Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne: 27.01.2011

 

Místo konání:  Hostinec U Čendy – Autobazar Lípa
Přítomni: Ing. Michal Derner, Jaroslav Došel, Vladimír Došel, Martin Hájek, Ing. Radek Jásenský, Josef Macháček, Josef Pešek, Ing. Milan Svoboda, Ing. Pavel Šandera, JUDr. Zuzana Zlatohlávková.

Omluveni: Marika Čapková Dohnalová, Ing. Vladimír Fof, Josef Václavík, Přemysl Vecek, MVDr. Michal Novák.

Za OV: Josef Štefanka, Radovan Dvořák, Jaroslav Matějka.

Zahájeno:  19:05 hod

 

1. Zahájení, schválení programu

Předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo svoláno a uveřejněno v souladu se zákonem a jednacím řádem, přítomno je 9 zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné, bude následovat schválení programu, určení zapisovatele a volba návrhové komise. Rozprava bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť. Zápis z předchozího jednání byl vyhotoven, ověřen a je předložen k nahlédnutí.

 

Návrh programu

1.      Zahájení, schválení programu

2.      Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

3.      Námitky k minulému zápisu

4.      Kontrola usnesení

5.      Požadavky osadního výboru Lípa

6.      Připomínky a žádosti občanů

Žádost pana Mádleho    

7.      Dotační tituly

7.1.  Základní škola Všestary

7.2.  Mateřská škola Všestary

      7.3. Hasičská zbrojnice Bříza – návrh nájemní smlouvy

      7.4. Kanalizace Všestary, Rozběřice

      7.5. Kanalizace Bříza, Lípa, Chlum

      7.6. Územní plán Všestary 

      7.7. Podpora obnovy a rozvoje venkova   

      7.8. Dotační titul na sekací a plužící stroje

8.      Smlouvy na nemovitosti

8.1.  Kupní smlouva – paní Jaroslava Šebejová

8.2. Darovací smlouva – paní Jaroslava Šebejová

8.3. Kupní smlouva -  paní Jitka Klingerová

9.      Finanční výbor

9.1. Zpráva finančního výboru        

      9.2. Pověření finančního výboru    

10.  Zpráva kulturního výboru

11.  Zřízení investičního výboru

12.  Základní škola Všestary

12.1. Zateplení a výměna oken části budovy 2. Stupně ve Všestarech (k tělocvičně)

12.2. Pravidla přijímání dětí do mateřské školy

12.3. Nákup houpadla MŠ Všestary, MŠ Chlum  

13.  Smlouva o právu provést stavbu H.F.C. a.s.

14.  Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k.ú. Lípa

15.  Změna nařízení vlády o odměnách zastupitelů

16.  Registrace spolků

17.  Žádosti spolků

18.  Schválení faktur

19.  Rozpočtové opatření

20.  Informace

21.  Závěr        

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 1/2011: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 27.1.2011

Hlasování o usnesení č. 1/2011: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

2. Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

Jako zapisovatel byla určena Andrea Netušilová.

 

Do návrhové komise byli navrženi Ing. Šandera a Ing. Derner.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 2/2011: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 27.1.2011 návrhovou komisi ve složení Ing. Šandera a Ing. Derner.

Hlasování o usnesení č. 2/2011: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Na ověřovatele zápisu byli navrženi p. Vladimír Došel, Ing. Jásenský.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 3/2011: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 27.1.2011 jako ověřovatele zápisu p. Vladimíra Došela a pana Ing. Jásenského.

Hlasování o usnesení č. 3/2011: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

3.  Námitky k minulému zápisu

-            Dle rekapitulace nebyl ověřen zápis z 18.11.2010, starostka konstatuje, že  provedla doslovný zápis z jednání, pouze řeč hovorovou nahradila řečí spisovnou dle zvukového záznamu. Navrhuje schválit zápis z 18.11.2010.

-            JUDr. Zlatohlávková: není to k zápisu ale k usnesení č. 146/2010, kdy firma REKOS, která zateplovala školku vysoutěžila dílo za 4.191.550,- Kč a v usnesení máme uvedeno 4.235.544,-  Kč.

 

Návrh usnesení č. 4/2011: ZO schvaluje doložku k zápisu ze zasedání ZO konaného dne 16. 9. 2010, kterou se opravuje text usnesení č. 146/2010, které správně zní: ZO schvaluje výsledek veřejné soutěže na zhotovitele díla Energeticky úsporná opatření MŠ Všestary a jejího vítěze společnost  REKOS S+D s.r.o. s nabídkovou cenou 4.191.550,- Kč vč. DPH a pověřuje starostku vyjednáním a uzavřením smlouvy o dílo.

Hlasování o usnesení č. 4/2011: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

 

4.  Kontrola usnesení

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 27.1.2011

Předkladatel:   Ing. Michal Derner

 

K dotazu JUDr. Zlatohlávkové k Ing. Jásenskému, zda trvá na tom, že skončí. Ing. Jásenský sděluje, že ano a totéž se týká i paní Beňové.

Ing. Derner – Jelikož jsem na minulém zasedání nebyl, pouze jsem se dočetl ze zápisu z minulého zasedání, že uvažuje o rezignaci. Takto je to v zápise zaznamenáno. Zřejmě jsem si to špatně vyložil a pochopil jsem to zřejmě špatně.

 

Dle sdělení JUDr. Zlatohlávkové musí být rezignace zaznamenaná písemně.

 

Body usnesení byly probírány s Ing. Fofem a jsou to věci postupných kroků i Ing. Fof se v tom začíná postupně orientovat, je toho hodně.

 

Bříza – vybudování vodovodního řadu čp. 72. 81

Všestary – podána žádosti o dotaci na opravu veřejného prostranství před ZŠ

Požární zbrojnice Rozběřice –vydán kolaudační souhlas.

Všestary – podána žádost o dotaci na kanalizaci Všestary

-          Uzavřena smlouva o dotaci na Šrámův Kříž

-          Dosud nezaslána smlouva o dotaci  na ZŠ a MŠ

 

 

5.  Požadavky osadního výboru Lípa

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 27.1.2011

Předkladatel: Josef Štefanka, Radovan Dvořák, Jaroslav Matějka

 

K dotazu p. Štefanky, jak pokračuje výstavba chodníků?

JUDr. Zlatohlávková: Máme vyřešeny majetkové vztahy, ale nemáme ani územní rozhodnutí, natož pak stavební povolení. Nemáme ani vyjádření památkářů.  Řádově se může jednat o cca půl roku. Pokusíme se požádat Ředitelství silnic a dálnic, aby do svého rozpočtu na příští rok, zahrnulo výstavbu chodníku vedle silnice první třídy. V letošním roce se určitě s výstavbou začínat nebude. V letošním roce jsou vyčleněny nějaké peníze na chodníky, ale bude se zřejmě jednat o dobudování či opravu již stávajících chodníků.

Ing. Šandera – Osobně si myslím, že se to do 6 měsíců nestihne. Musí se to provést veřejnou vyhláškou, a to je celkem zdlouhavé. Reálně bych to viděl, že do konce roku by mohly být vyřízené papíry.

Další možnost financování výstavby chodníků dle Ing. Šandery je přes fond dopravní infrastruktury, což je pod Ministerstvem dopravy ČR, a tam na tyto stavby končí příjem přihlášek v únoru, ale předtím je potřeba absolvovat 1 – 3 konzultace.

 

K dotazu p. Štefanky ohledně osvětlení?

JUDr. Zlatohlávková: Zdá se nezbytné připravit komplexní opravu osvětlení v celé Lípě. K nefunkčnímu blikači na přechodu přes silnici I. třídy: Pokud zadáme opravu společnosti ELTODO, tak oprava bude stát cca 36.000,- Kč a pokud to opravíme vlastními silami (oprava vyjednána s p. Srdínkem), tak oprava bude stát cca 9.000,- Kč.  

 

-                     Dle sdělení Ing. Dernera, nejhorší osvětlení je na Chlumu, kde to skutečně hoří.

 

K dotazu p. Dvořáka, zda by se mohla opravit střecha a okna na zbrojnici?

JUDr. Zlatohlávková sdělila, že se s tím bude pravděpodobně počítat až do dalšího rozpočtu. Uvidí se, zda budou vypsány ještě nějaké dotační tituly.

Osadní výbor sdělil, že doufá, že se nezapomnělo, že máme schválenou přístavbu, takže bude potřeba nějaký štěrk a cement a pár stromků na vysazení u úvozu.

 

K dotazu stékající vody po silnici kolem dětského hřiště, zda se tam dá nějaká trubka nebo něco na odvod vody, JUDr. Zlatohlávková sdělila, že o tomto problému ví a bude se muset řešit.

 

 

6.  Připomínky a žádosti občanů

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 27.1.2011

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

obsah: Pozemek 106/2 a 106/3 v kú Všestary

Již na minulém zasedání jsme to probírali. Ivo Mádle podal žádost o koupi, či dlouhodobý pronájem pozemků 106/2 a 106/3 v KÚ Všestary. Na uvedených pozemcích by chtěl vysázet rychle rostoucí stromy (japonský topol). Uvedené pozemky jsou ve vlastnictví obce. Jedná se o pozemky ve stráni u trati. Měl jsem zjistit, jak to s uvedenými pozemky je. Pozemek 106/2 obec pronajímá ZD Všestary. ZD provádí obdělávání pouze části uvedeného pozemku (viz. příloha).

 

-                     Dle sdělení JUDr. Zlatohlávkové jeden pozemek /ten větší/ je pronajatý ZD Všestary, ten menší pronajatý není. Musí se vyhlásit záměr a není možné zasahovat do platné nájemní smlouvy, navrhuje, zda by nešlo domluvit, zda by nemohl p. Mádle osázet pouze ten menší pozemek.

Ing. Šandera: Zainteresované jsou 3 subjekty, měly by sejít přímo na místě a domluvit se, jak postupovat dále, zda uzavřít nějakou dohodu či něco jiného.

-                     P. Mádle by chtěl vybudovat tzv. protihlukovou stěnu

Ing. Svoboda: navrhuje jednání zainteresovaných subjektů. Poté bude zapotřebí určit cenu za pronájem pozemku, který bude skutečně využíván.

p. Pešek: bude se muset udělat záměr, lze na každý pozemek zvlášť?  

Ing. Šandera: dnes by se mohlo dát podmíněné schválení záměru, zda družstvo bude souhlasit, aby se vědělo, co vůbec nabízíme.  

Ing. Svoboda – záměr na malý pozemek se může udělat. Stejně se prozatím může udělat záměr pouze na ten menší pozemek.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 6/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku par. č. 106/2 v k.ú. Všestary, na pronájem pozemku nájemci s účelem využití pro výstavbu zeleně.

Hlasování o usnesení č. 6/2011: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0. – bylo schváleno

 

Ing. Jásenský sděluje, že došlo ke změně provozovatele autobusové linky, s tím je spojený i nový jízdní řád – zda by bylo možné uvažovat o zákrytu na zastávce na Chlumu. V současné době však zastávka funguje směrem do Hradce Králové.

K dotazu JUDr. Zlatohlávkové, zda je zde označník, Ing. Jásenský odpovídá, že je zde řádné označení na telefonním sloupu a řidiči zde staví.

Ing. Derner – je projektováno společně s chodníky – autobusové zastavení je zde plánováno.

 

 

7.  Dotační tituly

 

7.1. Základní škola Všestary

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 27.1.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Ke dni zpracování důvodové zprávy nebyl doručen návrh smlouvy o dotaci, veškeré doklady byly na Státní fond životního prostředí (SFŽP) již dříve zaslány, zastupitelé byli informováni. SFŽP přislíbil zaslat smlouvu o dotaci do jednání zastupitelstva. Neposlal.

 

-                     JUDr. Zlatohlávková sdělila, že smlouva by měla být fondem  do konce týdne vypravená.

-                     Ing. Derner se dotazuje, zda akceptovali připomínky obce, JUDr. Zlatohlávková sděluje, že tato skutečnost bude zřejmá až po obdržení písemností

 

 

7.2. Mateřská škola Všestary

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 27.1.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Ke dni zpracování důvodové zprávy nebyl doručen návrh smlouvy o dotaci, veškeré doklady byly na Státní fond životního prostředí již dříve zaslány, zastupitelé byli informováni. Na přelomu ledna a února má být doručena smlouva o dotaci.

 

V minulých dnech proběhlo zateplení základu a soklu na školce, a to v souladu s projektem. Po konzultaci s administrátorem není toto zateplení součástí energetického auditu a s ohledem na průhlednost je třeba, aby zhotovitel díla tyto práce vyúčtoval zvlášť. Nejedná se však o vícepráce, tj. nebyly vyvolány jako neočekávané dodatečné požadavky, a proto nebylo třeba tuto zakázku soutěžit.

 

Po konzultaci s administrátorem nejedná se o změnu projektu, v projektové dokumentaci zateplení soklu bylo, nebylo součástí energetického auditu, nebylo proto oceněno v rámci zadávacího řízení na zhotovení díla zateplení MŠ.  Zhotovitel díla bude muset vyúčtovat zateplení soklu.  

 

 

7.3. Hasičská zbrojnice Bříza – návrh nájemní smlouvy

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 27.1.2011

Předkladatel: Josef Macháček, Josef Václavík

 

P. Macháček přednáší, že na opravu hasičské zbrojnice je připravena žádost, rozpočtově je to připraveno na 410.000,- Kč, s tím, že je zde navržen harmonogram. Předpokládáme, že podáme žádost na proplacení koncem prázdnin. Bylo by potřeba, aby byla od obce shora uvedená částka obdržena, aby bylo možno proplatit veškeré faktury. Sbor se přihlásil do výzvy na pronájem budovy, projekt se týká zateplení budovy a výměny oken. Nájemní smlouva je na programu jednání dnes.

JUDr. Zlatohlávková: v rámci záměru, který obec vypsala, se hasičská zbrojnice pronajme hasičům Bříza. Částku 410.000,- Kč budete chtít od obce jako půjčku, po obdržení dotace vrátíte část půjčky a spoluúčast budeme řešit jako dar?  

p. Macháček: Pokud žádá o dotaci nezisková organizace, tam se dotace vyšplhá až na 90%.  Těžko odhadnout, zda se nám podaří prokousat se až k samotné dotaci a kolik bude dotace činit. Od obce budeme potřebovat zatím nájemní smlouvu, což je zatím jediná věc.

 

 

7.4. Kanalizace Všestary, Rozběřice, Rosnice

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 27.1.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: Dne 10.1.2011 byla podána žádost o dotaci na zbudování čističky odpadních vod a kanalizace v místních částech Všestary, Rozběřice. Obec má stále k dispozici územní rozhodnutí v právní moci, vyvíjí maximální spolupráci k dosažení vydání stavebního povolení.

 

S ohledem na rozsah zakázky (cena podle projektu cca 80 mil. Kč) se jedná o zakázku velkého rozsahu, z tohoto důvodu se zdá vhodné poptat alespoň 3 firmy (navržen: Prois, a.s. IČ: 25943022, Inženýrské služby Hradec Králové, IČ 25952668, ADP GROUP s.r.o. IČ: 25144961), které se zabývají zpracováním zadávacích podmínek, zadávací řízení zadat jako zakázku a respektovat ze zadávacího řízení vzešlý výběr zhotovitele díla, neboť s tímto rozsahem zakázek obec nemá dostatek zkušeností.

 

JUDr. Zlatohlávková: Je třeba konstatovat to, co všichni zastupitelé vědí, našich 6 vesnic je rozděleno tzv. do dvou rychlostí. Tři vesnice byly připraveny lépe, a tři vesnice jsou připraveny hůře. Nyní do toho vstupují dotační podmínky. Dotační podmínky byly nastaveny tak, že kdybychom podali žádost na všechny tři vesnice Všestary, Rozběřice a Rosnice, tak na tu dotaci nedosáhneme, protože bychom se dostali vysoko s náklady na jednoho obyvatele. Poslední  termín pro podání žádosti  byl stanoven na 29.1. s tím, že se bude přihlížet k pořadí, v jakém tam budou žádosti doručované. Musela jsem se rozhodnout tak, abychom měli šanci na dotaci dosáhnout, že do první lépe vycházel poměr čistička ve Všestarech, kanalizace Všestary a kanalizace Rozběřice, než kdyby to byla čistička Všestary, kanalizace Všestary a kanalizace Rosnice. Ta varianta pro tyto tři tituly by nás dostávala do takové pozice, že na dotaci bychom nedosáhli. Žádost jsme podali  v první možný termín,  a to 10.1., a je to: Všestary čistička, Všestary kanalizace a Rozběřice. Má se otvírat další dotační titul někdy v průběhu roku, a tam se hned budeme hlásit s Rosnicemi.  

Ing. Šandera: V roce 2011 – 2013 má začít nová etapa vypisování dotací, která by měla obsahovat vodohospodářské stavby.

JUDr. Zlatohlávková: Kdyby nám dali maximální částky dotace, tak bychom získali asi  57.000.000,- Kč kumulovaně od Královéhradeckého kraje a z Ministerstva zemědělství a 26.000.000,- Kč by to bylo z prostředků obce v průběhu tří let. Rosnice by se žádaly v průběhu roku, takže realizace by se posunula o další rok, takže teoreticky, pokud by se daňové příjmy vyvíjely jako v roce 2010 a dostali jsme dotace na zateplení školy, tak si myslím, že bychom to zvládli i bez úvěru, ale šetřit, šetřit a šetřit a to strašně.

Ing. Šandera – zastupitelstvo rozhodlo, že do toho jdeme, nyní se musíme rozhodnout, zda pokračovat či nikoliv. Jsou pouze dvě možnosti: buď se nám to podaří nějakým způsobem financovat z vlastních prostředků, a to bude záviset na tom, jak bude vypadat státní rozpočet a kolik k nám dojde peněz a když se nám to nepodaří, tak si na to bohužel budeme muset něco půjčit. Je to tedy krajní varianta, ale nebyli bychom ani první ani poslední. Zatím, jak ty částky tu byly předestřeny, tak to není nic tak závratného, co by mohlo popřípadě obec poslat do konkurzu.

JUDr. Zlatohlávková – v dnešní době je peněz málo, ale když se nám podařilo financovat školu a školku, přičemž škola stála 2.700.000,- Kč celkem včetně víceprací a školka 4.100.000,- Kč, něco jsme našetřeno měli, ale podařilo se nám to financovat ze svého. Vše se bude odvíjet od toho, zda nám dotační peníze přijdou či nikoliv.

Ing. Jásenský: Firma projektovala vlastní projekt, nenastane zde souběh zájmů? Nejsem si jistý, zda se bude chovat nezávisle.

Ing. Šandera: Někdo dělá projekt, někdo vybírá, někdo organizuje výběrové řízení, ale tato firma by se neměla zúčastnit soutěže o vlastní realizaci. Tam by nastal střet zájmů, ale nevidím střet zájmů, když někdo zpracovává projekt a má zkušenosti s těmito zakázkami.

p. Macháček – v návrhu usnesení jsou uvedeny tři firmy, já osobně navrhuji přímo Orlickou hydrogeologickou společnost, pro ně by neměl být problém toto vypracovat.

 

V 20:40 dorazil pan Jaroslav Došel.

 

Ing. Jásenský: Myslím si, že výbor by měl vytvořit podmínky na vybrání vhodného kandidáta. Na začátku je důležité vybrat správnou firmu, aby nám vybrala odborně kvalifikovaného zhotovitele.

JUDr. Zlatohlávková: Vítěz nám zpracuje zadávací podmínky pro zhotovitele díla a ty zadávací podmínky poté bude zastupitelstvo schvalovat, protože tak je to v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. A teprve poté se dostaneme o další krok dál.

Ing. Jásenský: Já bych udělal výběrové řízení na odbornou firmu, která bude mít tu možnost odborně vybrat toho, kdo to zpracuje.

Ing. Šandera vysvětluje: Výběrové řízení na firmu, která nám pomůže sestavit zadávací podmínky pro realizaci díla, vyhodnotí zadávací podmínky a doporučí, která z těch firem, která se přihlásí do soutěže o realizaci, kterou oni by ze svých zkušeností vybrali. Navrhuje zkusit se zeptat obcí, které mají tuto zkušenost za sebou.  Je nutné kritéria výběru uvést, aby byly oslovené firmy schopny nám na otázky odpovědět. 

 

 Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 7/2011: Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce provedením výběrového řízení (zpracováním zadání, otevřením obálek a vyhodnocením nabídek) na dodání služeb – Zpracování podmínek výběrového řízení na provedení díla označeného jako „Kanalizace a ČOV Všestary, Rozběřice“. Výzva k podání nabídek bude zaslána firmám Prois, a.s., IČ:  25943022, Inženýrské služby Hradec Králové, IČ 25952668, ADP GROUP s.r.o. IČ: 25144961 a OHGS . Výsledek vyhodnocení předloží zastupitelstvu obce.

Hlasování o usnesení č. 7/2011: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

 

7.5. Kanalizace Bříza, Lípa, Chlum

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 27.1.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: Dokončuje se projektová dokumentace pro územní rozhodnutí pro Břízu, Lípu, Chlum. Je třeba přijmout rozhodnutí, zda bude pokračováno v projektové dokumentaci pro stavební povolení, když pro zpracovatele projektové dokumentace bude třeba vyhlásit výběrové řízení. V březnu se očekává vypsání dotačního titulu na zpracování projektové dokumentace, bez vysoutěžení zhotovitele díla (projektu) nebude možné o dotaci žádat a financovat projekt z prostředků obce je příliš nákladné. S ohledem na již vynaložené náklady (viz bod 11 jednání z 16.12.2010) se zdá vhodné pokračovat a docílit zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení. Reálně vzato, nebude možné se pustit do stavby bez získání dotace i v budoucnu. V následujících 4 letech bude obec (za předpokladu získání dotace na kanalizaci Všestary, Rozběřice a následně Rosnice) velmi obezřetně hospodařit a případná realizace kanalizace v těchto místních částech bude již přípravou na další volební období, ale v tomto volebním období je žádoucí dokončit projektovou přípravu a případně začít shánět zbytky dotačních peněz, když z peněz obecního rozpočtu není reálné tyto místní části odkanalizovat. Odkanalizovat tyto místní části bez projektové přípravy však nebude možné v budoucnu již vůbec.

 

Ing. Derner: Paní starostka to tu již zmínila, změní se lidi, zákony atd. a Lípa bude moci být odkanalizována na Čistěves. Jestliže teď uděláme dokumentaci k územnímu řízení, za podmínek, které teď máme, je otázkou, zda v tuto chvíli se mermomocí hrnout na projektovou dokumentaci. Je otázkou, zda Chlum bude vůbec chtít odkanalizovat. Jestli v tuto chvíli by se nemělo vyjasnit, zda vůbec obce toto chtějí. Já osobně můžu být stokrát přesvědčený, že je třeba tu obec odkanalizovat, ale pokud to lidé nechtějí, tak proč jim to nutit. Je pravdou, že podstatným nákladem kanalizace ve vesnici je vlastní rozvod ve vesnici.  

JUDr. Zlatohlávková: Na Chlumu realizaci musí předcházet místní referendum, ale realizace je něco jiného než projektová dokumentace. Dotační titul na zpracování projektové dokumentace bude vypsaný v březnu, do března se má udělat zadávací řízení na zpracovatele projektové dokumentace, musíme se rozhodnout teď, abychom to měli do konce února vysoutěžené.

Ing. Svoboda se táže, zda projektová dokumentace má nějakou platnost, aby se poté nemusela dělat nová projektová dokumentace, z důvodu neplatnosti té předchozí.

p. J. Došel: Chlum neví, kam půjde kanalizace, jestli to půjde na Čistěves nebo vůbec kam. Rozvod po vesnici bude stejný, ale musí se to spádově někam hnát a neví se, jestli se to povede na sever nebo na jih.

Ing. Jásenský: udělal se velký krok pro zbudování kanalizace v okolí. Na Chlumu já toto nepodpořím z několika důvodu: jeden z důvodu je, že se s koncepcí neztotožňuji. Plán rozvodu vodovody a kanalizací, tyto podmínky neumožňují žádnou jinou variantu. Ta by mohla být realizovaná pouze v případě, že by se sehnaly peníze. A je vidět, že když bude obrovská akce ve Všestarech, tak ty peníze jsou naprosto v nedohlednu. Tímto rozhodnutím by jsme zablokovali jakoukoliv činnost co se týče kanalizace na dlouhá léta. Na Chlumu je akutní kanalizace, tam je část, která nemá vůbec žádnou kanalizaci a bylo by třeba ji dobudovat. Takhle s tím ovšem nelze manipulovat, protože to neodpovídá základnímu dokumentu, který ukládá projekt. Předpokládám, že co není v projektu a není odsouhlasené krajem, nelze realizovat.

JUDr. Zlatohlávková opravuje, že pokud by realizace splaškové kanalizace byla financována z prostředků obce, nemusí být projekt v souladu s Plánem rozvoje  vodovodů a kanalizací (PRVK). Plán rozvoje vodovodů a kanalizací je důležitý na to, aby bylo možné žádat o dotaci buď na projektovou dokumentaci či na realizaci díla..

 Ing. Jásenský: Když bychom chtěli využít částečně dotace na dobudování kanalizace, abychom si nesvázali ruce na jedno řešení a pak jak se seženou peníze, se můžeme rozhodnout, jak nejlépe to vybudovat.

JUDr. Zlatohlávková: Projektovat budeme za vlastní.

Ing. Jásenský – stavět ale momentálně nechceme, jelikož na to nejsou ani prostředky.

Ing. Šandera – i kdyby se kanalizace nerealizovala a nepokračovalo by se ve stavebním řízení, že byly vyhozené prostředky za projekt. Je zde už mapováno, jak ta kanalizace má vést. Aby se ze zbylých vesnic nedělala jedna škatule. Bříza je svéprávný prvek, když Bříza řekne, že chce a Chlum že ne, může se pokračovat. Je na každé z místních částí, jak se lidé rozhodnou.  

 

Ing. Šandera navrhuje, aby se jednalo o pokračování v projektování buď jako celek Chlum, Lípa, Bříza nebo po jednotlivých částech. Je to na zastupitelích z té které vesnice, když dají hlavy dohromady, aby se rozhodli a já poté budu plně respektovat názor zastupitelů té které vesnice.

Ing. Svoboda, jestli se přikloníme, zda budeme pokračovat, tak jsme ve hře o další dotace, jestli však pokračovat nebudeme, jsme vyřazeni z dalších dotací. S konečnou platností.

JUDr. Zlatohlávková – dotace by tu měly být do roku 2015. Původně jsem myslela, že seženu někoho ze životního prostředí, aby nám blíže celou problematiku vysvětlil. Já z pozice své funkce budu muset podpořit odkanalizaci všech vesnic.

Ing. Derner – to co bude nebo nebude, to že nebudou dotace za 3 – 5 let si nemyslím. Necítím ani slovo náznaku odporu za Břízy nebo z Lípy.

p. Štefanka: z naší pozice souhlasím - pokračovat v projektové dokumentaci.

p. Pešek se táže ve které fázi jsou v tuto chvilku Rosnice

JUDr. Zlatohlávková: Rosnice jsou v první etapě malinko odsunutí, pro Rosnice budeme žádat v nejbližším možném vyhlášeném programu.

p. Hájek – nikdo na Chlumu neřekl, že kanalizaci nechtějí. Na Chlumu kanalizaci chtějí, chtějí jí dobudovat a svést do Olšovky. Povolí někdo připojení Chlumu a Lípy do Melounky? To by zřejmě šlo.

JUDr. Zlatohlávková – Lípa od prvopočátku chtěla odkanalizovat také, domluva byla taková, že projektová příprava proběhne ve dvou etapách. V tuto chvíli se dostáváme skoro do stejného okamžiku.

Ing. Jásenský: Nic nezkazíme tím, že dnes to neodsouhlasíme, protože kdyby se to odsouhlasilo, máme již zahájeno stavební řízení a nemáme jiné varianty. Mě nikdo nepřesvědčí, když řeknu, že to chci postavit takhle, že by během toho procesu nastalo něco, že se to postaví jinak. Tím zablokujeme veškerou činnost na kanalizaci, protože stavební povolení bude na tento projekt a nic jiného v podstatě neexistuje. To co se dalo do projektu, je pokryto dotací. Jedná se mi o další fázi, optimalizaci projektu vzhledem k finančním možnostem obce.

JUDr. Zlatohlávková: za peníze obce kanalizace na Chlumu ještě dlouho nebude.

 

p. Macháček - Bříza:

-          Obavy z direktivního připojení do kanalizace

-          Výhrady vůči technickému řešení – p. Macháček neví, zda to projektanti změnili

-          Jestliže se bude pokračovat v projektové dokumentaci, nikdo neví, kdy se to bude dělat, nevíme, jestli budou dotace, aby bylo stavební povolení.

 

Ing. Šandera: Táži se, zda názor obce se přiklání k tomu, aby se pokračovalo.

p. Macháček sdělil, že ano

p. J. Došel – co se týče ekonomického hlediska jsem proti, aby se to vůbec budovalo, protože vím, že na to lidé mít peníze nebudou.

p. Macháček: To že bude vydané stavební povolení ještě neznamená, že se to bude dělat. Je zde nějaký časový horizont a nevíme, zda např. za 10 let se bude moci kanalizace realizovat.

Ing. Jásenský, dokážete odhadnout, kolik takový projekt bude stát? Jsou to milionové záležitosti a my to chceme spustit kvůli 200.000,- Kč?  p. Derner – na Rosnice byl odhad cca 600.000,- Kč. 

p. Macháček – životní prostředí – obec by vůči tomuto orgánu dostala do jiné pozice, kdyby tam byl zahrnut Chlum

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 8/2011:  JUDr. Zlatohlávková navrhuje hlasování podle jmen ohledně projektové dokumentace pro stavební povolení pro jednotlivé místní části.

Hlasování o usnesení č. 8/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 9/2011: Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce provedením výběrového řízení na zhotovitele díla projektová dokumentace pro stavební povolení kanalizace v místní části Bříza,

p. Hájek – PRO návrh

Ing. Jásenský – PRO návrh

p. Macháček – PRO návrh

p. Pešek – PRO návrh

Ing. Svoboda – PRO návrh

Ing. Šandera – PRO návrh

JUDr. Zlatohlávková – PRO návrh

Ing. Derner – PRO návrh

p. Jaroslav Došel – PRO návrh

p. Vladimír Došel – PRO návrh

Hlasování o usnesení č. 9/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 10/2011: Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce provedením výběrového řízení na zhotovitele díla projektová dokumentace pro stavební povolení kanalizace v místní části Lípa,

p. Hájek - PRO návrh

Ing. Jásenský – PRO návrh

p. Macháček – PRO návrh

p. Pešek – PRO návrh

Ing. Svoboda – PRO návrh

Ing. Šandera – PRO návrh

JUDr. Zlatohlávková - PRO návrh

Ing. Derner – PRO návrh

p. Jaroslav Došel – PRO návrh

p. Vladimír Došel – PRO návrh

Hlasování o usnesení č. 10/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 11/2011: Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce provedením výběrového řízení na zhotovitele díla projektová dokumentace pro stavební povolení kanalizace v místní části Chlum,

p. Hájek – PROTI návrhu

Ing. Jásenský – PROTI návrhu

p. Macháček – ZDRŽEL SE hlasování

Ing. Pešek – ZDRŽEL SE hlasování

Ing. Svoboda – PRO návrh

Ing. Šandera – ZDRŽEL SE hlasování

JUDr. Zlatohlávková – PRO návrh

Ing. Derner – ZDRŽEL SE hlasování

p. Jaroslav Došel – PRO návrh

p. Vladimír Došel – ZDRŽEL SE hlasování

Hlasování o usnesení č. 11/2011: pro 3, proti 2, zdržel se hlasování 5 nebylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 12/2011: Zastupitelstvo obce rozhodlo o sloučení výběrových řízení podle usnesení č.  9/2011 a č. 10/2011 do jednoho výběrového řízení.

Hlasování o usnesení č. 12/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 bylo schváleno

 

 

7.6. Územní plán Všestary

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 27.1.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: Dne 3.1.2011 doručeny Podmínky pro poskytnutí dotace, dále jen „Podmínky“, (vlastně je to smlouva o dotaci) a registrační list, když do 10 dnů od doručení se obec měla vyjádřit k zaslaným listinám. Součástí zaslaných listin nebylo „Rozhodnutí“ na které smlouva odkazuje v Části I a v Části V. Ze zaslaných listin po konzultaci s finančním výborem rozpor nevyplývá. Takto byla podána odpověď. Očekáváme zaslání čistopisu „Podmínek“ a „Rozhodnutí“. Čistopis „Podmínek“ a „Rozhodnutí doručen nebyl“.

Ing. Derner: Pro územní plánování jsem byl ustanoveným zastupitelem a stálo by za to vyměnit osobu pověřeného zastupitele. Kontaktní osoba pro žádost o poskytnutí dotace a v žádosti by mělo dojít ke změně.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 13/2011: Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 122/2009, kterým byl určeným zastupitelem pro územní plán Všestary jmenován Ing. Michal Derner a jmenuje jako určeného zastupitele JUDr. Zuzanu Zlatohlávkovou a Ing. Vladimíra Fofa.

Hlasování o usnesení č. 13/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 14/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje změnu kontaktní osoby ve věci žádosti o dotaci na územní plán Všestary, kterým nově bude JUDr. Zuzana Zlatohlávková.

Hlasování o usnesení č. 14/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

 

7.7. Podpora obnovy a rozvoje venkova

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 27.1.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: V rámci podpory obnovy a rozvoje venkova je možné žádat dotaci na veřejná prostranství, hřiště, drobné sakrální stavby apod. Projekty na opravu drobných sakrálních staveb je možné připravit najednou na každou stavbu zvlášť, aby bylo při jejich vypsání možné pouze projekt použít, stejně je možné vytvořit předpoklady pro výstavbu nových dětských hřišť. Systematicky je nutné připravit obnovu a úpravu zeleně.

 

Žádat může svazek obcí do 3000 obyvatel.

 

Ing. Šandera – mohlo by se zapojit prostranství před kostelem a případně obnova zeleně na hřbitovech. Na prostranství před kostelem by byla potřeba studie. Pí Zlatohlávková – farnost má návrh na schody – má podanou žádost na ministerstvu kultury. Je otázkou, zda na toto prostranství stačí studie. Osázení hřbitovů je teoreticky také možné. Připravit se to musí do 21.2.2011.

JUDr. Zlatohlávkováp. Hájek by zařadili morový sloup z konce 18.stol. na Chlumu situovaný u cyklostezky směrem na Neděliště. Jedná se o barokní sloup, který je dosti poškozený a mysleli jsme si, že by bylo dobré ho zakonzervovat v podobě, v jaké je.

Ing. Derner -  je správné připravit postupně vše. Tady máme jeden předmět, který bychom uměli podat poměrně snadno. Pokud to bude možné, navrhuji schválit usnesení již dnes.  

p. J. Došel – vztahuje se to i na hřiště? Napadla mě jedna věc, jak je pozemek za hřbitovem, který je obce, zda se s tím bude do budoucna něco dělat? JUDr. Zlatohlávková sděluje, že je to vedeno v územním plánu  jako zeleň.  p. J. Došel, pokud by se to osázelo nějakými rychle rostoucími stromy, je možné z toho udělat nějaký parčík. Ve Všestarech není dosud žádné místo, kam by mohly matky s dětmi jít. Měla by se udělat nějaká zóna klidu. Jedná se o louku mezi kostelem a hřbitovem.

Ing. Derner: Toto téma nezaznělo na obci poprvé, ale vždy se od plánu upustilo, ale v tuto chvíli bych udělal rychlé rozhodnutí a hlasoval bych.

Ing. Jásenský: Všestary byly slavné minerálkou, je možné pramen do toho zahrnout?

p. J. Došel: v tuto chvíli to možné není, protože pramen je vzdálený, pozemek kde dříve byl přístupný, je soukromý.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 15/2011: Zastupitelstvo obce pověřuje starostku zajištěním projektu (projektů) na opravu památek místního významu a podáním žádosti o dotaci na opravu některé z nich.

Hlasování o usnesení č. 15/2011: Pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

p. J. Došel navrhuje vypracovat studii lesoparku na louce mezi kostelem a hřbitovem.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 16/2011: Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce a radu obce zahájením přípravných prací na studii využití pozemku za kostelem ve Všestarech, prostoru bývalého rybníka ve Všestarech, prostoru bývalého lomu na Lípě, hřbitova ve Všestarech, chlumského hřbitova na Lípě.

Hlasování o usnesení č.16/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

 

7.8. Dotační titul na sekací a plužící stroje

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 27.1.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Od ledna do července je vypsán dotační titul Operačního programu životního prostředí na pořízení strojů na úklid zpevněných cest (prašnost, sníh, sekání příkopů). S ohledem na výši dotace – 90% je předkládána tato informace zastupitelstvu k rozhodnutí. Ročně stojí sekání příkopů cca 100 tis. Kč, úklid sněhu 9 – 30 tis. Kč.

 

V rámci operačního programu životní prostředí je vypsána dotace na vybudování sběrného dvora, s tím, že v rámci tohoto vybudování je možné pořídit např. lis na papír, lis na pet lahve, tím se stává z odpadu obchodovatelná komodita = zboží, které se dodává odběrateli, nikoliv odpad, za jehož likvidaci se hradí poplatek. Dále je možné v rámci sběrného dvora zřídit kompostárnu (nemusí se obratem provozovat) a s tím je spojen nákup techniky např. traktoru. Žádost se podává ke konci března 2011 a obec se musí rozhodnout, do 14 dnů, zda žádost bude podávat. Předběžně projednáno, že žádost by mohla a stihla připravit společnost IWWA, s.r.o., IČ: 27678202, která pro obec připravila a administruje zateplení mateřské školky Všestary.

 

Ing. Derner – Úspora sice nebude v takové výši, ale přesto pro sběrný dvůr a pro traktor jsem.

p. Macháček navrhoval, vyjednání většího pozemku. Neumí si představit, jak to bude asi velké. Nabízí se to společně s čističkou. Ing. Derner na to odpovídá, že sběrný dvůr by tam byl možný.

Ing. Šandera – stejně se bude muset udělat projekt, co vše bude zapotřebí pro sběrný dvůr

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 17/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na vybudování sběrného dvora a pověřuje starostku k provedení náležitých podkladů.

Hlasování o usnesení č. 17/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

V 23:05 hod. Odchází pan Macháček a pan Pešek

 

 

8.  Smlouvy na nemovitosti

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 27.1.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Pro vypořádání vlastnických vztahů v areálu Zemědělského družstva v Rozběřicích je nutné, aby obec nabyla majetkový podíl na přístupových komunikacích. S ohledem na shora uvedené je zastupitelstvu předložen návrh na uzavření darovací smlouvy s paní Jaroslavou Šebejovou, návrh kupní smlouvy s paní Jaroslavou Šebejovou. Pro vypořádání vlastnických vztahů za účelem výstavby čističky „pod zeleninovou halou“ je předložen návrh kupní smlouvy s paní Jitkou Klingerovou. V rámci tohoto areálu bude na příští jednání zastupitelstva připravena smlouva o zřízení věcného břemene (právo průchodu a průjezdu podle geometrického plánu) se Zemědělským družstvem Všestary, jejímuž uzavření bránila stávající zástavní smlouva. Smlouva na koupi pozemku a věcné břemeno se připravuje.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 18/2011: Zastupitelstvo obce pověřuje starostku uzavřením kupní smlouvy na pozemek č. 376/24 dle geometrického plánu, 439/17 dle GP, 93/1 dle GP, 439/16 dle GP, 376/25 dle GP, dále pozemkovou parcelu 376/7, stavební parcelu č. 214, o celkové výměře 1993 m2 s paní Jitkou Klingerovou za kupní cenu 398.600,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 18/2011: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Návrh usnesení č. 19/2011: Zastupitelstvo obce pověřuje starostku uzavřením kupní smlouvy s Jaroslavou Šebejovou, bytem Luďka Matury 811, 530 12 Pardubice.

Hlasování o usnesení č. 19/2011: Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

Návrh usnesení č. 20/2011: Zastupitelstvo obce pověřuje starostku uzavřením darovací smlouvy s Jaroslavou Šebejovou, bytem Luďka Matury 811, 530 12 Pardubice.

Hlasování o usnesení č. 20/2011: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

Návrh usnesení č. 21/2011. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku uzavřením kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene, kdy kupní smlouva bude uzavřena na pozemkovou parcelu evidovanou jako 376/4 v k.ú. Všestary za kupní cenu 162.600,- Kč a věcné břemeno průchodu a průjezdu bude zřízeno na pozemkovou parcelu evidovanou jako 92/1  v k.ú. Všestary.

Hlasování o usnesení č. 21/2011. Pro 8 – proti 0 – zdržel se 0bylo schváleno

 

 

9.  Zpráva a pověření finančního výboru

 

9.1. Zpráva finančního výboru

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 27.1.2011

Předkladatel: Ing. Milan Svoboda, Ing. Božena Skořepová, Mgr. Ivona Součková

 

obsah: Finanční výbor předkládá zprávu – viz příloha

 

Ing. Svoboda: souhlasím s přeskočením, jelikož rozpočet byl již odsouhlasen

Ing. Derner: Zpráva je identického znění jako měla důvodová zpráva

 

 

9.2. Pověření finančního výboru

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 27.1.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Obec je zřizovatelem školy, je také povinna kontrolovat hospodaření školy. S ohledem na tuto povinnost by zastupitelstvo mělo pověřit finanční výbor uskutečněním kontroly hospodaření školy.

 

JUDr. Zlatohlávková sděluje, že zpráva finančního výboru by měla být vypracována do konce března.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 22/2011: Zastupitelstvo obce pověřuje finanční výbor provedením kontroly v Základní a mateřské škole Všestary se zaměřením zejména na zřizovací listinu, hospodaření školy, kontrola spotřeby energie. V jakých dotačních titulech, s jakým procentem úspěšnosti a v jakých částkách, podala škola žádosti o dotace.

Hlasování o usnesení č.22/2011: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

 

10.  Zpráva kulturního výboru

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 27.1.2011

Předkladatel: Marika Čapková Dohnalová

 

Paní Čapková Dohnalová je nemocná, zprávu předloží paní Mgr. Nožičková:

Dle schůze kulturního výboru a plánu na rok 2011 je hlavní požadavek, zda dostanou nějaké finanční prostředky od obecního úřadu. Plán: 4x vydání zpravodaje, na duben je plánováno divadlo, v červnu zájezd do Polska, v říjnu posezení se seniory, v listopadu opět zájezd do Polska a v prosinci opět vydání zpravodaje. Veškeré náklady budou 69.200,- Kč, návratnost a příspěvky od občanů by bylo cca 10.000,- Kč. Návrh je 59.200,- Kč.

 

Ing. Šandera by chtěl požádat, pokud se bude chystat vydání, prosí, aby bylo dáno organizacím dáno vědět alespoň 3 týdny před uzávěrkou. Chápe, že první číslo bylo vydáno narychlo, ale dává k zamyšlení, aby se dalo příslušným spolkům vědět o uzávěrce.

JUDr. Zlatohlávková dává na zamyšlení, zda příspěvky by nemohly být dvojího druhu místní a pro mikroregion.

pí. Nožičková: Přemýšlelo se o vydání jednoho komerčního čísla, kde by byly uvedeny kontakty na firmy či podnikatelské subjekty v mikroregionu. Uvažovalo se o příspěvku za reklamu.

Ing. Derner – Na prvním vydání bylo vidět, že bylo děláno narychlo. Neměly by se objevovat hrubé pravopisné chyby. K dotazu Ing. Dernera kolik stojí vydání jedno vydání zpravodaje. Odpověď: 5.200,- Kč stojí jedno vydání zpravodaje pro šest vesnic.

 

 

11.  Zřízení investičního výboru

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 27.1.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

za ROSNICE – pan Pešek

za LÍPU -         pan Štefanka

za VŠESTARY- pan Ing. Hrouda

                         pan Ing. Šandera

Za ROZBĚŘICE -  JUDr. Zlatohlávková

Bříza a Chlum bude doplněn dodatečně, aby mohl investiční výbor fungovat

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 23/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje investiční výbor.

Hlasování o usnesení č. 23/2011: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

 

12.  Základní škola Všestary

 

12.1. Zateplení a výměna oken části budovy 2. stupně ve Všestarech (k tělocvičně)

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 27.1.2011

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

obsah: Na spojovacím krčku mezi budovou 2. stupně ZŠ a tělocvičnou jsou nevyhovující okna. S vedení školy je domluveno, že okna budou vyměněna za peníze, které v loňském roce škola ušetřila. Jedná se o 4 velká okna a 6 malých v ceně výměny za cca 134 tisíc Kč. Zřejmě by nebylo od věci, aby se provedlo už i zateplení a nová fasáda na uvedeném krčku. Nechali jsme si zpracovat nabídku na uvedené práce.

 

Příloha: Zateplení krčku školy

 

Ing. Derner: jedná se o celý vagon mezi školou a tělocvičnou a fasáda až do dvora. S DPH se jedná o cenu 370.922,- Kč. Vzal jsem si rozpočet, který jsme dostali, a porovnal jsem to s dodavatelem, který vyhrál s cenami na MŠ. Ceny můžeme považovat za velmi dobré. Srovnal jsem položky, které srovnat šly, a 81% ceny bylo za položky ze zakázky, která byla 10x větší. Jestliže mi někdo na malou zakázku nabídne stejné jednotkové ceny jako na zakázku 10x větší a ještě by vyhrál s nejnižší cenou, tak já jsem spokojen.

Ing. Jásenský – o jak velkou plochu se jedná – Ing. Derner – jedná se o plochu 210 m2

Podle JUDr. Zlatohlávkové na zakázku z volné ruky je to spousta peněz. Cena je velká a mělo by se udělat výběrové řízení. Máme před sebou velké investice, ale toto není akutní. Tato investice by šla z peněz obce, se kterými se v rozpočtu nepočítalo.  

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 24/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje zateplení krčku a spojovací chodby z budovy II. stupně do tělocvičny.

Hlasování o usnesení č. 24/2011: pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 1 nebylo schváleno

 

 

12.2. Pravidla přijímání dětí do mateřské školy

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 27.1.2011

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

obsah: Byl jsem pověřen zjistit, podle jakého klíče se přijímají děti do našich MŠ a zda existují nějaká daná pravidla. Pan ředitel mi poskytl dokument, kterým se řídí již několik let. Pravidla jsou tedy jasná a není důvod, aby děti, které mají trvalé bydliště v našich místních částech, nebyly přijaty přednostně. Otázkou je, zda rodiče žádost o přijetí u nás podali.

 

Ing. Svoboda - Jelikož platíme na děti, které dojíždějí do školky jinam. Do budoucna by se na tyto děti nemělo platit, pokud mají možnost chodit do školky ve Všestarech

 

 

12.3. Nákup houpadel

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 27.1.2011

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

obsah: Koncem minulého roku probíhala soutěž MŠ „Namalujte obrázek slůněte“. MŠ Všestary se soutěže zúčastnila. V soutěži se hlasovalo pro jednotlivé obrázky pomocí e-mailu. Vzhledem k velikosti školky (počtu dětí) nebyla velká šance na přední umístění, ale i za účast školka obdržela 10% slevu na nákup houpadla. Myslím si, že by se snaha dětí a vedení školky měla ocenit a houpadlo se slevou pořídit. Vzhledem k tomu, že školky máme dvě, tak koupit houpadla také dvě. Cena jednoho je 11.502,- Kč. Doufám, že tím uděláme radost a podpoříme další případné účasti dětí v soutěžích.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 26/2011: Zastupitelstvo obce souhlasí s nákupem 2 kusů houpadel pro mateřské školy Všestary a Chlum v ceně 11.502,- Kč za 1 kus.  

Hlasování o usnesení č. 26/2011: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0. – bylo schváleno

 

 

12.4. První soukromá základní škola Hradec Králové

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 27.1.2011

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

obsah: Přišla žádost o úhradu neinvestičních výdajů na povinnou školní docházku. Žádost podala První soukromá základní škola, s.r.o. Jedná se o příspěvek na 3 žáky s trvalým bydlištěm v naší obci. Nejedná se o žádnou speciální výuku (omezení, postižení, atd.). Vzhledem k tomu, že školu tohoto typu máme svoji, tak si myslím, že není důvod příspěvek posílat. V minulosti se to také nedělalo.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 27/2011: Zastupitelstvo obce nesouhlasí s poskytnutím příspěvku na 3 žáky pro 1. Soukromou základní školu v Hradci Králové.  

Hlasování o usnesení č. 27/2011: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

 

13.  Smlouva o právu provést stavbu

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 27.1.2011

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

obsah: Firma H.F.C. a.s. předložila návrh smlouvy o právu provést stavbu. Jedná se o pozemek (louka) ve Všestarech po levé straně při cestě na Střezetice. Napojení na stávající komunikaci je mezi domy č.p.52 a č.p. 66. Stavba je v souladu s platným uzemním plánem obce. Podle informací ze stavebního odboru MM si máme hlavně dát pozor na komunikace. Jde o to, aby tam potom mohlo proběhnout vyhrnování sněhu a odvoz odpadu. Na některé komunikace (zámková dlažba) není možno s těžkými vozy jezdit.

 

Příloha: Smlouva o právu provést stavbu  

 

Ing. Derner - Dokumentace k územnímu rozhodnutí, že komunikace a sítě jsou v jednom územním rozhodnutí. Povrch má být živičný nikoli zámková dlažba. Po zámkové dlažbě se za normálních okolností jezdit dá. Nesouhlasím s větou, že by tam nesměli jezdit hasiči atd.

 

Dle JUDr. Zlatohlávkové tento bod projednat na dalším zasedání.

 

 

14.  Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. Lípa

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 27.1.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Smlouvu se do příštího jednání zastupitelstva pokusíme přeformulovat a návrh smlouvy se projedná na příštím jednání.

 

 

15. Změna nařízení vlády o odměnách zastupitelů

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 27.1.2011

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

obsah: Nařízením vlády ze dne 7. prosince 2010 vstoupila v účinnost od 1. ledna 2011 nová Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb. „Měsíční odměny a příplatky poskytované členům zastupitelstev obcí,…“ (sbírka zákonů č. 378/2010). Došlo k snížení jednotlivých částek. Vzhledem k tomu, že jsme odsouhlasili odměny nižší, než byla maximální částka podle předchozích tabulek, tak se nás to zřejmě ani nedotkne. Přesto bych doporučoval přijmout usnesení, kterým se zajistí, aby se některá odměna nedostala mimo maximální povolenou částku.

 

Není třeba projednávat.

 

 

16.  Registrace spolků

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 27.1.2011

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

obsah: Do projektu „Všestarské neziskovky“ se včas přihlásilo 11 spolků. I když u některých nebyly předloženy veškeré náležitosti, které žádost má obsahovat, tak je všech 11 spolků zahrnuto do projektu. Samozřejmě je potřeba chybějící náležitosti doplnit. Na seznamech členů byla provedena kontrola trvalých pobytů. Po opravách počtu členů byl proveden výpočet jednotlivých částek příspěvků, který je uveden v tabulce (viz. příloha).

 

 

17.  Žádosti spolků

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 27.1.2011

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

obsah:  SDH Chlum – příspěvek na dětský karneval

Dne 5.2.2011 bude SDH Chlum pořádat dětský karneval a žádá o příspěvek 9.000,- Kč na zajištění cen pro děti. Žádost je v souladu s přijatým rámcem pro podporu spolků.

SDH Bříza – příspěvek na hasičský ples. Dne 24.1.2011 byla doručena žádost SDH Bříza o příspěvek ve výši  4.000,- Kč na úhradu nákladů spojených s uspořádáním hasičského plesu v roce 2011.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 28/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek SDH Chlum ve výši 9.000,- Kč na pořádání karnevalu pro děti (zajištění cen pro děti), příspěvek SDH Bříza ve výši 4.000,- Kč na náklady s hasičským plesem v r. 2011 z programu Všestarských neziskovek.   

Hlasování o usnesení č. 28/2011: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

SDH Rozběřice – příspěvek na lak hasičského automobilu

Žádost je na příspěvek ve výši 20.000,- Kč. Na automobilu Vokswagen Transportér by se provádělo lakování exteriéru a interiéru v barvách požární techniky a vystříkání dutin a podvozku voskem proti korozi. Odhadovaná celková cena prací je od 60 do 80 tisíc korun.

K uvedenému problému bylo minulým zastupitelstvem dne 25.3.2010 přijato následující usnesení:

(Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 52/2010: ZO souhlasí s objednáním a provedením opravy převodovky a spojky vozidla VW Transporter za cenu 33.400 Kč. Dále souhlasí se změnou barevného označení a montáží homologovaných bezpečnostních doplňků na vozidlo na náklady SDH Rozběřice.
Hlasování o usnesení č. 52/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.)

 

p. Černý: v době, kdy bylo toto usnesení přijato, nepočítalo se s tím, že to bude tak drahá oprava. Žádáme o 20.000,- Kč, jelikož přestříkání bude provádět společnost STRATOS Auto, s.r.o., jedná se příspěvek asi ¼ ceny.

p. Osond vysvětluje, co vše hasiči Rozběřice za svého uhradili. Je potřeba, aby se auto udělalo jako celek. Považuje nabídku pana podnikatele za velmi velkorysou. Tato nabídka byla učiněna hasičům.

JUDr. Zlatohlávková sdělila, že se musí šetřit a v tuto chvíli na to nejsou prostředky.

Ing. Derner souhlasí s tím, aby se udělal alespoň vnitřek auta. Ušetřilo se na školce a krčku, tak by bylo možné, aby se hasičům částka 20.000,- Kč přiznala.

p. J. Došel navrhuje dát SDH Rozběřice částku 10.000,- Kč.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 29/2011: Zastupitelstvo obce odkazuje na usnesení zastupitelstva obce z 25.3.2010 číslo 52/2010. Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí částky 10.000,- Kč na lakování exteriéru a interiéru do požárních barev a vystříkání dutin a podvozku vozidla VW Transporter.

Hlasování o usnesení č. 29/2011: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0. – bylo schváleno

 

 

18.  Schválení faktur

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 27.1.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: Firma REKOS S+D s.r.o., IČ: 25974149 předložila fakturu na 2.009.809,02 Kč a fakturu na 213.511,78 Kč, tj. celkem bylo vyúčtováno 4.191.550,- Kč (v usnesení č. 146/2010 chybně uvedeno 4.235.544,- Kč) tedy v souladu s podepsanou smlouvou o dílo. Zemědělské družstvo Všestary IČ: 00124087 zaslala fakturu na zimní údržbu na 26.220,- Kč.  

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 25/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu faktury firmě REKOS S+D, IČ: 25974149 na částku 2.009.809.02 Kč, firmě REKOS S+D, IČ: 25974149 ve výši 213.511,78 Kč, Zemědělskému družstvu Všestary, IČ: 00124087 ve výši 26.220,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 25/2011: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

 

19. Rozpočtové opatření

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 27.1.2011

Předkladatel:  JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 5/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření pro rok 2010

na straně příjmů:

615.000,- Kč Investiční dotace od Královéhradeckého kraje na projekt kanalizace Bříza, Lípa, Chlum

15.885,- Kč neinvestiční dotace od Královéhradeckého kraje na SDH

Hlasování o usnesení č. 5/2011: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

 

20. Informace

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 27.1.2011

Předkladatel:  Ing. Vladimír Fof

 

Obsah: KOMINÍK 

Od nového roku se změnil zákon o povinnosti kontrolovat kouřovody. Na OÚ se někteří občané ptali, zda nejsou nějaké informace o kontaktech na kominíky. Dávám k zamyšlení, zda něco takového neuvést alespoň na webových stránkách obce. V této souvislosti si uvědomuji, že by nebylo od věci, aby tam byly případně kontakty na další živnostníky, které mohou občané potřebovat (např. opraváři).

 

 

21.  Závěr

Starostka poděkovala zastupitelům za účast na jednání zastupitelstva a jednání zastupitelstva ukončila v 00:30 hod.

 

Zasedání bylo ukončeno v 00:30 hod. 

 

 

 

Zapsala: Andrea Netušilová                                                  ………………………….

 

 

Ověřovatelé: Vladimír Došel                                                ………………………….

 

                     

                      Ing. Radek Jásenský                                       ………………………….

 

 

Starostka Obce:  JUDr. Zuzana Zlatohlávková                    …………………………..

 

 

 

Seznam příloh (pouze k archivovanému originálu):

č. 1 – prezenční listina

č. 2 – přijatá usnesení

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018