Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne: 27.02.2014

 

Místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu Všestary
Přítomni: Marika Čapková Dohnalová (přítomna od 19:24), Jaroslav Došel, Ing. Vladimír Fof, Martin Hájek, Ing. Radek Jásenský, Josef Macháček (přítomen do 21:06), Ing. Milan Svoboda, Ing. Pavel Šandera, Přemysl Vecek, JUDr. Zuzana Zlatohlávková.

Omluveni: Ing. Michal Derner, Vladimír Došel, MVDr. Michal Novák, Josef Pešek, Josef Václavík,

 

Zahájeno: 19:10 hod.

 

Předsedající: Dobrý večer. Vítám Vás na dnešním jednání zastupitelstva. Vítám naše zastupitele, zejména pak po dlouhé době pana Macháčka. Jsem ráda, že se cítí natolik zdráv, že už mohl přijít. Vítám naše občany.

 

Předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo svoláno a uveřejněno v souladu se zákonem a jednacím řádem, přítomno je 9 zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné, bude následovat schválení programu, určení zapisovatele a volba návrhové komise. Rozprava bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť. Zápis z předchozího jednání byl vyhotoven, ověřen a je předložen k nahlédnutí.

 

Námitky proti minulému zápisu, tj. zápisu z 13.02.2014. Bez námitek - zápis byl schválen.

 

Návrh programu

1.      Zahájení, určení zapisovatele, volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu

2.      Připomínky občanů

3.      Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění

4.      Rozpočet a investice roku 2014

5.      Rozpočet školy

6.      Provozovatel internetu

7.      Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Všestary č.p. 2

8.      Žádost o dar Prointepo

9.      Finanční výbor – provedení kontroly

10.  Výbor za veřejnou zeleň – zpráva o činnosti

11.  Hradecký venkov o.p.s. – členství v místní akční skupině

12.  Valná hromada mikroregionu

13.  Schválení faktur

14.  Žádosti spolků a AFK Probluz

15.  Výběr architekta

16.  Územní plán Neděliště

17.  Výběrové řízení

18.  Pachtovní smlouvy

19.  Záměr pronájmu pozemků

20.  Delegace na valnou hromadu Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s.

21.  Stanovisko MŽP ČR k návrhu koncepce „Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje“

22.  Závěr

 

p. Macháček: K programu to není, jenom by chtěl požádat o shovívavost a odešel by po 21 hodině.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9

Návrh usnesení č. 28/2014: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 27.02.2014

Hlasování o usnesení č. 28/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

1. Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

Zastupitelé byli postupně vyzváni, aby si šli zkusit pořídit zápis z jednání. Nikdo se k tomu neodhodlal.

  • Jako zapisovatel určen Ing. Vladimír Fof

 

  • Do návrhové komise byli navrženi: p. Martin Hájek, Ing. Pavel Šandera

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 29/2014: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 27.02.2014 návrhovou komisi ve složení: p. Martin Hájek, Ing. Pavel Šandera

Hlasování o usnesení č. 29/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

·         Na ověřovatele zápisu byli navrženi: p. Jaroslav Došel, Ing. Milan Svoboda

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 30/2014: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 27.02.2014  jako ověřovatele zápisu: p. Jaroslav Došel, Ing. Milan Svoboda

Hlasování o usnesení č. 30/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

2. Připomínky občanů

- nebyly vzneseny

 

 

3. Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 27.02.2014

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková, Kristýna Posejpalová

 

Obsah: Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. bylo novelizováno tak, že s účinností od 1. ledna 2014 se vrací odměny členům zastupitelstev na úroveň roku 2010, a zároveň se prioritně k 1.1.2014 limitují výše možné měsíční odměny neuvolněným starostům. S ohledem na usnesení zastupitelstva číslo 19/2010, 20/2010 a 21/2010 je nutné předložit k projednání zastupitelstvu. Ustanovení 21/2010 představuje souběh funkcí a toto usnesení není třeba měnit.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9 
Návrh usnesení č. 31/2014: ZO ruší usnesení zastupitelstva číslo 19/2010 z 8.11.2010

Hlasování o usnesení č. 31/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 32/2014: ZO Všestary v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 540,-Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
Hlasování o usnesení č. 32/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 33/2014: ZO ruší usnesení zastupitelstva číslo 20/2010 z 8.11.2010.

Hlasování o usnesení č. 33/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 34/2014: ZO Všestary v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 30.662,-Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení.
Hlasování o usnesení č. 34/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

JUDr. Zlatohlávková: Odměna uvolněnému místostarostovi je dána ze zákona.

 

 

4. Rozpočet a investice roku 2014

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 27.02.2014

Předkladatel:  JUDr. Zuzana Zlatohlávková, Ing. Vladimír Fof, Přemysl Vecek, Jaroslav Došel, Martin Hájek

 

Obsah: S ohledem na usnesení 125/2013 a s ohledem na přijatý rozpočet je nutné stanovit investice 2014, které starostka rekapituluje takto: pokračování v opravě zadní hřbitovní zdi Chlum, pokračování v opravě hřbitovních zdí Všestary (obojí se navrhuje zadat jako specifickou práci tzv. z volné ruky), oprava morového sloupu na Chlumu, dokončení opravy topení MŠ Chlum, výměna topení a elektřiny ve škole u kostela, oprava stoupaček a elektřiny v domě č.p. 54 Bříza, chodníky Rozběřice, Lípa, oprava prostranství před kostelem Všestary, zastávka Bříza, Rosnice, Chlum, oprava zvoniček Bříza, Chlum, vyřešení vlhkosti č.p. 7 Rosnice, zateplení hasičské zbrojnice Chlum, výměna oken v hasičské zbrojnici Bříza, oprava stropu a práce na odvodnění budovy hasičské zbrojnice Rozběřice, oprava střechy hasičské zbrojnice Lípa, oprava mostku u Zámečnictví Došel.  

 

JUDr. Zlatohlávková: Oprava podlahy v tělocvičně byla odsouhlasena minule a zateplení budovy 1. stupně ZŠ také minule.

 

Ing. Fof: Chybí mi tam budova bývalé rosnické hospody.

JUDr. Zlatohlávková: Je to tam pod bodem: vyřešení vlhkosti č.p. 7 Rosnice.

 

Ing. Svoboda: Když je to navíc nad rozpočet, zda je kde brát? Z jaké položky se to vezme?

JUDr. Zlatohlávková: V tuto chvíli si s tím nemusíme dělat starosti. Na případná rozpočtová opatření je čas.

 

19:24 – přišla pí. Čapková

 

Ing. Šandera: Nezapomenout na odklon budovy hasičské zbrojnice Rosnice

JUDr. Zlatohlávková: Na tu nezapomeneme. Je to skutečně velký problém.

 

Ing. Šandera: Uvidíme, jak na tom budeme s penězi. Pak je samozřejmě nutné určit priority. Např. se zateplováním hasičských zbrojnic bych počkal na dotace.  Připomněl bych opravy střech na školách.

JUDr. Zlatohlávková: K zateplování hasičských zbrojnic by jistě více řekl Ing. Fof. On se kolem toho pokoušel zjistit, zda je to vůbec možné.

Ing. Fof: V souvislosti s dotačním titulem, kde jsme získali peníze na zateplení OÚ a budovu 1. stupně ZŠ, jsme to objížděli se zpracovatelem žádosti. Jednalo se o hasičské zbrojnice na Lípě a ve Bříze. Po nějakém propočtu říkal, že na tyto budovy by ta dotace nedopadla, úspora by nebyla taková. Šlo hlavně o to, že jsou budovy málo využívané. Je otázkou, zda u dotačních titulů, které se budou vypisovat, by nebyla kriteria jinak postavena.  

p. Vecek: Na Chlumu se to kvůli technice musí vytápět. Tam by se to mělo udělat.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 35/2014: Zastupitelstvo obce souhlasí se zařazením investic podle rozpočtu do plánu roku 2014: pokračování v opravě zadní hřbitovní zdi Chlum, pokračování v opravě hřbitovních zdí Všestary (obojí se navrhuje zadat jako specifickou práci tzv. z volné ruky), oprava morového sloupu na Chlumu, dokončení opravy topení MŠ Chlum, výměna topení a elektřiny ve škole u kostela, oprava stoupaček a elektřiny v domě č.p. 54 Bříza, chodníky Rozběřice, Lípa, oprava prostranství před kostelem Všestary, zastávka Bříza, Rosnice, Chlum, oprava zvoniček Bříza, Chlum, vyřešení vlhkosti č.p. 7 Rosnice, zateplení hasičské zbrojnice Chlum, výměna oken v hasičské zbrojnici Bříza, oprava stropu a práce na odvodnění budovy hasičské zbrojnice Rozběřice, oprava střechy hasičské zbrojnice Lípa, oprava mostku u Zámečnictví Došel.  

Hlasování o usnesení č. 35/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

5. Rozpočet školy

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 27.02.2014

Předkladatel:  PaedDr. Petr Fikejz

 

Obsah: Rozpočet školy navazuje na již schválený rozpočet obce, proto se navrhuje jej beze změn schválit.

 

Mgr. Frízlová: Původní návrh školy byl vyšší, ale protože se muselo vázat na rozpočet obce, tak pan ředitel musel rozpočet ponížit na cca 2 mil. korun. Bohužel nelze s tím úplně souhlasit, protože náklady budou muset být vyšší. Zaplacení programových licencí, nákup lavic, nákup šatních skříněk po zvýšení počtu žáků. Bude potřeba to řešit v součinnosti s obcí.

JUDr. Zlatohlávková: S tím nemůžu souhlasit. Jednou z částek rozpočtu jsou odpisy, které se nemusejí vynakládat, jsou pouze virtuální. Úspory, předpokládám, se můžou dostavit tím, že ráno ve škole nebudou otevřena okna, nebo alespoň budou zavřeny termo-hlavice, až se bude větrat.

Mgr. Frízlová: Rozhodně se nevětrá při otevřených hlavicích. Větrat se musí, protože ty zdi stále pracují. Vlhkost tam je velká. Pokud se větrá, tak hlavice jsou uzavřeny a na to můžu dát ruku. Na zateplené části tělocvičny máme problém s plísní. Větrání určitě není činnost, která se dělá zbůhdarma.

JUDr. Zlatohlávková: Větrat se určitě musí, ale jde o ty otevřené ventily.

Mgr. Frízlová: Rozhodně se tam nemrhá prostředky, ale větrat se musí.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 36/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu Základní školy a mateřské školy, Všestary, IČ: 75017181 na rok 2014.

Hlasování o usnesení č. 36/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

6. Provozovatel internetu

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 27.02.2014

Předkladatel:  JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: Na základě rozpravy zastupitelstva byl osloven provozovatel internetu, který ji odkázal na svého právního zástupce – JUDr. Zdeněk Rudolecký, advokát. S ohledem na právní jistotu nejsprávnější postup je následující: Vypovědět smlouvu z 25.8.2004 ve znění dodatku z 20.06.2005 a ve smyslu článku V. Výpověď smlouvy a odstoupení od smlouvy bod a), když výpovědní doba činí 1 měsíc a vyhlásit záměr na pronájem střech a nezbytně nutných půdních prostor na budově č.p. 35 Všestary a budově č.p. 44 školka Chlum pro provozování internetu. Stávající provozovatel se může samozřejmě přihlásit.

 

JUDr. Zlatohlávková: Poukazuje na přijatý jednací řád, konstatuje, že obvykle se začíná stručnou rekapitulací, přednesením důvodové zprávy, ale pan Mgr. Balada si to přál obráceně, dejme mu slovo.

Mgr. Balada: Na webu obce jsem se dozvěděl, že by se o mě mělo jednat. Připravil jsem si krátký souhrn událostí, které se týkají mého problému o poskytování internetu.

Rozdal podklady s rozdělením na body:  

-          25.08.2004 uzavření smlouvy s obcí Všestary o poskytování internetu

-          20.06.2005 uzavření dodatku na umístění přístupových bodů na budově MŠ Chlum a OÚ Všestary

-          05.08.2013 servisní oprava routeru v bazénu Všestary

-          28.08.2013 až 4.10.2013 dotazy OÚ Všestary týkající se poskytované služby

-          06.10.2013 schůzka s panem místostarostou Fofem v bazénu Všestary

-          07.10.2013 schůzka s ředitelem Českého červeného kříže Hradec Králové (ČČKHK)

-          16.10.2013 předání plné moci AK Rudolecký k právnímu zastupování

 

Mgr. Balada: Internet provozuji pro obec od roku 2004, nebyl vznesen žádný požadavek ohledně technické a finanční stránky smlouvy. První problém byl nahlášen až v srpnu 2013 v bazénu ve Všestarech. Příčinou byl poškozený router ČČKHK, rozšiřující poskytované služby o bezdrátové WIFI, který byl bez mého vědomí vyměněn za mé původní zařízení. Porouchaný a zřejmě nezabezpečený jsem ho bezplatně vyměnil za své zabezpečené zařízení. Následně jsem od OÚ obdržel e-maily o smlouvě. Kopii a dodatek zasílám na úřad. OÚ žádá smlouvu o umístění anténního připojení na Chlumu. Sděluji, že je již v zaslaném dodatku. Protože nejsem právník a v zákonu o obcích se nevyznám a situace začala být pro mne nesrozumitelná, požádal jsem dne 16.10.2013 pana JUDr. Zdeňka Rudoleckého o právní zastoupení.

Dále Mgr. Balada vysvětloval, jaké byly parametry připojení v roce 2004, jaké jsou nyní (počet PC, rychlost připojení, kapacita připojení) a cena zůstává nezměněna.

Mgr. Balada: Než bude hlasovat o ukončení smlouvy, pojďte si sednout a zkusme se dohodnout na aktualizaci smlouvy.

Ing. Svoboda: Prozkoumání smlouvy inicioval finanční výbor, když se mu nezdálo, že máme jenom platit, ale už tam není, co má platit Mgr. Balada za své umístěné zařízení na budovách.

p. J. Došel: Překvapil mě, ten nárůst kapacity připojení, které nám tady Mgr. Balada představil. Chápu investice, aby šel s dobou. Myslím si, že cena je to obvyklá. Já osobně s panem Baladou problém nemám. Nevím, kde je zakopaný pes.

JUDr. Zlatohlávková: V roce 2004 platil stejný zákon o obcích jako nyní, platí od roku 2000. Ve smlouvě je ošetřeno připojení, ale ne užívání prostorů. Z mého hlediska se jedná o zastřenou smlouvu nájemní. Nájemní smlouvu je možné uzavřít, pokud byl vypsán záměr. Z mého hlediska je smlouva neplatná. Já si musím počínat s péčí řádného hospodáře. Radila jsem se s někým, kdo připojení internetu rozumí. Cena za připojení odpovídá. Byla jiná doba a připojených počítačů bylo méně. Bohužel se tam ztrácí to, že máte antény na obecních budovách. Možná, kdybyste se zastavil na obci, mohli jsme si to říci už tenkrát. Místo toho jste si najal advokáta. Já nejsem právní zástupce obce, ale jednám z titulu starostky obce.

Mgr. Balada: To je právě ten problém, vy tvrdíte, že smlouva je neplatná, ale můj právní zástupce si myslí, že smlouva je platná. Proč si k tomu nemůžete se mnou a mým právníkem sednout?

JUDr. Zlatohlávková: Problém je v tom, že jsem měla od zastupitelstva dané mantinely. Jednání s právním zástupcem do toho určitě nespadalo.

Ing. Šandera: Pár smluv jsme taky dávali do kupy. Nejprve je potřeba si sednout, pak to nechat na právnících. Posílat na to právníky na začátku je chyba, nejdříve je potřeba se zkusit dohodnout.

Pokud je na mojí střeše tyč s anténou, a je jen pro mě tak tomu rozumím. Pokud je to i pro jiné odběratele, tak to je služba a nájemní smlouva je na místě.

Mgr. Balada: Pokud chcete vypisovat záměr, tak mám pocit, že za dveřmi čeká firma, která chce nastoupit na mé místo.

JUDr. Zlatohlávková: Žádná firma není, ale může se to stát.

Mgr. Balada: Poskytuji službu, která funguje. Způsobujete mi škodu. Pokud nechcete jednat s mojím právníkem, pojďme si sednout ke stolu sami.

JUDr. Zlatohlávková: Z mého hlediska jste dobu pro jednání dost marnil. Místo toho posíláte právního zástupce.

Mgr. Balada: Dne 4.10. mi přišel od vás e-mail formou ultimáta a 6.10. jsem mluvil na bazénu s Ing. Fofem a ten mi říkal, že vás bude informovat.

Ing. Fof: Rád bych se ohradil, proti tomu co je i napsáno v přehledu, který jste zastupitelům předal. …“Sdělil mi, že nemusím mít obavy, že se s paní starostkou domluví.“ Tak to nebylo, ne já se s paní starostkou domluvím, ale vy se s ní máte domluvit.

Mgr. Balada: Samozřejmě, tak jsem to myslel taky.

JUDr. Zlatohlávková: Z mého hlediska je to celé nešťastné. Má to jenom jedno řešení. Smlouvu řádně vypovědět a vypsat záměr. Třeba budete jediný, kdo se přihlásí.

Mgr. Balada: Děláte mi to schválně. Já vám nevěřím. Už na to někdo čeká. Já mám platnou smlouvu.

pí. Čapková: Myslím, že jsme přišli na to, že smlouva je neplatná. Byla možnost se k tomu vyjádřit už od října. My vás nechceme vyhodit, ale mít dobře smlouvy.

Ing. Jásenský: V každém případě by se strany měly sejít. Pokud chybí pověření jednat, tak ho odhlasujme.

JUDr. Zlatohlávková: Nemůžete mě pověřovat jednat v rozporu se zákonem.

Ing. Šandera: Když Mgr. Balada říká, že nám nevěří, tak proč my bychom mu měli věřit, že je ta cena, tak výhodná.

Mgr. Balada: Neříkám vám, ale paní starostce.

Ing. Svoboda: Myslím, že si to říká o nájemní smlouvu.

p. J. Došel: Co jsem pochopil. Smlouva je platná, ale řešme jenom ten dodatek.

JUDr. Zlatohlávková: Bez záměru je smlouva v části neplatná.

p. Hájek: Pokud je to ze zákona neplatné, tak není co řešit.

p. J. Došel: Jenom je potřeba říci co bude s těmi lidmi, kteří jsou na internet od Mgr. Balady napojeni nyní.

JUDr. Zlatohlávková: To není naše starost.

p. J. Došel: Je to naše starost. My tu jsme pro lidi. Přece to nemůže být ze dne na den.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 37/2014: Zastupitelstvo obce vyhlašuje záměr na pronájem nezbytných ploch střech a půdních prostor na budovách č.p. 35 a č.p. 57 ve Všestarech a na budově č.p. 44  na Chlumu pro účely poskytování telekomunikačních služeb – šíření signálu internetu.

Hlasování o usnesení č. 37/2014: pro 5, proti 1, zdržel se hlasování 4nebylo schváleno.

 

JUDr. Zlatohlávková: Navrhuji hlasování podle jmen.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 38/2014: Zastupitelstvo obce vypovídá smlouvu o poskytování telekomunikačních služeb z 25.8.2004 ve znění dodatku č. 1 z 20.05.2005.

Podle jednacího řádu bylo hlasováno jmenovitě, první hlasující vylosován:  

Ing. Šandera: pro výpověď smlouvy

p. Vecek: zdržel se hlasování

JUDr. Zlatohlávková: pro výpověď smlouvy

pí. Čapková: pro výpověď smlouvy

p. J. Došel: proti výpovědi smlouvy

Ing. Fof: pro výpověď smlouvy

p. Hájek: zdržel se hlasování

Ing. Jásenský: zdržel se hlasování

p. Macháček: zdržel se hlasování

Ing. Svoboda: pro výpověď smlouvy

Hlasování o usnesení č. 38/2014: pro 5, proti 1, zdržel se hlasování 4nebylo schváleno.

 

21:06 – p. Macháček odešel

 

 

7. Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Všestary č.p. 2

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 27.02.2014

Předkladatel:  JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: Žádost obce o dotaci na „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Všestary č.p. 2“ byla akceptována, realizační projekt pro zadávací řízení – zhotovitel díla je zpracováván, zadávací řízení je v hlavních rysech připraveno. Investicí roku 2014 viz usnesení 14/2014.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 39/2014: ZO určuje komisi pro výběrové řízení na zhotovitele díla „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Všestary č.p. 2“ ve složení: Ing. Šandera, Ing. Svoboda, JUDr. Zlatohlávková, náhradníci: p. J. Došel, pí. Čapková, Ing. Fof.

Hlasování o usnesení č. 39/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 40/2014: ZO pověřuje RO po ukončení výběrového řízení na zhotovitele díla „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Všestary č.p. 2“ výběrem zhotovitele díla a pověřuje starostku podepsáním smlouvy o dílo.

Hlasování o usnesení č. 40/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 41/2014: Zastupitelstvo obce bere na vědomí akceptaci žádosti o podporu se SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí akceptační číslo 14164593.

Hlasování o usnesení č. 41/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

8. Žádost o dar Prointepo

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 27.02.2014

Předkladatel:  Ing. Vladimír Fof

 

Obsah:  Žádost Základní školy a Mateřské školy PROINTEPO s.r.o.:  IČ: 25263633 o příspěvek na neinvestiční výdaje na žáka, v roce 2013 i 2012 schválen dar ve výši 5.000,- Kč. I v letošním roce bude školu navštěvovat jeden žák z naší obce. Dovoluji si navrhnout příspěvek ponechat ve stejné výši.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 42/2014: ZO schvaluje dar Základní škole a Mateřské škole PROINTEPO s.r.o.:  IČ: 25263633 ve výši 5.000,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 42/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

9. Finanční výbor – provedení kontroly

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 27.02.2014

Předkladatel:  Ing. Vladimír Fof

 

Obsah: Požadavek na provedení vnitřní kontroly.

JUDr. Zlatohlávková: Zaměření kontroly – kontrola účetních dokladů a vyhodnocení zavedeného vnitřního kontrolního systému, tj. zda zavedený vnitřní kontrolní systém je dostatečně účinný, reaguje včas na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek s přihlédnutím na realizovanou aktualizaci směrnic.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 43/2014: ZO pověřuje finanční výbor provedením vnitřní kontroly se zaměřením na účetní doklady a vyhodnocení zavedeného vnitřního kontrolního systému, tj. zda zavedený vnitřní kontrolní systém je dostatečně účinný, reaguje včas na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek s přihlédnutím na realizovanou aktualizaci směrnic obce Všestary.

Hlasování o usnesení č. 43/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

10. Výbor za veřejnou zeleň – zpráva o činnosti

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 27.02.2014

Předkladatel:  MVDr. Michal Novák, Jan Martínek, Martin Hájek

 

Obsah: Jedná se samozřejmě o výbor pro životní prostředí. Předseda výboru MVDr. Michal Novák slíbil seznámit zastupitele se zprávou o činnosti. Výbor se věnuje především osazování alejí.

 

 

11. Hradecký venkov o.p.s. – členství v místní akční skupině

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 27.02.2014

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

Obsah: Skončilo nám období členství v místní akční skupině. Byli jsme požádáni o prodloužení. 

Na zasedání ZO 10.12.2007 bylo přijato následující usnesení:

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 12

č. 251/2007: ZO  souhlasí se zařazením do územní působnosti MAS Hradecký venkov o.ps. (IČO: 27517730)a potvrzuje, že byla seznámena se Strategií MAS pro období 2007(8)-2013.

Pro 9, proti 0, zdr.hl. 3 – usnesení bylo schváleno.

Mimo jiné bylo řečeno: 

Tímto souhlasem se budou moci všestarské neziskovky zapojit do výzev MAS a budou tak moci čerpat dotace na své projekty z fondů Evropské unie.

 

Nevím o tom, že by nějaká naše neziskovka se svojí žádostí uspěla.

Na správní radě Mikroregionu, která se konala 17.2.2014 nám bylo doporučeno členství v MAS schválit. Pro fungování MAS je podmínka souvislého území. Je na zvážení zastupitelstva, zda nezkusit členství podmínit naší účastí ve výkonných orgánech MAS Hradecký venkov o.p.s. (kde bohužel nejsme).

 

Ing. Jásenský: Co vím, tak MAS je zřízena ministerstvem zemědělství.

JUDr. Zlatohlávková: Ne, tak tomu není. To o ní nevíte nic. Je zřízena zápisem Hradeckého venkova o.p.s. do obchodního rejstříku. 

Ing. Jásenský: MAS ale podporují rozvoj venkova i přes zemědělství.

Ing. Šandera: Jsme čirým přispěvatelem a nemáme žádného zástupce v orgánech, kde se rozhoduje. Ani tam kde se rozhoduje o tom, co se bude vypisovat, kde se to schvaluje, ani tam kde se to vyhodnocuje.

Ing. Jásenský: Když v MAS nebudeme, tak se z našeho území nikdo nemůže žádného programu zúčastnit. My mu v tom vlastně zabráníme.

Ing. Svoboda: Za současného rozložení sil by stejně nikdo nic nezískal.

 

Ing. Šandera: Navrhuji hlasování po jménech.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 44/2014: ZO schvaluje, že správní území obce Všestary je součástí regionu Hradecký venkov o.p.s. a územím působnosti Místní akční skupiny Hradecký venkov na období 2014-2020, pouze za předpokladu zastoupení obce ve výkonných organech MAS.

Podle jednacího řádu bylo hlasováno jmenovitě:  

Ing. Svoboda: pro návrh

Ing. Šandera: pro návrh

p. Vecek: pro návrh

JUDr. Zlatohlávková: pro návrh

pí. Čapková: pro návrh

p. J. Došel: pro návrh

Ing. Fof: pro návrh

p. Hájek: pro návrh

Ing. Jásenský: proti návrhu

Hlasování o usnesení č. 44/2014: pro 8, proti 1, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Ing. Jásenský: Pro členství jsem, ale bez té podmínky.

 

 

12. Valná hromada mikroregionu

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 27.02.2014

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

Obsah: Dne 17.2.2014 se v Hořiněvsi konala správní rada mikroregionu, jednání správní rady by mělo být zachyceno v zápise, který je v příloze předán zastupitelům.

 

Jedním z bodů jednání bylo svolání valné hromady. Valná hromada MOPZ 1866 je svolána na 14.3.2014 do Světí v 17.30 hod., v souladu se stanovami naše obec deleguje na jednání 5 zástupců.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 45/2014: ZO deleguje na valnou hromadu mikroregionu Svazku obcí památkové zóny 1866, která se bude konat 14.3.2014 ve Světí, zastupitele: Ing. Jásenský, p. Hájek, Ing. Svoboda, Ing. Šandera, JUDr. Zlatohlávková, a jako náhradník Ing. Fof.

Hlasování o usnesení č. 45/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

13. Schválení faktur

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 27.02.2014

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

Obsah: Bez náplně, pouze režijní faktury (upgrade počítačových programů, platby elektřiny a plynu, …).

 

 

14. Žádosti spolků a AFK Probluz

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 27.02.2014

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

Obsah: Ustavený výbor pro rozdělování prostředků z programu „Všestarské neziskovky“ převzal přihlášky spolků a nyní určuje výši příspěvku pro jednotlivé organizace. Jednotlivé žádosti o příspěvek, které zatím dorazily, budou projednány po schválení znění účinném v r. 2014.

 

AFK Probluz žádá o změnu usnesení 129/2013, který nevyčerpal do konce roku 2013 tak, aby mohl příspěvek čerpat v roce 2014, a to nikoliv na tréninkové vybavení ale na pronájem haly.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 46/2014: ZO souhlasí s revokací usnesení č. 129/2013: a souhlasí s poskytnutím příspěvku AFK Probluz v celkové výši 5.500,- Kč na pronájem haly pro mládežnická družstva.

Hlasování o usnesení č. 46/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

přestávka 22:04 – 22:20

 

 

15. Výběr architekta

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 27.02.2014

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: Na základě zadání územní studie Všestary V-Z7, V-Z8 bude nutné vybrat architekta na pořízení studie. Podle sdělení magistrátu jsou územní studie pořizovány řádově za částky v hodnotě desítek tisíc, v tomto případě však bude nutné (vyžadována studie odtokových poměrů) počítat s částkou vyšší. Vzhledem ke znění zákona o zadávání veřejných zakázek je možné zadat zpracování studie tzv. z volné ruky.

 

p. J. Došel: Myslím, že by to měl dělat Ing. arch. Doležal. Pro obec už něco dělal, bydlí tu a byla s ním dobrá zkušenost. 

Ing. Šandera: Souhlasím, už o tom něco ví. Pojďme zadávat práci lidem, kteří zde bydlí. Už v minulosti nám dokázal poradit. Není možné za někým chodit jenom pro rady a práci zadávat někomu jinému. Navíc s tím územím skoro sousedí.

JUDr. Zlatohlávková: Pokud to tak cítíte i ostatní pojďme o tom hlasovat.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 47/2014: Zastupitelstvo obce souhlasí s výběrem architekta Ing. arch. Ing. Pavla Doležala pro zpracování studie V-Z7, V-Z8 podmíněné studií odtokových poměrů.

Hlasování o usnesení č. 47/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

16. Územní plán Neděliště

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 27.02.2014

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: Magistrát města Hradec Králové zaslal oznámení o projednávání návrhu zadání Územního plánu Neděliště. Naše obec může od 5.2.2014 ve lhůtě 30 dnů podávat podněty.

 

 

17. Výběrové řízení

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 27.02.2014

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: Usnesením 19/2014 zřízená komise pro výběrové řízení se sešla dne 11.2.2014 vyhodnotila došlé přihlášky, bodově ohodnotila uchazeče, z jednání komise byl pořízen zápis. S ohledem na neurčitý záměr zastupitelstva vyhradit si k rozhodnutí tento bod, je třeba postavit najisto, zda si přeje rozhodovat zastupitelstvo, či zda v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích má rozhodovat rada obce.

JUDr. Zlatohlávková: Přeje si zastupitelstvo o tom rozhodovat?

Ing. Fof: Není to k tomu rozhodování, ale prosil mě Honza Martínek, ať už proboha někoho vybereme. My, rada, výběrová komise to je jedno. Táhne se to strašně dlouho a on potřebuje nějakého člověka k ruce, aby ho případně zaučil. S tím, že on nemá v úmyslu končit. Hlavně prosil, ať už někoho vybereme.

JUDr. Zlatohlávková: To má pravdu. Táhne se to nevkusně dlouho. Nevěděla jsem, zda to chce  zastupitelstvo obce vyhradit, nebo o tom má rozhodnout rada.

Ing. Fof: V tom případě navrhuji hlasování po jménech.

JUDr. Zlatohlávková: Nejdříve ale odhlasujme, zda si to zastupitelstvo vyhrazuje jako kompetenci.  

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 48/2014: Zastupitelstvo obce si vyhrazuje rozhodnout o uchazeči vzešlém z výběrového řízení zveřejněného 02.01.2014.

Hlasování o usnesení č. 48/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Paní starostka seznámila zastupitele s výsledky výběrového řízení:

1.-2. p. Petr Šandera, p. Bohumil Pešek

3.     p. Michal Hendrych

 

p. Vecek: Navrhuji hlasovat tajně, jsou tam vlastně tři lidi.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 49/2014: Zastupitelstvo obce bude o pracovníkovi technických služeb hlasovat v tajné volbě.

Hlasování o usnesení č. 49/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

JUDr. Zlatohlávková: S tím se nepočítalo. Je potřeba připravit hlasování. Rozumím tomu tak, že na hlasovacím lístku mají být tři jména.

 

přestávka 22:34 – 22:49

 

Probíhala debata o způsobu volby. Prostý nejvyšší počet hlasů se umísťuje první. Každý zastupitel zaškrtává jedno jméno.

p. J. Došel: Navrhuji přijmout první dva.

Ing. Svoboda: Co když bude stejně hlasů?

JUDr. Zlatohlávková: Nemluvil někdo s panem Peškem? Začal znovu jezdit.

Ing. Šandera: Pojďme hlasovat. Ono to nějak dopadne. O případné rovnosti hlasů se pojďme bavit, až to nastane.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 50/2014: Zastupitelstvo obce určuje jako členy sčítací komise pí. Čapková, p. Hájek, Ing. Svoboda.

Hlasování o usnesení č. 50/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Výsledek hlasování:

p. Šandera – počet hlasů: 2

p. Pešek – počet hlasů: 1

p. Hendrych – počet hlasů: 6

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 51/2014: Na základě výběrového řízení zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dvou zaměstnanců do trvalého pracovního poměru se zkušební dobou 3 měsíce a to: p. Michala Hendrycha, p. Petra Šanderu.

Hlasování o usnesení č. 51/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

18. Pachtovní smlouvy

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 27.02.2014

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: Cílem je do jednání zastupitelstva zajistit projednání návrhu pachtovní smlouvy se Statkem Dlouhé Dvory. S ohledem na předpokládaný vypsaný záměr se zdá vhodné propachtovat všechny pozemky jednou smlouvou, která by mohla být schválena zastupitelstvem v březnu, když ve stávající smlouvě není pozemek 98/20  v k.ú. Dlouhé Dvory.

 

 

19. Záměr pronájmu pozemků

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 27.02.2014

Předkladatel:  JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: Při přípravě pachtovní smlouvy bylo zjištěno, že některé z pozemků obce jsou zemědělsky obhospodařovány, nejsou však předmětem dříve uzavřených nájemních smluv. S ohledem na tuto skutečnost bude do jednání zastupitelstva projednáno s obhospodařujícími subjekty a pro jednání budou doplněna čísla a katastrální území pozemků tak, aby bylo možné vypsat záměr na jejich propachtování.  Jedná se o pozemky katastru nemovitostí ve vlastnictví obce:

katastrální území Chlum u Hradce Králové: 1/3, 137/11, 143/1, 154/10, 168/23, 168/33

katastrální území Lípa u Hradce Králové: 267/34, 275/1

katastrální území Dlouhé Dvory: 69/1, PK 98/20.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 52/2014: ZO vypisuje záměr na propachtování následujících pozemků ve vlastnictví obce:

katastrální území Chlum u Hradce Králové: 1/3, 137/11, 143/1, 154/10, 168/23, 168/33

katastrální území Lípa u Hradce Králové: 267/34, 275/1

katastrální území Dlouhé Dvory: 69/1, PK 98/20

k zemědělskému obhospodařování na dobu určitou 10 let.

Hlasování o usnesení č. 52/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

20. Delegace na valnou hromadu Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s.

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 27.02.2014

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

Obsah: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. IČ: 481 72 898, kde obec vlastní 3097 akcií, oznamuje akcionářům, že dne 4.6.2014 se v Eliščině sále Kongresového centra Aldis, a.s., Eliščino nábřeží 375, Hradec Králové se koná řádná valná hromada. Zástupce obce je povinen se prokázat, kromě průkazu totožnosti rovněž usnesením zastupitelstva, jímž je delegován obec zastupovat na valné hromadě.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9

Návrh usnesení č. 53/2014: Zastupitelstvo obce deleguje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění Ing. Vladimíra Fofa, místostarostu obce k zastupování na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. IČ: 481 72 898, která se koná dne 4.6.2014.

Hlasování o usnesení č. 53/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

21. Stanovisko MŽP ČR k návrhu koncepce „Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje“

Obsah: Je to vyvěšeno na webu obce 25.2.2014.

JUDr. Zlatohlávková: Připomínky ke strategii, které jsem k tomu dávala, tam obsaženy nejsou.

 

 

22. Závěr

jednání ukončeno v 23:25

 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2019