Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne: 23.06.2011

 

Místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu ve Všestarech
Přítomni: Marika Čapková Dohnalová, Jaroslav Došel, Ing. Michal Derner, Ing. Vladimír Fof, Martin Hájek (přítomen od 20:15 do 23:20), Ing. Radek Jásenský (přítomen do 22:10), MVDr. Michal Novák (přítomen od 20:03 do 21:50), Josef Pešek, Ing. Milan Svoboda, Ing. Pavel Šandera, Josef Václavík (přítomen do 22:25), JUDr. Zuzana Zlatohlávková (přítomna do 23:00).

Omluveni: Vladimír Došel, Josef Macháček, Přemysl Vecek.

Za OV Lípa:

Zahájeno:  19:05 hod

 

1. Zahájení, schválení programu

 

Předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo svoláno a uveřejněno v souladu se zákonem a jednacím řádem, přítomno je 10 zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné, bude následovat schválení programu, určení zapisovatele a volba návrhové komise. Rozprava bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť. Zápis z předchozího jednání byl vyhotoven, ověřen a je předložen k nahlédnutí.

 

Návrh programu

1.      Zahájení, schválení programu

2.      Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

3.      Kontrola usnesení

4.      Zprávy výborů

5.      Osadní výbor Lípa

6.      Věcná břemena

6.1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

6.2. Smlouva o zřízení věcného břemene v k.ú. Lípa

7.      Veřejnosprávní kontrola v Základní a mateřské škole Všestary

8.      Závěrečný účet obce a rozpočtové opatření

9.      Žádost o dotaci

9.1. Mateřská škola Chlum

9.2. Budova č.p. 35 (obecní úřad)

9.3. Zpráva o fyzické kontrole dotací Zateplení školy, zateplení školky 

9.4. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje JSDHO pro rok 2010 

10.  Dům č.p. 54 Bříza

11.  Dům č.p. 129 Všestary

12.  Zvoničky v místních částech

13.  Změna způsobu vytápění škola, školka, obecní úřad

14.  Žádosti spolků, farnosti

15.  Schválení faktur

16.  Závěr

 

JUDr. Zlatohlávková poděkovala všem, kteří se podíleli na uspořádání pouti ve Všestarech.

 

V pondělí proběhla hodnotící komise na vesnici roku, velké poděkování patří paní Šanderové jako knihovnici. Delegace přišla v počtu 10 lidí. Byly předloženy pamětní knihy, pohledy atd. Na veškeré projití 6 vesnic bylo cca 90 minut. Bylo sděleno, že obec se jmenuje Všestary, ale jedná o 6 místních částí, které jsme chtěli také ukázat, ale v čase 90 minut to není možné. Delegace prošla kolem školy a kostela, velmi se jim líbila myšlenka lesoparku.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 124/2011: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 23.06.2011

Hlasování o usnesení č. 124/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 Ing. Šandera – navrhuje opravu minulého zápisu: pakliže budeme projednávat bod, který „snese odklad“, navrhuje dobu 7 minut, pakliže bude zapotřebí obšírnější diskuse, navrhuje bod odložit na další zasedání zastupitelstva

 

 Ing. Šandera – navrhuje opravu v čl. 7.2. Smlouva o smlouvě budoucí s ČEZem, kdy tak jak to tam bylo napsáno vyšlo, že požadujeme min. 2.000,- Kč m2, což se vymyká realitě.

 má tam být následující: navrhuje pověření paní starostky na projednání ceny za 1 m2 ve smyslu dřívějšího usnesení ZO, kdy však celková cena za věcné břemeno neměla být menší než 2.000,- Kč.

 

Oprava zápisu z minulého zasedání 10 pro, proti 0, zdržel se 0. Zápis byl schválený.

 

 

2. Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

 • Jako zapisovatelka byla určena slečna Andrea Netušilová
 • Do návrhové komise byli navrženi p. Ing. Šandera, p. Ing. Svoboda

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 125/2011: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 23.06.2011 návrhovou komisi ve složení Ing. Šandera, Ing. Svoboda

Hlasování o usnesení č. 125/2011: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

 • Na ověřovatele zápisu byli navrženi p. Václavík, p. Pešek

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 126/2011: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 23.06.2011 jako ověřovatele zápisu  p. Václavík, p. Pešek

Hlasování o usnesení č. 126/2011: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

 

 

3.  Kontrola usnesení

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 23.6.2011

Předkladatel: kontrolní výbor

 

 Ing. Jásenský sdělil, že kontrolní výbor se usnesl, že předsedou výboru bude p. Macháček.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 127/2011: ZO souhlasí s návrhem na předsedu kontrolního výboru pana Josefa Macháčka.

Hlasování o usnesení č. 127/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

JUDr. Zlatohlávková sdělila, že potřebuje od kontrolního výboru zápisy. Jestli je zápis předtištěný a číslovaný a říká, že přílohou je kontrola usnesení, která byla předložena zastupitelstvu, tak to stačí. Kontrola usnesení je prvořadou činností kontrolního výboru.

 

4.  Zprávy výborů

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 23.6.2011

obsah: Zdvořilá žádost předsedům výborů o předložení zprávy

 

Finanční výbor – Ing. Milan Svoboda

Kulturní výbor – pí. Marika Čapková Dohnalová

Investiční výbor – JUDr. Zuzana Zlatohlávková 

Výbor za životní prostředí – MVDr. Michal Novák

 

Finanční výbor – sejdou se v první polovině července, aby proběhla kontrola, jak se čerpá dle rozpočtu, aby tato kontrola byla smysluplná.

Kulturní výbor – dnešního dne se uskutečnil výlet do Polska, jelikož byl v Polsku státní svátek, musel se vyřešit náhradní program.

Uzávěrka dalšího čísla zpravodaje je v polovině září.

Investiční výbor – jediné co není zcela splněné, je cesta v Rosnicích, ale příští týden, by se měla věc řešit.

VŽP – zpráva není předložena, ale stromy se sází.

 

 

5. Osadní výbor Lípa

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 23.6.2011

Předkladatel: Josef Štefanka, Radovan Dvořák, Jaroslav Matějka

 

obsah: Na Lípě byla dokončena stavba pergoly vedle hasičské zbrojnice. V termínu pouti ve Všestarech proběhlo sousedské posezení také na Lípě. Do budoucna osadní výbor Lípa avizuje pořádání této slavnosti na třetí víkend v měsíci červnu.

 

 

6. Věcná břemena

6.1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 23.6.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: V souladu s dohodnutým postupem (dohodnut text smlouvy) s ČEZ Distribuce a.s. (zastoupená firmou PEN – projekty energetiky s.r.o.) byl předložen návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Předmětem smlouvy je přeložka nízkého napětí v lokalitě V10 tzv. FATO. Smlouva viz příloha, zejména nákres přeložky. Podle posledního jednání zastupitelstva bylo úkolem starostky sjednat výši odměny za zřízení věcného břemene, když původně byla navrhována částka 1.000,- Kč.

 

-          Dnes přišel nový návrh smlouvy na částku 8.800,- Kč.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 128/2011: ZO souhlasí s předloženým návrhem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. EP-12-20011469/VB/01.

Hlasování o usnesení č. 128/2011: pro10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

6.2. Smlouva o zřízení věcného břemene v k.ú. Lípa

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 23.6.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Návrh smlouvy byl obci doručen těsně před přípravou důvodové zprávy a protože dne 26.5.2011 jsme usnesením č. 108/2011 schválili smlouvu o zřízení věcného břemene na p. p. č. 302 je nutné návrh smlouvy prověřit. 

 

JUDr. Zlatohlávková – Posledně byla schválena smlouva o zřízení věcného břemene na pozemek č. 302 v k.ú. Lípa.  Byl doručen nový návrh smlouvy, kde se říká, že se zřizuje věcné břemeno pro ty samé pozemky, ale na základě jiného geometrického plánu a píše se k pozemkové parcele 302, ale ve smlouvě je napsáno k pozemkové parcele č. 302 a 236/9, tedy ke dvěma pozemkům, cena zůstala stejná, ale je jiný geometrický plán. Bude zapotřebí toto vysvětlit.

 Ing. Šandera - Jestli to vysvětlí tak, že bude smlouva odpovídat smlouvě o smlouvě budoucí, tak není důvod to nepřijmout.

 

Bude projednáno na příštím zasedání zastupitelstva obce.

 

 

7. Veřejnosprávní kontrola v Základní a mateřské škole Všestary

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 23.6.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Původní požadavek na audit u příspěvkové organizace Základní a mateřská škola Všestary byl následně starostkou změněn na rozsah provedení – veřejnoprávní kontrola, kontrolou byla pověřena v souladu s usnesením č. 59/2011 Ing. Marie Suková. Kontrola byla ukončena 13.6.2011, s jejím výsledkem byla seznámena rámcově rada obce, nebyl dosud s výsledkem seznámen finanční výbor. Z výsledku kontroly lze shrnout, že zřizovací listina vykazuje nedostatky, v příspěvkové organizaci nejsou přijímána rozpočtová opatření, tedy není dodržován zastupitelstvem schválený rozpočet školy, ekonomické vedení školy je nehospodárné a bude třeba přijmout opatření k nápravě. 

 

JUDr. Zlatohlávková: Ve škole bylo sděleno, že jsou odpovědni obci a jsou napojeni na rozpočet obce. Audit na obci nám vytýkal, že nedodržujeme schválený rozpočet. Škola má rozpočet schválený ZO. Škola sama si ho nesmí upravovat. Zpráva zjistila, že není dodržován rozpočet. Tady se vztahuje malý rozpočtový zákon. Bude zapotřebí určit pravidla a vyhotovit směrnici. Zprávu vyhotovila paní Suková, která byla doporučena Komorou auditorů a JUDr. Zlatohlávková je velmi ráda, že zpráva byla vyhotovena do konce června. Snaží se najít nějakou cestu, pochopila však, že řízení je neekonomické a mělo by se toto sjednotit do jednoho místa. Zřizovací listina vykazuje nedostatky a bude se muset přepracovat.

Ing. Svoboda: se táže, zda směrnice by neměla být součástí zřizovací listiny, JUDr. Zlatohlávková odpověděla, že nikoli.

Ing. Šandera: táže se, zda překročili rozpočet, sděleno, že nikoli.

Ing. Derner: celková suma, která šla z obce do školy, překročena nebyla. Závěrečný účet obce byl schválen.

JUDr. Zlatohlávková: zřizovací listina vypadá tak, že má několik dodatků.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 129 /2011: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o provedené veřejnosprávní kontrole v Základní a mateřské škole Všestary a pověřuje finanční výbor jejím rozborem. Zastupitelstvo obce ukládá vedení obce připravit návrh nové zřizovací listiny a v případě potřeby vydat směrnice.  

Hlasování o usnesení č. 129/2011: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

8. Závěrečný účet obce a rozpočtové opatření

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 23.6.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

8.1. Závěrečný účet

obsah: V souladu s ustanovením § 84 zákona o obcích je předložen zastupitelstvu ke schválení závěrečný účet hospodaření obce. Závěrečný účet byl zveřejněn vyvěšením na úřední desce, umožněno nahlédnutí do výkazů, stejně jako do výkazů o plnění rozpočtu. Součástí závěrečného účtu byly údaje o hospodaření příspěvkové organizace – Základní a mateřské školy Všestary. Obec již přijala tato opatření: doložila inventurní rozdíly a byly proúčtovány do 31.3.2011, provedla vypořádání odměn, finanční výbor byl pověřen kontrolou rozpočtových opatření, zajištěna směrnice pro časové rozlišení.

 

Přestávka 20:05 – 20:15 hodin.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 130/2011: Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že závěrečný účet obce byl vyvěšen fyzicky na úřední desce obecního úřadu a zároveň v elektronické podobě od 8.6. do 23.6.2011. Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet za rok 2010 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 s výhradou nedostatků ve zprávě uvedených a bere na vědomí, a to s výhradou nedostatků ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření: Odstranit dle „Zprávy o výsledku přezkoumání obce za rok 2010“.

-          Část D (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.

1. Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) členům zastupitelstva chybně krácena odměna při skončení funkčního období, opravit tento rozdíl do nejbližšího období (opraveno do mezd za měsíc březen)     zodpovídá: účetní obce Jitka Kolovratníková   

2. Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) na účtech časového rozlišení opravit jeho výši

 termín: 30.6.2011                  zodpovídá: účetní obce Jitka Kolovratníková

 na dohadných účtech doúčtovat do správné výše dotace vztahující se k akci „Zateplení a výměna oken budovy 2. stupně ZŠ Všestary“ a „Energeticky úsporná opatření mateřské školy Všestary“

            termín: 30.6.2011                   zodpovídá: účetní obce Jitka Kolovratníková

-          Část D (§ 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

1. zjištěné rozdíly na stavech majetku a závazků proúčtovat do účetního období, ve kterém jsou zjišťovány – rozdíly roku 2010 proúčtovat na SU 408

termín: do 30.6.2011              zodpovídá: účetní obce: Jitka Kolovratníková          

2. finanční hospodaření obce provádět se schváleným rozpočtem, rozpočtová opatření provádět průběžně

termín: do 30.6.2011             zodpovídá: účetní obce Jitka Kolovratníková

Hlasování o usnesení č. 130/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

8.2. Rozpočtové opatření

Obsah: Zastupitelstvo obce přijímá následující rozpočtové opatření

 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 4

Zvýšení na straně příjmů

§          pol.                             Kč v tis.

            1334                           16,-                 příjem za odnětí půdy

1341                           10,-                 poplatek ze psů

3632    2111                              4,-                 poplatek z hrobů

Příjmy                                    30,-

 

zvýšení na straně výdajů

§          pol.                             Kč v tis.

3612    5171                           300,-              bytové hosp. - opravy Bříza

6171    5171                           160,-              opravy na OÚ, zasedačka

Výdaje                                                   460,-

 

Schválení rozpočtového opatření č. 4:

                                                             zvýšení na straně příjmů o           30.000,-- Kč

                                                             zvýšení na straně výdajů o         460.000,-- Kč

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11

Návrh usnesení č. 131/2011: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4 – zvýšení na straně příjmů o 30.000,- Kč a zvýšení na straně výdajů o 460.000,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 131/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

9. Žádosti o dotaci

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 23.6.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

9.1. Mateřská škola Chlum

Obsah: Investiční výbor provedl rekapitulaci stavu (viz příloha zápis z jednání investičního výboru) a v případě, že zastupitelstvo rozhodne o podání žádosti o dotaci, jsou nezbytné další kroky: zbavit budovu vlhkosti, vypracovat projekt zateplení, zadat zpracování energetického auditu, zajistit vyjádření Magistrátu města Hradec Králové, zajistit firmu na zpracování žádosti.

 

-          Bude zapotřebí si rozmyslet mechanismus, pokud to bude nějak rozběhnuté tak, jak v tom pokračovat. Investiční výbor vypisoval zadávací řízení a vyhodnocoval, ZO musí vyvinout maximální snahu, jak pokračovat dál.

-           Ing. Fof se táže, zda se nepropásne nějaký termín, JUDr. Zlatohlávková odpovídá, že pravděpodobně ano. Předpokládám, že dotace se vypíše v půli srpna. Na zateplení jsou připraveny MŠ Chlum a OÚ Všestary. Ing. Hrouda se nabídl, že dokáže vypracovat projekt na zateplení MŠ Chlum a OÚ Všestary.

-          Na investičním výboru se rozdaly úkoly, rada navrhla zatím pouze výměnu oken.

-          Ing. Hrouda sdělil, že před zateplením by se budova měla podřezat.

-          Ing. Šandera – dělat fasádu a nemít v pořádku spodek stavby a střechu je nesmysl. V podstatě, jestli máme omezené množství finančních prostředků, tak bych se přiklonil k možnosti budovu podříznout. A poté navrhuje vyměnit okna.

-          p. Pešek navrhuje v první řadě podříznout, protože pokud vyměníme okna, a nebude budova podříznutá, bude to ještě horší

-          JUDr. Zlatohlávková – dotační titul se bude vypisovat za cca měsíc. Navrhuje, pokud bychom byli úspěšní s projektem, prodloužit lhůtu realizace a zkusit podříznout a poté vyměnit okna.

-          Ing. Derner – navrhuje o prázdninách podříznout školku a poté se uvidí, zda budeme úspěšní s dotacemi, pak by se vyměnili okna. Okna se dají vyměnit i za provozu.

-          Ing. Jásenský navrhuje, aby se udělal energetický audit.

-          JUDr. Zlatohlávková: v prvé řadě sehnat ještě před prázdninami někoho, kdo budovu MŠ podřízne, audit by měl být hotový do konce července. Projektanta a auditora budu muset vybrat z volné ruky.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 132/2011: ZO souhlasí s podřezáním objektu MŠ na Chlumu a pověřuje paní starostku oslovením minimálně 3 dodavatelů na tyto práce. Na základě předložených nabídek pověřuje radu obce výběrem vítězné firmy. Na základě výběru dodavatele ZO pověřuje starostku obce uzavřením smlouvy o dílo.

Hlasování o usnesení č. 132/2011: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 133/2011: ZO souhlasí s předloženou cenovou nabídkou pana Ing. Hroudy na projektovou dokumentaci na zateplení školky na Chlumu ve výši 34.800,- Kč. Dále souhlasí s cenovou nabídkou na energetický audit pana Ing. Štěchovského ve výši 30.000,- Kč. Pověřuje paní starostku uzavřením smluv o dílo na tyto práce.

Hlasování o usnesení č. 133/2011: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 134/2011: ZO pověřuje paní starostku zajištěním firmy, která zpracuje žádost o dotaci na zateplení MŠ na Chlumu a vystavením objednávky na tyto práce.

Hlasování o usnesení č. 134/2011: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

JUDr. Zlatohlávková dává ke zvážení, zda by nebylo od věci podat žádosti dvě.

 

 

9.2. Energeticky úsporná opatření budovy Obecního úřadu Všestary

Obsah: Investiční výbor provedl rekapitulaci stavu (viz příloha zápis z jednání investičního výboru) a v případě, že zastupitelstvo rozhodne o podání žádosti o dotaci, jsou nezbytné další kroky: vypracovat projekt zateplení, zadat zpracování energetického auditu, stavební povolení na zateplení a výměnu oken je v právní moci a je platné, zajistit firmu na zpracování žádosti. Za vytápění úřadu akumulačními kamny, temperování archivu a příležitostného vytápění zasedací a obřadní místnosti, také temperování hasičské klubovny v suterénu zaplatila obec 100 tis. Kč. S ohledem na tuto skutečnost se zdá vhodné změnit zdroj vytápění na zdroj, který se dá lépe regulovat, a to již s ohledem na případnou budoucí vestavbu dvou malometrážních bytů v podkroví obecního úřadu. Zateplení by bylo projektováno jako schránka, do které bude možné případně bez ohrožení dotačního titulu (udržitelnost projektu) vložit modul = malometrážní byty.

 

-          Ing. Šandera: nevím, jestli na střechu pamatovalo stavební povolení.

-          Ing. Derner: jakmile se zasahuje do statiky, je potřeba stavební povolení

-          p. Pešek navrhuje, že se můžeme rozhodnout, zda to budeme dělat v případě, že bychom na dotace nedosáhli.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 135/2011: ZO souhlasí s předloženou cenovou nabídkou pana Ing. Hroudy na projektovou dokumentaci na zateplení OÚ Všestary ve výši 41.400 ,- Kč. Dále souhlasí s cenovou nabídkou na energetický audit pana Ing. Štěchovského ve výši 30.000 ,- Kč. Pověřuje paní starostku s uzavřením smluv o dílo na tyto práce.

Hlasování o usnesení č. 135/2011: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 136/2011: ZO pověřuje paní starostku zajištěním firmy, která zpracuje žádost o dotaci na zateplení OÚ Všestary a vystavením objednávky na tyto práce.

Hlasování o usnesení č. 136/2011: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

9.3. Zpráva o fyzické kontrole dotací zateplení školy, zateplení školky

Obsah: Fyzická kontrola probíhala v pátek 17.6.2011. Fyzickou kontrolou obou dotačních titulů se Státní fond životního prostředí přesvědčil, že díla nevykazují rozpor mezi žádostí a zhotovením. Změny v projektu na škole byly řádně ohlášeny. Zároveň na účet obce byla připsána částka dotace na zateplení školky ve výši 168.353,05 Kč + 2,862.001,85 Kč = 3,030.354,90 Kč.

 

-          Přítomny byly oba stavební dozory, p. Kunc byl na střeše a na půdě ve škole, vše řádně odkontroloval.

-          Ing. Derner se táže, zda se musí něco z dotací vracet, JUDr. Zlatohlávková sdělila, že zatím ne.

 

 

9.4. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje JSDHO pro rok 2010

obsah: Královéhradecký kraj zaslal návrh smlouvy na uzavření dodatku ke smlouvě o dotaci v požární ochraně.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 137/2011: Zastupitelstvo obce akceptuje Královéhradeckým krajem IČ: 70889546, zaslaný návrh „Dodatku č. 1 ke smlouvě č. RR/2010/082-SDH/MV/3 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2010 ze dne 9.12.2010 (dále jen „smlouva o poskytnutí dotace)“ a pověřuje starostku jeho podpisem.

Hlasování o usnesení č. 137/2011: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

10. Dům č.p. 54 Bříza

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 23.6.2011

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

obsah: Rekapitulace stavu. Při opravě bytu a napojování dešťových svodů shledáno, že neexistuje dešťová kanalizace a koupelny jsou zčásti svedeny do žumpy a zčásti do trativodu, který není funkční. Odkopáno okolo domu pro drenáž a položení dešťové kanalizace. Rozsah prací je svým způsobem dostačující jako příprava pro provedení izolace proti vlhkosti. Odhadovaná cena izolace 220.000,- Kč (cena s 10% DPH). Bylo přijato usnesení o tom, že se má provést odizolování. Práce se blíží ke konci. Mezi tím bylo rozhodnuto o napojení domu na veřejný vodovod. Jaké bylo překvapení, když paní starostce bylo na VAKu sděleno, že přípojka do domu už je přivedena a není potřeba to tedy řešit různými povoleními.

 

Komentář: JUDr. Zlatohlávková: usnesením č. 106/2011 rozhodnuto dům podřezat, rada obce měla pochybnosti, zda zbytky izolace nejsou funkční, a proto odložila výběr firmy na podřezání. Nabídky obstarány 3, a to:

 • Ing. Karel Žáček, IČ: 43474438        částka: 173,661,40 Kč
 • M STAV s.r.o., IČ: 26003589            částka: 180.977,47 Kč
 • Oldřich REK, IČ:12976407               částka: 183.613,87 Kč

Zjištění starostky s nezávislým konzultantem: zbytky izolace pocházejí s velkou pravděpodobností z doby výstavby domu, lepenka se po odlomení lehce rozemne mezi prsty, jedná se patrně o původní pískovanou lepenku ošetřenou asfaltovým nátěrem. Zastupitelstvo tedy musí přijmout rozhodnutí o dalším postupu prací.

Návrh na zhotovení projektové dokumentace na čističku pro 16 ekvivalentních obyvatel podal Ing. Josef Javůrek, a to včetně vyjádření a s doložkou možnosti jednání o ceně. Předběžně 20.400,- Kč.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 138/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje nejlevnější předloženou nabídku Ing. Karla Žačka, IČ:43474438 v částce 173.661,40 Kč na podříznutí čp. 54 Bříza a pověřuje starostku uzavřením smlouvy o dílo.

Hlasování o usnesení č. 138/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

 

Dokončeno napojení na dešťovou kanalizaci, příprava domovní ČOV, připraveno dokončení úprav v bytě, a proto na místě připravit vyhlášení záměru na pronájem bytu.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12

Návrh usnesení č. 139/2011: Zastupitelstvo obce pověřuje vedení obce prověřením potřeby zpracování projektové dokumentace pro účely vodoprávního řízení, v kladném případě pak zadáním projektu dle nabídky Ing. Javůrka a pověřuje paní starostku dojednáním ceny.

Hlasování o usnesení č. 139/2011: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

V 21:50 hodin odešel MVDr. Novák

 

-          Ing. Šandera navrhuje, aby byla nájemní smlouva uzavřena na dobu určitou.

-          Ing. Derner navrhuje, aby smlouva byla uzavřena na 10 let.

-          p. Došel navrhuje, aby smlouva byla uzavřena na 5 let a pokud by nebyl problém, může se smlouva prodloužit.  

-          JUDr. Zlatohlávková: bylo zjištěno, že se na domě loupou okna a zřejmě bude zapotřebí je natřít.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 140/2011: Zastupitelstvo obce  vyhlašuje záměr na pronájem v domě čp. 54 v k.ú. Bříza. Nájemné 5.000,- Kč bez energií na dobu určitou 5 let s možností ukončit nájem dohodou.

Hlasování o usnesení č. 140/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

V 22:10 hodin odešel Ing. Jásenský

 

 

11. Dům č.p. 129 Všestary

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 23.6.2011

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

obsah: Na zveřejnění záměru se dosud nikdo nepřihlásil. Navrhuji snížit částku požadovaného nájemného. Dům není pronajímán již rok. Návrhy na řešení jsou očekávány.

 

p. Osond se táže, zda došlo na nemovitosti k nějakým opravám. Sděleno JUDr. Zlatohlávkovou, že nikoli. Pan Osond upozornil, že když ta nemovitost je po určitých opravách /např. nová koupelna, WC/, bude se pronajímat lépe. Sdělil, že nejdražší barák je prázdný barák.

JUDr. Zlatohlávková upozornila, že si to představuje tak, že částka z pronájmu se použije do oprav nemovitosti.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 141/2011: Zastupitelstvo obce vyhlašuje záměr pronajmout dům č.p. 129 ve Všestarech s minimálním podáním nájemného 6.000,- Kč bez energií, na dobu určitou 5 let s možností ukončit nájem dohodou.

 Hlasování o usnesení č. 141/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

12. Zvoničky v místních částech

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 23.6.2011

Předkladatel: Jaroslav Došel

 

obsah: Zvonička na Chlumu – přemístit na obecní pozemek, a to ve spolupráci s obcí. Zvonička v Rosnicích – zastupitelé a místní občané, nechť rozhodnou o její další případné podobě, zvonička ve Bříze  zastupitelé a místní občané, nechť rozhodnou o její další případné podobě.

 

-          Zvoničky /Bříza, Rosnice/ jsou udělány z původních stožárů a opravovat je nemá smysl.

-          p. Došel: mluvil s p. Dolanou /vojáci zajišťující bitvu 1866/ byl zklamaný, že nedostali žádný příspěvek.

-          Ing. Derner: pěšímu pluku jsme nedali nikdy nic, možná proto, že si třeba nepožádali.

-          Ing. Šandera: jestliže tu byli a něco předvedli, měli by něco dostat. Formuloval bych příspěvek jako poděkování za účast na našich kulturních akcích.

-          p. Hájek: myslím, že když je akce na Chlumu „bitva“ dostanou nějaký příspěvek na benzín a stravu.

 

V 22:25 hodin odešel p. Václavík

 

-          Hydrant v ulici naproti Šanderovým je zastavěný a bude potřeba, aby k němu byl přístup.  

JUDr. Zlatohlávková poprosila pana Ing. Štuse, aby jí začátkem září upozornil e-mailovou korespondencí na kontrolu hydrantů v obci.

 

-          Ing. Šandera navrhuje, zda by se takový stan, jako byl nyní na pouti neměl koupit než platit za pronájem.

-          Ing. Derner se táže, kde se případně takový stan skladoval, bylo sděleno, že v sokolovně.

 

Doplnění Ing. Fof: následně po kontrole zvoniček zjištěn havarijní stav stožáru na požární hadice v Rozběřicích – uhnilé uchycení stožáru u země.

 

p. Osond: celá vrchní část se dá sejmout a jde pouze o cca 1 m konstrukce + část, která je pod zemí.

Ing. Derner upozorňuje, že stožár je blízko garáže. Je to v místě, kudy vede chodník, a není to zrovna šikovné místo a přimluvil by se pro odsun na jiné místo.

p. Došel: pokud by se to dalo na packy a zakotvilo na kotvy, tak stožár může zůstat tam, kde je, bylo by to jednodušší, pokud by se stožár přesouval jinam, bude zapotřebí vykopat díru.

 

p. Osond: Je smutné, že v Rozběřicích nefunguje zvonička tak, jak má a nejde zazvonit.

p. Osond: Vznesl dotaz na JUDr. Zlatohlávkou, kdy se rozhodne, že bude zvonička fungovat tak jak má. Je smutné, že p. Benešovi nešlo zazvonit. Nyní zemřel p. Skořepa, rod Skořepů je v Rozběřicích 300 let a nešlo mu také zazvonit. Pan Osond sdělil, že byl za panem Hejcmanem, který zvoní a ten mu řekl, že zvon neustále naráží do konstrukce.

JUDr. Zlatohlávková: Poprosila jsem pana Došela, před třemi měsíci, aby zkontroloval zvoničky, přišlo to na přetřes na dnešním zasedání. Zvonička se dělala ještě za pana Macháčka, který to přebíral. Já tu řeším pouze následek, nehlídala jsem to a nebyla jsem u toho, když se poprvé zvonilo. Nikoho totiž nenapadlo, že by se mohlo udělat něco jako zkouška zvoniček, takže se to zjistilo ve chvíli, kdy byl první pohřeb. Z toho, co předložila firma VOLTR, ta to rozebrala, nová je pouze stříška, nové je dřevěné rameno, které bylo předtím prohnilé, to se říká kozlík, nové je uchycení na řemínku a celé to bouchá do železného kruhu, které je pod tou stříškou. Poté jsem se domluvila s panem Došelem, že si půjčíme plošinu a prohlídne se to, aby se to uzpůsobilo.

 

JUDr. Zlatohlávková předala řízení schůze zastupitelstva Ing. Fofovi a v 23:00 odešla paní starostka z důvodu nevolnosti.

 

 

13. Změna způsobu vytápění škola, školka, obecní úřad

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 23.6.2011

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

obsah: Vzhledem k vysokým nákladům na vytápění obecního úřadu, školky i školy je potřeba to řešit.

O sto tisících za vytápění budovy OÚ již byla řeč výše. Jde o to, zda nenechat zpracovat projektovou dokumentaci a být připraveni na vhodný dotační titul. Nabídka Ing. Hroudy je v příloze.

Při zateplení ZŠ a MŠ s jídelnou bylo počítáno s úsporami za energie. Bohužel s ohledem na počet oprav akumulačních kamen v mateřské školce a školní jídelně ve Všestarech je třeba uvažovat o změně způsobu vytápění rovněž ve školce. Plynové kotle ve škole jsou z roku 1998 (kolaudace bazénu) a jejich výkon je již nevyhovující, přes jejich funkčnost. Máme informaci, že pro výměnu kotlů starších deseti let je možné dostat dotaci. I zde je nabídka Ing. Hroudy viz příloha.

 

Přeloženo k projednání na příštím zasedání zastupitelstva

 

 

14.  Žádosti spolků, farnosti

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 23.6.2011

Předkladatel:  JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

SDH Rozběřice žádá o povolení vybudovat zpevněný chodník k hasičské zbrojnici v Rozběřicích ve stejném provedení jako je již stávající dlažba.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8

Návrh usnesení 142/2011: ZO povoluje SDH Rozběřice vybudování zpevněného chodníku k hasičské zbrojnici za podmínek uvedených v jejich žádosti.

Hlasování o usnesení č. 142/2011: Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

SDH Bříza žádá o příspěvek ve výši 4.000,- Kč na úhradu divadelního představení při příležitosti pořádání dětského dne ve Bříze. Žádost je v souladu s rámcem podpory spolků.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 143/2011: Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši  4.000,- Kč SDH Bříza na úhradu divadelního představení

Hlasování o usnesení č. 143/2011: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Žádost o příspěvek na opravu travnaté plochy hřiště pro Nohejbal klub Bříza ve výši 1.400,- Kč mimo program Všestarské neziskovky. Povrch byl zničen v důsledku velmi špatných klimatických podmínek před zahájením turnaje.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 144/2011: ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku Nohejbalovému klubu Bříza 1.400,- Kč na opravu travnatého povrchu hřiště ve Bříze.

Hlasování o usnesení č. 144/2011: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

TJ Sokol Všestary žádá o finanční příspěvek na nákup antuky ve výši 20.000,- Kč. Antuka naposledy nakoupena v r. 2007.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 145/2011: ZO schvaluje příspěvek na nákup antuky ve výši 20.000,- Kč pro TJ Sokol Všestary.

Hlasování o usnesení č. 145/2011: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Farnost Všestary žádá o příspěvek na opravy v Kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech. Farnost žádá o zvážení výše příspěvku.

V rozpočtu obce počítáno na opravy kostelů s částkou 30.000,- Kč.

 

-          Ing. Derner – bude se v kostele dělat nová elektroinstalace, zřejmě bude část rekonstrukce kryta z dotací. Rekonstrukce bude stát cca 400.000,- Kč.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 146 /2011: ZO souhlasí s příspěvkem ve výši 50.000,- Kč Farnosti Všestary na opravy Kostela Nejsvětější Trojice ve Všestarech.

Hlasování o usnesení č. 146/2011: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

15. Schválení faktur

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 23.6.2011

Předkladatel:  Ing. Vladimír Fof

 

 • ARCHITEP s.r.o., IČ: 25951745 vyúčtoval 11.900,- Kč - doplatek za dokumentaci – změna č. 2 územního plánu (částka 47.600,- Kč byla uhrazena v roce 2008)
 • Miroslav Borys, IČ: 72886935 vyúčtoval 5.400,- Kč za výrobu cedulí – zákaz vstupu psů
 • Jaroslav Došel, IČ: 10468510 vyúčtoval za opravu multikáry, úpravu Felicie, výrobu kanálových roštů, opravu vrat částku 39.403,20 Kč
 • Ing. Marie Suková, IČ: 14558289 vyúčtovala za veřejnosprávní kontrolu v ZŠ částku 10.000,- Kč.
 • Dále předložena rekapitulace opravy prostor na obecním úřadě.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 147/2011: ZO schvaluje úhradu předložených faktur:

ARCHITEP s.r.o., IČ: 25951745 – částka 11.900,- Kč – (doplatek za dokumentaci – změna č.2 územního plánu (částka 47.600,- Kč byla uhrazena v roce 2008)), Miroslav Borys, IČ: 72886935 - částka 5.400,- Kč (za výrobu cedulí – zákaz vstupu psů), Jaroslav Došel, IČ: 10468510 (za opravu multikáry, úpravu Felicie, výrobu kanálových roštů, opravu vrat) částku 39.403,20 Kč, Ing. Marie Suková, IČ: 14558289 (za veřejnosprávní kontrolu v ZŠ) částku 10.000,- Kč, Dále předložena rekapitulace opravy prostor na obecním úřadě.

Hlasování o usnesení č. 147/2011: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

23:20 odešel p. Hájek a jednání bylo ukončeno pro malý počet zastupitelů

 

 

16. Závěr

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 23:20 hodin.

 

Zapsala: Andrea Netušilová                                   ..............................................

 

 

Ověřovatelé:  Josef Václavík                                  ..............................................                          

                      

 

                      Josef Pešek                                       ..............................................

                                 

 

Starostka Obce: JUDr. Zuzana Zlatohlávková      ..............................................                           

                                                                                                                                                              

Seznam příloh (pouze k archivovanému originálu):

č. 1 – prezenční listina

č. 2 – přijatá usnesení

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018