Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne: 24.01.2013

 

Místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu ve Všestarech
Přítomni: Marika Čapková Dohnalová, Ing. Michal Derner (přítomen do 23:50), Ing. Vladimír Fof, Martin Hájek, Ing. Radek Jásenský, Josef Macháček, Ing. Milan Svoboda, Ing. Pavel Šandera, Přemysl Vecek, JUDr. Zuzana Zlatohlávková.

Omluveni: Jaroslav Došel, Vladimír Došel, MVDr. Michal Novák, Josef Pešek, Josef Václavík   

Zahájeno: 19:05 hod.

 

Předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo svoláno a uveřejněno v souladu se zákonem a jednacím řádem, přítomno je 10 zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné, bude následovat schválení programu, určení zapisovatele a volba návrhové komise. Rozprava bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť. Zápis z předchozího jednání byl vyhotoven, ověřen a je předložen k nahlédnutí.

 

Ing. Derner: Doplnění k minulému zápisu. K neziskovkám minule řekl: platí je člen – neplatí, není člen.

 

JUDr. Zlatohlávková: Vzhledem k tomu, že zde jsou zástupkyně maminek, které mají něco k zastupitelům vůči přijímání dětí do MŠ, tak si dovoluji navrhnout doplnění programu o bod 1a.

p. Macháček: Zařadit ještě dnes neziskovky do bodu různé.

 

Návrh programu

1.      Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

1a. Připomínky občanů – přijímací kriteria do MŠ

2.      Zápis o činnosti finančního výboru

3.      Zápis z jednání investičního výboru

4.      Zápis z jednání kulturního výboru

5.      Zápis výboru pro životní prostředí

6.      Správa silnic Královéhradeckého kraje – potřeba oprav 

7.      VH mikroregionu

8.      Revize nájemních smluv na nebytové prostory

9.      Vyhlášky obce – (zábor veřejného prostranství, poplatek ze vstupného)

10.  Změna zákona 172/1991 Sb. (zákon o přechodu některých věcí z majetku ČR do majetku obcí)

11.  Zpráva účetní obce

12.  Žádost komitétu na opravu památek 1866

13.  Lokalita Vít

14.  Různé

15.  Závěr

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 1/2013: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 24.01.2013

Hlasování o usnesení č. 1/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

1. Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

  • Jako zapisovatel určen Ing. Vladimír Fof

 

  • Do návrhové komise byli navrženi:  Ing. Michal Derner, p. Martin Hájek

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 2/2013: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 24.01.2013 návrhovou komisi ve složení: Ing. Michal Derner, p. Martin Hájek.

Hlasování o usnesení č. 2/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

  • Na ověřovatele zápisu byli navrženi: pí. Marika Čapková Dohnalová, Ing. Milan Svoboda

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 3/2013: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 24.01.2013  jako ověřovatele zápisu pí. Mariku Čapkovou Dohnalovou a Ing. Milana Svobodu.

Hlasování o usnesení č. 3/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

1a. Připomínky občanů – přijímací kriteria do MŠ

MUDr. Kloudová: Zase jsme tu kvůli školce. Škola změnila přijímací kritéria. Zastupitelům byla rozdána. Podle informací ze školy jsou kriteria nastavena správně, ten pocit my nemáme. Je volných 18 míst po zápisu do školy v obou školkách dohromady. Jenom v roce 2010 je narozených 19 dětí v našich obcích a další děti nebyly přijaty do školek již vloni. V druhém bodu přijímacích kriterií je upřednostněna spádovost školy (okolní obce) a s tím nesouhlasíme. Obec se má postarat především o své občany. Chceme poprosit zastupitele o přijetí stanoviska na změnu kriterií.

pí. Pánková: Proč dítě o 10dnů starší ze Střezetic (přelom srpen-září) má přednost před dítětem z našich obcí? Přijímací kritéria jsou špatně.

pí. Karlíková: Bodové hodnocení je špatně. Pokud naše dítě nedosáhne k 1.9. tří let, tak nemá šanci na umístění do MŠ.

pí. Pánková: Když bude150 dětí ve Všestarech starších, než moje 2,5leté, tak neřeknu ani slovo, ale proč bych měla dotovat 3leté dítě z Máslojed, nebo Čistěvsi, které nemá s naší obcí nic společného. Ať si dojdou na své zastupitelstvo, a tam to řeší.

MUDr. Kloudová: Kritéria jsou špatně nastavena. Ombucman vydal doporučení, kterým se škola neřídila.

Ing. Jásenský: Aby se pak nestalo, že nebude místo pro předškoláky.

MUDr. Kloudová: To se stát nemůže, ty jsou v kriteriích upřednostněny.

Ing. Derner: Téma je obtížné. Do kdy se to musí vyřešit? Teď nejsme schopni to vyřešit.

MUDr. Kloudová: Musí se to řešit co nejdříve, nejlépe teď.

JUDr. Zlatohlávková: Je to vměšování do záležitostí školy. Jenom postup, který byl zvolen, je nešťastný (kriteria nejprve zveřejněna na internetu).

MUDr. Kloudová: Jedna z učitelek ZŠ z Hradce má 4leté dítě ve školce.

pí. Karlíková: Učím v Svobodných Dvorech, ale dítě mě tam nevezmou. Nemáme tam trvalé bydliště.

pí. Pánková: Měly jsme za to, že nás minule paní zástupkyně pochopila a vyjde nám vstříc. Chápe, že není možno vyjít všem vstříc, ale proč jsou poškozováni místní občané.

Ing. Jásenský: S panem ředitelem si promluvím a zjistím jeho stanovisko.

JUDr. Zlatohlávková: Obávám se, že je to nesprávné řešení.

MUDr. Kloudová: Komunikace musí být. Mrzí nás, že tu dnes není zástupce školy.

Ing. Šandera: Nejsem pedagog, ale 2leté dítě je velká starost. Dítě postupně dospívá. Přednost by měly dostávat děti z našich obcí, ale ne přetlak 2letých dětí.

pí. Karlíková: Jde nám o to, aby v naší školce nezabíraly místo dětem našim děti přespolní.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 4/2013: Zastupitelstvo obce doporučuje vedení „Základní školy a mateřské školy, Všestary“, aby přehodnotilo kriteria pro přijímání dětí do MŠ tak, aby bylo reálně upřednostněno přijetí dětí z místních částí obce Všestary před dětmi z cizích obcí i u dětí, které v průběhu školního roku dosáhnou tří let.

Hlasování o usnesení č. 4/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Ing. Šandera: Jenom by rád řekl, že otevření další třídy školky není v současné době reálné.

Mgr. Frízlová: Omlouvá se, ale dříve nemohla přijít.

 

 

2. Zápis o činnosti finančního výboru

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.01.2013

Předkladatel: Ing. Svoboda, Ing. Skořepová, Mgr. Součková

 

Obsah: Finanční výbor zpracoval zprávu č. 3/2012 a zprávu č. 4/2012, zprávy tvoří přílohu.

 

Ing. Svoboda: Nejpodstatnější bod je sestavení rozpočtu, který je už schválený. Dalším bodem jsou smlouvy, které je potřeba revidovat, v ostatním odkazuji na písemné zprávy.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 5/2013: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávy finančního výboru.

Hlasování o usnesení č. 5/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

3. Zápis z jednání investičního výboru

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.01.2013

Předkladatel: Ing. Šandera, Ing. Hrouda, JUDr. Zlatohlávková, pan Štefanka, pan Pešek (omluven na jednání výboru)

 

Obsah: Členové investičního výboru Ing. Šandera a Ing. Hrouda zpracovali zprávu z jednání investičního výboru č. 4/2012. Zpráva má dvě části a tvoří přílohu. Poznámka za celý výbor: Prosíme zastupitele, aby si zprávu v celém rozsahu prostudovali, neboť poprvé se obec pokouší systematicky zmapovat stavby v obecním majetku a stanovit potřebu oprav, zároveň zpráva řeší již vynaložené náklady, obvykle jako předstupeň investic dalších.

 

Ing. Šandera: Všechny objekty, které spadají do vlastnictví obce, jsme prošli. V tabulce je navržené pořadí rekonstrukcí. Pokud by se podařilo na něco získat dotaci, tak je samozřejmé možné pořadí měnit. Jenom pro připomenutí: podřezání 1. stupně ZŠ, hostinec v Rosnicích, oprava střešního pláště ve Bříze čp. 54, zateplení a oprava střešního pláště MŠ Chlum, střecha na tělocvičně (případně i zateplení).

JUDr. Zlatohlávková: Dotační tituly na zateplení mají být vypsány v únoru.

Ing. Šandera: Nedávali jsme žádné termíny. Měsíc od měsíce uvidíme, co bude možné dělat. Něco počká, a něco nepočká.

 

Ing. Jásenský: Zastávka na Chlumu u kostela. Alespoň nějaký přístřešek, aby lidé nemokli.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 6/2013: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu č. 4/2012 investičního výboru, a to ze dnů 17.10.2012 a 19.11.2012.  

Hlasování o usnesení č. 6/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 7/2013: Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce zabezpečením projektové dokumentace pro stavební povolení pro zastávku u kostela na Chlumu.  

Hlasování o usnesení č. 7/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

4. Zápis z jednání kulturního výboru

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.01.2013

Předkladatel: Marika Čapková Dohnalová

Obsah: Kulturní výbor zpracoval z jednání zprávu č. 3/2012, 4/2012. Zprávy tvoří přílohu.

 

p. Macháček: Jak se dostat do zpravodaje mikroregionu?

pí. Čapková Dohnalová: Příspěvky se posílají na členy kulturního výboru. Nechtěli jsme, aby články byly stejné, jako u místního zpravodaje tak u zpravodaje mikroregionu. I tak, nám to bylo zkráceno.

JUDr. Zlatohlávková: Řeší se to postupně. Je zbytečné, aby stejné příspěvky byly na dvou místech.

Ing. Šandera: Přimlouval by se za to, aby bylo dáno na vědomí přispívajícím, že jejich příspěvek byl pro tisk zkrácen, nebo změněn.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 8/2013: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávy kulturního výboru.

Hlasování o usnesení č. 8/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

5. Zápis výboru pro životní prostředí

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.01.2013

Předkladatel: MVDr. Michal Novák, Jan Martínek, Martin Hájek

 

JUDr. Zlatohlávková: Výbor se věnuje především osazování alejí, dokončuje se alej mezi obcí Světí a místní částí Rozběřice.

 

 

6. Správa silnic Královéhradeckého kraje – potřeba oprav

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.01.2013

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: Dopis Správy silnic k obcí avizované potřebě oprav cest, které má Správa silnic ve správě. (1. Požadováno stržení krajnic a prohloubení příkopu směrem od Žižkovce k Rosnicím – realizováno 2012, stržení krajnic dohodnuto na místě – jaro 2013, 2. Požadováno odvodnění domu č.p. 6 Lípa – bude realizováno jaro 2013, 3. Požadována oprava propustku na silnici na Rozběřice – viz dopis obce) konstatováno, že propustek u Zámečnictví Došel není v havarijním stavu, je však třeba opravit jeho čelo a prostor před ním. Správa silnic konstatuje, že zatrubněná část propustku v současné době slouží jako dešťová kanalizace, neboť u silnice nejsou vpusti na odvodnění povrchových vod ze silnice, tedy opravy spadají do dispozičního práva obce.

 

p. Macháček: Strhávat krajnice je potřeba nejen u Rosnic. Jsou to např.: Bříza všemi směry, z Rosnic do Všestar, z Rozběřic na Hejcmanku,...

p. Vecek: Krajnice na Chlumu je potřeba taky strhnout a vyčistit.

JUDr. Zlatohlávková: Je potřeba říci přesně, co má obec požadovat, nechť zastupitelé přesně označí.

Ing. Derner: Stavte se na obci a namalujte, kde to má být.

Ing. Šandera: Na ten propustek ve Všestarech se musí nějaký odborník podívat - projektant.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 9/2013: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozsah potřeby oprav propustku a ukládá starostce zajistit potřebnou dokumentaci.

Hlasování o usnesení č. 9/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

7. Valná hromada mikroregionu

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.01.2013

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková, Ing. Vladimír Fof, Ing. Milan Svoboda

 

Obsah: Zastupitelstvem zvolení a na valné přítomní delegáti seznamují prostřednictvím zápisu z valné hromady zastupitelstvo s průběhem valné hromady. Zápis tvoří přílohu.

 

8. Revize nájemních smluv

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.01.2013

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: K opakovanému závěru finančního výboru jsou zastupitelstvu předloženy nájemní smlouvy, které je třeba podrobit revizi.

 

a) Vladimír Došel - posilovna

b) Zuzana Vaisová - cukrárna

c) Libor Sehnoutek - obecní les

d) Jan Macháček - klubovna

e) Královéhradecký kraj – archeopark

 

Probíhalo jednání ohledně jednotlivých smluv a jejich nedostatcích.

 

Ing. Derner: V podstatě jsou tedy problémy u všech smluv.

JUDr. Zlatohlávková: Není to udržitelný stav. Je potřeba revize všech smluv.

Ing. Derner: Pokud nebyl vyhlášen záměr, je potřeba ho vyhlásit.

 

Pověřujeme starostku revizí jmenovaných nájemních smluv.

 

 

9. Vyhlášky obce – zábor veřejného prostranství, poplatek ze vstupného

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.01.2013

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: V rámci navrhovaných změn byl zastupitelům zaslán návrh na přijetí nové vyhlášky o záboru veřejného prostranství, v návaznosti na ústní připomínku Ing. Jásenského a pana Peška při posledním jednání zastupitelstva je nanejvýš vhodné vyřešit i vyhlášku týkající se poplatku ze vstupného. Ve smyslu jednání zastupitelstva z 25.10.2011 (uvedeno pod bodem 8) jsou zastupitelé žádáni o nastudování návrhu vyhlášek.

 

Ing. Derner: Líbil se mu provedený rozbor. Navrhoval by zrušit uvedené stávající vyhlášky a nové nepřijímat.

Ing. Fof: U vyhlášek je problém v tom, kdo bude hlídat jejich dodržování.

p. Hájek: Obec by si měla ponechat určitou páku na ochranu veřejného prostranství.

p. Vecek: Uvažoval by o značkách omezujících parkování a vjezd náklaďáků v určitou hodinu. Viděl jsem to v některých vesnicích.

Ing. Šandera: Zjistit, zda to půjde takto udělat a potom rozhodnout.

JUDr. Zlatohlávková: Každý ze zastupitelů se podívá do příště alespoň na dvě obce. Abychom věděli, jak to dělají jinde.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 10/2013: Zastupitelstvo obce zrušuje vyhlášku obce Všestary č.5/2004 – o místním poplatku ze vstupného.

Hlasování o usnesení č. 10/2013: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

 

10. Změna zákona č. 172/1991 Sb. (zákon o přechodu některých věcí z majetku ČR do majetku obcí)

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.01.2013

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: Novelou zákona je stanoven termín přechodu majetku na stát (31.3.2013), a proto jsou všichni zastupitelé tázáni, zda je někomu znám historický majetek obce, který dosud není zapsán na listu vlastnictví obce k dodržení dikce zákona (zejména § 2c, § 8).

 

JUDr. Zlatohlávková: Pokud někdo o něčem ví, je potřeba dát to vědět a musí se to řešit co nejrychleji.

 

 

11. Zpráva účetní obce                           

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.01.2013

Předkladatel: Kristýna Posejpalová

 

Obsah:

a) Na základě novely zákona o obcích podléhá schválení účetní závěrka obce sestavená k rozvahovému dni.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 11/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje, že účetní závěrka bude schvalována spolu se závěrečným účtem.

Hlasování o usnesení č. 11/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

b) Účetní navrhuje zastupitelstvu obce delegovat pravomoc k přijímání rozpočtových opatření na radu obce v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) zákona o obcích. Při velké prodlevě by se obec mohla dostávat do problému s rozpočtovou kázní. Rada obce je přece jenom pružnější.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 12/2013: Zastupitelstvo obce deleguje pravomoc k přijímání rozpočtových opatření na radu obce v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 zákona o obcích a ukládá povinnost o každém rozpočtovém opatření informovat na nejbližším jednání zastupitelstva obce.

Hlasování o usnesení č. 12/2013: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

 

 

12. Žádost Komitétu na opravu památek 1866

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.01.2013

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: Komitét požádal o zařazení finanční částky 24 tis. Kč na opravu 2 pomníků do rozpočtu obce na rok 2013, žádost doručena těsně před vyvěšením rozpočtu, a proto Komitétu zaslána odpověď s tím, že bude rozhodnuto v r. 2013 a prostřednictvím rozpočtového opatření bude případně schválena výše částky. Navrhována oprava pomníků: ev.č. 33 rakouského ppor. Iviricha od 20. pěšího pluku, ev.č. 429 litinový kříž u společného hrobu a k požadavku obce doplnění 2 litinových křížů ve skupině pomníku u tzv. Šrámova kříže by bylo nutné ještě částku zvýšit.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 13/2013: Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 27 tis. Kč na opravu památek války 1866 ev.č. 33 rakouského ppor. Iviricha od 20. pěšího pluku, ev.č. 429 litinový kříž u společného hrobu a 2 litinových křížů ve skupině pomníku u tzv. Šrámova kříže po schválení rozpočtového opatření.

Hlasování o usnesení č. 13/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

 

13. Lokalita Vít

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.01.2013

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 Obsah: Osvětlení v tzv. lokalitě Vít ve Všestarech se probíralo již několikrát. Určitě nejen mě netěší, že se tam stále nesvítí. Na zasedání ZO 22.11.2012 bylo řečeno, kupní smlouvu na veřejné osvětlení neuzavřeme, dokud tam nebude zastavěnost více než 80%, ale svítit se tam musí. V tomto znění jsme poslali vyjádření i panu Vítovi.

JUDr. Zlatohlávková: Je pravda, že tam je tma jako v ranci.

p. Macháček: Proč přijímat usnesení, když už jsme na to jedno přijali?

Ing. Fof: Usnesení se týkalo převzetí, respektive nepřevzetí.

Ing. Derner: Usnesení by zde mělo přijít.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 14/2013: Zastupitelstvo obce souhlasí s připojením veřejného osvětlení v tzv. lokalitě Vít (p.č. 363/4 v k.ú. Všestary) po předložení platné revizní správy a souhlasí s jeho provozováním (tzn. úhradou el. energie a výměnou světelných zdrojů) obcí.

Hlasování o usnesení č. 14/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

14. Různé

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 24.01.2013

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

Obsah:

a) Prointepo – žádost Základní školy a Mateřské školy PROINTEPO s.r.o.:  IČ: 25263633 o příspěvek na neinvestiční výdaje na žáka, v roce 2012 schválen dar ve výši 5.000,- Kč. (usnesení 9/2012)

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 15/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje dar Základní škole a Mateřské škole PROINTEPO s.r.o.:  IČ: 25263633 ve výši 5.000,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 15/2013: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

b) Žádost o prodej lesa – Josef Havrda, bytem Probluz 16, Dolní Přím navrhuje odprodej pozemku ve vlastnictví obce do jeho vlastnictví a projednání žádosti na zastupitelstvu obce. Jedná se o les situovaný na pozemku 526 v k.ú. Rosnice o výměře 21.940 m2. V případě, že by zastupitelstvo rozhodlo o prodeji svého majetku, bylo by nutné nejprve vypsat záměr na prodej.

 

Zastupitelé se přiklánějí k názoru neprodávat a raději koupit jeho les a v tomto smyslu učinit nabídku.

 

c) Zateplení

1. Připravena projektová dokumentace na výměnu oken, zateplení a výměnu zdroje tepla budovy obecního úřadu (potřeba dopracovat projektovou dokumentaci = součást mandátní smlouvy), aktualizace energetického auditu.

2. Lze do vypsání výzvy připravit zateplení a výměnu oken na tělocvičně školy (oprava střechy by proběhla s touto akcí, energetický audit je zpracován).

U obou předpokládaná realizace v letošním roce.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 16/2013: Zastupitelstvo obce akceptuje nabídku na aktualizaci energetického auditu budovy obecního úřadu firmy Energy Benefit Centre za částku 15.125,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 16/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí možnost zateplení tělocvičny a souhlasí s tím, aby vedení obce v tomto jednalo.

 

Ing. Derner: Podmínky veřejného osvětlení, aby nebylo v každé části obce (nově vystavěné lokalitě) jiné.

 

d) Rámec pro Všestarské neziskovky

Ing. Šandera: Seznámil s návrhem nového rámce, který připravila komise: Ing. Jásenský, p. Macháček, Ing Šandera.

 

Po připomínkách zastupitelů bylo provedeno doplnění rámce.

Za člena pro rámec se považuje ten, kdo řádně platí příspěvky a má trvalé bydliště v místní části obce Všestary.

 

23:50 – odešel Ing. Derner

 

Při členství občana ve více místních spolcích, se příspěvek na tohoto člena bude dělit počtem organizací.

Příspěvek pro rok 2013 bude vypočítávat zastupitelstvem jmenovaný výbor  – Ing. Jásenský, p. Macháček, Ing. Šandera.

 

 

15. Závěr

Jednání ukončeno v 00:20 hod.

 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018