Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne: 31.10.2013

 

Místo konání: Zasedací místnost hasičské klubovny v místní části Rosnice obce Všestary
Přítomni: Ing. Michal Derner, Jaroslav Došel, Vladimír Došel, Ing. Vladimír Fof, Ing. Radek Jásenský, MVDr. Michal Novák, Josef Pešek, Ing. Milan Svoboda, Ing. Pavel Šandera, Josef Václavík, Přemysl Vecek, JUDr. Zuzana Zlatohlávková.
Omluveni: Marika Čapková Dohnalová, Martin Hájek, Josef Macháček.
Osadní výbor: Josef Štefanka
 
Zahájeno: 19:00 hod.
 
Návrh programu
1. Zahájení, schválení programu
2. Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Připomínky občanů
4. Revokace usnesení ze dne 22.09.2005
5. Zařazení cesty v Rosnicích mezi místní komunikace
6. Žádost Střediskové knihovny o poskytnutí daru a dotace na nákup
7. Příkaz k provedení inventarizace – termín a složení komisí
8. Žádosti spolků
9. Úhrada faktur
10. Prodej části návsi - p.p. 281/1 v k.ú. Bříza
11. Žádost o dotaci na kanalizaci na Ministerstvu zemědělství ČR
12. Smlouva o nájmu a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu, převodu majetku, budoucí smlouvě kupní a budoucí smlouvě o upsání akcií
13. Informace z rady obce
14. Závěr
 
Námitky proti minulému zápisu, tj. zápisu z 19.09.2013 – bez námitek, zápis je považován za schválený.
 
Předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo svoláno a uveřejněno v souladu se zákonem a jednacím řádem, přítomno je 12 zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné, bude následovat schválení programu, určení zapisovatele a volba návrhové komise. Rozprava bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť. Zápis z předchozího jednání byl vyhotoven, ověřen a je předložen k nahlédnutí.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 104/2013: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 31.10.2013
Hlasování o usnesení č. 104/2013: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 
2. Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 • Jako zapisovatelka určena slečna Andrea Netušilová
 
 • Do návrhové komise byli navrženi: Ing. Derner, MVDr. Novák
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 105/2013: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 31.10.2013 návrhovou komisi ve složení Ing. Derner, MVDr. Novák
Hlasování o usnesení č. 105/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

·         Na ověřovatele zápisu byli navrženi: pan Václavík, pan Pešek
 

Hlasování o usnesení č. 106/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.
 
 
3. Připomínky občanů
p. Vecek: U hřbitova nejsou vyvezeny popelnice. Ing. Fof sdělil, že popelnice jsou nyní vyvezeny a dnes tam byl pan Martínek uklidit kolem.
 
p. Štefanka: Mají špatnou střechu na hasičárně (Lípa) a když byl velký déšť, tak jim to tam vyplavilo. Chtěl se pouze připomenout.
 
p. Pešek: Hasičárna (Rosnice) se trhá dál a je potřeba zajistit klempíře. JUDr. Zlatohlávková se dotázala, jestli by byl někdo ochoten sehnat klempíře. Úvaha byla taková, že se to překryje od hlavní budovy, jedná se o provizorní řešení.
 
JUDr. Zlatohlávková:
·         doporučuji nahlédnout do těchto odkazů
·         Informuji zároveň zastupitele o tom, že v úterý 29.10.2013 bude zveřejněna Zpráva o uplatňování zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (listopad 2011 – listopad 2012) v této lhůtě je možné podávat připomínky, k pozdějším se nepřihlíží.
·         Investiční akce – zastupitelé informováni průběžně emailem, na ZO rekapitulace
(školka na Chlumu je dokončena, dílo bylo převzato. Tělocvična: v rámci prací se udělalo statické zabezpečení. Stěna se stáhla vnitřkem. Do budovy zateklo minimálně třikrát, budou mít velmi moc práce. Ing. Hrouda zjistil, že to nemá předepsaný spád a je ráda, že tyto věci skutečně hlídá. Doufá, že střecha do budoucna již zlobit nebude. Budova školy I. stupně u kostela byla odizolována proti vlhkosti a požádali jsme o dotaci na zateplení a výměnu oken. Projekt zpracovává Ing. Hrouda s tím, že jsme požádali o převedení na objekt občanské vybavenosti. Kolem obecního úřadu je již postaveno lešení. Začalo se již pracovat i na této budově).
·         Dne 18.11.2013 seminář trestní odpovědnost při výkonu samosprávy – doporučuji zastupitelům k účasti, a to přes poplatek 3.000,- Kč za osobu.
·         Podklady pro fakturaci pro Mikroregion
JUDr. Zlatohlávková: Z mikroregionu poslali tabulku, podle které přispíváme na zpravodaj mikroregionu bezkonkurenčně nejvíce. Je to klíč podle počtu obyvatel propočítaný na jedno číslo zpravodaje. Tento klíč jí nepřijde spravedlivý. Pokud to vadí i ostatním zastupitelům, chtělo by to na valné hromadě pokusit se tento klíč změnit. Dotázala se na názor ostatních zastupitelů.
Ing. Šandera: Myslí si, že je to pouze na rozhodnutí zastupitelů, když vydáváme svůj vlastní časopis, jestli máme zájem, abychom tušili, co se děje v okolních obcích.
JUDr. Zlatohlávková: Pokoušela se na správní radě mikroregionu přesvědčit ostatní starosty, že se jí zdá, že doba jde dál, že ve zpravodaji by především mělo být to, co bude, nikoli rekapitulace toho, co bylo. Názor členů správní rady bez výjimky byl rozdílný. Ve své podstatě tím, že Všestary nedokážou ovlivnit datum vydání zpravodaje, i když bychom dali zprávu včas, zpravodaj vyjde za dobu a když se dostane vydání na obec, zjišťujeme, že např. akce již proběhla. Z toho důvodu jí to nepřijde šťastné. Za rok 2012 a 2013 se to bude muset zaplatit. Přišlo by jí spravedlivé, aby to bylo rozděleno podle obsahu. Mají-li tam např. Benátky jednu stránku, ať si zaplatí jednu stránku, jestliže tam bude mít Hořiněves přes půl čísla, nechť se podílí vyšší částkou.
Ing. Šandera: Pouze se zamýšlí nad tím, jestli nám to vůbec něčemu je a jestliže na to přispíváme v podstatě skoro stejně jako dvě třetiny vesnic dohromady a máme na to vliv jako na loňský sníh, tak potom z toho má pocit, že takový časopis je nám na nic. Za tuto částku, která se hradí, bychom měli ten náš časopis našlapaný, vůbec by se nebránil tomu říci, že buď na to máme vliv za ty peníze, nebo nemáme vliv a půjdeme od toho.
JUDr. Zlatohlávková: Pokud může navrhnout nějaké řešení, tak v prosinci bude určitě valná hromada mikroregionu, předtím nepochybně se sejde správní rada, pokusila by se tam tento názor tlumočit. Ponechá na rozhodnutí zastupitelstva, jestli přijmou nějaké usnesení nebo to nechají na jejím prostém vyjednávání. Dokáže si představit atmosféru, jaká tam nastane, až tento problém otevře. Samozřejmě se nebrání nějaké dávce solidarity s ostatními vesnicemi, jsou to naši sousedé. .
Ing. Svoboda: Pokud si dobře pamatuje, tak na poslední valné hromadě nám bylo vyčítáno, proč dáváme tak málo materiálu, když jsme největší obec.
Ing. Šandera: Neví, kde je tedy chyba, ale např. za Sokol tam dávali článek a v tomto mikroregionu to bylo krácené a celkem nesmyslně. Neví tedy, kdo to rediguje.
JUDr. Zlatohlávková: Na redigaci se již nepodílíme.
Ing. Šandera: Proto říká, pakliže na něco přispíváme, nota bene takovouto částkou a nemáme na to žádný vliv, vyvstává tu otázka, kde končí solidarita. Klade si otázku, zda-li v takovéto organizaci být či nebýt.
Ing. Derner: Vrátí se k tomu, že do toho dáváme peníze a nemáme na to vliv. Jistě bychom na to vliv mít mohli, kdybychom se chtěli někdo zúčastnit práce v redakční radě. Byl vůbec někdo takový, kdo se chtěl ucházet o takovouto činnost? Má pocit, že moc ne. Myslí si, že pokud chceme ovlivňovat, musíme tomu také věnovat práci. I to s tím souvisí.
JUDr. Zlatohlávková: Jistě všichni vědí, že je místopředsedkyní svazku, celkem logicky jí přišlo, že by se na tom podílet měla. 
Ing. Jásenský: Zdá se mu logické, že pokud odebíráme nejvíce výtisků, tak bychom také úměrně k tomu měli přispívat.
JUDr. Zlatohlávková: Na správní radě vznesla myšlenku, že na titulní straně by se vesnice měli střídat. Bylo řečeno, že ano, že dostaneme návrh obálky, že foto musí být kvalitní, nicméně že pak správní rada bude rozhodovat, jak to bude.
Ing. Šandera: zastává stanovisko, že pakliže máme nejvíce obyvatel, měli bychom mít také nějaké slovo. Pociťuje to asi tak, že druhá největší obec je zřejmě Hořiněves a je obklopena menšími vesnicemi, které ji zdatně sekundují. Myslí si, že tam není problém jako takový Všestary vyšachovat. Všichni tam máme stejný počet hlasů, ne na obyvatele, ale na vesnice, jestli má 100 lidí nebo 1700, všechno rovno. A to se mu nelíbí.
MVDr. Novák: Na posledním zasedání mikroregionu byl. Jsme obec s největším počtem lidí, tak si myslí, že bychom měli mít největší počet hlasů. Jestliže váha hlasu Všestar má úplně stejnou váhu jako např. jakákoli jiná vesnice, tak proč? Na druhou stranu si myslí, že by nebylo vhodné být v izolaci.
JUDr. Zlatohlávková: Nechala na zvážení zastupitelům do příště. Příště budeme muset zvolit zástupce na valnou hromadu. Možná by bylo dobře, kdyby toto již zaznělo na správní radě. Pokusí se, aby to bylo zařazeno na program jednání a uvidíme, jak to bude vypadat dál.
MVDr. Novák: Jestliže jsme v demokracii a demokracie funguje, tak máme skoro 40% hlasů. Jestliže budeme přispívat nejvíce, tak bychom si také měli mít silnější slovo. Tak to všude na světě je.
p. Štefanka: Klíč je nespravedlivý, protože peníze jsou podle počtu obyvatel a hlasy podle počtu vesnic.
 
p. Vroubek: Sleduje, že se na zastupitelstvu řeší nějaký časopis, to by se mohlo řešit ve Všestarech. Nechápe žabomyší válku, kolik se dá na časopis nebo nedá. Byl se podívat na zastupitelstvu ve Bříze, protože ho zajímala příjezdová cesta. Jelikož je zastupitelstvo v Rosnicicích, rád by se dozvěděl něco o Rosnicích a nyní již půl hodiny poslouchá něco o časopisu.
JUDr. Zlatohlávková: Dotázala se tedy, co potřebují probrat za Rosnice.
 
p. Vroubekpříjezdová cesta v Rosnicích, která vede k jeho domu, kde se vyflastrovala, z poloviny kouká kamení. Byl tu již minimálně třikrát nějaký průzkumník kvůli kanalizaci, která neví, kdy bude, a jestli si bude muset stále kupovat štěrk na cestu, když bude chtít jet k baráku. Za 30 let je k jeho domu opraveno cca 10 m2. Nic víc. Kolem siláže, když vyjede traktor, tak má strach, že se neudrží na silnici, když vyjede traktor ze spodu, tak neví, jestli ho potká nebo nepotká. Jezedáci tu práší jak o život. Bylo mu před lety řečeno, že se cesta nebude opravovat kvůli kanalizaci.
JUDr. Zlatohlávková: Asi víte, že obec vypisuje výběrové řízení na opravu komunikace, jakmile to bude vysoutěžené, tak se pokusí sehnat na to nějakou dotaci. To se projednávalo na předchozím jednání zastupitelstva. Oddálilo se to pouze z toho důvodu, že se s projektantem nesešli ve výměrách. Doufá, že příští týden členové investičního výboru se sejdou na dopracování zadávacího řízení.
 
Občané Rosnic – opravená cesta - Cesta, která je opravená funguje, ale myslí si, že tak, jak je tu značka, tak by se měla dodržovat. Chápe, že například popeláři jsou výjimka, nicméně na druhou stranou, když jezdí traktory naložené 30 tunami, tak ta cesta nevydrží.Chtěl se zeptat, zda-li by nebylo vhodné, aby si zemědělci udělali cestu rovnou na pole a nemusí jezdit po této místní komunikaci. Peníze, které na to byly vynaložené, přijdou v niveč, protože do dvou sezón bude po cestě.
JUDr. Zlatohlávková: Proto se tam dala značka. Doufali jsme, že se to pokusí omezit alespoň tím.
Občan Rosnic – myslel to spíše tak, jestli s nimi nevejít v jednání a nějakým způsobem je nedotlačit k tomu, aby tyto komunikace nepoužívali. Nebo by se tu opravdu musel postavit policista, který to bude vybírat. Cesta mezi Břízou a Rosnicemi je po většinu roku tragická. Když zaprší, je to tam nebezpečné.
MVDr. Novák: Nyní byl tři dny doma, směřoval procházky tak, aby si vše kolem prošel. Přišel na to, že sice žijeme na vesnici, ale nemáme kam jít. Nemáme kam jít na procházku, jelikož všechny cesty nám zemědělci zlikvidovali. Chtěl by nyní požádat místostarostu a obec, pokud ví, tak ZD nám platí nějaké pronájmy z cest, které již neexistují. Chtěl by vědět, jaký to je příjem pro obec. Jaká by to byla ztráta, kdyby to neplatili a cesty kdyby se obnovily.
JUDr. Zlatohlávková: V územním plánu jsou pro to vytvořeny předpoklady. Nepochybně všichni, kdo seděli u schvalování územního plánu, vědí.
MVDr. Novák: Hlásil by se k tomu, že by byl vyjednávací tým se ZD Všestary a tohle bychom navrhli. Například krásná cesta by byla nahoře ze Všestar směrem na panelku, která byla propojena k Archeoparku, který je vyloženě vydařený. V pondělí, když šel kolem, tak u Archeoparku bylo parkoviště plné a ty lidi chtěli jít někam dál, ale nebylo kam. Zaplať pánbůh za cestu z Rozběřic do Světí. Ať si udělají cesty svoje stejně, jako to mají v Černilově, nebo v Pileticích. Chtěl by tedy požádat o přehled jakou jako obec má výhodu z toho, že nám platí za pronájem cest, které neexistují.
JUDr. Zlatohlávková: To není za cesty, je to zahrnuto jako v rámci výměr, takže je to hektarech, a to nám platí cca 4.500,- Kč/ha.
Stejně jako pan Novák si také položila metr, aby se podívala, jak blízko ořou ke Šrámovu kříži, jelikož tam i ty buxusy jsou vysazeny z dotace a zjistila, že je to 75 cm. Pokud pan MVDr. Novák si udělá čas, můžeme tam vyrazit.
 
Občané Rosnic – mělo by se také jednat o úklid cest ze strany družstva. Chápe, že je obalený blátem, ale dokáže pochopit také to, že může přijet někdo s lopatou a uklidit to.
 
pí. Kalousková – chodník
U nás chcete dělat chodník a pořád tomu nerozumí, protože by se to mělo dělat těsně před zatáčkou a přijeďte se podívat, nám jezdí až na zahradu, tam se dva nevyhnou a přitom, jaký je tam provoz, dnes během hodiny projelo 8 kamionů. V místech, kde se má chodník dělat je to rozježděné a ten chodník bude za chvilku zničený.
Ing. Derner: Má z toho pocit, že by to mělo být spíše pro jejich prospěch, aby jim to tam pozemek ochránilo.
pí. Kalousková: Oni když přejedou chodník, tak to ani nepoznají.
JUDr. Zlatohlávková: To by to samé muselo být na začátku Nedělišt u hřbitova a tam taky neviděla, že by kamion jezdil po chodníku a že tam jezdí relativně často.
občan Rosnic: To by musel být monolitický beton, když se podíváte na kruháč u Stěžer, co s tím ten kamion za chvilku udělá. To by se to muselo podbetonovat, to jinak nejde. Obrubníky jsou zaježděné do země 1,5 metru.
Ing. Derner: Jestli máte za to, že to nemáme dělat, tak to řekněte.
pí. Kalousková: Jenom chce, aby se přišel někdo podívat, že ten chodník nevydrží a za druhé, když budou děti chodit, tak budou přecházet těsně před zatáčkou. Proč například nemůže být na druhé straně.
JUDr. Zlatohlávková: Problém je v jedné věci. Zkraje roku 2007 se obec rozhodla pro monumentální zadání projektu vybudování chodníků všech, kde si myslí, že by ještě měl chodník být. Tehdy ještě byla řadovým zastupitelem, a když se to projednávalo, byli projektanti v zasedací místnosti, přišla se podívat, jak ten projekt bude vypadat, koukala se na to, jak to bude vypadat v Rozběřicích a takto se to tehdy projednávalo. Projekt stál cca 600 tis., jsou u toho vyjádření Policie ČR, včetně všech dotčených orgánů.
pí Kalousková: Pochybuji, že to viděli. To je tak nebezpečné před tou zatáčkou. A ještě tam je uprostřed sloup, který bude uprostřed chodníku.
Ing. Derner: pan Blažek z Policie, ten by jen tak něco nepustil.
Ing. Šandera: Myslí si, že se tímto živí celý život. K tomu, aby to dostalo stavební povolení se musí vyjádřit všechny dotčené orgány /policie a odbor dopravy naprosto neopomenutelní/. Na vše existují normy, předpisy, rozhledové trojúhelníky a takové záležitosti. Pakliže někdo uznal z těchto kompetentnějších orgánů, koukali na to určitě i z hlediska bezpečnosti a vyhovuje to všem normám.
JUDr. Zlatohlávková: To už ten projekt existoval, když tam byli s geodetem. Pokud pozemky nemá pod kontrolou /všechny/, tak se chodníky neudělají.
pí. Kalousková: Nejhorší je, že před zatáčkou budou přecházet na naši stranu, pak půjdou dvacet metrů, pak jsou v křižovatce, přejdou družstevní křižovatku, pak půjdou zpátky a budou se vracet. Chodník může pokračovat, a mi jim tu zahrádku v té zatáčce necháme. Vždyť je to taky naše, ale nikdo za námi nebyl.
Ing. Fof: Omlouvá se, ale vidí jako nejlepší řešení, že se ten chodník prostě dělat nebude a bude klid. Opravdu to stojí spousty času, shánění veškerých dokumentů, domlouváme se s projektantem, geodetem, s policií, každý se k tomu vyjadřuje a ve finále to vlastně dopadne tak, že ten chodník nechcete na této straně, ale na druhé, protože se Vás někdy dávno v roce 2006 nikdo přímo nezeptal.
JUDr. Zlatohlávková: Je ráda a myslí si, že je dobře, když lidé chodí na zastupitelstvo. Tenkrát to bylo podrobeno široké diskusi. Mohla by jmenovat, kdo se tam tenkrát na to přišel podívat. Toto se ovšem musí dělat ve chvíli, kdy se to připravuje, pak už teda ne.
pí. Kalousková: nám je jedno, jestli Vám dáme pozemky na jedné nebo na druhé straně, ale v rámci bezpečnosti to rozhodně bezpečné není.
Občan Rosnic: Samozřejmě, že vše se vyvíjí. Není asi úplně vhodné říci, nedělejme chodníky. Určitě jste tomu dali spoustu práce, ale ten vývoj jde dál, a jestli by tam byla trošku ta možnost udělat přímo, bylo by to fajn, ale druhá věc, tak jak jezdí ty nákladní auta, traktory atd., jsou samozřejmě také mechanické zábrany, aby na ten chodník nikdo nevjel, a všechno se dá domyslet, doprojektovat. Jenom to dává na zvážení, např. svodidla, a kdyby to bylo přímé, a nebyly by tam dva přechody, tak by to bylo určitě i levnější.
Ing. Derner: jestli tam jsme schopni jít tou zatáčkou po pravé straně, tak pojďme, ale pamatuje si, že tam byl nějaký problém s panem Hamplem, na kterém se zasekli. Jestli tam ten majetkový problém je i nadále, tak tam tudy neprojdeme.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 107/2013: ZO ukládá vedení obce ve spolupráci s výborem za životní prostředí, projednat dodržování užívání komunikací v souladu s dopravním značením a udržování čistoty místních komunikací s ZD Všestary.
Hlasování o usnesení č. 107/2013: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 108/2013 ZO ukládá vedení obce ve spolupráci s výborem za životní prostředí projednat se ZD Všestary obnovení rozoraných cest – spojnice mezi obcemi.
Hlasování o usnesení č. 108/2013: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.
 
 
4. Revokace usnesení ze dne 22.09.2005
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 31.10.2013
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Navržena revokace usnesení zastupitelstva z 22.09.2005, podle kterého jsou obědy plošně rozváženy, na základě objednávky ve školní jídelně. Příspěvek za rozvoz činí 5,- Kč, součástí usnesení je i kalkulace oběda, která již dávno neodpovídá skutečnosti. Na oběd podle tohoto usnesení přispívala seniorům 11,- Kč, na základě usnesení 239/2007 byla tato částka zvýšena na 17,- Kč. Vzhledem k neúměrnému nárůstu, bude-li dosaženo shody, budou obědy rozváženy pouze seniorům, příspěvek 17,- Kč zůstane zachován. Lidé v produktivním věku si budou muset zajistit dopravu sami. Nárůstem rozvozu se prodloužil čas, obědy jsou dováženy posledním seniorům i po 13.30 hod., když začátek je v 10.30 hod.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 109/2013: Zastupitelstvo obce ruší část usnesení zastupitelstva obce ze dne 22.09.2005, která zní:
-          Kalkulaci oběda pro cizí strávníky ve výši 41,50 Kč
-          Příspěvek ve výši 5,- Kč za jeden oběd na dopravu od strávníků, kteří jsou zapojeni do rozvozu obědů
Hlasování o usnesení č. 109/2013: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 110/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje službu – rozvoz obědů pro seniory (občany obce pobírající starobní důchod), občany pobírající invalidní důchod bez ohledu na stupeň přiznaného zdravotního poškození, oproti příspěvku 5,- Kč za dopravu na jeden oběd.
Hlasování o usnesení č. 110/2013: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.
 
 
5. Zařazení cesty v Rosnicích mezi místní komunikace
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne  31.10.2013
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah:Zastupitelstvo obce přijalo usnesení č. 142/2008, kterým zařadilo cesty do pasportu místních komunikací. Do pasportu nebyla zařazena část cesty „pod rosnickou sušárnou“ p.p. č. 546 v k.ú. Rosnice. Pro případ žádosti o dotaci na opravu této cesty se zdá vhodné tuto cestu do pasportu zahrnout.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 111/2013: Zastupitelstvo obce zařazuje do paspartu místních komunikací část komunikace v Rosnicích od čp. 40 po poslední stávající dům č.p. 81.
Hlasování o usnesení č. 111/2013: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.
 
 
6. Žádost Střediskové knihovny o poskytnutí daru a dotace na nákup
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 31.10.2013
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: V roce 2012 uzavřela (na základě usnesení zastupitelstva 118/2012) obec smlouvu s knihovnou, a to na dobu určitou 1 rok, když zřizovatelem knihovny je Královéhradecký kraj, který knihovně zásadním způsobem zkrátil rozpočet. Obec podpořila knihovnu částkou 10.000,- Kč na nákup knih do výměnných fondů. V průvodním e-mailu ředitelka knihovny uvádí, že se knihovně téměř úplně nahradit výpadek od kraje dary od obcí. S ohledem na tuto skutečnost, se zdá vhodné poskytnout dar ve stejné výši.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 112/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí dotace na nákup knih do výměnných fondů v rámci regionálních knihovnických služeb s Knihovnou města Hradec Králové, IČ: 00125491 na částku 10.000,- Kč. 
Hlasování o usnesení č. 112/2013: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.
 
 
7. Příkaz k provedení inventarizace – termín a složení komisí
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 31.10.2013
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková, Kristýna Posejpalová
 
Obsah: Starostka vydala příkaz k inventarizaci, prosí zastupitele a velitele JSDHO o pomoc při jejím zajištění. Směrnice a jmenované inventarizační komise jsou zastupitelům zaslány v příloze.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 113/2013: Zastupitelstvo obce bere na vědomí příkaz k provedení inventarizace majetku obce v období od 1.11. do 31.11.2013, dále bere na vědomí povinnost hlavní inventarizační komise dokončit inventarizaci do 31.1.2014.  
Hlasování o usnesení č. 113/2013: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.
 
 
8. Žádosti spolků
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 31.10.2013
Předkladatel: Ing. Vladimír Fof
 
Obsah: Dotace z programu Všestarské neziskovky
·         SDH Všestary žádá o celkovou částku 7.660,- Kč, jako příspěvek na uspořádání dětského karnevalu 2.380,- Kč, příspěvek na pálení čarodějnic 2.684,- Kč a příspěvek na dětsky den 2.596,- Kč.
·         Šachový klub Lípa žádá o celkovou částku 6.080,- Kč, jako příspěvek na nákup cen do seriálu šachových turnajů „Letní šachové bleskovky“.
·          Myslivecké sdružení Na Bojišti Chlum žádá o částku 1.376,- Kč, jako příspěvek na pořízení drobných cen a odměn pro děti na akci „Myslivecký den“.
Uvedené částky mají všechny spolky ještě přiděleny k čerpání.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 114/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje následující příspěvky z programu všestarské neziskovky:
·         SDH Všestary celkovou částku 7.660,- Kč, jako příspěvek na uspořádání dětského karnevalu 2.380,- Kč, příspěvek na pálení čarodějnic 2.684,- Kč a příspěvek na dětsky den 2.596,- Kč.
·         Šachový klub Lípa celkovou částku 6.080,- Kč, jako příspěvek na nákup cen do seriálu šachových turnajů „Letní šachové bleskovky“.
·          Myslivecké sdružení Na Bojišti Chlum částku 1.376,- Kč, jako příspěvek na pořízení drobných cen a odměn pro děti na akci „Myslivecký den“.
Hlasování o usnesení č. 114/2013: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.
 
Přestávka 20:35 – 20:45 hod.
  
9.Úhrada faktur
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 31.10.2013
Předkladatel: Ing. Vladimír Fof
 
Obsah: Na základě smluv o dílo byly vystaveny tyto faktury:
 • STAVORECYKLA s.r.o., IČ: 28776411, Vrbová 655, 562 01 Ústí nad Orlicí – stavební práce „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Chlum“ uznatelné náklady - doplatek, částka 70.913,- Kč,
 • STAVORECYKLA s.r.o., IČ: 28776411, Vrbová 655, 562 01 Ústí nad Orlicí – stavební práce „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Chlum“ neuznatelné náklady - doplatek, částka 906.246,- Kč,
 • Energy Benefit Centre a.s., IČ: 29029210, Thákurova 531/4, 160 00 Praha 6 -  zajištění výběrového řízení na zhotovitele díla „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Chlum“, částka 29.040,- Kč,
 • Ing. Zdeněk Hrouda, IČ: 67480659, Všestary 199, 503 12 Všestary - výkon autorského dozoru na akci „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Chlum“, částka 33.880,- Kč,
 • Aleš Turek, IČ: 67451837, Otakarova 517, 508 01 Hořice v Podkrkonoší – geometrický plán pro rozdělení pozemku v k.ú. Rozběřice (chodník), částka 5.666,- Kč,
 • LESTAV spol. s r.o., IČ: 43463240, Žirecká Podstráň 70, 544 01 Dvůr Králové nad Labem – stavební práce „Snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny ZŠ Všestary“, částka 683.795,33 Kč,
 • LESTAV spol. s r.o., IČ: 43463240, Žirecká Podstráň 70, 544 01 Dvůr Králové nad Labem – stavební práce „Snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny ZŠ Všestary“, částka 1.188.545,68 Kč,
·         Ladislav Ludva, IČ: 42193061, Čistěves 21, 503 15 Nechanice – osekání travnatých ploch, částka: 34.727,- Kč,  
·         Ing. Luděk Simonides, IČ: 63377586, Brzenecká 13, 628 00 Brno - roční kontrola dětských hřišť 2013, částka 8.000,- Kč,
 • REKOS S+D s.r.o., IČ: 259 74 149, Štolbova 272, Nechanice – stavební práce „Stavební úpravy základní školy č.p. 2 ve Všestarech provedení izolace obvodového a vnitřního zdiva proti zemní vlhkosti“- nad rámec projektu (požadované školou), částka 42.619,- Kč,
 • REKOS S+D s.r.o., IČ: 259 74 149, Štolbova 272, Nechanice – stavební práce „Stavební úpravy základní školy č.p. 2 ve Všestarech provedení izolace obvodového a vnitřního zdiva proti zemní vlhkosti“, částka 680.715,75 Kč,
 • Roman Půr, IČ: 13535307, Libčany 197, 503 22 Libčany – oprava západní části hřbitovní zdi ve Všestarech, částka 75.264,- Kč,
 • Ing. Zdeněk Hrouda, IČ: 67480659, Všestary 199, 503 12 Všestary – technický dozor investora na akci „ZŠ Všestary č.p. 2 –stavební úpravy“, částka 28.798,- Kč,
 • Energy Benefit Centre a.s., IČ: 29029210, Thákurova 531/4, 160 00 Praha 6 -  zajištění výběrového řízení na zhotovitele díla „Snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny ZŠ Všestary“, částka 29.040,- Kč.
 • M-STAV HK, s.r.o. IC: 26003589, Lochenice 65, 503 02 Předměřice nad Labem – stavební práce „Oprava západní části hřbitovní zdi na Chlumu“, částka 264.933,- Kč.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 115/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktur:
 • STAVORECYKLA s.r.o., IČ: 28776411, Vrbová 655, 562 01 Ústí nad Orlicí – stavební práce „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Chlum“ uznatelné náklady - doplatek, částka 70.913,- Kč,
 • STAVORECYKLA s.r.o., IČ: 28776411, Vrbová 655, 562 01 Ústí nad Orlicí – stavební práce „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Chlum“ neuznatelné náklady - doplatek, částka 906.246,- Kč,
 • Energy Benefit Centre a.s., IČ: 29029210, Thákurova 531/4, 160 00 Praha 6 -  zajištění výběrového řízení na zhotovitele díla „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Chlum“, částka 29.040,- Kč,
 • Ing. Zdeněk Hrouda, IČ: 67480659, Všestary 199, 503 12 Všestary - výkon autorského dozoru na akci „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Chlum“, částka 33.880,- Kč,
 • Aleš Turek, IČ: 67451837, Otakarova 517, 508 01 Hořice v Podkrkonoší – geometrický plán pro rozdělení pozemku v k.ú. Rozběřice (chodník), částka 5.666,- Kč,
 • LESTAV spol. s r.o., IČ: 43463240, Žirecká Podstráň 70, 544 01 Dvůr Králové nad Labem – stavební práce „Snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny ZŠ Všestary“, částka 683.795,33 Kč,
 • LESTAV spol. s r.o., IČ: 43463240, Žirecká Podstráň 70, 544 01 Dvůr Králové nad Labem – stavební práce „Snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny ZŠ Všestary“, částka 1.188.545,68 Kč,
·         Ladislav Ludva, IČ: 42193061, Čistěves 21, 503 15 Nechanice – osekání travnatých ploch, částka: 34.727,- Kč,  
·         Ing. Luděk Simonides, IČ: 63377586, Brzenecká 13, 628 00 Brno - roční kontrola dětských hřišť 2013, částka 8.000,- Kč,
 • REKOS S+D s.r.o., IČ: 259 74 149, Štolbova 272, Nechanice – stavební práce „Stavební úpravy základní školy č.p. 2 ve Všestarech provedení izolace obvodového a vnitřního zdiva proti zemní vlhkosti“- nad rámec projektu (požadované školou), částka 42.619,- Kč,
 • REKOS S+D s.r.o., IČ: 259 74 149, Štolbova 272, Nechanice – stavební práce „Stavební úpravy základní školy č.p. 2 ve Všestarech provedení izolace obvodového a vnitřního zdiva proti zemní vlhkosti“, částka 680.715,75 Kč,
 • Roman Půr, IČ: 13535307, Libčany 197, 503 22 Libčany – oprava západní části hřbitovní zdi ve Všestarech, částka 75.264,- Kč,
 • Ing. Zdeněk Hrouda, IČ: 67480659, Všestary 199, 503 12 Všestary – technický dozor investora na akci „ZŠ Všestary č.p. 2 –stavební úpravy“, částka 28.798,- Kč,
 • Energy Benefit Centre a.s., IČ: 29029210, Thákurova 531/4, 160 00 Praha 6 -  zajištění výběrového řízení na zhotovitele díla „Snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny ZŠ Všestary“, částka 29.040,- Kč.
 • M-STAV HK, s.r.o. IC: 26003589, Lochenice 65, 503 02 Předměřice nad Labem – stavební práce „Oprava západní části hřbitovní zdi na Chlumu“, částka 264.933,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 115/2013: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.
 
Ing. Derner: Na téma zveřejňování faktur, kdy jsme si měli rozmyslet v jakém rozsahu a obsahu, chtěl pouze poznamenat, že si myslí, že pokud budeme zveřejňovat, tak zveřejňovat fakturu jenom toliko a pouze její krycí list by bylo k ničemu.
JUDr. Zlatohlávková: Pokud má čas, kouká na to, jak to zveřejňují okolní vesnice. Je to zajímavá zkušenost. Tam zjistíte, že někteří nezveřejňují vůbec nic. Připomínku pana Dernera považuje za správnou. Částka je pouze částka, neznáme její složení.
Ing. Fof: Mluvili jsme o tom minule, že by se mělo zveřejňovat na internetových stránkách obce. Co to má vlastně obsahovat? Pokud to má plnit, tak by rád věděl, co má zveřejňovat.
JUDr. Zlatohlávková: Smlouvy nad 500 tis. jsme povinni zveřejňovat na profilu zadavatele. Města na profilu zadavatele zveřejňují k tomu i faktury, jak se plní. Na našich stránkách bude nutno udělat pořádek, jelikož se jí zdají být nepřehledné.Z jejího hlediska to není systematicky tříděné, ačkoli je tam mnoho informací. Příliš jí to nenutí, aby na stránky často vstupovala.Informace má v nejširší možné formě. Jinak to brala, když byla pouhým občanem.
Ing. Derner: na stránkách obce by měl být odkaz. Pokud by došlo k nějaké snaze o jiné uspořádáním, o systematizaci stránek, mírně nabízí případnou pomoc.
 
 
10. Prodej části návsi - p.p. 281/1 v k.ú. Bříza
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 31.10.2013
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: Pan Richard Lán, bytem Těchlovice 52, 503 22 Libčany vlastník budovy a přilehlých pozemků obchodu ve Bříze žádá o odkoupení části návsi, situované na pozemkové parcele evidované jako 281/1 o výměře cca 240 m2, když by rád na takto získaném pozemku postavil dům. Pozemek je veden v územním plánu obce jako veřejné prostranství a stavět na něm nelze bez změny územního plánu. Prostranství ve vlastnictví pana Lána řeší dostatečně občanský zákoník. S ohledem na shora uvedené, by obec musela vyhlásit záměr prodeje pozemků, což se v centru obce nezdá vhodné, neboť potřeby obce do budoucna nelze předjímat.
 
JUDr. Zlatohlávková: Pan Lán došel k názoru, že za obchodem by mohl postavit. Míst ke stavění v našich vesnicích je spousta, on vysvětloval, že by pozemek musel kupovat.
p. Lán: Má pozemek i k cestě od prodejny. Nabízí, že by část pozemku směnil a část by odkoupil.
Ing. Derner: I kdyby tam došlo ke směně metr za metr, pořád je v první pozici územní plán. Neví tedy, jestli by mu to pomohlo.
p. Lán: V územním plánu to není, že je to možné zastavět?
JUDr. Zlatohlávková: V územním plánu to není, je tam uvedena náves.
Ing. Derner: To je potom skoro škoda investic za odkoupení něčeho, kde nemůže ani stavět.
JUDr. Zlatohlávková: Cítí za svoji povinnost zastupitele informovat o tom, že za dva měsíce vstoupí v platnost nový občanský zákoník a pak ty pozemky, které jsou veřejně přístupné, tak samozřejmě veřejně přístupné zůstanou a získají trvale tento charakter. Z jejího hlediska obec nemá potřebu tento problém řešit. Když se tam stavěl chodník, tak pan Lán nepochybně s tou stavbou musel souhlasit. Do určité míry to chápe, ale nedomnívá se, že pro obec by bylo dobře to takto řešit. Vždycky hned vzápětí, když obec něco takového udělala, byť v dobrém, tak v zápětí se to vymstilo.
Ing. Derner: Je možná otázkou, jestli z pozice obce nejít na směnu toho, co je veřejné za něco, co je za obchodem. Jestliže máme chodník na kusu pozemku, tak by nebylo proti nějakému smyslu směnit pozemek pod chodníkem za pozemek za prodejnou, ale pan Lán musí vědět, že tam stejně nepostaví.
p. Václavík: z jeho hlediska jako občana Břízy by to viděl jako reálné, protože za obchodem nikdy v životě nikdo nic nedělal, pouze se to sekalo.
p. Lán: On ten pozemek za prodejnou ani není moc na stavbu, spíš si myslel, že kdyby se to zastřešilo, že by to mohl použít jako nějaké zázemí.
JUDr. Zlatohlávková: Například ve Všestarech nemá obec v centru Všestar svůj vlastní pozemek a Všestary jsou pro ní poučení takové, že by to obec neměla dělat ani nikde jinde. Chápe, že ve Bříze na to mají svůj pohled, ale vidí to ze Všestar. Není to dobře.
p. Václavík: Když už se tomu říká náves, tak by se radši věnoval návsi před hospodou, kde jsou pomníky. Tam je potřeba to nějak udržovat, opravit a dát to do pořádku. Je potřeba opravit zastávka, pomníky, zvonička, natřít mříže kolem kříže.
JUDr. Zlatohlávková: jeden pomník se měl opravovat. Zvoničku již má v kompetenci J. Došel, který na tom již pracuje.
Ing. Svoboda: Jednou se řeklo, že obec nebude nic prodávat. Je proto něco směnit, ale nerad, aby se to vymstilo, jako již několikrát.
p. Vecek: Myslí, že na zastupitelstvu jsme si schválili, že se pozemky obecní prodávat nebudou. Vyčítalo se to minulému starostovi.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 116/2013: Zastupitelstvo obce zamítá žádost pana Richarda Lána na odkoupení části pozemku evidovaného jako pozemková parcela číslo 281/1 v katastrálním území Bříza.  
Hlasování o usnesení č.116/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 117/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na směnu pozemku za prodejnou za stejnou výměru pozemku před prodejnou v katastrálním území Bříza.
Hlasování o usnesení č.117/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.
  
11. Žádost o dotaci na kanalizaci na Ministerstvu zemědělství ČR
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 31.10.2013
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: Na základě uzavřené mandátní smlouvy s firmou PROIS, a.s. IČ: 259 43 022 je připravována žádost o dotaci na výstavbu čističky odpadních vod a kanalizace v místních částech Všestary, Rozběřice, kterou je možné podat na Ministerstvu zemědělství České republiky. Předpokládané náklady akce bez DPH: 48,400.000,- Kč (tj. 58,560.000,- Kč s DPH). Pro financování je předpokládána 60% dotace od ministerstva ve výši 35,140.000 Kč, podíl Královéhradeckého kraje ve výši 10% tj. 5,860.000 Kč, 30% hradí obec ve výši 17,570.000 Kč. S ohledem na skutečnost, že připravována pro podání žádosti byla i místní část Rosnice, která však zásadním způsobem (zejména počtem připojených ekvivalentních obyvatel) znevýhodňuje žádost o dotaci tak, že by byla zamítnuta, zdá se vhodné, požádat o dotaci, zahájit a zároveň žádat o dotaci další, neboť pro připojení dalších obyvatel jsou stanoveny mírnější podmínky. Závěrem je třeba připomenout, že obec sice část projektové dokumentace hradila z dotací Královéhradeckého kraje, část sama, náklady na projektovou dokumentaci však dosáhly částky cca 3,500.000 Kč. PROIS se pokouší připravit žádost o dotaci do jednání zastupitelstva, ale nemá k dispozici základní dokument, který vydává krajský vodoprávní úřad.
 
JUDr. Zlatohlávková: Rosnice zásadním, a to velmi negativním způsobem ovlivňují šanci na úspěšnost dotace, protože počet připojených obyvatel to prostě přesunuje žádost mezi neúspěšné žádosti, a protože pro Všestary je nejdůležitější začít stavět na což dotační tituly jsou vypisovány zřídka, zatímco na rozvoj relativně často a na připojení též. Navrhla by zdejším občanům, zda by dokázali být trpěliví, že v první řadě by se podala žádost na Všestary a Rozběřice a posléze by na to navazovali Rosnice. Bere se tam v úvahu počet připojovaných obyvatel a rozloha. Neví přesně, jaký je v tom koeficient.
Ing. Šandera: Abychom měli šanci, že nám schválí nebo neschválí dotaci, tak rozhodující kritérium je počet připojovaných lidí a náklady. To se dělí. V Rosnicích by se jednalo o dlouhé rozvody a málo lidí.
p. Vroubek: Loni paní starostka říkala, že se nebude opravovat komunikace, protože se tu bude dělat kanalizace a nyní slyšíme, že je to jinak.
JUDr. Zlatohlávková: Bylo to předloni a předloni jsme skutečně měli už žádost o dotaci podanou.
Ing. Derner: Byl u toho, když jsme řekli, že se udělají všechny tři vesnice najednou. V důsledku toho žil do současné doby v přesvědčení, že tu kanalizaci nikdy mít nebudeme. Je to řešení, že na dodatečně připojované vesnice jsou jiná měřítka a jiná kritéria, nežli na samém začátku. Člověk se pořád učí, nyní již víme, že tato možnost tu je a hledáme další možná řešení. Tak to bude postupně místo najednou.
JUDr. Zlatohlávková: Je to stejné, jako bychom patrně nedostali dotaci, kdybychom požádali o dotaci na zateplení a výměnu oken na všechny školské budovy najednou. Dotačních titulů, které se v tu chvíli vyhlásily, jsme se pokusili využít a pokusili jsme se jednu budovu po druhé začít opravovat. Najednou bychom na to nedostali. To co je špatné na jedné budově je dobré na druhé a když se to zprůměrňuje, tak by vyšlo špatné číslo. Proto se to pokouší dělat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
Ing. Jásenský: Od počátku projekt kanalizace ve Všestarech nepodporuje z toho důvodu, že je evidentní, že náklady na jednoho připojeného obyvatele jsou několikanásobně vyšší, než jsou kritéria pro přidělení dotací. V této fázi, když se schválila dotace a byla by přidělena, těch 30 mil. to neřeší. Začalo by se něco, na co vesnice nemá peníze.
JUDr. Zlatohlávková: Nyní jsou na spoluúčast peníze vyčleněny. Chlumští říkali, že nechtějí, aby se dělala kanalizace na Chlumu. S tím se zastupitelstvo před lety ztotožnilo, někde v roce 2010, tam také projekt dále nepokračuje a pokračuje se dále ve stavebním povolení pouze pro Břízu a Lípu.
Ing. Jásenský: Také bylo schváleno usnesení, že se udělá ekonomická studie, jestli je stávající řešení ekonomicky odpovídající. A celou dobu, několikrát byl na investičním výboru, kde to bylo několikrát vymýšleno a nic se v tom nedělá. Takže ta studie, která by bud potvrdila, že ten projekt je nesmyslně drahý a jestli existují další řešení, které jsou ekonomicky výhodnější a realizovatelná. Tady se spustí něco, co evidentně bude stát tolik peněz, že obec na to nemůže nikdy mít dobudovat to do šesti vesnic.
Ing. Derner. Žije v přesvědčení, že pokud šlo o ekonomickou studii, tak se měla týkat Chlumu.
Ing. Jásenský: Ale ani to není.
Ing. Derner: To není, ale o Chlumu se tu nehovoří a on chce být připojen na kanalizaci ve Všestarech.
JUDr. Zlatohlávková: Studie se měla týkat pouze Chlumu, zda tam existuje náhradní způsob řešení odkanalizování místní části. Sama řekla, že žádnou studii zadávat nebude, jestliže jí neřekne Ing. Jásenský, které tři firmy má s tou studií oslovit. Na investiční výbor Ing. Jásenského tehdy pozval Ing. Šandera. Jeden večer na investičním výboru skutečně Ing. Jásenský strávil a pokoušeli se dát dohromady nějaké zadávací řízení, proto aby se vybral zhotovitel studie. Poté se šla ještě poradit na krajský úřad, jestli se domnívají, že takto vypsané zadávací řízení má šanci na úspěch. Bylo jí vysvětleno, že se jedná o zadávací řízení o návrh /to co se dělá ve věci architektů např. na kašnu nebo něco podobného/. Ing. Jásenský vznášel takovou představu, že dostaneme od tří uchazečů tři nabídky ve dvou variantách.
Ing. Jásenský: Chtěl veřejné výběrové řízení, do kterého se může přihlásit firma a ne že on si vybere tři nějaké svoje firmy.
Ing. Derner: Dobře si pamatuje, že říkal, naprosto se nedomnívá, že se někdo přihlásí, ale udělejme to. Toto je pouze první krok, abychom udělali měkčí podmínky pro okolní vesnice.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 118/2013: Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci u Ministerstva zemědělství České republiky na vybudování čističky odpadních vod a splaškové kanalizace pro místní části Všestary, Rozběřice, s předpokládanou spoluúčastí 60% dotace od ministerstva ve výši 35,140.000 Kč, předpokládanou spoluúčastí Královéhradeckého kraje ve výši 10% tj. 5,860.000 Kč, předpokládanou spoluúčastí obce 30% ve výši 17,570.000 Kč.   
Hlasování o usnesení č. 118/2013: pro 10, proti 1, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.
 
 
12.Smlouva o nájmu a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu, převodu majetku, budoucí smlouvě kupní a budoucí smlouvě o upsání akcií
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 31.10.2013
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: Zastupitelům je předkládána čtyřstranná smlouva o převodu části vodovodu v místní části Rosnice. Smlouvou je vyřešeno provozování vodovodu, odkoupení vodovodu od vlastníků a následný vklad do společnosti VAK, když obci budou protihodnotou vydány akcie.  
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 119/2013: Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem smlouvy o nájmu a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu, převodu majetku, budoucí smlouvě kupní a budoucí smlouvě o upsání akcií a pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasování o usnesení č. 119/2013: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.
 
 
13. Informace z rady obce
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 31.10.2013
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: V mezidobí se rada obce sešla třikrát.
 • 14.10.2013
- potvrzení vítěze výběrového řízení – zhotovitel díla zateplení obecního úřadu firma REKOS S + D, s.r.o.: cena s DPH 3,214.968,96 Kč
- Schválení smlouvy o dílo s firmou PROIS a.s. cena s DPH 15.730,- Kč
JUDr. Zlatohlávková: předmětem smlouvy je zpracování žádosti o dotaci
 
 • 18.10.2013
- potvrzení vítěze stavební dozor TDI (Ing. Martin Burkert, cena s DPH: 40.000,- Kč + bezpečnost práce BOZP (Yveta Pazeltová, cena s DPH: 13.860,- Kč)
 
 • 22.10.2013
- Schválení mandátní smlouvy s ENERGY BENEFIT CENTRE o.p.s., IČ: 279 38 808 na provedení výběrového řízení na tělocvičnu základní školy Všestary, cena s DPH: 29.040,- Kč
- Projednána nabídka zpracování pasportu vodních děl (všechny rybníky a nádrže) – nepotvrzena
- Rozvoz obědů (ZO)
- Připravovaný rozpočet (dosud neznáme příspěvek na výkon státní správy, chce se někdo zúčastnit?)
JUDr. Zlatohlávková: máme připravený odhad příjmů na příští rok. Chtěla moc poprosit, aby se zastupitelé zúčastnili příštího zasedání zastupitelstva, kdy se bude rozpočet řešit. Rozpočet by se měl dopracovat 6.11., doplní se tam část výdajové stránky. Rozpočet musí být vyvěšen. Kdyby někdo něco měl k rozpočtu, je zapotřebí říci to včas, aby se s tím případně v rozpočtu počítalo. Pokud to dobře půjde, tak by zastupitelstvo muselo být koncem měsíce. Obcí protýkají především peníze, investiční náklady na žáka, nájmy bytů, čistička atd.
- Rozpočtové opatření – schváleno rozpočtové opatření č. 9 (viz příloha)
- Informace k zajištění parlamentních voleb
- Oprava dešťové kanalizace u „Zámečnictví Došel“ – výzva k podání nabídky za zpracování projektu
- Různé (zastávka na Chlumu, osázení prostoru po pokácených lipách
- Program jednání zastupitelstva
 
p. Pešek: Dotázal se, jestli datum 6.11. je konečné datum, kdy bude hotový rozpočet.
JUDr. Zlatohlávková: Datum 6.11. je datum, kdy se bude vypracovávat. Pořád platí to, co psala zastupitelům, jestli se chce někdo zúčastnit, pomoc je vítaná.
p. Pešek: Ptá se z toho důvodu, aby opět nepřišel s křížkem po funuse kvůli této hospodě, jak se bavili, že jí dáme do rozpočtu na příští rok. Jestli se s tím počítá, nebo nepočítá.
JUDr. Zlatohlávková: Určitě se bude počítat s projektem. Tato hospoda spolkne neskutečné množství peněz, těžko se nechá spolufinancovat společně s kanalizací, od toho se to bude do značné míry odvíjet.
Ing. Šandera: Když se budovy obcházely, tak si nemyslí, že tu byla představa, že by se budova dala dohromady celá komplet, ale rozdělil by to na dvě části, protože něco tam je potřeba udělat, protože tam je nádrž zadržující vody. To co stéká ze silnice, tak končí ve sklepě v hospodě a tam to sákne. Opadává armatura z betonových nosných konstrukcí, že je to vidět. Byl by pro zamezení devastace spodní části budovy. V prvním kole by se měl opravit žlab, který jde dolů z kopce, zprůchodnila se kanalizace a zabránilo se tomu, aby všechny vody netekly do sklepa. Takto si tu vodu přivádíme minimálně pod základy.
Ing. Šandera: základní opravy nejpostiženějších budov byly v tabulce na jednom z předních míst. Je potřeba zabránit nejvyšším škodám v současné době.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 120/2013: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9.
Hlasování o usnesení č. 120/2013: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.
 
 
14. Závěr
 
jednání ukončeno v 22:15 hodin.

 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018