Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne: 28.04.2011

 

Místo konání:  Hostinec U Polních myslivců v místní části Lípa
Přítomni: Marika Čapková Dohnalová, Ing. Michal Derner, Jaroslav Došel, Ing. Vladimír Fof, Martin Hájek, Ing. Radek Jásenský, Josef Macháček, MVDr. Michal Novák (přítomen od 19:40), Josef Pešek, Ing. Milan Svoboda, Josef Václavík, JUDr. Zuzana Zlatohlávková.

Omluveni: Vladimír Došel, Ing. Pavel Šandera, Přemysl Vecek.

Za OV Lípa: Josef Štefanka, Radovan Dvořák.  

Zahájeno: 19:10 hod

 

1. Zahájení, schválení programu

Zasedání zastupitelstva Obce Všestary zahájila starostka JUDr. Zuzana Zlatohlávková (dále jen „předsedající“) a přivítala všechny přítomné, zvláště pak Ing. arch. Eduarda Žaludu (projektování územního plánu obce) a jeho tým.

 

Předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo svoláno a uveřejněno v souladu se zákonem a jednacím řádem, přítomno je 11 zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné, bude následovat schválení programu, určení zapisovatele a volba návrhové komise. Rozprava bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť. Zápis z předchozího jednání byl vyhotoven, ověřen a je předložen k nahlédnutí.

 

 

Návrh programu

1.       Zahájení, schválení programu

2.      Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

3.      Kontrola usnesení

4.      Podněty a připomínky občanů

5.      Zprávy výborů

6.      Osadní výbor Lípa

7.      Sběrný dvůr

8.      Oprava cesty Rosnice

9.      Investiční náklady na žáka

10.  Pronájmy nemovitostí

10.1. Obchod v Rozběřicích

10.2. Byt čp. 35 Všestary

10.3. Dům čp. 129 Všestary

10.4. Byt čp. 54 Bříza

11.  Zvoničky v místních částech

12.  Věcná břemena

12.1. Smlouva o zřízení věcného břemene

12.2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

13.  Žádost Pekařství Bohemia s.r.o.

14.  Rozpočtové opatření

15.  Audit v Základní a mateřské škole Všestary

16.  Zástupci obce ve školské radě

17.  Valná hromada VAK a.s.

18.  Umístění altánu

19.   Žádosti spolků

20.  Schválení faktur

21.  Závěr

 

Přivítáni architekti, kteří zpracovávají územní plán obce. Návrh zařadit  jejich přednes pod bod 4.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 82/2011: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 28.04.2011

Hlasování o usnesení č. 82/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

2. Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

Jako zapisovatelka byla určena slečna Andrea Netušilová

 

Do návrhové komise byli navrženi p. Ing. Derner a p. Pešek

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 83/2011: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 28.042011 návrhovou komisi ve složení Ing. Derner a p. Pešek

Hlasování o usnesení č. 83/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

Na ověřovatele zápisu byli navrženi Ing. Jásenský a p. Macháček

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 84/2011: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 28.04.2011 jako ověřovatele zápisu  Ing. Jásenský a p. Macháček

Hlasování o usnesení č. 84/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

3.  Kontrola usnesení

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 28.4.2011

Předkladatel:   Ing. Michal Derner – předseda kontrolního výboru

 

Ing. Derner přednesl zastupitelům obsah a seznámil s ním zastupitele.

 

 

4.  Podněty a připomínky občanů

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 28.4.2011

 

Informace: Účast na jednání zastupitelstva ohlásil projektant územního plánu Ing. arch. Eduard Žaluda.

 

Ing. arch. Eduard  Žaluda – architekt

Přišli jsme s reakcí na poslední seznámení s rozpracovaným návrhem územního plánu. Zamysleli jsme se ještě a zapracovali jsme připomínky a reakce, které se objevily. Soustředil bych se na body, které se od minule změnily.

Lípa

 

– jsou vymezeny plochy, u kterých je předpoklad posílení centra památkové zóny. S touto naší koncepcí nebylo ze strany občanů shledáno nadšení. Celá část, která je vymezena je plocha veřejné zeleně s určitou možností úpravy ploch pro funkci oddychovou bez možností staveb. Jediné, co zůstává je stávající muzeum, amfiteátr, hřiště a hospoda. Celá oblast je vymezena jako jádro památkové zóny, kde bude stanovena podmínka územní studie, která bude řešit krajinnou úpravu celé oblasti. Fialová čára je vymezením prostoru – území, kde se budou odehrávat aktivity typu „bitva atd.“ Je to území, které má určitý předpoklad jako srazy a navazující aktivity, které se tam budou dít. To, co je vymezeno fialovou obrysovou čarou se nijak nedotkne stávajících vlastníků pozemků.

-          Tmavě zelené šrafování – jaké to bude mít pro vlastníky dopad a jaký přínos – je zde nadefinované nějaké využití. Územní plán má svou působnost a zákonnou vlastnost. Je to plocha veřejné zeleně, ta má nadefinované podmínky využití.  Podle vyhlášky umožňuje úpravu území ve smyslu veřejné zeleně, umisťování prvků drobné architektury. Pokud vlastníci nebudou s tímto souhlasit, zůstane stávající stav.

-          K dotazu, kdo navrhl změnu ze zemědělské půdy na veřejnou zeleň, odpovídá Ing. arch Žaluda, že změna je na základě návrhu územního plánu. Pořizovatelem návrhu je Magistrát města Hradce Králové. Zastupitelé navrhují zakonzervovat stávající stav /p. Hájek, p. Štefanka/.

-          předsedající:  vadí jí fialová barva /rozvojová/, od které je krůček, aby se změnil způsob využití. Snažíme se ochránit ten kousek klidu a přírody, kde se scházejí lidé z okolních vesnic.

-          Ing. Derner – jestli zvětšíme zelenou, tak tím neumožníme žádnou výstavbu, ale naopak si myslím, že posílit zeleň je krok správným směrem

-          p. Štefanka – občané Lípy nechtějí žádnou takovou změnu, chtějí ponechat stávající stav.

-          p. Hájek – souhlasí se zachováním stávajícího stavu.

-           Ing. Žaluda navrhuje vypustit zemědělskou část.

-          p. Zvěřina – jaký je rozdíl režimu pozemku, když je označen jako les nebo pole.

-          Ing. Žaluda odpovídá, les bude muset být využíván jako funkce lesa, ale převažovat bude hospodářská funkce lesa. Z hlediska využití – bude se jednat o něco jako park, zahrada.

-          Ing. Derner - Stavět na tomto místě nelze do doby, než se změní územní plán. Tímto krokem jsme pořád v pozici, že se na tomto místě stavět nesmí.

-          Veškeré změny bez souhlasu majitelů pozemků nebudou realizovány.

-          Plocha u kravína – vychází ze stávající územního plánu. V případě, že majitel pozemku nebude na tomto pozemku chtít vůbec nic, stačí si podat žádost na obec a poté bude změna zanesena do územního plánu.

-          Vymezení trojúhelníků – jedná se o archeologické naleziště – v těchto lokalitách bylo více nálezů.

-          předsedající -  navrhuje ponechání původního stavu na Lípě a Chlumu.

-          Ing. Derner – chceme udělat vše proto, aby zde nebyla možnost výstavby.

 

Záplavová zóna v Rozběřicích

 

-          Byl požadavek na vymezení koridorů revitalizačních a krajních opatření mezi Rozběřicemi a Všestarami.

Bude doporučeno vypracovat studii odtokových míst, která v tomto území určí konkrétní opatření.

Ing. Derner  - při zadání byl pamatuje si, že šlo o to, aby se zamezilo prudkému stékání vody z Chlumu k Rozběřicím. Domníval se, že se objeví nějaký náznak okruží, který tu vodu bude rozvádět. „Jestli to chápu dobře, je to plocha, na které se to může realizovat, ale musí to projektovat někdo další. Chápu dobře, že to není úkolem územního plánu?“Problematika je natolik obsáhlá a členitá, že jednotlivé členění není možné dnes navrhnout. Je zapotřebí podrobnější dokumentace, která by se měla jednolivými částmi zabývat. Je otázkou, zda řešit jen část – zatravňovací pás atd. – S tímto ovšem opět musí souhlasit majitel. Vše naráží na vlastnické vztahy.

-          p. Osond sděluje, že na těchto místech jsou zavedeny drenáže.

-          Ing. Žaluda zastavěná část podél obou stran směrem k „Hejcmance“ je již nyní v územním plánu.

-          P. Osond - v zimním období např. letos tam byly několikametrové závěje.

-          předsedající se nezdá rozumné v těchto místech stavět, stejně tak jako naproti Hejcmance, kde býval rybník.

-          Ing. Derner – o přijetí územního plánu rozhoduje zastupitelstvo.

-          Nespojovat Hejcmanku s Rozběřicemi bylo koncepcí architektů a s tímto se shodnou zajisté i lidé z Rozběřic.

 

Všestary

 

Ing. arch. Žaluda: Klíčová je plocha vyšrafovaná červeně – problematika dopravního řešení přístupu k těmto plochám. Územní plán vymezuje koridory pro obnovu původních komunikací. Na všech plochách bude stanovena podmínka územní studie, je to podmínka památkářů.

Předsedající: Vedle p. Z. Kulhánka je již vydané územní rozhodnutí pro stavbu domku, dále  nevidí důvod, proč zastavitelnou plochu protahovat až k archeoparku, logická by byla obnova polní cesty.

Ing. Derner – máme platný stávající územní plán, existuje nějaká možnost, že by zastupitelstvo přijalo rozhodnutí o stavební uzávěře na plochy, kde není v tuto chvíli vydáno územní rozhodnutí. Abychom si do doby, než přijmeme územní plán, nepřijímali něco, co v momentě, kdy to přijmeme, již nebude platit.

Ing. Žaluda: v tomto bych odkázal zastupitelstvo na pořizovatele, jestli taková možnost je.

Ing. Derner: jestliže se k něčemu dopracováváme, potřebujeme vědět, jestli nám to vůbec k něčemu bude.

 Ing. Žaluda: cesta mezi Rozběřicemi a Všestary je spíše myšlena jako cyklistická či pro pěší. Plochy jsou již dnes v územním plánu vymezené.

předsedající navrhuje, aby část u archeoparku nyní vyšrafovaná červeně byla vymezena jako veřejná zeleň jak navrhuje Ing. Derner.

 Ing. Žaluda přislíbil změnu a zanesení veřejné zeleně.

 

Rosnice

 

- bílé místo ohraničené hnědou – je to plocha, která je vymezena, ale není určena k zastavění

p. Pešek – na místa kolem komunikací se v podstatě ani stavět nedá, jelikož v zimě tam jsou hromady sněhu

- z pohledu architektů to také vhodné není, ale byla to snaha architektů vyhovět vlastníkům

 

Bříza

 

V této obci zůstal stávající stav dle územního plánu, dokonce došlo k určité redukci. Rozděleno na 2 etapy, aby se využila zejména první část směrem od křižovatky. Byl to požadavek vlastníka, kde je vydáno také správní rozhodnutí. Zpracovává se dokumentace k územnímu řízení ohledně dálnice a silnice R35. V koridoru byla zanesena i cyklostezka směrem do Hradce Králové.

-          p. Macháček – když to jde rozdělit na etapy ve Bříze, nešlo by stejné rozdělení např. v Rosnicích?

-           Ing. Žaluda – v Rosnicích by toto rozdělení na etapy šlo také.

 

 

-          Hala, která se má stavět vedle Kubánkových – majitel potřebuje vyjádření obce. Měl by se tam stavět prodejní sklad litých kol. Je to věc, která je se stávajícím územním plánem. Architekti o tomto záměru vědí, bylo tam prý zažádáno o vydání územního rozhodnutí.

 

-          Ing. Žaluda – památkářům jde o to, stanovit koncepci tohoto území. Představa je taková, že ta sídla by se měli uzavírat, stanovovat hranice a neumožňovat takovéto jejich plíživé postupné propojování.

 

-          V lokalitě „FATO“ je plánovaná výstavba 34 rodinných domů /v tom je plánovaná výstavba řadových domů, dvojdomů/.

 

-          Smlouva o dotaci na územní plán

-          předsedající cituje: „pokud dojde ke zrušení celého územního plánu nebo jeho části na základě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, je příjemce povinen dát zrušený územní plán nebo jeho zrušenou část do souladu s požadavky soudního rozhodnutí“, pro napadení územního rozhodnutí nejsou lhůty, tedy může se to udělat i po dlouhé době, proto nabádá k velké odpovědnosti. Jestliže je taková formulace  ve smlouvě o dotaci, tak asi vědí, proč..

 

-          Studie by měly zabránit, aby vznikaly skutečně nějaké extrémně koncetrované typy zástavby. Obec má možnost do určité míry kontrolovat činnost stavební, která se na těchto plochách bude odehrávat.

-          Ing. Derner požádal Ing. Fofa, zda by bylo možné PDF od architektů rozeslat zastupitelům.

-          Ing. Fof soubor po obdržení od projekční kanceláře zastupitelům rozešlu a zveřejním na webových stránkách obce.

 

p. Osond – odkrytý kanál v Rozběřicích u Netušilových – bude opraveno.

 

Chlum p. Geltner – vyčištění vpustí do kanálu, jak je to s chodníkem kolem školky v zatáčce, jestli se tam bude něco dělat nebo ne.

předsedající: pozemek nad školkou obec prodala, je zpracován projekt na chodníky v jednotlivých místních částech. Po digitalizaci se posunuly vlastnické hranice. Nyní to má na starosti Ing. Fof. V tuto chvíli je to tak, že jednotlivé projekty, pakliže tam jsou nesrovnalosti, jsou probrány s tvůrcem projektové dokumentace. Kousek chodníku pod školkou nejde oddělit, protože projekt pro Chlum je veden jako jeden celek. Je potřeba pochopit, že se snažíme v projektu chodníků pokračovat, jde to velmi pomalu, situaci zkomplikovala také  digitalizace.

 

Lípa – jak se postupuje dál s chodníky na Lípě a za druhé, jestli by šlo zaurgovat úklid silnice.

předsedající sdělila, že dnes byl na Lípě proveden úklid a odvezlo se 20 multikár písku a jiného posypového materiálu. Na správu a údržbu silnic (SÚS) jsme v březnu psali dopis se zdvořilou žádostí o úklid silnic a příkopů po zimním období. Dle sdělení SÚS Královéhradeckého kraje „Děkuji Vám za podnět k naší práci. O situaci víme a bude z naší strany řešena v rámci běžné údržby v roce 2011, kterou jsme započali v měsíci dubnu, a dále bude pokračovat dle dopravního významu jednotlivých úseků silnic“. (Ing. Petr Zima) Naše technické služby ve spolupráci s občany tedy provedly čištění příkopů samy.

 

Šrámův kříž - Ing. Fof – otevření obálek s nabídkami navrhuje ihned.

 předsedající předala řízení panu Ing. Fofovi z důvodu možného střetu zájmů a odešla z jednání.

p. Macháček – ani rada ani výbor o tomto hlasovat nebude, navrhuje otevření obálek.

Ing. Derner navrhuje složit hodnotící komisi k otevření obálek a radu bychom pověřili vyhodnocením a odsouhlasením vítězné firmy.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 85/2011: ZO určuje komisi pro otvírání obálek pro akci „Rekonstrukce pomníku Šrámův kříž v Rozběřicích“ ve složení p. Jaroslav Došel, Ing. Vladimír Fof a Ing. Milan Svoboda a pověřuje ji vyhodnocením předložených nabídek. ZO pověřuje radu obce výběrem nejvýhodnější nabídky a starostku obce k uzavření smlouvy o dílo s vítězem soutěže.

Hlasování o usnesení č. 85/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Po hlasování byla starostka JUDr. Zuzana Zlatohlávková přizvána zpět, seznámena s usnesením a pokračovala v řízení zasedání.

 

 

5. Zprávy výborů

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 28.4.2011

Předkladatel: Marika Čapková Dohnalová, MVDr. Michal Novák, JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Předsedové výborů jsou žádáni o stručnou zprávu o činnosti výborů, Připomínka: z jednání výborů se pořizuje zápis a zápis se zakládá u starostky.

 

Kulturní výbor

-          Připravuje se výlet do Polska a do skanzenu a připravuje se další zpravodaj.

-          předsedající požádala paní Čapkovou, zda by bylo možné pořídit nějakou fotodokumentaci, jelikož je připravena přihláška do soutěže Vesnice roku.

-          K dotazu p. Macháčka, zda by bylo možné vyvěšovat zpravodaj na webu Ing. Fof sdělil, že toto by neměl být problém, pokud ho bude dostávat v elektronické podobě.

-          pí. Čapková – bylo by potřeba obejít podnikatele, aby bylo možno vydat speciální zpravodaj se seznamem živnostníků a firem v okolí. Zda by bylo možné nějakým způsobem tyto živnostníky upozornit.

 

Výbor za životní prostředí

-           Za spolupráce mysliveckého sdružení se sídlem v Rozběřicích a hasičů z Lípy byla vysázena alej, poděkování patří našim občanům, kteří se ujali zalévání stromků.

-          předsedající s potěšením konstatuje, že stromky, které byly vysázeny v loňském roce, obrazily. Obec Světí začala osazovat stromky směrem k Rozběřicím ke Šrámovu kříži, myslivci začnou osazovat stromky od Rozběřic směrem ke Světí.  

 

-          p. Osond se táže, zda takovéto akce byly někde uveřejněny např. v zápise.

-          předsedající konstatuje, že je to o domluvě mezi spolky.

 

 

6. Osadní výbor Lípa

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 28.4.2011

Předkladatel: Josef Štefanka, Radovan Dvořák, Jaroslav Matějka

 

obsah: Osadní výbor Lípa navrhuje v průběhu letních měsíců zajistit „odvodnění“ cyklostezky u budovy hasičské zbrojnice tak, aby se již v zimních měsících netvořila na silnici námraza.

 

-          p. Štefanka: Přes zimu byly dva problémy – dole v zatáčce, když byla obleva /držela se tam voda/ se obnovil příkop a voda zmizela. Když jedete odsud tak před prvním barákem je voda. Udělalo se tam účko, ale ta voda nemá odtamtud kam jít. Chtělo by to překopat cyklostezku a dát větší trubku, aby se voda nevalila přes cestu atd. Obec když tam pošle lidi, tak hasiči se připojí.

 

 

7.  Sběrný dvůr

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 28.4.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: Na jednání zastupitelstva v lednu byli zastupitelé požádáni o vytipování pozemků, dosud však nebyla předložen žádný návrh na jeho umístění. Zastupitelé byli průběžně informováni o tom, že plánované pozemky se nepodaří odkoupit a je proto nutné zajistit náhradní řešení. Žádost o dotaci připravuje společnost IWWA, s.r.o. IČ: 27678202, která předkládá smlouvu o dílo, kdy cena díla je cca 240.600,- Kč. Termín podání žádosti je odhadován na první týden v květnu 2011. Návrh smlouvy tvoří přílohu a je nezbytné ji řádně prostudovat před rozhodováním o jejím podpisu, zejména za situace s tím, že obec již nevlastní žádný vhodný pozemek či objekt pro zřízení sběrného dvora.

 

-          Ing. Jásenský – nejedná se o vypracování projektu nebo o vybudování díla, zdá se mi ta částka vysoká.

-          Ing. Fof byl dnes na školení, šlo zejména o sběrný dvůr na rostlinný odpad /kompostárna/. Mimo jiné se dozvěděl, že v  území pod budoucí ČOV je to rozhodně nevhodné, od potoka musí být kompostárna vzdálena nejméně 50 m a od zdroje pitné vody 100 m. Nesmí to být v záplavové oblasti.

-          předsedající žádost měla splňovat 2 věci – 1. Kompostování, na což byl navázán nákup traktoru, 2. Sběrný dvůr, na což byl navázán nákup lisu

    

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 86/2011: ZO ruší usnesení č. 17/2011 o podání žádosti o dotaci na zřízení sběrného dvora.

Hlasování o usnesení č. 86/2011: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přestávka 21:30-21:40

 

 

8.  Oprava cesty Rosnice

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 28.4.2011

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

Obsah: Na minulém zasedání zastupitelstva obce byl vznesen požadavek na opravu komunikace v Rosnicích (v centrální části). Mimo jiné bylo řečeno, že se tam nic X let nedělalo. Ing. Šandera měl za úkol zjistit, kolik by případná oprava stála (viz příloha). Případnou větší rekonstrukci bude potřeba zahrnout do rozpočtu na příští rok.

-          Ing. Fof – přednesl návrh zastupitelům, který vypracoval Ing. Šandera a je rozdělen na dvě části. Mělo by to být zahrnuto na příští rok do rozpočtu.

-          p. Pešek navrhuje, že když se zrušilo podříznutí školy, na které byly peníze připraveny, je možné to do rozpočtu zahrnout ještě letos. Čím déle se to nechá, tím větší náklady na opravu budou zapotřebí.

-          předsedající neví, jak bude realizováno prostranství před kostelem, ale bude zřejmě zapotřebí, aby se s ním vůbec mohlo začít, opravit kanál a vyměnit nějaké trubky /neví se však v jakém rozsahu/. Vzhledem k tomu, že se nyní dodělává projekt na veřejné prostranství před kostelem, bude zřejmě potřeba použít prostředky v letošním roce zde.

-          p. Pešek nesouhlasí a s cestou se bude muset něco udělat a má strach, že se k tomu opět nedostaneme. Má obavu, že příští rok se bude řešit kanalizace a cesta v Rosnicích se zase odsune pro nedostatek prostředků,

-          Ing. Derner sděluje, že si myslí, že v rozpočtu na to prostředky jsou a je pro, aby se udělalo v obcích alespoň něco.

-          předsedající uvádí, že Ing. Derner byl u schvalování rozpočtu a ví, že rozpočet je schodkový.

-          p. Pešek sděluje, že když obec mohla dát peníze na lesopark, proč by nemohla dát peníze na potřebnou komunikaci.

-          p. Pešek navrhuje hlasování jmenovitě

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 87/2011. ZO schvaluje provedení oprav silnice v místní části Rosnice od návsi směrem k požární nádrži dle předložené nabídky a pověřuje starostku obce zadáním díla:

p. Hájek – PRO návrh

Ing. Jásenský – PRO návrh

p. Macháček – PRO návrh

MVDr. Novák – PRO návrh

p. Pešek – PRO návrh

Ing. Svoboda – ZDRŽEL SE hlasování

p. Václavík – PRO návrh

JUDr. Zlatohlávková – ZDRŽELA SE hlasování

pí. Čapková – ZDRŽELA SE hlasování

Ing. Derner – PRO návrh

p. Jaroslav Došel – ZDRŽEL SE hlasování

Ing. Fof – ZDRŽEL SE hlasování.

Hlasování o usnesení č. 87/2011: pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 5nebylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 88/2011: ZO navrhuje pro nedostatek finančních prostředků v rozpočtu obce na tuto kapitolu posunout opravu silnice v Rosnicích na rok 2012 a tuto skutečnost promítnout již do rozpočtu na rok 2012:

p. Hájek – PRO návrh

Ing. Jásenský – PROTI návrhu

p. Macháček – PROTI návrhu

MVDr. Novák – PROTI návrhu

p. Pešek – PROTI návrhu

Ing. Svoboda – PRO návrh

p. Václavík – ZDRŽEL SE hlasování

JUDr. Zlatohlávková – PRO návrh

pí. Čapková – PRO návrh

Ing. Derner – ZDRŽEL SE hlasování

p. Jaroslav Došel – PRO návrh

Ing. Fof – PRO návrh.

Hlasování o usnesení č. 88/2011: pro 6, proti 4, zdržel se hlasování 2nebylo schváleno.

 

 

9. Neinvestiční náklady na žáka

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 28.4.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: Základní a mateřská škola Všestary předložila výpočet nákladů na žáka, po odečtení dotace náklady činí: Základní škola 4.480,- Kč, mateřská škola Všestary 5.498,- Kč, Mateřská škola Chlum 3.644,- Kč, náklady na strávníka – školní jídelna 1.870,- Kč. Po odsouhlasení částek zastupitelstvem budou náklady vyúčtovány také obcím, jejichž žáci do zdejší školy chodí.    

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 89/2011: ZO schvaluje neinvestiční náklady na žáka v ZŠ ve výši 4.480,-Kč v MŠ Všestary 5.498,-Kč v MŠ Chlum 3.644,-Kč a náklady na strávníka ve školní jídelně ve výši 1.870,-Kč.

Hlasování o usnesení č. 89/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

10. Pronájmy nemovitostí

10.1. Obchod v Rozběřicích

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 28.4.2011

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

obsah: Zde se přihlásil pouze současný nájemce p. M. Rak (viz příloha).

 

-          p. Rak se táže, zda je obec plátce DPH, předsedající  sděluje, že nikoliv.

-          p. Rak sděluje, že za tohoto stavu je to pro něho velmi nevýhodné. Je potřeba do té budovy investovat a zajímalo by ho, zda bude obec do této budovy investovat. Má obavu, že když na obec přijde, že zainventoval třeba 90.000,- Kč, aby ho obec neodkázala na další rok, že to není v rozpočtu.

-          předsedající přečetla zastupitelům záměr, který byl vyhlášený.

-          p. Rak se táže, zda obec zamítá formu investic z jeho strany.

-          Ing. Derner – záměr byl daný, nebrání se placení formou investic, i kdyby se odsouhlasila např. částka 4.200,- Kč nebylo by usnesení platné, protože záměr byl vypsán na 5.000,- Kč.

-          Ing. Derner – sdělil, že podanou nabídkou nebyly splněny podmínky vyhlášeného záměru. Nezbude v tomto případě nic jiného než vyhlásit nový záměr.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 90/2011: Vzhledem ke skutečnosti, že podanou nabídkou k vyhlášenému záměru na pronájem prodejny čp. 2 v Rozběřicích nebyly splněny podmínky vyhlášeného záměru, ZO rozhodlo o nepřijetí předložené nabídky.

Hlasování o usnesení č. 90/2011: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 91/2011: ZO schvaluje vyhlášení záměru na pronájem prodejny čp. 2 v Rozběřicích s nejnižším podáním 5.000,- Kč/měsíčně bez energií.

Hlasování o usnesení č. 91/2011: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

10.2. Byt čp. 35 Všestary

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 28.4.2011

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

obsah: Na obecní úřad byly doručeny 4 obálky. Rada obce obálky otevřela a provedla seznámení s nabídkami.

 

-          Zastupitelům byly předloženy návrhy dle přiložené tabulky

-          Byt by měl být jako sociální

-          p. Pešek upozorňuje na to, že byt by měl být využitý pro občany z okolí Všestar

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 92/2011: ZO schvaluje radou navržené pořadí uchazečů o přidělení obecního bytu čp. 35 podle vyhlášeného záměru usnesením č. 40/2011 a pověřuje starostku jednat s prvním v pořadí o uzavření nájmu, nedojde-li k dohodě dále podle schváleného pořadníku.

Hlasování o usnesení č. 92/2011: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

10.3. Dům čp. 129 Všestary

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 28.4.2011

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

obsah: Zde se žádný zájemce nepřihlásil. Jak s objektem naložit dále? Již delší dobu není obýván. Například je možné nabídku obce publikovat v regionálním tisku.

 

-          p. Osond, nevím, kde obec vzala částku 10.000,- Kč za nájem.

-           Ing. Svoboda koukal na internetu na částky nájmu a řekl, že za tuto cenu by si ten barák nepronajal.

-          předsedající navrhuje vypsat nový záměr a zveřejnit ho i mimo vývěsku  

-          p. Macháček navrhuje zveřejnit výzvu v novinách

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 93 /2011: ZO schvaluje vyhlášení záměru na pronájem rodinného domu čp. 129 ve Všestarech s nejnižším podáním 10.000,- Kč měsíčně bez energií a pověřuje starostku obce zveřejněním v médiích.

Hlasování o usnesení č. 93/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

10.4. Byt čp. 54 Bříza

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 28.4.2011

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

obsah: Co s tím dál?

 

V 23:15 odešel p. J. Došel

 

Problém je v tom, že v bytě je plíseň, okapy jsou svedeny na patu domu. Plíseň se drží převážně v místě, kde je umístěna toaleta.

předsedající navrhuje, že by bylo potřeba předělat WC v bytě. Nemůžeme pronajmout závadný byt. Je pro levnější variantu, dostat okapy dále od budovy, dostat je do nějakých svodů a terén u budovy provzdušnit

Ing. Derner – uvádí, že je zapotřebí ten barák podříznout v části, která je nad terénem.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 94/2011: ZO pověřuje starostku zajištěním nezbytných oprav ve věci vlhkosti bytu čp. 54 Bříza.

Hlasování o usnesení č. 94/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

 

11. Zvoničky v místních částech

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 28.4.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: V místních částech jsou umístěny zvoničky, které historicky do místních částí patří návrh je zachovat je, případně rozhodnout o přemístění (Chlum), dokončení (Rozběřice), opravě (Bříza, Rosnice). Zároveň pokusit se zajistit i další „zvoníky“ tak, aby tradice užívání těchto staveb mohla být zachována.

 

-          Ve většině zvoniček jsou historické zvony, které byly osazeny po I. světové válce. Na Chlumu je zvonička na cizím pozemku a budou muset říct, zda zvoničku přesunout jinam a zachovat konstrukci. V Rosnicích je zvonička funkční /zvoní pan Krušina/ a ve Bříze p. Kudrna sdělil, že již zvonit nebude.

-          Je potřeba požádat  zvoníky, aby se vyjádřili, v jakém stavu zvoničky jsou.  

-          předsedající dává k zamyšlení, zda by také nebylo možné zaučit nové zvoníky, tak, aby tradice zůstala zachována.

 

Rozhodnutí ponecháno na příštím zasedání

 

 

 Sběrný dvůr 

-          Ing. Derner dodatečně upozornil na pozemek paní Klingerové ohledně sběrného dvora. Když se prvně uvažovalo o čistírně odpadních vod, jejím umístění a přístupu k ní, byl první návrh, který projektanti navrhli takový, že by se přijíždělo po pravém břehu, zahnulo by se vedle Kubiasů dolů a tehdy se tato varianta zamítlaz důvodu, protože nebyly jasné vlastnické vztahy. Dnes už jsou a je to pozemek paní Klingerové.  Původní pozemek měl cca 3.000 m2. Bylo by zapotřebí oslovit paní Klingerovou, zda by byla ochotna tento pozemek obci prodat.  

-          předsedající: Změnou koryta toku Melounky byl pozemek  rozdělen na 2 části. Část, kterou obec chtěla od paní Klingerové koupit, která je v areálu zemědělského družstva, a o kterou má nyní zájem ZD, pozemky dostaly nová parcelní čísla. Druhá část pozemku je na pravém břehu po proudu. Výměra původního pozemku se změnila (zmenšila).

-          Ing. Svoboda souhlasí s návrhem Ing. Dernera a navrhuje odkup pozemku.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 95/2011: ZO pověřuje starostku uzavřením kupní smlouvy na pozemek pč. 95 v katastrálním území Všestary v ceně 200,- Kč/1 m2 od paní Klingerové.

Hlasování o usnesení č. 95/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

 

12. Věcná břemena

12.1. Smlouva o zřízení věcného břemene

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 28.4.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Obci byla zaslána smlouva o zřízení věcného břemene na pozemkovou parcelu č. 302 v k.ú. Lípa s tím, že smlouva je vyhotovena na základě dříve uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, ta však není k dispozici v této chvíli, není možné odsouhlasit dohodnuté podmínky smlouvy na stávající znění, je třeba obstarat kopii již uzavřené smlouvy. Jsou-li obě smlouvy v souladu, bude možné tuto předloženou smlouvu schválit.

-          Smlouva nebyla do dnešního dne doručena

-          Rozhodováno bude na příštím zasedání

 

 

12.2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 28.4.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: V souladu s dohodnutým postupem (dohodnut text smlouvy) s ČEZ Distribuce a.s. (zastoupená firmou PEN – projekty energetiky s.r.o.) byl předložen návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Předmětem smlouvy je přeložka nízkého napětí v lokalitě V10 tzv. FATO. Smlouva viz příloha, zejména nákres přeložky.

                

-          Rozhodováno bude na příštím zasedání

 

 

13. Žádost Pekařství Bohemia s.r.o.

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 28.4.2011

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

obsah: Firma Pekařství Bohemia s.r.o. zaslala žádost o poskytnutí finančního příspěvku ve formě peněžitého daru (viz příloha). Tato firma provozuje pojízdnou prodejnu, která zajíždí 3x týdně do našich místních částí Lípa a Chlum. Občané, s kterými jsem měl možnost mluvit, jsou s touto službou spokojeni. Sortiment je dostačující a kvalitní. Jedinou výhradu mají k dodržování časového harmonogramu. Někdy čekají i více než hodinu. Službu by chtěli zachovat.

 

-          Ing. Jásenský navrhuje podpořit pojízdnou prodejnu. Má to také sociální funkci, protože lidé se u této prodejny schází a popovídají si. Nechal si udělat kontrolní nákup a zjistil, že účet nesouhlasil s částkou, která byla spočítána ručně. Je logické, že potraviny jsou mnohem dražší, ale to je pochopitelné, protože je zapotřebí zahrnout náklady spojené s dopravou atd.

-          p. Pešek požádal, zda by bylo možné, aby pojízdná prodejna zajížděla též do Rosnic.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 96/2011: ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve formě peněžitého daru ve výši 6.000,- Kč společnosti Pekařství Bohemia, s.r.o., IČ 25041665.  

Hlasování o usnesení č. 96/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

14. Rozpočtové opatření

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 28.4.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: S ohledem na závěry auditu za r. 2010 je třeba přijmout bezodkladně rozpočtové opatření, opatření bude předneseno na zastupitelstvu, přeje-li si někdo ze zastupitelů zaslat předem, nechť zanechá zprávu.

 

Rozpočtové opatření č.1:

-          zvýšení na straně příjmů

§        položka

          4111             8.730,--  dotace od Kraje na sčítání lidu – nebylo rozpočtováno

6171  2322             9.200,--  přijaté pojistné plnění – Lípa     -          -„-

 CELKEM           17.930,-- Kč  

 

-          zvýšení na straně výdajů

§        položka

3111  5137            10.000,-- pamětní deska MŠ Všestary       - nebylo rozpočtováno

2212  5169            26.500,-- komunikace – odklízení sněhu   -           -„-

2321  5169              2.500,-- odpadní vody – rozbory            -            -„- změna § 6171

3319  5169             7.000,--  náklady na místní Zpravodaj      -           -„-

3319  5192            11.000,-- kultura. příspěvky – lístky do divadla -  -„-

6171  5240            20.000,-- finanční dar – Č.Kostelec,Prointempo   -„-

3111  5321              6.500,-- neinvest. transfery obcím – Třesovice    -„-

6402  5364          101.000,-- vratka do SR – volby,sčítání      -           -„-

3111  6121       1.113.000,-- zateplení MŠ Všestary               -  navýšení

6171  6123          300.000,-- dopravní prostředky OÚ           -  nebylo rozpočtováno

CELKEM        1.597.500,-- Kč         

 

Rozpočtové opatření č.2:

-          zvýšení na straně příjmů

§        položka

3723  2324             2.000,-- ASEKOL – odběr elektrozařízení – nebylo rozpočtováno

6171  2111             5.000,-- za služby a výrobky – za železo    -         -„-

6171  2112             3.000,-- za prodej zboží – knihy K.Fialové – navýšení

6171  2119             2.000,-- zřízení věcného břemene – Rosnice-       -„-

CELKEM            12.000,-- Kč

 

-          zvýšení na straně výdajů

3613  5154             2.000,-- nebytové hospodářství elektrika    - nebylo rozpočtováno

                                       (hřbitovní domek)

3699  5179            4.000,-- provoz obecního kotce                   - navýšení

5512  5171            5.000,-- SDH – opravy a údržba

CELKEM           11.000,-- Kč

    

Rozpočtové opatření č.1 – zvýšení na straně příjmů              o       17.930,-- Kč

                                           zvýšení na straně výdajů             o  1.597.500,-- Kč  

Rozpočtové opatření č.2 – zvýšení na straně příjmů             o       12.000,-- Kč

                                            zvýšení na straně výdajů            o       11.000,-- Kč

 

Bylo předneseno rozpočtové opatření. Toto rozpočtové opatření se bude opakovat, jelikož nám to bylo vytýkáno Krajským úřadem Královéhradeckého kraje. Tímto se snažíme vše dát do pořádku.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 97/2011: ZO přijímá rozpočtové opatření:

Rozpočtové opatření č. 1 – zvýšení na straně příjmů o                    17.930,- Kč

-          Zvýšení na straně výdajů o                                                   1,597.500,- Kč

Rozpočtové opatření č. 2 – zvýšení na straně příjmů o                    12.000,- Kč

-          Zvýšení na straně výdajů o                                                        11.000,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 97/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

 

15. Audit v Základní a mateřské škole Všestary

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 28.4.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

-nebylo projednáno, ponecháno na příští zasedání obce

 

 

16. Zástupci obce ve školské radě

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 28.4.2011

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

-nebylo projednáno, ponecháno na příští zasedání obce

 

 

17. Valná hromada VAK a.s.

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 28.4.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

-nebylo projednáno, ponecháno na příští zasedání obce

 

 

18. Umístění altánu

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 28.4.2011

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

-nebylo projednáno, ponecháno na příští zasedání obce

 

 

19. Žádosti spolků

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 28.4.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah:

 • Nohejbal klub Bříza podal žádost o příspěvek na nákup cen pro účastníky turnaje ve výši 1.500,- Kč a na výrobu stojanu pro rozhodčího ve výši 4.500,- Kč. Celkem žádá 6.000,- Kč.
 • SDH Lípa žádá o příspěvek na uspořádání pomlázkové zábavy ve výši 3.000,- Kč.
 • Mateřské centrum Beránek o.s. žádá o příspěvek na velikonoční dílnu, a to ve výši 2.000,- Kč, dále na uspořádání výletu do Šiklova mlýna, ve výši 8.400,- Kč, celková částka 10.400,- Kč. Dále žádá o příspěvek na příměstský tábor pro 14 dětí ve výši 5.000,- Kč.
 • JSDHO Chlum předložilo žádost na zakoupení hydraulické vyprošťovací sady Narimex. Ačkoliv se nejedná o povinnou výbavu, byla kupní smlouva s Obcí Senohraby, IČ: 00240737 po dohodě s velitelem vystavena na obec a částka 45.000,- Kč bude obcí v souladu se smlouvou uhrazena. 
 • TJ SOKOL Všestary žádá o příspěvek na hudbu na pomlázkové zábavě ve výši 5.000,- Kč  
 • TJ SOKOL Všestary žádá o příspěvek na ceny pro „Jarní volejbalový turnaj mužů a žen“ (7.5.2011) ve výši 2.500,- Kč.
 • Občanské sdružení Amfiteátr Chlum žádá o zapůjčení 2 ks mobilních WC a následného zaplacení nákladů na provoz a čištění při pořádaných akcích.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 99/2011: ZO schvaluje žádosti spolků:

 • Nohejbal klub Bříza příspěvek na nákup cen pro účastníky turnaje ve výši 1.500,- Kč a na výrobu stojanu pro rozhodčího ve výši 4.500,- Kč. Celkem 6.000,- Kč.
 • SDH Lípa příspěvek na uspořádání pomlázkové zábavy ve výši 3.000,- Kč.
 • Mateřské centrum Beránek o.s. příspěvek na velikonoční dílnu, a to ve výši 2.000,- Kč, dále na uspořádání výletu do Šiklova mlýna, ve výši 8.400,- Kč, celková částka 10.400,- Kč. Dále příspěvek na příměstský tábor pro 14 dětí ve výši 5.000,- Kč.
 • JSDHO Chlum příspěvek na zakoupení hydraulické vyprošťovací sady Narimex 45.000,- Kč. 
 • TJ SOKOL Všestary příspěvek na hudbu na pomlázkové zábavě ve výši 5.000,- Kč.  
 • TJ SOKOL Všestary příspěvek na ceny pro „Jarní volejbalový turnaj mužů a žen“ (7.5.2011) ve výši 2.500,- Kč.
 • Občanské sdružení Amfiteátr Chlum zapůjčení 2 ks mobilních WC a následného zaplacení nákladů na provoz a čištění při pořádaných akcích.

Hlasování o usnesení č. 99/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

 

20. Schválení faktur

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 28.4.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah:

Stavo Sachs Kukleny s.r.o., IČ: 25918681 ve výši 84.576,- Kč chodník (cestička) lesopark

Bude patrně doručena faktura Školky Kukleny (zatravnění, výsadba), když po úvaze byla výsadba zadána jako celek a částka přesahující zastupitelstvem stanovenou částku byla již částečně uhrazena dary občanů v akci „zasaď si strom“, částečně jsou úhrady přislíbeny a při dodržení tohoto postupu získává obec záruku. 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 98/2011: ZO schvaluje úhradu faktury společnosti Stavo Sachs Kukleny, s.r.o. IČ 25918681 ve výši 84.576,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 98/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

 

21. Závěr

 

Zasedání obce skončeno v 00:20 hodin.

Zapsala: Andrea Netušilová                                                  ………………………….

Ověřovatelé: Josef Macháček                                               ………………………….

                     Ing. Radek Jásenský                                        ………………………….

Starostka Obce:  JUDr. Zuzana Zlatohlávková                    …………………………..

 

 

 

Seznam příloh (pouze k archivovanému originálu):

č. 1 – prezenční listina

č. 2 – přijatá usnesení

č. 3 – oprava cesty Rosnice

Soubory ke stažení

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018