Tato cesta byla vysypána recyklátem, nikoliv však až k „Baterii“ kde se tvoří louže. Výslovně obec požadovala, aby byla v případě opravy této cesty uvědoměna o opravě. Za obec byly připomínky vzneseny v rámci závěrečné kontrolní prohlídky, obec ostatně nevznesla ani podmínky účasti v rámci kontrolních prohlídek a toto bylo jediné řízení, ke kterému byla pozvána. Z výše uvedeného vyplývá, že se obec musí naučit hájit svá práva lépe, neboť po poměrně rozsáhlé přístavbě muzea jí zůstávají pouze poničené místní komunikace, které jsou v jejím majetku a k jejichž údržbě je sama povinna, když lze jen očekávat, že škody na komunikacích se teprve projeví. Muzeum východních Čech odpověď žádnou ani nezaslalo, stížnost byla vůči tomuto subjektu zopakována ještě písemně dne 10.03.2010.
 
 
5.6. Oplocení sokolovny
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 29. 4. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: S ohledem na písemný souhlas pana Hnízda se stavbou plotu na hranici pozemků, která byla určena v terénu vytyčovacím geometrickým plánem (vneseným do katastru nemovitostí), zdá se být vhodné provést částečné oplocení pozemků ve spoluvlastnictví obce a TJ Sokol. S ohledem na nástup zaměstnanců od úřadu práce ke dni 1. 4. 2010 je možné nakoupit materiál a provést oplocení. Zastupitelé jsou dotazováni na požadovaný vzhled oplocení. Stavební povolení není po dohodě se stavebním odborem požadováno.
 
starostka: Na hranici jsou asi 3m vysoké tuje p. Hnízda.
p. Martínek: Nabízí je Obci, nebo je ochoten je skácet.
předsedající: Poptána byla společnost WIREMETAL, která podala nabídku dodávky materiálu na oplocení délky 82 m a výšky 1,80m v ceně: 17.668,60 Kč včetně potřebných doplňků (sloupky, vzpěry, objímky, napínací drát, vázací drát, ráčny). V případě nákupu pletiva se zapleteným napínacím drátem je třeba koupit 100 m (balení po 25m).
p. Martínek: Plot 180 cm je příliš vysoký.
p. Došel: Plot 160 cm by měl stačit.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 71/2010: ZO schvaluje pořízení materiálu na oplocení areálu sokolovny ve výšce 160 cm na hranici pozemků č. 239/4 a 239/5 na straně jedné a č. st.p.79 a 239/3 na straně druhé.
Hlasování o usnesení č. 71/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
5.7. Autobusová zastávka na Lípě
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 29. 4. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: Zastávka na Lípě se nachází na stejném místě již asi od roku 1950. S ohledem na skutečnost, že se jednalo pouze o opravu stávající budovy zastávky a nástupní hrany je možné řešit věcným břemenem.
 
starostka: Kromě zastávky je v Lípě třeba řešit také otázku centra obce a její návsi
předsedající: Do návrhu připravovaného územního plánu uplatnil za obce požadavek najít prostor pro náves v Lípě.
starostka: Myslí si, že Lípa by si zasloužila náves.
Ing. Šandera: Připadá mu to, jako dobrý nápad.
p. Štefanka: Také je pro.
p. Kučera: Boží muka a zastávka tam byly vždycky. To věděli, s tím jsem jim to také prodával.
Ing. Šandera: Počkal by na to, jak bude v jednání úspěšná pí. starostka.
 
 
5.8. Projekt chodníku ve Všestarech (kostel – cukrárna)
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 29. 4. 2010
Předkladatel: Ing. Michal Derner
 
Obsah: Projektová dokumentace na komunikaci v prostoru před kostelem ve Všestarech a chodníku před zdravotním střediskem byla vypracována v r. 2007. Při podání žádosti o stavební povolení se ukázalo, že v době od zpracování PD došlo ke změně norem a vyhlášky, které určují rozsah PD a požadavky na bezbariérová řešení. PD musí splňovat všechny předepsané náležitosti platné v době podání žádosti o stavební povolení, nikoliv v době jejího zpracování, proto je nutno dokumentaci přepracovat. Na základě poptávky nabízí Stanislav Stejskal DOPRAVNÍ PROJEKCE úpravu této PD do souladu s novými požadavky za částku 11.880 Kč.
 
Ing. Šandera: Nemyslí si, že by ten chodník musel být tak velký. Na chodník na cizích pozemcích dotaci stejně nedostaneme. Jde o chodník od cesty k zdravotnímu středisku.
předsedající: S vlastníky pozemku před střediskem jsem vyjednal souhlas se stavbou na cizím pozemku a pro účely získání dotace jsme projednávali i možnost dlouhodobého pronájmu těchto pozemků pro obec (např. na 10 let) za symbolickou cenu. Nezaznamenal jsem ani tady žádné odmítavé stanovisko.
Ing. Šandera: Na soukromém pozemku by bylo potřeba to řešit jako věcné břemeno.Nechme to dodělat podle současných předpisů a potom se uvidí, co se bude realizovat.
starostka: Jenom upozorňuje na to, že měla zajistit konkurenční studii řešení před kostelem. Tuto studii předložila k posouzení.
Ing. Šandera: Mluvil s pamětníky a dříve tam byla cihlová cesta.
Ing. Skořepová: Chtěla by vědět, jaký názor na to mají ostatní zastupitelé.
předsedající: Návrh, který přinesla pí. starostka, se mu líbí. Jenom je pro žulovou cestu, místo té mlatové.
p. Martínek: Barevně by to celé sladil.
Ing. Šandera: Oddělil by to od chodníků, protože jinak se může jednat ještě ve 4 hodiny ráno. Musí se to nechat schválit památkáři a to je běh na dlouhou trať.
p. Došel: Je pro to, aby to běželo všechno současně a případné změny se dělaly později, až během případné realizace.
Ing. Skořepová: Souhlasí s p. Došelem. Původní projekt byl schválen památkáři?
předsedající: Samozřejmě, že to bylo schváleno. Jen by upozornil, že se ještě nejedná o stavební povolení, nejprve musíme získat územní rozhodnutí.
p. Martínek: Jenom by upozornil, že tam jsou vzrostlé lípy. Pokud se zasáhne do jejich kořenů, tak ty stromy do pár let odejdou. Z tohoto důvodu je pro šetrné úpravy.
starostka: Poděkovala Ing. Šanderovi, že se ptal pamětníků. Byla by ráda, aby to vypadalo jako dříve.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 72/2010: ZO akceptuje nabídku ateliéru Stanislav Stejskal DOPRAVNÍ PROJEKCE na úpravu PD „Všestary – úprava chodníků u kostela“ za částku 11.880 Kč.
Hlasování o usnesení č. 72/2010: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

 
 
5.9. R.Švub – projektová dokumentace skaldu a prodejny k územnímu rozhodnutí
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 29. 4. 2010
Předkladatel: Ing. Michal Derner
 
Obsah: p. Švub podal žádost o vyjádření obce k projektové dokumentaci na stavbu skladové a prodejní haly, která by měla být umístěna mezi silnicí I/35 a výjezdem ze Všestar na Rozběřice.
 
starostka: Musím říci, že tohle je přesně to, co nám tu ještě scházelo.
p. Martínek: Už se o tom jednou hlasovalo a měly tam být provedeny nějaké úpravy. To už je jako ono?
Ing. Skořepová: Nějak tam pořád chybí ta zeleň.
starostka: To se tam bude najíždět ze strany silnice Rozběřice – Všestary? Kdo bude řešit můstek, aby to nedopadlo jako u sušárny v Rosnicích. Měl by to řešit ten stavebník.
p. Macháček: To řeší SÚS, protože tam žádný sjezd z komunikace nebyl.
starostka: Myslí si, že i Obec tam může mít připomínky.
Ing. Šandera: Je to stavební povolení, nebo územní řízení?
předsedající: Je to dokumentace k územnímu řízení, proto ještě není nic promeškáno.
p. Martínek: Zajímalo by ho, jak toto mohli památkáři povolit, když u rodinných domků dělají problémy i s tím jakou barvu bude mít střešní krytina.
p. Petr Šandera: Nestálo by za to, aby si tam Obec nechala položit od ČEZ kabel na veřejné osvětlení?
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 73/2010: Ve věci dokumentace k ÚR na stavbu „Novostavby skladové a prodejní haly s administrativní vestavbou“ předloženou p. Rostislavem Švubem rozhodlo ZO, že likvidace dešťových vod bude řešena na pozemku stavebníka (nikoliv do obecní dešťové svodnice). Dále ZO nesouhlasí s předloženým vzhledem navrhovaného objektu a požaduje specifikaci povrchů pláště budovy, materiálů na střešní krytinu, a to tak, aby vyhovovaly podmínkám venkovské zástavby. Dále ZO požaduje doplnit sadové úpravy tak, aby budova nenarušila krajinný ráz památkové zóny 1866. Nájezd na pozemek bude řešen propustkem. ZO požaduje doplnit dokumentaci k ÚR o prodloužení veřejného osvětlení z místní části Všestary po vjezd k objektu.
Hlasování o usnesení č. 73/2010: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 3 – bylo schváleno.

 
přestávka 20:24 – 20:36
 
 
5.10. Ing. Pulec – žádost o vyjádření k ohlášení stavby komína
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 29. 4. 2010
Předkladatel: Ing. Michal Derner
 
Obsah: Ing. Zdeněk Pulec podal žádost o vyjádření k „Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu“ a k „Ohlášení stavby“ ve věci stavby třívrstvého komína pro odtah spalin od krbových kamen na dřevo v domácí příležitostné dílně. Ke stejné žádosti vydal odbor památkové péče MMHK závazné stanovisko se souhlasným vyjádřením.
                         
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 74/2010: ZO souhlasí s předloženou dokumentací k ohlášení stavby komína, kterou předložil Ing. Zdeněk Pulec.
Hlasování o usnesení č. 74/2010: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

 
5.11. vypuštěno
 
5.12. Zateplení a výměna oken ZŠ Všestary – výběrová řízení
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 29. 4. 2010 
Předkladatel:  Josef Mareš – předseda investičního výboru, Ing. Michal Derner
 
 
            5.12.1. Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací
Otevírání obálek s nabídkami proběhlo v pondělí 26.4.2010 od 17 hod. Do výběrového řízení bylo podáno 9 nabídek. Zastupitelům byla předložena rekapitulace nabídek a tabulka bodového hodnocení. Podle bodového hodnocení bylo stanoveno pořadí výhodnosti.
                         
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 75/2010: ZO schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele stavebních prací pro akci „Zateplení a výměna oken budovy 2. stupně ZŠ Všestary“, jako jeho vítěze společnost PVJ Consult a.s., Spojenecká 123, 541 01 Trutnov, IČ: 609 16 664, s nabídkovou cenou 2 503.133 Kč vč. DPH. ZO pověřuje starostku uzavřením smlouvy o dílo s vítězem soutěže. Pokud nebude možno uzavřít smlouvu s tímto uchazečem v souladu se zadávacími podmínkami výzvy, pověřuje starostku obce jednat o uzavření smlouvy se společností Vanderlaan s.r.o., V Předpolí 1030, Praha 10, IČ: 455 373 05, s nabídkovou cenou 2.759.660 Kč, která se umístila jako druhá v pořadí v hodnocení ekonomické výhodnosti nabídky.
Hlasování o usnesení č. 75/2010: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

 
 
            5.12.2. Výběrové řízení na technický dozor investora (TDI) a na koordinátora BOZP
Otevírání obálek s nabídkami vyzvaných uchazečů proběhlo ve čtvrtek 29.4.2010 od 16 hod.
 
Ing. Zdeněk Aur a p. Ivo Táborský se ze soutěže pro zaneprázdnění omluvili.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 76/2010: ZO schvaluje jako vítěze výběrového řízení na výkon technického dozoru investora pro akci „Zateplení a výměna oken budovy 2. stupně ZŠ Všestary“ společnost M-STAV HK s.r.o., Boleslavova 53/15, Praha, IČ: 260 03 589 s nabídkovou cenou 71.760 Kč vč. DPH a pověřuje starostku uzavřením mandátní smlouvy.
Hlasování o usnesení č. 76/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 77/2010: ZO schvaluje jako vítěze výběrového řízení na výkon koordinátora bezpečnosti práce pro akci „Zateplení a výměna oken budovy 2. stupně ZŠ Všestary“ společnost ASTALON s.r.o, Hůrka 54, Pardubice IČ: 275 42 009 s nabídkovou cenou 35.400 Kč vč. DPH a pověřuje starostku uzavřením mandátní smlouvy.
Hlasování o usnesení č. 77/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
5.13. Dobrovolný svazek obcí Mikroregion OPZ 1866 + Hradecký venkov o.p.s
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 29. 4. 2010 
Předkladatel: Josef Macháček
 
Obsah: Informace z OPS a MAS, zápis z VH mikroregionu OPZ 1866
 
starostka: S částí souhlasí, ale ráda by řekla jak to celé opravdu je. Správní rada společnosti Hradecký venkov o.p.s. se jmenuje na 3 roky. Do programového výboru MAS byla určena pí. Kuthanová. My se vše dovídáme mezi posledními.
Ing. Skořepová: Neví, jak se dostat do lepších pozic. Svazek nechceme opustit, ale chceme tam mít víc zástupců.
p. Štefanka: Být v nějaké společnosti, kde proděláváme, tak nemá cenu tam být. Pokud jdou peníze na nějakou administrativu, tak to nemá cenu.
p. Macháček: Peníze na administrativu dává přímo Kraj.
p. Štefanka: Neprodělává se sice moc, ale jak jsou na tom ostatní obce?
p. Macháček: Věci se snaží předávat dopředu.
starostka: Předsedkyně programového výboru má ovšem náskok. Mezi památky místního významu jsme nepřihlásili hřbitov, protože jsme včas neznali podmínky dotací, které vypisuje MAS.
Ing. Skořepová: Stále si myslí, že jako zástupce tam být za obec starostka a je potřeba být v těch dalších orgánech.
předsedající: Na valné hromadě mikroregionu probíhalo hlasování o zástupci ve správní radě obecně prospěšné společnosti Hradecký venkov. Účastníky valné hromady jsem informoval, že Josef Macháček není kandidátem Všestar. Naším kandidátem byla paní starostka, Josef Macháček hlasoval proti, naopak hlasoval pro svoje zvolení. Konstatuji, že p. Macháček nehájí zájmy obce, ale jen svoje
p. Macháček: Jenom bych chtěl říci, že pokud mě chcete odvolat ze správní rady mikroregionu, mělo to být před valnou hromadu.
předsedající: I před rokem, kdy se v Bříze jednalo poprvé o Tvém odvolání z mikroregionu, jsi nám řekl, že už je pozdě (bylo to ve Bříze).
p. Macháček: Není to pravda. Toto nikdy neřekl.
Ing. Skořepová: Krajské sdružení MAS, co to je?
p. Macháček: Neví přesně co to je. Pokud by věděl, že na to přijde řada, tak by to nastudoval.
Ing. Šandera: Sice máme člena ve správní radě, ale nikoho dalšího. Ostatní členové mají další zástupce v ostatních orgánech.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 78/2010: ZO schvaluje odvolání p. Josefa Macháčka jako člena správní rady DSO Mikroregionu OPZ 1866. ZO schvaluje jako člena správní rady DSO Mikroregionu OPZ 1866 starostku obce JUDr. Zuzanu Zlatohlávkovou.
Hlasování o usnesení č. 78/2010: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 3 – bylo schváleno.

 
 
5.14. Opravy hřbitovů, prohlášení památkou místního významu
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 29. 4. 2010 
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková    
 
Obsah: Usnesením č. 14/2010 z 21.1.2010 zastupitelstvo rozhodlo o památkách místního významu. Mezi tyto památky nebyly však prohlášeny hřbitovy, pouze centrální pomníky na nich. Hřbitov na Chlumu vznikl v r. 1927 a je situován v katastrálním území Lípa u Hradce Králové pozemková parcela č. 150/3, pozemek pro hřbitov ve Všestarech byl zakoupen v r. 1885 a je situován v katastrálním území Všestary na pozemkové parcele č. 344/2. S ohledem na tuto skutečnost nebylo možné žádat v rámci dotačního titulu vyhlášeného Hradeckým venkovem o.p.s. na opravu hřbitovních vrat ve Všestarech. Starostka obstarala nabídku na opravu, celková cena činila 197.278,- Kč. (oprava sloupků: 79,572,- Kč + oprava vrat, jejich nové konstrukční řešení 101.256,- Kč, nové pískovcové krycí desky na sloupky 16.450,- Kč). S ohledem na skutečnost, že je možné, že tento dotační titul se bude opakovat je nutné hřbitovy prohlásit památkou místního významu.
 
p. Došel odešel v 21:56
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 79/2010: ZO prohlašuje za památky místního významu hřbitov v katastrálním území Lípa u Hradce Králové parcela číslo 150/3 a hřbitov v katastrálním území Všestary parcela číslo 344/2.
Hlasování o usnesení č. 79/2010: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
5.15. Územní plány
 
            5.15.1. Obec Stěžery – změna č.2 územního plánu
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 29.4.2010 
Předkladatel: Ing. Michal Derner
 
Obsah: MMHK oznamuje projednávání návrhu Změny č. 2 ÚPO Stěžery. Návrh zadání je vyvěšen na www.hradeckralove.org a k nahlédnutí na MMHK odbor hlavního architekta a na Obecním úřadě Stěžery. Návrh Změny č.2 ÚPO Stěžery bude projednán na MMHK 4.5.2010 od 11:00 hod Dotčené orgány a sousední obce mohou uplatnit svoje připomínky do 30 dnů od společného projednání. Předmětem je v lokalitě Stěžírky především změna využití plochy „zóna obytné zástavby příměstského typu“ na zónu výroby el.energie (fotovoltaická elektrárna).
 
 
            5.15.2. Obec Všestary – schválení návrhu zadání nového územního plánu
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 29. 4. 2010 
Předkladatel: Ing. Michal Derner
 
Obsah: Pořizovatel nového ÚPO Všestary, kterým je MMHK, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, vypracoval návrh zadání Územního plánu Obce Všestary, který byl zveřejněn ve lhůtě od 22. 3. do 22. 4. 2010. V této lhůtě, mohl každý uplatnit své připomínky. Obecnímu úřadu Všestary byla doručena připomínka společnosti UNO k návrhu ÚPO, která byla postoupena pořizovateli.
Pořizovatel vyhodnotil a zapracoval podané připomínky (zejména dotčených orgánů státní zprávy), Protože zastupitelé neměli dostatek času na seznámení s těmito připomínkami, projednání a schválení návrhu zadání územního plánu bude na programu příštího zasedání .
 
 
 
Předpokládaná očekávaná cena územního plánu je v rozmezí cca 500.000 – 750.000 Kč bez DPH tj. půjde o zakázku malého rozsahu na služby (hranice do 2mil Kč). Pro potřeby podání žádosti o dotaci na pořízení nového ÚP je podle zásad pro Integrovaný operační program (IOP) podle čl. 13 „Závazných postupů pro zadávání zakázek“ pro tuto výši ceny nutno provést výběrové řízení z min. 3 vyzvaných uchazečů. 
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 80/2010: ZO pověřuje investiční výbor provedením výběrového řízení na zpracovatele územního plánu obce Všestary výzvou 3 zájemců k předložení nabídky do příštího zasedání ZO.
Hlasování o usnesení č. 80/2010: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
            5.15.3. Obec Všestary – informace o průběhu pořízení změny č.2 ÚPO
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 29. 4. 2010 
Předkladatel: Ing. Michal Derner
 
obsah:
Informace o stavu řízení: Návrh Změny č. 2 ÚPO Všestary bude veřejně projednán 18. 5. 2010 v 9:30 na MMHK. Připomínky k návrhu Změny č. 2 ÚPO Všestary, lze uplatnit nejpozději při veřejném projednání.
 
 
5.16. Žádosti spolků
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 29. 4. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
 • TJ Sokol Všestary žádá částku 2.500,- Kč na nákup cen na 14 ročník volejbalového turnaje žen a mužů, který se bude konat 8.5.2010, dále žádá o 4.000,- Kč na nákup cen na 2. Ročník halového volejbalového turnaje (konal se 20.2.2010) a florbalového turnaje (konal se 27.3.2010), celkem žádá částku 6.500,- Kč.
 • SDH Rosnice žádá o částku 613,- Kč na úhradu potřeb na kreslení pro soutěž Požární ochrana očima dětí, která se konala 21.3.2010.
 • SDH Rozběřice žádá o částku 2.361,- Kč na hasičský ples, který se konal 6.3.2010.
 • SDH Rozběřice žádá o částku 2.800,- Kč na výroční valnou hromadu, která se konala dne 9.1.2010.
S ohledem na přijaté zásady poskytování podpory spolkům, konstatuji, že kromě poslední žádosti ostatní vyhovují stanoveným zásadám. Valná hromada je vlastní činnost spolku, přijatá pravidla nesplňuje.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 81/2010: Zastupitelstvo obce schvaluje žádost TJ Sokol Všestary o částku 6.500,- Kč (2.500,- na nákup cen na 14. ročník volejbalového turnaje + 4.000,- Kč na nákup cen halového volejbalového a florbalového turnaje), žádost SDH Rosnice o částku 613,- Kč na kreslení pro soutěž, SDH Rozběřice o částku 2.361,- Kč na hasičský ples).
Hlasování o usnesení č. 81/2010: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 82/2010: Zastupitelstvo obce souhlasí s žádostí SDH Rozběřice o částku 2.800,- Kč na výroční valnou hromadu.
Hlasování o usnesení č. 82/2010: pro 3, proti 4, zdržel se hlasování 4 – nebylo schváleno.

 
 • Osadní výbor Bříza žádá o nákup 70 bm drátěného poplastovaného pletiva výška 1,8 m na výměnu oplocení jižní strany hřiště ve Bříze, nákup barev na nové natření stávajících sloupků, 50 kg cereritu na trávník hřiště, 0,5 m3 betonu na postavení lavic a stolů, převod 5 ks dřevěných lavic (sedáků), které jsou vedeny skladem obcí, dokončení lavic a stolů včetně nátěru a spojovacího materiálu, 40 m ocelového lanka na výztuhu ochranné stěny dětského hřiště. Orientační cena je bez barev a spojovacího materiálu 9.100,- Kč.  
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 83/2010: ZO schvaluje pořízení materiálu na opravu a údržbu hřiště v místní části Bříza (nátěrové hmoty, oplocení, hnojivo) dle požadavku osadního výboru.
Hlasování o usnesení č. 83/2010: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
5.17. Dostavba hasičské zbrojnice v Rozběřicích
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 29. 4. 2010 
Předkladatel:    JUDr. Zuzana Zlatohlávková 
 
Obsah: Na jednání zastupitelstva navrhli hasiči z Rozběřic pomoci svépomocí na dostavbě hasičské zbrojnice, bude-li dílo provedeno ve dvou etapách, bude-li v r. 2009 provedena pouze první etapa. Starostka oslovila velitele JSDHO Rozběřice Bc. Černého se zdvořilou žádostí, tj. jakým způsobem si představují jako budoucí správce této nemovitosti nabídku svépomocných prací. Starostka zároveň požádala o účast na jednání zastupitelstva. 
 
Bc. Černý: Problém je, že nikdo z nás není z oboru.
starostka: Měla pocit, že Obci pomůžou a zedníka si seženou.
Ing. Skořepová: Přesto si myslí, že zedníka by neměli shánět oni, ale měla by pomoci Obec.
p. Martínek: Minimálně jde o finanční výpomoc. Není to práce pro jednoho zedníka.
p. Osond: Budou tam věci pro odborníky. Něco se svépomocí dělat nedá.
p. Petr Šandera: V obci funguje důchodce p. Brixi, který je schopný řemeslník. Stálo by za to ho oslovit.
starostka: Zajde za ním a domluví se.
 
 
5.18. Schválení faktur
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 29. 4. 2010
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah:
Rada obce projednala a doporučuje schválit k úhradě faktury od dodavatelů:
 • B + B podlahy, s.r.o., IČ: 64824365, částka 17.270,- Kč (koberce obřadní síň obecního úřadu)
 • B + B podlahy, s.r.o.,IČ:64824365, částka 22.287,- Kč  (rekonstrukce dubových parket obřadní síň obecního úřadu)
 • M.Kulich, IČ: 75301181, částka 6.229,- Kč (malování obřadní síně obecního úřadu)
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 84/2010: ZO úhradu faktur od dodavatelů: B+B podlahy s.r.o. IČ: 64824365 ve výši 17.270,- Kč, B+B podlahy, s.r.o. IČ: 64824365, částka 22.287,- Kč, M.Kulich, IČ: 75301181, částka 6.229,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 84/2010: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
5.19. Prodejna Rozběřice – nabídka na pronájem
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 29. 4. 2010 
Předkladatel: Ing. Michal Derner     
 
Obsah: V pondělí 19.4.2010 podal žádost o pronájem prodejny v Rozběřicích p. Martin Rak. Záměrem je využití objektu jako „prodejny a skladu pian s možností malých hudebních vystoupení“. V žádosti nebyla navržena konkrétní výše nájmu, zájemce navrhuje nájemné „investovat“ do oprav a údržby objektu (opravy podlah, el. instalace, topení, malby….)
Rada obce vyzvala k bližší specifikaci navrhované výše nájmu. Nabídku p. Rak doplňuje o návrh měsíčního nájmu ve výši 5.000 Kč.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 85/2010: ZO akceptuje nabídku p. Martina Raka na pronájem prodejny v Rozběřicích na využití objektu jako prodejny a skladu pian a pověřuje starostku sjednáním nájemní smlouvy s nájemným 5.000 Kč/měsíc.
Hlasování o usnesení č. 85/2010: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

 
 
5.20. Pořízení IT techniky – zálohovací jednotka
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 29. 4. 2010 
Předkladatel:   Ing. Michal Derner  
 
Obsah: Zálohování elektronických dat je v současnosti prováděno prostřednictvím IT Support 1 x týdně. Případná závada či jiný zásah může znamenat ztrátu několikadenní práce na účetnictví i ostatních dokumentech pořízených na serveru. IT Support předložil nabídku na pořízení zálohovací jednotky s dvěma výměnnými kazetami (2 x 120 GB, nebo 2x 160GB), které umožní denní zálohování se záznamem dat případně i 2 týdny dozadu. IT upozorňuje na nutnost posílení paměti serveru. Vzhledem k rozdílu cen pouhých 620 Kč mezi nižší a vyšší kapacitou zařízení doporučuje rada obce schválit pořízení výkonnější varianty zálohovací mechaniky a dvou paměťových jednotek v celkové ceně 13.800 Kč vč. DPH
Nabídku podala i společnost AGORA plus Brno (bez posílení paměti PC). Porovnání je v následující tabulce:
 
 
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 86/2010: ZO schvaluje pořízení zálohovací PC mechaniky a posílení paměti serveru obecního úřadu v celkové ceně 13.800 Kč od společnosti IT support IČ: 25274686
Hlasování o usnesení č. 86/2010: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
5.21.       Informace
 
5.21.1.        Místní část Všestary – výročí 650 let
 
5.21.2.        Daň z nemovitostí na rok 2010 – vyhláška finančního úřadu
 
5.21.3.        Odpovědnost za vady – chodník ve Bříze
 
5.21.4.        Nabídka Občanského sdružení hkfree
 
5.21.5.        výpověď p. Srdínko – ukončení dohodou
 
5.21.6.        změna PRVK Bříza, Lípa, Chlum
 
 
 
6) Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 23:05 hodin.
 
 
 
Zapsal: Ing. Vladimír Fof                                      ..............................................
 
 
Ověřovatelé: p. Josef Štefanka                             ..............................................                          
                      
 
                      p. Jaroslav Došel                              ..............................................
                                 
 
Starostka Obce: JUDr. Zuzana Zlatohlávková      ..............................................                           
                                           
                                                                                                                   
 
 
 
Seznam příloh (pouze k archivovanému originálu):
č. 1 – přijatá usnesení                                                                                  
č. 2 – prezenční listina         
č. 3 - Pekařství Bohemia - Smlouva o sponzorském daru
č. 4 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (EGST s.r.o)
 
                      

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018