Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne: 24.11.2011

 

Místo konání: Místní část Lípa, Hospoda U Čendy, Autobazar
Přítomni: Marika Čapková Dohnalová, Jaroslav Došel, Ing. Vladimír Fof, Martin Hájek, Ing. Radek Jásenský, Josef Macháček, Josef Pešek, Josef Václavík, Přemysl Vecek, JUDr. Zuzana Zlatohlávková.

Omluveni: Ing. Michal Derner, Vladimír Došel, MVDr. Michal Novák, Ing. Milan Svoboda, Ing. Pavel Šandera.

Za OV Lípa: Josef Štefanka

Zahájeno: 19:10 hod.

 

Předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo svoláno a uveřejněno v souladu se zákonem a jednacím řádem, přítomno je 10 zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné, bude následovat schválení programu, určení zapisovatele a volba návrhové komise. Rozprava bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť. Zápis z předchozího jednání byl vyhotoven, ověřen a je předložen k nahlédnutí.

 

Zápis byl schválen.

 

Návrh programu

1.      Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

2.      Kontrola usnesení

3.      Připomínky občanů

4.      Zpráva z rady obce

5.      Zprávy výborů – finančního, kulturního, investičního, za životní prostředí

6.      Požadavky osadního výboru Lípa

7.      Návrh kupní smlouvy na ½ p. p. 64 v k.ú. Lípa

8.      Smlouva o směně nemovitostí v k. ú. Rozběřice

9.      Mikroregion – informace ze správní rady, výpověď mandátní smlouvy, rozpočet, rozpočtový výhled, valná hromada

10.  MAS – žádost mikroregionu, žádost obce

11.  Smlouva o zřízení věcného břemene –  k.ú. Všestary

12.  Smlouva o poskytnutí účelové neinv. dotace v požární ochraně

13.  Žádosti spolků

14.  Úhrada faktur

15.  Zřizovací listina Základní a mateřské školy Všestary

16.  Informace

17.  Rozpočtové opatření – návrh na doplnění programu

18.  Závěr

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 201/2011: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 24.11.2011.

Hlasování o usnesení č. 201/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

1. Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

 • Jako zapisovatelka byla určena slečna Andrea Netušilová
 • Do návrhové komise byli navrženi p. Macháček a p. Václavík

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 202/2011: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 24.11.2011 návrhovou komisi ve složení p. Macháček a p. Václavík.

Hlasování o usnesení č. 202/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 • Na ověřovatele zápisu byli navrženi pí. Čapková a p. Jaroslav Došel

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 203/2011: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 24.11.2011 jako ověřovatele zápisu paní Čapková a pan Jaroslav Došel.

Hlasování o usnesení č. 203/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

2.  Kontrola usnesení

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.11.2011

Předkladatel: Josef Macháček

 

obsah:

Usnesení č. 7/2011 – Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce provedením výběrového řízení (zpracováním zadání, otevřením obálek a vyhodnocením nabídek) na dodání služeb – Zpracování podmínek výběrového řízení na provedení díla označeného jako „Kanalizace a ČOV Všestary, Rozběřice“. – p. Macháček sdělil, že výběrové řízení proběhlo, avšak žádost o dotaci byla vrácena. Toto usnesení čeká na další výzvu s dotacemi na uskutečnění této záležitosti. JUDr. Zlatohlávková uvedla, že si nemyslí, že by se neplnilo, ale že čeká na další vývoj.

Usnesení č. 15/2011Zastupitelstvo obce pověřuje starostku zajištěním projektu (projektů) na opravu památek místního významu a podáním žádosti o dotaci na opravu – p. Macháček sdělil, že usnesení se plní průběžně

Usnesení č. 16/2011 – Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce a radu obce zahájením přípravných prací na studii využití pozemku za kostelem ve Všestarech….. – p. Macháček sdělil, že usnesení se plní průběžně

Usnesení č. 18/2011 – p. Macháček sdělil, že toto usnesení bylo navrženo na zrušení s tím, že dotčená osoba je po smrti. JUDr. Zlatohlávková sdělila, že toto usnesení navazuje na usnesení 95/2011, protože toto byly pozemky na levé straně Melounky, zatímco jsme následně říkali, že bychom chtěli pozemky na pravé straně Melounky. Pozemky na levé straně chce odkoupit zemědělské družstvo.

Usnesení č. 42/2011 – pozemek na Lípě – odkoupení pozemku – JUDr. Zlatohlávková sdělila, že obec nesplňovala podmínky pro odkoupení pozemku. Měla za úkol prozkoumat na Pozemkovém fondu ČR, jestli by obci neprodali tento pozemek. 

Usnesení č. 47/2011 – zahrnout do smlouvy o právu provést stavbu… lokalita FATO – JUDr. Zlatohlávková sdělila, že stále se s tímto něco děje – zaslali na obec nový návrh smlouvy – JUDr. Zlatohlávková sdělila, že cílem obce je dosáhnout toho, aby v této lokalitě vznikla objízdná komunikace, nikoli slepé cesty.

Usnesení č. 52/2011 – výběrové řízení na technicko-ekonomickou studii na likvidaci odpadních vod na Chlumu – JUDr. Zlatohlávková sdělila, že se čeká na návrhy

Usnesení č. 58/2011 – JUDr. Zlatohlávková sdělila, že opatření se přijala hned – je připravena směrnice na provedení inventur pro rok 2011, jako předsedy jednotlivých inventarizačních komisí byli ustanoveni členové zastupitelstva – částečně bylo vyřešeno, částečně se řeší stále

Usnesení č. 59/2011 – zřizovací smlouva školy – zřizovací listina připravena není

Usnesení č. 67/2011 – advokát pro revizi vyhlášek – JUDr. Zlatohlávková sdělila, že nestačila tento bod pro dnešní jednání připravit, jelikož se připravoval rozpočet

Usnesení č. 71/2011 – p. J. Došel uvedl, že částka 149.000,- Kč byla původní předběžná cena. Jelikož se od původních obrubníků upustilo, byla částka nižší. JUDr. Zlatohlávková sdělila, že částka byla pokryta dary od občanů za koupi stromů. Zákazové cedule byli nejen pro lesopark, ale i cedule k sokolovně atd.

Usnesení č. 77/2011 – smlouva o zřízení věcného břemene na Lípě – byla uzavřena 7.4.2011

Usnesení č. 78/2011 – usnesení trvá

Usnesení č. 85/2011 – Šrámův kříž – 3.5.2011 byla podepsána smlouva o dílo

Usnesení č. 95/2011 – navrhnuté na zrušení, JUDr. Zlatohlávková dává na zvážení, zda nejednat s právními nástupci paní Klingerové.

Usnesení č. 107/2011 – zůstalo otevřeno kvůli částce – pan Šandera uvedl, že dnes to dodělal, příští týden to zaveze kačírkem a pan Došel udělá rošt. 

Usnesení č. 108/2011 – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na Lípě – JUDr. Zlatohlávková uvedla, že si nevybavuje, o jaký pozemek jde

Usnesení č. 115/2011 – kanalizace Bříza – 28.6.2011

Usnesení č. 116/2011 – 28.6.2011

Usnesení č. 119/2011 – převod vodovodu – JUDr. Zlatohlávková sdělila, že se to zatím nikam nehýbe

Usnesení č. 129/2011 – plní se průběžně

Usnesení č. 132/2011 – smlouva o dílo podepsána nebyla. P. Zlatohlávková – tato smlouva měla předcházet zateplení školky. Vzhledem k tomu, že nějakou dobu bude trvat vyhodnocení naší žádosti o dotaci, tak teoreticky by bylo možné smlouvu realizovat příští rok o prázdninách. Ing. Fof uvedl, že stavební povolení je již v právní moci.

Usnesení č. 133/2011 – cenové nabídky - jsou podepsané

Usnesení č. 134/2011 – Energy Benefit centr, s touto firmou je jednáno, za žádost, která by byla uznatelným výdajem a poté za administraci 153.600,- Kč, jedná se o částku, která je menší, než co se platila Centru evropského podnikání a pokud budou podávat obě žádosti je možná množstevní sleva

Usnesení č. 137/2011 – dodatek č. 1 na poskytnutí účelové neinvestiční dotace – smlouva je podepsána

Usnesení č. 151/2011 – o analýze byli zastupitelé průběžně informováni, jelikož není pevně zafixovaná trasa. Jednalo se o ochranné pásmo.

Usnesení č. 154/2011 – smlouva je podepsána obcí

Usnesení č. 158/2011 – bylo podrobeno dosti široké diskusi. JUDr. Zlatohlávková sdělila, že pokud se dozví něco jiného, okamžitě bude zastupitelé informovat.

Usnesení č. 172/2011 – bylo obesláno pět firem – je připravena první nabídka

Usnesení č. 173/2011 – 10.11.2011 – byl podepsán dodatek

Usnesení č. 175,176/2011 – JUDr. Zlatohlávkovu sděleno, že se jednalo o roky 2011

Usnesení č. 181/2011 – bezúplatný převod majetku – JUDr. Zlatohlávková sdělila, že zatím není připraveno

Usnesení č. 186/2011 – není vyhlášeno

Usnesení č. 193/2011 – není zatím podepsaná

 

Všestarské neziskovky

p. Macháček vytvořil tabulku, ve které je uvedeno, za co byly finanční prostředky vyplaceny, jaké částky byly schváleny, co bylo vyplaceno ve skutečnosti.

Ing. Fof doplnil, že se jedná pouze o usnesení, tzn., že tam není zápis, co tomu předcházelo, z usnesení není zcela zřejmé, za co to bylo vyplaceno, u posledních už to zřejmé je.

JUDr. Zlatohlávková sdělila, že se toto musí hlídat ve chvíli, kdy se formuluje usnesení. Jestliže např. nějaký spolek chce na hasičský ples 4.000,- Kč, tak se schválí tato částka, ale bylo by potřeba formulovat usnesení „do 4.000,- Kč nebo cca 4.000,- Kč“. 

p. Macháček sdělil, že nevidí problém v tom, když nějaká neziskovka žádá určitou částku a poté přinese doklad na částku menší. Problém vidí v tom, že není uvedena dostatečná specifikace.

Nohejbalový klub Bříza požádal o opravdu travnatého povrchu. Ing. Fof sdělil, že problém byl v tom, že doklad, který byl přinesen na obec, byl napsán na ně, nikoli na obec, ale toto bylo posléze vyřešeno.   

p. Macháček se dotázal, zda by neměl být vyvěšen rámec Všestarských neziskovek na webu obce. 

p. Macháček sdělil, že když vytvářel tabulku, nemohl najít první kolonku v tabulce, jaká organizace má jakou částku vyčleněnou. Bylo to v lednovém zápise, kde je uvedeno, že je to příloha zápisu, ale tam to uvedeno není. Poté to nalezl v podkladech. Ing. Fof sdělil, že to pravděpodobně bude pouze u zápisu v písemné podobě.

 

 

 

Návrh na zrušení usnesení 18/2011, 42/2011 a 95/2011.

Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce na základě provedené kontroly usnesení ruší usnesení č. 18, 42 a 95/2011.

 

JUDr. Zlatohlávková podala protinávrh, aby se u uvedených usnesení hlasovalo jednotlivě.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 204/2011 – Zastupitelstvo obce na základě provedené kontroly usnesení ruší usnesení č. 18/2011.

Hlasování o usnesení č. 204/2011. Pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 205/2011 – Zastupitelstvo obce na základě provedené kontroly usnesení ruší usnesení č. 42/2011.

Hlasování o usnesení č. 205/2011. Pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 206/2011 – Zastupitelstvo obce na základě provedené kontroly usnesení ruší usnesení č. 95/2011.

Hlasování o usnesení č. 206/2011. Pro 3, proti 4, zdržel se hlasování 2. – nebylo schváleno.

 

 

3.  Připomínky občanů

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.11.2011 není předkládána

 

JUDr. Zlatohlávková sdělila, že pan Došel na minulém zasedání upozornil na praskliny v cestě u nich v ulici. Obec objednala firmu, která místní komunikaci opravila. Domluvili jsme se, že ještě projdeme cestu od Chlumu k rozhledně. Pan Došel sdělil, že po rozhovoru s dělníky mu bylo řečeno, že praskliny na Chlumu jsou natolik velké, že to není pouze na zalití, ale na vyfrézování.

Pan Vecek – na nové komunikaci podél rybníka k paní Budajové se to začíná také trhat. Jsou tam menší trhlinky, ale také by to bylo potřeba opravit. Pan Došel se přimlouvá, aby se to na Chlumě u rybníka opravilo také.

 

JUDr. Zlatohlávková přednesla zastupitelům poděkování Římskokatolické farnosti Všestary za dar ve výši 50.000,- Kč. Také sdělila, že v příštím roce již nebude moci počítat farnost s takovou podporou obce v důsledku snižování rozpočtu.

 

Pan Osond -  chtěl poděkovat za opravu branky na hřbitově.

-          Cesta od Nedělišť přes Rozběřice směrem k Hejcmance – Ing. Fof sdělil, že mluvil s panem por. Bc. Blažkem (DI-PČR), který mu vysvětloval, že je to komunikace III. třídy a je to v souladu a jízda kamionu na těchto komunikacích je běžná. Jediná možnost je napasovat to na mostky, jestli mají dostatečnou tonáž. p. Štefanka vysvětlil, že na Správě a údržbě silnic je oddělení mostařů a zde by bylo možné zjistit, kdy byl jaký mostek postaven, jakou má tonáž atd. JUDr. Zlatohlávková poprosila pana Štefanku, zda by toto mohl zjistit.

 

Pan Pešek se dotázal, zda by bylo možné udělat nějaké omezení na nové cestě v Rosnicích.

Pan Vecek sdělil, že by to šlo udělat jako na Chlumu, že se tam daly značky „20“ a „Pozor děti“. Dopravní značení ale nemůže obec umístit sama o sobě, vždy to musí být ve spolupráci s Policií ČR.

Cesta v Rosnicích – byly přineseny fotografie, v ulici ke statku neustále parkují a jezdí těžkotonážní auta. Bude potřeba s tímto něco udělat. JUDr. Zlatohlávková uvedla, že na toto se vztahuje Zákon o zdraví lidu, který stanovuje, že podnikatel smí provozovat svojí činnost, která je náročná na hluk pouze od 6:00 hodin do 22:00 hodin.

 

p. Pešektrhá se hasičárna u hospody, přístavba, zda by se na to mohl podívat nějaký stavař, co by bylo potřeba udělat, aby tam nezatýkala voda mezi spáru přes zimu. JUDr. Zlatohlávková uvedla, že pan Ing. Derner je statik a zajisté by toto pro obec udělal rád, že by se na to mohl podívat a poprosí ho o pomoc. Dále byl p. Pešek dotázán lidmi z obce, jakým způsobem se točí zastupitelstva po vesnicích. Ptal se doma, p. Pešek st. mu sdělil, že dříve se to dělalo tak, že zastupitelstvo bylo jednou na obecním úřadě a jednou na některé z obcí. JUDr. Zlatohlávková uvedla, že jejím požadavkem je, že v místě konání zastupitelstva musí být teplo. p. Pešek uvedl, že si nepamatuje osobně, že by zastupitelstvo bylo v Rozběřicích. JUDr. Zlatohlávková odpověděla, že v Rozběřicích řekli, že je tam nechtějí, proto tam zastupitelstvo nebylo. Jednalo se o to jednání v květnu, které se konalo „Pod Zelenou“, což byla náhradní varianta. Pan Osond se dotázal JUDr. Zlatohlávkové, kdo je tam nechce. JUDr. Zlatohlávková vysvětlila, že do vysvětlování se pouštět nebude. Pan Osond sdělil, že budovy hasičských zbrojnic jsou  obce a že nemůže nikdo přijít a říct, že tam zastupitelstvo nechce. Pan Štefanka řekl, že někdo musí zajistit teplo atd. JUDr. Zlatohlávková na upřesnění sdělila, že hasičárny jsou svěřeny podle zřizovací listiny do správy jednotlivých jednotek, protože ve zřizovací listině jednotek sboru dobrovolných hasičů obce se dočetla, že součástí je majetek, který je nedílnou součástí této listiny. Ovšem nikdo to u žádné zřizovací listiny nemá. V každém případě na inventurním soupise to tak figuruje, proto se domnívá, že tak jak tomu svědčí ta nepříliš dobrá formální stránka, takže tomu to je tak i fakticky a je k tomu tak přistupováno. JUDr. Zlatohlávková sdělila, že se snaží zastupitelstva střídat. Naposledy bylo ve Bříze, poté na obecním úřadu a nyní na Lípě.

 

p. Zvěřina se táže v jaké fázi je územní plán? – je vyložen k nahlédnutí a na 6.12. je nařízeno veřejné projednání ve Všestarech „U Benyho“. Jde nám především o divadlo a o hřiště sokolské. Je vloženo na katastr nemovitostí. Jediná námitka z naší strany je v občanské vybavenosti, poslední co se nám dostalo do ruky, tak tam se z divadla stala veřejná zeleň. Nainvestovalo se do toho mnoho peněz a takto se to dělat nedá. Z hlediska dotací je toto patová situace. JUDr. Zlatohlávková – podané námitky jsou zanesené a postoupí je dál. Vysvětluje průběh tvorby územního plánu. Hřiště bylo opticky posunuté více doprava. p. Došel se táže, zda ještě je možné změnit občanskou vybavenost. Dotaz zněl, zda můžou počítat s podporou. JUDr. Zlatohlávková sdělila, že to pochopila tak, že hřiště má být  tam kde je nyní, nikoliv občanskou vybavenost. P. Zvěřina: aby tam divadlo zůstalo a mohlo se tam dále rozvíjet. Vznikl tam nový biokoridor..

 

p. Beránek se táže, zda územní plán je k nahlédnutí na obci. Bylo sděleno, že ano k nahlédnutí na obci a na Magistrátu města Hradce Králové.

 

p. Osond – myslel si, že na obecní cestě v Rozběřicích by mohla být nějaká zeleň atd. Cesta už tam není téměř žádná, protože je to tam rozorané.

 

 

4. Zpráva z rady obce z 09.11.2011

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.11.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Rada obce v souladu s ustanovením § 102 zákona o obcích projednala následující body, o nichž jsou zastupitelé tímto informováni:

 

 • K vyhlášenému záměru na pronájem obytných místností ve Bříze č.p. 54 se přihlásili manželé Mlezivovi, záměru vyhověli, a proto rada odsouhlasila uzavření nájemní smlouvy.
 • K vyhlášenému záměru na pronájem pozemků (zahrad) za domem ve Bříze č.p. 54 se přihlásili pí. Mariana Svobodová, pí. Marie Veselá, pí. Hana Rybová, manželé Tomáš a Olha Mlezivovi, záměru vyhověli, a proto rada odsouhlasila uzavření nájemní smlouvy.
 • Lokalita FATO – rada obce požaduje ke smlouvě o výstavbě jako nedílnou přílohu výkres, který bude zahrnovat cestu jako objízdnou.
 • Dne 7.11.2011 byla podána žádost na dotaci na výstavbu čističky a hlavní stoky kanalizace v místní části Všestary (tak jak byli všichni zastupitelé emailem před podáním informováni).
 • Plán činnosti orgánů obce při vzniku mimořádné události byl aktualizován a radou obce usnesením schválen.
 • Připraven program jednání zastupitelstva

 

p. Macháček – jednalo se o pozemkách za budovou ve Bříze, a myslí si, že stejný případ je za bytovkami ve Všestarech. .

 

 

5. Zprávy výborů – finančního, kulturního, investičního, za životní prostředí

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.11.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

Zdvořilá prosba předsedům všech výborů o předání zprávy o činnosti výborů.

 

Finanční výbor – Ing. Milan Svoboda (zpráva zaslána v příloze)

JUDr. Zlatohlávková uvedla, že je potřeba poděkovat finančnímu výboru a Ing. Fofovi za přípravu rozpočtu na rok 2012. Rozpočet bude vyvěšen  v paragrafech.

Kulturní výbor – Marika Čapková Dohnalová

-          V září vyšel opožděně zpravodaj

-          14.10. byl výlet do Karlína

-          18.10. byla domluvena schůzka pro seniory

-          24.11. byl výlet do Polska

-          Příští rok chceme udělat výlet do Lysé nad Labem, výlet do Pardubic, výlet do Muzea řemesel v Letohradě, do Polska a posezení se seniory

-          19.11. ve škole proběhla adventní dílna, stále probíhá prodej knih a prodej bude ukončen při adventní neděli.

Investiční výbor – JUDr. Zuzana Zlatohlávková (zpráva zaslána v příloze)

-          Jsou připravovány dva projekty na zateplení budov /MŠ Chlum a OU Všestary/

-          Projednáván byl okapový chodníček u školky ve Všestarech

-          Do programu obnovy venkova byly vytipovány 3 věci (hřbitov Chlum – zeď, střecha obecního úřadu, podřezání MŠ Chlum). JUDr. Zlatohlávková nechala udělat nabídku na opravu hřbitovní zdi na Chlumu.

-          p. Vecek se táže, zda by nebylo možné zkontaktovat Střezetice a  Čištěves, jestli by se např. finančně nepodílely při spolufinancování, když na hřbitově na Chlumu jsou lidé i z okolních vesnic

-          Místní akční skupina vyhlašuje dotační tituly

 

 

6. Požadavky osadního výboru Lípa

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.11.2011

Předkladatel: Josef Štefanka, Radovan Dvořák, Jaroslav Matějka

 

Konstatování z minulého jednání:

-          chodníky na Lípě

-          voda na stezce u hasičské zbrojnice

-          hasičárna: legalizace, střecha, okna

 

 

7. Návrh kupní smlouvy na ½ p.p. 64 v k.ú. Lípa

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.11.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Usnesením 167/2011 rozhodlo zastupitelstvo o využití předkupního práva (obec vlastní ideální ½ výše uvedeného pozemku). Nebyla však schválena kupní smlouva. Návrh kupní smlouvy byl již zaslán Ing. Dědkovi. Nabývací listiny je třeba doložit k zápisu do katastru, Ing. Dědek je nemá k dispozici, obec nabývací listiny pro Ing. Dědka již obstarala.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 207/2011: Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem kupní smlouvy  (prodávající Ing. Vladimír Dědek, kupující Obec Všestary) na ideální ½ p.p. 64 v k.ú. Lípa u Hradce Králové za celkovou kupní cenu 187.350,- Kč a pověřuje starostku jejím podpisem.

Hlasování o usnesení č. 207/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

8. Smlouva o směně nemovitostí v k.ú. Rozběřice

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.11.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Na základě vyhlášeného záměru na směnu pozemků v Rozběřicích (připravena směna hřišťátko za pozemek v areálu ZD) se přihlásilo Zemědělské družstvo, je však ještě třeba schválit směnnou smlouvu. Smlouva je v příloze, stejně tak geometrický plán je však zasílán zvlášť.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 208/2011: Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem směnné smlouvy se Zemědělským družstvem Všestary, IČ: 00124087 na pozemky: pozemek parcelní  číslo st. 83/3-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 883 m2 a parcelní číslo 311/1 – ostatní plocha o výměře 440 m2, zapsané na LV č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem v Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové pro obec Všestary, k.ú. Rozběřice nabývá do výlučného vlastnictví ZD Všestary za pozemek č. 24/6-ostatní plocha o výměře 1344 m2, který vznikl rozdělením pozemků parc. č. 24/1-ostatní plocha o výměře 3.658 m2 zapsaného na LV č. 149 vedeného Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové pro Obec Všestary, k.ú. Rozběřice geometrickým plánem č. 152-31/2010 vyhotoveným Ing. Viktorem Netušilem – GEOPLAN, Nerudova čp. 198, Hradec Králové odsouhlasený Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové dne 11.7.2011 pod č. 844/2011, pozemek 24/6  nabývá do výlučného vlastnictví Obec Všestary, IČ: 00269760. Na vyrovnání ceny nemovitostí doplatí Obec Všestary částku 2.520,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 208/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

9. Mikroregion – informace ze správní rady, výpověď mandátní smlouvy, rozpočet, rozpočtový výhled

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.11.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: Dne 8.11.2011 se sešla správní rada mikroregionu a seznámila se s plněním projektů: propagace a prezentace, Enviro, program obnovy venkova (altán pod rozhlednou +  2 pivní sety).

 • Program obnovy venkova pro rok 2012 – naučná stezka Světí, Všestary = navázání výsadby aleje ve spolupráci s myslivci z Rozběřic
 • Vzala na vědomí účetnictví svazku obcí, informaci o dílčí kontrole hospodaření svazku včetně výpovědi mandátní smlouvy, kdy pro svazek vedla účetnictví obec Všestary, nadále to bude obec Světí a změnu sídla ze Všestar do Hořiněvse.
 • Obce svazku se dohodly, že podají společný projekt do MAS – na tzv. boží muka a jiné památky místního významu.
 • Vyhlášeno výběrové řízení na tisk „Zpravodaje“
 • Probráno rozpočtové určení daní.
 • Proběhla příprava valné hromady – 2.12.2011
 • Návrh na rozpočet svazku pro rok 2012, rozpočtový výhled 2013-2015 (vše vyvěšeno na úřední desce obce)
 • Výměna zkušeností s výlety pro seniory (plánován výlet Praha 2012), ukázka bitevní scény 29.6.2012, navrhovány Všestary, ukázka v r. 2011 byla v Máslojedech..
 • MAS Hradecký venkov – blíží se vyhlášení dotačních titulů.
 • Svazek prověří možnost spolupráce s Obecní policií Hořice a Smiřice – tj. kolik požadují za hlídkování v našich obcích a obcích svazku. 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 209/2011: Zastupitelstvo obce pověřuje k účasti na valné hromadě Mikroregionu obcí památkové zóny 1866 konané dne 2.12.2011 tyto zástupce: Ing. Fof, JUDr. Zlatohlávková, Ing. Jásenský, p. Vecek, p. Macháček, p. Štefanka.

Hlasování o usnesení č. 209/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

 

10. MAS – žádost mikroregionu, žádost obce

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.11.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: V programu (informace jsou v příloze) je připravena částka na obnovu památek místního významu 1,3 mil Kč, správní rada dohodla jednotný postup a žádost podá svazek obcí, jednotlivé obce dodají projekt (viz jednání investičního výboru). V případě, že může být opravovaný objekt mimo obec = centrální pomník hřbitov Chlum, pokud musí být v obci= boží muka Rozběřice. S ohledem na připravený rozpočet obce na rok 2012 nebude již možné počítat se spoluúčastí obce, a proto žádost nebude podávána. 

 

-          JUDr. Zlatohlávková - Oprava pomníků je  drahá záležitost

-          Nadace VIA na zchátralé pomníky prostředky poskytuje. Je však nutné mít alespoň nájemní smlouvu. Neznáme však vlastníka morového sloupu a můžeme se však pouze domnívat, že se jedná o vlastnictví pana Zíba.

-          Ing. Jásenský se dotázal, zda je nějaká kresba, jak původně pomník vypadal. Nikdo o žádném dokumentu neví.

 

Obec sama chce podat v dalším projektu žádost (kde je rovněž 1,3 mil Kč) o úpravu prostranství před kostelem ve Všestarech.

Ing. Fof hovořil na stavebním úřadě s panem Svobodou, pokud by se to dávalo jako změna povrchu, nebylo by potřeba ani stavebního povolení.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 210/2011: Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce dokončením projektu na úpravu prostranství před kostelem ve Všestarech a podáním žádosti o dotaci na jeho realizaci.

Hlasování o usnesení č. 210/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

11. Smlouva o zřízení věcného břemene v k.ú.Všestary

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.11.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

Obsah: Při jednání s firmou GEOŠRAFO s.r.o., která zastupuje ČEZ, měla být obci zaslána smlouva o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2006106/VB/01, tato smlouva obci doručena dosud nebyla, a to ani po jednání s GEOŠRAFO, je obcí urgována, když zájem na její uzavření je na straně ČEZ. Smlouva by měla řešit elektrickou přípojku pro archeopark. Návrh smlouvy doručen byl, ale součástí listiny nejsou plné moci, tedy návrh smlouvy se jeví jako neplatný, návrh řešení odeslán firmě Geošrafo (nezbytné listinu opatřit plnými mocemi, prokazujícími, že společnost Mastex a Geošrafo jsou oprávněny na ČEZ Distribuce jednat.

 

Projednáno bude na příštím zasedání zastupitelstva

 

 

12. Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně RR/2011/077-SDH/MV/3

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.11.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Královéhradecký kraj zasílá návrh smlouvy, je určena na opravy revize, technické prohlídky, příprava velitelů (Článek II), kdy výše dotace je uvedena v Článku III. S ohledem na částku doporučuji smlouvu akceptovat.

 

Tento bod projedná Rada obce.

 

 

13. Žádosti spolků

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.11.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah:

1) V souladu s rámcem pro dotace spolkům „Všestarské neziskovky“ podány žádosti:

 

 • SDH Rozběřice žádá o celkovou částku 8.570,- Kč na drakiádu 22.10.2011 ve výši 2.272,- Kč, vánoční dílnu 19.11.2011 ve výši cca 4.000,- Kč, nadílku 10.12.2011 ve výši 2.298,- Kč.
 • SDH Všestary žádá o celkovou částku 8.000,- Kč, a to na adventní trhy cca 3.500,- Kč, divadélko pro děti 2.500,- Kč, Mikulášskou nadílku 2.000,- Kč.

 

p. Vecek požaduje pro SDH Chlum také na mikulášskou nadílku peněžní prostředky. p. Macháček sdělil, že to má přihlásit na prosincovém zastupitelstvu.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 211/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek z titulu Všestarské neziskovky pro SDH Rozběřice ve výši 8.570,- Kč na drakiádu, vánoční dílnu a mikulášskou nadílku a pro SDH Všestary částku 8.000,- Kč na adventní trhy, divadélko pro děti a mikulášskou nadílku.

Hlasování o usnesení č. 211/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 • Šachový klub Lípa žádá o příspěvek na nákup cen do Turnaje pro příchozí, který se konal dne 16.11.2011 ve výši 6.400,- Kč.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 212/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek z titulu Všestarské neziskovky pro Šachový klub Lípa ve výši 6.400,- Kč na ceny do Turnaje pro příchozí.

Hlasování o usnesení č. 212/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

2) Mimo rámec podpory spolků (spolek mimo území našich obcí) podány žádosti:

 • AFK Probluz žádá o příspěvek na nákup tréninkového vybavení pro mládežnické družstvo. Podle seznamu hráčů z našich obcí je 9 dětí z našich obcí. V minulých letech použit klíč 500,- Kč na dítě, tj. 9 x 500,- Kč =  4.500,- Kč. Viz usnesení č. 80/2010

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 213/2011: Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím příspěvku AFK Probluz na nákup tréninkového vybavení pro mládežnické družstvo ve výši 9 x 500,- Kč (na člena bydlícího v našich obcích) v celkové výši 4.500,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 213/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 • TJ Zora Praha, IČ: 41186427 žádá o příspěvek pro slabozraké sportovce. V minulých letech z fondu starosty bylo poukazováno 500,- Kč.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 214/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek pro TJ ZORA Praha, IC 41186427 pro slabozraké sportovce ve výši 500,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 214/2011: pro10 , proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

14. Schválení faktur

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.11.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

 • obsah: Ing. Zdeněk Hrouda, IČ: 67480659, částka 41.400,- Kč, zpracování projektu-Energeticky úsporná opatření OÚ Všestary č.p. 35 (v usnesení č. 135/2011 byla odsouhlasena nabídka na 41.400,- Kč),
 • COLAS CZ, a.s., IČ: 26177005, částka 364.068,- Kč, oprava cesty v místní části Rosnice (o opravě byla přijata usnesení: 117/2011 – opravovat, 152/2011 – jednat i s dalšími v pořadí), dle SOD cena 432.525,84Kč
 • Nová CIDLINA, a.s., IČ: 26662779, částka 20.000,- Kč, zpracování žádosti o dotaci k projektu „Kanalizace Všestary“.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 215/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktur: 

·         Ing. Zdeněk Hrouda, IČ: 67480659, částka 41.400,- Kč, zpracování projektu-Energeticky úsporná opatření OÚ Všestary č.p. 35,  

·         COLAS CZ, a.s., IČ: 26177005, částka 364.068,- Kč, oprava cesty v místní části Rosnice,

·         Nová CIDLINA, a.s., IČ: 26662779, částka 20.000,- Kč, zpracování žádosti o dotaci k projektu „Kanalizace Všestary“.

Hlasování o usnesení č. 215/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

15. Zřizovací listina Základní a mateřské školy Všestary

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.11.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Bude řešeno na příštím zasedání zastupitelstva.

 

16. Informace

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.11.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Byly najmenovány inventarizační komise. JUDr. Zlatohlávková se pokusila přidržet předchozích zvyklostí. Směrnice č. 2 o inventarizaci, a to předsedovi inventarizační komise a předsedům dílčích inventarizačních komisí. Dne 5.12 se koná školení a žádá předsedy, aby si udělali čas od 18.00 hodin.

Obsazení komisí:

Hlavní inventarizační komise:            předseda:        Ing. Jásenský

členové:           Ing. Svoboda, Ing. Derner, JUDr. Zlatohlávková, Ing. Skořepová

 

Obecní úřad:                                      předseda:        Jaroslav Došel

                                                          členové:           pí. Kutálková, pí. Kolovratníková

 

Bříza                                                  předseda:        Ing. Šandera

                                                           Členové:         p. David Bělohoubek, JUDr. Zlatohlávková

 

Chlum                                                předseda:        p. Pešek

                                                           Členové:         Michal Hendrych, p. Kalaš

 

Lípa                                                    předseda:        p. Václavík

                                                           Členové:         p. Bydžovský, p. Vondrus

 

Rosnice                                              předseda:        Vladimír Došel

                                                           Členové:         p. Jan Macháček, Ing. Fof

 

Rozběřice                                           předseda:        p. Vecek

                                                           Členové:         Ing. Černý, Ing. Štus

                                                                      

Všestary                                             předseda:        p. Macháček

                                                           Členové:         p. Krušina, sl. Nováková

 

 

17. Rozpočtové opatření

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.11.2011

Předkladatel: Jitka Kolovratníková

 

Rozpočtové opatření č. 9

Zvýšení na straně příjmů

§            položka        o Kč              poznámka                                                   ÚZ – účelový znak

              1334               7,000,-        za odnětí půdy

              1341               1,000,-        poplatek ze psů

              4116             64,000,-        dotace ze SR – od úřadu práce                   13101

              4213             30.600,-        dotace SZIF – SR  Šrámův kříž                  89517

              4213           122.400,-        dotace SZIF – EU  Šrámův kříž                  89518

              4216           119.160,-        opr. pol. – dotace na územ.plán ze SR        17870

              4216           675.240,-        opr. pol. – dotace na územ.plán z EU         17871

              4223          -119.160,-        opr. pol. – dotace na územ.plán ze SR        17870

              4223          -675.240,-        opr. pol. – dotace na územ.plán z EU         17871

3399      2111             14.400,-        kultura – vybráno za lístky do divadla

Příjmy celkem        239.400,-      

 

Zvýšení na straně výdajů

3612      5139           35.000,-          byty – nákup materiálu

3745      5156             2.500,-          zeleň – PHM

5512      5156           10.000,-          SDH – PHM

3319      5169           10.000,-          kultura – doprava

3612      5169           12.000,-          byty – ostatní služby

3631      5169           10.500,-          VO – ostatní služby

3745      5171           15.000,-          zeleň – opravy

6171      5173             2.500,-          správa OÚ – cestovné, parkovné

6171      5179             6.000,-          správa OÚ – ostatní nákupy

6171      5199         100.000,-          správa OÚ – ostatní výdaje za vstup dětí do bazénu

6171      5499        -330.000,-          nenaplněno – část na 5199

6409      5901         365,900,-          nespecifikované rezervy

Výdaje celkem       239.400,-  

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 216/2011: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 9 – zvýšení na straně příjmů o 239.400,- Kč, zvýšení na straně výdajů o 239.400,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 216/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

18. Závěr

 

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 22:40 hodin

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018