Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne: 27.10.2011

 

Místo konání:  Zasedací místnost Obecního úřadu ve Všestarech
Přítomni: Ing. Michal Derner (přítomen od 20:10)
, Jaroslav Došel, Vladimír Došel, Ing. Vladimír Fof, Ing. Radek Jásenský, Josef Macháček, Josef Pešek (přítomen do 21:15), Ing. Milan Svoboda, Ing. Pavel Šandera, JUDr. Zuzana Zlatohlávková.

Omluveni: Marika Čapková Dohnalová, Martin Hájek, MVDr. Michal Novák, Josef Václavík, Přemysl Vecek.

Za OV Lípa: Josef Štefanka

Zahájeno: 19:10 hod.

 

Předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo svoláno a uveřejněno v souladu se zákonem a jednacím řádem, přítomno je 9 zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné, bude následovat schválení programu, určení zapisovatele a volba návrhové komise. Rozprava bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť. Zápis z předchozího jednání byl vyhotoven, ověřen a je předložen k nahlédnutí.

 

Návrh programu

 1. Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 2. Kontrola usnesení
 3. Připomínky občanů
 4. Zpráva z rady obce
 5. Požadavky osadního výboru Lípa
 6. Územní plán obce
 7. Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje - připomínky
 8. Rozpočtová opatření
 9. Zrušení usnesení č. 111/2011 a přijetí usnesení nového
 10. Odměny zastupitelů a členství ve výborech
 11. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
 12. Žádosti spolků
 13. Schválení faktur
 14. Informace – Řízení o návrhu územního plánu Dohalice
 15. Závěr

 

JUDr. Zlatohlávková – nepochybně jste zaznamenali, že program je kratší než obvykle, je to novým způsobem práce, kdy nám audit vytkl nedostatek využívání pravomocí Rady obce, abychom to provázali a abyste měli kontinuitu na to, co se v Radě obce děje, je tam nový bod, který by tam měl být pravidelně, a to zpráva z Rady obce.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 183/2011: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 27.10.2011.

Hlasování o usnesení č. 183/2011: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.1. Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

 • Jako zapisovatelku určuji slečnu Andreu Netušilovou.

 

 • Do návrhové komise byli navrženi Ing. Pavel Šandera, Vladimír Došel.

 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 184/2011: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 27.10.2011 návrhovou komisi ve složení Ing. Pavel Šandera, p. Vladimír Došel.

Hlasování o usnesení č. 184/2011: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 • Na ověřovatele zápisu byli navrženi p. Pešek, Ing. Svoboda

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 185/2011: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 27.10.2011 jako ověřovatele zápisu p. Peška a Ing. Svobodu. 

Hlasování o usnesení č. 185/2011: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

 

2.  Kontrola usnesení

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 27.10.2011

Předkladatel: Josef Macháček

obsah: Zdvořilá prosba předsedovi kontrolního výboru o kontrolu usnesení

 

JUDr. Zlatohlávková poděkovala kontrolními výboru za zaslanou kontrolu usnesení. Vypadá tak, jak by si to přála, data nejsou uvedena v usneseních všude, neboť podklad byl zaslán teprve předešlého dne.

Ing. Svoboda navrhuje, aby byl doplněn ještě jeden sloupek, zda usnesení bylo splněno či nikoli.

Pan Macháček – pokud v usnesení něco chybí, je zažlucené, pokud je usnesení v pořádku, je bílé.

 

p. Macháček provedl kontrolu usnesení

Usnesení č. 7/2011 – zda proběhlo výběrové řízení – JUDr. Zlatohlávková: byla vybrána firma ADP GROUP, s.r.o.

Usnesení č. 9/2011 – výběrové řízení na zhotovitele díla projektové dokumentace pro staveb.povolení kanalizace v místní části Bříza – byla vybrána firma PROIS – stejně tak k usnesení č. 10/2011.

Usnesení č. 15/2011 – zajištění projektu na opravu památek místního významu a podáním žádosti o dotaci na opravu některé z nich – JUDr. Zlatohlávkovou sděleno, že je plněno průběžně.

Usnesení č. 16/2011 - Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce a radu obce zahájením přípravných prací na studii využití pozemku za kostelem ve Všestarech – je plněno průběžně.

Usnesení č. 18/2011 – pan Macháček se dotázal na datum uzavření kupních smluv – JUDr. Zlatohlávková sdělila, že pí. Klingerová zemřela.

Usnesení č. 19/2011 + usnesení č. 20/2011 – kupní + darovací smlouva s pí. Šebejovou – JUDr. Zlatohlávkovu sděleno, že obě smlouvy byly uzavřeny 9.2.2011.

Opakovalo se v několika usneseních o fakturách, že máme uvedeno kdo a kolik, ale není tam uvedeno, za co. Ing. Fof sdělil, že nyní se již toto snaží do usnesení uvádět.

Usnesení č. 37/2011 – usnesení bylo splněno

Usnesení č. 42/2011 - odkoupení pozemku parc.č. 149/59 v k.ú. Lípa. – JUDr. Zlatohlávková si nyní nevzpomíná, p. Macháček sdělil, že se ohlásí a domluví si schůzku, aby to prošli.

Usnesení č. 43/2011 - … návrh smlouvy č. 09037923 (škola) o poskytnutí podpory ze Státního fondu …. – JUDr. Zlatohlávkovou sděleno, že smlouva byla podepsána 18.3.2011.

Usnesení č. 45/2011 – pan Macháček se táže, kolik stály úpravy zasedací místnosti – JUDr. Zlatohlávkovou sděleno, že to byla částka 115.869,- Kč.

Usnesení č. 47/2011 - … lokalita FATO…. – JUDr. Zlatohlávkovou sděleno, že zatím není ukončeno, další schůzka s FATEM proběhne 2.11.2011.

Usnesení č. 52/2011 - výběrové řízení na zpracovatele návrhu technicko-ekonomické studie na zneškodňování odpadních vod v místní části Chlum za účelem zjištění nejekonomičtější varianty - JUDr. Zlatohlávkovou sděleno, že nebylo splněno, usnesení se schvalovalo v únoru, v dubnu o tom hovořila a chtěla, aby zastupitelé navrhli firmy, které mají být osloveny s tím, že ona sama žádné firmy oslovovat nebude, nikdo ze zastupitelů žádnou firmu nenavrhl.

Ing. Jásenský – Má k dispozici odbornou firmu, která je odborníkem na dotace a byla by ochotna zúčastnit se výběrového řízení, aby usnesení mohlo být naplněno. JUDr. Zlatohlávková sdělila zastupitelům, aby zaslali e-mailem 3 firmy, pokud nebudou alespoň tři firmy, výběrové řízení vypisovat nebude. Bude potřeba se seznámit na stránkách Hradeckého venkova ještě s podmínkami, na co to lze a nelze čerpat. Pokud Ing. Jásenský hovořil o tom, že některé dotační tituly sem nedorazí na čističky odpadních vod, je to zejména proto, že obce vybudovaly kanalizaci, nechaly ji provozovat soukromým subjektem, tedy evropské peníze šly do kapsy s vybudovanou infrastrukturou soukromým subjektům.

Usnesení č. 56/2011- ukládá vedení obce zajištění přihlášení obce do soutěže vesnice roku – Ing. Fof sdělil, že se obec zúčastnila, mezi oceněnými není.

Usnesení č. 58/2011- zastupitelstvo se seznámilo se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Všestary, IČ: 00269760 za rok 2010 Krajským úřadem Královéhradeckého kraje - opatření se rýsuje, zastupitelé budou s tímto seznámeni.

Usnesení č. 59/2011 – JUDr. Zlatohlávková sdělila, že z toho zbývá pouze prověření obsahu zřizovací listiny. Zřizovací listina je téměř hotová, bude předložena na příštím jednání zastupitelstva.

Usnesení č. 67/2011 - Revize vyhlášek…. – JUDr. Zlatohlávkovou sděleno, že vybrala kancelář JUDr. Moníka, pravděpodobně příště bude výsledek předložen na zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 68/2011 - kupní smlouva s panem Popelkou, Smlouva uzavřena 16.9.2011

Usnesení č. 69/2011 - kupní smlouva s pí. Srdínkovou – smlouva uzavřena 11.4.2011

Usnesení č. 71/2011 – lesopark, usnesení je splněno

Usnesení č. 77/2011 - změna smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ČEZ ve znění smlouvy - byl vyjednán text smlouvy, jak bude nadále vypadat každá smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Datum JUDr. Zlatohlávková doplní.

Usnesení č. 78/2011 - jednáním s firmou Hradecké služby, a.s., nová (opravená) smlouva, nebyla dosud doručena – stávající smlouva trvá, vypovězena dosud nebyla

Usnesení č. 79/2011- smlouva byla uzavřena 29.3.2011

Usnesení č. 80/2011 – smlouva byla uzavřena 29.3.2011

Usnesení č. 85/2011 - Rekonstrukce pomníku Šrámův kříž v Rozběřicích… datum smlouvy bude doplněn

Usnesení č. 92/2011 – smlouva byla uzavřena 1.7.2011

Usnesení č. 95/2011 – pozemek pí. Klingerové, která zemřela – usnesení trvá

Usnesení č. 107/2011 -  diagnostiku a následnou opravu havarijního stavu ve sklepě objektu I. stupně ZŠ Všestary. – JUDr. Zlatohlávkovou sděleno, že  faktura za část prací se schvalovala minulé zasedání.

Usnesení č. 108/2011 – smlouva je podepsána, ale JUDr. Zlatohlávková datum neví

Usnesení č. 111/2011 – dnes je na programu jednání

Usnesení č. 115/2011 – datum podpisu smlouvy bude doplněno na příštím zasedání

Usnesení č. 116/2011 – datum podpisu smlouvy bude doplněno na příštím zasedání

Usnesení č. 119/2011 -  Převedení části vodovodu na VAK – majetek obce má být převeden na akcii, zatím stav trvá

Usnesení č. 129/2011 – trvá

Usnesení č. 132/2011 - podřezání objektu MŠ Chlum - navazuje na vypsání smlouvy o dotaci na zateplení. Firmy, které podřezání provádějí, měly čas až dlouho na podzim. Nemáme však ještě kompletní papíry. Mohlo by se zrealizovat příští prázdniny. Ve chvíli, kdy bude podána žádost o dotaci, mohla by se zahájit výběrová řízení. V žádosti o dotaci na zateplení bude body získávat ten, kdo více výdajů dá jako neuznatelné náklady.

Usnesení č. 134/2011 - zateplení objektu MŠ Chlum… - trvá

Usnesení č. 135/2011 - Projektová dokumentace na zateplení OÚ Všestary… - trvá

Usnesení č. 136/2011 -  Žádost o dotaci na zateplení OÚ Všestary – trvá

Usnesení č. 137/2011 – usnesení splněno

Usnesení č. 138/2011 – smlouva byla podepsána 14.7.2011

Usnesení č. 139/2011 – doplněno: jedná se o čističku u domu čp. 54 ve Bříze

Usnesení č. 151/2011 – jedná se o překlep, spíše zjištění než zajištění.

Usnesení č. 152/2011 – smlouva podepsána s firmou COLAS dne 22.9.29011

Usnesení č. 154/2011 – smlouva byla podepsaná s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových

Usnesení č. 155/2011 - nájemní smlouva na dům čp. 129 ve Všestarech – smlouva byla podepsána 19.10.2011

Usnesení č. 157/2011 – smlouva byla podepsána 5.10.2011

Usnesení č. 158/2011 – není přesně specifikováno – podle pana Macháčka se jedná se o poměrně široký rozsah.

Usnesení č. 159/2011- smlouva byla podepsána 21.9.2011

Usnesení č. 160/2011 – smlouva byla podepsána 21.9.2011

Usnesení č. 168/2011 – pronájem zahrad za čp. 54 ve Bříze - záměr je vyhlášen

 

Zpráva kontrolního výboru bude připravena na další zasedání obce.

 

V 20.10 hodin dorazil pan Ing. Derner.

 

 

3.  Připomínky občanů

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 27.10.2011

 

Výměna občanských průkazů

JUDr. Zlatohlávková upozornila na to, že budou elektronické občanské průkazy. Občanský průkaz bez čipu bude zdarma, občanský průkaz s čipem bude stát 500,- Kč. Na čipu však toho zatím moc nahraného není. Přijímání žádostí končí na Obecním úřadě ve Všestarech dne 30.11.2011. Po tomto datu se bude muset žádat v Hradci Králové.

Ing. Šandera – v případě, že mám OP platný, zůstává. Jedná se pouze o občanské průkazy, kterým končí platnost.

 

Žádosti do MASky

JUDr. Zlatohlávková poděkovala p. Macháčkovi za upozornění, že je to na stránkách Hradeckého venkova.

-          Od pí. starostky Kuthanové byl doručen přípis, na co by se žádat mohlo. JUDr. Zlatohlávková si myslela, že by oslovila všechny spolky obce, tento materiál jim dá k dispozici s tím, že spolky mohou žádat a obec bude nepochybně žádat také na úpravu veřejného prostranství, tedy prostranství před kostelem. Musí být aktivnější naše spolky, např. sbory dobrovolných hasičů.

-          Ing. Šandera – zaznělo prostranství u kostela a hřbitovy. Prostranství u kostela, čerpáme z nápadů, které tu již zazněly. JUDr. Zlatohlávková sdělila, že se tam bude ještě kopat kanalizace. To by se však muselo udělat před úpravou povrchů. Ing. Šandera sdělil, že tam je dvojí kanalizace. Splašková a dešťová. Najednou to položit nešlo. Vzájemná dohoda byla v tom, že se udělá nejnutnější kanalizace, tedy dešťová, která stála určitý objem peněz a splašková počká. V případě, že by dopadly nějaké dotační peníze na prostranství, můžeme rozhodnout o uložení i splaškové kanalizace, splašková se může udělat kdykoliv. V případě, že by to nedopadlo, tak by to byly uloženy mrtvé peníze v zemi, které by podle jeho názoru dost dlouho nic nepřinesly.

-          JUDr. Zlatohlávková – p. Hájek navrhoval opravu tzv. kapličky - morového sloupu na panelce. Byl informován, že podmínkou je, že musí být vyřešeny majetkové vztahy – majetek obce.  JUDr. Zlatohlávková upozornila, že cítí, že by Morový sloup si zasloužil záchranu, protože je to jedna z nejstarších staveb na našem území.  Morový sloup je na pozemku p. Zíba, který s opravou souhlasí.

 

Ing. Fof sdělil, že se na obecním úřadě stavoval p. Osond, který měl několik připomínek.

1)      Branka na hřbitově ve Všestarech – p. J. Došel sdělil, že branka je opravená, nyní již nenaráží na fasádu, (také opravil na žádost obce vypadávající kliku a na branku dal záslepku proti vnikání vody).

2)      Hřiště u školy – když se tam sportuje, tak aby se neponičila nová fasáda na škole, a že zábrana není dostatečně velká.

3)      Silnice v Rozběřicích od Nedělišť po Hejcmanku. Jezdí tam velké kamiony a velké přívěsy s řepou. S p. Jirkou se domlouvali na dopravním inspektorátu, že by to šlo omezit značkami. Ing. Fof mluvil s por. Bc. Stanislavem Blažkem, který to má na starost a ten mu vysvětlil, že se jedná o silnici III. třídy a ta se může používat způsobem obvyklým.  JUDr. Zlatohlávková sdělila, že obec se musí snažit stále dopravu odklonit.

 

p. J. Došel – mostek do ulice se propadá znova, cesta tam je popraskaná, před Došlovými jsou v cestě centimetrové škvíry. Je to z toho důvodu, že tam jezdí těžká auta a ta cesta na to není stavěná. Chtělo by to opravit. Bude se muset objednat firma, která se tím zabývá. Musí se to projet frézkou, drážka zalít a zasypat. Dělá to nějaká firma z Bydžova. Pokud to budou menší opravy, tak to nebude stát tolik peněz. JUDr. Zlatohlávková – existuje institut Zvláštní užívání komunikace, protože toto je komunikace místní, ta není užívána obvyklým způsobem, ale zvláštním způsobem, tzn. pouze na žádost, tedy p. Hušek a další, který tam pravděpodobně jezdí s nákladními vozy, měli dávno požádat obec o vyjádření s tímto zvláštním užíváním komunikace, protože na základě tohoto obec zahajuje správní řízení, které končí rozhodnutím, v tom rozhodnutí se stanoví podmínky zvláštního užívání komunikace, ale zejména to lze zpoplatnit. V případě, že se oznámení nepodá, je zde zákonná sankce ve výši 500.000,- Kč. Zákon se musí využívat. Právě proto, že na obecní cestě může vzniknout škoda a obec tím získává peníze na opravu. Proto je v zákoně oznámení a zákonná sankce. Má to preventivní charakter.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním10
Návrh usnesení č. 186/2011: ZO pověřuje paní starostku, aby zajistila žádost o podání dotace na úpravu prostranství před kostelem ve Všestarech v rámci výzvy MAS.

Hlasování o usnesení č. 186/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

JUDr. Zlatohlávková - Příští týden se začne pracovat na rozpočtu obce spolu s investičním výborem a účetní. S Ing. Fofem se JUDr. Zlatohlávková zúčastnila setkání představitelů obcí s členy Královéhradeckého kraje, hejtmanem a zástupci Ministerstva financí ČR a předsedou rozpočtového výboru Parlamentu. Jednalo se o rozpočtové určení daní. Z toho vyšlo, že při přípravě rozpočtu si máme počínat maximálně opatrně, poněvadž všichni čekají značný propad v příjmech ve státních prostředcích, nikdo neví, co provede změna DPH, jakým způsobem se bude DPH dělit, kam půjde 4,5% o které se zvýší spodní sazba atd., nabádá k opatrnému hospodaření.

Ing. Fof – máme počítat s tím, že příjem obce na příští rok bude o cca 7% menší, než byl letošní.

JUDr. Zlatohlávková byla dnešního dne na setkání starostů s hejtmanem v Josefově. Bylo to tam zopakováno ještě důrazněji

Ing. Jásenský – kdyby se stala obec plátcem DPH, nemohlo by to být přínosem např. v investicích? Vím, že jinde by to byl asi problém. JUDr. Zlatohlávková sdělila, že toto by nedoporučovala. Je to pro obec velmi složitá agenda.

 

Ing. Fof – dotaz na p. Macháčka. Z jakého důvodu uvedl v místním zpravodaji „… jediným zklamáním při přípravách byl i přes upozornění přístup všestarských služeb k údržbě zeleně, které posekali pouze plochy, které zvládne sekací traktor…“. Týkalo se to oslav 666 let výročí v Rosnicích. Rozhořčeni byli nejen zaměstnanci technických služeb, kteří na tom strávili den a půl sekáním a na sekacím traktoru neseděli všichni, sekali ručně a dělali i ostatní věci, ale zároveň i občané Rosnic, kteří u toho byli přítomni.

p. Macháček – jsem pod ním podepsán, a jestli někdo tvrdí, že jsem to psal za občany Rosnic, tak to ne, psal jsem to pouze za sebe. Názor na posekanou vesnici je zcela odlišný od názoru p. Martínka. Rosnice nejsou pouze část, kde oslava probíhala, ale vesnice začíná a končí cedulí. Jestli jste četli článek ve zpravodaji v mikroregionu, tam je ten článek skoro ten samý, akorát je tam o kousek věty navíc, který se do tohoto zpravodaje nedostal. Někdo to zcenzuroval, část toho, co jsem napsal, byla vyškrtnuta. Je to můj názor. JUDr. Zlatohlávková sdělila, že to není názor p. Macháčka, jelikož je pod článkem podepsán jako starosta SDH. Je to názor celého sboru. Je jí to líto, protože den předtím si to tam byla prohlédnout, zejména tam, kde se oslavy měly odehrávat. Pan František Pešek měl přesně určit požadavky občanů Rosnic na úpravu prostranství, co se má sekat a ten to řekne p. Martínkovi a že se to dá do pořádku. Nakonec se ukázalo, že u toho byl nejen p. Macháček st., že u toho byla celá skupina rosnických a říkali, takhle nám to stačí. Lidé, kteří na oslavách nebyli, mohli nabýt dojmu, že to tam bylo zarostlé. Rozhořčení našich pracovníků bylo veliké.

p. Macháček – nevím přesně, kdy to bylo, ale byl turnaj v nohejbalu ve Bříze, a tam konkrétně p. Černý si u toho byl, říkal, co chce posekat, co ukázal, p. Martínek posekal, ale celá délka plotu byla zarostlá trávou. Stačilo to pouze posekat křoviňákem. Měl jsem s tímhle s p. Martínkem problémy, jeho způsob sekání, jeho výsledek práce se mi nezamlouval, proto jsme se dohadovali, jak to dopadlo, tak to dopadlo. Ze zkušenosti s ním, pokud byl na dovolené a byl tady p. Vajner s p. Bártou, bylo posekáno vše a řádně, bylo to v pořádku.

JUDr. Zlatohlávková – nejsem členem redakční rady obecního zpravodaje, článek jste poslal na poslední chvíli. Jestli z toho něco vypadlo, to nevím, podle mě nikoli. Redakční rada doloží, co bylo součástí toho článku.

p. Macháček – článek odešel na adresu pí. Dohnalové. JUDr. Zlatohlávková sdělila, že každý člen redakční rady si zodpovídá za své místní části.  Pan Macháček sdělil, že článek posílal na e-mailovou adresu redakční rady.

 

 

4. Zpráva z rady obce z 18.10.2011

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 27.10.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Rada obce v souladu s ustanovením § 102 zákona o obcích projednala následující body, o nichž jsou zastupitelé tímto informováni:

 

JUDr. Zlatohlávková – audit obci vytkl, a to jako hrubé porušení zákona o obcích, že Rada obce nevyužívá svých pravomocí. Pan Macháček tehdy namítal, že jsme Radě pravomoci vzali, JUDr. Zlatohlávková řekla, že pouze finanční, a to ty, které jsou dány podle § 85, kde jsou uvedeny částky. Rada obce by měla rozhodovat např. o poskytování věcných darů do 20.000,- Kč. Zastupitelstvo až od 20.000,- Kč. Doporučila zastupitelům někdy zákon otevřít, je to základní zákon, kterým se při činnosti řídí.

 

 • byly uzavřeny nájemní smlouvy s manželi Hofmanovými, paní Neumannovou, panem Mádlem,
 • projednána neúplná žádost JSDHO Bříza na dovybavení jednotky požárními hadicemi,
 • vydána stanoviska obce pro zvláštní užívání komunikace pro Českou televizi (filmování Chlum), pro BAK a.s. (zásah do cesty na rozcestí u školky-voda)
 • místostarosta byl určen jako pověřený zastupitel při příležitosti vítání občánků a svateb
 • rozhodnuto o vydání souhlasného stanoviska obce – napojení vodovodního řadu pro muzeum pravěku u školky,
 • připraven program jednání zastupitelstva

 

Na příští týden byla svolána schůze velitelů JSDHO všech 6 místních částí.

JUDr. Zlatohlávková sdělila, že v inventuře JSDHO Bříza hadice nemá. Jednotka je podle ní neschopna zásahu. Takže dovybavení samozřejmě, ale není to dovybavení, ale je to základní vybavení. Je třeba věnovat pozornost při blížících se inventurách.

Pan Macháček navrhl toto řešit na schůzce velitelů.

 

 

5. Požadavky osadního výboru Lípa

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 27.10.2011

Předkladatel: Josef Štefanka, Radovan Dvořák, Jaroslav Matějka

 

Zdvořilá prosba členům osadního výboru: formulujte potřeby místní části Lípa, a to i s ohledem na připravovaný rozpočet.

 

-          Požadují zahrnout do rozpočtu realizaci chodníků na Lípě.

-          Voda, která přetéká a v zimě zamrzá na silnici, JUDr. Zlatohlávková sdělila, že p. Martínek se chystá k opravě a to ve spolupráci s osadním výborem.

-          Byly dodělány nějaké věci kolem hasičárny. Pan Štefanka by rád věděl, jak je to s hasičárnou. JUDr. Zlatohlávková – Audit nám vytkl, že nemáme hasičárnu jako budovu v majetku obce. Museli jsme začít podnikat kroky, které vedou k legalizaci stavby. Poté bude třeba zajistit notářský zápis a následně vložit do katastru nemovitostí.

-          Začíná prosakovat střecha a bude potřeba, aby se na to někdo podíval. JUDr. Zlatohlávková – je třeba myslet na to, že tyto hasičárny mají svěřeny do správy JSDHO a ty jsou o ně povinny pečovat s péčí řádného hospodáře.

 

V 21:15 odešel pan Pešek

 

 

6. Územní plán obce

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 27.10.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah:

a)      Dne 19.10.2011 byla vyvěšena veřejná vyhláška, kterou se připravuje veřejné projednání územního plánu naší obce. Harmonogram by měl být následující: od 4.11.2011 by měl být čistopis (tj. po zapracování připomínek dotčených orgánů, největší diskuse okolo ochranného pásma budoucí R35) vyložen k nahlédnutí, 6.12.2011 by mělo proběhnout projednání s veřejností, 15.12.2011 je třeba případné schválení územního plánu zastupitelstvem, 16.12.2011 vyvěšení a tímto úkonem by byl proces územního plánu ukončen a 1.1.2012 by již platil nový. Dotace ve výši 794.000,- Kč na zpracování územního plánu obec již obdržela. 

 

Ing. Derner – Všestary mají nějakou barvu a jiné vesnice mají jinou barvu. Je přesvědčen, že tohle rozdělení do různých barev odpovídá reálnému stavu věci tak, jak dneska je. Nikoliv, že by se nám někdo snažil něco podstrčit. Jestli to chceme sjednotit, tak to sjednoťme, s tím opravdu problém nemám. Musíme se ovšem dohodnout, jak to chceme sjednotit.

JUDr. Zlatohlávková sdělila, že nám projektanti změny měli říct a ne, že si toho někdo ze zastupitelů všimne. Vesnicím je zapotřebí vtiskávat jasnou tvář již v územním plánu.

Ing. Derner – nikdo nezmění stav, jaký tady je pouze tím, že necháme překreslit barvy. A neříkáme v těch nových plochách, že budou zastavovací studie? Tam už omezujeme parametry.

JUDr. Zlatohlávková – ale omezujeme v souladu s územním plánem.

Ing. Derner – Územní plán nám však neříká přesně, co můžeme a co nemůžeme. Když jsme se snažili v dodatku územního plánu č. 3 /nad školkou/ vymezit, omezit něco nějak. Docpali jsme to do textu a paní architektka přišla s tím, že jdeme nad rámec toho, co nám územní plán umožňuje. To co chceme, můžeme určit až v územní studii. Vysvětlila, že takové omezení nemůžeme dát do územního plánu, jaké můžeme stanovit až v územní studii.

JUDr. Zlatohlávková – Územní studie, ale vychází z územního plánu. Předpoklad dává v územním plánu, a na to může navazovat územní studie.

Ing. Derner – mým cílem je připravit na stůl řešení, které projde schválením 15.12.2011.

p. Macháček – Kdy bude veřejné projednání?

Ing. Fof – veřejné projednání bude 6.12.2011 v hospodě u Bennyho od 18.00 hodin.

Ing. Svoboda – navrhuje, aby rozvojové plochy byly stejně barevné v celém území.

p. Macháček – územní plán neřeší vzájemné vztahy, ale řeší, jak vesnice mají vypadat.

Ing. Šandera – přidá se k většině, podle jeho názoru je to bitva ve sklenici vody. Z pohledu reálné zástavby je to skoro jedno. Jestli na to má někdo vyhraněnější názor, ať ho řekne.

Ing. Fof – také navrhuje zestejnit směrem k vesnickému bydlení.

p. Vladimír Došel – také navrhuje zestejnit směrem k vesnickému bydlení.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 187/2011: ZO rozhodlo o sjednocení obytných ploch v ÚPO Všestary jako ploch označených „plochy smíšené obytné – venkovské“.

Hlasování o usnesení č. 187/2011: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

b) S ohledem na již přijaté usnesení č. 13/2011 a žádost pořizovatele územního plánu je třeba určit jediného zastupitele pověřeného jednat ve věci územního plánu, když dosud byla jmenovitě určena JUDr. Zlatohlávková, Ing. Fof.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 188/2011: ZO ruší usnesení č. 13/2011.

Hlasování o usnesení č. 188/2011: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 189/2011: ZO jmenuje jako určeného zastupitele pro jednání o územním plánu Obce Všestary JUDr. Zuzanu Zlatohlávkovou.

Hlasování o usnesení č. 189/2011: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

7. Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 27.10.2011 není předkládána, neboť je třeba, aby zastupitelé své případné připomínky na jednání již předložili v písemné formě.

 

JUDr. Zlatohlávková – KHK má schválený územní plán. Protože zákon stavební mu ukládá, že do konce letošního roku je povinen přijmout zásady územního rozvoje (ZÚR), kraj na tom začal intenzivně pracovat. Postupně zásady územního rozvoje nabývají platnosti. Obec zveřejnila zásady územního rozvoje na obou úředních deskách, posléze sejmula a vrátila KHK.

 

 

8. Rozpočtová opatření

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 27.10.2011

Předkladatel: Jitka Kolovratníková - účetní obce, JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm a) zákona o obcích je rada obce oprávněna provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce, zmocnění radě dáno nebylo, a proto je rozpočtové opatření předkládáno shodně jako na jednání 6.10.2011, rozpočtové opatření je předkládáno nově.

 

Rozpočtové opatření č. 6

Zvýšení na straně příjmů:

§               položka           o Kč               poznámka

                 4116                 32.000,-        dotace z ÚP

                 4121                 40.500,-        dotace od obcí za žáky

                 4122                   3.182,-        dotace od Kraje na SDH

3632         2111                   1.500,-        poplatek za hrobové místo

3722         2112                   2.000,-        prodej popelnice, pytle na odpad

6171         2321                 72.500,-        finanční dar – občané, spolky za stromy

Příjmy celkem                  151.682,-

 

Zvýšení na straně výdajů

2219         5169                  15.500,-        pozemní komun. ostatní služby - úprava PD

                                                                    k autobus. zastávkám Lípa, Všestary

2321         5171                253.500,-        odpadní vody – opr. kanaliz. před I.st.ZŠ

3326         6121                    7.000,-        obnova kulturních památek

3412         5139                    8.500,-        bazén – nákup materiálu barvy

3612         5153                    3.000,-        byty- zálohy na plyn č.129, Bříza

3612         5154                  15.000,-        byty-zálohy elektřina č.129, Bříza

3745         5156                  10.000,-        technické služby – PHM

3745         5164                    2.000,-        technické služby – za pronájem techniky

4359         5156                    5.000,-        důchodci – PHM

5512         5139                    3.000,-        SDH – nákup materiálu

5512         5151                    3.100,-        SDH – vodné

5512         5171                    2.000,-        SDH – opravy techniky

6171         5137                    2.600,-        správa OÚ – nákup párty stany

6171         5169                  35.000,-        správa OÚ – ostatní služby – aktualizace

                                                                     dat, servisní smlouvy

6171         5171                  15.000,-        správa OÚ – opravy a udržování

6171         5172                    1.500,-        správa OÚ – programové vybavení

Snížení na straně výdajů

6409         5901               -230.018,-        nespecifikované rezervy

Výdaje celkem                 151.682,-

 

Příjmy celkem                151.682,-Kč      zvýšení

Výdaje celkem                151.682,-Kč     zvýšení

 

 

Rozpočtové opatření č.7

Zvýšení na straně příjmů

                 4223                 119.160,-        příjem dotace na ÚP ze SR

                 4223                 675.240,-        příjem dotace na ÚP z EU

Příjmy celkem                   794.400,-

 

Snížení na straně výdajů

4359         6123               - 240.000,-        dopravní prostředek – obědy

Zvýšení na straně výdajů

6171         5021                   30.000,-          DPČ a DPP

3111         6121                 130.000,-           akce – zateplení OÚ Všestary

6171         6121                 165.000,-           akce – zateplení MŠ Chlum

6409         5901                 709.400,-           nespecifikované rezervy

Výdaje celkem                  794,400,-

 

Příjmy celkem                  794.400,-Kč    zvýšení

Výdaje celkem                  794.400,-Kč    zvýšení

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9

Návrh usnesení č. 190/2011: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6 – zvýšení na straně příjmů o 151.682,- Kč, zvýšení na straně výdajů o 151.682,- Kč a rozpočtové opatření č. 7 – zvýšení na straně příjmů o 794.400,- Kč, zvýšení na straně výdajů o 794.400,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 190/2011: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Na doporučení finančního výboru se změní tyto §: rozpočtové opatření č.8

6171        2321                    - 72.000,-          finanční dar na stromy – správa OÚ   na

3745        2321                      72.000,-                      -„-                         zeleň

3412        5139                     -10.500,-          sportovní zařízení v majetku obce – bazén na

3429        5139                      10.500,-          ostatní zájmová činnost a rekreace – bazén

3412        5162                      -9.000,-

3429        5162                       9.000,-

3412        5169                     -30.000,-

3429        5169                      30.000,-

3412        5171                   -100.000,-

3429        5171                    100.000,-

3412        5222                       -4.000,-

3429        5222                        4.000,-

3412        6121                   -100.000,-

3429        6121                    100.000,-

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 191/2011: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8 – změna paragrafů.

Hlasování o usnesení č. 191/2011: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

9. Zrušení usnesení číslo 111/2011 a přijetí nového

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 27.10.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Předmětným usnesením bylo nahrazeno usnesení č. 21/2011. S ohledem na skutečnost, že dosud nedošlo ke sloučení parcel ve vlastnictví družstva do pozemkové parcely číslo 92/1 je nutné pro návrh vkladu do katastru přijmout usnesení nové, jehož zastupitelstvu předloženou formulaci by bylo vhodné již na jednání neměnit.

 

JUDr. Zlatohlávková – ve chvíli, kdy jsme měli podepisovat smlouvu, podívala jsem se do katastru nemovitostí a zjistila jsem, že věcné břemeno na 92/1 by nám končilo za vraty, jelikož to dosud nezcelili.  Až nyní požádalo družstvo o zcelení.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 192/2011: Zastupitelstvo obce ruší usnesení číslo 111/2011.

Hlasování o usnesení č. 192/2011: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 193/2011: Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene se Zemědělským družstvem Všestary, IČ 00124087 na pozemky v k.ú. Všestary za kupní cenu 162.000,- Kč a úplatně zřízené věcné břemeno za částku 10.000,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 193/2011: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

 

 

10. Odměny zastupitelů a členství ve výborech

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 27.10.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: S rezignací předsedy kontrolního výboru Ing. Dernera je třeba postavit najisto skutečnost, že Ing. Derner po rezignaci dále zůstal členem kontrolního výboru a to od 23.6.2011. Dále je třeba, aby zastupitelstvo rozhodlo o odměnách neuvolněných členů zastupitelstva podle vyhlášky č. 375/2010 účinné od 1.1.2011 (vyhláškou byla snížena odměna pro zastupitele pro rok 2011), a to přesto, že členové zastupitelstva pobírali na základě svého rozhodnutí méně, než činilo snížení odměny.    

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 194/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje odměny neuvolněným členům zastupitelstva dle zákona č. 375/2010 Sb. ve znění platném od 1.1.2011, když bylo projednáno v zastupitelstvu dne 27.1.2011, ale nebylo učiněno usnesení. Starosta 22.356,-Kč, člen rady 1.235,-Kč, předseda výboru 1064,-Kč, člen výboru 836,-Kč, člen zastupitelstva 450,-Kč.

ování o usnesení č. 194/2011: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 195/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje Ing. Michala Dernera od 23.6.2011  jako člena kontrolního výboru.

Hlasování o usnesení č. 195/2011: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

 

11. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 27.10.2011

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

obsah: V souladu s dohodnutým postupem (text smlouvy) s ČEZ Distribuce a.s. (zastoupená firmou PEN – projekty energetiky s.r.o.) byl předložen návrh smlouvy o zřízení věcného břemene (již jednou byla podobná smlouva podepsána – v tzv. lokalitě FATO). Předmětem smlouvy je realizace nového kabelového vedení NN v délce 5 m pro připojení nového RD na p.č. 145/7 ve Všestarech. Smlouva a nákres viz příloha. Věcné břemeno je tam na 2.000,-Kč.

 

JUDr. Zlatohlávková – Tento bod je to tu jen pro zachování kontinuity. Bylo projednáno RO a byl vysloven souhlas.

 

 

12. Žádosti spolků

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 27.10.2011

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

obsah:

TJ Sokol Chlum žádá o příspěvek ve výši 6.500,-Kč na kulturní odpoledne s dechovou muzikou Podzvičinka.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 196/2011: Zastupitelstvo obce souhlasí s příspěvkem pro TJ Sokol Chlum ve výši 6.500,-Kč na kulturní odpoledne s dechovou muzikou Podzvičinka z programu všestarské neziskovky.

Hlasování o usnesení č. 196/2011: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

TJ Sokol Všestary žádá o příspěvek ve výši 5.544,-Kč na nákup cvičební pomůcky – neoprenové plavecké rukavice (20ks), které se používají při aquaerobním cvičení.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 197/2011: Zastupitelstvo obce souhlasí s příspěvkem na nákup cvičební pomůcky – neoprenové plavecké rukavice /20 ks/ pro TJ Sokol Všestary ve výši 5.544,-Kč z programu všestarské neziskovky.

Hlasování o usnesení č. 197/2011: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Nohejbal klub Bříza společně s SDH Bříza žádají o příspěvek ve výši 9.000,-Kč na nákup el. materiálu, který byl použit na elektroinstalační práce v buňce a na místním hřišti.

 

Ing. Fof  sdělil, že buňka a místní hřiště je ve vlastnictví obce. Na elektroinstalační práce je potřeba revize a povolení, a aby to dělal někdo na vlastní podnět bez povolení, není možné.

JUDr. Zlatohlávková uvedla, že bude navrhovat, aby se to odpojilo. Nemůžeme za toto odpovídat bez revize.

p. Macháček – pokud ví, tak elektroinstalační práce prováděl elektrikář.

Ing. Derner – bezpochyby tu nastalo procesní pochybení. Mělo tu dojít k součinnosti obce, potažmo, je-li to na obecním majetku, tak v podstatě se souhlasem obce, a jestli je to obecní, tak by to měla obec zaplatit sama od sebe. Jsem pro zaplacení, ale až po revizi.

Ing. Šandera – zásadně nesouhlasí se zaplacením. Stanoví se pravidla, která budou platit pro všechny spolky stejně nebo pro nikoho. Připadá mu, že tu máme společenské organizace dvojího významu, jedny, kterým je umožňováno napojení na elektroměry obce a je jim hrazena el. energie a druhým, kterým v podstatě na jejich vlastní spotřebu el. energie není přispíváno. Neměl by  nic proti tomu, aby to bylo v majetku obce, ten kdo využívá ke své činnosti majetek obce, nechť obec požádá, jestli si tam nemůže vylepšit třeba elektroinstalaci, ale za peníze, které dostává jako příspěvkové na činnost a poté s tím nebude mít problém. Byl by velmi rád, abychom stejné metry jako máme na hasičské sbory, užili i na TJ Sokol Všestary, případě jiné organizace, které zde působí. Pojďme se rozhodnout, že budeme všem organizacím jako obec hradit spotřebu elektrické energie, nebo se pojďme rozhodnout, že nebudeme hradit žádné organizaci elektrickou energii, nebude s tím mít problém.

Ing. Derner – ze strany nohejbalového klubu byla zřejmě snaha něco vylepšit, ale došlo k nedorozumění.

Ing. Šandera – hasiči jako zájmová organizace je to samé jako šachisté či nohejbalisté, popř. TJ Sokol Všestary. Hasiči, jako začleněná složka do nějakého záchranného systému to vnímám, mají jisté výsady, priority a obec je musí financovat, ale tady se musí chtě nechtě udělat nějaká demarkační čára. Jinak vždy v členech jiných (nehasičských) spolků musí být zákonitě pocit ukřivdění, že obec nepřistupuje ke všem spolkům na základě stejných pravidel.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 198/2011: Zastupitelstvo obce souhlasí s příspěvkem ve výši 9.000,- Kč na nákup el. materiálu, který byl použit na elektroinstalační práce v buňce a na místním hřišti pro Nohejbal klub Bříza společně s SDH Bříza za předpokladu, že tato částka bude odečtena z programu všestarské neziskovky. Příspěvek bude poskytnut po vyhotovení revizní zprávy nové elektrické instalace. V případě, že u obou spolků není dostatečná částka příspěvku na činnost letošního roku, bude chybějící částka odečtena z příspěvků na rok 2012.

Hlasování o usnesení č. 198/2011: pro 7, proti 2, zdržel se hlasování 0nebylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9

Návrh usnesení č. 199/2011: ZO souhlasí s podanou žádostí Nohejbal klub Bříza společně s místním SDH o příspěvek za provedené elektroinstalační práce ve výši 9.000,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 199/2011: pro 0, proti 7, zdržel se hlasování 2nebylo schváleno.

 

 

 

13. Schválení faktur

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 27.10.2011

Předkladatel:  Ing. Vladimír Fof

 

obsah:

 • Ing. Zdeněk Hrouda, IČ: 67480659, částka 34.800,- Kč, zpracování projektu-Energeticky úsporná opatření MŠ Chlum (v usnesení č. 133/2011 byla odsouhlasena nabídka na 34.800,-Kč),
 • Stavební keramika spol. s r. o., IČ: 655767, částka 13.343,- Kč, vybavení koupelny v č.p. 54 Bříza,
 • Stavební keramika spol. s r. o., IČ: 655767, částka 22.148,- Kč, obklady, dlažba v č.p. 54 Bříza.
 • Erbs Milan – provádění staveb, IČ 73576301, částka 39.446,- Kč, materiál, zednické práce, práce na obkládání v čp. 54 Bříza /koupelna, záchod, kuchyň/.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 200/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktur:  

 • Ing. Zdeněk Hrouda, IČ: 67480659, částka 34.800,- Kč, zpracování projektu-Energeticky úsporná opatření MŠ Chlum,
 • Stavební keramika spol. s r. o., IČ: 655767, částka 13.343,- Kč, vybavení koupelny v č.p. 54 Bříza,
 • Stavební keramika spol. s r. o., IČ: 655767, částka 22.148,- Kč, obklady, dlažba v č.p. 54 Bříza.
 • Erbs Milan – provádění staveb, IČ 73576301, částka 39.446,- Kč, materiál, zednické práce, práce na obkládání v čp. 54 Bříza /koupelna, záchod, kuchyň/.

Hlasování o usnesení č. 200/2011: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Sděleno JUDr. Zlatohlávkovou, že byt v č.p. 54 Bříza nebyl obyvatelný, byl plesnivý a zdravotně závadný.

 

 

14. Informace – Řízení o návrhu územního plánu Dohalice

obsah:

Návrh územního plánu Dohalice bude veřejně projednán ve středu 23.11.2011 v 16:00 hodin v „Hospůdce U Jonešů“ v Dohalicích.

 

 

15. Závěr

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 23:30 hodin.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018