Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne: 27.06.2013

 

Místo konání: Hostinec Na bojišti, místní část Chlum, obec Všestary
Přítomni: Marika Čapková Dohnalová, Jaroslav Došel, Ing. Vladimír Fof, Martin Hájek, Ing. Radek Jásenský, Josef Macháček, Josef Pešek, Ing. Milan Svoboda, Ing. Pavel Šandera, Přemysl Vecek, Josef Václavík.
Omluveni: Ing. Michal Derner, Vladimír Došel, MVDr. Michal Novák, JUDr. Zuzana Zlatohlávková.
 
Zahájeno: 19:10 hod.
 
Zasedání zastupitelstva Obce Všestary zahájil místostarosta Ing. Vladimír Fof, přivítal přítomné a přečetl dopis od paní starostky s omluvou její neúčasti.
 
Návrh programu
 1. Zahájení, schválení programu
 2. Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 3. Audit obce za rok 2012, závěrečný účet za rok 2012, schválení účetní závěrky za rok 2012
 4. Rozbor plnění rozpočtu obce – aktuální daňové příjmy, rozpočtové opatření č. 6
 5. Žádosti o dotace
 6. Připomínky občanů
 7. Kontrola usnesení
 8. Zpráva z rady obce
 9. Vyjádření vlastníka nemovitosti dotčené stavbou Dálnice D11 stavba 1106, změna MÚK Plotiště
 10. Základní škola a mateřská škola, Všestary – inspekční zpráva, neinvestiční náklady na žáka
 11. Věcná břemena, právo provést stavbu
 12. Dlouhodobý plán péče o veřejnou zeleň,  její ochrana a údržba
 13. Dohoda o náhradě dle zákona č. 229/1991 Sb.
 14. Darovací smlouva – Charita Červený Kostelec
 15. Hřbitovní zdi (hřbitov v k.ú. Lípa, v k.ú. Všestary)
 16. Muzeum československých autíček
 17. Informace
 18. Schválení faktur
 19. Žádosti spolků
20. Závěr
 
Předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo svoláno a uveřejněno v souladu se zákonem a jednacím řádem, přítomno je 11 zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné, bude následovat schválení programu, určení zapisovatele a volba návrhové komise. Rozprava bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť. Zápis z předchozího jednání byl vyhotoven, ověřen a je předložen k nahlédnutí.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 65/2013: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 27.06.2013
Hlasování o usnesení č. 65/2013: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 
2. Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 • Jako zapisovatelka určena slečna Andrea Netušilová
 
 • Do návrhové komise byli navrženi: Ing. Svoboda, Ing. Šandera
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 66/2013: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 27.06.2013 návrhovou komisi ve složení Ing. Šandera, Ing. Svoboda
Hlasování o usnesení č. 66/2013: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 • Na ověřovatele zápisu byli navrženi: paní M. Čapková Dohnalová, p. Došel Jaroslav
 

Hlasování o usnesení č. 67/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.
 
 
3. Audit obce za rok 2012, závěrečný účet za rok 2012, schválení účetní závěrky za rok 2012
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 27.06.2013
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková, Kristýna Posejpalová
 
Obsah: Dne 2.4.2013 a 3.4.2013 proběhl audit obce za rok 2012, nezjistil závažné chyby a nedostatky, zjistil pouze méně závažné chyby a nedostatky. Především nezveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele (na základě novely zákona o veřejných zakázkách, která nabyla účinnosti dne 30.4.2012 (smlouva je ze dne 17.9.2012 na částku 1.670.692,97Kč (s DPH) § 147a zákona o veřejných zakázkách nenavazuje na § 12 téhož zákona, tj. jako malou zakázku označuje zakázku do 500.000,- Kč zatímco definice v § 12 ji limituje částkou 3,000.000,- Kč, vždy bez DPH). Jediný účet, který se v rámci inventarizace nepodařilo zinventovat je účet 374, kde byl shledán rozdíl ve výši 500.000,- Kč. Obecně lze říci, že takový audit obec neměla po mnoho let, je však třeba zjistit zjištěný nedostatek na účtu 374 odstranit, když smlouvy o dílo na veřejné zakázky na profilu zadavatele jsou již zveřejněny.   
 
Dále je třeba schválit účetní závěrku za rok 2012. Účetní závěrka vyvěšena na úřední desce, stejně jako závěrečný účet obce.
 
Ing. Fof: zastupitelé obdrželi podklady v elektronické podobě.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 68/2013:
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce, závěrečný účet obce za rok 2012 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 s výhradou nedostatků ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření:
Odstranit dle „Zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2012“ tyto méně závažné chyby a nedostatky
1)      Zjistit skutečný stav účtu 374
termín: 31.8.2013
zodpovídá: účetní obce
2)      Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu na veřejnou zakázku, výši skutečně uhrazené ceny a seznam subdodavatelů.
                                                                                                                                  termín: 01.07.2013
                                                                                                                      zodpovídá: starostka obce
Hlasování o usnesení č. 68/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 69/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Všestary za rok 2012 (příloha č. 2 – výkaz zisku a ztrát), když ztráta je kryta nerozděleným ziskem minulých let ve výši 10.932.000 Kč. Hospodářský výsledek: 5.521.000 Kč.
Hlasování o usnesení č. 69/2013: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.
 
 
4. Rozbor plnění rozpočtu obce – aktuální daňové příjmy, rozpočtové opatření č. 6
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 27.06.2013
Předkladatel: Kristýna Posejpalová
 
K. Posejpalová: vytvořila pro zastupitele tabulku, jakým způsobem daně přicházejí a k tomu vytvořila i graf.
 
Obsah:  
 
Aktuální daňové příjmy obce
 
Účetní obce vytvořila pro přehled tabulky s daňovými příjmy od roku 2009 do 7.6.2013 společně se znázorněním v grafu. Viz příloha.
 
Rozpočet
 
K plnění rozpočtu je v příloze přiložena přehledná sestava s plněním od 1.1.2013 do 20.6.2013.
 

Rozpočtové opatření č. 6
 
§
položka
ÚZ
text
částka
PŘÍJMY
 
1122
 
Daň z příjmu obce za rok 2012
67 000
 
1211
 
DPH
100 000
 
1355
 
Loterie
15 000
3613
2111
 
Nebytové hospodářství - příjmy z poskytovaných výrobků a služeb
10 000
3639
2119
 
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
4 000
3639
2131
 
Příjmy z pronájmu pozemků
115 500
6310
2324
 
Peněžní plnění nahrazující úrok - daňový účet
500
6320
2322
 
Pojistné plnění - sloup VO Chlum
6 000
 
 
 
 
 
318 000
VÝDAJE
2212
5137
 
Silnice - dopravní značení
15 000
2219
5171
 
Ostatní pozemní komunikace - opravy a udržování (cyklostezky, lesní cesty)
-357 000
3341
5171
 
Rozhlas a televize - opravy a udržování
11 000
3412
6121
 
Sportovní zařízení v majetku obce - PD na snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny
60 000
3745
5169
 
Odborný průzkum stromů v obci Všestary
130 000
3612
5154
 
Bytové hospodářství - elektrická energie
5 000
3612
5171
 
Bytové hospodářství - opravy a udržování
290 000
5512
5167
 
Školení SDH - dýchací technika
7 000
5512
6121
 
Dokumentace pro stavební povolení na hasičskou zbrojnici v Bříze
30 000
6171
5137
 
Správa OÚ - DDHM (zahradní stany, PC k rozhlasu, kované mříže suterén OÚ, ochranná skříň na PB bombu)
60 000
 
6399
5362
 
Platby daní a poplatků SR - DzP obce za rok 2012
67 000
 
 
 
 
 
318 000
 
 
 
 
 
 
Celkové příjmy
 
 
 
 
318 000
Celkové výdaje
 
 
 
 
318 000
Rozdíl P a V
 
 
 
 
0

 
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 70/2013: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6 přijaté radou obce dne 17.6.2013.
Hlasování o usnesení č. 70/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.
 
 
5. Žádosti o dotace
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 27.06.2013
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: Ke všem níže uvedeným projektům – jakmile bude Státním fondem životního prostředí předložena smlouva o dotaci, bude třeba takové smlouvy na zastupitelstvu schválit, neboť ke všem projektům proběhla projektová příprava, byly zpracovány energetické audity, zahájeny práce na vybrání zhotovitelů díla, když se jedná o budovy školní, kdy je třeba maximální měrou využít období letních prázdnin.
 
a) „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Chlum“
Zhotovitelem díla (oprava střechy, zateplení, výměna oken) z výběrového řízení se stala společnost STAVORECYKLA s.r.o., Vrbová 655, 526 01 Ústí nad Orlicí, autorský dozor bude na základě smlouvy provádět Ing. Zdeněk Hrouda (zhotovitel projektové dokumentace). Stavební dozor a bezpečnost zdraví při práci bude na základě mandátní smlouvy a předchozího výběrového řízení, když o vítězi rozhodla rada obce na svém jednání dne 17.6.2013 provádět M-Stav s.r.o., IČ: 260 03 589. Všichni vyzváni k podpisu smlouvy, smlouva o dílo smí být podepsána po ukončení lhůty pro podání námitek.
 
Ing. Fof: Takto se stalo ve čtvrtek minulý týden a v pondělí došlo k předání staveniště a v podstatě tento projekt se může rozjet. V tuto chvíli tomu nic nebrání.
 
b) „Snížení energetické náročnosti budovy Obecního úřadu ve Všestarech“
Po zveřejnění výsledku (akceptace doručena) začalo vedení obce připravovat ve spolupráci se zpracovatelem žádosti o dotaci – Energy Benefit Centre, s.r.o. zadávací dokumentaci na zhotovitele díla. Dále bude nutné připravit zadávací podmínky pro stavební dozor a bezpečnost zdraví při práci, je třeba určit, zda se této činnosti má ujmout investiční výbor, autorský dozor bude provádět autor projektové dokumentace Ing. Zdeněk Hrouda.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním: 11
Návrh usnesení č. 71/2013: Zastupitelstvo obce ukládá pro akci:„Snížení energetické náročnosti budovy Obecního úřadu ve Všestarech“,
1)      investičními výboru vypracovat zadávací podmínky pro výběrová řízení na TDI a BOZP
2)      radě obce provést výběrová řízení na TDI a BOZP
3)      radě obce určit vítěze výběrových řízení na zhotovitele díla, TDI a BOZP
4)      starostce obce uzavřít smlouvy s vítězi výběrových řízení
Hlasování o usnesení č. 71/2013: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.
 
 
c) „Snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny ZŠ Všestary“
Po zveřejnění výsledku (akceptace dosud nedoručena) začalo vedení obce připravovat ve spolupráci se zpracovatelem žádosti o dotaci – Energy Benefit Centre, s.r.o. zadávací dokumentaci na zhotovitele díla. Dále bude nutné připravit zadávací podmínky pro stavební dozor a bezpečnost zdraví při práci, je třeba určit, zda se této činnosti má ujmout investiční výbor, autorský dozor bude provádět autor projektové dokumentace Ing. Bohuslav Řičař (PLANNING ART s.r.o.).
 
Ing. Fof: Stavební povolení máme od pátku a opravdu není na co čekat.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním: 11
Návrh usnesení č. 72/2013: Zastupitelstvo obce ukládá pro akci:„Snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny ZŠ Všestary“,
1) investičními výboru vypracovat zadávací podmínky pro výběrová řízení na TDI a BOZP
2) radě obce provést výběrová řízení na TDI a BOZP
3) radě obce určit vítěze výběrových řízení na zhotovitele díla, TDI a BOZP
4) starostce obce uzavřít smlouvy s vítězi výběrových řízení
Hlasování o usnesení č. 72/2013: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.
 
 
d) Snížení energetické náročnosti budovy školy 1. stupně ve Všestarech
Vedením obce učiněny první kroky pro případné podání žádosti v dalším vyhlášeném kole spočívající v jednání s energetickým auditorem, s autorem projektu na zbavení budovy vlhkosti panem Petrem Bořke o zaměření budovy.
V této souvislosti jsou zastupitelé informováni o tom, že rada obce na svém jednání dne 17.6.2013 přijala usnesení, kterým byla vybrána nejvýhodnější nabídka ve vypsaném výběrovém řízení na zakázku malého rozsahu na zbavení budovy vlhkosti, nejvýhodnější nabídku podala společnost REKOS S+D s.r.o., uchazeči informováni, zároveň proběhlo výběrové řízení na stavební dozor.
 
Ing. Fof: Dnes si firma převzala staveniště. Pro následné přihlášení do projektu na zateplení, nebo alespoň výměnu oken bude zapotřebí zaměření budovy.
 
Ing. Šandera: Poprosil, aby se ve smlouvě vyskytlo, že zaměření nám předá v otevřené podobě, a že to bude vlastnictví obce, aby to nezůstalo ve formátu PDF. Pro další akce nám je to ve formátu PDF k ničemu.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním: 11
Návrh usnesení č. 73/2013: ZO ukládá vedení obce objednat zaměření stávajícího stavu objektu budovy školy 1. stupně ve Všestarech a zpracování energetického auditu.
Hlasování o usnesení č. 73/2013: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.
 
Zastupitelstvo musí přijmout patřičná usnesení k tomu, pokud chce, aby vedení obce mohlo pokračovat v projektové přípravě na zateplení. Opakovaně se uvádí, že programovací období rokem 2013 končí a není zřejmé, zda takto masivní podporu bude mít zateplování budov i v dalším programovacím období. Využití peněžních prostředků obce je zcela v rukách zastupitelů.
 
 
6. Připomínky občanů
 
Žádost na prodej, či pronájem pozemku – Šitlerovi.
Ing. Fof: Uvedl, že se jedná o pozemek ve Všestarech pod kostelem směrem dolů k Melounce, který má tvar trojúhelníku. Šitlerovi si nechali zaměřit pozemek a u pěšiny od půlky plotu směrem dolů to zasahuje na obecní pozemek. Pokud by se to dávalo jako pronájem, měl by se udělat záměr na pronájem pozemku.
p. Pešek: Rozhodně by se pozemku nezbavoval, byl by také pro to maximálně pronajmout.  
J. Došel: Jednou jsme se domluvili, že se nebudeme zbavovat obecních pozemků, tudíž je také pro dlouhodobý pronájem.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 74/2013: Zastupitelstvo obce souhlasí s vyhlášením záměru na dlouhodobý pronájmem části pozemku parc. č. 396/1 v k.ú. Všestary o výměře cca 20m2
 v sousedství pozemku KN st. 36. Zájemci navrhnou časovou délku pronájmu a cenu.
Hlasování o usnesení č. 74/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.
 
pí. Krejčová – voda v domě na Lípě:
Před měsícem byla na schůzi a požadovala nějaké řešení. Není zatím nic uděláno. Je majitelkou domu. Zemřel jí muž, který jí odkázal dům. Paní starostka jí půjčila vysoušeče a vysoušela 30 litrů denně. Před barákem je udělaný trychtýř a všechna voda jde do baráku. SUSka tam byla něco zaměřit, že tam dá obrubníky a zatím se stále nic neděje. 2 roky chodí za paní starostkou, jestli se udělá odtok. Co se s tím bude dělat. Je těžce nemocná, po mrtvice, nemůže pořádně mluvit a chytá si vodu, aby si došla na záchod.
 
Ing. Fof: Problém byl i v tom, že v průběhu povodní volala paní Krejčová na Magistrát (MMHK) na povodňovou linku. Jedná se v podstatě o zneužití linky. Omlouval se krizovému centru.
 
Ing. Šandera: Jediné, co můžeme udělat je, že zaurgujeme SUSku. To je tak jediné, co obec může udělat.
Paní Krejčová: Před obývákem mi udělali díru, která je 80 cm hluboká a která jde do kopce. Je tam vyzděný příkop, dala se tam trubka a pod tou trubkou mi to teče všechno do baráku.
Ing. Fof: Ví pouze o tom, že se řešil svod vedle baráku, že se udělá, aby voda šla pryč. Neudělalo se to z toho důvodu, že tam už nejsme na obecním pozemku.
p. Pešek: navrhuje pohonit SUSku a investiční výbor by se tam mohl jít podívat, aby se z toho udělal nějaký závěr.
 
Ing. Šandera – Stromy na sokolovně
Chtěl připomenout, že je potřeba soudně znalecký průzkum bříz na sokolovně, v jakém jsou stavu /ohledně kácení či nekácení/. Neví, jestli už v tom případě bylo nějak konáno nebo nikoli.Připomíná, že je půl roku pryč, aby se na to nezapomnělo. Neví, jestli se kolem toho něco děje či nikoli, byl by rád, aby byl Sokol Všestary byl nějakým způsobem vyrozuměn, jestli něco probíhá nebo neprobíhá.
Paní starostka řekla, že někoho sežene. Jde mu především o stromy na sokolovně. Potřebují rozhodnutí, co se může kácet a co se nemůže skácet. Vznáší připomínku, aby obec začala v této věci nějak konat.
 
p. Pešek: Minulý týden viděl nějaké dvě paní, které zřejmě stromy zkoumaly.
 
Jar. Došel: Viděl by to taky tak, že se objedná někdo s kulatým razítkem, aby nám ukázal, které se můžou vykácet a které ne a bylo by to vyřešené. Jsou už dost vysoké. A místo těch, které se pokácejí, se vysázejí nové a bude to.
 
Ing. Šandera: V tuto chvíli je problém na straně obce, že nám nemůže vystavit rozhodnutí na to, co můžeme kácet, případně co nemůžeme kácet. Žádost je podaná. Nevíme jestli je špatně podaná nebo co s ní je. Žádost byla regulerně podaná v únoru, nyní máme červen a stále nevíme co s tím.
 
Ing. Černý Pavel  – Úvoz mrtvých
Chtěl se zeptat, jestli se bude něco dělat s úvozem mrtvých. Jsou tam metrové kopřivy a nedá se tam tudy téměř jít.
Ing. Fof: Tráva roste nyní velmi rychle všude. Technické služby obce to dají do pořádku.
 
Jaroslav Došel - mostek:
Chtěl se zeptat na mostek u dílny. Petr Šandera sdělil, že mostek bude zapotřebí celý předělat. Ing. Šandera – názor projektanta leží určitě na obecním úřadě. Je nyní na obci, co se s tím bude dělat dále. V prostředku jsou spadlé nějaké cihly nebo kameny.
Jar. Došel: Viděl by to na to, udělat tam nějakou šachtu velkou betonovou. Na kopání silnice to moc nevidí.
Ing. Šandera: Na tahu je nyní obec, aby řekla takhle projektuj, nebo že se to zadá někde jinde.
 
Přemysl Vecek – cesta ke hřbitovu
Chtěl by poděkovat za opravu cesty ke hřbitovu. Mrzí ho jedna věc, že spousta prasklin není zadělaných a prorůstá tam tráva. Voda se dostává mezi asfalt. Bude potřeba s tím stejně něco udělat.
 
Ing. Šandera – trošku naváže na minulé zastupitelstvo. Peníze, které se zaplatily v Rosnicích, jsou srovnatelné s cestou na Chlumu. Kvůli cestě v Rosnicích jsme s tím strávili tři zastupitelstva, bylo na to děláno výběrové řízení, kdežto na Chlumu za stejné peníze bez výběrového řízení, bez podání nabídek to bylo uděláno z ruky. V září bude navrhovat, aby kompetence, které má rada v současné době téměř bezbřehé, smrskly vyloženě na to, které jsou dané zákonem. Toto se mu velmi nelíbí.
 
p. Pešek - Má z toho stejný pocit, v Rosnicích se to udělalo, ale tam ta cesta byla téměř na terénní auto. V plánu má požadavek na opravu další části komunikace a je zvědavý, jestli to bude rychleji.
 
p. Hájek: Myslí si, že výběrové řízení na tuto cestu na Chlumu proběhlo, bylo to souběžně s opravou komunikace na Čistěves a ještě v tom výběrovým řízení byla oprava silnice od konce lesa k mauzoleu. Od toho se upustilo, jelikož to bylo extrémně drahé.
 
Ing. Šandera: Byl by docela rád věděl, na příště, jakým zastupitelstvem to prošlo, jestli byla schválená oprava silnice na Chlumu a rád by viděl částku. Rád by prověřil, jakým usnesením zastupitelstva byla povolena částka cca 350.000,- Kč na základě výběrového řízení.
 
Přestávka: 20:40 – 20:50 hod.
 
7. Kontrola usnesení
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 27.06.2013
Předkladatel: Josef Macháček
 
Viz usnesení v příloze
p. Macháček: Podklady pro kontrolu usnesení paní starostce poslal a tak, jak měla představu, to doplnila.
 
 
8. Zpráva z rady obce
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 27.06.2013
Předkladatel: Ing. Vladimír Fof
 
V mezidobí od posledního zasedání ZO proběhly dvě zasedání RO.
3.6.2013 rada obce projednala:
1. Zhotovitel díla MŠ Chlum - STAVORECYKLA s.r.o., IČ: 287 76 411
2. Povodňová komise
 
17.6.2013 rada obce projednala:
1. Program dnešního jednání zastupitelstva
2. Rozpočtové opatření
3. Uzemní studie – Všestary nad školkou lokalita V-27 a V-28
4. Regionální soutěž TFA
5. schválení vítězů VŘ – TDI a BOZP MŠ Chlum, zhotovitel díla - podřezání 1.st. ZŠ
 
p. Macháček: dotázal se, zda v době povodní byl nějaký problém v okolních vesnicích?
p. Vecek: Povodňová komise zasedala v době, kdy byl vyhlášený stav nouze. Bylo domluveno, kde je složený písek, kde jsou uskladněny pytle atd.
p. Macháček: Pokud byl nějaký problém na Lípě, tak se tam můžou nějaké pytle naplnit a můžou se tam dát.
 
 
9.Vyjádření vlastníka nemovitosti dotčené stavbou Dálnice D11 stavba 1106, změna MÚK Plotiště
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 27.06.2013
Předkladatel: Ing. Vladimír Fof
 
Obsah: Firma Valbek, spol. s r.o. v zastoupení investora ŘSD ČR žádá o souhlas s umístěním části stavby MÚK (mimo úrovňové křížení) Plotiště na pozemcích ve vlastnictví obce Všestary, jako podklad pro vydání územního rozhodnutí. Tvar křižovatky byl změněn. Jedná se především o dočasný zábor v průběhu stavby do 1 roku (p.č. 226/1, 226/3, 251, 257/2, 266/1 v k.ú Bříza u Všestar). Trvalý zábor je na pozemku p.č. 306/24 – ostatní plocha v k.ú Bříza u Všestar. Tam má být most pod dálnicí D11 pro polní cestu ze Břízy směrem do polí k Plotištím.
Na dubnovém zasedání ZO k tomu bylo přijato usnesení:
Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 44/2013: Zastupitelstvo obce preferuje variantu místní komunikace s podjezdem pod dálničním tělesem D11 u místní části Bříza obce Všestary.
Hlasování o usnesení č. 44/2013: pro 8 proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.
 
p. Hájek: nebylo by vhodné jim ten pozemek odprodat? Aby nám poté nespadlo do klína něco, o co se potom bude muset obec starat.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 75/2013: Zastupitelstvo obce souhlasí s umístěním stavby „Dálnice D11 stavba 1106 Hradec Králové – Smiřice, změna MÚK Plotiště“.
Hlasování o usnesení č. 75/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.
 
 
10. Základní škola a mateřská škola, Všestary – inspekční zpráva, neinvestiční náklady na žáka
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 27.06.2013
Předkladatel: Ing. Vladimír Fof
 
Obsah: Na obec dorazila inspekční zpráva od České školní inspekce o inspekční činnosti v naší organizaci „Základní škola a mateřská škola, Všestary“. Inspekce proběhla ve všech částech (MŠ Chlum, MŠ Všestary, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ). Inspekční zpráva obsahuje 16 listů. V krátkosti lze říci, že vedení školy bylo ve zprávě pochváleno a nebyla nalezena žádná pochybení.
 
ZŠ a MŠ, Všestary předložila výpočet částek neinvestičních nákladů na žáka za rok 2012. Neinvestiční náklady se počítají za předchozí kalendářní rok a v následujícím roce se uplatňují. V minulosti obec tyto náklady požadovala po okolních obcích. Částka za jednotlivé služby (školka + obědy, škola + obědy) se násobila počtem žáků s trvalým bydlištěm z příslušné obce. Od letošního roku (2013) mají peníze díky novému rozpočtovému určení daní chodit přímo obci z MF (více v příloze). Bohužel není jasné, jak velká ta částka nakonec bude. Hodně záleží na tom, jak stát bude úspěšně hospodařit a vybírat daně.
Naše obec, ale nějakou částku na úhradu může od ostatních obcí chtít. Je to ale spíše na domluvě.
 
Ing. Fof: Stavil se na krajském úřadě, aby mu vysvětlili, jaké peníze chodí od nich na žáky, bylo mu sděleno, že to nechodí přes kraj, ale chodí to přímo na obec v rámci rozpočtového určení daní.
 
p. Vecek: pokud z Mokrovous půjdou děti do školky na Chlum, tak po nich nemůžeme nic požadovat, jako náklady?
 
Ing. Fof: V současné době nikoli. Ale do školky je přijmout nemusíme. V současné době je to na vodě a bude se čekat, co přijde z ministerstva financí. Je otázka, zda schvalovat usnesení ve stejné podobě, jako v minulosti, když to není od koho požadovat.
Ing. Šandera: Nedáme nic za to, když oslovíme obce, jestli nám přidají na neinvestiční náklady. Když se nezeptáme, tak ani nic nedostaneme.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 76/2013: ZO schvaluje neinvenční náklady v částkách na žáka za rok 2012 v ZŠ 3.051,- Kč, na žáka MŠ Všestary 4.317,- Kč, na žáka MŠ Chlum 3.509,- Kč, náklady na strávníka ve školní jídelně 1.647,- Kč a pověřuje vedení obce jednáním s přiškolenými obcemi o zaplacení těchto nákladů.
Hlasování o usnesení č. 76/2013: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.
 
 
11. Věcná břemena, právo provést stavbu
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 27.06.2013
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve znění smlouvy o zřízení věcného břemene Smlouva č.: IV-12-2011273/VB/1, kterou se zřídí věcné břemeno na pozemku 339 v k.ú. Chlum u Hradce Králové pro p.č. 45/2, Zvěřina, příp.knn byla předložena v dohodnutém znění a je možné ji schválit.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 77/2013: Zastupitelstvo obce akceptuje návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve znění smlouvy o zřízení věcného břemene Smlouva č.: IV-12-2011273/VB/1, kterou se zřídí věcné břemeno na pozemku 339 v k.ú. Chlum u Hradce Králové pro p.č. 45/2, Zvěřina, příp.knn. 
Hlasování o usnesení č. 77/2013: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.
 
Obsah: Smlouva o právu provést stavbu je obci předkládána z opatrnosti, nebo´t podle výkladu stavebního úřadu nestačí k vydání stavebního povolení smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Forma smlouvy není předepsaná.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 78/2013: Zastupitelstvo obce akceptuje návrh smlouvy o právu provést stavbu na pozemku 339 v k.ú. Chlum u Hradce Králové pro p.č. 45/2, Zvěřina, příp.knn. 
Hlasování o usnesení č. 78/2013: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.
 
 
12. Dlouhodobý plán péče o veřejnou zeleň, její ochrana a údržba
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 27.06.2013
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: Obec zadala dendroložce, Ing. Lence Hladíkové vypracování posudku na veškerou vzrostlou zeleň na pozemcích ve vlastnictví a spoluvlastnictví. Cílem zadání je rozpracování komplexní péče o vzrostlou zeleň do pětiletého období s rozdělením na nejakutnější péči a popis péče. Tímto obec získá přehled o stavu svých stromů (keře nejsou zadány) a úřad konečně odborný podklad pro svá rozhodnutí ve věci kácení stromů. S ohledem na upozornění dendroložky, že s ohledem na vyhlášené a připravované dotační tituly nebude mít pravděpodobně čas se tomuto zadání věnovat, byla objednávka odeslána ihned, a to i s ohledem na to, že nebylo obratem obecním úřadem povoleno pokácení cca 10 stromů na obecních pozemcích (Ing. Šandera) a další připomínce na minulém jednání, aby to netrvalo nepřiměřeně dlouho (Ing. Derner).
 
Zároveň v rámci odstranění větví nad sakristií Kostela Proměnění Páně na Chlumu (na místě byla plošina a tedy se vyčistil i listím znečištěný okap v této části) byla provedena kontrola vazeb. Vazby byly zrevidovány nejen na Chlumu, ale ve všech obcích a jejich stav je popsán v zasílané příloze.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 79/2013: Zastupitelstvo obce souhlasí s vypracováním dlouhodobého plánu péče o veřejnou zeleň, její ochranu a údržbu. 
Hlasování o usnesení č. 79/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.
 
 
13. Dohoda o náhradě dle zákona č. 229/1991 Sb.
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 27.06.2013
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: S ohledem na počátek, průběh a následek na počínání tehdejšího Čs. státu – MNV Všestary je zastupitelům po splnění zákonných náležitostí (zejména doložení dědického titulu) předložena  dohoda, která má odstranit vzniklou majetkovou křivdu, a to bez finanční sankce pro obec. Nárok bude vypořádán podle dohody. Rada obce s dohodou souhlasí a doporučuje ji schválit. 
 
p. Macháček: Vysvětlil zastupitelům, o jakou křivdu se mělo jednat. Je to věc, která se stala před cca 30 lety.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 80/2013: Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením dohody o náhradě dle zákona č. 229/1991 Sb. v platném znění s panem Zdeňkem Šimonem, nar. 30.04.1947, trvale bytem Lípa nad Orlicí č. p. 70 ohledně nemovitosti č. p. 56 ve Všestarech. 
Hlasování o usnesení č. 80/2013: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.
 
 
14. Darovací smlouva – Charita Červený Kostelec
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 27.06.2013
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: Oblastní charita Červený Kostelec, IČ: 486 23 814 žádá o poskytnutí daru na provoz hospicu. V minulých letech byly žádosti vyřízeny kladně a předmětem daru byla částka 10.000,- Kč. 
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 81/2013: Zastupitelstvo obce akceptuje návrh darovací smlouvy mezi Obcí Všestary jako dárcem a Oblastní charitou Červený Kostelec, IČ: 486 23 814 na částku 10.000,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 81/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.
 
 
15. Hřbitovní zdi (hřbitov v k.ú. Lípa, v k.ú. Všestary)
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 27.06.2013
Předkladatel: Ing. Vladimír Fof
 
Obsah: Už to začíná být evergreen. O zdech se mluvilo na březnovém i na minulém zasedání ZO.
Minule došlo k posunu a byla přijata dvě usnesení:
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 57/2013: Zastupitelstvo obce pověřuje vedení obce zajištěním cenové nabídky na opravu západní části hřbitovní zdi na Chlumu v k.ú. Lípa.
Hlasování o usnesení č. 57/2013: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 58/2013: Zastupitelstvo obce pověřuje vedení obce zajištěním cenových nabídek na opravu hřbitovních zdí ve Všestarech.
Hlasování o usnesení č. 58/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.
 
Cenová nabídka na opravu západní části hřbitovní zdi na Chlumu v k.ú. Lípa byla zajištěna (viz příloha) a činí 569.445,- Kč bez DPH.
 
Cenové nabídky na opravu hřbitovních zdí ve Všestarech byly také zajištěny (viz přílohy) a činí 369.873,50 Kč bez DPH a 382 264,- Kč bez DPH. 
 
Už není na co čekat. Je tedy možné práce zadat?
 
Jaroslav Došel: Na Chlumu to vidí jasně, začít co nejdříve, u Všestarského hřbitova by ho zajímalo, jaké firmy daly nabídky. Můžeme posoudit, jak práce bude vypadat?
 
Ing. Fof: Cenové nabídky jsou srovnatelné. M-Stav dělal čelní zeď na Chlumu a byla s nimi spokojenost. Jde o to, jestli kapacitně budou stačit udělat také hřbitovní zdi ve Všestarech. S panem Půrem zkušenosti nemáme žádné.
 
Jaroslav Došel: Ve Všestarech se jedná víceméně o spárování a to také neumí každý, vyčistit a vyspárovat. Osobně by oslovil Půra a uvidíme, jak bude práce vypadat. Nabídku má rozdělenou po částech. Zkusme část a uvidíme.
 
Ing. Šandera: Svůj názor si řekl minule. Vůbec nic nemá proti opravě zdi, ať to již firma M-Stav udělá na Chlumu.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 82/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku na opravu západní části hřbitovní zdi na Chlumu v k.ú. Lípa a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování o usnesení č. 82/2013: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 83/2013: Zastupitelstvo obce Všestary schvaluje nabídku na opravu hřbitovní zdi ve Všestarech, kterou podala firma Roman Půr a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování o usnesení č. 83/2013: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.
 
 
16. Muzeum československých autíček
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 27.06.2013
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: Přišla žádost o možnost zajištění prostor pro muzeum autíček. Jednalo by se o 100 – 300m2.
 
Jaroslav Došel a Ing. Šandera – nápad je to zajímavý, nenapadají je ovšem žádné prostory, kde by to mohlo být umístěno.
 
 
17. Informace
Valná hromada VaK.
Ing. Fof: Podklad byl zastupitelům zaslán v elektronické podobě.
 
ÚPO Čistěves
Ing. Fof: Podklad byl zastupitelům také zaslán v elektronické podobě. Je možné se na ÚPO podívat na obecním úřadě v Čistěvsi dne 17.7.2013 od 17:00, kdy tam bude přítomen projektant.
 
 
18. Schválení faktur
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 27.06.2013
Předkladatel: Ing. Vladimír Fof
 
Obsah: Na základě smluv o dílo byly vystaveny tyto faktury:
 • Školky a realizace sadových úprav s.r.o., IČ: 49812238, Pardubická 175, 500 04 Hradec Králové – výsadba stromů na hřbitově ve Všestarech, částka: 34.667,- Kč,
 •  Ladislav Ludva, IČ: 42193061, Čistěves 21, 503 15 Nechanice – osekání travnatých ploch, částka: 33.033,- Kč,  
 • Josef Máslo, IČ: 612248802, Pobřežní 55/22, 503 01 Hradec Králové – revize bezpečnostních vazeb stromů, částka: 8.391,- Kč,
 • REKOM Nový Bydžov, a. s., IČ: 25264737, Měník – Barchůvek 2, 504 01 Nový Bydžov – oprava místní komunikace v obci Chlum směrem ke hřbitovu, částka 352.550,- Kč,
 • N-PROJEKT s.r.o., IČ:64255522, Veverkova 1343/1, 500 02 Hradec Králové – dokumentace pro stavební povolení „Hasičská zbrojnice Bříza“, částka: 29.040,- Kč.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 84/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktur:
 • Školky a realizace sadových úprav s.r.o., IČ: 49812238, Pardubická 175, 500 04 Hradec Králové – výsadba stromů na hřbitově ve Všestarech, částka: 34.667,- Kč,
 • Ladislav Ludva, IČ: 42193061, Čistěves 21, 503 15 Nechanice – osekání travnatých ploch, částka: 33.033,- Kč,  
 • Josef Máslo, IČ: 612248802, Pobřežní 55/22, 503 01 Hradec Králové – revize bezpečnostních vazeb stromů, částka: 8.391,- Kč,
 • REKOM Nový Bydžov, a. s., IČ: 25264737, Měník – Barchůvek 2, 504 01 Nový Bydžov – oprava místní komunikace v obci Chlum směrem ke hřbitovu, částka 352.550,- Kč,
 • N-PROJEKT s.r.o., IČ:64255522, Veverkova 1343/1, 500 02 Hradec Králové – dokumentace pro stavební povolení „Hasičská zbrojnice Bříza“, částka: 29.040,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 84/2013: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.
 
 
19. Žádosti spolků
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 27.06.2013
Předkladatel: Ing. Vladimír Fof
 
obsah: Dotace z programu Všestarské neziskovky
 • TJ Sokol Všestary žádá o celkovou částku 4.062,- Kč, jako příspěvek na OSA (Ochranný svaz autorský) za zábavy, 25.12.2012 a 23.03.2013, částka 2.062,- Kč, příspěvek na dětskou diskotéku při dětském dnu, 22.06.2013, částka 2.000,-Kč,
 • Centrum pro rodinu Beránek žádá o celkovou částku 10.450,- Kč, jako příspěvek 700,- Kč na Čaj pro Nepál ze dne 22.2.2013, příspěvek 400,- Kč na Velikonoční dílnu ze dne 26.3.2013, příspěvek 1.150,- Kč na Manželské setkání ze dne 4.5.2013, příspěvek 4.200,- Kč na Den matek ze dne 12.5.2013 a příspěvek 4.000,- Kč na Párty k ukončení školního roku, které se koná 27.6.2013,

·         SDH Lípa žádá o částku 9.840,- Kč, jako příspěvek na akci „Sousedské posezení - výročí obce 675let, které se konalo 15.6.2013.

 
Požadované částky spolky přidělené ještě mají.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 85/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje následující příspěvky z programu všestarské neziskovky:
 • TJ Sokol Všestary žádá o celkovou částku 4.062- Kč, jako příspěvek na OSA (Ochranný svaz autorský) za zábavy, 25.12.2012 a 23.03.2013, částka 2.062,- Kč, příspěvek na dětskou diskotéku při dětském dnu, 23.06.2013, částka 2.000,-Kč.
 • Centrum pro rodinu Beránek celkovou částku 10.450,- Kč, jako příspěvek 700,- Kč na Čaj pro Nepál ze dne 22.2.2013, příspěvek 400,- Kč na Velikonoční dílnu ze dne 26.3.2013, příspěvek ve výši 1.150,- Kč na Manželské setkání ze dne 4.5.2013, příspěvek 4.200,- Kč na Den matek ze dne 12.5.2013 a příspěvek 4.000,- Kč na Párty k ukončení školního roku, které se koná 27.6.2013,
 • SDH Lípa žádá o částku 9.840,- Kč, jako příspěvek na akci „Sousedské posezení – výročí obce 675 let,které se konalo 15.6.2013
Hlasování o usnesení č. 85/2013 Pro 10, proti 0, zdržel se 1 – bylo schváleno.
 
Další žádost o příspěvek mimo Všestarské neziskovky
- SDH Rosnice
SDH Rosnice žádá o příspěvek ve výši 5.800,- Kč na uspořádání vzpomínkové akce na tažení vojska pod vedením Jana Žižky z Trocnova kolem Rosnic. Akce se konala 18.5.2013. Výše uvedená částka je za vystoupení Dětského kroužku historického šermu „Tesák“ a za hudební produkci skupiny Bonus při následné taneční zábavě pod širým nebem.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 86/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje žádost SDH Rosnice o mimořádný příspěvek na akci Výročí tažení Jana Žižky ve výši 5.800,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 86/2013 Pro 10, proti 0, zdržel se 1 – bylo schváleno.
 
– farnost Všestary
Římskokatolická farnost Všestary žádá o příspěvek na opravu vstupního schodiště do kostela ve Všestarech. Dotace ve výši 120.000,- Kč z Ministerstva kultury není malá, ale musela by se vracet, pokud by se to letos neprovedlo. Prosí Obec Všestary o finanční spoluúčast ve výši 70.500,-Kč.
 
Ing. Šandera: jednak je to schodiště na našem pozemku. Pokud se s prostranstvím má něco dělat, tak proč to neudělat.
p. Pešek: záleželo by také na tom, jestli nám to nějakým způsobem nenaruší rozpočet.
Jaroslav Došel: Jestli to bude součástí projektu, který máme v plánu dělat, tak by se to udělat mělo.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 87/2013: Zastupitelstvo obce souhlasí s přípěvkem na opravu vstupního schodiště do kostela ve Všestarech ve výši 70.500,- Kč. 
Hlasování o usnesení č. 87/2013 Pro 11, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.
 
p. Pešek: žádost ohledně autíček by zatím nezavrhoval, jestli třeba neuvažovat o předělání smlouvy na sál v Rosnicích.
Ing. Jásenský: Bylo by možné se zeptat SUSky, jak to vypadá s Chlumskou cestou, která je v dezolátním stavu?
 
 
20. Závěr
jednání ukončeno v 22:15 hodin.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018