Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne: 28.06.2012

 

Místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu ve Všestarech
Přítomni: Ing. Michal Derner, Ing. Vladimír Fof, Martin Hájek, Ing. Radek Jásenský, Josef Macháček, Ing. Milan Svoboda, Ing. Pavel Šandera, Josef Václavík, JUDr. Zuzana Zlatohlávková, Přemysl Vecek

Omluveni: Marika Čapková Dohnalová, Jaroslav Došel, Vladimír Došel, MVDr. Michal Novák, Josef Pešek.

Zahájeno: 19:00 hod.

 

Předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo svoláno a uveřejněno v souladu se zákonem a jednacím řádem, přítomno je 10 zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné, bude následovat schválení programu, určení zapisovatele a volba návrhové komise. Rozprava bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť. Zápis z předchozího jednání byl vyhotoven, ověřen a je předložen k nahlédnutí.

 

Po zahájení se dostavil Ing. Michal Derner a Ing. Milan Svoboda.

 

Návrh programu

1.      Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

2.      Kontrola usnesení

3.      Připomínky občanů

4.      Zpráva z rady obce

5.  Závěrečný účet obce za rok 2011 + audit 2011

 

6.  ZŠ – rozdělení hospodářského výsledku za rok 2011

7.  Dotace MAS

8.  Záměr na pronájem pozemku v k.ú. Lípa, Rosnice, Rozběřice

9.  Opravy střech  

10. Všestarské chodníky

11. Výběrové řízení na podřezání MŠ Chlum

12. Smlouvy o zřízení věcného břemene - vypustit

13. Projekt izolace OÚ + výběrové řízení

14. Žádosti spolků

15. Schválení faktur

16. Návrhy nájemních smluv

17. Rozpočtové opatření

18. Záměr na vyhlášení směny pozemků v k.ú. Všestary, vzdání se předkupního

      práva obce

19. Závěr

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 68/2012: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 28.6.2012

Hlasování o usnesení č. 68/2012: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

1. Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

Jako zapisovatelka byla určena slečna Andrea Netušilová.

 

Do návrhové komise byli navrženi Ing. Derner a Ing. Šandera

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 69/2012: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 28.6.2012 návrhovou komisi ve složení  Ing. Derner a Ing. Šandera.

Hlasování o usnesení č. 69/2012: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Na ověřovatele zápisu byli navrženi Ing. Svoboda a pan Václavík

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 70/2012: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 28.6.2012 jako ověřovatele zápisu p. Ing. Svoboda a p. Václavík

Hlasování o usnesení č. 70/2012: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

2. Kontrola usnesení

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 28.6.2012

Předkladatel: Josef Macháček

 

obsah: Zdvořilá prosba předsedovi kontrolního výboru o kontrolu usnesení

 

p. Macháček sdělil pouze počet usnesení (2 usnesení z roku 2010, 19 usnesení z roku 2011 a 13 usnesení z roku 2012), kolik jich bude potřeba probrat, nicméně vzhledem k tomu, že nemá techniku, přenechá kontrolu na příští zasedání.

 

 

3. Připomínky a žádosti občanů

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 28.6.2012

 

p. Osond: Rád by došel k nějakému závěru, co se týká hasičů v Rozběřicích. Hasiče JUDr. Zlatohlávková vyřadila a pan Osond neví z jakého důvodu. Stanovy co dovolují rozběřští hasiči mají, neví tedy v čem je problém.

JUDr. Zlatohlávková: Sdělila, že hasiče nevyřadila.

p. Osond: Uvedl, že vyřadila. Paní Zlatohlávková měla říci, že rozběřští hasiči na ně nedostanou příspěvky. Pro pana Osonda to znamená, že tedy hasiči nejsou hasiči.

JUDr. Zlatohlávková: Posledně byl domluven postup, který se udělá. V poslední době bylo ovšem důležitější, zda se předá staveniště MŠ Chlum, to je podle názoru starostky důležité pro školu, jelikož musela budovu vyklidit, zda se podaří dokončit výběrové řízení na podřezání školky, kolik to bude stát, zda kanalizace, která byla vypsána, se vztahuje na obec či nikoli, zda program na zateplení budovy se vztahuje na tuto budovu či nikoli a myslela, že problém příspěvků může ještě měsíc počkat.

p. Osond: Jde o 40 chlapů od 60 – 80 let. Celý život dělali pro Rozběřice a celý život dělali pro hasiče. Na jakékoli akci, která se v obci dělala, všude byli. Nyní to jsou staří chlapi, jsou třeba nemocní a nemohou se bránit. Jde o princip a úhel pohledu. Bude zvědavý, jak toto bude obhajovat JUDr. Zlatohlávková v Rozběřicích na valné hromadě, až tam ti chlapi budou sedět. Na to je opravdu zvědav. Přednesl článek ze stanov, kde je uvedeno: „Hasiči jsou řádní hasiči, mladí hasiči, mimořádní, podporující, kolektivní, čestní“. V Rozběřicích jsou hasiči dvoje, to není žádný problém, problém je JUDr. Zlatohlávková. A moc dobře to ví. Uvedl, že cokoliv je v Rozběřicích je problém a problém je starostka. Zrovna jako se střechou, která se na valné hromadě probrala a paní starostka má paměť dobrou a poté ji Ing. Černému zapřela. Jednalo se o opravu střechy na velké zasedací místnosti. Uvedl, že nechápe to, že starostka z Rozběřic a šlape po rozběřičákách. Jinak to neumí vysvětlit.

JUDr. Zlatohlávková: Uvedla, že je neuvolněná, ač z Rozběřic a pan Osond si myslí, že by to pro ní mělo být prvořadé. Ale je tu uvolněný místostarosta a není přece problém místostarostu kontaktovat, aby se to mohlo řešit. Střecha na místech, kde zatýkalo je opravená a neví, co je jí tu předhazováno. Stejně by se to dříve neudělalo a můžeme být rádi, že je to hotové.

p. Osond: Kolem tohoto tématu se vede debata již třetí měsíc. Obhajovali to dva vysokoškolsky vzdělaní lidé Mgr. Tereza Šotolová a Ing. Pavel Černý. Oba mají vysoké školy, v Rozběřicích něco říkali, ne že by to JUDr. Zlatohlávková nechtěla pochopit, nebyla vůle. Uvedl, že starostka proti Rozběřicím vede otevřený boj, jinak to nemůže nazvat a je to zrovna tak žabomyší válka jako byla se zvoničkou. Dotázal se, zda by totéž udělala starostka na Lípě. Uvedl, že by tam starostka letěla druhý den, možná by se přerušilo zasedání.

JUDr. Zlatohlávková: Máme tu 10 zastupitelů, kteří jsou dostatečně soudní a dokážou si o celé rozpravě udělat vlastní názor. Krom toho v Rozběřicích žije dalších 250 lidí, z nichž nikdo se nezmínil o tom, že by Rozběřicím ubližovala. Na valné hromadě zaznělo, že byli rádi, že byla zvolená starostkou a nevšimla si, že by to bylo něčím podmiňováno. Bohužel tento bod není na programu a nikdo ze zastupitelů na to není připraven.

Ing. Šandera: Debatuje se kolem toho už asi třetí zastupitelstvo a uvedl, že je to podle něho ztráta času. Jeho osobní názor je takový, že ti chlapi už asi nikdy běhat nebudou.

JUDr. Zlatohlávková: Příspěvky ona sama nepočítala.

p. Osond: Je mu jedno, kdo to počítal. JUDr. Zlatohlávková je starostka, je nejvyšší a je za to zodpovědná. Nebo by se to mohlo svést zase na pana Macháčka. Stejné to bylo se zvoničkou.

JUDr. Zlatohlávková: Sdělila, aby, žabomyších válek nechal p. Osond, protože se o ně zapříčiňuje. Samozřejmě zájem Rozběřic stejně jako všech místních částí je třeba brát v úvahu, a to tak, že všechny místní části jsou si rovny.

Ing. Šandera: Osobně si myslí, že to není problém hasičských stanov, ale je to věcí pravidel, které byli přijaty v rámci Všestarských neziskovek, protože z tohoto programu se rozdělují peníze a tam si myslí, že v žádných pravidlech není napsáno to, že ty lidi budeme dělit směrem ven, jako mimo obec, kde jsou začleněni. Je tam napsáno, a to se respektuje, že se do toho nebudou počítat členové, kteří nebydlí a nemají trvalé bydliště na území našich obcí. To bylo snad jediné kritérium, na které si vzpomíná, že tam bylo. Jiné kritérium rozdělení lidí tam nebylo. Samozřejmě musí být členy spolku a musí odvádět příspěvky. Jestli je odvádí někam do Hradce, nebo je odvádí do kasy toho určitého spolku, tam takové žádné pravidlo tuší není. Podle jeho názoru tito lidé by se do toho měli počítat. Jestli má zastupitelstvo přijmout nějaké změny, co se týče těchto Všestarských neziskovek, to se nevymyslí dnes v těchto deseti lidech. Měla by být znovu delegovaná komise, která by se zamyslela nad tím, jestli ty pravidla tak, jak byla nastavena a určitý čas svou funkci dobře plnila, možná jsou přežitá, možná se objevily jiné problémy, které nejsou zachyceny, a stálo by možná za to se k nim vrátit. Osobně si myslí, že tento problém není schopen vyřešit starosta versus hasiči v Rozběřicích, není to schopen vyřešit ani místostarosta. Je přesvědčen o tom, že je to problém Všestarských neziskovek a to musí rozhodnout zastupitelstvo, jak se k tomu postaví. Podle jeho názoru do této chvíle v těch pravidlech není jediný článek, který by ty lidi rozděloval podle toho, jestli přispívají svou částkou do Hradce nebo nepřispívají. Takový článek tam není.

JUDr. Zlatohlávková: Takovýto názor vítá. Možná takovýto názor měl být vyslechnut před třemi lety, mohli jsme být dál a mohlo by být ušetřeno spoustu času. Je ráda, jestli je takovýto pohled všech zastupitelů, přepočítá se to. Peníze jsou v rozpočtu vydělené, ostatní spolky dostanou o nějaký nepatrný peníz méně ve prospěch Rozběřic.

p. Macháček: Ty lidi v těch spolkách jsou rozděleny tím, že organizace musí být registrována a musí mít IČ.

Ing. Derner: Myslí, že tu není problém v tom, jestli organizace má IČ nebo nemá. Problém je v tom, jestli jsou členové nebo nejsou členové.

Ing. Šandera: Rád by tento bod dotáhl. Navrhoval by, že se stanoví komise, která se vrátí k neziskovkám a která dá dohromady návrh úprav.

p. Macháček: Podobný zádrhel byl také na začátku roku a připojil se k návrhu Ing. Šandery. Navrhl také, aby se zastupitelé průběžně informovali o průběhu jednání komise.

Ing. Šandera: V rámci rozpočtu je schválena celková částka. Může se dát termín, aby bylo připraveno na začátek příštího roku.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 74/2012: ZO ustanovuje komisi pro revizi Rámce pro dotace spolkům „Všestarské neziskovky“ ve složení p. Josef Macháček, Ing. Pavel Šandera, Ing. Radek Jásenský.

Hlasování o usnesení č. 74/2012: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

 

JUDr. Zlatohlávková: Poprosila zástupce školy, aby rozpočtové opatření předložili dříve než v únoru. Rozpočet se bude připravovat dopředu.

 

p. Macháček: Navrhl zakoupit do Břízy a do Rosnic sítě do fotbalových branek.

JUDr. Zlatohlávková: Uvedla, aby byly zaslány na obec rozměry sítí.

 

Ing. Derner: Jak je to povolováním nebo nepovolováním žump, resp. čistíren. Na posledním zasedání bylo sděleno, že bude učiněn nějaký dotaz.

Ing. Fof: p. Zumr z životního prostředí to vysvětlil tak, že při takto velké lokalitě jsou uzavřené možnosti vypouštění splaškových vod. V této lokalitě tam má předepsáno, že tam musí být žumpy.

 

 

4. Zpráva z rady obce

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 28.6.2012

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Rada na svém jednání dne 19.6.2012 probrala tyto body, z nichž většina je připravena pro zastupitelstvo.

 

1. Návrh na vypracování studie V Z7, V Z8

JUDr. Zlatohlávková: Jedná se o lokalitu nad školkou. Když to začala číst, měla k tomu velmi mnoho poznámek a myslela, že by bylo dobře, kdyby přes prázdniny s Ing. Fofem se domluvila s paní Ing. Marečkovou z magistrátu, která obci zpracovávala návrh. Jako pořizovatelé jsme na vypracování vybrali magistrát, tak abychom si to s Ing. Marečkovou odkonzultovali a poté by to bylo předloženo, protože je tam spousta věcí, kterým nerozumí. Na radě bylo domluveno, že se to nechá na září.

2. Závěrečný účet obce za rok 2011 + audit 2011 – ZO

3. ZŠ – rozdělení hospodářského výsledku za rok 2011 - ZO

4. Dotace MAS – ZO

5. Záměr na pronájem pozemku v k.ú. Lípa, Rosnice, Rozběřice - ZO

6. Opravy střech – č.p. Bříza 54, tělocvična ZŠ - ZO 

7. Všestarské chodníky – ZO

8. Vyhlášky obce ponechat na září

9. Výběrové řízení na podřezání MŠ Chlum – ZO

Ing. Fof: Na prohlídku místa se dostavilo 5 firem, při prohlídce bylo vidět, že některé firmy do toho ani nepůjdou. Jednou z podmínek bylo, aby bylo dílo hotovo přes prázdniny nikoli v průběhu školního roku. Do výběrového řízení se přihlásily pouze 2 firmy s cenovými nabídkami. Vyhrála firma M-STAV vzhledem k nižší cenové nabídce. Dnes bylo firmou převzato staveniště.

JUDr. Zlatohlávková: Byly obeslány všechny firmy, které byly obeslány na podřezání školy a celou řadu dalších firem, o kterých jsme věděli, že se tímto zabývají. Podmínkou smlouvy bylo dokončení do konce prázdnin, bylo sděleno, že toto není možné do konce prázdnin technologicky zvládnout díky tvrdnutí betonu.

PeadDr. Fikejz: Je to složité řešení, nicméně při každém řešení se naráží na stanovisko hygieny. Což je největší problém. Část dětí by bylo potřeba po domluvě s obcí navýšit kapacitu ve školce ve Všestarech. Požádalo by se v rámci spolupráce s Beránkem o přesunutí několika dětí. Poslední varianta je taková, že se pokusí domluvit s rodiči, že by nějaký čas děti zůstaly u babiček, doma popř. by školu nějaký čas nenavštěvovaly.

Ing. Jásenský: Když už nyní víme, že to nebude do konce prázdnin hotové, tak ta firma, která to bude zpracovávat, tak by měla mít představu, do kdy to bude hotové. Dotázal se, zda tam jsou nějaké termíny, které by vzešly ze strany firmy, která bude práce provádět. Myslí si, že by bylo vhodné dát do smlouvy nějaké sankce, aby se opravdu snažila dokončit to co nejdříve.

Ing. Šandera: Vlastní práce by se měli stihnout do 2 měsíců. Beton ovšem musí nějakou dobu zrát a vysychat a to je problém. Tloušťka betonu může mít vliv na časový horizont na dokončení stavby a na vysychání betonu.

JUDr. Zlatohlávková: Není stavební dokumentace pro provedení stavby.

Ing. Derner: U staré budovy II. stupně základní školy se začalo v červnu a končilo se na konci prázdnin, betony vysychaly 6 týdnů. U této budovy byla ovšem stavební dokumentace pro provedení stavby.

Ing. Jásenský: Termín ovšem potřebuje vědět i škola, jak dlouho budou děti mimo školku.

JUDr. Zlatohlávková: Kromě pevného termínu pro dokončení stavby je smlouva postavená velmi nekompromisně. V rámci zadávacího řízení obvykle uchazeč přednáší svůj návrh smlouvy. Termín dokončení ve smlouvě uveden není, protože se jedná o okamžik, který není schopná ani jedna firma určit.

Ing. Šandera: V připomínkách bylo upozorňováno, že technologicky to není schopná ani jedna firma splnit. Součástí zadávacích podmínek byl předpokládaný výkaz výměr, je oceněn jak v jednotkových tak výsledných cenách.

Ing. Šandera: Na stavebním výboru bylo diskutováno, že další postup prací by měl být na řadě, a to podřezání prvního stupně základní školy.

JUDr. Zlatohlávková: Na zateplení a na výměnu oken máme přislíbenou dotaci, která by měla být čerpána v roce 2013 podle harmonogramu, který jsme předkládali v rámci žádosti. Jestliže by se to posunovalo o další roku, muselo by se to přeschvalovat.   

Ing. Jásenský: Existují také neinvazivní podřezání, nyní je již sice pozdě, ale je možné na příští akce o tomto uvažovat.

10. Informace (MF ČR, hydranty, stávající dotace, kanalizace-výzva)

11. Smlouvy o zřízení věcného břemene – ZO

12. Projekt izolace OÚ + výběrové řízení – ZO

13. Žádosti spolků – ZO

14. Schválení faktur – ZO

15. Návrhy nájemních smluv – ZO

16. Sestavení programu jednání zastupitelstva

17. Závěr

 

 

5. Závěrečný účet obce za rok 2011 + audit 2011

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 28.6.2012

Předkladatel: Jitka Kolovratníková

 

obsah:

Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2011 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 s výhradou nedostatků ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření:

 

Odstranit dle „ Zprávy o výsledku přezkoumání obce za rok 2011“ tyto méně závažné chyby a nedostatky

1)  - opravit dle LV výměry a parcelní čísla do evidence pozemků

     - ocenit pozemky 60/2 a 343/5 kú Všestary

                                                                                                     termín: 30.06.2012

                                                                                              zodpovídá: účetní obce

2)  - vyřadit vodovodní řad z účetní evidence

                                                                                                                termín:30.06.2012

                                                                                                         zodpovídá: účetní obce

3)  - opravit a dát do souladu účty 346,403,374,388 a 943

                                                                                                                     termín.31.08.2012

                                                                                                                     zodpovídá: účetní obce

 

JUDr. Zlatohlávková: Byla uzavřena smlouva s daňovou poradkyní Ing. Dvořákovou, protože z daňového přiznání předloženého paní Kolovratníkovou vycházela daň 400.000,- Kč. Nyní dělá daň cca 220.000,- Kč. Obec má opticky více peněžních prostředků, než jich má fyzicky. Podle zákona o dani z příjmu existuje výjimka 300.000,- Kč, když se použije na hlavní činnost, tak je tato částka osvobozena, ale zde nastává problém, protože peníze jsou určeny druhově. Je přesvědčená, že daňové přiznání je připraveno dostatečně bezpečně, a že paní Ing. Dvořáková je velmi schopná.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 75/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2011 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 s výhradou nedostatků ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření:

Odstranit dle „ Zprávy o výsledku přezkoumání obce za rok 2011“ tyto méně závažné chyby a nedostatky

1)  - opravit dle LV výměry a parcelní čísla do evidence pozemků

     - ocenit pozemky 60/2 a 343/5 kú Všestary

                                                                                                     termín: 30.06.2012

                                                                                              zodpovídá: účetní obce

2)  - vyřadit vodovodní řad z účetní evidence

                                                                                                                termín:30.06.2012

                                                                                                         zodpovídá: účetní obce

3)  - opravit a dát do souladu účty 346,403,374,388 a 943

                                                                                                                     termín.31.08.2012

                                                                                                                     zodpovídá: účetní obce

4)  - obec přijímá systémové opatření k chybnému účtování akcií – bude účtováno vždy v souladu s platnými předpisy a účetními standardy s okamžitou platností

                                                                                                                     zodpovídá: účetní obce

Hlasování o usnesení č. 75/2012: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

 

6. ZŠ – rozdělení hospodářského výsledku za rok 2011

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 28.6.2012

Předkladatel: PaedDr. Petr Fikejz, Ing. Vladimír Fof

 

obsah:

Základní škola a mateřská škola Všestary předložila návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2011 do fondů tak, že navrhuje částku 100.000,-Kč převést do fondu odměn a částku 112.446,83 Kč do rezervního fondu. 

Nová školská rada na svém prvním zasedání (14.6.2012) návrh schválila.

Za rok 2010 bylo do fondu odměn převáděno 45.000,- Kč a do rezervního fondu 36.729,46 Kč (usnesení č. 60/2011 z 24.3.2011).

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 76/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh Základní školy a mateřské školy, Všestary na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2011 do fondu tak, že navrhuje částku 100.000,- Kč převést do fondu odměn a částku 112.446,83 Kč do rezervního fondu.

Hlasování o usnesení č. 76/2012: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

JUDr. Zlatohlávková: Škola by neměla tvořit zisk, protože by mohla být motivována právě k tvorbě zisku, zatímco jejím posláním je hlavní činnost, a to je veřejná služba, výuka žáků.

Ing. Šandera: Dotázal se, zda ve škole byl také audit.

JUDr. Zlatohlávková: Ano audit ve škole byl, nyní má škola lhůtu na připomínkování.  Na základě referencí byl vybrán jiný auditor než Ing. Suková.

PeadDr. Fikejz: Bylo to naprosto jiné jednání než v loňském roce v kladném slova smyslu.

JUDr. Zlatohlávková: Audit dohlíží na dodržování rozpočtu, obec je povinna kontrolovat školu, jelikož toto přikládá k auditu obce.

 

 

7. Dotace MAS

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 28.6.2012

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Žádost o dotaci prošla bezchybně administrativní kontrolou a následně nebyla orgánem MAS podpořena. Uváděným důvodem je nedostatek finančních prostředků. Úspěšnými žadateli byly obce: Třesovice (351.050,- Kč), Dubenec (449.305,- Kč), Roudnice (397.600,- Kč), Stračov (448.200,- Kč). Na opravu tělocvičny byl zpracován projekt a je tedy nezbytně nutné pokusit se získat finanční prostředky z jiných dotačních titulů.

 

 

8. Vyhlášení záměru na pronájem pozemku v k.ú. Lípa, Rosnice, Rozběřice

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 28.6.2012

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková, Kristýna Posejpalová

 

obsah: Kontrolou nájemní smlouvy se Statkem Dlouhé Dvory bylo zjištěno, že smlouva vykazuje nedostatky, byla provedena digitalizace a již v roce 2010 předložil nájemce návrh nové smlouvy. Nájemce informován, že obec je povinna vypsat záměr pod sankcí neplatnosti smlouvy.

 

k.ú. Lípa LV 10001

177/5              0,1771 ha

177/8              0,2288 ha

210/6              0,1204 ha

214/5              0,0007 ha

236/3              0,1476 ha

236/9              0,3636 ha

267/47            0,1819 ha

268                 0,0115 ha

271                 0,5819 ha

279/10            3,0448 ha

279/35            0,2782 ha

279/38            0,0189 ha

279/49            0,1032 ha

280/29            0,0105 ha

295                 0,0306 ha

296                 0,0306 ha

298                 0,1821 ha

Celkem v k.ú. 5,5201 ha

 

k.ú. Rosnice LV 10001

536                 0,1897 ha

Celkem v k.ú. 0,1897 ha

 

k.ú. Rozběřice

330                 0,0327 ha

331/1              0,0494 ha

331/2              0,0665 ha

331/3              0,0085 ha

164/5              0,0741 ha

158/5              0,8203 ha

Celkem v k.ú. 1,0515 ha

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 77/2012: Zastupitelstvo obce vyhlašuje záměr na pronájem pozemků

k.ú. Lípa u Hradce Králové

177/5              0,1771 ha

177/8              0,2288 ha

210/6              0,1204 ha

214/5              0,0007 ha

236/3              0,1476 ha

236/9              0,3636 ha

267/47            0,1819 ha

268                 0,0115 ha

271                 0,5819 ha

279/10            3,0448 ha

279/35            0,2782 ha

279/38            0,0189 ha

279/49            0,1032 ha

280/29            0,0105 ha

295                 0,0306 ha

296                 0,0306 ha

298                 0,1821 ha

Celkem v k.ú. 5,5201 ha

k.ú. Rosnice

536                 0,1897 ha

Celkem v k.ú. 0,1897 ha

k.ú. Rozběřice

330                 0,0327 ha

331/1              0,0494 ha

331/2              0,0665 ha

331/3              0,0085 ha

164/5              0,0741 ha

158/5              0,8203 ha

Celkem v k.ú. 1,0515 ha

 

k zemědělskému obhospodařování v souladu s jejich určením zapsaným v katastru nemovitostí za cenu obvyklou v dané lokalitě, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok s právem bývalého nájemce na náhradu škody na porostech a ceně služeb za nájem ukončený bez výpovědní lhůty. 

Hlasování o usnesení č. 77/2012: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Obec je vlastníkem p.p. 64 v k.ú. Lípa u Hradce Králové, tento pozemek je možné dlouhodobě pronajmout.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 78/2012: Zastupitelstvo obce vyhlašuje záměr na pronájem pozemku p.č. 64 v k.ú. Lípa u Hradce Králové za nabídnuté nájemné.  

Hlasování o usnesení č. 78/2012: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

 

9. Opravy střech

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 28.6.2012

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková, Ing. Vladimír Fof

 

obsah: Při opravě střechy ve Bříze č.p. 54 si obec vyžádala nabídku na kompletní opravu střechy. Nabídka je na materiál „titan zinek“ = plechování  a „dakora“ podobný eternitu (stávající krytina), je však možné provést záměnu na plechovou střechu, či tašky, materiál je levnější, v nabídce nejsou latě za cca 30. tis. Kč. Starostka žádá zastupitele, v případě, že mají dotazy, nechť je uvedou dopředu, tak aby bylo možné zajistit odpovědi. 

 

JUDr. Zlatohlávková: Ve Bříze se opravoval okap, při té příležitosti se zjistilo, že je na střeše prasklých cca 200 šablon a že oplechování není dobré. Opravoval to tam p. Dobeš a p. Mleziva. Pan Mleziva vypracoval nabídku na opravu střechy. Nabídka byla vypracována na střechu z materiálu „dakora“, což bylo vysvětleno, že je to materiál na způsob eternitu, ale bez azbestu. Bylo by možné dát na střechu i tašky, ale je to samozřejmě krytina, která je těžší. „Dakora“ by se dala přímo na prkna, která tam jsou, tedy že by se pouze sundal eternit a upevnila by se „dakora“. Ostatní materiály by se musely dát na nové latě, které nejsou v nabídce zohledněny.

Ing. Derner: Přimluvil by se pro řešení, které umožňuje odvětrávání střešního pláště. Kdyby teplo stoupalo směrem na půdu, mohlo by dojít k tomu, aby tam půda nezačala plesnivět.

JUDr. Zlatohlávková: Buď se zadá nabídka z volné ruky, jako se to udělalo na bazénu, protože to byla havárie, kdy vichřice odnesla střechu, tak tam nebyl čas zadávat projekt a vypisovat výběrové řízení. Aby se zabránilo dalším škodám, bylo potřeba řešit situaci co nejrychleji, proto se zadalo z volné ruky. Jelikož obec hospodaří s veřejnými prostředky, tak ty musí být transparentní.  

Ing. Šandera:Do výběrového řízení by se mělo napsat, z čeho to chceme udělat. Není nic proti ničemu, aby firmy, které se o to budou ucházet o zakázku, nechť nám navrhnou dle svého mínění nejlepší řešení. Budeme mít alespoň srovnání.

JUDr. Zlatohlávková: Bude nucena požádat investiční výbor o pomoc.

Ing. Šandera: mělo by být jasně zadáno m2 a z čeho by to mělo být, nutnost odvětrání. Za technický návrh by se mělo zaplatit a investiční komise by zpracovala zadávací podmínky.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8

Návrh usnesení č. 79/2012: Zastupitelstvo obce pověřuje investiční výbor zpracováním podmínek výběrového řízení na opravu střechy čp. 54 Bříza a pověřuje radu obce provedením výběrového řízení a schválení vítěze a starostku uzavřením smlouvy s vítězem.  

Hlasování o usnesení č. 79/2012: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

 

10. Všestarské chodníky

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 28.6.2012

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

obsah: Od firmy HIGHWAY s.r.o. dorazily návrhy smluv o právu provést stavbu na cizím pozemku pro všechny místní části, kde by se stavba dotýkala cizích pozemků. K tomu došlo hlavně po digitalizaci, protože byly hranice posunuty. V několika případech bude třeba i vynětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF). Připravil jsem kompletaci a doplnění smluv podle zaslaného vzoru. Každá ze smluv má jako přílohu grafickou výseč z projektu a velikost potřebné plochy. Je třeba se neprodleně s vlastníky pozemků pokusit to projednat a vyžádat si jejich podpisy.

 

Ing Fof: Bude potřeba se domluvit, s kterými lidmi kdo bude mluvit v různých místních částech.

JUDr. Zlatohlávková: Vzala si za své, že obejde lidi v Rozběřicích ohledně chodníků a navrhla, aby si zastupitelé vzali za své místní část, ve kterých žijí.

Ing. Šandera: Kdybychom se ucházeli o dotační tituly na chodníky, tak tam jsou 3 možnosti, aby dotaci poskytli, musí být v majetku obce, nebo obec musí mít smlouvu o smlouvě budoucí o odkupu nebo alespoň věcné břemeno. I když to projde stavebním řízením, tak se to dosti proškrtává. Nejlepší by bylo domluvit se s lidmi o uzavření smlouvy.

JUDr. Zlatohlávková: Ve své podstatě toto není žádný problém, problém je v tom, že to není geometricky zaměřené. Téměř všude máme ŘSD, Správu a údržbu silnic nebo Královéhradecký kraj a říkali, že to nedělají z principu, a když je chodník hotový, tak se to zaměří a zanese se do katastru až poté.

V 21:50 hodin se omluvil a odešel z jednání zastupitelstva Ing. Michal Derner.

 

Ing. Jásenský: Je uvedeno, že se jedná o odkup, ale ve smlouvě není o odkupu uvedeno nic. Je tam pouze souhlas se stavbou na jejich pozemku. Lidé budou chtít vědět, jestli je tam i nutnost vykoupení.

JUDr. Zlatohlávková: Doufalo se, že v některých lokalitách to půjde rychleji, proto byla předběžná domluva o odkoupení pozemků.

Ing. Jásenský: Vlastník pozemku musí vědět, jak na tom od samého počátku je.

JUDr. Zlatohlávková: Myslí si, že by obec měla vlastnit pozemky, ale nikoli za každou cenu. Mělo by jít o cenu seriózní.

Ing. Šandera: Potřebujeme od lidí souhlas s právem udělat stavbu chodníků na jejich pozemku. Poté bude vystaveno stavební povolení. Je vhodné promluvit s lidmi, aby bylo možné získat dotaci, a pozemkově to bylo v pořádku, potom by obec pozemek vykoupila. Jsou tam samozřejmě také rizika. Prioritou by měl být vlastník pozemku.

Ing. Jásenský: Navrhuje, aby se s lidmi rovnalo na rovinu a mělo by se například jednat rovnou o odkupu.

JUDr. Zlatohlávková: Takto se vykupovaly pozemky v Rosnicích, vypořádávaly se pozemky v roce 2009 na základě geometrického plánu na Lípě atd.

p. Vecek: Na papíře by mělo být uvedeno, za kolik maximálně je obec ochotna pozemek odkoupit.

JUDr. Zlatohlávková: V některých případech bude zapotřebí vyjmutí ze zemědělského původního fondu a v tom případě to zaplatí obec.

Ing. Šandera: Pokud se lidem bude nabízet, že to obec odkoupí, pak tedy lidé zaplatí 3% daň z kupní ceny. Pokud bude mít například někdo 60 m, pak tedy bude kupní cena 6.000,- Kč, 3% jsou 180,- Kč.

p. Macháček: Navrhl, zda by nebylo možné do smlouvy uvést, že daň zaplatí za občany obec.

JUDr. Zlatohlávková: Obec může do kupní smlouvy uvést, že daň skutečně zaplatí. S tím problém nebude.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 83/2012: ZO schvaluje odkup pozemků potřebných k výstavbě chodníků za cenu 100,- Kč za 1 m2.

Hlasování o usnesení č. 83/2012: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

V 22:10 hodin se omluvili p. Václavík a p. Macháček a odešli z jednání zastupitelstva.

 

 

11. Výběrové řízení na podřezání MŠ Chlum

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 28.6.2012

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Výběrové řízení je vypsáno, výběrová komise (členové rady) jmenována, jmenováni jsou i náhradníci člena komise, nabídky budou předloženy 22.6.2012, o jednání bude sepsán zápis a rada obce je oprávněna rozhodnout o výběru zhotovitele díla (usnesení zastupitelstva 132/2011 z 23.6.2011). Nejvýhodnější nabídku podala firma M STAV s.r.o., IČ: 26003589, Boleslavova 53/15, 140 00 Praha, cena: 1,999.991,- Kč.   

 

 

12. Smlouva o zřízení věcného břemene

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 28.6.2012

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: zrušeno

  

 

13. Projekt izolace OÚ + výběrové řízení

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 28.6.2012

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Projektant Ing. Hrouda přislíbil vypracovat projekt do 25.6.2012. Nezbývá proto než informovat zastupitele až na jednání zastupitelstva.

 

Ing. Fof: Ing. Hrouda sdělil, že projekt dosud nemá vypracovaný a měl by být do cca 14 dní.

Ing. Šandera: Bude potřeba to udělat co nejdříve, je to velmi akutní. Vše se bude odvíjet od projektové dokumentace.  

JUDr. Zlatohlávková: Vzhledem k tomu, že tento bod si zastupitelstvo nevymínilo, tak tento bod by mohla projednat i rada obce. Rada může pokračovat v průběhu léta dál. Posledně se řeklo, že na to bude vypsáno výběrové řízení, investiční výbor o tom bude informován.

Ing. Šandera: Navrhuje nechat to na radě, pokud bude mít někdo ze zastupitelů zájem, zcela výjimečně se může zúčastnit rozšířené rady.

JUDr. Zlatohlávková: Rada obce může pozvat hosty.

Ing. Svoboda: Nemá cenu ztrácet čas.

Ing. Šandera: Investiční komise připraví poptávky, aby bylo komu poptávky zaslat a až bude termín výběrového řízení, tak by se uskutečnila rozšířená rada.

 

 

14.  Žádosti spolků

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 28.6.2012

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

obsah: Dotace z programu Všestarské neziskovky

 • Centrum pro rodinu Beránek žádá o částku 8.000,- Kč, jako příspěvek na pokrytí nákladů spojených s Příměstským táborem, který se bude konat 30.7.2012 – 3.8.2012.
 • Myslivecké sdružení Na Bojišti Chlum žádá o částku 1.500,- Kč na nákup drobných předmětů a občerstvení pro děti na Mysliveckém dni, který se konal 23.6.2012.
 • Nohejbal klub Bříza žádá o částku 5000,- Kč, jako příspěvek na úhradu nákladů spojených s pořádáním turnaje, který se konal 26.5.2012.
 • SDH Bříza žádá o celkovou částku 9.920,- Kč, jako příspěvek na ples 6.250,- Kč, který se konal 4.2.2012 a 3.670,- Kč na úhradu leteckého snímku obce.
 • SDH Rosnice žádá o částku 3.670,- Kč na úhradu leteckého snímku obce.
 • SDH Všestary žádá o celkovou částku 5.365,- Kč, jako příspěvek na čarodějnice 2.954,- Kč, dětský karneval 2.078,- Kč a hasičský ples (vystoupení aerobic) 333,- Kč.
 • TJ Sokol Všestary žádá o celkovou částku 8.709,- Kč, jako příspěvek na hudební produkci „Pomlázková zábava“ , 7.4.2012, částka 2.500,- Kč, příspěvek na ceny turnaje v Petaque, 28.4.2012, částka 1.267,-Kč, příspěvek na ceny 16. ročníku „Jarního volejbalového turnaje mužů a žen“, 12.5.2012, částka 2.442,-Kč a příspěvek na hudební produkci „Pouťová zábava“, 2.6.2012, 2.500,-Kč.

 

Požadované částky spolky přidělené ještě mají.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 80/2012: Zastupitelstvo obce souhlasí s přidělením částek z programu dotace Všestarské neziskovky.

 • Centrum pro rodinu Beránek žádá o částku 8.000,- Kč, jako příspěvek na pokrytí nákladů spojených s Příměstským táborem, který se bude konat 30.7.2012 – 3.8.2012.
 • Myslivecké sdružení Na Bojišti Chlum žádá o částku 1.500,- Kč na nákup drobných předmětů a občerstvení pro děti na Mysliveckém dni, který se konal 23.6.2012.
 • Nohejbal klub Bříza žádá o částku 5000,- Kč, jako příspěvek na úhradu nákladů spojených s pořádáním turnaje, který se konal 26.5.2012.
 • SDH Bříza žádá o celkovou částku 9.920,- Kč, jako příspěvek na ples 6.250,- Kč, který se konal 4.2.2012 a 3.670,- Kč na úhradu leteckého snímku obce.
 • SDH Rosnice žádá o částku 3.670,- Kč na úhradu leteckého snímku obce.
 • SDH Všestary žádá o celkovou částku 5.365,- Kč, jako příspěvek na čarodějnice 2.954,- Kč, dětský karneval 2.078,- Kč a hasičský ples (vystoupení aerobic) 333,- Kč.
 • TJ Sokol Všestary žádá o celkovou částku 8.709,- Kč, jako příspěvek na hudební produkci „Pomlázková zábava“ , 7.4.2012, částka 2.500,- Kč, příspěvek na ceny turnaje v Petaque, 28.4.2012, částka 1.267,-Kč, příspěvek na ceny 16. ročníku „Jarního volejbalového turnaje mužů a žen“, 12.5.2012, částka 2.442,-Kč a příspěvek na hudební produkci „Pouťová zábava“, 2.6.2012, 2.500,-Kč.

Hlasování o usnesení č. 80/2012: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Žádost o příspěvek – farnost Všestary

Římskokatolická farnost Všestary žádá o příspěvek na ochranu základové spáry kolem presbytáře na kostele Proměnění Páně na Chlumu ve výši 20.000,- Kč

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 81/2012: Zastupitelstvo obce souhlasí s příspěvkem na ochranu základové spáry kolem presbytáře na kostele Proměnění Páně na Chlumu ve výši 20.000,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 81/2012: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

 

15. Schválení faktur

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 28.6.2012

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

obsah: Na základě smluv o dílo byly vystaveny tyto faktury:

 • Školky a realizace sadbových úprav, s.r.o., IČ: 49812238, Pardubická 175, 500 04 Hradec Králové – „Výsadba smíšeného remízu v prostoru bývalého lomu v k.ú. Lípa“, částka 49.363,- Kč,
 • Srdínko Ladislav Montáž elektro, IČ: 43477194, Rozběřice 74, 503 12 Všestary – elektromontážní práce – rozšíření VO v obci Rozběřice, částka 14.220,- Kč,
 • Srdínko Ladislav Montáž elektro, IČ: 43477194, Rozběřice 74, 503 12 Všestary – elektromontážní práce – Bříza čp. 54 příprava pro ČOV + oprava sklep, částka 15.708,- Kč,
 • Ing. arch. Milan Jirouš, IČ: 69866635, Poniklá 245, 512 42 Poniklá – projektová dokumentace „Oprava podlahy tělocvičny ZŠ Všestary“, částka 82.916,- Kč,
 • Kamenoprůmysl Hradec Králové, s.r.o., IČ: 47450207, K Chaloupkám 92, 503 21 Stěžery – výroba a montáž pamětního kamene v parku ve Všestarech, částka 12.408,- Kč,
 • Ing. Zdeněk Hrouda, IČ: 67480659, Všestary 199, 503 12 Všestary – projektová dokumentace na izolaci MŠ Chlum, částka 6.600,- Kč,
 • Ladislav Ludva, IČ: 42193061, Čistěves 21, 503 15 Nechanice – osekání travnatých ploch, částka 19.440,- Kč,
 • IWWA, s.r.o., IČ: 27678202, Kostelany 161, 767 01 Kroměříž – administrace projektu MŠ Všestary, částka 10.000,- Kč,
 • Energy Benefit Centre a.s., IČ: 29029210, Thákurova 631/4, 160 00 Praha 6 -  mandátní smlouva „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Chlum“, částka 14.400,- Kč,
 • GEOPLAN-HK, s.r.o., IČ: 28766105, Severní 722, 500 03 Hradec Králové – zaměření kanalizace v obci Všestary (1.stupeň ZŠ u kostela), částka 6.600,- Kč,
 • GEOPLAN-HK, s.r.o., IČ: 28766105, Severní 722, 500 03 Hradec Králové – zaměření kanalizace v obci Bříza (z ČOV u řadovky), částka 3.480,- Kč,
 • Petr Šandera, IČ: 43488935, Všestary 102, 503 12 Všestary – práce na 1. stupni ZŠ ( montáže: zákrytová mříž, ukončovací lišty nopové folie, vpusť ve sklepě), částka 9.120,- Kč.
 • Ing. Dvořáková Jarmila, IČ: 60142391, daňová poradkyně, Na Občinách 977, 500 09 Hradec Králové (za zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2011), částka 12.000,- Kč.

 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 82/2012: ZO schvaluje proplacení faktur:

 • Školky a realizace sadbových úprav, s.r.o., IČ: 49812238, Pardubická 175, 500 04 Hradec Králové – „Výsadba smíšeného remízu v prostoru bývalého lomu v k.ú. Lípa“, částka 49.363,- Kč,
 • Srdínko Ladislav Montáž elektro, IČ: 43477194, Rozběřice 74, 503 12 Všestary – elektromontážní práce – rozšíření VO v obci Rozběřice, částka 14.220,- Kč,
 • Srdínko Ladislav Montáž elektro, IČ: 43477194, Rozběřice 74, 503 12 Všestary – elektromontážní práce – Bříza čp.54 příprava pro ČOV + oprava sklep, částka 15.708,- Kč,
 • Ing. arch. Milan Jirouš, IČ: 69866635, Poniklá 245, 512 42 Poniklá – projektová dokumentace „Oprava podlahy tělocvičny ZŠ Všestary“, částka 82.916,- Kč,
 • Kamenoprůmysl Hradec Králové, s.r.o., IČ: 47450207, K Chaloupkám 92, 503 21 Stěžery – výroba a montáž pamětního kamene v parku ve Všestarech, částka 12.408,- Kč,
 • Ing. Zdeněk Hrouda, IČ: 67480659, Všestary 199, 503 12 Všestary – projektová dokumentace na izolaci MŠ Chlum, částka 6.600,- Kč,
 • Ladislav Ludva, IČ: 42193061, Čistěves 21, 503 15 Nechanice – osekání travnatých ploch, částka 19.440,- Kč,
 • IWWA, s.r.o., IČ: 27678202, Kostelany 161, 767 01 Kroměříž – administrace projektu MŠ Všestary, částka 10.000,- Kč,
 • Energy Benefit Centre a.s., IČ: 29029210, Thákurova 631/4, 160 00 Praha 6 -  mandátní smlouva „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Chlum“, částka 14.400,- Kč,
 • GEOPLAN-HK, s.r.o., IČ: 28766105, Severní 722, 500 03 Hradec Králové – zaměření kanalizace v obci Všestary (1.stupeň ZŠ u kostela), částka 6.600,- Kč,
 • GEOPLAN-HK, s.r.o., IČ: 28766105, Severní 722, 500 03 Hradec Králové – zaměření kanalizace v obci Bříza (z ČOV u řadovky), částka 3.480,- Kč,
 • Petr Šandera, IČ: 43488935, Všestary 102, 503 12 Všestary – práce na 1. stupni ZŠ (montáže: zákrytová mříž, ukončovací lišty nopové folie, vpusť ve sklepě), částka 9.120,- Kč.
 • Ing. Dvořáková Jarmila, IČ: 60142391, daňová poradkyně, Na Občinách 977, 500 09 Hradec Králové (za zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2011), částka 12.000,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 82/2012: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

 

16. Návrhy nájemních smluv

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 28.6.2012

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Nohejbal klub Bříza žádal o pronájem mobilní buňky na hřišti ve Bříze, záměr byl vyhlášen, přihlásil se pouze klub, je třeba ukončit užívání s JSDHO (ve správě) a je možné schválit nájemní smlouvu. Smlouva bude zastupitelům zaslána dodatečně. 

 

 

17. Rozpočtové opatření

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 28.6.2012

Předkladatel: Jitka Kolovratníková, Kristýna Posejpalová

 

Rozpočtové opatření na straně příjmů i výdajů

Příjmy:

§              pol.                                                       popis

                4116                     814.479,-                      průtokový transfer pro ZŠ - příjem

3722                                         2.000,-                      komun. odpad – za prodej popelnic, pytlů

3632                                         4.000,-                      pohřebnictví – za nájmy hrobových míst

                                       ---------------------------------------------------------------------------------------

Celkem                                820.479,-

 

Výdaje:

3113                                    814.479,-                       průtokový transfer pro ZŠ – převod škole

6409                                        6.000,-                       zvýšení rezervy

                                       ---------------------------------------------------------------------------------------

Celkem                               820.479,-

 

 

JUDr. Zlatohlávková: Téměř okamžitě poté, co byly odeslány důvodové zprávy, ukázalo se, že je zapotřebí přijmout rozpočtová opatření. Částka 814.479,- Kč je částka, kterou obdržela škola jako dotaci na program, se kterým zastupitelstvo seznámil ředitel školy na zasedání zastupitelstva, které se konalo v Rozběřicích. Dále je zapotřebí zvýšit částku na komunální odpad a na pohřebnictví. V současné době vyprší prvních 10 let od platnosti zákona o pohřebnictví a uzavírají se nové hřbitovní smlouvy a ten příjem je tam vyšší, než se původně uvažovalo. Uzavírají se nové smlouvy s těmi, komu původní smlouva dobíhá. Dříve se uzavíraly smlouvy např. na 10, 20 nebo také i na 30 let.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 71/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3: na straně výdajů zvýšení o 820.479,- Kč, navýšení na straně příjmů o 820.479,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 71/2012: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

 

18. Záměr na vyhlášení směny pozemků v k.ú. Všestary, vzdání se předkupního

      práva obce

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 28.6.2012

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Opatřením obecné povahy – schváleným územním plánem bylo v katastru nemovitostí zapsáno předkupní právo obce mimo jiné na pozemkovou parcelu 376/7.  Parcely  376/25 a 439/19, vzniklé podle geometrického plánu číslo plánu: 303-223/2009, geometrický plán vyhotovil Ing. Viktor Netušil – GEOPLAN, Nerudova 198, Hradec Králové a schválil 23.06.2010 Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové pod číslem 684/2010. Parcela 376/25 vznikla vydělením z p.p. 376/19 a má výměru 53 m2, parcela č. 439/15 vznikla vydělením z p.p. 439/11 a má výměru 68 m2 vše v katastrálním území Všestary. Zemědělské družstvo Všestary jako kupující od prodávajícího pana Güntera Klingera pro vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí potřebuje doložit vzdání se obce předkupního práva. Následně budou všechny shora citované pozemky (376/7, 376/25, 439/19) pozemky směněny za pozemkovou parcelu 93/18 o výměře 284 m2 vzniklé rovněž na základě téhož geometrického plánu, rozdíl za 137 m2 by byl uhrazen v penězích.

 

JUDr. Zlatohlávková: S družstvem bylo dojednáno, že se smění pozemky, jelikož už zaplatili kupní cenu. Jednoduší bude vzdání se předkupního práva na pozemek 376/7 a družstvo bude možno pozemek zavkladovat. Smlouva na pozemek č. 376/4  byla s družstvem podepsána 27.6.2012.

Ing. Šandera: Zrekapituloval podle geometrického plánu parcely, které jsou ve vlastnictví obce.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 72/2012: ZO souhlasí se vzdáním se předkupního práva na nemovitost: pozemková parcela 376/7 v katastrálním území Všestary.

Hlasování o usnesení č. 72/2012: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 73/2012: ZO souhlasí s vyhlášením záměru na směnu pozemků, a to parcely 376/7, parcely 376/25, parcely č. 439/16 vše v katastrálním území Všestary (pozemky v majetku Zemědělského družstva Všestary) a finanční vyrovnání za pozemkovou parcelu 93/18 (pozemek v majetku Obce Všestary).  

Hlasování o usnesení č. 73/2012: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

 

19. Závěr

Jednání skončeno v 22:13 hodin.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018