Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne: 24.02.2011

 

Místo konání:  zasedací místnost Obecního úřadu ve Všestarech
Přítomni: Ing. Michal Derner, Jaroslav Došel, Ing. Vladimír Fof, Martin Hájek, Ing. Radek Jásenský, Josef Macháček, MVDr. Michal Novák, Josef Pešek, Ing. Milan Svoboda, Ing. Pavel Šandera, Přemysl Vecek, JUDr. Zuzana Zlatohlávková.

Omluveni: Marika Čapková Dohnalová, Vladimír Došel, Josef Václavík.

Za OV Lípa: omluveni

 

Zahájeno: 19:05 hod

 

1. Zahájení, schválení programu

Zasedání zastupitelstva Obce Všestary zahájila starostka JUDr. Zuzana Zlatohlávková (dále jen „předsedající“) a přivítala všechny přítomné.

 

předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo svoláno a uveřejněno v souladu se zákonem a jednacím řádem, přítomno je 12 zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné, bude následovat schválení programu, určení zapisovatele a volba návrhové komise. Rozprava bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť. Zápis z předchozího jednání byl vyhotoven, ověřen a je předložen k nahlédnutí.

 

Návrh programu

1.      Zahájení, schválení programu

2.      Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

3.      Námitky k minulému zápisu

4.      Kontrola usnesení

5.      Připomínky a žádosti občanů

6.      Požadavky osadního výboru Lípa

7.      Rozpočet – Základní škola a mateřská škola Všestary

8.      Jednací řád

9.      Doplnění kontrolního výboru

10.  Nájmy a pronájmy

10.1.     Bříza čp. 54

10.2.     Všestary čp. 129

10.3.     Všestary čp. 35

10.4.     Rozběřice - prodejna

11.  Pozemky

11.1.     pozemkový fond

11.2.     pronájem pozemku

12.  Smlouva o dotaci na školu a na školku

13.  Oprava zasedací místnosti

14.  Obnova technického vybavení

15.  Informace – stavba H.F.C., stavba domu Jiříkových

16.  Žádosti spolků

17.  Schválení faktur

18.  Kanalizace Chlum – Ing. Jásenský

19.  Závěr

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 30/2011: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 24.2.2011.

Hlasování o usnesení č. 30/2011: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

2. Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

Jako zapisovatel byl určen Ing. Vladimír Fof.

Do návrhové komise byli navrženi Ing. Šandera a Ing. Derner.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 31/2011: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 24.2.2011 návrhovou komisi ve složení Ing. Pavel Šandera a Ing. Michal Derner.

Hlasování o usnesení č. 31/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

 

Na ověřovatele zápisu byli navrženi MVDr. Novák a p. Vecek.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 32/2011: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 24.2.2011 jako ověřovatele zápisu MVDr. Michala Nováka a p. Přemysla Vecka.  

Hlasování o usnesení č. 32/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

 

 

 

3.  Námitky k minulému zápisu

 

předsedající: V usnesení 6/2011 je chyba v psaní, došlo k záměně čísel pozemků, budeme to muset opravit doložkou k zápisu. Záměr na pronájem pozemku nebyl tedy vypsán.

 

Zápis z minulého zasedání ZO je schválen.

 

předsedající: Žádost o dotaci na kanalizaci nám byla minulý týden vrácena. Už tam nejsou peníze. Nezbývá, než čekat na vypsání jiného dotačního titulu.

Ing. Derner: Četl jsem, že je to především proto, že jsou vysoké náklady na jednoho ekvivalentního obyvatele.

Ing. Svoboda: Souvisí to zřejmě i s tím, co poslal Ing. Jásenský a bude se dnes probírat. Aglomerace by se měly slučovat, aby náklady na obyvatele vyšly co nejmenší.

Ing. Derner: To se zřejmě nepodaří, protože větší vzdálenosti nesou i větší náklady.

předsedající: Musíme si uvědomit, že program byl vypsán od roku 2007.

předsedající: Další informací, která přišla pozdě, je změna ÚP obce Dolní Přím. Veřejné projednání proběhne na MM HK 15. 3. 2011 v 9 hodin.

 

 

4.  Kontrola usnesení

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.2.2011

Předkladatel: Ing. Michal Derner

 

215/2007 - Bříza vybudování vodovodního řadu k čp. 72-81         Jak se to posunulo?

Ing. Fof: V tuto chvíli se to nikam neposunulo.

 

Chodníky v jednotlivých místních částech.  Je nějaký posun?

Ing. Fof: Začínám se v tom orientovat. Řešil jsem chodník ke Střezeticím. Byl tam informační šum. Bylo potřeba to přepracovat, ale architekt tvrdil, že nedostal pokyn. ZO to projednalo již v září, e-mail byl poslán také v září. Je tam problém s pozemky pro územní rozhodnutí. Další posun je u chodníku od bytovek ke kostelu ve Všestarech. Tam je podána žádost o kolaudaci. Ostatní budou následovat.

Ing. Derner: V Rosnicích je potřeba vyjasnit pozemky nad návsí (vedle Borovcových).

Ing. Fof: Jsem domluven s projektantem Ing. Skýpalou (HIGHWAY DESIGN, s.r.o.), že to projdeme. Dokumentaci mi už poslal v PDF formátu.

 

Zateplení a výměna oken MŠ Chlum.

předsedající: Stávající stav je zakreslen. Dotační titul se má vypisovat mezi 1.3.2011 a 1.4.2011. Problém je v tom, že to musí být spojeno s výměnou zdroje tepla, ale topení plynem, které tam je, je dostatečně ekologické, doporučuji vyčkat, zda nebude vypsán vhodný dotační program.

Ing. Fof: Také bych počkal. Letošní zima končí, ale v létě je potřeba rozhodnout co dál.

 

Vývěsky Bříza, Rosnice a Rozběřice – prší tam, chybí stříška. Ing. Derner: Něco se v tom dělá?

p. J. Došel: Nic se neděje, nyní je zima.

 

52/2010 - inventarizace majetku

Ing. Derner: Inventury proběhly.

 

85/2010 – podání žádosti o dotaci na Úvoz mrtvých

předsedající: Žádost nešla podat, protože dotační titul byl na veřejná prostranství v intravilánu (zastavěné plochy obcí) a ne v extravilánu (nezastavěná část obce).

 

86/2010 – podání žádosti o dotaci na opravu pláště pož. zbrojnice Bříza

předsedající: SDH Bříza si žádost podalo.

 

90/2010 – uzavření smlouvy o dotaci na Šrámův kříž

předsedající: Smlouva byla v prosinci uzavřena.

 

14/2011 – změna kontaktní osoby na územní plán (ÚP) Všestary

předsedající: Bylo provedeno.

 

Zpracování návrhu ÚP

předsedající: Měl být předložen návrh v papírové podobě. Budu to urgovat.

 

4/2011 – doložka k zápisu není na elektronické úřední desce

Ing. Fof: Nevěděl jsem, že se to tam dává. Po upozornění jsem to už opravil.

 

6/2011 – vyhlášení záměru na pronájem pozemku na výsadbu zeleně

předsedající: Záměr nebyl vyhlášen, protože je chybně uveden pozemek.

 

16/2011 – studie využití pozemků

Ing. Derner: Jde o to, aby se rozmyslelo, co kde chceme.

předsedající: Pro Všestary za kostelem je návrh připraven radou projednán. Pro případné dotace je dobře mít vše připravené dopředu.

p. J. Došel: Pokud budeme čekat na nějakou dotaci, tak to bude běh na hodně dlouhou trať. Není potřeba to nechat udělat na klíč. Pojďme to dělat postupně. Nejprve je potřeba to srovnat a zasít trávu. Vysazovat se může každý rok něco. Mluvil jsem s lidmi a dovedou si představit, že by tam vysadil „svůj“ strom.  

předsedající: Pro dotaci tedy připravíme bývalý lom (písník) u ossaria a louku za kostelem můžeme zrealizovat za své.

 

17/2011 – sběrný dvůr – žádost o dotaci

předsedající: Je tam složitá situace s pozemky. Po pondělním jednání budeme vědět víc. Doufám, že dojdeme k rozumnému závěru. Je potřeba přemýšlet i o jiném umístění sběrného dvora, prosí zastupitele o promyšlení vhodných míst.

 

18/2011 – kupní smlouva – pí. Klingerová

Ing. Derner: Bude tedy na příštím zasedání ZO?

předsedající: Ano je to tak.

 

19/2011 – kupní smlouva – pí. Šebejová

předsedající: Je již na katastrálním úřadě.

 

20/2011 – darovací smlouva – pí. Šebejová

předsedající: Je již na katastrálním úřadě.

 

22/2011 – kontrola v ZŠ

Ing. Svoboda: Kontrola je domluvena na zítra (25.2.2010).

 

Ing. Derner: Na stránkách obce byly odkazy na stránky spolků a nyní je tam nevidím.

Ing. Fof: Pokud se jde přímo na odkaz „Spolky a sdružení“, tak to tam je. Potom tam je přehled spolků pod odkazem „Obecní úřad“ a tam to není. Zkusím to tam doplnit, pokud mi to půjde.

 

Ing. Derner: Na stránkách OPZ 1866 není aktualizováno složení vedení.

předsedající: Měli problém se stránkami  a budou nyní aktualizovány.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 33/2011: ZO schvaluje doložku k zápisu ze zasedání ZO konaného dne 27. 1. 2011 a označuje pozemek citovaný v usnesení č. 6/2011 jako pozemek par. č. 106/3. Správné znění: Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku par. č. 106/3 v k.ú. Všestary, na pronájem pozemku nájemci s účelem využití pro výsadbu zeleně.

Hlasování o usnesení č. 33/2011: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

5.  Připomínky a žádosti občanů

 

předsedající: Nechte si projít hlavou na příště myšlenku plotu u obecního úřadu. Co s tím prostorem před obecním úřadem?

předsedající: Rozpoutala se akce ohledně služeb pošt. Některé pošty se mají rušit. Existuje iniciativa proti této myšlence. Obec se k tomu připojí.

předsedající: Dobrovolný svazek obcí (DSO) podal žádost o dotaci, kam by měla spadat i stavba altánu. Je potřeba vybrat místo pro stavbu, pokud by to vyšlo. DSO by rád pokračoval ve vzdělávacích výletech pro občany, tak jak to bylo v minulosti.  

MVDr. Novák: Ten altán by bylo vhodné pojmout jako odpočívadlo pro cyklisty a turisty.

Ing. Derner: Mluvilo se o lesoparku, dal by altán tam.

Ing. Šandera: V lesoparku by viděl spíše lavičky.

předsedající: Nechte si to projít hlavou, abychom měli představu, jak by případně altán měl vypadat a kam ho dáme.

p. Macháček: Navrhl by Rosnice, tam je pro to místo u informační cedule, která je o bitvě 1866.

p. Hájek: Pokud bude altán menší, tak by mohl být v každé vesnici.

 

 

6.  Požadavky osadního výboru Lípa

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.2.2011

Předkladatel: Josef Štefanka, Radovan Dvořák, Jaroslav Matějka

 

obsah: Trvá na tom, co říkali minule (oprava veřejného osvětlení, chodník u státní silnice, oprava ostrůvku u přechodu silnice první třídy). Další požadavky nyní nemají.

 

Ing. Derner: Ostrůvek je tam velmi nebezpečný. Není dopředu dostatečně označen.

Ing. Jásenský: V Holohlavech to mají lépe značené.

 

 

7.  Rozpočet – Základní a mateřská škola Všestary

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.2.2011

Předkladatel: PaedDr. Petr Fikejz

 

obsah: Pan ředitel provede seznámení s rozpočtem školy na rok 2011. V rámci rozpočtu obce byla schválena částka 2,200.000,- Kč, tato částka byla následně škole oznámena.

 

předsedající: Ráda bych přivítala pana ředitele školy a zároveň prosím o předání. tzv. výkazu činnosti školy.

PaedDr. Fikejz: Snažili jsme se rozpočet školy připravit tak, aby se vešel do dané částky. Máme pocit, že na energiích se příliš neušetří, i když proběhlo zateplení. Vzhledem k provedené rekonstrukci by nemusely být žádné náklady na opravy, pokud nepřijdou nějaké poruchy. Do rozpočtu zapojujeme rezervní fond a příspěvky od organizací počítáme ve stejné výši, jako v roce minulém.

předsedající: Podle energetického auditu tam úspora energií být měla cca 198 tisíc. Chápu, že tato částka to nebude, ale že by to mělo být o 57 tisíc víc, než v roce minulém se mi také nezdá.

PaedDr. Fikejz: Vycházeli jsme z tabulek měsíční spotřeby, které dostáváme. Porovnávali jsme měsíce 10, 11, 12 z loňského a předloňského roku a úspora se tam neobjevila. Podklady máme připravené pro finanční výbor, který má zítra přijít na kontrolu.

předsedající:  Je potřeba zjistit, v jakém provoze spotřeba narůstá. Ve chvíli, kdy se zateplila školka, tak se tam začalo topit na jedna akumulační kamna, místo tří. Úspora ve spotřebě tam být musí.

PaedDr. Fikejz: Podklady předložíme ke kontrole a určitě z toho vznikne nějaká zpráva, ke které si potom můžeme sednout a nalézt řešení.

předsedající:  Obec obdržela nabídku a já nabízím škole spolupráci pří nákupu energie na burze. Pro obec se to zpracovává a uvidíme, co to přinese.

PaedDr. Fikejz: Rádi to přijmeme.

předsedající:  Zapojení rezervního fondu do rozpočtu se mi nelíbí. Nejvíc mě ale překvapuje, že na vzdělávání tam nemáte nic.

PaedDr. Fikejz: Vzdělávání hradíme ze státních peněz.

Ing. Derner: K myšlence o těch energiích. Jsem pro to, ať se to schválí takto, jak to je. Může tam být rezerva.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 34/2011: ZO schvaluje rozpočet ZŠ a MŠ Všestary na rok 2011 jako vyrovnaný ve výši 2.736 tisíc Kč na straně příjmů i výdajů.

Hlasování o usnesení č. 34/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno

 

předsedající: Děkuji panu řediteli za to, že mezi nás přišel a zodpověděl nám dotazy.

PaedDr. Fikejz: Každý rok chodím a přišel jsem rád.

 

 

8.  Jednací řád

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.2.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Na jednání zastupitelstva dne 18.11.2010 byl usnesením č. 49/2010 přijat nový jednací řád, následně na jednání 16.12.2010 bylo toto usnesení zrušeno (62/2010). Následně byl všem zastupitelům zaslán jednací řád s žádostí, aby se k němu vyjádřili, vyjádření zaslal pouze Ing. Derner, barevně vyznačil změny a toto znění s barevným rozlišením je zastupitelům předloženo se zdvořilou žádostí o zaslání připomínek před jednáním zastupitelstva.

Ing. Fof: Nějaké připomínky poslala ještě pí. Čapková.

předsedající: Dnes to ještě jednou projdeme a před příštím zasedáním ZO rozešleme finální verzi.

 

 

9.  Doplnění kontrolního výboru

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.2.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Po rezignaci předsedy kontrolního výboru a jedné členky je nezbytné okamžitě zajistit funkčnost kontrolního výboru. Členem výboru je Ing. Michal Derner, a proto by patrně, pro zachování kontinuity rozhodování, bylo vhodné při doplnění výboru upřednostnit postup, který byl při sestavování jednotlivých výborů uplatněn již při jednání 8.11.2010.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 35/2011: ZO bere na vědomí rezignaci členů kontrolního výboru Ing. Jásenského a pí. Beňové ke dni 23.2.2011.

Hlasování o usnesení č. 35/2011: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 36/2011: ZO schvaluje Ing. Dernera jako předsedu kontrolního výboru.  

Hlasování o usnesení č. 36/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno

 

Ing. Derner: Volbu členů kontrolního výboru odložme na příště.

 

 

10.  Nájmy a pronájmy

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.2.2011

Předkladatel:  Ing. Vladimír Fof

 

obsah: Obec vlastní několik nemovitostí, které pronajímá. Někde nájemní smlouva skončila, někde končí a někde je potřeba provést opravy a úpravy, aby se to mohlo znovu pronajmout.

 

10.1. Bříza čp. 54

předsedající: Dům nemá charakter domu s byty. Dešťová voda je nešťastně svedena. Vodu je potřeba dostat od domu. Jsem pro odkopání, až budou vhodné klimatické podmínky, pak uvidíme, co to dělá.

Ing. Šandera: Jsem pro podříznutí budovy.

p. J. Došel: Je potřeba zjistit cenu podříznutí. Určitě bude dobře, aby se nás tam šlo co nejvíc podívat.

 

10.2. Všestary čp. 129

p. J. Došel: Pronajmout to někomu, jen tak se mi nelíbí. Měl by být zohledněn přínos pro Obec (učitelé, školník, pracovník technických služeb obce, uklízečka,…).

Ing. Derner: Záměr je potřeba vyhlásit a pak se uvidí, kdo se přihlásí.

předsedající: Dům potřebuje výměnu oken.

Ing. Šandera: Je potřeba tam vyměnit okna a ostatní se uvidí. Jsem samozřejmě i pro vyhlášení záměru na pronájem. Potom se uvidí, zda o to zájem bude.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 37/2011: ZO schvaluje výměnu oken v domě čp. 129 ve Všestarech.

Hlasování o usnesení č. 37/2011: pro 12 proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 38/2011: ZO schvaluje vypsání záměru na pronájem domu čp. 129 ve Všestarech na dobu určitou čtyř let. Minimální cena měsíčního nájemného pro podání je 10.000,-Kč (bez energií). Součástí ceny pronájmu je užívání zahrady a dvou garáží.

Hlasování o usnesení č. 38/2011: pro 12 proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

10.3. Všestary čp. 35

obsah: Na obecní úřad byl předán návrh na ukončení smlouvy. Bude potřeba ukončit nájemní smlouvu dohodou a vyhlásit záměr na nový pronájem bytu v budově obecního úřadu.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 39/2011: ZO schvaluje ukončení smlouvy o nájmu bytu v čp. 35 ve Všestarech ze dne 30.4.2008 dohodou k 28.2.2011.

Hlasování o usnesení č. 39/2011: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 40/2011: ZO schvaluje vypsání záměru na pronájem bytu v domě čp. 35 ve Všestarech na dobu určitou tři roky. Minimální cena měsíčního nájemného pro podání je 3.500,-Kč (bez energií).

Hlasování o usnesení č. 40/2011: pro 12 proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

10.4. Rozběřice - prodejna

obsah: Zde bude končit nájem nebytového prostoru. I tady bude potřeba vyhlásit záměr na nový pronájem.

 

Ing. Šandera: Navrhoval by prodloužení smlouvy.

předsedající: Smlouva byla na dobu určitou a to prodloužit nejde.

p. Rak: Uvažoval by o odkupu. Pokud to obec prodávat nechce, měl by zájem o dlouhodobý pronájem. Když budu vlastník pozemku, jak to bude vypadat s výší nájmu?

předsedající: V tuto chvíli to prodávat nechceme. Majetek bude potřeba jako záruka pro případnou půjčku na kanalizaci. O výši nájmu za pozemek se může jednat.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 41/2011: ZO schvaluje vypsání záměru na pronájem prodejny čp. 2 v Rozběřicích na dobu určitou pěti let. Minimální cena měsíčního nájemného pro podání je 5.000,-Kč (bez energií).

Hlasování o usnesení č. 41/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno

 

Přestávka 22:20-22:30

 

 

11.  Pozemky

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.2.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

11.1. Pozemkový fond

obsah: Pozemkový fond nabízí prodej pozemku  parcelní číslo 149/59  v k.ú. Lípa. Obec se může v rámci nabídky ucházet o koupi tohoto pozemku.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 42/2011: ZO pověřuje starostku obce jednáním o odkoupení pozemku parc.č. 149/59 v k.ú. Lípa.

Hlasování o usnesení č. 42/2011: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

11.2. Pozemek obce ve Všestarech

obsah: Usnesením zastupitelstva č. 6/2011  z 27.1.2011 byl schválen záměr pronájmu pozemku číslo 106/3 v katastrálním území Všestary. Záměr nebyl vypsán a nebyl vyvěšen. Pozemek číslo 106/2 v katastrálním území Všestary je pronajat Zemědělskému družstvu Všestary na dobu 10 let (usnesení 263/2009, smlouva uzavřena 18.12.2009) a tedy jej pronajmout nelze, rada obce se po projednání tohoto bodu přiklonila k závěru sdělit tuto skutečnost žadateli o pronájem pozemku (p. Mádle), neboť jiné řešení je v rozporu s nájemní  smlouvou.

 

 

12.  Smlouva o dotaci na školu a na školku

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.2.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: V souladu s emailovým sdělením Státního fondu životního prostředí (SFŽP) jsou odesílány smlouvy o dotaci na školu i školku, když podmínkou jejich odeslání bylo sdělení obce, že nebude rozporovat znění smluv. S ohledem na skutečnost, že v mezidobí obec učinila opatření směřující k tomu, aby mohly být obě smlouvy již bez připomínky podepsány.

 

Příloha: Smlouva č. 09037923 (škola)

              Smlouva č. 10064383 (školka)

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 43/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy č. 09037923 (škola) o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí a pověřuje starostku jejím podpisem.

Hlasování o usnesení č. 43/2011: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 44/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy č. 10064383 (školka) o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí a pověřuje starostku jejím podpisem.

Hlasování o usnesení č. 44/2011: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

 

13.  Oprava zasedací místnosti obecního úřadu

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.2.2011

Předkladatel:  JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Předkládaný návrh na opravu zasedací místnosti obecního úřadu spočívá ve výměně dveří na balkon, do kuchyňky, na WC (jejich novému prostorovému umístění) a v opravě krytiny podlahy (linoleum či PVC) v zasedací místnosti, když nahlédnutím pod linoleum jsou zřejmé parkety. Bez odkrytí linolea však není možné zjistit rozsah jejich případného poškození. Cenu za opravu podlahy nelze stanovit, lze pouze odhadnout (vodítkem může být renovace parket v obřadní místnosti, která byla uskutečněna v roce 2010). Chodbičku, kuchyňku, WC i jednu kancelář je třeba rovněž vymalovat.   

 

Ing. Derner: Parkety v obřadní místnosti jsou primové, ale v zasedací místnosti bych se je nepokoušel obnovovat a zase je přikryl, ale linem, které něco vydrží.

předsedající: Uvidíme, jak to pod tím PVC bude vypadat a potom se můžeme rozhodnout.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 45/2011: ZO schvaluje úpravu prostoru zasedací místnosti a přilehlého sociálního zařízení.

Hlasování o usnesení č. 45/2011: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

 

14.  Obnova technického vybavení

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.2.2011

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

obsah: Obecní úřad má v současné době dvě osobní auta. Automobil Škoda Felicia Combi pro správu OÚ a automobil Škoda PickUp pro rozvoz obědů. Obě auta nepatří k nejnovějším. Felicia je rok výroby 1999 (cca 12let) a PickUp je rok výroby 1996 (cca 15let). Opravy jsou stále častější a dává se do nich více peněz. Na radě Obce se mluvilo o tom, zda by nestálo za to vozový park začít obnovovat. Pro správu OÚ by se koupil vůz nový a Felicia, která je novější, než PickUp, by sloužila k rozvážení obědů. Byla předložena nabídka na koupi vozu Škoda Octavia Combi, která je v příloze.

 

Ing. Derner: To, že auta jsou v žalostném stavu, jsem měl možnost také poznat. Musí se obměnit. S navrženým řešením nesouhlasím. Na obědy je potřeba speciální vůz, aby měl skříň. Ideálním vozem je Dacia Logan Van za 160 tisíc. Auto Škoda Octavia Combi je rodinný vůz, který pro úřad nevyužijete. Kupte vůz Fabia a jste o 100 tisíc níž než u Octavie.

p. Vecek: Ta Dacia nestojí 160 tisíc, ale 290. Družstvo ji má a žádné speciální vybavení tam není.

Ing. Derner: Potom nevím, k čemu jsou ceníky.

p. Došel: Na tu Dacii se dlouho čeká, ale to tedy asi nevadí. Škoda Octavia je větší, než Fabia, a pro úřad je potřeba čas od času něco většího převést.

p. Macháček: Máme stejné myšlenkové pochody jako Ing. Derner. Nešel bych do nového vozu. Není důvod dlouhého vozu. Koupil bych vůz ojetý, který má najeto řádově 60-70 tisíc.

předsedající: Nový vůz ano, starý  ne. Kupovat ojetý vůz v době, kdy ceny nových jsou dole, je nesmysl. Jela jsem do Prahy a do Kroměříže. Ve Felicii bych nejela, protože bych měla strach, že tam nedojedu. Jinak budu počítat. Projíždělo se tu v benzínu kolem 9 tisíc měsíčně. Od doby, co tu jsem já, se projíždí cca 1 tisíc i proto, že já jezdím za své. Za dva roky to je nějakých 190 tisíc na benzínu. Nyní se rozhodujte, ale staré auto v žádném případě, to se nechají ta současná a bude se opravovat a opravovat.

Ing. Jásenský: Jak to bude s obědy. K čemu to nové auto bude sloužit?

p. Pešek: Nové auto bude pro OÚ a červená Felicia Combi se předělá pro rozvoz obědů.

Ing. Derner: Potom potrestáte toho, kdo ty obědy bude rozvážet. Jinak Fabii bych nedegradoval, je to dnes již pohodlné auto.

p. Vecek: Fabií jsem jezdil, ale není to pohodlné auto.

předsedající: Víme o tom, že je potřeba vyměnit obě auta, ale musí se to dělat postupně.

p. J. Došel: Do Felicie by se dal udělat výsuvný regál na pojezdech a potom se při rozvozu obědů nemusí lézt dovnitř. Jinak jsem pro koupi nového vozu Škoda Octavia.

Ing. Derner: Octavia je zbytečná. Za celé dva roky jsem do auta dával něco většího, jenom když byly volby (zástěny).

p. Vecek: No tak to tedy kupte Chevrolet (malý) a Dacii, pak budete mít auta dvě.

p. Macháček: Vyřešme teď obědy a za půl roku auto pro úřad.

předsedající: Na dvě auta nemáme.

p. Pešek: Dacia dělá PickUp na zakázku a čeká se na to dlouho.

p. Petr Šandera: Obec může mít trochu slušné auto, aby se s ním nebylo potřeba stydět jezdit. Osobně bych kupoval diesel, ale je to na Vás.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 46/2011: ZO souhlasí s nákupem nového vozu pro správu OÚ v ceně do 335.000,-Kč.

Hlasování o usnesení č. 46/2011: pro 9, proti 2, zdržel se hlasování 1bylo schváleno

 

 

15. Informace – stavba H.F.C., stavba domu Jiříkových

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.2.2011

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

obsah: Stavba H.F.C. ve Všestarech v lokalitě u výjezdu na Střezetice byla na pořadu minulého zasedání. Proběhne jenom seznámení s tím, co nového bylo zjištěno na MM HK a co se s tím dá ještě dělat.

 

předsedající: Pokusím se Vás s tím seznámit. Projekt, který byl předložen obci (ke kterému jsme se vyjádřili) a ten na který je vydáno územní rozhodnutí jsou rozdílné. Tam jsou slepé ulice.

Ing. Svoboda: To je přece podvod.

předsedající: Bohužel to není ojedinělý případ a Obec musí být obezřetná.

Ing. Šandera: Pokud jsme se vyjádřili k jiné dokumentaci a dostalo se to do fáze, kde to už nejde vrátit, tak to je náš problém. Obec ale nemusí převzít komunikace komunikace po jejich dobudování.

předsedající: To je možné ve městě, kde lidé nevědí, kde má sídlo primátor.

Ing. Svoboda: Na vesnici se to takto řešit nemůže.

Ing. Šandera: Když přece stavím dům, tak je mojí povinností zjistit si, jak to je s komunikacemi, jejich údržbou a dalšími věcmi kolem.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 47/2011: ZO ukládá starostce zahrnout do smlouvy o právu provést stavbu se společností H.F.C a.s. podmínku, že Obec nepřevezme komunikace, jejich údržbu a osvětlení komunikací uvnitř řešené lokality za předpokladu neprůjezdnosti komunikací (slepé ulice). Osvětlení komunikací v řešené lokalitě nebude napojeno z veřejného osvětlení v majetku Obce.

Hlasování o usnesení č. 47/2011: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Dále byla předložena žádost o vyjádření Obce Všestary k realizaci novostavby manželů Jiříkových.

Ing. Fof: V dokumentaci chyběl čelní pohled a výškové postavení domu. Na naši žádost byla dokumentace doplněna.

Ing. Šandera: Nyní už proti tomu není žádná připomínka.

 

Ing. Derner: Informace o dotaci na Archeopark pravěku ve Všestarech.

Na Projekt byla Královéhradeckému kraji, který je investorem, poskytnuta z ROP NUTS II Severovýchod dotace ve výši 43 mil Kč. Již 19. ledna 2011 byla uzavřena mezi KHK a Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod smlouva o dotaci. Připomínám, že finanční součástí celé akce je i tzv. Hřbitovní komunikace, kterou kraj opraví a dobuduje v rámci tohoto projektu bez vynaložení prostředků obce. Jsem rád, že tento projekt úspěšně pokračuje.

 

 

16.  Žádosti spolků

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.2.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah:

  • SDH Rosnice žádá o příspěvek v celkové výši 7.500,- Kč, a to ve výši 6.500,- Kč na upořádání hasičského plesu a příspěvek 1.000,- Kč na uspořádání dětského karnevalu.

Žádost byla podána v souladu s rámcem pro dotace spolkům.

  • SDH Všestary žádá o příspěvek ve výši 6.000,- Kč na upořádání hasičského plesu.

Žádost byla podána v souladu s rámcem pro dotace spolkům.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 48/2011: Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím příspěvku SDH Rosnice, IČ: 64807941 v celkové výši 7.500,- Kč, a to ve výši 6.500,- Kč na upořádání hasičského plesu a příspěvek 1.000,- Kč na uspořádání dětského karnevalu, s poskytnutím příspěvku SDH Všestary ve výši 6.000,- Kč na uspořádání hasičského plesu.

Hlasování o usnesení č. 48/2011: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

  • Historický C. k. řadový pěší pluk č. 18 žádá o příspěvek na C. a k. manévry, které se budou konat na zámku Hrádek u Nechanic.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 49/2011: ZO schvaluje příspěvek pro C. k. řadový pěší pluk č. 18.

Hlasování o usnesení č. 49/2011: pro 0, proti 12, zdržel se hlasování 0nebylo schváleno

 

  • Ing. arch Martin Pour zaslal žádost na podporu záchrany bývalé cihelny v Šárovcově Lhotě. Žádá o dar ve výši 4.000,- Kč.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 50/2011: ZO schvaluje dar na záchranu bývalé cihelny Šárovcově Lhotě ve výši 2.000,-Kč  

Hlasování o usnesení č. 50/2011: pro 4, proti 4, zdržel se hlasování 4nebylo schváleno

 

 

17.  Schválení faktur

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.2.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah:

  • Ing. Viktor Netušil – GEOPLAN, IČ: 60140186 (p. Turek) - 6.100,- Kč (zaměření přístavby hasičské zbrojnice v Rozběřicích, a souhlasné prohlášení o úpravě hranice),
  • REKOS S+D s.r.o., IČ: 25974149  - 155.832,- Kč (zateplení základu a soklu na mateřské školce Všestary),
  • Ladislav Srdínko, IČ: 43477194 - 1.980,- Kč (práce na mateřské školce ve Všestarech)
  • Ladislav Srdínko, IČ: 43477194 - 5.592,- Kč (oprava přechodu na Lípě)
  • Ing. Zdeněk Hrouda, IČ: 67480659 - 10.800,- Kč (zaměření školky Chlum)

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 51/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu faktur:

·         Ing. Viktor Netušil – GEOPLAN, IČ: 60140186 (p.Turek) - 6.100,- Kč (zaměření přístavby hasičské zbrojnice v Rozběřicích, a souhlasné prohlášení o úpravě hranice),

·         REKOS S+D s.r.o., IČ: 25974149  - 155.832,- Kč (zateplení základu a soklu na mateřské školce Všestary),

·         Ladislav Srdínko, IČ: 43477194 - 1.980,- Kč (práce na mateřské školce ve Všestarech)

·         Ladislav Srdínko, IČ: 43477194 - 5.592,- Kč (oprava přechodu na Lípě)

·         Ing. Zdeněk Hrouda, IČ: 67480659 - 10.800,- Kč (zaměření objektu školky Chlum)

Hlasování o usnesení č. 51/2011: pro 12 proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

 

18. Kanalizace Chlum - Ing. Jásenský

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.2.2011

Předkladatel:  Ing. Radek Jásenský

 

Obsah: Na minulém zasedání ZO zastupitelé Chlumu nepodpořili rozpracování prováděcí dokumentace současného projektu kanalizace a tím zahájení stavebního řízení pro obec Chlum. Jsme si vědomi, že současná situace stavu kanalizace na Chlumu je nevyhovující. Přístup ke kanalizaci nemají všichni občané a je nutné ji v některých částech opravit, v části směrem na Máslojedy dobudovat. Je třeba řešit i části s novou zástavbou. Zároveň jsme podpořili zastupitele ostatních částí obce, kteří vyjádřili v zastoupení svých občanů přání pokračovat v projektu centrálního odkanalizování na čističku ve Všestarech. Z finančních důvodů byl projekt rozdělen do několika etap, kdy první etapa zahrnuje řešení pro Všestary a Rozběřice. Důvodem, proč jsme zablokovali stavební řízení pro Chlum je fakt, že spuštěním už první fáze dojde k takovému odčerpání všech dostupných finančních prostředků, že řešení dalších etap se nutně odsune. Předpokládáme, že na mnoho let dopředu. Kdyby bylo spuštěno stavební řízení i pro Chlum, paradoxně, by byla stavba zablokována na dlouhou dobu, dokud se neseženou dostatečné prostředky. Nelze stavět nic jiného, než co je ve stavebním povolení, a nebylo by možné hledat jiné alternativní řešení, které by umožnilo efektivně vyřešit stávající stav. Vývojem posledních událostí je jasné, že varianta centrálního odkanalizování na Všestary je investičně nákladná v přepočtu na jednoho obyvatele, a byl by problém získat dotace. Navrhuji doplnit a rozšířit stávající projekt o „ekonomickou“ variantu. Zadáním pro projekční firmu by bylo najít a zanést do PRVaK možnost řešení odpadních vod tak, aby bylo splněno kritérium nejnižšího možného nákladu na jednoho obyvatele. Musí se vzít v úvahu nejenom přímý investiční náklad na jednoho obyvatele při budování, ale zároveň i budoucí náklady na stočné.  Podle ekonomické situace obce a možností dotací se vybere nejvíce vyhovující varianta k realizaci. Projekční firma bude vycházet z Metodické příručky Zneškodňování odpadních vod v obcích do 2000 ekvivalentních obyvatel, vydané Ministerstvem životního prostředí.  Metodická příručka bude publikována v příloze zápisu ze zastupitelstva.

 

Ing. Šandera: Takže chcete menší čističku na Chlumu?

p. Petr Šandera: To už tady přeci bylo, když to samé chtěli na Lípě. Povodí Labe to nepovolilo.

Ing. Jásenský: Dejte nám šanci.

předsedající: Byla bych pro, ale to se vracíme o tři roky zpět. Zkoušeli jsme to jít jinou cestou, ale nešlo to, kdykoliv jsem jednala na krajském úřadě, ministerstvu zemědělství, zkoušela jsem nastolit tuto myšlenku, byla vždy rázně odmítnuta.

Ing. Jásenský: Nevidím důvod nezkusit jiná řešení.

 

Ing. Derner odešel v 0:35 hod

 

Ing. Šandera: Jenom nevím, kde by se teď dalo začít.

p. Macháček: Náklady na studii nemohou stát spoustu peněz.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 52/2011: ZO schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele návrhu technicko-ekonomické studie na zneškodňování odpadních vod v místní části Chlum za účelem zjištění nejekonomičtější varianty.

Hlasování o usnesení č. 52/2011: pro 10, proti 1, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

 

19.  Závěr

 

Ukončeno v 0:50

 

 

Zapsal: Ing. Vladimír Fof                                      ..............................................

 

 

Ověřovatelé:  MVDr. Michal Novák                     ..............................................                          

                      

 

                      Přemysl Vecek                                 ..............................................

                                  

 

Starostka Obce: JUDr. Zuzana Zlatohlávková      ..............................................                           

                                           

                                                                                                                  

 

Seznam příloh (pouze k archivovanému originálu):

č. 1 – prezenční listina

č. 2 – přijatá usnesení

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018