Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne: 24.03.2011

 

Místo konání:  zasedací místnost SDH v místní části Rosnice
Přítomni: Marika Čapková Dohnalová, Ing. Michal Derner, Jaroslav Došel, Vladimír Došel, Ing. Vladimír Fof, Martin Hájek, Ing. Radek Jásenský, Josef Pešek, Ing. Milan Svoboda, Ing. Pavel Šandera, Josef Václavík, JUDr. Zuzana Zlatohlávková.

Omluveni: Josef Macháček, MVDr. Michal Novák, Přemysl Vecek.

Za OV Lípa: omluveni

Zahájeno 19:00 hod

 

1. Zahájení, schválení programu

Zasedání zastupitelstva Obce Všestary zahájila starostka JUDr. Zuzana Zlatohlávková (dále jen „předsedající“) a přivítala všechny přítomné.

 

Předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo svoláno a uveřejněno v souladu se zákonem a jednacím řádem, přítomno je 12 zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné, bude následovat schválení programu, určení zapisovatele a volba návrhové komise. Rozprava bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť. Zápis z předchozího jednání byl vyhotoven, ověřen a je předložen k nahlédnutí.

 

Návrh programu

1.      Zahájení, schválení programu

2.      Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

3.      Námitky k minulému zápisu

4.      Kontrola usnesení

5.      Připomínky a žádosti občanů

6.      Audit obce za rok 2010

7.      Požadavky osadního výboru Lípa

8.      Základní škola a mateřská škola Všestary

8.1. Rozdělení hospodářského výsledku

8.2. Smlouva o dotaci „Energeticky úsporná opatření Mateřské školy Všestary“

8.3. Hřišťátko u školy 1. stupně ve Všestarech

9.   Jednací řád zastupitelstva Obce Všestary

10.   Doplnění a pověření kontrolního výboru

        10.1. Doplnění kontrolního výboru

        10.2. Pověření kontrolního výboru

11. Kupní smlouvy na nemovitosti

      11.1. Katastrální území Všestary

      11.2. Katastrální území Rozběřice

12.  Parková úprava louky ve Všestarech

13.  Věcná břemena v katastrálním území Všestary a Lípa

       13.1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. Všestary

       13.2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. Lípa

14.   Smlouva na odvoz odpadů

15.  Projektová dokumentace na stavební povolení kanalizačních přípojek Bříza, Lípa

16.  Žádosti spolků

17.  Schválení faktur

18.  Zvoničky v místních částech

19.  Závěr

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 53/2011: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 24.3.2011

Hlasování o usnesení č. 53/2011: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

2. Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

Jako zapisovatelka byla určena slečna Andrea Netušilová

 

Do návrhové komise byli navrženi Ing. Šandera a Ing. Derner

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 54/2011: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 24.3.2011 návrhovou komisi ve složení Ing. Šandera a Ing. Derner.

Hlasování o usnesení č. 54/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

Na ověřovatele zápisu byli navrženi p. Václavík a p. Vladimír Došel

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 55/2011: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 24.3.2011 jako ověřovatele zápisu p. Josefa Václavíka a p. Vladimíra Došela.

Hlasování o usnesení č. 55/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

 

 

3.  Námitky k minulému zápisu

Ing. Derner – Doložka k zářijovému zápisu by měla být založena u tohoto zápisu. Nelze, aby to byla příloha lednového zápisu, ale je třeba tuto doložku vložit k příslušnému zápisu, tj. k zářijovému.

 

 

4.  Kontrola usnesení

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.3.2011

Předkladatel:   Ing. Michal Derner – předseda kontrolního výboru

 

            Usnesení určená ke kontrole byla zastupitelům Ing. Dernerem rozeslána

-       Chodníky – jaký je vývoj pod Jůzovýma – není prozatím prověřeno.

Ing. Fofchodník ke kostelu – kolaudace sice proběhla, avšak jsou tam nějaké výhrady od Policie ČR a nějaké výhrady měl přímo úředník magistrátu, ale bude to řešeno.

-       chodník ke Střezeticím - v současné době již máme projektovou dokumentaci od pana Stejskala, dnes se bude schvalovat faktura. Bude se žádat o územní rozhodnutí. Je potřeba připravit podklady pro územní rozhodnutí, jelikož tam jsou nějaké problémy s pozemky, nejsou všechny obecní.

-       zateplení výměna oken MŠ Chlum – dokumentace je již hotová. Žádost o dotace prozatím není kam podat.

-       K dotazu Ing. Dernera na p. J. Došla ohledně zatékání do vývěsek, p. J. Došel odpovídá, že jsou opraveny.

-       žádost o dotaci na úpravu veřejného prostranství u II. stupně ZŠ – k dnešnímu dni nebyl prozatím vyhlášen výsledek.

-       dotace na kanalizaci – v prvním kole obecní úřad neuspěl.

-       územní plán Všestary – prezentace územního plánu se bude konat dne 5.4.2011 v 19:00 hod. –  ve Všestarech v Hospodě u Benyho. Účast přislíbil Ing. Žaluda.

 

-       výběrové řízení na projektovou dokumentaci na zhotovitele kanalizace – dnes na programu.

-       sběrný dvůr a nejisté pozemky: Ing. Fof: tam bylo posledně řečeno, ať si každý rozmyslí, jaký by byl vhodný náhradní pozemek, kdyby původní nevyšel.

-       Kupní smlouva a smlouva o věcném břemeni na pozemek ČOVpředsedající: byl vyhotoven návrh smlouvy a předložen ZD. S Ing. Nebeskou bude JUDr. Zlatohlávková mluvit během příštího týdne.

-       Kontrola základní školy proběhla 25.2.2011

-       Smlouva o právu provést stavbu – HFC, a.s. zaslalo další znění smlouvy

-       Výběrové řízení na likvidaci odpadních vod  v místní části Chlumpředsedající: Studie byla již  v minulosti zpracovaná, odsouhlasila se 21.5.2009 usnesením č.136/2009 a za studii  se zaplatila částka cca 347.000,- Kč. Ing. Machút zjišťuje, zda připustí Povodí Labe vypouštět do počínající vodoteče přečištěné vody z místní části Chlum (do Olšovky). Dál JUDr. Zlatohlávková nepokračovala, protože čeká, až jí pan Ing. Machút řekne výsledek jednání, dále navrhuje na další zasedání zastupitelstva pozvat některého z úředníků z životního prostředí, z krajského úřadu nebo magistrátu, aby možnosti řešení a teprve poté doporučuje studii zadat.

 

 

5.  Připomínky a žádosti občanů

 

-       Propadlá kanalizace v Rozběřicích u p. Stránského. Pan Osond upozorňuje na propadlou kanalizaci a vysvětluje problematiku. předsedající: Kanalizace je obce, zjišťujeme majetkové vztahy k pozemkům vedle komunikace, komunikace je ve správě Správy a údržby silnic a jedná se i s ní.  Ing. Derner: řešil jsem podobný případ ve Bříze, kdy propadlou propusť vyfotil, poslal na SUSku, tito reagovali docela rychle. Ing. Fof postupoval stejně, již byl v Rozběřicích nafotit a bude telefonicky urgovat.

-       p. Pešekv Rosnicích u Michala Nováka je propadlá také kanalizace. Ing. Fof – dnes to p. Martínek opravoval. Mělo by to být už v pořádku.

-       p. Pešek – dole u nádrže je díra do trubek, jak oře družstvo a bylo by zapotřebí také tuto díru zadělat. Bylo již upozorňováno na to, že pokud to tam zasype hlína, může vzniknout problém.

-       p. Hájek – chtěl by se přimluvit o opravu pomníku – morový sloup v prostoru  zvaného  U Kapličky. Pomník je v havarijním stavu a hrozí zřícení. Je zapotřebí zakonzervovat to, aby to nezpůsobilo nebezpečí procházejícím. JUDr. Zlatohlávková o tomto problému ví a bude se snažit ucházet o dotační titul. Dotační titul vypsaný letos byl podmiňován spoluprací s dětmi. Našla usnesení, které se týká opravy tohoto sloupu. JUDr. Zlatohlávková dostala zmocnění na mapování památek /památky místního významu/. Pozemek je p. Zíba, se kterým pí starostka mluvila, a ten s opravou neměl sebemenší problém. Ing. Fof - tyto kulturní památky musí mít před jejich opravou nějaké posouzení odborníkem, aby nedošlo k nevratnému poškození.

-       pí. Čapková, 9.4.2011 se pořádá zájezd pro občany do Pardubic, myslela si, že peníze se budou vybírat na OÚ. Pí. Kutálková a pí. Kolovratníková sdělily, že se na OÚ peníze na zájezd vybírat nebudou. JUDr. Zlatohlávková konstatuje, že zájezd pořádá obec, napříště bude třeba, aby peníze vybíral obecní úřad.

-       Nejbližší plán kulturního výboru: květen zájezd do Polska, Muzeum národních řemesel, bude vydáno další číslo Zpravodaje. V plánu je ucelená brožura živnostníků a firem v našich obcích.

-       předsedajícívesnice roku – obec Všestary by se měla přihlásit. Pokud žádáme o dotace z Královéhradeckého kraje, uvádí se, zda se obec této soutěže zúčastnila.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 56/2001:  Zastupitelstvo obce ukládá vedení obce zajištění přihlášení obce do soutěže vesnice roku.

Hlasování o usnesení č. 56/2011: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

-       pí. Čapková – podél silnice naproti OÚ byly patníky, které tam v současné době již nejsou, a paní Čapková prosí, zda by bylo možné je tam opět dát.

-       p. Němeček - Sjízdnost a schůdnost komunikací v Rosnicích – jaký je výhled. předsedající: sděluje, že na opravu nejsou prostředky v rozpočtu roku 2011 a myslela si, že se oprava provede po kanalizaci.  V tuto chvíli je to tak, že abychom se mohli ucházet o dotaci na kanalizaci, musí být vypsán program. Program, který byl vypsán pro roky 2007 – 2011 skončil 29.1.2011, tam byla žádost podána, ale byla vrácena oficiálně proto, že obec má vysoký náklad na jednoho občana na připojení. Pana Němečka zajímá časový úsek, výhledově kdy by se to mohlo někam pohnout Ing. Šandera: Říci nějaké datum je obtížné, každý si odvodí, že pokud by to financovala obec, tak je to k neufinancování a je to možné pouze s nějakou dotací. Během letošního roku by měl být vypsán Ministerstvem zemědělství podobný dotační titul, když to dobře půjde, tak předkládání žádosti na 2. pokus by mělo být někdy na přelomu ledna/února. Nezbývá než doufat, že se to tentokrát podaří. p. Němeček – je možno uvažovat eventuelně o nějakém provizoriu? Ing. Derner to odhaduje na cca 5 let, pod mostem je recyklát, avšak pí Zlatohlávková upozorňuje, že recyklát byl koupen účelově pro potřeby cyklostezky, a to jen v nejnutnějším množství. V Rosnicích je třeba opravit místní komunikaci.

-       p. Pešek – zda by nešlo natáhnout nějakou vrstvu a zpevnit to. Pí Zlatohlávková sděluje, že jakmile se bude připravovat rozpočet na další rok, bude zapotřebí tuto akci zahrnout. P. Němeček – žádost občanů, aby se oprava komunikace zahrnula do rozpočtu na příští rok.

-       Ing. Derner navrhuje, aby se nějaká část peněz obětovala na opravu, alespoň provizorní. P. Němeček – obec by měla zakročit. P. Němeček by tam nechal navést 2 tatry makadamu, aby se tam nechodilo po kotníky v bahně.

-       p. Pešek na tomto obec již pracovala, je to součástí chodníků. P. Pešek – lidé tady jsou naštvaní, protože v této vesnici se X let na nic nesáhlo a pokud si přečtou, že se ve Všestarech bude dělat lesopark, tak p. Pešek nebude moci vyjít mezi občany Rosnic.

 

V 20:00 hod. odešel Ing. Šandera, který se omluvil.  

 

 

6. Audit za rok 2010

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.3.2011

Předkladatel: Jitka Kolovratníková – účetní obce

 

Ing. Svoboda přednesl zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2010

 

Komentář ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010

písmeno D – méně závažné chyby a nedostatky

-          odměny členům zastupitelstva v přechodném období zvolení, které byly chybné, jsou propočítány a budou opraveny v měsíci březnu

-          časové rozlišení – částka, která byla špatně vytvořena vyvést na SU 408 a uvádět zdůvodnění

-          dohadné položky vztahující se k dotaci SFŽP – na toto téma se radila a měla ji uvést na podrozvahu tam je

-           opravné položky k pohledávkám – máme nevýznamné pohledávky do 5-ti tisíc a není zpracovaná směrnice, která by upravovala používání opravných položek, které by se nemusely vytvářet. Směrnice se zpracuje do 31.5.2011

 

      D -  závažné chyby a nedostatky

-  neprůkazné – stavy majetku a závazků

      Tento rok bylo věnováno mimořádné úsilí k zjišťování stavů a rozborů účtů po zjištěných rozdílech. Proto nesouhlasím s tím, že stavy jsou neprůkazné. Na soupisech je vyčíslen rozdíl, popis, co se má opravit, ale u některých nebylo přímo doloženo, jak rozdíl vznikl. Na odstranění a nové kontrole soupisů inventur jsem domluvená na termín květen/2011 s auditorkami KÚ.

-           překročení působnosti – finanční hospodaření

      Protože je rozpočet schválen po položkách, musí se i úpravy rozpočtu schvalovat po položkách. Úpravy byly prováděny jen na některé akce a dotace.

 

Jelikož probíhá účetní reforma a rok 2011 je v mnohém nový je nárok na práci dost značný. Práce na konci roku se mi nakumulovala a některé účetní operace nebyly provedeny do r. 2010 – viz výše. Tento rok by měl být chápán jako přechodný dle vyjádření školících pracovníků i ministra financí Kalouska, ale tím se nechci na nic vymlouvat.

 

Ing. Svoboda – ve zprávě byly dosti závažné nedostatky.

předsedající - Zpráva o hospodaření jde s každou žádostí o dotaci. Dle této zprávy nedosáhneme na dotaci žádnou. Jelikož nedostatky jsou závažné, je pravděpodobné, že obci bude udělena pokuta za správní delikt  ve výši 50.000,- Kč, Zprávu dosud není starostkou podepsána, protože pí Zlatohlávková si myslela, že paní Kolovratníková připraví takový podklad, o který by se paní Zlatohlávková dokázala opřít, aby písemným vyjádřením obec dokázala bránit proti jednotlivým nálezům.    K dotazu, proč nemá obec nějakou kontrolu účetní. Ing. Svoboda sděluje, že je možné nasmlouvat např. audit před návštěvou z kraje. Ing. Derner uvádí, že účetní neví, jakým způsobem spolupracovat. Pí Zlatohlávková sděluje, že zázemí má účetní excelentní, je možné, aby účetní absolvovala pravidelná školení, v případě potřeby je možné zařídit účetní k ruce pravidelné konzultace, paní účetní však spolupracovat nechce.

Ing. Svoboda sdělil, že ze zprávy vyplývá, že do doby přezkoumání hospodaření nebyl vyhotoven zápis o výsledku kontrol organizaci, jejichž zřizovatelem je obec. V našem případě se jedná o ZŠ a MŠ Všestary. Obci je vytýkáno, že v roce 2010 nebyl udělán ve škole audit. V závěru byla konstatována všechna zjištění o nedostatcích a chybách a uložena povinnost územnímu celku:

1.        přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat písemnou informaci příslušnému orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

2.        Územní celek je dále povinen uvést lhůtu - viz výše, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě uvedenou zprávu zaslat.

 

Při nesplnění těchto povinností lze územnímu celku uložit pořádkovou pokutu až 50 tisíc Kč v jednom případě.

 

předsedající - Obec měla uzavřenu smlouvu s daňovým poradcem OS OK Libina, s.r.o.. Smlouva měla roční výpovědní lhůtu, tzn. po celý rok 2010 běžela výpovědní lhůta. To byl ten audit, který měl přijít do školy a na OÚ. JUDr. Zlatohlávková se dotazovala pí. Kolovratníkové na začátku prosince, kdy dorazí audit, bylo sděleno, že již nepřijdou. Kontrola ve škole nebyla provedena, protože jí měl provést výše zmíněný daňový poradce, následně byl proto okamžitě kontrolou ve škole pověřen finanční výbor.  V krajském auditu je obci vytýkáno, že se nestaráme o svou organizaci, zatímco škola se domnívá, že jí zasahujeme významně do jejích práv. Jedná se o peníze obce nikoli peníze školy. 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. 57/2011: ZO doplňuje návrhovou komisi o Ing. Jásenského po odchodu Ing. Šandery.

Hlasování o usnesení č. 57/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 58/2011: Zastupitelstvo obce se seznámilo se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Všestary, IČ: 00269760 za rok 2010 Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, a pověřuje starostku přijetím opatření, a to i personálních k zajištění nápravy ve vedení účetnictví obce.

Hlasování o usnesení č. 58/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

7. Požadavky osadního výboru Lípa

obsah: Zastupitelstvo vzalo již na vědomí požadavek na výstavbu chodníků, opravu veřejného osvětlení v celé místní části, dokončení opravy ostrůvku na přechodu na silnici I/35.

 

 

8.  Základní škola a mateřská škola Všestary

8.1.  Rozdělení hospodářského výsledku

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.3.2011

Předkladatel:   PaedDr. Petr Fikejz – ředitel školy

 

Zdůvodnění rozdělení hospodářského výsledku za rok 2010.

V kalendářním roce 2010 organizace hospodařila v rámci doplňkové činnosti s hospodářským výsledkem 81.729,46 Kč.

Do fondu odměn jsem navrhl přidělit 55% hospodářského výsledku z důvodu dofinancování mezd  zaměstnanců vzhledem k nedostatečnému krytí mezd státním rozpočtem. Pro rok 2011 chybí na platy zaměstnanců přibližně 240.000,- Kč.

Do fondu rezervního jsem navrhl přidělit 45% hospodářského výsledku z důvodu dofinancování zákonných odvodů, nákupu učebních pomůcek a financování vzniklých neplánovaných oprav školního zařízení.

Tímto návrhem byla splněna zákonná podmínka pro rozdělení hospodářského výsledku.

 

Všestary dne 21. 03. 2011                                                                                   Petr Fikejz, v.r.

 

-          předsedající požádala p. Ing. Svobodu o vysvětlení, jak se tvoří hospodářský výsledek školy.

-          Ing. Svoboda – byla provedena kontrola v MŠ i v ZŠ – zpráva je přílohou zápisu

-          předsedající upozorňuje, že bude zapotřebí ve škole udělat audit, už s ohledem na výtku krajského auditu. Obec musí mít jistotu, že škola hospodaří v souladu se zřizovací listinou.

 

V 20:45 hod. se vrátil p. Ing. Šandera, byl informován o novém složení návrhové komise.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 59/2011: Zastupitelstvo obce bere na vědomí

1) zápis o činnosti  Finančního výboru obce Všestary, k níž byl pověřen Zastupitelstvem obce usnesením č. 22/2011 schváleného dne 27.1.2011, které pověřuje finanční výbor kontrolou hospodaření podle §13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb. v příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Všestary.

2) ZO pověřuje starostku obce v součinnosti s radou obce zajistit do zákonného termínu schvalování ZO Závěrečného účtu hospodaření obce Všestary za rok 2010 provedení auditu hospodaření Základní školy a mateřské školy, Všestary za období roku 2010 ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů 

3) ZO pověřuje starostku za součinnosti rady obce, FV, účetní obce prověřením souladu obsahu Zřizovací listiny, podle které je obec zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Všestary s ustanoveními příslušných platných právních předpisů a případným návrhem změn, a to do termínu 30.9.2011

Hlasování o usnesení č. 59/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

Ing. Derner – paní starostka projevila nesouhlas s rozdělením hospodářského výsledku školy a má navrhnout, jak by to mělo vypadat. Táže se, zda má vše skončit v rezervním fondu, tak aby vše bylo v souladu se zřizovací listinou.

předsedající - v souladu se zřizovací listinou je i to, jak hospodářský výsledek odsouhlasí zastupitelstvo.

Ing. Derner - představa (obecně), že by naše obec měla řešit za stát financování platů školských pracovníků, mi nepřijde jako správná, ale k tomu ovšem může mít každý názor jiný. Na druhou stranu nechce, aby kantoři odešli někam jinam.

předsedající: nechápe, co si má představit pod pojmem dofinancování mezd zaměstnanců. Neví, jestli jde o učitele nebo zaměstnance, to jsou rozdílné pojmy. Mzdy učitelů jsou hrazeny z prostředků zasílaných z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje přímo škole. 

p. J. Došel – p. ředitel byl na obci a vysvětloval, že tento fond má rezervní na nepředvídatelné výdaje. Bojoval za to, aby mu ten fond zůstal. Tenkrát se odsouhlasilo, že mu ten fond zachováme. Říkal, že se mu finance krátí a s tímto fondem vyjde.

předsedající – krátí se peníze z toho důvodu, že obec investovala do budov školy. Dříve dávala obec více peněz škole a škola si zařizovala opravy sama. Do školy obec investovala v průběhu minulého roku 6 milionů. Obec se dobře stará o školu. Zjistit hospodářský výsledek je velmi složité.

pí. Macháčková upozorňuje, že např. kalkulace na obědy je v tom započítaná.

 Ing. Svoboda – v kalkulacích je třeba problém s elektrickou energií. V podstatě neexistuje žádný kalkulační vzorec, je obtížné najít hledisko, jak počítat, co je pro hlavní činnost a co je pro doplňkovou činnost.

předsedající – ve zřizovací listině stojí, že zisk dosažený z doplňkové činnosti, může organizace použít pouze ve prospěch své hlavní činnosti (učební pomůcky), po souhlasu zřizovatele je možné i jiné použití zisku.

p. J. Došel sděluje, že se na škole ztrácí věci (kola atd.). Třeba chce pan ředitel použít tyto prostředky na školní budovu, dát zabezpečení jako kamery atd.

Ing. Derner navrhuje nechat prostředky v rezervním fondu.

Ing. Fof – pan ředitel říkal, že fond odměn je špatně nazván a peníze uplatňuje hlavně na dofinancování jednotlivých kroužků. Kantorům jinak nemá možnost něco dát. Pokud by se fond zrušil, musel by pan ředitel zrušit některé kroužky a to by zajisté nebylo dobře.

Ing. Šandera – měníme podmínky v průběhu školního roku. Není to třeba naprosto v pořádku, ale v současné době mu do toho moc nemluvit, ale do začátku příštího školního roku by mohla být dodělána úprava zřizovací listiny.

předsedající – Až bude obec schvalovat závěrečný účet - na konci června, musí mít přehled o škole a musí tam proběhnout audit. Pokusí se sehnat auditora, zkoušela jsem již volat na komoru auditorů, nějaké doporučení jsem dostala a to vše na základě zápisu z krajského úřadu, protože je to velká výtka, která je obci kladena k tíži.

 

Přítomných před hlasováním 12

Návrh usnesení č. 60/2011: ZO schvaluje předložený návrh rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Všestary za rok 2010, a to ve výši 45.000,- Kč do fondu odměn a 36.729,46 Kč do rezervního fondu.

Hlasování o usnesení č. 60/2011: pro 11 proti 0 zdržel se hlasování 1 - bylo schváleno.    

 

 

8.2. Smlouva o dotaci na školku

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.3.2011

Předkladatel:   JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: Usnesením č.  44/2011 byl schválen návrh smlouvy č. 10064383. S ohledem na přiložený text je třeba toto usnesení zrušit a přijmout usnesení nové. Smlouva, pokud není zastupitelstvem schválena, je absolutně neplatná. Zastupitelstvo dne 24.2.2011 schválilo smlouvu, která byla poslána v elektronické podobě, avšak bez příloh a bez podpisu zástupce fondu. S ohledem na shora uvedené nebezpečí neplatnosti se zdá nezbytné návrh smlouvy znovu schválit.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 61/2011: Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 44/2011 z 24.2.2011.

Hlasování o usnesení č. 61/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných před hlasováním 11

Návrh usnesení č. 62/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy č. 10064383 „Energeticky úsporná opatření Mateřské školy Všestary“ o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí ze dne 18.02.2011 doručený dne 8.3.2011.

Hlasování o usnesení č. 62/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

8.3. Hřišťátko u školy 1. stupně ve Všestarech

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.3.2011

Předkladatel:   PaedDr. Petr Fikejz – ředitel školy

 

Obsah: Je předložen návrh na možné řešení dané lokality. Jde o to, zda se má pokračovat v projektové dokumentaci (popis viz přílohy).

 

-          předsedající sdělila, že pan ředitel nesdělil částku, o jakou by se mělo jednat při realizaci požadavku.

-          Ing. Derner – prostor, který je za školou, je neustále ve stínu. Se zpevněním souhlasím, avšak s altánem nesouhlasím. Je potřeba podepřít strmou stráň.

-          Ing. Fof sděluje, že z hlediska peněz je to rozděleno opět do několika fází.

-          p. Osond – hřišťátko u školy 1. stupně je absolutně nevhodný.

-          Ing. Šandera – neustále uvažujeme o prostranství před kostelem, že by bylo dobré zahrnout opravu cesty kolem hřbitovní zdi a při té příležitosti, jestli by se nevyplatilo vzít tento prostor do ruky. Zůstal by tam nějaký prostor a zpevnil se prostor pouze kolem žumpy.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 63/2011: ZO v tuto chvíli nesouhlasí s dalšími úpravami hřiště za budovou I. stupně ZS Všestary.

Hlasování o usnesení č. 63/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12

Návrh usnesení č. 64/2011: ZO souhlasí se spojením úpravy cesty podél hřbitovní zdi a prostoru „hřiště“ za starou školou s úpravou prostoru před kostelem.

Hlasování o usnesení č. 64/2011: pro 7, proti 1, zdržel se hlasování 4  - nebylo schváleno.

 

-          Ing. Šandera - Projekt ke stavebnímu povolení hřbitovní komunikace – ví se, jak je silnice výškově usazená. Jedná se o jednu stavbu. Projektově jde navázat tento prostor.

-          předsedající si nedovede představit, jak by to mělo vypadat. Je pravda, že s cestou okolo starého hřbitova by se také mělo něco dělat, ale není si jistá, jestli je v tuto chvíli nejlepší řešení spojovat s prostorem před kostelem.

-          Jedna věc je obrázek, druhá věc je vlastní realizace dle sdělení Ing. Dernera.

-          Ing. Svoboda se táže, kdy by měl být archeopark dobudován.

-          předsedající odpověděla, že v srpnu 2011 by se mělo začít se stavbou a stavět by se mělo cca 15 měsíců.

 

 

9. Jednací řád zastupitelstva Obce Všestary

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.3.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: Rozbor jednacího  řádu byl proveden dne 24.2.2011 s tím, že na tomto jednání bude předloženo konečné znění a toto znění bude následně přijato. Žádné další připomínky v průběhu doby, tj. po 24.2.2011 doručeny nebyly, nebudou ani zapracovány do jednacího řádu.  

 

-          Ing. Šandera se přikláněl k tomu, aby se do toho moc nezasahovalo. Minule se řeklo, že budou částečně dopracovány změny navrhované Ing. Dernerem, pokud nikdo nic nepřipomínkoval, já jednací řád odsouhlasím.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 65/2011: ZO schvaluje jednací řád.

Hlasování o usnesení č. 65/2011: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

10. Doplnění a pověření kontrolního výboru

10.1. Doplnění kontrolního výboru

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.3.2011

Předkladatel: Ing. Michal Derner – předseda kontrolního výboru

 

obsah: Zdvořilá prosba předsedovi kontrolního výboru na doplnění výboru

-          Ing. Derner - kontrolní výbor by měl být doménou tzv. opozice. Dovolil bych si navrhnout doplnit kontrolní výbor o p. Macháčka a Ing. Jásenského. Oba s účastí souhlasí, bylo s oběma konzultováno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 66/2011: ZO schvaluje doplnění kontrolního výboru o Ing. Radka Jásenského a p. Josefa Macháčka.

Hlasování o usnesení č. 66/2011: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

10.2. Pověření kontrolního výboru

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.3.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: S ohledem na legislativní změny zejména na zrušení zákona o správě daní a poplatků k 31.12.2010 a jeho nahrazení daňovým řádem (zákon č. 280/2009 Sb.) se zdá nejvýše vhodné provést kontrolu směrnic a vyhlášek obce v návaznosti na platnou legislativu.

 

-          Ing. Derner naprosto souhlasí s tím, aby se udělal pořádek ve vyhláškách a směrnicích. Dovolí si nesouhlasit, že by toto měl dělat kontrolní výbor. Jelikož se v tomto směru nepohybuje, navrhl, aby se to zadalo někomu, kdo má právní vzdělání (např. koncipientovi). Kontrolní výbor může maximálně asistovat.

-          předsedající sděluje, že nemá časový fond pro tak rozsáhlou činnost a sdělila, že se to bude muset v tom případě někomu zadat.

-          Ing. Šandera - Zadat revizi by měla paní starostka ve spolupráci s kontrolním výborem.

-          Ing. Derner – je třeba napravit především zákonné vazby. To jestli za psa budeme platit více či méně, to je rozhodnutí zastupitelstva, ale jestli je to podle toho či onoho zákona je potřeba ověřit.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 67/2011: Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce výběrem advokáta pro revizi vyhlášek v návaznosti na změny zákonných ustanovení.

Hlasování o usnesení č. 67/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

 

11. Kupní smlouvy na nemovitosti

11.1. Katastrální území Všestary

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.3.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah:

a) Obec obdržela ústní dotaz, zda jako podílový spoluvlastník pozemku č. 437/2 v katastrálním území Všestary je ochotna koupit ideální ½ tj. 121,5 m2 pozemku od paní Marie Knejpové, Obránců míru 145, Předměřice nad Labem. Pozemek je situován vedle silnice I/35.

 

b) Obec plánuje výstavbu ČOV na pozemku částečně ve vlastnictví Zemědělského družstva Všestary (pozemek 376/4 – družstvu byl předložen návrh kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene za úplatu 10.000,- Kč, když usnesením č. 21/2011 bylo pouze odsouhlaseno zřízení věcného břemene, teprve následně s družstvem projednáno, že bude zřízeno úplatně, tuto smlouvu družstvo projednává s ohledem na zástavu pozemků s peněžním ústavem), částečně na pozemcích pana Miloslava Popelky, bytem Mokrá, Hradec Králové, Slatina tj. pozemku geometrickým plánem označeném jako 376/26 o výměře 191 m2 a 439/15 o výměře 446 m2, tedy celkem 637 m2. Kupní cena stanovena dohodou smluvních stran na částku 318.500,- Kč. S ohledem na rozhodnutí o umístění stavby ČOV= rozhodnutí v právní moci nezbývá než dohodu akceptovat.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 68/2011: Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na nemovitosti parcelní číslo 376/26 a číslo 439/15 vše v katastrálním území Všestary dle  geometrického plánu pro rozdělení a změnu hranice pozemku, vymezení věcného břemene, číslo plánu: 303-223/2009, který vyhotovil Ing. Viktor Netušil, a který byl potvrzen Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové dne 23.06.2010 pod číslem 684/2010 od prodávajícího pana Miloslava Popelky.

Hlasování o usnesení č. 68/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

 

11.2.  Katastrální území Rozběřice

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.3.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Zastupitelstvu je předložena smlouva na odkoupení nemovitostí v katastrálním území Rozběřice, tj. pozemků pod obchodem a za obchodem čp. 2. Dohodnutá kupní cena činí 198.600,- Kč.  Obec je vlastníkem stavby nikoliv pozemků, uzavřením kupní smlouvy, bude vlastnictví sjednoceno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 69/2011: Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na nemovitosti evidované jako pozemky parcelní číslo st. 85/2 a parcelní číslo 24/3 v katastrálním území Rozběřice od pí. Marie Srdínkové.

Hlasování o usnesení č. 69/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

12. Parková úprava louky ve Všestarech

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.3.2011

Předkladatel: Jaroslav Došel

 

Obsah: Jednání zastupitelstva, které se konalo v únoru 2011, odsouhlasilo proměnit louku v lesopark. Zastupitelstvu byl předložen návrh řešení Ing. arch Doležala. Původní návrh byl připravován pro účast v dotačním titulu. Zastupitelstvo rozhodlo zrealizovat návrh z prostředků obce se zapojením občanů. Zastupitelstvo nepřijalo ve věci usnesení, a proto pokračovaly práce na projektu. Finanční náročnost je v příloze zastupitelům zaslána. Nejnákladnější se jeví vybudování mlatové cesty, zeleň je možné postupně dosazovat či osázet najednou, částky je nutné sčítat.  

 

-          p. J. Došel – na Lípě se odsouhlasilo, Rada neměla připomínek a  že se o to mohu postarat, tak jsem oslovil firmy a pana Ing. arch. Doležala. Návrh a rozpočet byla doručena, zastupitelé se s ní seznámili, cena byla taková, jako je v případě, že by se to dalo udělat „na klíč“. Snažil jsem se oslovit další firmy, které by to udělali k našemu obrazu. P. Černý z firmy Stavo & Sachs Kukleny s.r.o. sdělil, že pokud by se cesta zúžila proti původnímu projektu, sníží se pochopitelně také náklady na výstavbu. Nyní záleží na zastupitelstvu, jestli se cesta zúží či nikoli. Prozatím je to zadané v zahradnictví v Kuklenách tak že pokud řekneme nějakou sumu, kterou je obec ochotna do toho investovat, tak oni to zrealizují podle financí. Cesta by byla priorita a zbytek by se udělal tak, aby tam něco bylo. Postupně je zde návrh vykácený strom za vysazený strom, a jelikož je kampaň rozběhnutá trochu déle, původní myšlenka byla také „zasaď si svůj strom“.

-          Ing. Svoboda navrhuje spolupráci se školou

-          p. J. Došel mluvil s p. ředitelem, který souhlasil se spoluprací. P. ředitel sdělil, že udělá sběr, ze kterého je cca 5.000,- Kč, což by dalo zhruba na dva stromy. p. J. Došel sdělil, že plánovaná cena byla cca 400.000,- Kč. Původní návrh byla pouze studie, kde nebyly žádné rozměry. Navrhuje realizaci cesty s obrubníky.

-          Cesta bude navazovat na hřbitovní komunikaci.  

-          předsedající se byla podívat v Jiráskových sadech, Sukových sadech, obnoveném lázeňském parku v Poděbradech, nikde obrubníky nejsou a pokud by obrubníky měly stát cca 70 tis., tak bez obrubníků. p. J. Došel si původně také myslel, že by se cesta udělala bez obrubníků, ale zahradníci ho od toho zrazují s tím, že se to poté špatně udržuje (např. seká).

-          p. Pešek se táže, zda se s tímto počítalo v rámci rozpočtu. předsedající sděluje, že v rozpočtu se na toto nepamatovalo, jsou vyčleněny prostředky na zeleň a výstavbu chodníků cca 200.000,- Kč, přidržela by se částky 250.000,- Kč a zbytek by ponechala na příští rok. p. Pešek souhlasí se začátkem budování např. s cestou.

-          Ing. Derner – udělejme cestu v lesoparku, opravme tady v Rosnicích alespoň nějakým způsobem cestu. K lesoparku navrhuji, aby se udělala velká cedule s nákresem, jak by to mělo vypadat s tím, že to bude cílem projektu a lidé by mohli vysazovat stromy.

-          Stejný projekt by poté byl možný i na sokolovně.

-          p. J. Došel – Stavo & Sachs Kukleny s.r.o. je ochotná udělat to za cca 150.000,- Kč. Oslovil zahradnictví Kukleny, ti mají smlouvu se společnosti Stavo & Sachs Kukleny s.r.o., kteří to pro ně dělají. Pokud má někdo jiný návrh na jinou firmu, která to udělá ve stejném termínu, tak očekávám návrhy.

-          předsedající sděluje, že komunikovala se společností Stavo & Sachs Kukleny s.r.o. ohledně chodníků a myslí, že je to solidní firma. Mlatová cesta musí být udělána kvalitně. Prozatím se udělá cesta, plochy se zasejí trávou a stromků se vysadí jen pár. Poté se budou stromy dosazovat občany.

-          Ing. Šandera s p. Peškem si dali za úkol, co by se dalo udělat s cestou v Rosnicích a jaký bude další postup. Výsledek bude sdělen na dalším veřejném zasedání.

-          předsedající ocenila přístup zastupitelů, rekapituluje finanční možnosti obce a závazky obce.

-          p. Pešek navrhuje na lesopark strop 220.000,- Kč a dalších 30.000,- Kč se může odsouhlasit dodatečně.

-          Ing. Šandera navrhuje, aby se udělalo výběrové řízení, návrh následně bere zpět.

 

V 23:15 odešel Ing. Derner.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11

Návrh usnesení č. 70/2011: ZO schvaluje do návrhové komise Martina Hájka po odchodu Ing. Dernera.

Hlasování o usnesení č. 70/2011: pro 10, proti 0, zdržel se 1bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 71/2011: ZO schvaluje uvolnění částky 225.000,- Kč na výstavbu lesoparku ve Všestarech s tím, že bude za tuto částku proveden osev travou a zahájena výsadba zeleně a výstavba hlavní komunikace. Zakázka bude zadána z volné ruky.

Hlasování o usnesení č. 71/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

13. Věcná břemena v katastrálním území Všestary a Lípa

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.3.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Starostka jednala s ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035 (dále jen ČEZ) a dohodla, že obec a ČEZ si navzájem odsouhlasí text smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve znění smlouvy o zřízení věcného břemene (tím bude text smlouvy o zřízení věcného břemene určen). Pro obec Všestary bude potom vždy použit tento, nyní odsouhlasený text. Text má starostka v okamžiku důvodové zprávy již k dispozici, nemá jej prostudovaný. Má-li se z textu stát text závazný pro obě smluvní strany, je třeba mu ještě věnovat čas a péči, obci se tato práce do budoucna vrátí, neboť podmínky budou nyní dány, zastupitelům bude text poslán v pondělí a jsou žádáni o jeho prostudování a uplatnění připomínek.   

 

13.1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. Všestary

První smlouvou obce s ČEZ, bude zatěžován pozemek obce pozemková parcela číslo 413/1 v k. ú. Všestary tj. za Melounkou v tzv. lokalitě FATO = V10. (Návrh smlouvy – pokud se jej podaří včas upravit, bude zastupitelům zaslán, ČEZ zastupuje jiná firma PEN – projekty energetiky, s.r.o..) Ve smlouvě uveden také  pozemek ZE137 v k.ú. Všestary, zkratka ZE není běžně užívána a je uvažováno o překopu ZE137 v textu smlouvy a  v celkové situaci – plánku o zatrubnění stávajícího příkopu.

-          Odloženo na příští zasedání

 

13.2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. Lípa

Smlouvou podle shora uvedeného postupu by měla být smlouva obce s ČEZ (zastoupená firmou MATEX HK s.r.o., IČ: 25968807) na pozemek 330/7 v k.ú. Lípa = cesta na Čistěves.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 77/2011: ZO schvaluje znění smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce (zastoupená firmou MATEX HK s.r.o., IČ: 25968807) na pozemku č. 330/7 v k.ú. Lípa, č. smlouvy IV-12-2008063/VB/02 Lípa, Hejnová, p.č.3/2 – přípojka nn.

Hlasování o usnesení č. 77/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

14. Smlouva na odvoz odpadů

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.3.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Obec má uzavřenu smlouvu s Ladislav RUND a.s., IČ: 27529983 z 26.05.2009.  Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, výpovědní doba činí 6 měsíců. Firma RUND prodala akcie a nástupnická organizace nyní zaslala návrh smlouvy na zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady. V návrhu smlouvy je užito množství zkratek na úkor srozumitelnosti, které by bylo vhodné odstranit, a to již v počátečních ustanoveních smlouvy. Ceny jsou uvedeny v příloze, a to bez DPH, obec není plátcem, a proto bude navrhovat, aby cena byla stanovena včetně DPH. Nájem sběrných zařízení dosud nebyl. Výpověď stávající smlouvy dosud doručena nebyla a v případě, že by byla začne plynout 1.4.2011 a skončila by 30.9.2011. Podmínky smlouvy je možné v této době nepochybně dojednat. Pozornost jistě zastupitelé budou věnovat článku IX. Závazky objednatele, X. Trvání smlouvy viz bod 10.3..

Jedná se o třetí návrh smlouvy, účastník smlouvy je označován odlišně. Závěr: Návrh smlouvy nepodepisovat a dále o jejím znění jednat.    

 

-          předsedající přednesla sporné části smlouvy přítomným zastupitelům

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 78/2011: ZO pověřuje starostku obce jednáním s firmou Hradecké služby, a.s. IČ25962973 ohledně podpisu nové smlouvy s cílem vyjednání rovnoprávných podmínek.

Hlasování o usnesení č. 78/2011: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

15. Projektová dokumentace pro stavební povolení kanalizačních přípojek Bříza, Lípa

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.3.2011

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

obsah: Zastupitelstvo obce pověřilo radu obce provedením výběrové řízení na zhotovitele díla „Projektová dokumentace výstavby kanalizace Bříza, Lípa“. Pověření bylo dáno usneseními: č.9/2011, č.10/2011 a č.12/2011. Výzva k podání nabídek byla připravena a 15.3.2011 rozvezena následujícím projektantům: Ing. Josef Javůrek, MK PROFI s.r.o., Ing. Miloslav Pišta, PROIS, a.s.. Konec lhůty pro podání nabídky byl stanoven na 23.3.2011, kdy se k tomu sešla rada obce.

 

Ing. Fof – Ze 4 oslovených firem dodaly obálky s nabídkami 3 firmy. Po otevření obálek, jsme zjistili, že všechny firmy splnily náležitosti podané výzvy.

Hodnotící kritérium byla dána především cena, dalším kritériem byla doba, do kdy jsou firmy schopny splnit podmínky (dokumentace pro stavební povolení + ingenering) a posledním kritériem, byly reference. Nejlevnější nabídku měla firma PROIS, a.s. a i termínově vyšla nejlépe.

Ing. Fof  sdělil, že by se přiklonil k firmě PROIS, a.s., se kterou již má obec i zkušenosti.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 79/2011: ZO schvaluje pro zadání zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení v místních částech Bříza, Lípa firmu PROIS, a.s. IČ:25943022 a pověřuje starostku uzavření smlouvy o dílo s cenou 726.178,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 79/2011: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9

Návrh usnesení č. 80/2011: ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projektovou dokumentaci pro stavební povolení na kanalizaci Bříza, Lípa.

Hlasování o usnesení č. 80/2011: Pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

16. Žádosti spolků

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.3.2011

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

 • SDH Rozběřice žádá o příspěvek ve výši 4.939,- Kč na úhradu nákladů na akci HASIČSKÝ PLES, pořádanou ve Střezeticích dne 5.3.2011.

Žádost byla podána v souladu s rámcem pro dotace spolkům. Spolek má dostatečný zůstatek na poskytnutí tohoto příspěvku.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 73/2011: Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím příspěvku SDH Rozběřice ve výši 4.939,- Kč na uspořádání hasičského plesu.

Hlasování o usnesení č.73/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

 • JSDHO Bříza žádá o příspěvek na opravu, nebo výměnu vozu ARO. Oprava vozu by stála 54.000,00 Kč a výměna za funkční by stála 35.000,00 Kč + starý vůz protihodnotou. Popis je v příloze

 

-          Zůstal by techniček, zůstaly by značky /SPZ/, jednalo by se o přepis.

-          Ing. Šandera se táže, zda radši požadují opravu nebo výměnu.

-          p. Dufek: Jsme pro výměnu.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 72/2011: ZO schvaluje výměnu vozidla JSDHO Bříza v ceně 35.000,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 72/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 • Obecní úřad Světí zaslal žádost o příspěvek na obecní ples, jehož výtěžek bude věnován dětem (viz příloha).

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 74/2011: ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku pro OÚ Světí na obecní ples.  

Hlasování o usnesení č. 74/2011: pro 0, proti 11, zdržel se hlasování 0nebylo schváleno.

 

 • Dětský kroužek historického šermu - TESÁK žádá o příspěvek 3.000,- Kč na nákup kůží na výrobu doplňků středověkého oblečení (viz příloha).

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 75/2011: ZO schvaluje příspěvek 3.000,- Kč pro Dětský kroužek historického šermu – TESÁK na nákup kůží na výrobu doplňků středověkého oblečení.

Hlasování o usnesení č. 75/2011: pro 8, proti 2, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

-           Ing. Šandera sdělil, že jsme si (zastupitelstvo) stanovili klíč pro přidělování příspěvků a konstatuji, že se jim neřídíme.

 

 • Společnost železniční výtopna Jaroměř zaslala žádost o příspěvek 9.000,- Kč na provoz parních výletních muzejních vlaků (viz příloha).

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 76/2011: ZO schvaluje příspěvek 9.000,- Kč pro Společnost železniční výtopna Jaroměř na provoz parních výletních muzejních vlaků.

Hlasování o usnesení č. 76/2011: pro 0, proti 7, zdržel se hlasování 4nebylo schváleno.

 

 

17. Schválení faktur

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.3.2011

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

 • Zdeněk Kulhánek – voda-topení-plyn, IČ: 86894196 – 10.074,- Kč (Bazén – výměna trojcestného ventilu na klima-jednotce, předělání ventilu na přívod vody v kotelně – dopouštění vody do topení).
 • Kamenoprůmysl Hradec Králové, s.r.o., IČ: 47450207 – 10.000,- Kč (pamětní deska „Energeticky úsporná opatření MŠ Všestary“.
 • Jan Strnad, IČ: 72879904 – 19.353,- Kč (oprava vodovodu – bytový dům Bříza čp. 54).
 • 8D a.s., IČ: 27047156 – 31.074,- Kč (2ks houpadel pro naše MŠ včetně dopravy a odborné montáže).
 • PIA CZ spol. s r.o. o.z. Hradec Králové, IČ: 47124652 – 295.460,- Kč (osobní automobil Škoda Octavia Tour).
 • Stanislav Stejskal – DOPRAVNÍ PROJEKCE, IČ: 15586677 – 7.560,- Kč (projektové práce na akci „Všestary - chodník ke Střezeticím“).

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 81/2011: ZO Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu faktur:

Zdeněk Kulhánek – voda-topení-plyn, IČ: 86894196 – 10.074,- Kč (Bazén – výměna trojcestného ventilu na klima-jednotce, předělání ventilu na přívod vody v kotelně – dopouštění vody do topení),

Kamenoprůmysl Hradec Králové, s.r.o., IČ: 47450207 – 10.000,- Kč (pamětní deska „Energeticky úsporná opatření MŠ Všestary“,

Jan Strnad, IČ: 72879904 – 19.353,- Kč (oprava vodovodu – bytový dům Bříza čp. 54),

8D a.s., IČ: 27047156 – 31.074,- Kč (2ks houpadel pro naše MŠ včetně dopravy a odborné montáže),

PIA CZ spol. s r.o. o.z. Hradec Králové, IČ: 47124652 – 295.460,- Kč (osobní automobil Škoda Octavia Tour),

Stanislav Stejskal – DOPRAVNÍ PROJEKCE, IČ: 15586677 – 7.560,- Kč (projektové práce na akci „Všestary - chodník ke Střezeticím“).

Hlasování o usnesení č. 81/2011: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

18. Zvoničky v místních částech

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.3.2011

Předkladatel:  JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Jak je to se zvoničkami, zvoněním a zvoníky v jednotlivých místních částech.

-          Odloženo na příští zasedání

 

 

19. Závěr

Jednání skončeno v 0:05 hodin.

 

Zapsala: Andrea Netušilová                                   ..............................................

 

 

Ověřovatelé:  Josef Václavík                                  ..............................................                          

                      

 

                      Vladimír Došel                                  ..............................................

                                 

 

Starostka Obce: JUDr. Zuzana Zlatohlávková      ..............................................                           

                                                                                                                                                              

Seznam příloh (pouze k archivovanému originálu):

č. 1 – prezenční listina

č. 2 – přijatá usnesení

č. 3 – zprávy finančního výboru

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018