Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne: 23.05.2013

 

Místo konání: Zasedací místnost budovy Obecního úřadu ve Všestarech
Přítomni: Ing. Michal Derner (přítomen od 19:15), Vladimír Došel, Ing. Vladimír Fof, Martin Hájek, Josef Macháček, Josef Pešek, Ing. Milan Svoboda, Ing. Pavel Šandera, Josef Václavík, JUDr. Zuzana Zlatohlávková.

Omluveni: Marika Čapková Dohnalová, Jaroslav Došel, Ing. Radek Jásenský, MVDr. Michal Novák, Přemysl Vecek.

 

Zahájeno: 19:00 hod.

Zasedání zastupitelstva Obce Všestary zahájila starostka JUDr. Zuzana Zlatohlávková, přivítala přítomné a pověřila vedením zasedání místostarostu Ing. Vladimíra Fofa (dále „předsedající).

 

Předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo svoláno a uveřejněno v souladu se zákonem a jednacím řádem, přítomno je 9 zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné, bude následovat schválení programu, určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. Rozprava bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť. Zápis z předchozího jednání byl vyhotoven, ověřen a je předložen k nahlédnutí.

 

Návrh programu

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení
 4. Připomínky občanů
 5. Zpráva z zady obce
 6. Vyhláška na zábor veřejného prostranství – značky
 7. Rozpočtové opatření
 8. Hřbitovní zdi Chlum a Všestary
 9. Energeticky úsporná opatření budovy MŠ Chlum
 10. Věcná břemena
 11.  Žádosti spolků
 12.  Schválení faktur
 13.  Informace

14.   Závěr

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9

Návrh usnesení č. 52/2013: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 23.05.2013

Hlasování o usnesení č. 52/2013: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

2. Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

 • Jako zapisovatelka určena slečna Andrea Netušilová
 • Do návrhové komise byli navrženi: Ing. Svoboda a pan Macháček

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 53/2013: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 23.05.2013 návrhovou komisi ve složení Ing. Svoboda a pan Macháček.

Hlasování o usnesení č. 53/2013: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 • Na ověřovatele zápisu byli navrženi: pan Vladimír Došel, pan Pešek

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 54/2013: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 23.05.2013  jako ověřovatele zápisu pan Vladimír Došel, pan Pešek.

Hlasování o usnesení č. 54/2013: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Bez námitek k minulému zápisu.

 

 

3. Kontrola usnesení

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 23.05.2013

Předkladatel: Josef Macháček

 

V 19:15 se dostavil pan Ing. Derner.

 

p. Macháček zrekapituloval stav usnesení podle čísel, které jsou doplněny, ale nemá připraven jejich obsah.

JUDr. Zlatohlávková: Na minulé jednání zastupitelstva obdrželi zastupitelé doplněná usnesení. Navrhuje, aby se to stejně tak připravilo na příští zasedání.

Ing. Šandera: Všechna usnesení nemáme určitě v hlavě, co a jak a kde, dovolil si navrhnout jednu věc. Když by někdy byla kontroverze mezi vedením úřadu a komisí, tak aby se to předložilo na zastupitelstvu, a zastupitelstvo se s tím pak bude muset vypořádat.

Ing. Fof: Navrhl, aby usnesení, která budou kontroverzní, se dopředu připravila na příští zasedání zastupitelstva.

 

 

4. Připomínky občanů

 

Ing. Šandera: Připomínka k přístupu vedení obce a rady obce k jednotlivým místním částem obce Všestary a spolkům v nich působících. Tento přístup bych nazval dvourychlostním. Vyřizování akcí v některých místních částech obce a vyřizování žádostí některých spolků jdou na svět pozoruhodně rychle v jiných částech obce a u jiných spolků zase pomalu a s průtahy. Rychlost vyřizování je někdy spojena s osobou, která tu kterou akci prosazuje. V řadě případů se pak tyto vlivy prolínají. Dovolím si předložit několik příkladů:

1)      Park ve Všestarech /s návrhem přišla rada, předkládal J. Došel/ šel na svět velmi rychle a oprava komunikace v Rosnicích /podél hospody dolů/ s návrhem přišel Josef Pešek, bylo projednáváno na několik jednáních zastupitelstva než se přistoupilo k realizaci

2)      Vypracování žádosti na zateplení hasičské zbrojnice ve Bříze a na Lípě. O přípravě prvního se dlouho mluvilo a pak se dohánělo na poslední chvíli a příprava druhého začala probíhat ihned

3)      Pokácení stromů v různých lokalitách, které ohrožují budovy v okolí a při nešťastné shodě okolností i lidi /smrk u školy, břízy u sokolovny/

Na vedení obce slýchávám velkou chválu od občanů Lípy a z části Chlumu za velkou pomoc obce při technickém a kupodivu někdy i materiálním /mimo rámec Všestarských neziskovek/ zajišťování tamních akcí. Bohužel v ostatních částech naší obce to již tak výrazné není. Technickým zabezpečením nemám na mysli posekání trávy a provedení úklidu. Je třeba říci, že toto zabezpečuje obec při přípravě akcí ve všech jejich částech.

Z těchto důvodů jsem přesvědčen, že přístup vedení a rady obce k jednotlivým místním částem případně k jednotlivým spolkům není stejný a často se odvíjí od osoby navrhovatele akce. Navrhuji proto v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000, paragraf 102 odst. 2, 3, aby si zastupitelstvo obce vyhradilo rozhodování ve všech záležitostech obce, které nejsou uvedeny v paragrafu 102 odst. 2, písm. A) – P).

Nepřikláněl by se k hlasování dnes, jelikož je tu málo zastupitelů. Dovolil by si to navrhnout na příštím zasedání.

JUDr. Zlatohlávková: Až návrh padne, bude mít protinávrh, pouze by chtěla říct, že zašle zastupitelům materiál, který pojednává o tom, jak je možné s těmito kompetencemi rady zacházet. Samozřejmě tyto podklady dostanou zastupitelé s dostatečným časovým předstihem před příštím jednáním zastupitelstva.

Ing. Šandera: Pakliže z jeho pohledu se jednání rady nějakým způsobem nesrovná, bude navrhovat převolbu rady.

Ing. Derner: Bylo to v rámci urychlení spousty věcí, abychom mohli dělat výběrová řízení a ledacos dalšího, tak se spousta kompetencí přesunula na radu. Zdá se mu, že se zastupitelstvo stalo sborem, který rozhoduje o schválení příspěvku v rámci všestarských neziskovek, a zdá se mu, že poslední dobou nemají o čem hovořit.

JUDr. Zlatohlávková: Souhlasí s tím, co řekli oba pánové. Zároveň dostanou zastupitelé stanovisko, jak se zachází s kompetencemi rady obce.

 

Ing. Svoboda: Na hřbitově by se mělo dělat něco s keři, mělo by se to tam ostříhat. Větev borovice tam zasahuje do keřů, a pokud se bude něco dělat s hřbitovní zdí, bude se to muset stejně ořezat. Nabízel p. Martínkovi pomoc.

 

Ing. Šandera: Potok mezi koupalištěm a prostorem sokolovny je značně zanesený, stálo by za to nechat to někým probrat.

Ing. Fof: Sdělil, že je potřeba zaslat připomínku na Povodí Labe, které má tento tok na starosti.

 

p. Macháček: na Lípě, jak je hřiště, je strom v havarijním stavu, byl požádán, zda-li by nebylo možné ho ořezat, je to u trafostanice.

Ing. Fof: U trafostanice to musí udělat ČEZ, ne obec.

 

 

pí. Krejčová – teče mi voda přes mostek do baráku, mám celý dům podmáčený, přijeli ze SUSky, v podělí to byli projednat, včera to byli vyměřit, má škodu kolem 2 mil. na baráku. Neví, co s tím má dělat.

Ing. Fof: Je to na Lípě, SUSka před rokem provedla odvodnění silnice a paní Krejčové se to dostalo pod barák.

JUDr. Zlatohlávková: Před tím domem si kdysi stěžovala už od roku 2007, že jí stéká voda na pozemek, chtěli tam dát obrubník, Správa a údržba silnic toto nepovolila, že se to bude řešit strhnutím krajnice a že se porovná příkop a zároveň, že se musí opravit mostek jako vjezd do dvora. Pomohlo se jí tam zajistit oprava toho mostku a od té doby se ten stav jen zhoršoval. Příkop tam nemá řešení, příkop tam končí. Dům Krejčových je mezi obecními pozemky. Přesné zaměření k dispozici nikdo nemá. Ze správy a údržby silnic se dotázali, zda obec by souhlasila s tím, kdyby se tam dal obrubník, aby se tam vybudovala vpusť a pustilo se to do dešťové kanalizace. Problém je ovšem v tom, že ta dešťová kanalizace je pod chodníkem a je to do kopce.

pí. Krejčová: Má všechno zničené, má všechno plesnivé. Chtěla by vědět, co se s tím má udělat, protože nyní bydlí v prádelně. Nemá kde spát nebo se kde vykoupat. Ráda by věděla, co se s tím nyní bude dělat, než to přejde celým řízením.

p. Macháček:  To že SUSka je schopná a je ochotná s tím něco udělat, a zaujala k tomu nějaký postoj, je úspěch. Obec tam sama o sobě nemůže nic kopat. Může maximálně naléhat na SUSku a urgovat ji.

JUDr. Zlatohlávková: Budeme naléhat na SUSku, aby to bylo co nejdříve, ale to je vše co může obec v tomto případě dělat.

pí. Krejčová: Potřebuji někde bydlet. Jestli by to nešlo dát tam nějakou buňku. Nyní bydlí v prádelně, ustřihli jí i elektriku.

Ing. Derner: Dešťová kanalizace, která vede na druhé straně pod chodníkem, tak tam známe její hloubky, máme na obci dokumentaci. Dalo by se zjistit v jaké to je výšce.

pí. Krejčová: Uvedla, že má 8tis. invalidního důchodu, z těchto peněz projezdí 2tis. měsíčně k lékaři a když vše poplatí, zbude jí pouze 80,- Kč na měsíc.

Ing. Šandera: Pochopil z toho, že pro paní je nedůležitější nějaká místnost nebo postel, kde by mohla v suchu bydlet. Tento problém je dle jeho názoru na dost dlouhou dobu. Znamená to vysušit celý dům, možné i něco přebourat, to půjde do statisíců ne-li milionů. Možná tam dojde i k soudním tahanicím, protože to zřejmě někdo zavinil.

JUDr. Zlatohlávková: Zastupitelé problém pochopili, ale obec žádné volné byty k dispozici nemá.

Ing. Šandera: To je na hodně dlouhé lokte a určitě to nebude vyřešené za 14 dní.

 

 

5. Zpráva z rady obce

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 23.05.2013

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Rada obce projednala:

1. Program dnešního jednání zastupitelstva

2. Tok finančních prostředků

JUDr. Zlatohlávková: Byl porovnáván tok peněz v letech 2012 – 2013. V tomto roce se měnilo rozpočtové opatření.

3. Uzavření nájemních smluv pro SDH (výlučná pravomoc rady obce)

JUDr. Zlatohlávková: Přemluvila radní, ačkoli tento bod si vyhradilo zastupitelstvo, aby schválili nájemní smlouvy.  Poděkovala zastupitelům ze Břízy i osadnímu výboru z Lípy za přípravu žádosti pro MAS.

4. Rozpočtové opatření (viz bod 7)

JUDr. Zlatohlávková: Byla na školení s Ing. Fofem k zákonu č. 320/2001 Sb.. V každém případě ve chvíli, kdy v rozpočtu na to nejsou peníze, tak se nesmí uzavřít ani smlouva o dílo, natož pak platit. Přenesení pravomoci na radu vidí jako jediné možné, jak zachovat rozpočtovou kázeň. Ale je to věc názoru. Problém je v tom, že za toto odpovídá pouze starosta a nikoli jako zaměstnanec, ale jako funkcionář, tedy v plné výši.

5. Napojení chodníků před domkem Strážce bojiště u rozhledny.

JUDr. Zlatohlávková: Rada obce přijala usnesení: Rada obce souhlasí s napojením chodníků pro vozíčkáře na místní komunikaci.

Vždycky mají zastupitelé označený, zda bod, který se na radě projednával, je přenesený na jednání zastupitelstva obce. Vždycky to bylo značené, ale je to legitimní požadavek zastupitelů. Snaží se zároveň zachovat výtku auditu a zároveň dbát, aby zastupitelstvo,mělo dostatek informací. Více nemá, co by k tomu řekla.

Ing. Šandera: Pouze by dodal, že není třeba se vracet k jeho příspěvku, jelikož je jasné, že pro hospodaření obce podle schváleného rozpočtu a provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce § 102 odst. 2 písm. a), v tomto případě není sporu, že toto musí dělat rada.

 

p. Macháček se dotázal, co tedy s nájemní smlouvou. JUDr. Zlatohlávková: Zastupitelstvo obce si kromě finančních věcí vyhradilo mimo jiné i schvalování nájemních smluv. Stanovisko je takové, že toto zastupitelstvo obce si smí vyhradit pouze, pokud v obci není rada obce. Je-li tam rada, tak si to vyhradit nesmí. Proto se jí zdálo, že nepřekračuje pravomoc zákona, a proto se spolkům pokusila pomoc.

Ing. Derner: Jestliže si zastupitelstvo vyhradilo něco, na co nemá nárok, tak je to neplatné takové vyhražení, tudíž je to v kompetenci rady a rada by v takovém případě měla rozhodnout. Nerozumí tedy tomu, proč najednou nerozhodla.

 

Ing. Šandera: Ve svém příspěvku uvedl, že na radu obce by mělo zastupitelstvo přenést kompetence, které jsou uvedeny v zákoně výslovně pod body a) až p). Přišlo mu to tak, že tam jsou jasně vyjmenované kompetence, do kterých zastupitelstvo nemá právo zasahovat.

 

Ing. Derner: Proto je mu s podivem, když Ing. Šandera to přečetl nyní, nebo vznesl námitku nyní, jak funguje rada obce a paní starostka přednesla, o čem rada jednala, že jednala v bodě 3 o uzavření nájemních smluv, které jsou ve výlučné pravomoci rady obce, ona měla tušení, že pan Šandera s nějakou takovou námitkou tady vystoupí? Proč to nebylo projednané? Přečet si „uzavření nájemních smluv pro SDH /výlučná pravomoc rady obce/“ a nenastalo to. Nerozumí tomu.

JUDr. Zlatohlávková: Sdělila, že vyhotovený zápis z rady obce. Rada nájemní smlouvy schválila, protože jinak by žádost nebylo možné podat.

 

 

6. Vyhláška na zábor veřejného prostranství - značky

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 23.05.2013

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

Obsah: Pokud si vzpomínáte, tak při probírání účelnosti vyhlášek převládl názor na zrušení Obecně závazné vyhlášky obce Všestary č. 3/2004, o místním poplatku za využívání veřejného prostranství ze dne 17.6.2004. Na lednovém zasedání ZO zaznělo následující:

- u vyhlášek je problém v tom, kdo bude hlídat jejich dodržování

- obec by si měla ponechat určitou páku na ochranu veřejného prostranství

- uvažoval by o značkách omezujících parkování a vjezd náklaďáků v určitou hodinu. Viděl jsem to v některých vesnicích

Po poradě se společností INKA bylo umístěno několik dopravních značek, které by nejkřiklavější případy mohly řešit. Několik lidí se ozvalo, že nemají kde parkovat. Někomu značky nevadí a parkuje vesele dál, i když porušuje dopravní předpisy. Pokud má někdo pocit, že Obec má řešit místo pro jeho parkování vozidla, tak ať se podívá třeba na parkování v HK.

Navrhuji tedy vyhlášku zrušit.  

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 55/2013: Zastupitelstvo obce zrušuje vyhlášku obce Všestary č. 3/2004 – o místním poplatku za využívání veřejného prostranství.

Hlasování o usnesení č. 55/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

7. Rozpočtové opatření

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 23.05.2013

Předkladatel: Kristýna Posejpalová

 

Rozpočtové opatření č. 5

 

§

položka

ÚZ

text

Částka

PŘÍJMY

4359

6123

 

Převod peněz na VW Caddy z činnosti místní správy

360 000

6171

6123

 

Převod na oblast soc. péče - rozvoz obědů (VW Caddy)

-360 000

 

 

 

 

 

0

VÝDAJE

3412

6121

 

Sportovní zařízení v majetku obce - PD na snížení en. náročnosti objektu tělocvičny

160 000

 

 

 

 

 

160 000

 

 

 

 

 

 

Celkové příjmy

 

 

 

 

0

Celkové výdaje

 

 

 

 

160 000

Rozdíl P a V

 

 

 

 

-160 000

 

 

 

 

 

 

 

§

položka

ÚZ

text

Částka

FINANCOVÁNÍ

 

8115

 

Financování výdajů z rezervních prostředků obce uložených na spořícím účtu

160 000

 

 

 

 

 

160 000

 

p. Macháček – chtěl se zeptat, proč by to mělo brát zastupitelstvo na vědomí, když to rada obce schválila.

JUDr. Zlatohlávková – protože, když se uvažovalo o přenosu do kompetence rady, tak na zastupitelstvu vznesla představu, že když to zastupitelstvo přeneslo na radu obce, tak to bude udělané tak, aby se včas stačilo přijmout rozpočtové opatření, byly v pořádku FINky, obec neporušovala rozpočtovou kázeň, a aby zastupitelstvo bylo informováno o aktuálním rozpočtu. Proto se to předkládá.

p. Macháček – myslí si, že by se na to ani usnesení dělat nemuselo.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 56/2013: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5 přijaté radou obce dne 13.5.2013.

Hlasování o usnesení č. 56/2013: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

 

8. Hřbitovní zdi Chlum a Všestary

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 23.05.2013

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

Obsah: Na zasedání ZO v březnu bylo požadováno, aby se ke zdem sehnalo stanovisko statika. V příloze je uvedeno, že v havarijním stavu je zeď na Chlumu. Oprava je nezbytně nutná. Od OÚ Střezetice je přislíben příspěvek 5.000,- Kč. Není to žádná super částka, ale i za ní děkujeme. Přední část byla opravena v roce 2009 za cca 330 tisíc Kč. Nejen já navrhuji pokračovat dále (ze strany od cvičiště) a uvidíme, na co budeme mít, třeba to vyjde na celou opravu.

Hřbitovní zeď ve Všestarech je sice v lepším stavu, ale i tak pokud se nezbytné opravy neudělají teď, v budoucnu budou náklady mnohem vyšší. Opravdu už není na co čekat.  

 

Ing. Fof: Na hřbitovní zdi na Chlumu ze strany od cvičiště byl proveden návrh na řešení. Na radě zazněl názor, že opravdu není na co čekat a mělo by se pokračovat. Na straně od cvičiště by oprava měla vyjít na 600.000,- Kč a když se začne nyní, bude to jen dobře.

Ing. Šandera: Ve stanovisku statika byla zmínka, že v příloze je navrhovaná částka, ale tento list nedostal.

Ing. Fof: Tento list byl doručen až v tomto týdnu a byl tam hrubý odhad specialisty, nebylo to přímo od toho statika, vycházelo jedno pole hřbitova na 13.000,- Kč bez DPH.

Ing. Derner: Bylo zřejmě počítáno s tím, že cihly pořídí obec sama. Jedná se tedy o částku za práci.

Ing. Šandera: O základech se rozhodne, až se odstraní ta rýha okolo, což by doporučoval. Pan Otčenášek nabízel, že by se na to podíval, abychom věděli, jak to tam vypadá.

p. Pešek: Dotázal se, zda obec Střezetice ví, kolik by ta oprava hřbitovní zdi měla stát?

JUDr. Zlatohlávková: Je přislíbena částku také od Čištěvse, částku ovšem neví.

p. Hájek: Zopakuje, co sdělil minule, myslí si, že by se to mělo udělat z gruntu celé.

JUDr. Zlatohlávková: Sdělila, že se v posledních 14 dnech dosti zaobírala zákonem o veřejných zakázkách. Bylo to zejména v souvislosti s auditem. V případě, že se jedná o památku, kde se jedná o specifickou práci, tak výběrové řízení se vypisovat nemusí. Myslí si, že toto je specifická práce.

Ing. Derner: Postupoval by tak, jako když se dělá výběrové řízení. Firma by měla být vyzvána, aby předložila nabídku.

Ing. Šandera: Přimlouval by se za to, když už by se ve Všestarech neopravilo letos nic, mělo by se opravit alespoň 4-5 nejvíc zasažených pilířů. Dva z nich směrem od příjezdové cesty od archeoparku, tam už jsou 2 sloupky do poloviny podhrabané.

Ing. Fof: Na červnovém zasedání zastupitelstva bude připravena cenová nabídka.

JUDr. Zlatohlávková: Od hřbitovního domku jsou základy špatné, ve statickém posudku je uvedeno, že jeden pilíř je opravdu v havarijním stavu.

Ing. Svoboda: Co tedy brání tomu, aby se oba hřbitovy udělaly ještě v letošním roce? Pokud to chceme udělat, tak by se mělo začít co nejdříve.

JUDr. Zlatohlávková: Měli bychom znát cenu a měla by se schválit smlouva o dílo. Měla by se schválit na příštím zasedání zastupitelstva, protože jinak jí nebude mít kdo schválit.

Ing. Šandera: Děláme výběrové řízení na každé desetitisíce a tady dáváme z ruky zakázku za statisíce, i když nám to zákon umožňuje.

JUDr. Zlatohlávková: Myslí si, že takto se to nedá vůbec srovnávat. Nepochybně se najdou dvě firmy, které dokážou dobře udělat izolaci proti vlhkosti. Toto je ovšem práce velmi specifická.

Ing. Fof: Na Chlumu by si dovolil pokračovat se stejnou firmou a u Všestar uvidíme, jakou cestou se vydáme.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 57/2013: Zastupitelstvo obce pověřuje vedení obce zajištěním cenové nabídky na opravu západní části hřbitovní zdi na Chlumu v k.ú. Lípa.

Hlasování o usnesení č. 57/2013: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 58/2013: Zastupitelstvo obce pověřuje vedení obce zajištěním cenových nabídek na opravu hřbitovních zdí ve Všestarech.

Hlasování o usnesení č. 58/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

9. Energeticky úsporná opatření budovy MŠ Chlum

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 23.05.2013

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: Dne 15.5.2013 proběhlo 1. kolo výběrového řízení na zakázku, výběrové řízení bylo vypsáno jako podlimitní, na místě otevřeny obálky, zjištěny zákonné náležitosti. Po prověření právních souvislostí může následovat druhé kolo a v něm bude vybrán zhotovitel díla. Nabídky se pohybovaly do 2,800.000 Kč. Zadavatelem jmenovaní členové komise za obec: JUDr. Zlatohlávková, Ing. Fof, Ing. Skořepová, náhradníci: Ing. Hrouda, pan Štefanka, Ing. Šandera (členové investičního výboru).

 

JUDr. Zlatohlávková: Součástí naší žádosti o dotaci bylo také pověření firmy ENERGY BENEFIT Centr realizací výběrového řízení na smlouvu o dílo. Po novele zákona o veřejných zakázkách se musela nechat zpracovat realizační dokumentace pro zateplení školky, tak ve chvíli, kdy byla zpracovaná, předala, oni připravili výběrové řízení, vedení obce zaslalo zastupitelům firmy, které chtějí oslovit a napadlo jí, kdyby obec ještě získala zakázku na zateplení tělocvičny, aby to nemohlo být označeno za účelové dělení zakázky, protože jinak to spadalo do zadávacího řízení zakázky malého rozsahu a proto to bylo vypsáno jako zakázka podlimitní. Nabídek bylo devět. Cenový rozptyl byl od 1,400.000,- Kč do 4,006.000,- Kč. Byla tam skupina firem, která se pohybovala kolem 2,700.000,- Kč a firma, která dala nejnižší nabídku, zjistili jsme, že firma ocenila pouze polovinu nákladů. Pět firem bylo vyzváno k doplnění nabídek. Příští týden by mělo proběhnout druhé kolo výběrového řízení. Dnes se na obci stavoval pan ředitel školy a když jsme počítali lhůty, vycházelo to, že by školka do cca 30.6. měla fungovat. V případě, že by se zdálo, že to bude rychleji, tak v ten okamžik by bylo nutné děti někam přesunout a to říkal pan ředitel, že by když tak přijal nějaký krizový scénář. Zatím ovšem neznáme vítěze výběrového řízení. Pokud zastupitelé budou chtít, může jim poslat, jak to výběrové řízení vznikalo, kterým směrem ho připomínkovala, jak vznikala smlouva o dílo, která je postavena velmi tvrdě vůči zhotoviteli díla a je ráda, že jsme takto daleko. Doufá, že do příštího zasedání bude vybrán zhotovitel. Neví, jestli ovšem bude moci smlouvu podepsat, s ohledem na výtky v bodě připomínky občanů.

Ing. Fof: Nevidí důvod, proč by se neměla smlouva podepsat, pokud bude zhotovitel díla řádně vybrán.

Ing. Šandera: Přimluvil se, aby se dalo na vědomí rodičům, že se termín posouvá do 30.6.2013.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 59/2013: Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem smlouvy s vítězem výběrového řízení na Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Chlum.

Hlasování o usnesení č. 59/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

10. Věcná břemena

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 23.05.2013

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

 

Obsah: Smlouva o zřízení věcného břemene č. EP-12-20011469/VB/01 Všestary, FATO, p.č. 149/8 – přeložka knn, kterou se zřizuje věcné břemeno na pozemku č. 413/1 v k.ú. Všestary. Zastupitelstvo obce usnesením 128/2011 dne 23.6.2011 schválilo smlouvu o smlouvě budoucí ve znění této smlouvy.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 60/2013: Zastupitelstvo obce akceptuje návrh smlouvy o zřízení věcného břemene č. EP-12-20011469/VB/01 Všestary, FATO, p.č. 149/8 – přeložka knn na pozemku č. 413/1 v k.ú. Všestary a pověřuje starostku jejím podpisem.

Hlasování o usnesení č. 60/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

11. Žádosti spolků

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 23.05.2013

Předkladatel: Josef Macháček – předseda výboru pro neziskové organizace

 

p. Macháček: Pouze by chtěl uvést z pověření ostatních členů výboru, jsou přesvědčeni o tom, že jejich funkční období skončilo. Myslí si, že jim vypršel mandát.

JUDr. Zlatohlávková: Muselo by se najít usnesení, ale myslí si, že takto to usnesení formulováno nebylo.

Ing. Šandera: Myslí si, že tam to bylo formulováno tak, že obojí je možné.

JUDr. Zlatohlávková: Přikláněla by se také k tomu, že obojí je možné.

Ing. Šandera: Poprosil zastupitelstvo, jestli by bylo možné výbor rozpustit. Po vzájemné diskusi, která proběhla po internetu, dospěli všichni tři ke stejnému závěru z jednoho prostého důvodu. Jednak se necítí kompetentní lézt spolkům do střev, jednak, se zdá, že bývalý zvyk, že se přečetli žádosti spolků, zastupitelstvo to v podstatě schválilo z větší části, občas k tomu byla nějaká připomínka a třeba se něco neschválilo. Celkem to na zastupitelstvu nebylo kontraverzní téma, nebo si nevzpomíná, takže se jim zdálo to, že jejich činnost tak trochu komplikuje situaci, protože stejně se to tady muselo všechno přečíst. Byl to potom třeba i subjektivní pohled na to co ano a co ne. Jsou tu zástupci více spolků.

JUDr. Zlatohlávková: Myslí si naopak, že to kontroverzní bylo. Nejde o to nějaký spolek poškodit. Jestli to naplňuje to, co dala komise do pořádku, je to formalita a je to názor více stran. Starosta je v zastupitelstvu pouze první mezi sobě rovnými.

Ing. Derner: Když si přečte předmětné usnesení, jestliže komise provedla revizi, tak její funkce skončila a navrhuje usnesení, že zastupitelstvo obce ruší komisi po splnění úkolu.

JUDr. Zlatohlávková: V takovémto případě bude mít protinávrh.

p. Václavík: Jestli si to dobře pamatuje, tak ta komise se zřizovala kvůli tomu, aby se stanovila nějaká pravidla.

Ing. Derner: Ať již byla komise komisí nebo výborem, to je jedno, úkol, který dostala, splnila a k žádnému jinému jsme ji nezavázali.

Ing. Fof: Jestli to dobře chápe, tak po zrušení komise do důvodových zpráv zase bude psát doporučení, jako to bylo v minulých letech.

 

-          Nohejbal klub Bříza žádá o částku 5.000,- Kč, jako příspěvek na náklady s uspořádáním turnaje v nohejbalu, který se bude konat 25.5.2013 (míč, nové dresy, poháry a ceny pro účastníky),

-          TJ Sokol Všestary žádá o částku 7.238,- Kč, jednalo se o akce Dětského karnevalu (sladkosti a drobné ceny pro děti), příspěvek na hudbu při zábavě „Josef s pomlázkou“, příspěvek na poháry turnaje v Petanque a volejbalového turnaje mužů a žen,

-          Centrum Beránek – na akce čaj pro Nepál, velikonoční dílna, manželské setkání, den matek, párty na ukončení školního roku, hod beránka – 12.250,- Kč.

 

 

p. Macháček: navrhuje vyjmout žádost centra Beránek, jelikož to nemají dostatečně rozepsané a neví, co si pod určitou akcí představit.

Ing. Fof: Dobře, tedy Centrum Beránek by se mělo vyzvat, aby specifikovali svou žádost.

 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. 61/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje následující příspěvky z programu všestarské neziskovky:

-          Nohejbal klub Bříza – 5.000,- Kč na náklady s uspořádáním turnaje, který se bude konat 25.5.2013

-          TJ Sokol Všestary – 7.238,- Kč jednalo se o akce Dětského karnevalu, Josef s pomlázkou, turnaj v Petanque a volejbalového turnaje mužů a žen

Hlasování o usnesení č. 61/2013 Pro 10, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.

 

Mimo rámec pro neziskovky:

 • TJ Sokol Všestary – žádost o příspěvek na geometrické zaměření pozemků prostoru sokolovny ve Všestarech

Ing. Šandera: Může říci pouze to, co bylo v té žádosti uvedeno. Žádost se podávala jednak proto, že se zdálo dobré znát přesné vytyčení hranic pozemku, který náleží k sokolovně a připomíná, že veškeré pozemky, na kterých jsou hřiště, nebo patří k areálu sokolovny a jsou půlkou podílovým spoluvlastnictvím obce a TJ Sokol Všestary. Nenechávali jsme vytyčovat hranici, kde sousedíme s obcí, nechali se vytyčit pouze hranice, které jsou směrem na Střezetice a směrem k silnici. Toto zaměření se dostává na katastrální úřad jako fix a až se tady bude digitalizovat, tak z těchto hranic se bude vycházet, s těmi už nehýbou. Hranice nyní vychází tak, když si ji promítneme, tak břízy jsou těsně na našem. Druhý důvod proč polohopis a výškopis, jsou tam břízy, které dle jejich názoru jsou za hranicí jejich životnosti. Řada z nich je proschlá a chtě nechtě je budeme muset obětovat a rádi bychom místo nich něco nasázeli. To, co se tam nasází, by měl posoudit odborník. Tento odborník by měl ty stromy nějakým způsobem také identifikovat a měl by také posoudit jejich stav. Druhý důvod, proč jsme chtěli znát výškové poměry je ten, když hrkne voda z polí a přeběhne silnici a dostane se na sokolovnu, tak je zabahněné hřiště. Pokusili bychom se tam dát nějaké trubky, aby se ta voda na hřiště nedostala. Z toho důvodu byla tato žádost podána.

JUDr. Zlatohlávková: v daném případě se domluvíme tak, že pakliže obec má polovinu pozemku, tak jí přišlo spravedlivé, aby polovinu faktury zaplatila. Co se týče stromů, přestože sem dal sokol žádost o skácení stromů, tak v aleji je nedokáže identifikovat. V tomto případě obec nerozhoduje, ale rozhoduje obecní úřad v rámci přenesené působnosti. Požádala dendroložku, aby zmapovala obecní stromy (bude stát dost peněz), nicméně v tomto případě rozhodně nestojí o to, aby poslouchala, že nechala pokácet zcela osamocený smrk u školy, který podle jejího názoru ohrožoval život dětí. Proto řekla, že až bude mít k dispozici stanovisko dendrologa, tak je možné o této žádosti rozhodnout. Nejedná se pouze o tyto břízy, jsou to všechny stromy, jsou to lípy na Chlumu, lípy v Rosnicích a v Rozběřicích, lípy ve Všestarech u kostela. Chce mít na to papír, chce od dendrologa plán údržby, alespoň pětiletý, tak aby každý strom byl ošetřený, a dendrolog navrhne, co s těmi stromy dále. Rozhodnutí, které v souvislosti s tím bude vydáno, se odůvodňuje a už nyní vidí, že se to někomu z občanů nebude líbit. Poprosila o trpělivost s tím, že se na tom již pracuje.

Ing. Derner: Vůbec by se nebránil tomu zaplatit to celé, jelikož pořád to je obecní. Myslí si, že plán by měl být plánem údržby a obnovy. Jelikož stromy se musí také obnovovat. Jenom aby to ta dendroložka do podzimu stihla, alespoň na té sokolovně, aby to nebylo až příští rok na jaře. Chtěl se přimluvit, aby to bylo ještě do podzimu.

p. Pešek: Také by se nebránil tomu, aby se to zaplatilo celé. Je to vlastně jediné hřiště v okolí.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 10

Návrh usnesení č. 62/2013: Zastupitelstvo obce souhlasí s úhradou provedené geodetické práce ve výši 23.595,- Kč TJ Sokol Všestary, IČ 45978743.

Hlasování o usnesení č. 62/2013. Pro 10, proti 0, zdržel se 0 - bylo schváleno.

 

 • SDH Rosnice – žádost o příspěvek na uspořádání vzpomínkové akce na tažení husitského vojska kolem Rosnic.

p. Macháček: částka 4.800,- Kč byla za hudební produkci, která na akci navázala, 1.000,- Kč bylo za vystoupení dětského kroužku historického šermu „Tesák“. Mimo rámec všestarských neziskovek je to dané z toho důvodu, že v propozicích je uvedeno, že pokud se jedná o výročí nějakého jubilea, tak je možnost nečerpat to z neziskovek, ale je možné požádat tímto způsobem.

JUDr. Zlatohlávková: Bude zapotřebí se v první řadě podívat, jestli tam je na to dostatek prostředků. O peníze určitě nepřijdou, tak je dostanou pouze příští měsíc.

 

 

12. Schválení faktur

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 23.05.2013

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

Obsah: Na základě smluv o dílo byly vystaveny tyto faktury:

 • TESMEN společnost s r.o., IČ: 455 37 232, Olešnice 191, 549 41 Červený Kostelec, částka: 404.337,- Kč oprava střešního pláště Bříza 54
 • Martin Štefanka, IČ: 728 78 291, Lípa 36, 503 12 Všestary, částka: 11.800,- Kč, mříž k zamezení přístupu pod schodiště v budově obecního úřadu  
 • Ing. Zdeněk Hrouda, IČ: 67480659, Všestary 199, 503 12 Všestary, částka: 12.100,- Kč projektová dokumentace pro provedení pasportu Obecního úřadu ve Všestarech
 • Ing. Zdeněk Hrouda, IČ: 67480659, Všestary 199, 503 12 Všestary, částka 26.620,- Kč projektová dokumentace Hasičská zbrojnice Lípa
 • Ing. Jiří Otčenášek, IČ: 493 33 887, SNP 612, 500 03 Hradec Králové, částka: 3.800,- Kč, posouzení statika k opravě hřbitovních zdí Chlum, Všestary
 • Aleš Turek, IČ: 674 51 837, částka 8.328,- Kč, Otakarova 517, 508 01 Hoříce v Podkrkonoší, určení hranice pro stavbu plotu – zahrada č.p. 54 Bříza
 • PLANNING ART, s.r.o.,IČ: 28815351, Skalice, Skalička 49, 500 03 Hradec Králové – posouzení požárně bezpečnostního řešení zateplení „Snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny ZS Všestary, částka 4.235,- Kč,
 • Ing. Zdeněk Hrouda, IC: 67480659, Všestary 199, 503 12 Všestary, částka 17.545,- Kč – stavební dozor střecha Bríza

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. 63/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktur:

 • TESMEN společnost s r.o., IČ: 455 37 232, Olešnice 191, 549 41 Červený Kostelec, částka: 404.337,- Kč oprava střešního pláště Bříza 54
 • Martin Štefanka, IČ: 728 78 291, Lípa 36, 503 12 Všestary, částka: 11.800,- Kč, mříž k zamezení přístupu pod schodiště v budově obecního úřadu  
 • Ing. Zdeněk Hrouda, IČ: 67480659, Všestary 199, 503 12 Všestary, částka: 12.100,- Kč projektová dokumentace pro provedení pasportu Obecního úřadu ve Všestarech
 • Ing. Zdeněk Hrouda, IČ: 67480659, Všestary 199, 503 12 Všestary, částka 26.620,- Kč projektová dokumentace Hasičská zbrojnice Lípa
 • Ing. Jiří Otčenášek, IČ: 493 33 887, SNP 612, 500 03 Hradec Králové, částka: 3.800,- Kč, posouzení statika k opravě hřbitovních zdí Chlum, Všestary
 • Aleš Turek, IČ: 674 51 837, částka 8.328,- Kč, Otakarova 517, 508 01 Hoříce v Podkrkonoší, určení hranice pro stavbu plotu – zahrada č.p. 54 Bříza
 • PLANNING ART, s.r.o.,IČ: 28815351, Skalice, Skalička 49, 500 03 Hradec Králové – posouzení požárně bezpečnostního řešení zateplení „Snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny ZS Všestary, částka 4.235,- Kč,
 • Ing. Zdeněk Hrouda, IC: 67480659, Všestary 199, 503 12 Všestary, částka 17.545,- Kč – stavební dozor střecha Bříza

Hlasování o usnesení č. 63/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Ing. Fof: Ukázal zastupitelům fotografie prací na střeše ve Bříze čp. 54.

 

 

13.  Informace

 

Nový účet finančního úřadu

Přiložena informace o hromadných předpisných seznamech na daň z nemovitostí na rok 2013, složenky rozeslány, daň splatná do 31.5.2013, tj. musí být zaplacena, pozor po dlouhé době změna čísel účtů.

JUDr. Zlatohlávková: Přišla žádost z finančního úřadu, abychom dali lidem na vědomí přes rozhlas, aby si ověřili číslo účtu, na který mají platit daň z nemovitostí.

 

Audit obce

JUDr. Zlatohlávková: 9.4.2013 proběhl audit obce, a teprve 9.5.2013 přišla zpráva, nyní nám běží lhůta pro námitky. Zjištění jsou tam dvě, vše ostatní je účetně srovnané. Chtěla požádat předsedu finančního výboru, jestli by to na příště nepřipravil na zastupitelstvo. Bude to vyvěšené na stránkách obce. Po dlouhé době je s auditem spokojená. Po dlouhé době se podařilo zinventovat majetkové účty.

Ing. Svoboda: Byl by pro, aby se celý výsledek auditu zaslal všem zastupitelům a pokud jim nebude něco jasného, tak by to na příštím zasedání vysvětlil. Myslí si, že je napsáno srozumitelně. Souhlasí s tím, že takto dobrý audit tu dlouho nebyl.

JUDr. Zlatohlávková:  S tím, jak to pozdě poslali, v té lhůtě, která běží pro podání námitek se nesmí schvalovat závěrečný účet obce. Chtěla se zeptat, zda všichni přijdou 27.6. na zastupitelstvo? Upozornila, že neví, jak by se to jinak řešilo. Závěrečný účet musí být schválen do 30.6.2013.

 

Starý nábytek ze školky Chlum

Bude nabídnut starý nábytek ze školky na Chlumu. Škola je povinna nabídnout v první řadě zřizovateli.

 

Výběrová řízení

JUDr. Zlatohlávková: Ráda by věděla, zda má investiční výbor pokračovat ve výběrových řízeních.

Mateřská škola Chlum – dokončován výběr zhotovitele díla, investiční výbor se včera sešel a připravil zadávací podmínky pro technický dozor investora a bezpečnost ochrany zdraví při práci. Nicméně je také připraven projekt na podřezání školy u kostela. Dotázala se, zda se na tom má pracovat? Kdybychom to chtěli přes prázdniny zrealizovat, tak je to dost na knop.

Ing. Derner: Myslel si, že toto chceme v letošním roce zrealizovat.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 10

Návrh usnesení č. 64/2013: Zastupitelstvo obce ukládá investičnímu výboru vypracovat zadávací podmínky pro výběrové řízení na zhotovitele díla „Stavební úpravy základní školy č.p. 2 ve Všestarech provedení izolace obvodového a vnitřního zdiva proti zemní vlhkosti“ , dále na TDI na tutéž akci  a starostce obce uzavřít smlouvu s vítězem výběrových řízení.

Hlasování o usnesení č. 64/2013. Pro 10, proti 0, zdržel se 0 - bylo schváleno.

 

Ing. Derner: Prostranství před kostelem

JUDr. Zlatohlávková: Obává se toho, že v letošním roce již na to nebudou v rozpočtu peníze. Mohlo by se to začít připravovat v lednu. Myslí si, že je to krásné prostranství a mělo by se zachovat a zvelebit.

 

p. Macháček: žádost na MASku

1) je potřeba zaplatit projekt, který byl na hasičárnu vypracován /24.000,- Kč bez DPH/

JUDr. Zlatohlávková: O této částce není potřeba diskutovat, tu samozřejmě obec proplatí. Viděla by to tak, že obec poskytne hasičům půjčku v této výši, jen neví jestli úročnou, nebo bezúročnou, podle toho, co bude lépe vyhovovat účetní. To necháme na příští jednání zastupitelstva, tyto peníze fond poté jako dotaci zaplatí a půjčku bude možné vrátit.

2)tak, jak je to podané žádáme o 80% dotaci, budeme potřebovat spoluúčast ve výši cca 141.000,- Kč.

Starostka se dotazuje, zda má spolek promyšlený způsob financování v případě úspěchu a přednáší svoji představu s tím, že toto je možné rovněž projednat na příštím jednání zastupitelstva.

 

 

14. Závěr

Přítomní zastupitelé berou na vědomí termín příštího jednání zastupitelstva, tj. 27.6.2013 a potvrzují účast.

Jednání skončeno v 23,10 hodin.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018