Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne: 26.05.2011

 

Místo konání:  Zasedací místnost Obecního úřadu ve Všestarech
Přítomni: Marika Čapková Dohnalová, Vladimír Došel, Ing. Vladimír Fof, , Ing. Radek Jásenský, Josef Macháček, Josef Pešek, Ing. Milan Svoboda, Ing. Pavel Šandera, Přemysl Vecek,

JUDr. Zuzana Zlatohlávková.

Omluveni: Ing. Michal Derner, Jaroslav Došel, Josef Václavík, MVDr. Michal Novák, Martin Hájek

Nepřítomni:

Za OV Lípa: Josef Štefanka, Radovan Dvořák.

Zahájeno: 19:15 hod

 

1. Zahájení, schválení programu

 

Předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo svoláno a uveřejněno v souladu se zákonem a jednacím řádem, přítomno je 10 zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné, bude následovat schválení programu, určení zapisovatele a volba návrhové komise. Rozprava bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť. Zápis z předchozího jednání byl vyhotoven, ověřen a je předložen k nahlédnutí.

 

Starostka rekapituluje stav účtu obce, konstatuje, že 1.100.000,- Kč je částka dotace za školu. Paní Zlatohlávková navrhuje, aby se částka vložila na termínovaný účet.

 

Návrh programu

1.      Zahájení, schválení programu

2.      Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

3.      Kontrola usnesení

4.      Podněty a připomínky občanů

5.      Zprávy výborů

6.      Osadní výbor Lípa

7.      Věcná břemena

7.1. Smlouva o zřízení věcného břemene

7.2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

8.      Pověření zástupce obce – valná hromada VAK a.s.

9.      Kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene se Zemědělským družstvem

10.  Rozpočtové opatření

11.  Zástupci obce ve školské radě

12.  Smlouva o dotaci na projektovou dokumentaci pro stavební povolení – Lípa, Bříza

13.  Studie na kanalizaci Chlum

14.  Oprava cesty Rosnice

15.  Vodovod Rozběřice - Hejcmanka

16.  Zvoničky v místních částech

17.  Umístění altánu

18.  Územní studie

19.  Změna způsobu vytápění

20.  Kamery na veřejných prostranstvích a školy

21.  Žádost o pronájem pozemků v k.ú. Lípa

22.  Žádost Základní školy a Mateřské školy Lovčice

23.  Soutěž „Vesnice roku“

24.  Žádosti spolků

25.  Schválení faktur

26.  Opatření obecné povahy  - stavební uzávěra do přijetí územního plánu

27.  Závěr

 

p. Macháček – navrhuje, aby jednání zastupitelstva trvalo maximálně do 24:00 hodin.

 

p. Štefanka – navrhuje, aby bod 21 byl dán za připomínky občanů

 

p. Ing. Šandera – pakliže budeme projednávat bod, který nesnese odklad, navrhuje dobu 7 minut, pakliže bude zapotřebí obšírnější diskuse, navrhuje bod odložit na další zasedání zastupitelstva.

 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 100/2011: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 26.05.2011

Hlasování o usnesení č. 100/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

2. Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

Jako zapisovatelka byla určena slečna Andrea Netušilová

 

Do návrhové komise byli navrženi p Ing. Šandera a Vladimír Došel

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 101/2011: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 26.05.2011 návrhovou komisi ve složení  Ing. Šandera a Vladimír Došel

Hlasování o usnesení č. 101/2011: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno.

Na ověřovatele zápisu byli navrženi p. Ing. Jásenský, p. Vecek

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 102/2011: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 26.05.2011 jako ověřovatele zápisu  p. Ing. Jásenský a p. Vecek

Hlasování o usnesení č. 102/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. 103/2011: Zastupitelstvo obce v souladu s § 7 bod 12 se usnáší na omezujících opatřeních, a to omezení diskusního vystoupení minimálně 5 minut u předkladatele na 10 minut.

Hlasování o usnesení č. 103/2011: Pro 10, proti 0, zdržel se 0, bylo schváleno

 

Paní Zlatohlávková přednesla: Ing. Derner k dnešnímu dni rezignoval na funkci předsedy kontrolního výboru, zůstává však řadovým členem.

p. Šandera dává na úvahu členům zastupitelstva, zda by nebylo vhodné kontrolovat usnesení jednou za 2 měsíce v rámci časové úspory.

 

 

3.  Kontrola usnesení

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 26.5.2011

Předkladatel:   Ing. Michal Derner – předseda kontrolního výboru

 

obsah: Zdvořilá žádost předsedovi kontrolního výboru.

 

 

4.  Podněty a připomínky občanů

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 26.5.2011

 

obsah:

 • Dne 16.5.2011 se v Máslojedech sešla správní rada Sdružení obcí Mikroregionu „Památkové zóny 1866“. Informace ze správní rady podána ústně místopředsedkyní svazku.

 

 • Dne 24.6.2011 se bude konat v Hostinci U Polních myslivců na Lípě valná hromada mikroregionu, kam je třeba zvolit zástupce obce. V souladu s ustanovením článku 5 stanov Sdružení obcí Mikroregionu „Památkové zóny 1866“ – Valná hromada je jejími členy 5 členů zastupitelstva z každé obce svazku.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 104/2011: Zastupitelstvo obce deleguje na valnou hromadu Mikroregionu „Památkové zóny 1866 zastupitele: p. Vecek, Ing. Svoboda, p. Macháček, p. Ing. Jásenský, p. JUDr. Zlatohlávková

Hlasování o usnesení č. 104/2011: pro 10 , proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

 • MAS připravuje dotační výzvu, bude se však týkat pouze zemědělců. Ostatní finanční prostředky jsou již vyčerpány. Více informací nezaznělo.

 

 • Bříza č.p. 54 – při opravě bytu a napojování dešťových svodů shledáno, že neexistuje dešťová kanalizace a koupelny jsou zčásti svedeny do žumpy a zčásti do trativodu, který není funkční. Odkopáno okolo domu pro drenáž a položení dešťové kanalizace. Rozsah prací je svým způsobem dostačující jako příprava pro provedení izolace proti vlhkosti. Odhadovaná cena izolace 220.000,- Kč (cena s 10% DPH).

 

p. Macháček – ve dvou nemovitostech má obec nainstalovanou polaritu, která odvádí vlhkost –funguje to v cukrárně a v hasičské zbrojnici na Lípě.

p. Zlatohlávková - Nájemné v domě činí 1.336,- Kč měsíčně. Je potřeba co nejrychleji opravit byt a pronajmout ho. Jeden vývoz žumpy je za 3.000,- Kč a vyváží se téměř každý měsíc. Do budoucna se bude muset hledat další řešení

p. Šandera – pokud to bude odizolované bude to „svaté“. Přiklání se k tomu udělat to klasicky, podříznout.

p. Svoboda navrhuje, aby práce pokračovali dále, přiklání se k tomu, aby se to skutečně odizolovalo a částka by měla být během cca 5 let zpátky.

p. Ing. Fof – když už je to odkopané do této hloubky, tak ať se to podřeže

p. Vecek – navrhuje oslovit ještě jiné stavební firmy, zda by to jiná firma neudělala levněji

p. Pešek – také se přiklání, aby se oslovila ještě jiná firma, zda by nebylo možné to udělat levněji.

p. Němeček – odizolovat, Sanace vlhkého zdiva, s touto firmou jsem neměl sebemenší problém.

 

V 19:50 hodin dorazil p.  Hájek

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11

Návrh usnesení č. 105/2011: ZO souhlasí s provedením izolace pod obvodovým zdivem objektu čp. 54 ve Bříze.

Hlasování o usnesení č. 105/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 - bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11

Návrh usnesení č. 106/2011: ZO pověřuje radu obce sjednáním konečné ceny prací spojených s podřezáním domu ve Bříze čp. 54 do cenového stropu 250.000,- Kč a vybráním zhotovitele.

Hlasování o usnesení č. 106/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

 

 

 • Odstraněn plůtek před obecním úřadem a podle mínění občanů by bylo vhodné na tento nově vzniklý prostor umístit stojan na kola, tedy ponechat prostor otevřený.

 

 • Skladová hala – Švub – ze Všestar směrem na Rozběřice

 

-          Došlo k rozhodnutí, že toto bude podnikatelská zóny, minulé zastupitelstvo dostalo žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí. Jeho podnět byl podroben diskusi a bylo přijato usnesení. Byly definovány podmínky, za kterých to bude pro obec schůdné. Dokladuje, že splnil veškeré požadavky, které zastupitelstvo mělo a že nevidí důvod, proč stavbu nepovolit. Komunikace v současné době má vypadat jinak než bylo původně plánováno.

 

p. Macháček – táže se, zda p. Švub ví, že sjezdy tam nebudou. P. Fof – ví o tom.

p. Pešek sdělil, že v současné době by se toto již schválit mělo, když splnil veškeré podmínky.

 

 • Žádost o poutače u cesty – cukrárna Všestary

 

-          Starostka sděluje,  že obec měla problémy umístit u cesty radar. POLICII ČR se toto nelíbilo. P. Fof odkázal, aby si zjistili, zda toto nebude problém.

-          Jedná se o příjezd od Hradce ke Všestarům

 

 • Veřejná vyhláška na rušení nočního klidu a proti pálení odpadu

 

-          P. Šandera – plasty se pálit nemůžou, ale  tolerujeme pálení suchých větví.

-          Starostka provádí právní rozbor pojmu noční klid, konstatuje: Policie chce vyhlášku – podle stávajících předpisů je to řešitelné, záleží jen na správním uvážení policie.

-          Ing. Šandera – po obšírné diskusi se ZO nedobralo potřeby vydávat další vyhlášky

-          Ing. Svoboda – Lesopark - aby peníze byly dobře uloženy, je potřeba to zavlažit a postříkat to proti dvouděložným plevelům.

-          P. Šandera – navrhuje, abychom se  obrátili se na odbornou firmu, která to udělá

 

5. Zprávy výborů

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 26.5.2011

Předkladatel: Ing. Michal Derner, Marika Čapková Dohnalová, MVDr. Michal Novák

 

obsah: Předsedové výborů jsou starostkou žádáni o stručnou zprávu o činnosti výborů. Opakovaná připomínka: z jednání výborů se pořizuje zápis a zápis se zakládá u starostky, tento zápis následně bývá žádán auditem. Za období půl roku není doložen zápis kontrolního výboru a výboru pro zeleň.

 

-          Kulturní výbor – 23.6. se pořádá zájezd do Polska, 150,- Kč bude platba a do pondělka by měl být nový zpravodaj. P. Čapková předložila zprávu kulturního výboru

 

P. Macháček – písník na Lípě – bude potřeba udělat oplocenka.

p. Zlatohlávková – pokud je pod tím bordel, musí se vybrat.

 

Investiční výbor  Ing. Šandera - proběhla prohlídka ZŠ Všestary I. stupeň – ve sklepě se nachází 10 – 15 cm vody, která mírně zapáchá, dává tímto zastupitelům na zváženou, zda by se nemělo něco dělat se zjištění identifikací, kde se tam voda bere, jak je to odkanalizované. Problém zřejmě bude v šachtě, která je před vchodem do školy. Může se také stát, že vybíratelná žumpa sákne a může se to dostat kanálem ven. Zkusit vybrat firmu, která odkryje šachtu a udělá nějaký průzkum.

 

 

p. Němeček se táže, zda existuje nějaká dokumentace ke škole – sděleno, že nikoliv nebo se o ní neví

p. Zlatohlávková – na podzim se chystá dotace na zateplení veřejných budov, bude nutné udělat energetický audit na školku na Chlumu, obecní úřad a na I. stupeň ZŠ

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 107/2011: ZO pověřuje vedení obce a investiční výbor výběrem firmy pro diagnostiku a následnou opravu havarijního stavu ve sklepě objektu I. stupně ZŠ Všestary.

Hlasování o usnesení č. 107/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

6. Osadní výbor Lípa

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 26.5.2011

Předkladatel: Josef Štefanka, Radovan Dvořák, Jaroslav Matějka

 

obsah: Na základě usnesení č. 139/2010 bylo rozhodnuto o úpravě okolí hasičské zbrojnice na Lípě, úprava byla zahájena, obec nakoupila materiál. Místní část Lípa pokračuje v zahájené tradici první písemná zmínka o obci a letos se bude akce konat 18.6.2011.    

-          Pokračuje se ve stavbě pergoly

-          Požadavek. Zda by technické služby neposekaly před slavností obec

-          Požadavek – zda, by bylo možné zapůjčit, alespoň jednu toaletu TOI TOI

Paní Zlatohlávková sdělila, že s těmito požadavky mohou počítat

 

7. Věcná břemena

7.1. Smlouva o zřízení věcného břemene

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 26.5.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Obci byla zaslána smlouva o zřízení věcného břemene na pozemkovou parcelu č. 302 v k.ú. Lípa s tím, že smlouva je vyhotovena na základě dříve uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, ta však není k dispozici v této chvíli, není možné odsouhlasit dohodnuté podmínky smlouvy na stávající znění, je třeba obstarat kopii již uzavřené smlouvy. Jsou-li obě smlouvy v souladu, bude možné tuto předloženou smlouvu schválit.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 108/2011: ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného  břemene na pozemkovou  parcelu č.302 v k.ú. Lípa za předpokladu, že tato smlouva je v souladu s dříve uzavřenou smlouvou o smlouvě budoucí. Pověřuje starostku obce, aby provedla kontrolu souladu těchto smluv.

Hlasování o usnesení č. 108/2011: pro 11, proti 0., zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

 

7.2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 26.5.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: V souladu s dohodnutým postupem (dohodnut text smlouvy) s ČEZ Distribuce a.s. (zastoupená firmou PEN – projekty energetiky s.r.o.) byl předložen návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Předmětem smlouvy je přeložka nízkého napětí v lokalitě V10 tzv. FATO. Smlouva viz. příloha, zejména nákres přeložky.

 

-          P. Šandera navrhuje pověření paní starostky na projednání optimální ceny za 1 m2, ne však menší než za 2.000,- Kč za 1m2

 

 

8. Valná hromada VAK a.s.

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 26.5.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Vodovody a kanalizace a.s., IČ: 48172898, Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové svolává na den 1.6.2011 do Eliščina sálu Kongresového centra Aldis, a.s. řádnou valnou hromadu. Pozvánka dosud nebyla doručena. S ohledem na opatrnost je třeba přijmout usnesení o delegování zástupce obce k účasti na valné hromadě. Obec je akcionářem VAKu. Účastnit za obec se bude místostarosta Ing. Vladimír Fof.

 

Vodovody a kanalizace zároveň k již uzavřené smlouvě o vkladu akcií zaslalo prohlášení vkladatele, které dříve nebylo požadováno. Vyvoláno jednání s panem Vítem – původním vlastníkem vodovodu tak, aby obec mohla prohlášení učinit.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 109/2011:. Zastupitelstvo obce deleguje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění (obecní zřízení) pana Ing. Vladimíra Fofa – místostarostu Obce Všestary k zastupování obce na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s., IČ:  48172898, která se koná 1.6.2011.

Hlasování o usnesení č. 109/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

 

 

9. Kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene se Zemědělským družstvem

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 26.5.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah:  Usnesením č. 21/2011 udělilo zastupitelstvo obce souhlas s uzavřením kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene se Zemědělským družstvem Všestary. Na základě dohody s družstvem bylo dohodnuto, že věcné břemeno bude zřízeno úplatně. S ohledem na shora uvedené je nejsprávnější postup zrušit usnesení č. 21/2011 a následně přijmout usnesení nové.   

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 110/2011: Zastupitelstvo obce ruší usnesení číslo 21/2011 z 27.1.2011.

Hlasování o usnesení č. 110/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 111/2011:  Zastupitelstvo obce pověřuje starostku uzavřením kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene, kdy kupní smlouva bude uzavřena na pozemkovou parcelu evidovanou jako 376/4 v k.ú. Všestary za kupní cenu 162.600,- Kč a věcné břemeno průchodu a průjezdu bude zřízeno k pozemkové parcele evidované jako 92/1  v k.ú. Všestary.Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za vzájemně dohodnutou cenu ve výši 10.000,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 111/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

 

10. Rozpočtové opatření

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 26.5.2011

Předkladatel: Jitka Kolovratníková - účetní

 

obsah: Rozpočtové opatření č.3

 

VÝDAJE v tis. Kč

§          pol.

2219    5171    zvýšení 85                   komunikace – pěšina za kostelem

2321    5169    -„-                   15                   odpadní vody – rozbory

3319    5169    -„-                     6                    ostatní záležitosti kultury – místní Zpravodaj kopírování, doprava divadlo

3639    6130    -„-                   519                  územní rozvoj – koupě pozemku na ČOV

3745    5132    -„-                     8                    péče o vzhled obcí – pracovní obuv a oděv

3745    5154    -„-                     6                    péče o vzhled obcí – elektřina r. 2010 koupaliště

3745    5167    -„-                     2,5     péče o vzhled obcí – školení, technika, bezpečnost

3745    5169    -„-                   200                  péče o vzhled obcí – lesopark Všestary (část nákladů se vrátí formou daru od občanů a institucí)

5512    5171    -„-                   70       SDH – opravy a údržba

CELKEM                               911,5

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3:

                                                                      -   zvýšení na straně výdajů o 911 500,-- Kč

 

PŘÍJMY v tis. Kč

pol.

4116    zvýšení   36,11 neinvestiční dotace – EU - FS

4216    -„-                   1154,49           investiční dotace – EU - FS

4113    -„-                      2,12  neinvestiční dotace – CZ - SFŽP

4213    -„-                     67,91 investiční dotace – CZ - SFŽP

CELKEM                               1260,63

 

                                                                      -   zvýšení na straně příjmů o 1 260 630,-- Kč

 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 112/2011: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3 – zvýšení na straně výdajů o 911.500,- Kč a zvýšení na straně příjmů o 1,260.630,-Kč.

Hlasování o usnesení č. 112/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11

Návrh usnesení č. 113/2011: ZO pověřuje finanční výbor kontrolou plnění rozpočtu a přípravou rozpočtových opatření. 

Hlasování o usnesení č. 113/2011: Pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

 

11. Zástupci obce ve školské radě

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 26.5.2011

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

obsah: Usnesením zastupitelstva č. 239/2008 ze dne 20.11.2008 bylo řečeno následující: „ZO navrhuje jako zástupce zřizovatele ve školské radě na funkční období od 1.1.2009 do 31.12.2010 p. Gabriela a Ing. Fofa“. Nyní máme pátý měsíc roku 2011. Školská rada má funkční období na tři roky. U současné školské rady to je od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011.

 

-          P. Macháček navrhuje, aby byla školská rada zvolena na 3 roky od teďka

-          P. Šandera navrhuje upravit to tak, aby pan Gabriel a p. Ing. Fof byly ve školské radě do odvolání zastupitelstvem nebo do složení mandátu.

 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 114/2011: Zastupitelstvo obce prodlužuje mandát zástupcům zřizovatele ve školské radě  pana P. Gabriela a Ing. V. Fofa do konce funkčního období tj. do 31.12.2011.

Hlasování o usnesení č. 114/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

 

 

12. Smlouva o dotaci na projektovou dokumentaci pro stavební povolení – Lípa, Bříza

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 26.5.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Dne 18.05.2011 byly doručeny  dvě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje, a to dotace na projektovou dokumentaci s názvem „Kanalizace v místní části Bříza“ ve výši 250.000,- Kč (na vysoutěženou cenu díla 369.814,- Kč) a na projekt „Kanalizace v místní části Lípa“ ve výši 250.000,- Kč (na vysoutěženou cenu díla 356.364,- Kč).

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 115/2011: Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem smlouvy o poskytnutí dotace a přijetím dotace na zpracování projektové dokumentace - stavbu s názvem „Kanalizace v místní části Bříza“ ve výši 250.000,- Kč a pověřuje starostku podpisem návrhu smlouvy.

Hlasování o usnesení č. 115/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 116/2011: Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem smlouvy o poskytnutí dotace  a přijetím dotace na zpracování projektové dokumentace - stavbu s názvem „Kanalizace v místní části Lípa“ ve výši 250.000,- Kč a pověřuje starostku podpisem návrhu smlouvy.

Hlasování o usnesení č. 116/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

 

13. Studie na kanalizaci Chlum

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 26.5.2011

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof, Ing. Miloš Machút

 

obsah: Zastupitelstvo obce přijalo na předešlých zasedáních dvě usnesení týkající je splaškové kanalizace v místní části. Pro připomenutí jsou to tato:

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 11
/2011: Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce provedením výběrového řízení na zhotovitele díla projektová dokumentace pro stavební povolení kanalizace v místní části Chlum,

p. Hájek – PROTI návrhu

Ing. Jásenský – PROTI návrhu

p. Macháček – ZDRŽEL SE hlasování

p. Pešek – ZDRŽEL SE hlasování

Ing. Svoboda – PRO návrh

Ing. Šandera – ZDRŽEL SE hlasování

JUDr. Zlatohlávková – PRO návrh

Ing. Derner – ZDRŽEL SE hlasování

p. Jaroslav Došel – PRO návrh

p. Vladimír Došel – ZDRŽEL SE hlasování

Hlasování o usnesení č. 11/2011: pro 3, proti 2, zdržel se hlasování 5nebylo schváleno.

ze dne 27.1.2011

a

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 52
/2011: ZO schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele návrhu technicko-ekonomické studie na zneškodňování odpadních vod v místní části Chlum za účelem zjištění nejekonomičtější varianty.

Hlasování o usnesení č. 52/2011: pro 10, proti 1, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

ze dne 24.2.2011.

 

Ing. Fof: Vzhledem k tomu, že žádná studie není zadarmo, tak jsme s Ing. Machútem vyrazili na KHK – odbor životního prostředí. Vedoucí oddělení vodního hospodářství Ing. Štorek nám k uvedenému problému poskytl několik důležitých informací.

 

-          V případě, že obec má kanalizaci, odpovědnost za vypouštění vod přebírá obec, v případě že není kanalizace, je to na každém z občanů.

-            Zlatohlávková připomíná, že Ing. Jásenský zaslal několik dnů před jednáním zastupitelstva materiál  /cca 70 stran/ o zneškodňování odpadních vod, tento materiál před jednáním 24.2.2011 patrně nikdo nečetl, opatřila si jej poznámkami a je ochotna se znovu tímto materiálem (zastaralým) znovu zabývat

-          p. Jásenský požadoval, aby studie byla přílohou zápisu

-          p. Šandera sděluje, že studii, která obsahovala cca 70 stran mají zastupitelé k dispozici, byla jim zaslána

-          p. Jásenský se táže, jak se bude nakládat s dokumentem, který vypracoval p. Machút.

-           Zlatohlávková odpovídá, že nijak. Pokud se obec stará o způsob odkanalizování  občanů v jednotlivých místních částech, je to něco navíc, co není povinna dělat,vlastně se to obce netýká. Připomíná:  Já jsem tehdy, když se projednával tento bod, nepochybně si vzpomenete,  říkala, že budu muset hlasovat pro to, aby ta projektová dokumentace i pro Chlum se pořídila i pro  stavební povolení, protože není možné, abych já jako starostka obce hlasovala pro Všestary, Rosnice, Břízu, Rozběřice, Lípu a ne pro Chlum. Kdybych nyní své prohlášení zkreslovala, tak mě opravte, ale vím, že nezkresluji.

-          P. Jásenský má zásadní připomínky ke studii p. Machúta, které přednese a které požaduje jako přílohu k zápisu /bude zasláno elektronicky p. Fofovi/.

-          P. Jásenský: Cítí potřebu se k tomuto bodu vyjádřit. Chtěl by navázat na svoji důvodovou zprávu, která byla přednesena dne 24.2.2010 a je publikována v příslušném zápisu zastupitelstva obce, kde byla jasně popsáno stanovisko zastupitelů Chlumu. P. Jásenský čte vyjádření – viz příloha zápisu.

 

 

p. Šandera – musí reagovat na obranu pana Machúta s tím, že se záměrně manipuluje slet událostí tak, jak jsi teď předestřel (p. Jásenský), jak to tam je, tak kdybys mi to teďka takhle neřekl, tak jsem na to fakt nepřišel. Já jsem si to přečetl. Jelikož je to člověk, který v tom dělá, má přehled o vyhláškách, normách a předpisech, udělal výtah, jak který typ odkanalizování, co to představuje nebo nepředstavuje, nic víc nic míň. Že by záměrně manipuloval s tím, aby to bylo směrem na decentralizaci, to jsem z toho nevyčetl ani náhodou.

p. Jásenský – tam vychází, že nejlevnější je centrální řešení, paní Zlatohlávková reaguje: on jenom porovnává jednotlivé způsoby, nic víc nic míň. P. Šandera: on  porovnává jednotlivé způsoby podle svého nejlepšího uvážení. P. Jásenský: je ovšem jasné, že to není 30,- Kč a nikdy nebude ani nemůže. P. Šandera – já jsem začal tím, že tam byl napaden, že záměrně manipuloval, a to v žádném případě. Řeknu mu to do očí, až tu bude, takhle ho tu pomlouváme za jeho zády, a to si myslím, že to pomluva je. Samozřejmě, že investiční náklady, já nejsem počítač čističky, ale nemyslím si, že je to zrovna 25 roků. Pan Jásenský: můžeme tam dát třeba 15 roků a vyjde to ještě dráž. P. Šandera: můžeme tam dát také 60, takže to potom vyjde zase levněji. Pan Šandera na pana Jásenského: Říkáš tady fakta, manipuluješ s číslama, tak se tě ptám, máš je ověřené? Pan Jásenský: Tam jsou jasné: 120 mil. je 818. P. Śandera: mluvíš o opisech, máš ověřené že je to 25 let? p. Jásenský: Nemám v tom zahrnutý provoz.

p. Šandera se táže pana Jásenského – jak si představuješ, že obec ze svých veřejných prostředků zainvestuje soukromé čistírny. Já to neumím. P. Jásenský – to neumí ani projektant ani ministerstvo životního prostředí.

p. Šandera: Když obec zainvestuje domovní čističky pro jednotlivé občany, takhle to bylo myšlené z Vaší strany. P Jásenský: může být kořenová čistička – p. Šandera: to je centrální čistička /kořenová/. Pí. Zlatohlávková: p. Jásenský myslí centrální pro Chlum a p. Šandera myslí centrální pro Všestary.

p. Šandera: To nejde udělat, bez toho, že bude aspoň známe, jestli máme aspoň šanci někde tu kořenovou čističku umístit. P. Jásenský: proto jsme žádali o tu studii. P. Šandera: Studie nám vyřeší technický problém, nebude nám řešit majetkové poměry. Studie řekne, kořenová čistička podle spádu by byla nejlepší někde, kde teče nejvíc z kopce, a to je známé ze studie, kde to asi teče nejvíc z kopce. Studie je nám k ničemu, pakliže nebudeme mít pod kontrolou  pozemek. Pojďme se jako zastupitelstvo domluvit, že do toho jdeme a dáme 100.000,- Kč na další studii, na něco, co už jsme jednou řešili, a stálo by za to, oprášit to, protože ta varianta s decentralizovanými čističkami myslím, že tady ta správná studie byla, protože ta to řešila tehdy. Samostatně decentralizovaný Všestary, Rozběřice, Rosnice, druhá čistírna měla být pro Lípu a Chlum a třetí pro Břízu, to už jednou bylo na stole. Pí Zlatohlávková doplnila: pro Chlum to mělo být do potůčku k Čištěvsi, což úředníci označili, že je to nepřípustné, protože je to počínající vodoteč, když jsem zjišťovala, jestli to povolí do Olšovky, řekli je to zrovna tak počínající vodoteč, nepovolí to rovněž, když jsem mluvila s panem Šafránkem, kterému podle mě pozemky kolem patří, ptala jsem se, jestli jste s ním mluvili (zastupitelé Chlumu) o tom, že by se tam dala nějakým způsobem umístit čistička, povídal, že nikoliv. Tím se dostáváme do bludného kruhu a hlavně je mi líto vyhodit za to  100.000,- Kč, to radši ty peníze dám na cestu do Rosnic, protože to má smysl.

p. Vecek – paní Zlatohlávková bojovala za kanalizaci v Rozběřicích, ptá se proč. Paní Zlatohlávková odpovídá, že jí to smrdí na zahradě. Pan Vecek: Myslíte si, že když budou na Chlumě tři otevřené jímky na celou vesnici, že ty lidé budou nadšeni? Z tohoto důvodu to ti lidé na Chlumě nechtějí. Paní Zlatohlávková se táže, kde pan Vecek zjistil, že se jedná o otevřené jímky? Ten odpovídá, že to bylo sděleno na Chlumě při sezení, že se jedná o přečerpávací jímky.

Paní Zlatohlávková sdělila, že jim to nenutí. Pokusila jsem se zjistit, jaký je pohled na další případnou změnu plánu rozvoje vodovodů a kanalizací,(PRVK) výsledek - nepovolí se. Bude-li projekt  kanalizace   v nesouladu s PRVKem, musí to obec zafinancovat pouze za své, a obec se nejspíš kvůli stavbě kanalizace bude muset zadlužit i v případě dotace natož, aby finacovala celou stavbu ze svých zdrojů. Možná by stálo za to, abyste také zjistil, že obec již v minulosti  zadlužena byla a teprve já jsem odstraňovala zástavní práva, protože to dříve nikdo neudělal, přestože ty miliony byly dávno zaplaceny.

p. Šandera – Mě osobně rozzlobilo to, ne že zastáváte názor lidí na Chlumě, ale to jak jsi to tu prezentoval, že někdo s tím chtěl manipulovat. Tomu člověku je to srdečně jedno. Já si myslím, že by se měl udělat kompromis, který by byl ve směru toho, co vy tu propagujete, a to, že by se tam minimálně mělo udělat územní řízení. Pokud nemyslíte, že by měly být jednotlivé čističky pro jednotlivé baráky, tak potom je na stole ta alternativa jedné čističky pro Chlum a ta může být někde, kde je stávající vodoteč. Tohle bych zkusil ještě prosadit. Protože když ta kanalizace bude umístěna, tak jsem hluboce přesvědčen o tom, že se musí vyřešit pozemk, jestli vůbec máme kde tu čističku postavit, protože tam se teprve ty lidi zavazují, předtím ty studie jsou k ničemu. Potom pevně věřím tomu, že pokud by se za pár let ukázalo, že je to lepší řešit  tak nebo jinak, tak už je to jenom jiné technické řešení na pozemcích, které jsou zablokované, s kterými lidé souhlasili, že tam přes ně kanalizace může jít. Za studii vyhazujeme jen peníze. Šel bych na projekt k územnímu řízení.

p. Hájek – Chtěli bychom posoudit, jestli vyjde ekonomičtěji dovybavit jednotlivé domácnosti třeba individuálníma čistírnami nebo udělat společnou čistírnu např. u Olšovky. I to by bylo zajímavé. Tady se říká, že nechceme kanalizaci, to pravda samozřejmě není, chceme to řešit. Hodně domácností to má vyřešené, mají ČOV případně komorové septiky. Zdaleka by nešlo, doplnit to u všech čísel popisných, tam by se jednalo o daleko menší část. To by mělo být předmětem té studie, porovnat tyto dvě varianty.

 

 

 

 

p. Zlatohlávková – máte stejný názor, jako jsem měla já před 4 lety. Bez podpisu úředníka nemáme ani šanci žádat o dotaci, nemůžeme také ručit za to, že čističky budou správně provozovány. Máte sice pravdu, že odkanalizování do Všestar není řešení nejekonomičtější, ale současné řešení, to je  odpovědnost každého z občanů. Já jim do jejich odpovědnosti nehodlám zasahovat. Územní rozhodnutí bude, kde budou vydány souhlasy, tam jsou pozemky  smlouvou podchycené. Je pravděpodobné, že ekonomické srovnání vyjde ve prospěch kanalizace jenom pro Chlum. V tuto chvíli všichni ví, že jsou zde možné dotace. Nyní nechávají úřady obce a občany na pokoji. Ve chvíli, kdy toto pomine, tak nastane to, že se půjde po znečišťovateli, a pak mám pocit, že by ti lidé mohli být poškozeni. Já jen k tomu říkám, že ten materiál, který jste k tomu dal, tak tady říká jednotlivé možnosti čistění a říká „dříve než se začne, je třeba nepochybně a tím je potřeba začít, udělat srovnávací analýzu a teprve pak se rozhodnout pro variantu“. To se však již udělalo před 2 lety. Zprávu pana Jásenského považuji za čistou manipulaci.

p. Šandera – také souhlasím s názorem, že se jedná o čistou manipulaci. Byl tam napaden člověk, který nic neudělal nic jiného, než nám laicky vysvětlil to, co vyčetl z předpisů. Jinak mu to je srdečně jedno. Uvádí se tam také, že na ty domovní čističky budou z nějaký čas chodit kontroly. Buď zainvestovat každému čističku, ale nevím, jestli to bude možné převést jako dar na občana.

p. Jásenský: pokud bude jednotná kanalizace, tak čistička, která bude mít jednotné parametry, tak není problém ji tam zapustit. V tuto chvíli, když uděláme centrální kanalizaci, tak jednotná kanalizace je zrušená a do dešťový nesmíte vpouštět a do splaškové tak ne. To jsou lidi, kteří to platit nechtějí nebo ti, kteří si již ČOV udělali.

P. Šandera - Občané Chlumu budou muset zřejmě referendem rozhodnout, zda chtějí centralizovaný nebo decentralizovaný. Když se většina občanů Chlumu rozhodne, že chce takhle decentralizovaný, nechť si s pánembohem každý pořídí individuální ČOV, já myslím, že v tomto zastupitelstvu se nenajde nikdo, kdo by řekl, že to tak nechce, ale potom s plnou parádu si za to ručí.

p. Jásenský – Nyní si jsou nuceni ty ČOV kupovat. Když jim zrušíme možnost vypouštění a nakonec je budou muset zrušit, tak se to nikomu líbit nebude. Bude potřeba dobudovat stávající kanalizaci.

p. Šandera – aby se dobudovala kanalizace, musíme začít územním řízením, bez toho to nejde. Pokud mi nevěříte, běžte si to ověřit na stavební úřad. P. Šandera navrhuje, aby zastupitelé obce Chlum šli s představiteli obce na nějaké jednání na stavební úřad. Na konkrétním územním řízení není problém vytrhnout určitou část a říci, co konkrétně chtějí. Víme, jak dlouho trvalo, aby povolili odkanalizování Všestar na vlastní čistírnu.

Pan Jásenský – jedna z podmínek po dobudování je povinné odpojení všech čističek.

Pan Šandera - Zde nastala patová situace, šel bych do projektu k územnímu řízení, ten nám něco ukáže.

p. Jásenský – byli jsme nasměrováni na jednostranné řešení, hnát to do Všestar. Máme schváleno výběrové řízení na studii.  Vím, že se zatím nezadalo, ale mělo by se zadat.

p. Šandera – neobejdeme se bez územního rozhodnutí, dokud nebudou vyřešeny majetkové vztahy k pozemkům a souhlasy majitelů, tak studií můžeme udělat spousty.

P. Zlatohlávková: Zastupitelé Chlumu si seženou svého konzultanta a prostudují si stávající studii. Z naší strany je za tím velmi mnoho práce. Problém vznikl tím, že jsme chtěli zadat projektovou dokumentaci pro stavební řízení, protože  byl vypsán dotační titul, tzn. tam budeme projektovat za cizí, a to mě nebolí.

p. Jásenský: Proti panu Machůtovi osobně nemám nic, pouze nesouhlasím s tímto názorem. Nesouhlasím konkrétně s částkou 35,- Kč, to je nereálné, tam prostě stočné nebude stát 35,- Kč. Za tím si stojím.

Paní Zlatohlávková: Je to již podruhé, kdy pan Jásenský manipuluje s fakty a požaduje, aby toto bylo v zápise.

p. Jásenský: přesně vysvětlit s jakými fakty manipuluji. Použil jsem konkrétní údaje ze studie.

Paní Zlatohlávková: já nemluvím o číslech, to rozhodne ne, tak Vaše zpráva není postavena. Vaše zpráva je postavena ve stylu předvolební rétorik.y.

p. Jásenský – když jste poukázala na volby a na to, co jsem psal a napsal je stále dostupné na mých stránkách. Za každým slovem, které jsem tam napsal si stojím.

p. Jásenský: když mě někdo nařkne, že po nocích vyvážím nebo uplácím flaškou, takhle to tam je napsané. Je to nazvané jako řešení Chlum. Pí Zlatohlávková sdělila, že je to nazvané „Technické a provozní srovnání“. Pan Jásenský: Jmenuje se to Řešení odvádění a čistění odpadních vod obce Chlum.

p. Šandera: Pan Machút chtěl prostě laicky vysvětlit, jak se to v současné době dělá a tak se to prostě v současné době skutečně dělá a to nemluvím o Chlumu to mluvím o všech obcích v republice.

P. Šandera sdělil, že odborníky zastupitelé Chlumu najdou u: Kancelář komory projektů a architektů, tam doporučí specialisty, Jižní čp. 811, bývalý Stavoprojekt

 

14.  Oprava cesty Rosnice

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 26.5.2011

Předkladatel: Josef Pešek

 

Obsah: viz příloha

 

-          Komunikace je v žalostném stavu

-          Ohlasy byly dobré a žádám o hlasování jmenovitě ještě jednou

-          P. Macháček navrhuje upřesnit odkud - kam by se měla cesta dělat.

Ing. Šandera – dole na křižovatce podle M.Nováka po pravé straně od nádrže směrem nahoru je asfalt celkem zachovalý. Jsou tam místa po levé straně, kde to zasahuje do šutrů a kde je potřeba to opravit. Firma, která bude usilovat o realizaci to bude muset zaměřit a udělat přesnější vyúčtování.

Pí Zlatohlávková – navrhovala, by se to dalo do rozpočtu na příští rok s tím, že pak by bylo škoda, v tuto chvíli s tím něco dělat, když je tu možnost, že by se dostala příští rok dotace a mohla se tam udělat cesta nová. Příští rok pro toto zvednu ruku. Dotazuje se, zda havarijní stav nastal v  posledních dvou letech, neboť potom cítí za stav cesty odpovědnost.

-          P. Pešek s tímto nesouhlasí a trvá na opravě ještě letos.

-          Pí Zlatohlávková – rozpočet se začne plánovat v létě po schválení státního rozpočtu.

-          P. Němeček – cesta je skutečně v havarijním stavu.

-          P. Bárta hlavně uvádí, že se to poškodilo v minulých dvou letech.

-          Pan Pešek navrhuje hlasování podle jmen

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 117/2011: ZO schvaluje provedení opravy silnice v místní části Rosnice od návsi směrem k požární nádrži dle předložené nabídky a pověřuje starostku obce zadáním díla:

p. Hájek – PRO návrh

Ing. Jásenský – PRO návrh

p. Macháček – PRO návrh hlasování

p. Pešek – PRO návrh

Ing. Svoboda – ZDRŽEL SE hlasování

Ing. Šandera – PRO návrh

Vecek – PRO návrh

JUDr. Zlatohlávková – PRO návrh

Čapková – ZDRŽUJI SE

p. Vladimír Došel – PRO návrh hlasování

p. Fof – PRO návrh

 

Hlasování o usnesení č. 117/2011: pro 9, proti , zdržel se hlasování 2 – bylo/nebylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11

Návrh usnesení č. 118/2011: ZO pověřuje investiční výbor vypsáním výběrového řízení na zhotovení díla opravy silnice v místní části Rosnice od návsi směrem k požární nádrži.

Hlasování o usnesení č. 118/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0. Usnesení bylo schváleno

 

 

15. Vodovod Rozběřice - Hejcmanka

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 26.5.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Vodovod v místních částech byl v minulosti vybudován prostřednictvím dotace a jeho provozovatelem je Veolia Hradec Králové. Obec vybudovala větev Rozběřice – Hejcmanaka. Tento vodovod je ve vlastnictví obce a na obec se obrátila společnost VAK a.s., Hradec Králové s dotazem, zda tento vodovod nechce obec převést do vlastnictví VAK, a.s. stejným způsobem jako byl převeden vodovod od společnosti Vít a spol. s.r.o.. 

Možnosti řešení jsou dvě:

1. Obec si ponechá vodovod ve vlastnictví a vodovod bude na základě smlouvy (její znění není známo) provozovat Veolia.

2. Obec převede vodovod do majetku VAK a.s. získá další akcie a provozování si zajistí nový vlastník.

 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 119/2011: ZO souhlasí s převedením části vodovodu, vybudovaného v místní části  Rozběřice a Hejcmanka. Pověřuje starostku obce jednáním s VAKem a VEOLIÍ se stejným principem, který byl odzkoušen v jiné lokalitě.

Hlasování o usnesení č. 119/2011: pro 11 proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

 

16. Zvoničky v místních částech

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 26.5.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: V místních částech jsou umístěny zvoničky, které historicky do místních částí patří návrh je zachovat je, případně rozhodnout o přemístění (Chlum), dokončení (Rozběřice), opravě (Bříza, Rosnice). Zároveň pokusit se zajistit i další „zvoníky“ tak, aby tradice užívání těchto staveb mohla být zachována.

Návrh na postup opravy jednotlivých zvoniček bude uveden na zastupitelstvu obce, když zdokumentování jejich stavu se ujal Ing. Fof a p. Jaroslav Došel.

  

Bod přenechán na příští zasedání, vzhledem k tomu, že fotodokumentaci má p. J.Došel, který se z dnešního jednání omluvil.

 

 

17. Umístění altánu

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 26.5.2011

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

obsah: Pokud dojde k tomu, že Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 uspěje s žádostí o dotace na altány, tak bude potřeba říci, kam ho umístíme. Na minulých zasedáních ZO se o tom mluvilo, ale konkrétní závěr učiněn nebyl. Zcela určitě je potřeba, aby to bylo na viditelném místě. Nikdo z nás nechce podporovat různá „kuřácká doupata“ a podobné „aktivity“.

 

K dotazu pana Macháčka, jak je altán velký, paní Zlatohlávková odpovídá, že záleží na tom, jaký altán se vysoutěží. Pokud by byl altán nad 40 m2 bylo by zapotřebí stavebního povolení. Bylo vytipováno místo na Chlumě za hospodou pod rozhlednou. Majitel pohostinství je s tímto svolný, byl by zapotřebí geometrický plán.

V případě, že mikroregion uspěje se svou žádostí o dotaci, mají Hořiněves a Všestary dostat altán.

 

 

18. Územní studie

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 26.5.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Dopisem doručeným dne 03.05.2011 se na obec obrátil Ing. Miloš Capoušek, který se odvolává na uzavřenou smlouvu (viz příloha) a žádá o zpracování územní studie. S ohledem na skutečnost, že je právě zpracováván nový územní plán, doporučuje magistrát (pořizovatel vybraný obcí) vyčkat schválení nového územního plánu a teprve poté zadat zpracování studie.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 120/2011: ZO  na základě žádosti p. Ing. Miloše Capouška vybírá jako pořizovatele územní studie Magistrát města Hradec Králové.     

Hlasování o usnesení č. 120/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

-          P. Macháček – mělo by se vyvolat mimořádné zasedání pouze na územní plán, na Chlumě padaly názory, které by se měly otočit. Měli by být přítomni architekti. P. Jásenský také souhlasí s tímto mimořádným zasedáním.

-          Jednalo by se pouze o mimořádné zasedání zastupitelstva, kde by bylo k projednání pouze jeden bod.

-          Veškeré připomínky na veřejném zasedání by se do tohoto musely zainteresovat.

-         Zastupitelé se shodli na termínu 9.6.2011, v restauraci „U Kabiho“, od 19:00 hodin.

-          

19. Změna způsobu vytápění

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 26.5.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah:

 • Náklady na vytápění obecního úřadu (akumulační kamna) dosáhly za rok 2010 částky 100.000,- Kč. Vytápěny jsou pouze kanceláře, temperován je archiv), jednou měsíčně se vytápěla zasedací místnost úřadu, pouze na obřad obřadní síň, hasičská klubovna se temperuje a pouze na schůze se vytápí.
 • S ohledem na počet oprav akumulačních kamen v mateřské školce a školní jídelně ve Všestarech je třeba uvažovat o změně způsobu vytápění rovněž ve školce. Kotle ve škole jsou z roku 1998 (kolaudace bazénu) a jejich výkon je již nevyhovující, přes jejich funkčnost.

S ohledem na shora uvedené je třeba stanovit další postup, zejména přijmout rozhodnutí, zda částky placené za vytápění budeme nadále jen hradit, či zda zvolíme jiný způsob vytápění.

 

p. Osond – navrhuji oslovit Zdeňka Kulhánka, aby dal návrh, jaké bude nejrozumnější řešení. Většina s tímto topenářem má zkušenosti a ví, že je spolehlivý.

p. Macháček – navrhuje vícero způsobů vytápění, chtělo by udělat technicko-ekonomické srovnání

Ing. Šandera – toto by měl navrhnout projektant, který to navrhuje. Projektanta vybere pan Šandera a dotáže se na parametry.

 

 

20. Kamery na veřejných prostranstvích a školy

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 26.5.2011

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

obsah: Z důvodu zvýšeného počtu krádeží v poslední době (kola, věci v osobních vozech, ... ) je potřeba vzniklou situaci řešit. Pan ředitel školy má nějaké nabídky na kamerový systém se záznamovým zařízením. Vzhledem k tomu, že se dětem ztrácejí kola opakovaně, tak to chce vyřešit okamžitě, což je určitě pochopitelné. Uvažovat by se mělo i o kamerovém systému v obci. Nabídky pro školu jsou v příloze.

 

-          Bylo uvažováno o kamerovém systému v celé obci

-          Ing. Fof si vezme na starost kamerový systém

 

 

21. Žádost o pronájem pozemků v k.ú. Lípa

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 26.5.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Dopisem z 10.5.2011 požádala paní Radana Vilímová o pronájem pozemku p.p. 336/1 a části pozemku p.p. 64 v k.ú. Lípa. Pozemek p.p. 64 má obec ve spoluvlastnictví s ideálním spoluvlastnickým podílem ½. Paní Vilímová by chtěla na těchto pozemku vybudovat cestu, jako přístup pro své pozemky.

 

Pan Šolc pozemek obhospodařuje pozemek 25 let a vždy se o tento pozemek vzorně staral. Rodina žádá, aby byla prodloužena nájemní smlouva.

p. Vílímová žádala o přístup vedle pozemku, který má v nájmu p. Šolc.

Cesta je příkrá a bylo by náročné tuto cestu udržovat a na jejich parcely mají přístup z cesty.

Nájemní smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, což znamená, že p. Šolc nemusí o nic žádat a smlouva trvá i nadále.

 

 

22. Žádost Základní školy a Mateřské školy Lovčice

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 26.5.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: S žádostí o finanční podporu se obrátila na obec Základní škola a Mateřská škola Lovčice, která shání finanční prostředky na vydání knihy „Drobné báje a pověsti“. Autorem je Josef Košťál, rodák z Nedělišť, žák všestarské školy.  Publikace by měla být podpořena i Královéhradeckým krajem, ale pouze do výše 50%..

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 121/2011: ZO souhlasí s poskytnutím finanční podpory  ZŠ a MŠ Lovčice na vydání knihy drobné báje a pověsti od Josefa Košťála ve výši 2.000,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 121/2011: pro 6, proti 2 , zdržel se hlasování  3– nebylo schváleno.

 

 

23. Soutěž „Vesnice roku“

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 26.5.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah:

-          Paní Zlatohlávková oslovila představitelé spolků, aby se zúčastnili jednání dne 20.6.2011.

 

 

24. Žádosti spolků

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 26.5.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah:

 • JSDH Rosnice žádá o dovyzbrojení hadicemi ( 4x tlaková požární hadice „C-20m“, 3x tlaková požární hadice „B-20m“, 2x sací hadice „A-2,4m“) v předpokládané ceně 23.000,- Kč
 • SDH Lípa s ohledem na parkování automobilu Pick up na Lípě navrhuje jeho převod na JSDHO Lípa. Automobilu se blíží konec TK. Nutno zvážit, zda pro JSDHO nezajistit stejné podmínky jako mají ostatní jednotky.

 

SDH je spolek organizovaný u ministerstva vnitra – v čele je starosta

JSDHO – obec zřídila jednotku sboru dobrovolných hasičů obce – v jejich čele stojí velitel, na základě doporučení jmenuje velitele starosta obce a tomu je také velitel odpovědný.

 

 • Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
  Návrh usnesení č. 122/2011: ZO souhlasí  s nákupem pro JSDHO Rosnice, který žádá o dovyzbrojení hadicemi ( 4x tlaková požární hadice „C-20m“, 3x tlaková požární hadice „B-20m“, 2x sací hadice „A-2,4m“) v předpokládané ceně 23.000,- Kč a nesouhlasí s převodem automobilu PICUp pro JSDHO Lípa.

Hlasování o usnesení č. 122/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0  bylo schváleno

 

 

25. Schválení faktur

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 26.5.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Tak jak bylo předpokládáno, byly doručeny faktura Školky Kukleny (zatravnění, výsadba), když po úvaze byla výsadba zadána jako celek a částka přesahující zastupitelstvem stanovenou částku byla již částečně uhrazena dary občanů v akci „zasaď si strom“, částečně jsou úhrady přislíbeny a při dodržení tohoto postupu získává obec záruku. (Školky a realizace sadbových úprav, s.r.o., IČO 49812238)

za výsadbu stromů:      74.286,-Kč – zaplaceno přímo občany

za zatravnění a keře:  139.945,- Kč.

 

Realizace schodů ve Všestarské školce, pro vstupy na zahradu (Kamenoprůmysl Hradec Králové, s.r.o., IČO 47470207) cena:  9.432,- Kč

 

Práce na osvětlení na Lípě – postavení stožáru veřejného osvětlení a montáž vrchního vedení. (Srdínko Ladislav Montáž elektro, IČO 43477194) cena: 7.332,- Kč.

 

Oprava přechodu na Lípě (INKA – dopravní značení, Hradec Králové, s.r.o., IČO 27478866) cena 100.513,20 Kč.

 

-          Oprava přechodu jde zaplatit z povinného ručení.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 123/2011: ZO schvaluje úhradu faktur 74.286,- Kč a 139.945,- Kč pro Školku a realizace sadbových úprav, s.r.o. IČ 49812238 , 9.432,- Kč pro Kamenoprůmysl Hradec Králové, s.r.o., IČ 47470207, 7.332,- Kč pro Ladislava Srdínko Montáž elektro, IČ 43477194, 100.513,20 Kč pro INKA – dopravní značení, Hradec Králové, s.r.o. IČ 27478866.

Hlasování o usnesení č. 123/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

 

26. Opatření obecné povahy – stavební uzávěra

 

-          Starostka informuje, že obec může přijmout stavební uzávěru, musí se označit lokality. Přijímá se vyhláška a přijímá se poměrně složité usnesení.

 

 

27. Závěr

 

Jednání zastupitelstva skončeno v 24:00 hodin.

 

 

Zapsala: Andrea Netušilová

 

Ověřovatelé:  Přemysl Vecek ……………………

 

                        Ing. Radek Jásenský ……………..

 

Starostka obce: JUDr. Zuzana Zlatohlávková ………………………

 

 

Seznam příloh:

č.1 – prezenční listina

č.2 – přijatá usnesení

č.3 – Ing. Jásenský

 

Příloha č. 1 a č. 2 pouze k archivovanému originálu

Příloha č. 3

Soubory ke stažení

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018