Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne: 24.05.2012

 

Místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu ve Všestarech
Přítomni: Ing. Michal Derner, Vladimír Došel, Ing. Vladimír Fof, Martin Hájek, Josef Macháček (přítomen od 19:15), Josef Pešek, Ing. Pavel Šandera, Přemysl Vecek, JUDr. Zuzana Zlatohlávková.

Omluveni: Marika Čapková Dohnalová, Jaroslav Došel, Ing. Radek Jásenský, MVDr. Michal Novák, Ing. Milan Svoboda, Josef Václavík.

Zahájeno: 19:05 hodin

 

JUDr. Zlatohlávková sdělila zastupitelům, že 24.5.2012 byla žádost na zateplení školky na Chlumu kladně přijata.

 

Předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo svoláno a uveřejněno v souladu se zákonem a jednacím řádem, přítomno je 8 zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné, bude následovat schválení programu, určení zapisovatele a volba návrhové komise. Rozprava bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť. Zápis z předchozího jednání byl vyhotoven, ověřen a je předložen k nahlédnutí.

 

Návrh programu
1.      Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2.      Kontrola usnesení
3.      Připomínky občanů
4.      Zpráva z rady obce
5.      Zpráva ze správní rady svazku obcí - mikroregionu
6.      Místní akční skupina - dotační tituly
7.      Ukončení záměru na pronájem domu č.p. 2 Rozběřice
8.      Vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve Všestarech
9.      Neinvestiční náklady na žáka
10. Zástupci zřizovatele ve školské radě 
11. Rozpočtové opatření
12. VAK – valná hromada
13. Vyhlášky obce
14. Žádosti spolků
15. Schválení faktur
16. Archeopark pravěku ve Všestarech
17. Pozastavení usnesení rady obce z 27.03.2012 číslo 25/2012
18. Závěr

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 50/2012: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 24.5.2012

Hlasování o usnesení č. 50/2012: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

1. Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

Jako zapisovatelka byla určena slečna Andrea Netušilová.

 

Do návrhové komise byli navrženi Ing. Šandera a Ing. Derner.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 51/2012: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 24.5.2012 návrhovou komisi ve složení Ing. Šandera, Ing. Derner.

Hlasování o usnesení č. 51/2012: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Na ověřovatele zápisu byli navrženi p. Vladimír Došel a p. Přemysl Vecek.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 52/2012: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 24.5.2012 jako ověřovatele zápisu p. Vladimír Došel a p. Přemysl Vecek.

Hlasování o usnesení č. 52/2012: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

2. Kontrola usnesení

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.5.2012

Předkladatel: Josef Macháček

 

obsah: Zdvořilá prosba předsedovi kontrolního výboru o kontrolu usnesení

Z důvodu časových a nepřítomnosti p. Macháčka, byla kontrola usnesení přesunuta na příště.

 

3. Připomínky a žádosti občanů

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.5.2012

 

Hasiči Rozběřice

p. Osond: Rád by vyřešil rozhodnutí o hasičích v Rozběřicích. Rozhodnutí nepovažuje za správné, protože stanovy o sborech dobrovolných hasičů toto dovolují. Jsou tam hasiči, kteří jsou řádní, pak jsou mimořádní, jsou to podporující, kolektivní a čestní. Rozběřští hasiči mají podporující členy.

JUDr. Zlatohlávková: Jaké tam je ukončení členství v hasičském záchranném sboru?

p. Osond: Přesnou formulaci nezná, ale pokud je podporujícím členem, tak to není ukončení, je stálým členem.

JUDr. Zlatohlávková: Je podporující a není řádný člen. Podporující člen nesmí hlasovat.

p. Osond: Takto to není, dávalo se toto dohromady za doby, kdy on byl starostou SDH, jelikož se mu toto nelíbilo. Byla valná hromada za přítomnosti těchto členů, a tam bylo rozhodnuto, že členové (je jedno, jestli řádní nebo podporující) jsou si právy a povinnostmi rovni. Tak rozhodla valná hromada za přítomnosti těchto členů, toto je orgán nejvyšší.

JUDr. Zlatohlávková: Valná hromada je nepochybně orgán nejvyšší. Valná hromada vždy před jednáním rozhodla tak, že podporující členové budou hlasovat. To bylo jediné, o čem se rozhodovalo. Výši příspěvku pro neziskovky nepočítala, bylo to takto provedeno na základě toho, že se u všech sborů nechaly vyjet výpisy z okresu a bralo se to podle těchto výpisů. Navrhla, že se tímto je možné zabývat na příštím zasedání zastupitelstva.

p. Osond: S tímto nemá okres nic společného. Ukončit členství může pouze valná hromada, jinak nesmí ukončit členství vůbec nikdo, žádný okrsek ani okres, nic takového neexistuje.

JUDr. Zlatohlávková: Stanovy hasičského záchranného sboru nezná, nehodlá se ani pouštět do diskuse o něčem, co nezná.

Ing. Derner: Do této problematiky vidí skutečně málo, jelikož u hasičů nebyl ani nezná stanovy, nicméně neví, proč se hovoří o hasičském záchranném sboru. Má pocit, že dopad, který to má je do Všestarských neziskovek, což jsou organizace sdružující naše občany v našich vesnicích a tam jestli si udělají členství, tak by ho měli mít. Tak to cítí. Pokud to v Hradci evidují jinak, tak je to problém Hradce.

p. Osond: Dotázal se JUDr. Zlatohlávkové, zda by byla ochotna se tímto zabývat soukromě.

JUDr. Zlatohlávková: Soukromě se nebude zabývat ničím, co se týká obecních věcí. To nejde. Můžeme to zařadit na příští jako jeden bod programu, vyslechneme si názory lidí, kteří jsou zkušenější, a pokusíme se k tomu najít nějaké stanovisko.

Ing. Šandera: Je zřejmě sám, kdo nezná stanovy hasičů, ale pokud by se toto mělo řešit příště, měl by to být jediný bod programu. Navrhl, zda by bylo možné, aby se nad touto problematikou sešli lidé, kteří tomu rozumí, a vzešlo z toho nějaké stanovisko, na kterém se buď zastupitelstvo shodne, nebo nikoli.

JUDr. Zlatohlávková: Navrhla rozpravu k tomuto bodu ukončit. Pokud mají ostatní členové zastupitelstva důvěru v to, aby se sešla pracovní skupina lidí, kteří této problematice rozumí, v nejbližší době bude svolána a zastupitelé z této schůzky dostanou stručný výstup.

Ing. Šandera: Měl by se vzít v potaz názor Ing. Dernera, protože si myslí, že je to opravdu věc mezi Všestarskými neziskovkami a jednotlivými organizacemi. Je věcí zastupitelstva, jak se usnese, koho zahrne nebo nezahrne.

p. Pešek: Souhlasí s názorem Ing. Šandery a Ing. Dernera. Také si myslí, že by mělo rozhodnout zastupitelstvo. Jsou tu také organizace, které mají členy, kteří jsou přispívající nebo mají členy, kteří nejsou přispívající, kteří platí někomu dalšímu odvody a záleží na nás, jak to tu určíme.

JUDr. Zlatohlávková: Určovalo se to všem stejně. Ti, kteří odvádí příspěvky, tak podle toho čísla se to počítalo.

 

 v 19:15 dorazil p. Macháček

 

Klubovna SDH Všestary

sl. Renata Nováková: Bude zapotřebí udělat izolaci podél obecního úřadu. Přinesla fotografie klubovny. Jakmile zaprší v klubovně je voda. Naposledy vytřeli dva kbelíky vody.

Ing. Derner: Nejfunkčnější řešení by bylo odkopat kolem dokola svisle zvenku, dát izolaci proti vodě, pokud tam je izolace vodorovná, napojit se na ni, pokud není, vybourat podlahu a udělat izolaci novou. Neví, co vše se tam dělalo při rekonstrukci.

JUDr. Zlatohlávková: Ptala se dřívějších stavbařů, bylo jí řečeno, že odvodnění od budovy řešeno bylo. Dům je zhruba sto let starý, prý se stává, že to, že drenáže, které vodu odvádějí, jsou zanesené a je potřeba je obnovit. Pamatuje si, že loni touto dobou se stejný problém řešil na obecním domě ve Bříze. Pokud se zastupitelstvo shodne, že se jedná o havarijní stav, bude zapotřebí to řešit co nejdříve.

sl. Nováková: Jsou tam také mokré stěny. Maluje se tam každý rok a do tří měsíců se to opět začne krabatět.

Ing. Derner: Nejjistějším řešením bude udělat vanu kolem dokola. Je to samozřejmě nejdražší řešení, ale z našeho pohledu by se mělo jednat o řešení na věky věků. Drenáže se opět zanesou. Pokud tam je po každém dešti voda, tak se samozřejmě jedná o havarijní stav.

Ing. Šandera: Navrhuje se do toho dát co nejdříve, jelikož to obec stejně nemine. Jestli bude přesunuto zateplení MŠ na Chlumu do příštího roku, měly by se uvolnit zčásti nějaké prostředky a mělo by se to udělat. Přimlouvá se za to udělat to pořádně.

JUDr. Zlatohlávková: Ve Bříze to vznikalo postupně, začal se kopat odpad z koupelny a výsledek byl, že se obkopal celý dům.

Ing. Derner: Navrhuje, aby se v první řadě oslovil projektant. Aby bylo jasné zadání, co se chce dělat, protože to nebude malé zadání. Navrhuje oslovit Ing. Hroudu.

JUDr. Zlatohlávková: Takže by to měl být jednoduchý projekt s výměrami, aby byly srovnatelné nabídky.

Ing. Šandera: Přiklání se k tomu, pokud Ing. Hrouda udělá projekt, aby byly obeslány tři firmy a rada nechť vybere nejlepší řešení.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 53/2012: ZO pověřuje paní starostku zadáním projektu na odvlhčení suterénu čp. 35 ve Všestarech, který bude použit jako podklad pro výběrové řízení na zhotovitele díla a současně pověřuje radu obce provedením výběru dodavatele.

Hlasování o usnesení č. 53/2012: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Rodinný dům čp. 129 Všestary – paní Hofmanová

Na zasedání předložila Ing. Fofovi dvě žádosti, aby je přednesl zastupitelům.

JUDr. Zlatohlávková: Žádosti je možné podat prostřednictvím obecního úřadu, pak bude bod připravený na jednání zastupitelstva.

 1. Žádost o povolení ohrazení části pozemku

 2. Žádost o finanční vyrovnání

Ing. Derner: Bylo by vhodné projednat žádosti na příštím zastupitelstvu, kde by bylo zřejmé např. z nákresu, o jaké ohrazení se vůbec jedná.

JUDr. Zlatohlávková: K druhé žádosti ohledně finančního vyrovnání mají žadatelé pravdu, protože občanský zákoník na toto pamatuje. Pravděpodobně se vypočítají alikvotní částky nájemného, tyto se sečtou a nemá nic proti tomuto postupu.

 

p. Vecek – pojištění obecních budov

Na Chlumu v požární zbrojnici je dosti velký majetek a nerad by se dočkal toho, aby se něco ztratilo. Bylo by potřeba, aby se tyto obecní budovy pojistily.

JUDr. Zlatohlávková: Některé budovy jsou pojištěny, avšak ještě překontroluje, že to skutečně tak je.

 

Ing. Šandera – oprava hřbitovní zdi ve Všestarech

Stálo by za to opravit zeď u hřbitova ve Všestarech. Nejsou tam zatím velké škody, chybí zaspárování, pak do toho teče voda, na nějakém sloupku jsou zespodu odpadlé cihly. Pravděpodobně to bude oprava na dlouho, ale bude potřeba s tím začít něco dělat.

JUDr. Zlatohlávková: Naprosto souhlasí s opravou. Navrhla by toto řešení – očistit sokl ve Bříze čp. 54 a opravit spáry, aby se tam cihly upevnily. Jakmile by se toto dodělalo, mohlo by se začít pracovat na hřbitovní zdi. Na hřbitovní zdi se podepsala jak léta, tak zvýšený terén. Prováděl by to pracovních technických služeb.

Ing. Fof: Navrhuje, aby se to zkusilo udělat výše uvedeným způsobem. Pokud by se vyskytl větší problém, pak by se to řešilo např. odbornou firmou.

 

JUDr. Zlatohlávková: Červený kříž sdělil, že ubytovnu bude nadále užívat jako uzavřený prostor pro ubytování svých lidí. Ubytování veřejnosti nemá takový efekt. Získají tím prostor, který vyklidí v Hradci a nebudou muset platit nájemné.

 

JUDr. Zlatohlávková: Poděkovala všem, zejména Ing. Fofovi, že se pohlídala cesta ke hřbitovu. Navrhla vysadit alej sakur u příkopu podél cesty. Sakury nemají velký kořenový bal, který by zasahoval příliš do pole, tzn., jak se bude pole orat, nepoškodí se stromy. Vzhledem k tomu, že obec obdržela finanční prostředky od zahrádkářů, navrhuje vysadit sakury rychle.

Ing. Derner: Myslel, že se tam udělá v příkopě žlabovka. Souhlasí s vysazením sakur.  Navrhl, aby se mezi sakury dal sem tam nějaký keř, pak by nemusel být problém s tím, že se nám příkop zanese.

Ing. Šandera: Se žlabovkami by počkal, co to udělá. Ty se tam dají dát vždycky. Nehledě na to, že se to časem stejně zanese a museli by se odhazovat. Je možné, že tam bude také ochranné pásmo vody. Směrem od hřbitova by se s výsadbou mohlo začít co nejdříve, tam tomu nic nebrání.

 

Mgr. Frízlová – Podřezání školky na Chlumu

Dotázala se, v jakém stádiu je podřezání školky na Chlumu.

JUDr. Zlatohlávková: Nyní se dodělávalo výběrové řízení, je potřeba to urychleně rozposlat. Chtěli bychom o prázdninách začít. Zákon o veřejných zakázkách se hodně novelizoval a ve chvíli, kdy jsme připravovali výběrové řízení nefungoval kodexis, nebylo možné do něj průběžně nahlížet. Bude kontaktovat školu, protože bude potřeba se domluvit na určitých termínech.

 

JUDr. Zlatohlávková - Dům čp.54 ve Bříze a lokalita Vít

Loni se měl opravovat okap, je tam špatné oplechování kolem komína. Je tam eternitová střecha a prý prasklých asi 200 šablon. Dala na zvážení, zda střechu neopravit celou než opravovat pouze šablony. Obec dostala stavební povolení na čističku ve Bříze čp.54.

Ing. Derner: Má podobnou otázku ve vazbě na budoucí kanalizaci. Byl by rád, kdyby byla v nejbližší době, ale přestává tomu věřit. Mluví o tom v souvislosti s novými obyvateli v lokalitě Vít ve Všestarech, kdy v podstatě ani jeden z nich nemůže mít čističku odpadních vod, protože je s odkazem na to, že obec bude mít do cca 2 let vybudovanou kanalizaci. Musí také vyvážet žumpy, místo toho, aby mohli vypouštět do dešťové kanalizace vyčištěnou vodu. Dešťová kanalizace je tam dovedená a vede až do Melounky. Za obyvatele této lokality se dotázal, proč je stanovisko obce takové, že mohou mít pouze žumpu.

Ing. Fof: Obec se vyjadřuje pouze jako účastník řízení, jinak se toto řeší na odboru životního prostředí v Hradci.

Ing. Šandera: Obec se může vyjádřit pouze k tomu, zda souhlasí s tím, že se to bude vypouštět do obecní kanalizace.

Ing. Derner: V lokalitě Vít vede dešťová kanalizace rovnou do Melounky. Není napojena na obecní.

Ing. Šandera: V tom případě si myslí, že do tohoto obec nemá co mluvit a je to pouze na odboru životního prostředí.

Ing. Derner: Má za to, že životní prostředí se točí právě na tom, že obec bude mít za dva roky kanalizaci.

Ing. Šandera: Osobně si myslí, že k tomu je možné říci jediné, a to že obec nemá nic proti tomu, aby vyčištěná voda z domovních čističek byla svedena do kanalizace.

p. Macháček: Jestli platí to, co platilo ještě nedávno, tak na postavení domovní čistírny snad ani není potřeba stavební povolení.

JUDr. Zlatohlávková: Uvedla, že je potřeba stavební povolení i s územním rozhodnutím.

Ing. Derner: Čistírna je vodohospodářské dílo.

 

Morový sloup na panelce

Bylo domluveno, že by obci morový sloup dlouhodobě pronajal. JUDr. Zlatohlávková navrhla domluvit se s panem Zíbem, zda by nebylo lepší, kdyby se pozemek převedl na obec. Zanedlouho bude občanský zákoník stanovovat, koho je pozemek, toho je stavba. Poté by mohla nastat možnost, že majitel pozemku by muset na své náklady sloup opravit. Sloup je prasklý, teče do něj voda a mráz ho pravděpodobně roztrhá.

 

Záměr na pronájem pozemků v k.ú. Chlum

JUDr. Zlatohlávková: Jedná se o pozemek, který dosud užíval na základě dlouhodobé nájemní smlouvy p. Beránek.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 54/2012: ZO schvaluje návrh nájemní smlouvy na pronájem části pozemku uvedeného na LV 10001 p. p. č. 131/1 o výměře 1.000 m2 v k.ú. Chlum.

Hlasování o usnesení č. 54/2012: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Pozemek pod zeleninovou halou

JUDr. Zlatohlávková: V rámci územního plánu bylo schváleno předkupní právo na pozemek. Zemědělské družstvo pozemky, které patřily paní Klingerové, chtělo koupit, ale katastr jim to nezapsal. Obec má v rámci areálu, v místech, kde končí asfalt pozemek, který má asi 289 m2 a tímto pozemkem p. Bruinsma podmiňoval podpis kupní smlouvy. Pakliže by předmětnou kupní smlouvu podepsal, obec by se mohla vzdát předkupního práva. Pan Bruinsma by mohl nabít pozemek od pana Klingera.

JUDr. Zlatohlávková: Ukázala zastupitelům na geometrickém plánu, o jaké pozemky se jedná.

Zastupitelé se shodli na tom, aby se začalo vyjednávat se ZD.

 

 

4. Zpráva z rady obce

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.5.2012

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Rada obce v souladu s ustanovením § 102 zákona o obcích projednala následující body, o nichž jsou zastupitelé tímto informováni:

1. Zpráva ze správní rady svazku obcí – mikroregionu - ZO

2. Místní akční skupina – dotační tituly – ZO

3. Ukončení záměru na pronájem domu č.p. 2 Rozběřice - ZO

4. Vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve Všestarech - ZO

5. Neinvestiční náklady na žáka - ZO                                 

6. Zástupci zřizovatele ve školské radě - ZO

7. Rozpočtové opatření - ZO

8. Vodovody a kanalizace a.s. – valná hromada - ZO

9. Vyhlášky obce - ZO

10. Žádosti spolků - ZO

11. Schválení faktur - ZO

12. Archeopark pravěku ve Všestarech - ZO

13. Sezónní zaměstnanci – nástup sezónních pracovníků na dohodu (registrovaní na Úřadu práce)

14. Žádost p. Svatoně na odstavnou plochu – před domem č.p.185 (parkování na vlastních pozemcích)

15. Všestarské chodníky – urgován projektant

16. Dům č.p. 54 Bříza – postup při rekolaudaci na bytový dům

17. Dům č.p. 129 Všestary – viz tabulka nákladů v příloze cca 164.000,- Kč (obklad + dlažba koupelna, kuchyně, WC, chodba + topení a voda)

 

18. Pekařství Bohemia s.r.o. – smlouva na 6.000,- Kč schválena s požadavkem vydávání účtů a zajížděním do Rosnic

19. Výpůjčka TOI TOI – Amfiteátr Chlum      

 

 

5. Zpráva ze správní rady svazku obcí - mikroregionu

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.5.2012

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

obsah:Dne 16.4.2012 se konala správní rada mikroregionu, kde se projednaly následující záležitosti svazku obcí:
a) Schválení přijetí dotace (30.000,- Kč) – profesionalizace (vydávání zpravodaje)
b) Schválení přijetí dotace z Programu obnovy venkova – vytvoření poznávacích stezek Světí a Žiželeves (125.000,- Kč)
c) Schválení přijetí dotace z Programu rozvoje venkova (320.400,- Kč) na opravu sochy Václava Hanky v Hoříněvsi, sochy Sedláka v Máslojedech, kříže v Sendražicích
d) Schválení smlouvy s vydavatelem zpravodaje mikroregionu – GARAMON s.r.o.
e) Závěrečný účet za rok 2011 – vyvěšen
f) Schválení dodatku k partnerské smlouvě na předfinancování např. altánů, pivních setů, stojanů
g) Schválení smlouvy o účetnictví (odloženo na příští jednání)
h) Příprava valné hromady, která se bude konat 15.6.2012 v hostinci U Polních myslivců v lesíku mezi Chlumem a Lípou od 16.30 hod.
ch)Přepracování Strategického plánu rozvoje mikroregionu
i) MAS – oznámení, že bude vypsána výzva, mohou se hlásit spolky, obce
j) Soutěž o pohár mikroregionu – 19.5.2012 ve Světí – velitelé JSDHO informování
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 55/2012: Zastupitelstvo obce deleguje na valnou hromadu mikroregionu Svazku obcí památkové zóny 1866 zastupitele Ing. Fof, p. Vladimír Došel, p. Vecek, Ing. Derner a p. Macháček.
Hlasování o usnesení č. 55/2012: pro 9, proti0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

 

 

6. Místní akční skupina - dotační tituly

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.5.2012

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Starostka informuje o zveřejnění upozornění na stránkách Hradeckého venkova, že bude možné podávat žádosti o dotaci v rámci vyhlášených titulů.  Rada odsouhlasila podání žádosti na opravu podlahy v tělocvičně školy, byly zahájeny úkony, které umožní žádost podat.

JUDr. Zlatohlávková: Nevěděla, jestli bude požadována výměna parket za parkety nebo jestli bude přípustná volba nového povrchu. Zjistila, že je přípustná volba nového povrchu. Nechala vyhotovit projekt, kde se řeší tři různé varianty. Jelikož tomu nerozumí, poprosila Ing. Šanderu, aby varianty prozkoumal.

Ing. Šandera: 1. Dřevěný povrch za dřevěný povrch

2. Umělý povrch

3. Umělý povrch s přípravou na podlahové vytápění

Dotázal se starosty z Nechanic, kde mají nový umělý povrch v tělocvičně. S novým povrchem jsou spokojení, povrch je měkčí a netrpí tolik při sportu kolena. Dále se dotázal topenářů, ohledně podlahové vytápění. Bylo mu sděleno, že je to dobrá cesta, protože současné radiátory, které jsou pod okny, tak od nich se moc tepla doprostřed haly nedostane. Takto by se jednalo o rovnoměrné vytápění zespod. V nabídce se jednalo o přípravu na topení. U všech tří variant bylo řešeno odizolování /kompletní vybourání podlahy, odizolování a nové vrstvení podlah. Z rozpočtových nákladů vycházela nejdráže dřevěná podlaha, nejlevnější byla varianta umělá hmota bez topení. Kdyby se do toho zaneslo topení, tak ty náklady byly na úrovni dřevěné podlahy. Dřevěná podlaha se skládá z položení jakéhosi roštu, který se pobije palubkami nebo parketami. Tam by se muselo udělat odvětrání. V návrzích je vypsána skladba podlah a rozpočty.

JUDr. Zlatohlávková: Tělocvična se pronajímá. Je připravený projekt, začíná se zpracovávat žádost. Záleží na tom, zda se žádost podá či nikoli.

Ing. Šandera: V návrhu je pouze příprava pro podlahové vytápění. S funkčním vytápěním by se jednalo o další etapu.

JUDr. Zlatohlávková: Zhruba před rokem se hovořilo o kotlích. Bylo řečeno, že kotle jsou ještě v takové kondici, že přestože nemají takovou výkonnost, jsou ještě dobré. Bylo domluveno, že se s tím zatím nic dělat nebude. Před rokem začala shánět, jestli na to nepřipravit projekt, kdyby tam došlo k nějaké havárii, aby se vědělo, co se s tím bude dělat, aby se to poté opravilo podle projektu.

Ing. Derner: Ing. Vlček nastínil, že se to stejně v nějakém výhledovém období stane. Osobně by šel do plastové podlahy s přípravou podlahového vytápění.

Petr Šandera: V dnešní době již existují trubky, které snesou i 90 stupňů. Přímo z trubky je možné pustit žhavou vodu a pomocí trojcestného ventilu regulovat.

JUDr. Zlatohlávková: Žádat můžeme pouze o 500.000,- Kč. Bude zapotřebí, aby se rozhodlo, zda vůbec do toho jít či nikoli.

Ing. Šandera: Hoří to také v tom smyslu, aby se tam nestal nějaký úraz a aby se nakonec třeba tělocvična nezavřela.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 56/2012: Zastupitelstvo obce souhlasí s opravou podlahy v tělocvičně a

podáním žádosti o dotaci prostřednictvím MAS Hradecký venkov o.p.s. projekt Oprava tělocvičny Základní školy a mateřské školy, Všestary.

Hlasování o usnesení č. 56/2012: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

7. Ukončení záměru na pronájem domu č.p. 2 Rozběřice

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.5.2012

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

obsah: Na záměr pronajmout objekt prodejny č.p. 2 Rozběřice (v souladu s usnesení zastupitelstva obce č. 18/2012 ze dne 23.02.2012) reagovalo více zájemců, zvláště po zveřejnění v novinách. Po oznámení o tom, že součástí pronajímaného objektu není ubytování a ani zařízení (regály, chladící pulty, atd.) zájem opadl. Písemně se přihlásil pouze současný nájemce pan Rak. Nabízí měsíční nájemné v souladu se záměrem, tedy 5.000,- Kč bez energií a i nadále tam chce provozovat opravy a výrobu pian.

 

p. Rak: Zajímá ho dotažení věcí z minulé smlouvy. Jak to vypadá s fakturou, kterou měl platit nájemné.

JUDr. Zlatohlávková: Do určité míry má pravdu. Problém je v tom, že jsme se nemohli dohodnout na ceně, jestli to bylo 43.000,- Kč nebo 23.000,- Kč. Pak přišla faktura na 23.600,- Kč.

p. Rak: Tam je 43.000,- Kč, které už zaplatil, nakoupil za to kotel, nějaká kolena, čerpadlo, to vše je u něj v dílně. Částka 23.000,- Kč je na dorealizaci zakázky.

JUDr. Zlatohlávková: Dotázala se, zda to jsou další peníze.

p. Rak: Ano to jsou další peníze. Tyto nejsou zaplaceny. To je na jednání. To jsou peníze, které jsou potřeba, aby bylo možné nainstalovat kotel, aby byl funkční.

JUDr. Zlatohlávková: Rada obce to pochopila tak, že byla vyměněna faktura z 43.000,- Kč na cca 23.000,- Kč. Nikoli tak, jak je to tu dnes předneseno. Pravdu má p. Rak v tom, že se do záměru přihlásil, vzhledem k tomu, že se zastupitelstvo nekonalo, se dostáváme do časového prodlení.

p. Rak: Tento rok v rámci plynu bylo doručeno navýšení o 6.000,- Kč. Za tento rok zaplatil na plynu celkem 36.000,- Kč. Když se tam dá kondenzační kotel, tak úspora je cca 20%, což je zhruba 6.000,- Kč. To je důvod proč tam chce dát kondenzační kotel, když tam jsou připraveny veškeré rozvody, radiátory. Uvedl, že mu je jedno, jestli dá obci peníze v podobě nájemného 5.000,- Kč a obec těch zbývajících 23.000,- Kč zainvestuje, aby se to dílo dokončilo nebo těch 23.000,- Kč zaplatí a s obcí se nějak vyrovná. Jde především o to, aby se ten kotel a zbývající materiál do té prodejny nainstaloval, aby to bylo funkční.

JUDr. Zlatohlávková: Je potřeba se o tomto dohadovat. Buď máte zaplacenu polovinu nájmu, nebo máte předplaceno téměř o 10.000,- Kč. To jsou dvě zcela rozdílné věci. Stávající smlouva říká, že než se něco začne dělat, přijde p. Rak na obec, obec to potvrdí a poté se začne nakupovat.

Ing. Šandera: Objevila se faktura na 43.000,- Kč. Nepamatuje si, že minulá zastupitelstva odsouhlasila rekonstrukci topení. Faktura na výše uvedenou částku byla za kondenzační kotel. Pan Pešek přislíbil, že se podívá, za kolik se takový kondenzační kotel dá koupit. Bylo zjištěno, že stejný kotel se dá sehnat za 50%.

p. Rak: Jelikož se to obci zdálo předražené, tak doložil, proč to tak je. Na rozpočtu bylo napsáno, že tam jsou i čerpadla, nějaká kolena a že to nebyl pouze kotel. Co se týče zprávy, že chce toto realizovat, tu podával někdy v říjnu. Uvedl, že chce výměnu kotle za kondenzační a vybourání nebo vyvložkování komína. Bylo mu řečeno, že rada nemá nic proti výměně kotle, ale že se nesmí vybourávat komín. Proto zakoupil kotel, aby vůbec mohl plnit.

Ing. Fof: Pan Rak předložil žádost až koncem listopadu (nikoliv v říjnu), s tím že pokud nebude rychle vyřízena, tak bude rekonstrukci nucen provádět až v teplejších měsících. Proto bylo celkem překvapující, že kotel koupil a v lednu předložil fakturu na 43.800,- Kč.

JUDr. Zlatohlávková: Problém je v tom, že zpočátku spolupráce jsme si neporozuměli. Byl Vám předán projekt a bylo řečeno, že obec chce, aby to bylo realizováno podle projektu.

Ing. Šandera: Musí být zájem a vůle pronajímatele a nájemce. Vnímá to tak, že když nájemce dá zastupitelstvu fakturu na kotel za dvojnásobnou cenu, tak to není správné.

p. Rak: Volal topenáři, který započal celou rekonstrukci, vyměnil rozvody, dal tam radiátory. Volal, aby nakoupil kotel a další potřebné věci a vystavil fakturu na cca 40.000,- Kč.

Ing. Fof: Předložil zastupitelům fakturu, na které je uveden pouze a jenom kotel a žádné jiné věci. Na faktuře je pouze jedna položka, a to kotel na částku 43.800,- Kč.

Ing. Šandera: Nikdy nebude souhlasit s tím, aby byla zaplacena faktura, která je předražená.

JUDr. Zlatohlávková: Cílem je, zda p. Rak je ochotný budovu užívat za nájemné 5.000,- Kč měsíčně. Buď se podepíše nová nájemní smlouva, nebo se bude řešit staré nájemné. Obec není ochotna započíst 43.800,- Kč.

p. Rak: Doložil v nabídce, že cena kotle je jiná a že jsou v tom rozpočteny i jiné věci. Faktura je chybná v tom, že je tam jediná položka, a to předmětný kotel. Cena kotle je jiná, jsou v tom zahrnuty i další věci.

JUDr. Zlatohlávková: V pondělí zasedne rada, která rozhodne, jak dál a Ing. Fof se v úterý ozve.

Ing. Šandera: Prosí, aby bylo možné nahlédnout do rozpočtu, kde by mělo být vše vypsané.

JUDr. Zlatohlávková: Celá rada to pochopila tak, že faktura byla ponížena na 26.000,- Kč. Nebude to však zrealizované podle projektu, protože v projektu byl kotel jiný. Z toho důvodu byl projekt předán, aby se podle něho postupovalo.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 57/2012: ZO souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s panem Rakem podle vyhlášeného záměru na pronájem domu čp. 2 Rozběřice.

Hlasování o usnesení č. 57/2012: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

 

8. Vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve Všestarech

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.5.2012

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Vlastníci domu (dříve paní Iva Luňáková) by rádi pronajali pozemek navazující na jejich zahradu. Pozemek obec neužívá a dříve tento pozemek měla pronajatý paní Luňáková, nájemní smlouvu se nepodařilo nalézt. Parcela je evidovaná jako pozemková parcela číslo 32/1 v k.ú. Všestary o výměře 271 m2. Nájemné činilo 180,- Kč ročně.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 58/2012: Zastupitelstvo obce souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem pozemku evidovaného jako parcela číslo 32/1 v k.ú. Všestary na dobu určitou 10 let za 180,- Kč ročně.

Hlasování o usnesení č. 58/2012: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

9. Neinvestiční náklady na žáka

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.5.2012

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Škola předložila neinvestiční náklady na žáka, které činí na žáka základní školy 4.291,- Kč (2010 = 4.480,- Kč), na žáka MŠ Všestary 3.034,- Kč (2010 = 5.498,- Kč), MŠ Chlum 1.354,- Kč (2010 = 3.644,- Kč), školní jídelna 1.988,- Kč  (2010=1.870,- Kč).  

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 59/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje neinvestiční náklady na žáka v ZŠ  4.291,- Kč, na žáka MŠ Všestary 3.034,- Kč, na žáka MŠ Chlum 1.354,- Kč, náklady na strávníka ve školní jídelně 1.988,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 59/2012: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

10. Zástupci zřizovatele ve školské radě

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.5.2012

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

obsah: Na minulém zasedání zastupitelstva obce byla schválena zřizovací listina školské rady a dále byl schválen volební řád školské rady. Podle těchto listin má zastupitelstvo obce povinnost jmenovat dva své zástupce.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 60/2012:  Zástupci jmenováni za obec do školské rady jsou p. Pešek a pí. Čapková-Dohnalová.

Hlasování o usnesení č. 60/2012: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

11. Rozpočtové opatření

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.5.2012

Předkladatel: Jitka Kolovratníková, Kristýna Posejpalová

 

obsah: Rozpočtové opatření č. 2

 

na straně příjmů

§            pol.                           částka                      poznámka  

0000     1351                          30,00                       výtěžek z loterie

0000     4116                          30,00                       dotace z Úřadu práce

3632     2139                            7,00                       nájem z hrobového místa

3745                                       10,00                       péče o vzhled obcí - peněžní dar na zeleň hřbitov

3429                                       36,32                       ostatní zájmová činnost – poj. plnění-střecha bazén

3631                                         0,12                       VO - přeplatek elektřiny-Lípa VO

5512                                         0,22                       SDH - přeplatek elektřiny-Lípa SDH

6171                                         5,44                       správa OÚ - na pohřebné p. Vlasák

Celkem                                 119,10

 

na straně výdajů

§                                            částka tis.Kč             poznámka

3419                                          5,65                      ostatní tělov.činnost -materiál na opravu dět. hřiště

3114                                          5,00                      speciální základní škola- příspěvek PROINTEPO

6409                                       108,45                     nespecifikované rezervy

Celkem                                   119,10

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 61/2012: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2 – navýšení na straně příjmů o 119.100,- Kč, navýšení na straně výdajů o 119.100,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 61/2012: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přestávka 21:45 – 21:57

 

 

12. VAK – valná hromada

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.5.2012

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s., IČ: 48172898 oznamuje konání valné hromady dne 13.6.2012, obec je akcionářem této společnosti.  

.  

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 62/2012: Zastupitelstvo obce deleguje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění Ing. Vladimíra Fofa k zastupování obce na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., IČ: 48172898, která se koná 13.6.2012.

Hlasování o usnesení č. 62/2012: pro 8 proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

 

13. Vyhlášky obce

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.5.2012

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: S lítostí konstatuji, že bude nutné tento bod ještě o měsíc odložit. S ohledem na to, že by v měsíci červnu měl vyjít i zpravodaj, mohou být občané zároveň o revizi vyhlášek (případně přijetí nových) informováni.

 

JUDr. Zlatohlávková se dotázala zastupitelů, jaký poplatek za psy navrhují, zda poplatek zvýšit nebo ponechat. Poplatek nemá redukovat chov psů. Má sloužit k tomu, aby obec měla na náklady spojené s venčením atd.

 

 

14.  Žádosti spolků

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.5.2012

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

obsah: Žádosti je možno opět rozdělit do dvou skupin: na ty, které jsou v souladu s rámcem „Všestarské neziskovky“ a ty, které jsou nad rámec.

 

V souladu s rámcem pro dotace spolkům „Všestarské neziskovky“ byly podány tyto žádosti:

 • TJ Sokol Všestary žádá o částku 644,- Kč, jako příspěvek na ceny 3. ročníku halového volejbalového turnaje, který se konal 17.03.2012,

 • TJ Sokol Všestary žádá o částku 2.068,- Kč, jako příspěvek na sladkosti a drobné ceny pro děti při dětském karnevalu, který se konal 31.03.2012, jako společná akce s SDH Všestary,

 • Centrum pro rodinu Beránek žádá o celkovou částku 6.000,- Kč, jako příspěvek 2.000,- Kč na Velikonoční dílnu ze dne 3.4.2012, příspěvek 1.000,- Kč na Hod beránka – velikonoční slavnost ze dne 8.4.2012 a příspěvek 3.000,- Kč na Den matek, který se bude konat 13.5.2012.

Požadované částky spolky přidělené ještě mají.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 63/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje následující příspěvky z programu všestarské neziskovky:

 • TJ Sokol Všestary částku 644,- Kč, jako příspěvek na ceny 3. ročníku halového volejbalového turnaje, který se konal 17.03.2012; a částku 2.068,- Kč, jako příspěvek na sladkosti a drobné ceny pro děti při dětském karnevalu, který se konal 31.03.2012,

 • Centrum pro rodinu Beránek celkovou částku 6.000,- Kč, jako příspěvek 2.000,- Kč na Velikonoční dílnu ze dne 3.4.2012, příspěvek 1.000,- Kč na Hod beránka – velikonoční slavnost ze dne 8.4.2012 a příspěvek 3.000,- Kč na Den matek, který se bude konat 13.5.2012.

Hlasování o usnesení č. 63/2012: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Další žádosti spolků:

 • Nohejbal klub Bříza žádá o mimořádný finanční příspěvek (nad rámec programu Všestarské neziskovky) na úhradu materiálu v předpokládané výši 4.000,- Kč, který je použit na opravu buňky (vnitřní obložení, doplnění izolace, vymalování,…). Veškeré práce byly provedeny bezplatně členy klubu.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 64/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje mimořádný příspěvek ve výši 4.000,- Kč pro Nohejbal klub Bříza na materiál k opravě buňky.

Hlasování o usnesení č. 64/2012: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

15. Schválení faktur

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.5.2012

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

obsah: Na základě smluv o dílo byly vystaveny tyto faktury:

 • Alestra s.r.o., IČ: 29196485, Tišnovská 305, 664 34 Kuřim – materiál na doplnění a opravu dětských hřišť, částka 5.611,- Kč,

 • Erbs Milan – provádění staveb, IČ: 73576301, Benátky 37, 503 03 Smiřice – stavební práce na č.p. 129 Všestary (zazdění vany, obklady a dlažba v koupelně, na WC, v kuchyni a na chodbě), částka 21.307,- Kč,

 • Petr Vondrus – VODA, TOPENÍ, PLYN, IČ: 69885150, Lípa 39, 503 12 Všestary – montáž vody, topení a zdravotechniky na č.p. 129 Všestary, částka 89.289,- Kč,

 • Erbs Milan – provádění staveb, IČ: 73576301, Benátky 37, 503 03 Smiřice – stavební práce na č.p. 129 Všestary (pokládka dlažby včetně sokolu v zádveří), částka 1.653,- Kč,

 • Ing. Zdeněk Hrouda, IČ: 67480659, Všestary 199, 503 12 Všestary – úprava projektové dokumentace Energeticky úsporná opatření OÚ Všestary, částka 13.200,- Kč,

 • INKA – dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IČ: 27478866, Obránců míru 258, 503 02 Předměřice nad Labem – značky na panelce u Rozběřic a na cyklostezce na Máslojedy, částka 4.536,- Kč,

 • Ing. Miloš Machút, IČ: 12950092, Běleč n. Orlicí 94, 503 46 Třebechovice p. Orebem – projednání žádosti o povolení nakládání s vodami – bazén, částka 5.355,60 Kč

 • Rejmánek Libor, IČ: 67491481, Brožíkova 610, Hradec Králové – úprava kanalizace Chlum, částka 2.000,- Kč,

 • Srdínko Ladislav Montáž elektro, IČ: 43477194, Rozběřice 74, 503 12 Všestary – elektroinstalace v buňce na hřišti ve Bříze, částka 12.912,- Kč,

 • Srdínko Ladislav Montáž elektro, IČ: 43477194, Rozběřice 74, 503 12 Všestary – elektromontážní práce v čp. 129 Všestary, částka 12.882,- Kč,

 • Srdínko Ladislav Montáž elektro, IČ: 43477194, Rozběřice 74, 503 12 Všestary – montáž nové přípojky, nový rozvaděč a elektroinstalace v hasičské zbrojnici ve Bříze, částka 22.548,- Kč.

 • IWW engeneering s.r.o. IČ: 24701157 dobropis faktury, kterou zastupitelstvo schválilo dne 22.3.2012,  fakturovaná částka za stanovisko projektanta (zateplní MŠ Všestary) činí 18.000,- Kč (včetně DPH).

 • Ing. Viktor Netušil, IČ: 60140186 vyúčtoval geometrický plán za zaměření morového sloupu v k.ú. Chlum částkou 6.100,- Kč + 2.400,- Kč za poradenskou činnost, celkem 8.500,- Kč.

 • Srdínko Ladislav Montáž elektro, IČ: 43477194, Rozběřice 74, 503 12 Všestary – elektromonážní práce na opravě veřejného osvětlení v místní části Chlum, částka 112.200,- Kč,  

 • Hradecký venkov o.p.s., IČ: 27517730 zaslal fakturu za odborné poradenství na částku 4.500,- Kč. Částka představuje nenárokovou odměnu a je vypočítána z dotace (získané prostřednictvím MAS) za tzv. Šrámův kříž

 • Jan Horáček TRUHLÁŘSTVÍ, IČ: 16204603, Chlum 42, 503 12 Všestary – výměna dřevěných částí na 7ks laviček, částka 8.200,- Kč.

 • Radek Pražák – Klempířství, IČ: 74886282, Střezetice 50 – oprava střechy nad budovy hasičské zbrojnice Rozběřice, částka 33.120,- Kč.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 65/2012: ZO schvaluje proplacení faktur:

 • Alestra s.r.o., IČ: 29196485, Tišnovská 305, 664 34 Kuřim – materiál na doplnění a opravu dětských hřišť, částka 5.611,- Kč,

 • Erbs Milan – provádění staveb, IČ: 73576301, Benátky 37, 503 03 Smiřice – stavební práce na č.p. 129 Všestary (zazdění vany, obklady a dlažba v koupelně, na WC, v kuchyni a na chodbě), částka 21.307,- Kč,

 • Petr Vondrus – VODA, TOPENÍ, PLYN, IČ: 69885150, Lípa 39, 503 12 Všestary – montáž vody, topení a zdravotechniky na č.p. 129 Všestary, částka 89.289,- Kč,

 • Erbs Milan – provádění staveb, IČ: 73576301, Benátky 37, 503 03 Smiřice – stavební práce na č.p. 129 Všestary (pokládka dlažby včetně sokolu v zádveří), částka 1.653,- Kč,

 • Ing. Zdeněk Hrouda, IČ: 67480659, Všestary 199, 503 12 Všestary – úprava projektové dokumentace Energeticky úsporná opatření OÚ Všestary, částka 13.200,- Kč,

 • INKA – dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IČ: 27478866, Obránců míru 258, 503 02 Předměřice nad Labem – značky na panelce u Rozběřic a na cyklostezce na Máslojedy, částka 4.536,- Kč,

 • Ing. Miloš Machút, IČ: 12950092, Běleč n. Orlicí 94, 503 46 Třebechovice p. Orebem – projednání žádosti o povolení nakládání s vodami – bazén, částka 5.355,60 Kč

 • Rejmánek Libor, IČ: 67491481, Brožíkova 610, Hradec Králové – úprava kanalizace Chlum, částka 2.000,- Kč,

 • Srdínko Ladislav Montáž elektro, IČ: 43477194, Rozběřice 74, 503 12 Všestary – elektroinstalace v buňce na hřišti ve Bříze, částka 12.912,- Kč,

 • Srdínko Ladislav Montáž elektro, IČ: 43477194, Rozběřice 74, 503 12 Všestary – elektromontážní práce v čp. 129 Všestary, částka 12.882,- Kč,

 • Srdínko Ladislav Montáž elektro, IČ: 43477194, Rozběřice 74, 503 12 Všestary – montáž nové přípojky, nový rozvaděč a elektroinstalace v hasičské zbrojnici ve Bříze, částka 22.548,- Kč.

 • IWW engeneering s.r.o. IČ: 24701157 dobropis faktury, kterou zastupitelstvo schválilo dne 22.3.2012,  fakturovaná částka za stanovisko projektanta (zateplení MŠ Všestary) činí 18.000,- Kč (včetně DPH).

 • Ing. Viktor Netušil, IČ: 60140186 vyúčtoval geometrický plán za zaměření morového sloupu v k.ú. Chlum částkou 6.100,- Kč + 2.400,- Kč za poradenskou činnost, celkem 8.500,- Kč.

 • Srdínko Ladislav Montáž elektro, IČ: 43477194, Rozběřice 74, 503 12 Všestary – elektromonážní práce na opravě veřejného osvětlení v místní části Chlum, částka 112.200,- Kč,  

 • Hradecký venkov o.p.s., IČ: 27517730 zaslal fakturu za odborné poradenství na částku 4.500,- Kč. Částka představuje nenárokovou odměnu a je vypočítána z dotace (získané prostřednictvím MAS) za tzv. Šrámův kříž

 • Jan Horáček TRUHLÁŘSTVÍ, IČ: 16204603, Chlum 42, 503 12 Všestary – výměna dřevěných částí na 7ks laviček, částka 8.200,- Kč.

 • Radek Pražák – Klempířství, IČ 74886282, Střezetice 50 – oprava střechy nad budovou hasičské zbrojnice Rozběřice, částka 33.120,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 65/2012: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

16. Archeopark pravěku ve Všestarech

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.5.2012

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

obsah: V současné době se provádí výstavba hřbitovní komunikace. Je potřeba pohlídat niveletu a sklon komunikace hlavně kolem hřbitova. (Důvodová zpráva byla připravena na dubnové zasedání. Nyní je komunikace již hotova.) V místě původního areálu má být mohyla (kopec hlíny) a rondel (příkop, zemní val). Výkres s umístěním je v příloze. Na tyto hliněné „stavby“ musí být vydáno územní rozhodnutí. Z tohoto důvodu je potřeba souhlas vlastníka pozemků. Vznesli jsme dotaz ohledně finančních odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. V příloze je souhlas odboru životního prostředí MM HK s potvrzením toho, že finanční odvody nebudou předepsány, protože dle § 11 odst. 3)c zákona č. 334/1992 Sb., se na uvedenou stavbu odvody nevztahují.

 

JUDr. Zlatohlávková: Očekávala od společnosti experimentální archeologie elementární pravidla slušnosti spočívající v tom, že když to neřeší nájemní smlouva, že se vlastníka pozemku alespoň zeptají, nebo ho seznámí s tím, co by měl vědět. Obec poskytuje výše uvedené společnosti parcely k dispozici formou pronájmu na dobu neurčitou. Společnost bude svěřené pozemky užívat výhradně za účelem bádání a popularizace archeologie. Nikde se nedočetla, že by byli oprávněni požádat o vyjmutí ze zemědělského půdního fondu. Celý souhlas byl určen pro společnost Experimentální archeologie, zastoupené ARCHaPLANem. Společnost ARCHaPLAN předmětnou smlouvu neviděla, protože kdyby ji viděla, musela by zjistit, že jedna z parcel je špatně citovaná. Ne všechny ty parcely má v nájmu společnost Experimentální archeologie, protože největší pozemek, který má č. 316/13 má Královéhradecký kraj. Neví, proč chtějí vyjímat ze zemědělského půdního fondu parcelu č. 343/1, což je břeh nad školkou.

Ing. Šandera: Proti dodělání vůbec nic nemá, ale smlouva by měla být v pořádku.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 66/2012: ZO pověřuje radu obce vypořádáním nejasností v žádosti o vydání souhlasu k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a souhlasu s vydáním územního rozhodnutí pro stavbu rondelu a mohyly – Archeopark pravěku.

Hlasování o usnesení č. 66/2012: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

 

17. Pozastavení usnesení rady obce z 27.03.2012 číslo 25/2012 

JUDr. Zlatohlávková: Jestliže starosta zjistí, že usnesení Rady obce je v rozporu se zákonem, je povinen jej pozastavit. Usnesení č. 25/2012, které přijala rada dne 27.3.2012 a které zní: „Rada obce schvaluje vypsání výběrového řízení na ředitele Základní školy a Mateřské školy Všestary“ nebylo schváleno. Je stále přesvědčená o tom, že funkce zaniká, tak pozastavila toto usnesení a předložila ho zastupitelstvu k rozhodnutí.

Ing. Derner: Byť toto rozhodnutí rady podle názoru JUDr. Zlatohlávkové není v souladu se zákonem, tak je přesvědčen o tom, že usnesení nebylo přijato, tudíž není a není co pozastavovat.

JUDr. Zlatohlávková: Myslí, že může pozastavit jakékoli usnesení, o kterém si myslí, že není v souladu se zákonem.

Ing. Derner: Myslí, že pozastavit lze jen přijaté usnesení nikoli nepřijaté.

JUDr. Zlatohlávková: Praktický dopad může být takový, byla-li by podána správní žaloba, tak by to měla na krku s tím, že nedodržela zákon. V radě se po jménech nehlasovalo, jediný kdo hlasoval PRO, byla právě JUDr. Zlatohlávková.

Ing. Derner: Starostku vinit za to, že je usnesení v opačném gardu, než jak hlasovala ona, je nesmysl.

Ing. Šandera: Nyní je to pozastavené, pokud by zastupitelstvo dalo za pravdu JUDr. Zlatohlávkové, jaký by toto mělo důsledek. Ing. Derner sdělil, že by bylo výběrové řízení.

Ing. Šandera: Dle zákona bylo sděleno, že výběrové řízení na ředitele školy je pouze v kompetenci rady obce.

p. Vecek: Rada hlasovala v souladu s doporučením zastupitelstva. Rada nechtěla jít proti vůli zastupitelstva.

Ing. Šandera: Do dnešního dne jsem k tomuto bodu nedostal žádné podklady. Dokonce ani nikde nemohl dohledat, co je to za předmětné usnesení, aby se o tomto bodu mohl rozhodovat. Jelikož jsou k tomu zapotřebí zákony a je právní laik, tak by si to docela rád přečetl. Sdělil, že nebude hlasovat o něčem, na co není připravený a k čemu nedostal podklady. Mrzí ho to, protože je to poměrně zásadní věc a objevilo se to v bodu 17 na závěr a ještě bez podkladů dodaných předem.

JUDr. Zlatohlávková: Usnesení rady obce se na stránkách obce neobjevuje, jelikož rada obce není veřejná. Nicméně postup je v souladu se zákonem.

Ing. Derner: Jelikož bylo usnesení rady pozastaveno, nastupuje jako další orgán zastupitelstvo, které by mělo rozhodnout o stejném usnesení.

JUDr. Zlatohlávková: Podává návrh, aby se hlasovalo po jménech.

Ing. Šandera není přesvědčen o tom, že je v pravomocech zastupitelstva rozhodnout o vypsání či nevypsání výběrového řízení na ředitele školy. Z tohoto důvodu se zdrží hlasování.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 67/2012: Vzhledem k pozastavení usnesení rady obce č. 25/2012 starostkou obce, souhlasí zastupitelstvo obce s vypsáním výběrového řízení na ředitele školy.

Podle jednacího řádu bude hlasováno jmenovitě

JUDr. Zuzana Zlatohlávková – pro vypsání výběrového řízení

Ing. Michal Derner – pro vypsání výběrového řízení

Vladimír Došel – proti vypsání výběrového řízení

Ing. Vladimír Fof – proti vypsání výběrového řízení

Martin Hájek -  proti vypsání výběrového řízení

Josef Macháček -  proti vypsání výběrového řízení

Josef Pešek – proti vypsání výběrového řízení

Ing. Pavel Šandera – zdržel se hlasování

Přemysl Vecek – proti vypsání výběrového řízení

Hlasování o usnesení č. 67/2012: pro 2, proti 6, zdržel se hlasování 1nebylo schváleno.

 

 

18. Závěr

Jednání skončeno v 23:20 hodin.

 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018