Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne: 28.11.2013

 

Místo konání: Zasedací místnost hasičské klubovny v místní části Rozběřice obce Všestary
Přítomni: Marika Čapková Dohnalová, Jaroslav Došel, Ing. Vladimír Fof, Martin Hájek, Josef Pešek, Ing. Milan Svoboda, Ing. Pavel Šandera, Přemysl Vecek, JUDr. Zuzana Zlatohlávková.

Omluveni: Ing. Michal Derner, Vladimír Došel, Ing. Radek Jásenský, Josef Macháček, MVDr. Michal Novák, Josef Václavík.

Osadní výbor: J. Štefanka, J. Matějka.

 

Zahájeno: 19:00 hod.

 

Předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo svoláno a uveřejněno v souladu se zákonem a jednacím řádem, přítomno je 9 zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné, bude následovat schválení programu, určení zapisovatele a volba návrhové komise. Rozprava bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť. Zápis z předchozího jednání byl vyhotoven, ověřen a je předložen k nahlédnutí.

 

Námitky proti minulému zápisu, tj. zápisu z 31.10.2013. Bez námitek.

 

Návrh programu

1. Zahájení, schválení programu

2. Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

3. Připomínky občanů

4. Rozpočet obce na rok 2014, rozpočtový výhled 2015-2017

5. Informace z rady obce

6. Všestarské chodníky

7. Žádosti spolků

8. Schválení faktur

9. Různé

10. Závěr

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9

Návrh usnesení č. 121/2013: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 28.11.2013

Hlasování o usnesení č. 121/2013: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

2. Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

 • Jako zapisovatelka určena slečna Andrea Netušilová

 

 • Do návrhové komise byli navrženi: Ing. Šandera, pan Pešek

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 122/2013: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 28.11.2013 návrhovou komisi ve složení pan Pešek a Ing. Šandera.

Hlasování o usnesení č. 122/2013: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

·         Na ověřovatele zápisu byli navrženi: Ing. Svoboda, pí. Dohnalová Čapková

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 123/2013: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 28.11.2013  jako ověřovatele zápisu Ing. Svoboda, pí. Marika Dohnalová Čapková

Hlasování o usnesení č. 123/2013: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

3. Připomínky občanů

Obsah:

Informace o probíhajících projektech:

·         zateplení a výměna oken MŠ Chlum (plně uhrazeno, čekáme na dotaci),

·         zateplení a výměna oken tělocvična ZŠ Všestary (požádáme o průběžné financování),

JUDr. Zlatohlávková: byla odeslána žádost na průběžné financování.

·         zateplení a výměna oken budovy obecního úřadu (požádáme o průběžné financování).

 

Podlaha v tělocvičně – pan Pešek

Chtěl se dotázat, jak vypadá podlaha v tělocvičně, četl zápis od pana ředitele, že nechal zakázat používání tělocvičny. V jaké je to nyní fázi?

JUDr. Zlatohlávková: Z jejího hlediska je podlaha pořád stejná, jako byla před zahájením prací. Když se o přípisu dozvěděla, poprosila pana ředitele o schůzku, on jí řekl, že má na to takovýto názor, který sdělil v přípise. Pokusila se mu vysvětlit, že  rámci rozpočtu obce, který je dnes na programu jednání je i oprava podlahy v tělocvičně, že chceme požádat o dotaci, chtěla by žádost zaslat do nadace ČEZ. Cena je odhadována lehce přes 3 mil. Kč, a to je již více než zakázka malého rozsahu, je to zakázka podlimitní, která má přísnější výběrové řízení, které trvá delší dobu. I když nejdřív budeme muset zadat realizační projekt, protože jen ten se může dnes soutěžit. Do veřejné zakázky se může dát jen rozpočet podle realizačního projektu. Pakliže by čas zadání projektu odhadovala, tak na leden. Zadávací řízení se může prodloužit až na dva měsíce. Podlaha není v dobrém stavu, to všichni víme, z jejího hlediska ovšem není v horším stavu než předtím, než začali stavební práce. Takto o tom s panem ředitelem pohovořili, ten jí na to řekl, že to cítí pořád stejně. Nyní jí nezbývá nic jiného, než sehnat znalce, aby udělal posouzení, a aby se tam eventuelně půl roku cvičilo, případně necvičilo.

p. Pešek: Nyní se tedy bude čekat na dotaci? A pokud dotaci neseženeme, bude obec platit podlahu ze svého?

JUDr. Zlatohlávková: Pokud dotaci nedostaneme, budeme to financovat ze svého celé. V rozpočtu obce na rok 2014 je počítáno, že něco by šlo ze spoluúčasti obce a něco, že by šlo z té dotace. Vzhledem k tomu, že nikdy se nepodaří zrealizovat vše, co ten rok máme naplánované, je možné z prostředků obce celé. Celý proces, ale musíme absolvovat.

p. Pešek: Jde mu o to, jestli tam děti budou cvičit nebo ne dokud to neuděláme?

JUDr. Zlatohlávková: To je záležitostí školy a do toho jim nemíní vůbec zasahovat.

p. Martínek: Myslí si, že nejdůležitější nyní pro ty děti bude sehnat nějakou dlouhodobou realizaci, nějaké místo na cvičení. Musí se sehnat místo, kde  děti budou moci sportovat. Neví, jestli to už existuje ten zrealizovaný nový prostor v sokolovně a třeba tam by děti mohly chodit cvičit třeba za nějaký poplatek nebo za nějakou částku za pronájem.

p. Petr Šandera: Neví přesně, který prostor má pan Martínek na mysli, ale jestli by se mělo jednat o šatnu, tak pokud tam přijde tak 12 žen cvičit, tak je to plné. On ten prostor není tak velký. Pro cca 10 dětí by to možná stačilo.

p. Martínek: Tak neví, jestli třeba ve škole by nebyla nějaká třída volná a on sám ještě navrhoval prostor kolem bazénu.

JUDr. Zlatohlávková: Kolem bazénu by to nebylo možné z bezpečnostních důvodů.

Ing. Fof: Na sokolovně je také problém s vytápěním.

Ing. Šandera: Chtěl se ještě zeptat, v jakém stádiu se nachází projekt?

JUDr. Zlatohlávková: Není realizační.

Ing. Šandera: To ví, že není realizační, ale pokud se dobře pamatuje, tak byly předloženy tři varianty.

JUDr. Zlatohlávková: Byly tam tři varianty, a když jsme  žádali o dotaci, tak se přiklonili k variantě „strokové podlahy“a podle jejího názoru jsou na to již čísla. Tenkrát se to připravovalo poměrně dost ve spěchu, protože jsme chtěli požádat o dotaci.

p. Martínek: Kraj vyhlásil dotaci z „Programu obnovy venkova“, kde rozdává 40 mil. a do toho by se vztahovala ta podlaha v té tělocvičně. Myslí si, že by bylo dobré tam tu žádost zkusit podat, když už je projekt téměř hotový.

JUDr. Zlatohlávková: Do Programu obnovy venkova by chtěla, a tak to také předběžně schválila rada, žádat o prostranství před kostelem ve Všestarech. Osobně si myslí, že by to mohlo mít větší šanci na úspěch, než podlaha v tělocvičně. V lonském roce jsme úspěšní nebyli a tak si myslela zkusit žádost v  nadaci ČEZ, která podporuje sportoviště. Může se žádat do konce roku, ale po novém roce se může žádat zase už pro rok 2014. Tam by to zkusila tedy dvakrát. 

p. Martínek: Viděl by mnohem radši, než aby se dělal prostor před kostelem, aby se udělala ta tělocvična, aby děti měly kam chodit cvičit.

JUDr. Zlatohlávková: Pokud nedostaneme dotaci, tak podlahu uděláme stejně, a to za vlastní.

pí. Čapková: Chtěla se pouze zeptat paní zástupkyně, jestli pro děti mají připravený nějaký plán.

Mgr. Frízlová: Pro děti je připravený plán, který se postupně realizuje. Jakmile se uvolní chodby, něco bude na chodbách, něco bude venku, když bude zima, budou chodit na běžky, budou chodit trénovat tracking, chůzi směr Chlum a zpět, na jaře můžou chodit ven.

p. Martínek: Dobře, to mluvíte o starších dětech a co ty mladší?

Mgr. Frízlová: Malé děti chodí na procházky, trénují také cracking, a jakmile napadne sníh, chodí na kopec. Nyní mají velkou družinu, tam si mohou hrát s míčkem. A z dvojhodinového tělocviku je jedna hodina plavání.

 

Chodník v Rosnicích

p. Pešek – jak si vyměňovali e-mailovou komunikaci ohledně rozpočtu, tak se paní starostka zmínila, že na dnešní jednání by měla přijít paní Kalousková, kvůli chodníkům. Dotázal se, jestli došlo k nějakému závěru.

JUDr. Zlatohlávková: Měla na mysli, že ona se zastavení za paní Kalouskovou, ale bohužel minulý týden byla nemocná, ale chystá se za ní stavit.

p. Pešek: Ptal se na to, zjišťoval na katastru, protože nám nabízela pozemek naproti, tak na katastru je to pořád psané na tatínka, pana Kalouska.

JUDr. Zlatohlávková: Ještě se k tomu dostane, Ing. Fof na dnešní jednání vzal s sebou všechny projekty. Projdeme to, podíváme se na to, když ten projekt rozbalila, tak zjistila, že sice tam byli 4 m2, o kterých ví, ale že se tehdy pouze pokoušela srovnat stávající stav s bratry Hamplovými, a tam byly ty 4 m2. Nebyly to 4 metry následující a ten chodník nikdy touto stranou nebyl uvažovaný. Ing. Fof konzultoval s projektantem a ten říkal, že s největší pravděpodobností by to ani nikdo kladně neodpřipomínkoval.

p. Pešek: Myslel to tak, aby to v návaznosti pokračovalo dál. Chtěl se ještě zeptat, když zadáváme projekt např. na ty chodníky, tak předtím projednáváme s občany, jestli by nám to případně prodali?

JUDr. Zlatohlávková: Ten projekt se zadával v roce 2007, ona v té době ve funkci nebyla a jako nový zastupitel netušila, že projektanti kreslí zejména rádi na cizích pozemcích. 

p. Pešek: On osobně si myslí, že to paní Kalousková podepíše.

JUDr. Zlatohlávková: Osobně si myslí, že bude nejlepší, pokud to paní Kalouskové ukáže na papíře. Chystá se tam v průběhu příštího týdne.

 

 

Chodníky Lípa – pan Štefanka

Informoval se u místostarosty, tak stavební povolení by už mohlo běžet.

Ing. Fof: V tuto chvíli je to na stavebním úřadě na územní rozhodnutí a podle toho jak dopadne územní rozhodnutí, tak se uvidí co dál.

p. Štefanka: Takže je šance, že by se konečně po těch sedmi letech začaly chodníky dělat.

Byl za ním pan Horáček, že tam jsou dva nebo tři baráky, které mají svedenu vodu do příkopu. Je to u Kopeckých, u bytovky, tam to vychází, u Horáčku, aby se to tam nezadělalo chodníky a příkop, aby se nezavezl. Jestli se počítá s tím, že se tam udělá nějaké přeložení deš´tové kanalizace.

p. Martínek: Nechce o tomto vůbec diskutovat, protože on sám zná spousty lidí v obcích, kteří vypouštějí do příkopu před domem.

JUDr. Zlatohlávková: Až budeme mít ten projekt tady na stole, tak se na to podíváme.

p. Štefanka: Jde mu o to, aby bylo připraveno nějaké náhradní řešení.

 

Rozvoz obědů – pan Martínek

Shodou okolností nyní jezdí místo pana Bárty a ví, o čem mluví, když začínal rozvážet obědy v roce 2005 a rozváželo se 25 obědů, nyní se rozváží kolem 80 obědů. To není problém, koupila se technika, všechno se tam vejde, tak to není problém. Poslední oběd poslednímu člověku rozvážím ve 12:15 hodin. To je ideální čas na oběd, tak to není problém. Stíhá se rozvoz, problém největší je, že množství obědů se nestačí uvařit. Jde o to, že jste rozhodli, že to bude jenom důchodcům. Všude, kde se vozí obědy, tak většinou v baráku je nějaký důchodce, a kde důchodce není, tak tam je problém, tzn. na nádraží, kdy výpravčí se nemůže sebrat a jít si pro oběd. Například paní Doležalová, která bere dva obědy a odešel jediný důchodce z toho domu, neměli by brát obědy. Poprosil, jestli by  ještě zastupitelé nezvážili to usnesení. Nikomu to nepomůže ani neprospěje.

Ing. Svoboda: Dělali jsme to na základě toho, že když jsme měli výbor, tak pan Martínek řekl, že by se s tím mělo něco dělat, protože už to nestíhá rozvážet.

p. Martínek: To navrhoval pan Bárta, který rozváží obědy. Vůbec nechce nikoho snižovat. Tam se jedná o pár lidí, např. pí. Cibulková, která má dvě děti, obědy v jídelně se vydávají od 11:00 hodin a ona v tuto dobu dává děti spát. Já jí takto přivezu oběd v půl jedenácté a ona může dát děti v jedenáct hodin spát. Takhle půjde v jedenáct pro oběd a než se vrátí, bude dvanáct. Jedná se o cca 5 lidí a myslí si, že by to měli zastupitelé ještě zvážit a nechat to tak, jak to bylo.

p. Vecek: Tady se mluví o něčem jiném, než se schvalovalo. Bylo řečeno, že se obědy nestačí rozvážet, že se občanům rozváží pozdě. Z toho důvodu, že toho je už moc. Z toho důvodu se dělalo to usnesení s tím, že se bude vozit jen důchodcům a ostatní si pro to budou chodit.

 

p. Petr Šandera – podlaha v tělocvičně

Máme jasno, jak je to s tou podlahou nebo jak se to bude řešit, jaký se tam dá povrch nebo jestli se tam dají parkety?

JUDr. Zlatohlávková: Parkety by byly nejdražší řešení. To rozhodnutí ve své podstatě padlo před více než rokem. Parkety, které tam jsou, tak ty jsou nepoužitelné. Podle toho, co jí říkal pan Macháček st., tak od okamžiku, kdy ta stavba byla postavena, tak  parkety zlobily. Část parket je přilepená k podkladu a jenom tam to prý drží.

p. Petr Šandera – nerozumí tomu, proč se to propadlo.

 

Ing. Pavel Černý – spodní ulice kolem Brixů

Chtěl se dotázat, jestli se bude řešit ulice podél Brixiových, ta je v dezolátním stavu už dlouhodobě od té doby co se tam dělala voda, je to propadlé a prorůstá tam tráva a když si vezme, že loni se dělala cesta na Chlumu k rozhledně, která nebyla až tak v dezolátním stavu, tak tahle cesta je tragická. Jenom se ptá, jestli to je v budoucnu v plánu.

JUDr. Zlatohlávková: Samozřejmě ví, v jakém stavu cesta je, samozřejmě jakmile to bude možné, byla by ráda, kdyby se začaly opravovat i tyto kousky. 

Ing. Šandera: Chtěl se zeptat, jak ve výboru mluvili o možnosti rekonstrukcí oprav místních komunikací. Bylo to někdy cca 3 měsíce před prázdninami, jestli se v tomto směru něco hnulo. Bylo to v souvislosti s dotacemi, jestli tomu dobře rozuměl.

JUDr. Zlatohlávková: oba jsme členové téhož výboru, který měl vypracovat zadávací podmínky pro vypsání výběrového řízení. Připouští, že se snažila, aby byly především ošetřeny dotace, které už běží, podána žádost o dotaci na kanalizaci a toto pro ni bylo v řadě druhé. Členové investičního výboru si jistě vzpomenou, že schůze byla svolána na minulý týden, ale to byla bohužel nemocná.

 

p. Martínek: Chtěl, aby paní zástupkyně poděkovala personálu kuchyně, že lidé jsou s kvalitou oběda velmi spokojení.

 

p. Štefanka – střecha na hasičárně Lípa

Střecha na hasičárně se nepovedla, na jaře se to už bude muset opravit. Nyní je to zamrzlé a bylo by lepší, aby tam nikdo nechodil.

JUDr. Zlatohlávková: Na překlenutí mazi hospodou a zbrojnicí v Rosnicích sežene klempíře, který to opraví.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 124/2013: ZO souhlasí s rozdělením rozpočtových příjmů z loterií, sázek a podobných her od Ministerstva financí ČR na sportovní neziskové organizace a sportovní kluby mající sídlo na území  Obce Všestary.

Hlasování o usnesení č. 124/2013: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přestávka 20:35 – 20:50 hodin.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 125/2013: ZO ukládá vedení Obecního úřadu Všestary předkládat návrhy na investiční akce zastupitelstvu obce, které výhradně bude schvalovat jejich výběr a pořadí realizace.

Hlasování o usnesení č. 125/2013: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

4. Rozpočet obce na rok 2014, rozpočtový výhled 2015-2017

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 28.11.2013

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková, Ing. Vladimír Fof, Kristýna Posejpalová, Ing. Milan Svoboda, Ing, Božena Skořepová, Mgr. Ivona Součková.

 

Obsah: Rozpočet obce byl opět připraven za spolupráce s finančním výborem. Rozpočet byl zveřejněn v souladu se zákonem na úřední desce v listinné i elektronické podobě. Proběhla i e-mailová diskuze.

Rozpočtové příjmy na rok 2014 jsou předpokládány ve výši 19.225.000,- Kč. Výdaje jsou předpokládány ve výši 25.965.000,- Kč. Schodek činí 6.740.000,- Kč, je kryt a bude uhrazen finančními prostředky minulých let.

 

Obec hospodařila v minulém roce s provozním přebytkem, a to díky žádostem o dotace z fondů EU. Proto je možné plánovat použití naspořených finančních prostředků pro investiční akce v rozpočtu pro rok 2014.

V kapitole příjmů se odhadovaly jednotlivé položky příjmů dle skutečného plnění ke dni 31.10.2013.  Celkový příjem se odhaduje zejména s ohledem na změnu rozpočtového určení daní.

Na straně výdajů se vycházelo z rozpočtového výhledu pro r. 2014. Kdy je třeba akceptovat předpokládanou spoluúčast na investičních akcích (žádosti o dotace) v celkové výši minimálně 6,500.000,- Kč (s ohledem na přetrvávající krizi, není již odhadován pokles cen stavebních prací). Mezi nevětší investiční akce plánované pro rok 2014 patří část kanalizace a ČOV, zateplení a výměna oken budovy školy 1. stupně, podlaha v budově tělocvičny základní školy a výstavba chodníků. Po pečlivém zvážení výdajů, které očekáváme do konce tohoto roku a po převedení ušetřených 6,740.000 z účtů obce do příjmů rozpočtu, dostaneme vyrovnaný rozpočet pro rok 2014.

 

Ing. Šandera: Poděkoval za zaslání odpovědí na některé jeho podněty, ale jednoho se nedočkal, byl by docela rád, pokud přijdou nějaké dotace na tělovýchovu do obce, aby se na to vyčlenila samostatná kolonka a ty dotace, aby bylo pokud možno směřované na podporu oddílu nebo organizací, které se tím sportem zabývají. Minulý rok to bylo okolo 60.000,- Kč a zůstalo to viset na obci. Byl by rád, pokud něco přijde, ale to nikdo neví, aby se s tím tentokrát počítalo a aby to bylo směřováno, za jakým účelem ty peníze chodí. Hradec Králové to nakonec udělal tak, že všechny tyto peníze svěřil nynějšímu ČSTV, která to potom rozdělila do jednotlivých tělovýchovných jednot a sportovních oddílů, které mají v Hradci Králové působnost. Byl by rád, kdyby se to mohlo uskutečnit.

JUDr. Zlatohlávková: Pokud to bude vůle zastupitelstva, tak v tomto nevidí žádný problém. Možné si jen špatně porozuměli, chápala to tak, že pokud to je na rozvoj tělovýchovy, tak i ta tělocvična, která je v majetku obce, je rozvoj tělovýchovy. V tom může spočívat část nedorozumění, pakliže se zastupitelé takto dohodnout, vůbec jí to nevadí.

Ing. Šandera: Pokud ví, tak tu je Sokol Chlum, Nohejbalový klub Bříza, Šachový klub Lípa a Sokol Všestary, o jiných organizacích neví.

Dotaz občanů: A co sport hasičský?

Ing. Šandera: To by taky rád, ale na druhou stranu, pokud to tak budeme dělat, tak by rád viděl, co jde na nutnou výbavu hasičských sborů, co tu máme, a co jde na zájmovou činnost. Když mu to někdo vysvětlí, tak bude rád. V těch oddílech se to celkem překrývá a myslí si, že to nejde úplně oddělit. Peníze, které obec poskytuje jako dotace ze zákona, tak se samozřejmě využívají i ke sportovní činnosti.

JUDr. Zlatohlávková: To co je vybavení  ze zákona, tak rozhodně ne, protože to má jiné parametry než sportovní.

Ing. Šandera: Není v tom sice tak proškolený, ale myslí si, že žádný hasičský sbor tu nemá dvě stříkačky, nebo možná jo, ale ne všechny, které soutěží, nemají dvoje boty, dvoje hadice, nemají dvě garáže a dvojí vybavení.

p. Štefanka: V tom má Ing. Šandera pravdu. Hasiči mají své příspěvky a toto je vyloženě na sportování. On osobně by z toho hasiče taky vyjmul.

p. Pešek: Máme tu ale pár spolků, které se věnují hasičskému sportu, a to je zase něco úplně jiného. Vím o Rozběřicích a o Bříze, mají určitě jiné stříkačky, které si zaplatili od sponzorů, pravděpodobně to mají ve stejné garáži, ale je to něco úplně jiného. To co se dělají soutěže tady, to nejsou soutěže jako takové, ale je to spíše na prověření techniky. Ten, kdo provozuje požární sport, tak s těmito stříkačkami tam neudělá nic.

JUDr. Zlatohlávková: Dotázala se zastupitelů, zda-li si myslí, že pro ně bude přijatelné schválit rozpočet tak, jak byl navržený, vyvěšený.

p. Martínek: Myslí si, aby nakonec po volbách za rok nebyla prázdná pokladna. Aby taky něco zbylo.

JUDr. Zlatohlávková: Obec přebírala s 5 mil. a bylo to jenom proto, že už jsme nedovolili ty peníze utratit, protože jinak na konci volebního období, a to každý rok do obecní pokladny dostávala obec o 1 mil. Kč více, zůstával tam 1 mil. korun na nejnutnější výdaje, havárie atd. Předesílá, že ze 7 školských budov a nějakých obecních, ze školských budov se zatím opravilo 6, doufá, že se příští rok opraví i ta poslední, opravuje se budova obecního úřadu, střecha na bytovém domě ve Bříze, doufá že se opraví i nějaké další obecní budovy a na začátku sdělila zastupitelům a přítomným občanům zůstatky na účtu. Tak potom neví, kde dělá chybu.

p. Pešek: Myslí si, že je to poměrně zásadní bod a navrhuje hlasování po jménech.

JUDr. Zlatohlávková: Pouze předesílá, co bude mít za následek neschválení rozpočtu, znamená to, že se musí přijmout rozpočtové provizorium, což v době, kdy se čerpají dotace, může znamenat i ztrátu. To říká spíše, aby byli zastupitelé obezřetní, aby byli opatrní, znamená to, že kdybychom snad získali dotaci na školu u kostela, museli bychom ohlásit, že hospodaříme podle rozpočtového provizoria, ale podle hlasování podle jmen nemá vůbec nic.

Ing. Šandera: Myslí si, že četl poměrně důkladně korespondenci mezi panem Peškem a vedením obecního úřadu. Vzešel mu z toho takový jeden největší rozpor, a to že se poměrně malá částka dává na zahájení oprav hospody v Rosnicích a poměrně velká částka se dává např. na opravy hřbitovních zdí. Například se na minulém zastupitelstvu rozvinula velká diskuse ohledně dělání nových zvoniček, oprava pomníků a těchto záležitostí, což musí přiznat, že ho to zaskočilo. Není tomu zrovna dvakrát příznivcem, především v momentě, kdy např. v hospodě v Rosnicích to není vůbec dobré, tak by klidně řekl, že opravy zvoniček mohou ještě chvilku počkat, nota bene by počkaly ještě opravy pomníků. Cítí v tom poměrně velký kámen úrazu. Dál by si docela přál, aby těch 6 milionů, které by případně byly volné, kdyby nedopadla kanalizace, aby o věcech, které budou nahrazovat nebo se budou měnit, kam půjdou peníze na investice nebo na opravy, aby to bylo svěřeno zastupitelstvu, a aby to nebylo svěřeno pouze radě. Protože rada jako taková podle jeho názoru nereprezentuje alespoň rozumně poměrné zastoupení jednotlivých vesnic nebo místních částí obce Všestary, ale je tam trošku převaha Lípy a Chlumu.

p. Štefanka: Omlouvá se, ale kdo je v radě nebo v zastupitelstvu z Lípy?

Ing. Šandera: Nikdo není v zastupitelstvu, nota bene tam má Lípa velmi silné slovo. Byl by rád a navrhuje, aby o tom, co se bude opravovat, na co se bude projektovat, aby o tom rozhodovalo zastupitelstvo a nebylo to v kompetenci rady.

JUDr. Zlatohlávková: Aby si to sama ujasnila, mohl by Ing. Šandera dát nějaký příklad k tomu projektování. Chápe úskalí rozpočtových opatření přijímaných radou obce, proto chtěla, aby rada skládala každé zastupitelstvo účet a jakmile přijme rozpočtové opatření, aby to vědělo zastupitelstvo a okamžitě mohlo reagovat. V případě, že na tom budou zastupitelé skutečně trvat a máme-li mít rozpočet v pořádku, pak bude nutno, aby na příští zasedání zastupitelstva připravila změnu jednacího řádu s tím, že se zastupitelstvo bude muset svolávat každých 14 dnů, aby bylo schopno přijmout rozpočtové opatření, protože nejsou-li rozpočtovány peníze, nesmíme platit fakturu.

Ing. Šandera: O rozpočtových opatřeních neřekl ani slovo. Myslí si, že pokud se někam investují nějaké peníze, tak to není ze čtvrtka na pátek. Mělo by to být podle něj o tom, že pokud bude nějaký předpoklad, že se nějaké peníze někde objeví, nebo že se rozhodneme něco dělat, tak to může projít zastupitelstvem na to je vždycky čas. Jestli zastupitelstvo pověří radu obce něčím, tak to je tu na denním pořádku, to podle něj s rozpočtovým opatřením nemá co dělat.

pí. Čapková: Myslí si, že co se investuje, tak že se to všechno probírá na zastupitelstvu.

JUDr. Zlatohlávková: Připadá jí, že to jsou všechno zastupitelstvem projednané věci, proto se ptá, u čeho konkrétně to bylo, aby si z toho vzala poučení.

pí. Čapková: Myslí si, že jak tady mluvil Ing. Šandera, že upřednostňujeme hřbitovní zdi, tak si myslí, že když už je to rozpracované, že by se to mohlo dodělat. Třeba pomníky ještě nějaký čas vydrží.

p. Martínek: Rozpočet obce je pro všechny občany důležitá věc, je tu 8 zastupitelů a ti tu budou jednat o rozpočtu obce. Udělejte na to nějaké mimořádné zastupitelstvo, aby tam bylo alespoň 10 zastupitelů.

JUDr. Zlatohlávková: Program jednání zastupitelstva byl zveřejněný, dostatečně prezentovaný a domnívá se, že jí nepřísluší, aby si vymiňovala kolik zastupitelů, má být jednání přítomno.

Ing. Šandera: Aby to dokončil, tak příklad nemá. Vzpomene dva přístupy k věci. Cesta v Rosnicích, kde nám trvalo půl roku, než jsme se přes jakési výběrové řízení a další věci rozhodli k tomu, že se udělalo půl cesty a cestu na Chlumu, kde tam byla deklarovaná všeobecná oprava, to prošlo někde i zastupitelstvem a když se spočítali veškeré náklady, tak nás to stálo cca 800 tis., kdežto cesta v Rosnicích se pořídila někde na úrovni 300 tis. To se mu osobně nelíbí, proto tady zmiňoval to, že by rád, aby to procházelo zastupitelstvem.

Jaroslav Došel: Nebyla cesta na Chlumě spolufinancovaná s obcí Čistěves?

p. Hájek: Myslí si, že tu působí ještě investiční výbor, který tu vytipoval objekty, které je potřeba opravit, a že všechny tyto věci prošli zastupitelstvem. U cesty z Chlumu směrem na Lípu se to dělalo právě proto, že ty praskliny byly ještě ve stádiu opravitelnosti za relativně nízký peníze, kdyby se to nechalo ještě několik zim, tak se to právě dostane do stádia, kdy se to přehoupne a bude to oprava v řádech milionu. Tou menší opravou se zabránilo škodě mnohem větší.

Ing. Šandera: Investiční výbor jako takový se v tuto chvíli většinou podílel na tom, že jsme dávali dohromady mapování, pak z toho vzešla nějaká zpráva co udělat v objektech poprvé a co podruhé. Myslí si, že hospoda v Rosnicích byla uvedena celkem na předních místech, kdežto nyní se zdá, že se trošku odsouvá dozadu. Jen chtěl říct, že nějaká akce tu trvá tři měsíce, probíhá výběrové řízení a akci, která je nepoměrně dražší tak najednou žádné výběrové řízení a není a je to prakticky z ruky. Měli bychom si říct podmínky, od kolika peněz to budeme dělat a ostatní necháme stranou. Je potřeba stanovit podmínky, jak se to bude dělat. Investiční komise dala do pořadí opravu budov, což mu nepřipadá, že se podle toho jede.

JUDr. Zlatohlávková: Předesílá, že tam byly také všechny budovy školy a jestliže na to může sehnat dotaci, tak se pustí do toho, na co může získat dotaci. Na hospodu v Rosnicích dotaci nezískáme, protože je pronajatá. Tu bude muset obec opravit ze svého.

Ing. Šandera: Zase mluvíme o něčem jiném. Zmínil tady jediným slovem, že by byl proti opravám a zateplování? Bavíme se o tom, co musí obec zaplatit ze svého. Tvrdí, že nenechá spadnou barák na hlavu a investovat do zvoniček a pomníků a hřbitovní zdi, když minimálně jedna ještě vydrží.

JUDr. Zlatohlávková: Domnívala by se, že by mohlo být kompromisem, jestliže očekáváme z nájmu bytu nějakých 350.000,- Kč, tak to dáme do hospody v Rosnicích. Takto jí to vůbec nevadí. A tím pádem se dostáváme na více jak 500.000,- Kč, tak pro začátek by si myslela, že to bude slušný start.

p. Pešek: Pokud se na to přijme usnesení, tak proč ne.

Ing. Svoboda: Když jsme dělali rozpočet, tak se vycházelo z toho, co uvedl investiční výbor. Na zastupitelstvu v Rosnicích bylo, že Ing. Šandera požaduje 200.000,- Kč na základní opravu.

p. Pešek: Tuto částku požadoval on a Ing. Šandera řekl, že by tam stálo za to investovat nějakou částku, jinak ta hospoda spadne. Když pak viděl, že na hřbitovní zeď najednou můžeme dát 400 tis., 350. tis. a na takovouhle akci, která je pro něj důležitější jestli spadne barák nebo kousek hřbitovní zdi. Také mu bylo řečeno, že se investovat nic nebude, že se všechny peníze budou shromaždovat na kanalizaci a pokud nedopadne kanalizace, že se poté budou řešit tyto věci.

Ing. Štus: Chtěl se zeptat, když koukal do rozpočtu, tak ta je položka péče o zelen a je tam mnohem vyšší částka než v předchozích letech.

JUDr. Zlatohlávková: V předchozím roce jsme měli lidi přes úřad práce a bude zahájena systematická údržba stromů. Stromy potřebují odborný zásah, protože začínají být zdraví ohrožující. Je to rozpočítáno na 5 let.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 126/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2014 sestaveného jako schodkový s příjmy ve výši 19,225.000,-. Kč a výdaji ve výši 25,965.000,-. Kč. Schodek činí 6,750.000,-  Kč, je kryt a bude uhrazen finančními prostředky minulých let.

 JUDr. Zlatohlávková – pro

Ing. Fof – pro

Marika Dohnalová-Čapková - pro

Ing. Svoboda - pro

Ing. Šandera - pro

Jaroslav Došel - pro

Přemysl Vecek - pro

Martin Hájek - pro

Josef Pešek - pro

Hlasování o usnesení č. 126/2013: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Povinností obce je spolu s rozpočtem připravit rozpočtový výhled na léta, která budou následovat po roce, na nějž se schvaluje rozpočet, tj. na r. 2015 – 2017. Rozpočtový výhled byl připraven a je zveřejněn stejným způsobem jako rozpočet.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 127/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje předložený rozpočtový výhled na období let 2015 až 2017. 

Hlasování o usnesení č. 127/2013: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

5. Informace z rady obce

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne  28.11.2013

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

Obsah: V mezidobí se rada obce sešla třikrát (13.11.2013, 18.11.2013, 28.11.2013).

 

13.11.2013

- žádost o dotaci na podlahu tělocvičny – Nadace ČEZ

- přijetí daru 10.000,- pro MŠ Chlum

- veřejnoprávní kontrola ZŠ

- hasiči – smlouva

- Ing. Maurer – projekt (vyžádána cena projektu) – mostek a vpust u zámečnictví

- zastávky a zvoničky

- kanálek Chlum

- zatáčka u Kudrnů ve Bříze

 

18.11.2013

- tělocvična – statik a zámečnictví (porušená statika budovy tělocvičny ZŠ)

- kontrola azbestu (MŠ Chlum)

- smlouva o poskytnutí podpory – tělocvična

- dotační program POV

- rozpočet obce a rozpočtový výhled

- rozpočtové opatření č.10

- pronájem pozemku v k.ú. Lípa

- státní znak, znak obce a čísla popisná na budovy v majetku obce

- sestavení programu jednání ZO

 

28.11.2013

- schválen dodatek č. 1 Smlouvy mandátní ze dne 25.12012 (sníženo o TDI, zvýšeno o vyhodnocení a administraci) – OÚ

JUDr. Zlatohlávková: ENERGY BENEFIT nám měl dělat technický dozor investora, protože pak bylo možné jít do dotačního titulu bez výměny zdroje a projekt se nezpracovával. O to cena klesla. Sledují, jestli máme splnit nějakou povinnost atd. Tyto věci nebyly dosud smluvně ujednány. Zdálo se jí rozumné uzavřít dodatek ke smlouvě. Mandátní smlouva je na snížení energetické náročnosti. Byla by ráda, když to za nás udělají. Cena je téměř totožná s ostatními.

- schválen návrh  Smlouvy mandátní (administrace, závěrečné vyhodnocení) – tělocvična

 

 

6. Všestarské chodníky

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 28.11.2013

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

Obsah: Na minulém jednání ZO v Rosnicích se rozvířila debata kolem chodníku. Není tedy od věci si připomenout, jak to je v jednotlivých místních částech. Chodníky se musí stavět na obecních pozemcích, nebo musí být písemný souhlas majitele pozemku s tím, že po dokončení bude provedeno skutečné zaměření a případné odkoupení, nebo převod.

 

Bříza, Lípa, Rozběřice – Po odsouhlasení hranic a geometrickém zaměření jsem 11.11.2013 podal na stavebním odboru MMHK žádost o územní rozhodnutí. Pokud vše proběhne v pořádku, neprodleně se bude žádat o stavební povolení a konečně stavět.

 

Rosnice – Tady je na pořadu odsouhlasení hranic a geometrické zaměření.

Chlum – I zde je na pořadu odsouhlasení hranic a geometrické zaměření.

 

Všestary – zde je problémem chodník v úseku od domu čp. 73 po dům čp. 192 ve směru na Střezetice. Tady dokumentaci neprováděla firma HIGWAYDESIGN, která nám finalizuje dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení v jiných částech. O vyjádření ke stavbě tedy budu za obec žádat já, nebo pokud by měl někdo čas a chuť, tak klidně to může být on. Měl jsem představu, že to už budu mít hotové, ale bohužel. U ostatních částí je postup stejný jako v jiných místních částech ale chybí některé souhlasy majitelů.

 

Ještě pro připomenutí stavební povolení platí 2 roky a územní rozhodnuti 1 rok.

 

Zastupitelům se opakovaně předkládají k nahlédnutí dříve schválené projekty chodníků v jednotlivých místních částech.

 

7. Žádosti spolků

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 28.11.2013

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

Obsah: Dotace z programu Všestarské neziskovky

·         Sokol Chlum žádá o částku 8.293,- Kč, jako příspěvek na uspořádání sokolské zábavy, který se koná 23.11.2013 a nákup hraček k Mikulášské besídce v MŠ Chlum,

·         Centrum pro rodinu Beránek žádá o celkovou částku 9.891,- Kč, jako příspěvek 8.774,- Kč na Příměstský tábor (odměny pro děti, společenské hry, výtvarné a sportovní potřeby), příspěvek 1.117,- Kč na Drakiádu (odměny pro děti) ze dne 26.10.2013,

·         SDH Rozběřice žádá o částku 3.555,- Kč, jako příspěvek na uspořádání mikulášské nadílky, která se koná 14.12.2013,

·         SDH Rosnice žádá o celkovou částku 4.100,- Kč, jako příspěvek 2.250,- Kč na nákup tiskárny pro fotodokumentaci z akcí, příspěvek 350,- Kč na sladkosti pro děti za adventní zpívání, příspěvek 1.500,- Kč na bowling, který se uskuteční 15.12.2013 jako kulturní akce SDH

·         TJ Sokol Všestary o celkovou částku 25.391,- Kč, jako příspěvek 3.127,- Kč na barvy pro nátěr venkovních setů, příspěvek 1.300,- Kč na barvy pro vytváření kulis na dětský den, 22.6.2013, příspěvek 600,- Kč na ceny nohejbalového turnaje, 20.7.2013, příspěvek 299,- Kč na poháry podzimního turnaje v pétanque, příspěvek 1.356,- Kč na ceny volejbalového turnaje, 31.8.2013, příspěvek 1.277,- Kč na ceny pro děti na dětský branný den, 12.10.2013, příspěvek 2.500,- Kč na ceny soutěží pro děti na Mikulášské nadílce, 7.12.2013, příspěvek 4.000,- Kč na hudební produkci „Štěpánská zábava“, 25.12.2013, příspěvek 1.282,- Kč na OSA - „Štěpánská zábava“, 25.12.2013, příspěvek 9.650,- Kč na zesilovač pro ozvučení pořádaných akcí,

·         SDH Chlum žádá o celkovou částku 12.673,- Kč (ale zbývá jim jen 11.673,- Kč), jako příspěvek na mikulášskou nadílku (balíčky pro děti, nájemné za sál, ceny pro děti).

 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 128/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje následující příspěvky z programu všestarské neziskovky:

·         Sokol Chlum žádá o částku 8.293,- Kč, jako příspěvek na uspořádání sokolské zábavy, který se koná 23.11.2013 a nákup hraček k Mikulášské besídce v MŠ Chlum,

·         Centrum pro rodinu Beránek žádá o celkovou částku 9.891,- Kč, jako příspěvek 8.774,- Kč na Příměstský tábor (odměny pro děti, společenské hry, výtvarné a sportovní potřeby), příspěvek 1.117,- Kč na Drakiádu (odměny pro děti) ze dne 26.3.2013,

·         SDH Rozběřice žádá o částku 3.555,- Kč, jako příspěvek na uspořádání mikulášské nadílky, která se koná 14.12.2013,

·         SDH Rosnice žádá o celkovou částku 4.100,- Kč, jako příspěvek 2.250,- Kč na nákup tiskárny pro fotodokumentaci z akcí, příspěvek 350,- Kč na sladkosti pro děti za adventní zpívání, příspěvek 1.500,- Kč na bowling, který se uskuteční 15.12.2013 jako kulturní akce SDH

·         TJ Sokol Všestary o celkovou částku 25.391,- Kč, jako příspěvek 3.127,- Kč na barvy pro nátěr venkovních setů, příspěvek 1.300,- Kč na barvy pro vytváření kulis na dětský den, 22.6.2013, částka, příspěvek 600,- Kč na ceny nohejbalového turnaje, 20.7.2013, příspěvek 299,- Kč na poháry podzimního turnaje v pétanque, příspěvek 1.356,- Kč na ceny volejbalového turnaje, 31.8.2013, příspěvek 1.277,- Kč na ceny pro děti na dětský branný den, 12.10.2013, příspěvek 2.500,- Kč na ceny soutěží pro děti na Mikulášské nadílce, 7.12.2013, příspěvek 4.000,- Kč na hudební produkci „Štěpánská zábava“, 25.12.2013, příspěvek 1.282,- Kč na OSA - „Štěpánská zábava“, 25.12.2013, příspěvek 9.650,- Kč na zesilovač pro ozvučení pořádaných akcí,

·         SDH Chlum žádá o celkovou částku 11.673,- Kč, jako příspěvek na mikulášskou nadílku (balíčky pro děti, nájemné za sál, ceny pro děti).

Hlasování o usnesení č. 128/2013: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0.bylo schváleno.

 

Mimo rámec přišla žádost AFK Probluz.

V minulosti se jim dával příspěvek na mládežnická družstva. Bylo to 500,- Kč na žáka s trvalým bydlištěm v našich obcích. V loňském roce to bylo 6 tisíc. V roce 2011 to dělalo 4.5 tisíce.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 129/2013: Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím příspěvku AFK Probluz na nákup tréninkového vybavení pro mládežnické družstvo ve výši 11 x 500,- Kč (na člena bydlícího v našich obcích) v celkové výši 5.500,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 129/2013: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

8. Schválení faktur

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 28.11.2013

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

Obsah: Na základě smluv o dílo byly vystaveny tyto faktury:

 

 • EMPLA AG spol. s r.o., IČ: 25996240, Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové – rozbor odpadních vod, částka: 14.905,- Kč,
 • HIGWAY DESIGN, s.r.o., IČ: 27513351, Okružní 948, 500 03 Hradec Králové 3 – aktualizace PD na stavbu+ „Všestary – Chodníky: lokalita Lípa, Bříza a Rozběřice“, částka: 31.702,- Kč,
 • LESTAV spol. s r.o., IČ: 43463240, Žirecká Podstráň 70, 544 01 Dvůr Králové nad Labem – stavební práce 0048„Snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny ZŠ Všestary“, částka 696.309,99 Kč,
 • LESTAV spol. s r.o., IČ: 43463240, Žirecká Podstráň 70, 544 01 Dvůr Králové nad Labem – stavební práce 0049„Snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny ZŠ Všestary“, částka 699.530,56 Kč,
 • LESTAV spol. s r.o., IČ: 43463240, Žirecká Podstráň 70, 544 01 Dvůr Králové nad Labem – stavební práce 0050„Snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny ZŠ Všestary“, částka 495.616,30 Kč,
 • PROIS, a.s., IČ: 25943022, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové – zpracování a podání žádosti „Kanalizace a ČOV Všestary a Rozběřice“, částka: 15.730,- Kč,
 • Yveta Patzeltová, IČ: 42269971, Čelakovského 639, 500 02 Hradec Králové 2 – BOZP „Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Všestary“ 21.10 - 31.10.2013, částka: 3.860,- Kč,
 • Ing. Jiří Otčenášek, IČ: 49333887, SNP 612, 500 03 Hradec Králové – statický posudek a návrh řešení stabilizace konstrukce tělocvičny, částka: 6.150,- Kč,
 • Jaroslav Došel, IČ: 10468510, Všestary 132, 503 12 Všestary – výroba a montáž ocelových prvků statického zabezpečení na objektu tělocvičny, částka: 73.860,- Kč,
 • Ing. Martin Burkert – M–STAV, IČ: 45989290, Na Valše 325/16a, 503 01 Hradec Králové 16 – TDI „Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Všestary“, částka: 20.000,- Kč,
 • Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, IČ: 71009396, Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava 2 – měření koncentrace azbestových a minerálních vláken „MŠ Chlum“, částka: 34.858,- Kč,
 • Marius Pedersen a. s., IČ: 42194920, Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové – svoz velkoobjemového odpadu, částka 109.526,- Kč,
 • Marius Pedersen a. s., IČ: 42194920, Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové – svoz nebezpečného odpadu, částka 20.836,- Kč,
 • INKA – dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IČ: 27478866, Obránců míru 258, 503 02 Předměřice nad Labem – zrcadlo a červené patníky v Rozběřicích, částka: 10.883,- Kč.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 130/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje faktury:

 • EMPLA AG spol. s r.o., IČ: 25996240, Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové – rozbor odpadních vod, částka: 14.905,- Kč,
 • HIGWAY DESIGN, s.r.o., IČ: 27513351, Okružní 948, 500 03 Hradec Králové 3 – aktualizace PD na stavbu+ „Všestary – Chodníky: lokalita Lípa, Bříza a Rozběřice“, částka: 31.702,- Kč,
 • LESTAV spol. s r.o., IČ: 43463240, Žirecká Podstráň 70, 544 01 Dvůr Králové nad Labem – stavební práce 0048„Snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny ZŠ Všestary“, částka 696.309,99 Kč,
 • LESTAV spol. s r.o., IČ: 43463240, Žirecká Podstráň 70, 544 01 Dvůr Králové nad Labem – stavební práce 0049„Snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny ZŠ Všestary“, částka 699.530,56 Kč,
 • LESTAV spol. s r.o., IČ: 43463240, Žirecká Podstráň 70, 544 01 Dvůr Králové nad Labem – stavební práce 0050„Snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny ZŠ Všestary“, částka 495.616,30 Kč,
 • PROIS, a.s., IČ: 25943022, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové – zpracování a podání žádosti „Kanalizace a ČOV Všestary a Rozběřice“, částka: 15.730,- Kč,
 • Yveta Patzeltová, IČ: 42269971, Čelakovského 639, 500 02 Hradec Králové 2 – BOZP „Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Všestary“ 21.10 - 31.10.2013, částka: 3.860,- Kč,
 • Ing. Jiří Otčenášek, IČ: 49333887, SNP 612, 500 03 Hradec Králové – statický posudek a návrh řešení stabilizace konstrukce tělocvičny, částka: 6.150,- Kč,
 • Jaroslav Došel, IČ: 10468510, Všestary 132, 503 12 Všestary – výroba a montáž ocelových prvků statického zabezpečení na objektu tělocvičny, částka: 73.860,- Kč,
 • Ing. Martin Burkert – M–STAV, IČ: 45989290, Na Valše 325/16a, 503 01 Hradec Králové 16 – TDI „Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Všestary“, částka: 20.000,- Kč,
 • Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, IČ: 71009396, Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava 2 – měření koncentrace azbestových a minerálních vláken „MŠ Chlum“, částka: 34.858,- Kč,
 • Marius Pedersen a. s., IČ: 42194920, Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové – svoz velkoobjemového odpadu, částka 109.526,- Kč,
 • Marius Pedersen a. s., IČ: 42194920, Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové – svoz nebezpečného odpadu, částka 20.836,- Kč,
 • INKA – dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IČ: 27478866, Obránců míru 258, 503 02 Předměřice nad Labem – zrcadlo a červené patníky v Rozběřicích, částka: 10.883,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 130/2013: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

p. Petr Šandera: Bylo by vhodné apelovat na lidi, aby do kontejneru vkládali věci, které tam patří.

 

 

9. Různé

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 28.11.2013

Předkladatel:

 

a)      Dne 13.12.2013 v 17.00 hodin Hostinec u Polních myslivců  (Pod zelenou) se uskuteční valná hromada svazku obcí, je třeba navrhnout delegáty pro účast.

 

 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 131/2013: Zastupitelstvo obce volí na jednání valné hromady Mikroregionu „Památkové zóny 1866“, která se bude konat dne 13.12.2013 v 17.00 hodin v místní části Chlum obce Všestary  tyto zástupce obce: Ing. Milan Svoboda, MVDr. Michal Novák, Ing. Vladimír Fof, Jaroslav Došel, JUDr. Zuzana Zlatohlávková.

Hlasování o usnesení č. 131/2013: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

b) Rada obce schválila rozpočtové opatření č. 10.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8

Návrh usnesení č. 132/2013: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10 přijaté radou obce 18.11.2013.

Hlasování o usnesení č. 132/2013: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

c) Od 1.11.2013 do 13.12.2013 mohou obce podávat žádosti o dotaci v Programu obnovy venkova. V minulosti podána žádost: přístavba hasičské zbrojnice v Rozběřicích (úspěšná), oprava hřbitovního domku ve Všestarech (úspěšná), oprava školního dvora ZŠ Všestary (neúspěšná), oprava hřbitovní zdi Chlum (neúspěšná), prostor před kostelem Všestary (neúspěšná). Návrh: obec požádá znovu na prostranství před kostelem ve Všestarech.

 

Citováno: Návrh usnesení rady obce č. 73/2013:

Rada obce schvaluje podání žádosti do Programu obnovy venkova na rok 2014 – Oprava zpevněných ploch v centru obce – u kostela.

Hlasování o usnesení rady č. 73/2013

Pro: 3, proti: 0, zdržel se hlasování: 0. Usnesení rady bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 133/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti do Programu obnovy venkova na rok 2014 – Oprava zpevněných ploch v centru obce – u kostela ve Všestarech.

Hlasování o usnesení č. 133/2013: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

- smlouva s EKOKOM

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9

Návrh usnesení č. 134/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu č. OS201320003550, o výpůjčce s firmou EKO-KOM, a.s., IČ: 25134701 se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 z 9.5.2013.

Hlasování o usnesení č. 134/2013: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

- zvoničky

 

Ing. Šandera: je to nějaký čas, kdy byly u kostela na Chlumu vsazeny nové lípy. Myslí si, že by nahrazení zasloužilo nějakou informaci o tom, že tam byly pokáceny stromy, které tam byly.

JUDr. Zlatohlávková: vzhledem k tomu že kostel je nemovitou kulturní památkou, bude se jednat o umístění na pozemku obce.

p. Hájek: v roce 1866 s pruskou armádou postupovali kreslíři a na dobových kresbách už lípy nakresleny jsou. Při sázení byly pořízeny snímky, které budou s popiskem zaneseny do kroniky.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9

Návrh usnesení č. 135/2013: Zastupitelstvo obce zmocňuje starostku k provedení rozpočtových opatření nutných s plněním rozpočtu na konci roku 2013.

Hlasování o usnesení č. 135/2013: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

  

10. Závěr

 

jednání ukončeno v 22.10 hodin.

 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018