Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 23.04.2015

Místo konání: Zasedací místnost SDH Rosnice
Přítomni:  Čapková Dohnalová Marika DiS., Ing. Černý Pavel, Ing. Derner Michal, Došel Jaroslav, Dvořák Radovan, Ing. Fof Vladimír, Ing Jásenský Radek, MUDr. Michal Kovalský, Macháček Josef, Novák Stanislav, Ing. Pleschinger Petr, Rezková Ladislava, Ing. Šandera Pavel, JUDr. Zlatohlávková Zuzana.
Omluveni: MVDr. Novák Michal, MUDr. Kovalský Michal,
Osadní výbory:
 
Zahájeno: 19:00 hod.
 
Předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a uveřejněno dne 15.4.2015, tj. s požadovaným předstihem alespoň 7 dní. Přítomno je 12zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášení schopné. Po určení zapisovatele proběhne volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a schválení programu. Rozprava bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť. Zápis z předchozího jednání byl vyhotoven, ověřen a je předložen k nahlédnutí.
Přítomné zastupitele, členy výborů i ostatní občany vítám a přeji nám všem moudré rozhodování.
 
1.     Zahájení, určení zapisovatele, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu
 • Jako zapisovatelka určena pí. Andrea Netušilová.
 
 • Do návrhové komise byli navrženi: Ing. Šandera Pavel, Ing. Černý Pavel
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním  12
Návrh usnesení č. 56/2015: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 23.4.2015 návrhovou komisi ve složení Ing. Šandera Pavel, Ing. Černý Pavel
Hlasování o usnesení č.  56/2015: pro 10, proti  0, zdržel se 2  – bylo schváleno.

 
·         Na ověřovatele zápisu byli navrženi: Jaroslav Došel, Josef Macháček
 
Hlasování o usnesení č. 57/2015: pro  12, proti  0, zdržel se 0  – bylo schváleno.

 
upozornění: usnesení č. 57/2015 bylo revokováno při projednávání bodu programu č. 12
 
Námitky proti minulému zápisu, tj. zápisu z 9. 4. 2015.
Bez námitek k minulému zápisu.
2. Schválení programu             
Návrh programu
1.                  Zahájení, určení zapisovatele, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu
2.                  Schválení programu
3.                  Připomínky občanů
4.                  Kontrola usnesení
5.                  Dotační tituly, investiční akce 
6.                  Přezkoumání hospodaření obce za r. 2014 - informace o průběhu
7.                  D11 - Pozemky
8.                  Výbory zastupitelstva
9.                  Informace z rady obce
10.              Rozpočet – rozpočtový výhled, plnění rozpočtu
11.              Nebytové prostory obce – pronájmy, údržba
12.              Žádosti
13.              Různé
14.              Úhrada faktur
15.              Závěr 
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním  12
Návrh usnesení č. 58/2015: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 23.4.2015
Hlasování o usnesení č. 58/2015: pro  12, proti  0, zdržel se 0   – bylo schváleno.

 
 
3. Připomínky občanů
pí Petrová Rosnice – požadavek k územní studii na lokalitu R-Z1: zachovat přístup ze západní strany k zahradám stávající zástavby
Ing. Derner – má za to, že tato myšlenka je správná a nenapadla je, když se studie projednávala. Zašle to paní Ing. Marečkové, aby to zapracovala do zadání územní studie
pí Petrová – dotázala se, zda-li jsou již pozemky prodané
Ing. Derner – je to pouze o tom, aby vznikla vize, jak by to asi jednou mělo vypadat. Vytvoří se regulativ toho, že to nějakým způsobem má být zastavěno, aby nám tam např. nevznikla slepá ulice.
pí Petrová – kolik by tam mělo být domů?
Ing. Derner – to ukáže právě územní studie, vychází se z toho, že tam bude 800 m2 jako minimální plocha parcely, zdá se mu to přiměřené.
Pí Petrová – výhledově by to přicházelo do úvahy v jaké době?
Ing. Šandera – nerad by děsil lidi, že se tu bude příští rok stavět. Celé je to způsobeno jednou věcí. V rámci územního plánu byla tato lokalita vytipována pro zástavbu rodinnými domy a je pro ni v územním plánu předepsána územní studie. Z toho vyplývá povinnost, že obec musí do nějaké doby udělat studii, jak by ta zástavba měla vypadat a v rámci studie bude určeno, jak lokalita bude vypadat, aby tam např. nechtěl někdo postavit pětipatrový věžák. To bude dané studií. Je to ovšem hudba dlouhé budoucnosti, potom musí někdo říci, že chce pozemek developersky využít k zástavbě, samozřejmě se musí domluvit s jednotlivými majiteli pozemků o prodeji, a teprve poté tam může něco dělat, ale bude muset postupovat dle studie.
pí Petrová – v jakém časovém horizontu by to mohlo přijít?
p. Pešek – tam se nemusí stavět třeba vůbec nikdy. Je to pouze usměrnění toho, kdyby se tam stavělo, jak by to mělo vypadat, ale jestliže se nenajde někdo, kdo by to realizoval, kdo by měl zájem do takto velkého projektu jít, tak se to nemusí stát nikdy.
Ing. Derner – je pravdou, že to nemusí nastat vůbec. Ing. Šandera říkal, aby tam nevzniklo něco divokého, ono to nějaký stupeň regulace má, již v územním plánu se říká, že tam má být výstavba vesnického typu. To znamená, že „panelák“, který dáváme jako odstrašující případ, tam vzniknout nemůže.
 
p. Pešek – padající tašky ze střechy pana Hampla
Po poslední vichřici z domu pana Hampla popadaly tašky a další jsou v ohrožení, že neřízeně spadnou. Jestli by nebylo možné pana Hampla obeslat. Je to přímo ze strany na chodník.
Ing. Derner – budeme pana Hampla kontaktovat.
 
p. Pešek – rozhlas
Rozhlas stále nejde, ale včera mu již bylo řečeno, že je to již nahlášené.
 
p. Pešek – zvonička v Rosnicích
Chtěl by poprosit, jestli by se nemohlo popřemýšlet o zvoničce, jestli by se s tím nedalo něco dělat. Už za minulého zastupitelstva se to řešilo s bývalou paní starostkou, která řekla, že jsme nepodali žádost, že bychom měli zájem něco s tím dělat, tak pokud by to šlo, byli bychom rádi. Není problém s tím pomoct. Jako obec plánují, jestli se domluví, mají jako obec 670 let takovou menší vesnickou oslavu, kdyby to šlo s tím spojit, tak by to nebylo vůbec špatné.
Ing. Derner – dotázal se, zda mají nějakou představu o tom, co by se se zvoničkou mělo udělat.
p. Pešek – bavili se o tom, zda-li by to mohlo být jako se dělaly ostatní zvoničky např. na Lípě.
 
Lidé by chtěli poděkovat za zastávku, že je již funkční a nezatýká tam.
 
 
P. Václavík – zvonička ve Bříze
Navázal by na pana Peška. Ve Bříze také byli svoláni občané a vyplynuly z toho dva body. Jsou druhou obcí, která by chtěla požádat o zvoničku a úpravu zastávky. Do příštího zastupitelstva by zpracoval návrhy a příště by je předložil.
 
V 19:15 hodin se dostavila JUDr. Zuzana Zlatohlávková.
 
Jaroslav Došel – Jestli by bylo možné udělat vnitřní vyhlášku ohledně sekání o sobotách a nedělích. Kdyby bylo možné, aby alespoň v sobotu a neděli odpoledne byl klid. Jiné obce to mají také. Není to zakázané, ale je to doporučené. Je to dané lidem na vědomí jako doporučení.
Ing. Derner – Je otázka času, na kterém se shodneme. On sám by na takovou práci například využíval rád celou sobotu.
JUDr. Zlatohlávková – Nechce do toho zasahovat, ale toto se musí upravit vyhláškou. Vyhláška tím, že se schválí, se stává součástí právních předpisů. Je to něco, jako když je to publikované ve Sbírce zákonů. A jestliže je schválená, musí se také vymáhat.
Jaroslav Došel – nechtěl, aby se dělala vyhláška, chtěl pouze, aby se to dalo na vědomí, protože někdo zápisy čte, tak si to přečte a může jim to dojít, že by třeba v neděli odpoledne sekat nemusel.
JUDr. Zlatohlávková – myslí si, že bychom mohli požádat kulturní výbor, až bude připravovat zpravodaj, že by tam mohli občany požádat o ohleduplnost.
Pí. Čapková – myslí si, že to není špatný nápad to dát do zpravodaje, tam si to lidé přečtou.
J. Macháček – v návodu na sekačku je většinou doporučeno, v jakém časovém rozsahu a v jaké části týdne se má sekačka používat.
Ing. Šandera – až to takto uděláme a přijmeme na to vyhlášku, tak vidí jiné občany, jak si přijdou stěžovat, že přes týden jsou v práci, možná i někde pryč a že jim zbývá na práci pouze sobota či neděle a ať jim poradíme, jak to mají dělat. Samozřejmě je to vždy názor proti názoru a když si lidé ze sousedství nevyjdou vstříc, tak je to smutné, ale moc se s tím podle jeho názoru dělat nedá. To pak potrestáme lidi, kteří to běžně dodržují a pouze občas jim to nevyjde a musí.
 
JUDr. Zlatohlávková – hospoda v Rosnicích
JUDr. Zlatohlávková – omluvila se, že přišla pozdě, tak neví, zda-li se hovořilo o opravě této budovy. Celý loňský rok se hovořilo o tom, že nám ta budova padá na hlavu, tak v září měla připravené zadávací podmínky jako tehdejší předsedkyně investičního výboru na odvodnění této budovy a chtěla se zeptat, jak je to daleko, protože si myslí, že to zdejší lidi zajímá. 
Ing. Derner – máme to dnes na programu, ale je možné odpovědět hned.
Ing. Šandera – zadávací podmínky byly hotové v září. Jako jeden z členů komise, a myslí si, že nebyl sám, měli ten názor, že než by se udělalo výběrové řízení, dostali bychom se do konce října a někdy v této době kopat kolem hospody se jim nezdálo příliš vhodné, takže se to odložilo na tento rok. V tuto chvíli jsou připravené podmínky pro to, aby se vypsalo výběrové řízení.
p. Pešek – místní lidé jsou s tímto srozuměni, víme výhledově, kdy by se to mělo dělat. Už byly zahájeny nějaké kroky, aby byla např. vyklizena hasičárna k případnému složení stavebního materiálu. Bylo to řečeno na obecní schůzce, která byla svolána. Víme, že v průběhu léta by se to mělo realizovat.
Ing. Derner – s panem Peškem na toto téma komunikovali a je to také důvod, proč je zasedání v Rosnicích, abychom potom nešli do rozkopaného.
Ing. Šandera – celá akce je směřována k tomu, aby se ze sklepního prostoru nestávala retenční jímka, voda ze silnice do těchto míst směřovala. Za prvé se jedná především o toto zamezení a za druhé udělat opravu nosných betonových konstrukcí ve sklepě, protože už z toho koukaly armatury, tak aby se to opravilo. Mělo by se to týkat především části podél hospody směrem dolů, odvodnění a ze předu, jak je štít, nikoli bytové části.
 
4. Kontrola usnesení
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 23.4.2015
Předkladatel:  Josef Macháček – předseda kontrolního výboru
 
Prosím pana předsedu o podání zprávy.
 
Josef Macháček – zrekapituloval usnesení z rady obce a přednesl o tomto zprávu, stejně tak usnesení ze zasedání zastupitelstva. Podrobněji bude připraveno na příští zasedání obce.
 
 
5. Dotační tituly, investiční akce
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 23.4.2015
Předkladatel:  Ing. Michal Derner
 
a)      Rekonstrukce zpevněných ploch v centru obce - u kostela ve Všestarech
Žádost o dotaci do POV KHK 2015 na projekt  Chodník a oplocení u ZŠ čp.2.
Žádost byla ohodnocena 60-ti body, dotace nebyla přidělena. Dotaci obdržely žádosti hodnocené 67 bodů a více.
 
b)     Kanalizace + ČOV
 
Změna ČOV (z 1200 na 1700 obyvatel)
– změna ÚR (územního rozhodnutí) – zahájeno řízení 8.4.2015 + 15 dnů na podání námitek (cca 23.4.2015)
-          provést VŘ na zhotovitele DPS (k provedení stavby) – rozeslána výzva k podání nabídek (termín 4.5.2015, termín odevzdání dokončené DPS je stanoven do 15.6.2015)
 
c)      Zkvalitnění nakládání s odpady - OPŽP
-          Systém svozu BRKO v obci Všestary“ = nákladní automobil + vanové kontejnery – žádost o dotaci ve výši 2.028.582 Kč akceptována dne 8.4.2015 (ID projektu: 324 249 68; akceptační číslo:
152 333 44)
-          „Kompostovací nádoby v obci Všestary“ = kompostéry k jednotlivým čp. + štěpkovač do sběrného dvora pod most ve Všestarech – žádost o dotaci ve výši 1.621.920 Kč akceptována dne 8.4.2015 (ID projektu : 324 756 18; akceptační číslo: 152 333 14)
 
 
d)     Nakládání s odpady a ochrana ovzduší - Sběrný dvůr  Všestary
Na umístění sběrného dvora pod mostem I/R35 je vypracována PD pro změnu využití území.  
 
ü rozpočtové náklady na vybudování sběrného dvora ……. 1.224.631 Kč
ü nabídka na vypracování PD + autorský dozor    …………..       30.250 Kč
Do dotačního programu Královéhradeckého kraje podána žádost o dotaci ve výši 489 404 Kč
časový plán posuzování žádostí: Nejdříve hodnotí komise 14.5., pak výbor, rada a zastupitelstvo až 22.6.
 
 
Ing. Derner - Kontejnery na tříděný odpad, které budou ležet na sběrném dvoře, budou na suť, na dřevní hmotu atd. Malé kontejnerové nádoby na tříděný odpad ve vesnicích zůstávají.
 
To, kolik v programu je peněz, nedává zrovna dvakrát velké naděje k tomu, že právě bychom mohli dostat tolik, o kolik žádáme. Jedinou zprávu, kterou má je, že naše žádost je jedna z nejlepších, tak doufá, že to ohodnocení bude podle toho vypadat.  
 
 
e)     Chodníky
Všechny doklady požadované stavebním úřadem byly doloženy s výjimkou 2 míst (1x Lípa, 1x Rozběřice), kde je chodník na pozemku jiného vlastníka.
V místech, kde má být chodník na cizím pozemku, vyžaduje stavební úřad pro stavební povolení doložit smlouvou založené právo provést stavbu na cizím pozemku.
 
 
e1) Lípa
 část chodníku je na pozemku ÚZSVM
Rada obce schválila dne 14.4.2015 usnesením č.R20/2015 bezúplatnou SMLOUVU O PRÁVU PROVÉST STAVBU č. UZSVM/H/6341/2014-HSMU - odeslána k podpisu na ÚZSVM
 
 
e2) Rozběřice
ü u křižovatky s I/35 na pozemku st.p. 45 (ve vlastnictví Mgr. Romana Balady), je chodník o výměře 14m2. Pro stavební povolení požaduje vlastník uzavřít smlouvu o právu stavby za úplatu ve výši 20 Kč/m2 a rok, tj. za 99 let (maximální doba trvání smlouvy dle obč. zákoníku) 1980 Kč/m2. Pro stanovení výše úplaty byl zhotoven znalecký posudek, který cenu potvrdil.
 
Mgr. Zlatohlávková – dotázala se, co bude následovat po oněch 99 letech. Chápe, že jí to nemusí zajímat, že ten výhled nemá tak optimistický, ale jestli by to mohl přiblížit, jaký to bude mít důsledek?
Ing. Derner – smlouva se dá prodlužovat. Záleží pouze na tom, aby se včas prodloužila. Dotázal se, zda-li má jiné řešení.
Mgr. Zlatohlávková – uvedla, že tu není od toho, aby navrhovala řešení, chtěla by pouze poukázat na to, že po oněch 99 letech ta nemovitost, která stojí na pozemku, přejde do vlastnictví toho, kdo vlastní pozemek. To, co Ing. Derner nastínil, a to podotýká, že nečetla smlouvu, takže se k ní nemůže vyjádřit, je v podstatě to, že budeme platit nájemné za to, že nakonec získá stavbu obce do svého vlastnictví majitel pozemku? To se jí nezdá jako šťastné řešení.
Ing. Derner – neslyšel o žádném dalším řešení, které by bylo průchozí. Mgr. Balada trvá na smlouvě o právu stavby, která se vloží do katastru nemovitostí, pokud s ním umí vyjednat někdo něco jiného, tak prosím.
JUDr. Zlatohlávková – Poprosila, jestli by bylo možné najet na smlouvu a ukázat cenu. To znamená, že za těch 14 m2 zaplatíme 27.720,- Kč. Ptá se, kdy ta částka bude splatná.
Ing. Derner – to je o tom, abychom si řekli, ale má být splatná jednorázově.
JUDr. Zlatohlávková – dopředu říká, že pro takovouto smlouvu hlasovat nebude, protože zakládá diskriminaci občanů. Již v březnu na zastupitelstvu říkala, že občané v Rozběřicích se vzdali svých pozemků, které byly před plotem, a to celá vesnice s tím, že hranice je plot, co je před plotem je obecní, co je za plotem je soukromé. Taková byla dohoda s celou vesnicí. To samé udělali občané Chlumu a pokud si pamatuje, tak v Rosnicích to udělali Kalouskovi. Aby se někomu zaplatilo cca 30 tis., nevíme do kdy, a někdo se toho vzdal dobrovolně, to nepovažuje za správné a myslí si, že do toho by se zastupitelstvo nemělo dát vmanévrovat. Zkusme Mgr. Baladovi navrhnout, že od něho pozemek odkoupíme, protože to bude stát polovičku, ne-li méně. Jinak ten přechod, na to ji tehdy navedl Ing. Derner, a to tady chodníkem v Rosnicích, přechod je již vodorovné dopravní značení a chodník na druhé straně nemusí být. Tím chce říci, že chodník může končit u Šotolu.
Ing. Šandera – samozřejmě může, ale musí to nejdříve někdo povolit. Od toho je samozřejmě místně příslušný stavební úřad, nechce říkat že to nemůže vyjít, ale u čeho byl, tak hlavně policie si trvala na tom, aby ten chodník, když jde od někudy někam, aby nám skončil něčím zeleným a aby to nepokračovalo na druhou stranu, tak do toho moc nešli. V zásadě je otázka taková, jestli chceme ten chodník stavět, nebo nechceme. To co bude za 99 let nikdo z nás neví a myslí si, že je předčasné se tím trápit.
JUDr. Zlatohlávková – myslí si, že takto ta otázka položená není. Otázka je položená tak, zda někomu, kdo si bude klást podmínky vyjdeme vstříc tak, že on jediný ze všech vesnic dostane zaplaceno, což považuje za ne příliš šťastné řešení a jinak ten chodník podle jejího hlediska od někudy někam povede, protože bude končit u Šotolu, povede od panelky a povede od posledního baráku v Rozběřicích, od Stejskalových, bude končit bez vodorovného dopravního značení.
Ing. Derner – návrh JUDr. Zlatohlávkové si přeložil tak, že má projednat s Policií CR, s panem Blažkem, neví tedy jestli se to povede, ale zkusí to, ukončení chodníku u Šotolu s tím, že co se děje dolů ke státní silnici už nás nezajímá, nechodí se k autobusové zastávce, nechodí se do Všestar. Zkusí projednat, že chodník bude končit tam a jestli nám to Bc. Blažek povolí, tak je to pak možné řešení.
S. Novák – Myslí si, že největší problém je právě u té křižovatky, kde ta auta odbočují, není tam vidět a je to nejchoulostivější místo a tam tedy chodník nebude. S prominutím řekne, že i za to těch 30 tis. stojí, jestli by tam měl někdo přijít o život, tak za to to stojí. Je to jeho názor. A jestli Mgr. Balada má postavenou hlavu, že pozemek nechce dát, tak se k tomu budeme muset tak postavit.
Ing. Derner – Myslí si, že byl zřejmě první, kdo s ním byl vůbec ochotný jednat. Mgr. Balada řekl jasně, že v žádném případě pozemek neprodá.
Pí. Čapková – na jeho pozemku postavíme chodník, který bude stát o hodně více peněz než 27 tis., ale on ho potom získá do svého vlastnictví.
JUDr. Zlatohlávková – bude samozřejmě požadovat, aby se hlasovalo podle jmen, protože pod toto se nebude moci podepsat. Jestli tam někdo ze státní zahýbá, tak nepochybně ví co to tam je, dostat se tam z hlavní. Dokážete si představit, že se dostanete na přechod? Ona teda ne. Pakliže tam ten přechod nebude, tak jí to paradoxně připadá bezpečnější, než když tam ten přechod bude. Potřebuje se rychle odklidit ze státní.
Pí Rezková – naše děti jsou pro nás důležité a potřebují být chráněný. Musíme se domluvit tak, aby ty děti šly bezpečně, ale na druhou stranu má pravdu i paní doktorka Zlatohlávková, protože pokud zahýbá, tak za ní se tlačí auta a má vůbec problém odbočit, protože má pocit, že do ní auta narazí. Tam nikdo nepřibrzdí. To se přiklání k paní doktorce, ale na druhou stranu, když tam chodník nebude, tak se tam ty děti budou bezprizorně pohybovat, takže pro ní je to situace, která tedy potřebuje nějaké řešení.
p. Pešek – pamatuje si, že když bylo zastupitelstvo v Rozběřicích a bylo to tam předloženo, tak občané Rozběřic řekli, že se jim to tak nelíbí, ten přechod tam a paní Zlatohlávková jim měla říci, ať si to zkusí vyjednat s panem Blažkem a nyní je najednou proti, tak se diví.
S. Novák – A přechod by nešel posunout blíže k vesnici?
Ing. Derner – šlo by to, ale stále bychom byli na pozemku Mgr. Balady a on pozemek prodat nechce. Říká, že k tomu má nějaké osobní důvody, že se k němu obec v minulosti nezachovala korektně.
JUDr. Zlatohlávková – myslí si, že by obec měla začít prosazovat veřejný zájem na vyvlastnění. Když se podívala na znalecký posudek, podívala se tedy pouze na konec a když viděla 280,- Kč a zbytek již násobila, to podle jejího názoru není ani ocenění práva stavby. Myslí si, že by se mohlo pokusit ještě něco s Mgr. Baladou vyjednat a s Bc. Blažkem také. Představuje si, že by chodník skončil u Šotolu.
Ing. Derner – v tom případě nemusí vyjednávat s Mgr. Baladou.
Ing. Šandera – samozřejmě dává za pravdu paní doktorce, že je to šílený precedenc a lidé, kteří to dávali zadarmo se budou zřejmě cítit oprávněně ukřivdění, ale buď to chceme postavit, nebo ne. Trošku mu to připadá, že jsme tu promarnili 4 roky. Jak se ale rozhodnout opravdu v tuto chvíli neví.
Ing. Derner – Technické řešení takové, že by ten přechod byl posunutý blíže do vesnice je příjemnější.
Ing. Derner – Ing. Černý navrhl zrealizovat alespoň část, a to po vrchní části obce, která je rozhodně v tuto chvíli kritičtější. Stavební povolení může být na stavbu, která je menší než územní rozhodnutí, nemůže však být na stavbu, která je jinde. Zkusí projednat ukončení chodníku u Šotolu, tam je pravděpodobné, že lidé, děti zcela přirozeně přejdou na trávník na druhé straně nebo půjdou po krajnici.
Ing. Šandera – myšlenka uříznout vršek je zřejmě správná, protože je to zřejmě kritičtější úsek pro Rozběřice, ale přimlouval by se za to, aby se neuřízl zcela bezmyšlenkovitě, protože je tam poměrně dost velká křižovatka, aby chodníky měly nějakou návaznost na sebe, protože si myslí, že je zde pořád nějaká šance zažádat o dotaci u SFDI, kteří v zásadě, aby bylo možné vůbec žádost podat, si trvají na dvou podmínkách. 1. že to musí vést odněkud někam a 2. stavba chodníku musí být bud na pozemcích, které jsou v majetku obce nebo to musí být podloženo věcným břemenem.
JUDr. Zlatohlávková – pan Macháček ji navedl na myšlenku, že Mgr. Balada by se měl rozpomenout na to, že v obci Lípa mu obec za velmi výhodnou cenu prodala pozemek v centru obce.
 
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 59/2015:  ZO souhlasí s rozdělením stavby chodníku v místní části Rozběřice na 2 etapy. 1. etapa ve směru Neděliště – Hejcmanka s návazností na druhou etapu. 2. etapa směr náves – I/35 zastávka.
Hlasování o usnesení č. 59/2015: pro 12, proti 0, zdržel se 1  – bylo schváleno.
 
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 60/2015:  ZO pověřuje starostu obce jednáním s Policií CR o možnosti úpravy projektu chodníku v části Rozběřice navazující na I/35 zastávka.
Hlasování o usnesení č. 60/2015: pro 13, proti 0, zdržel se 0  – bylo schváleno.
 
JUDr. Zlatohlávková – podobný náznak zazněl již na zastupitelstvu v březnu, že pan Mgr. Balada se domnívá, že mu obec udělala nějakou křivdu. Nyní jí konečně pan Petr Šandera řekl, že to měla být ona a že mu zastavila stavbu. Může zde čestně prohlásit, že není žádný bonzák, který by někde běhal a udával, protože její rodina udáváním byla v minulosti dosti značně postižena a ví co to je. Takže to není její způsob práce a jednání, zato dokáže za tím člověk dojít a vyříkat si to s ním. A už nikdy se nevracejte ke křivdám obce v souvislosti s ní a panem Mgr. Baladou.
Petr Šandera – samozřejmě to nemá přímo od pana Mgr. Balady, ale má to z jednání zastupitelstva, kde vystoupil Slávek Osondu a ten to má přímo od pana Balady.
 
 
6. Přezkoumání hospodaření obce za r. 2014 – informace o průběhu
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 23.4.2015
Předkladatel:  Ing. Michal Derner
 
Ve dnech 25. -26.3. 2015 proběhlo přezkoumání hospodaření obce za rok 2014. Ve zprávě o výsledku přezkoumání se uvádí v části:
·         C) Plnění opatření k odstranění nedostatků z minulých let a z dílčích přezkoumání - nedostatky byly odstraněny.
·         B) Zjištění ze závěrečného (jednorázového) přezkoumání – byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky a závažné chyby a nedostatky
Kontrolní orgán ohodnotil hospodaření obce za rok 2014 označením c2 – neprůkazné
 
Po rozboru chyb a nedostatků, zjištění jejich příčin a doby vzniku (u některých je počátek již v r. 2011) zaslal starosta kontrolnímu orgánu písemné stanovisko s požadavkem, aby toto bylo přiloženo ke zprávě. Ve stanovisku obce mj. uvádí:
 
                Územní samosprávný celek (dále jen obec) ke všem zjištěným chybám a nedostatkům konstatuje, že je připravena vynaložit veškeré úsilí k jejich odstranění a již přistoupila k analýze příčin a období jejich vzniku.
 
Některé chyby a nedostatky, které nebyly kontrolním orgánem při předchozích kontrolách odhaleny (přezkoumání se vždy provádí výběrovým namátkovým způsobem a nemůže postihnout kompletní účetnictví obce), mají původ v minulých letech. Jejich důsledky jsou však zahrnuty do hodnocení za rok 2014. To podle našeho přesvědčení zkresluje skutečné počínání obce v kontrolovaném roce 2014, kdy trendy ke zlepšení jsou dokladovány Vašimi dílčími přezkoumáními z 15. – 16.9. 2014 a z 5.12.2014.
 
Obec Všestary si je vědoma chyb zjištěných kontrolním orgánem i dalších vad, které odhalila sama, a jak je výše patrno již započala s jejich nápravou. Nesouhlasí však s hodnocením c2 neprůkazné, neboť všechny doklady a faktury k majetku a závazkům územního celku jsou na obci k dispozici. Nesoulad s účetnictvím je způsoben chybami, které obec narovná.
 
 příklady zjištěných chyb a reakce obce z 8.4.2015 :
 
·         K odstavci 3 – účet 081 oprávky (odpisy) ke stavbám
o   odpisy / oprávky se z majetku do účetnictví přenášejí automaticky – účetní je sama nevytváří, ale jsou generovány účetním programem
o   při porovnání rozvahy se součtem oprávek ze všech soupisů majetku v roce 2013 auditem zjištěn rozdíl 359,40 Kč.
o   Při dílčím přezkoumání z 5.12.2014 na str. 5 u účtu 081 konstatováno auditem – „byl předložen opravný doklad č. 10028 ze dne 01.06.2014, kterým byl zjištěný rozdíl opraven“ (poznámka: oprava účtu 081 je v opravném dokladu provedena textem „Oprava 081 dle auditu“)
o    porovnáním rozvahy se součtem oprávek v roce 2014 audit zjišťuje rozdíl
1 303,10 Kč – chyba se tzv. „nabaluje“
Uvedené souvislosti napovídají, že se jedná o chybu programovou. Obec již kontaktovala správce účetního programu s cílem nalezení chyby.
 
·         K odstavci 4 – účet 082 - Oprávky (odpisy) k samostatným hmotným movitým věcem: předmětem chyby je kuchyňská linka pořízená v r. 1997.
o   účetní program má oprávky (odpisy) počítat automaticky
o   Obec sama zjistila, že oprávky (odpisy), které začaly obce účtovat od r. 2011, nebyly od samého začátku u této položky nastaveny.
o   Za rok 2011, 2012 ani 2013 nebylo auditem kontrolováno / zjištěno
Obec již kontaktovala správce účetního programu s cílem opravy v jeho nastavení.
 
a odpovědi kontrolního orgánu z 15.4.2015 (doručeno na OU Všestary 23.4.2015)
K uvedenému kontrolní orgán uvádí:
- vzhledem ke skutečnosti, že tento druh chyb byl již zjištěn za rok 2013 a v roce 2014 se
opakuje, musel kontrolní orgán opět konstatovat, že uvedené účty neodpovídají skutečnosti,
- jak je výše uvedeno, byl kontrolnímu orgánu předložen opravný doklad, kterým byla uvedená
chyba napravena, avšak není možné, aby kontrolní orgán dále zjišťoval, zda se jedná o
systémové (programové) pochybení nebo zda zde sehrál úlohu lidský faktor,
- kontrolní orgán chybu napravil v dobré víře, že bylo nejen opraveno účetně, ale že byly
podniknuty všechny kroky, které vedou k tomu, aby se zmiňovaný nedostatek neopakoval,
a že se z předchozích chyb obec ponaučila a tudíž nebude docházet k jejich opakování,
k čemuž slouží i předávané dokumenty v podobě Zpráv o výsledku přezkoumání
hospodaření.
 
JUDr. Zlatohlávková – není ráda, že je audit takový. Je samozřejmě ráda, že starosta se snažil obec bránit. Problém je v tom, že účetnictví obce je složité. To, co se podařilo napravit v létě, tak podle přípisu paní Sedláčkové str. 3, odst. 3 pochopila, že část toho, co bylo v létě napraveno, tak se tam na konci roku nepochopitelně znovu objevilo. Budou si s tím hold muset pohrát, částku 24.029,- Kč si pamatuje, 359,40 Kč stejně tak, pamatuje si účet 042, který byl 30.6. v pořádku, ale zejména musí říci, že paní Sedláčková tam stále opakuje jednu věc, která není pravdivá. Výpisy z listu vlastnictví na pozemky byly sice vyjeté 20.02., ale stav byl k 31.12., to tam není formulováno přesně, ale z toho se obec jistě poučila. Nařídila, že výpisy z LV se budou vyjíždět 31.12, aby to bylo aktuální tak, jak si to přeje, ale proč je tam to c-2, to vysvětlovala paní Skořepová na zastupitelstvu v září, protože se tam ty chyby opakují. K 31.12 nám bylo vytýkáno, že nebyly provedeny inventury nulových účtů. Ta inventura se provedla v rámci mimořádné inventury, samozřejmě tam byl pohyb k 30.6., ale ta inventura provedena byla. To, že se neudělala na konci roku je škoda. To se odchytit mohlo, ale znamená to, že se ty účty budou muset dál napravit, ale proč se tam objevuje, že je rozjetá analytika u účtu 042 neví, protože ten byl k 30.6. zcela v pořádku. Na účtu byly účtovány projekty přístavba a nástavba školy II.stupně a ještě něco nedokončeného, zastupitelstvo to tehdy projednalo a řeklo ano, někdy by se to mohlo dělat a ten účet se 30.6. zinventoval.
Ing. Derner – zrovna tyto věci nedokončených projektů to nebylo předmět žádného sporu a na místě to bylo vysvětleno.
JUDr. Zlatohlávková – Domnívá se, že to, co v září zaznělo, že by o tom asi obec již měla začít uvažovat. Dlouho nevěděla, že auditoři nejsou zaměstnanci krajského úřadu, ale že pro něho dělají na živnostenský list. Takže to krajský úřad pouze zprostředkovává a tehdy tam zaznělo doporučení, že obec by si měla zajistit audit napřímo u nějaké auditorské firmy. Dnes by se k tomu již přikláněla. Samozřejmě mezitím pilně pracovat na dohledání těch částek, které ještě se zdají, že v pořádku nejsou. Tomu se vyhnout nelze. Aby účet, který dvakrát shledají, že je v pořádku nám potřetí řekli, že v pořádku není, protože se nedívali na všechno, to může potom být do nekonečna.
 
Ing. Derner přečetl ze zprávy účetní paní Lexové ke stavu v opravách chyb:.
·         chyba účtu 018
Chybně zaúčtovaná faktura (týkala se programového vybavení a počítačů) je správně zaúčtovaná k 31.3.2015 a zavedená na kartě majetku .
·         chyba účtu 031
Na pozemky byly vypracovány znalecké posudky 18.12.2013. doplněna jednotková cena na kartě pozemků.
·         chyba účtu 081
Účet 081 – chyba byla v minulosti opravena, ale vznikala znovu - špatné nastavení programu je opraveno
·         chyba účtu 082
Na kuchyňské lince byly nastaveny a doúčtovány oprávky od roku 2011.
·         chyba účtu 194
Opravné položky k  311 byly dopočítány a zaúčtovány k uzávěrce 1Q/2015. Pohledávky po nájemnících byly již z roku 2013.
·         chyba účtu 042
Zbývá dohledat účet 042 (nedokončený majetek) a přiložit k němu příslušné faktury.
 
Dále je potřeba zkontrolovat zavedení veškerého majetku do účetnictví, aby byl správně zařazen na příslušných účtech.
Doložit a zkontrolovat účty 401, 403, 406, 408, tyto účty audit nezkontroloval. Ale protože na nich byly prováděny opravy formulované jako ,,oprava dle auditu“ je třeba tyto opravy doložit – zdůvodnit.
 
Paní účetní se v tom orientuje, nachází cestu kdy z toho ven a v dílčím auditu v prvním možném termínu bychom rádi předvedli, že není jenom opraveno to, co je špatně, ale že je opraven i způsob, jak se s tím kterým účtem nakládá. 
 
 
Přestávka 20:25 – 20:35 hodin.
 
 
7. D11 - pozemky
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 23.4.2015
Předkladatel:  Ing. Michal Derner
 
Při výstavbě D11 je u křižovatky s budoucí R35 u Břízy součástí projektové dokumentace přeložky polní cesty z Břízy do Svobodných Dvorů (směr Pneuservis Dědeček). ŘSD žádá o odprodej části pozemku obce, na kterém bude vybudována konstrukce podjezdu pod dálnicí.
        ŘSD zaslalo aktualizaci znaleckého posudku o ceně pozemku parc. č. 306/45 s odhadní cenou 86.180 Kč
        k dotazu, zda se jedná o stavební pozemek, zaslal odbor hlavního architekta MMHK, který je pověřen výkonem úřadu územního plánování sdělení se závěrem:
Vzhledem k tomu, že uvedený pozemek p.p.č. 306/24 k.ú. Bříza u Všestar je dotčen platným územním rozhodnutím na stavbu „Dálnice D11 Praha – Hradec Králové – st. hr. ČR/PL / STAVBA 1106-1 – Hradec Králové – Předměřice n.L.“, lze tento definovat jako stavební z pohledu stavebního zákona.“
        V návrhu kupní smlouvy je kupní cena v souladu s § 3b odst. 1 písm. a) zák. č. 416/2009 Sb. u stavebního pozemku navýšena o 15 % tj. na 96.451 Kč.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 61/2015: ZO schvaluje vyhlášení záměru na prodej pozemku p. č. 306/45 (ostatní plocha) 710m2 vzniklý oddělením geometrickým plánem č. 124-31/2013 ze dne 6.5.2013 z pozemku p.č. 306/24 (ostatní plocha) o výměře 2.103m2 v k.ú. Bříza u Všestar zapsaný na LV č. 10001 pro obec Všestary u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové a to za účelem provedení stavby přeložky polní cesty.
Hlasování o usnesení č. 61/2015: pro 13, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.
 
Ing. Derner – Byl na jednání ohledně dalších smluv. Sešli se s panem doktorem Peterou a za ŘSD byl pan Kudláček, měli s sebou právničku a vzájemně jsme se snažili dojít k tomu, jestli jsme schopni se domluvit. Řekl by, že pan Petera výborně hájil naše požadavky a nějaký závěr z toho vznikne tak, aby obec nebyla škodná. Doufá, že v momentě, kdy nám zašlou nové návrhy smluv o zřízení věcného břemene, tak pan Petera nám k tomu pomůže udělat komentář, jak jsme dospěli k tomu či onomu. Máme tam také smlouvu o přeložce.
 
8. Výbory zastupitelstva
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 23.4.2015
Předkladatel: předsedové výborů
 
Ing. Derner – audit zjistil, a to nám paní Sedláčková nenapsala do zprávy, že máme sudý počet členů a zákon o obcích ve svém § 118 odst. 2 říká, že počet členů výboru je vždy lichý. Doporučila nám, ať se tím zaobíráme.
 
Pí Marika Čapková Dohnalová – dával se dohromady zpravodaj, minulý týden byla uzávěrka. Mrzí jí, že z archeoparku nepřispívají, ačkoli tam dělají akce. Byli dvakrát urgováni.
 
9. Informace z rady obce
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 23.4.2015
Předkladatel:  Ing. Michal Derner
 
zasedání RO  dne 14.4.2015
ü RO přijala usnesením č. R19/2015 rozpočtové opatření č.3/2015
ü RO schválila nabídku Ing. Hroudy na zhotovení PD Sběrný dvůr ve Všestarech
ü RO odsouhlasila zhotovitele 2 ks dveří hřbitovního domku na Chlumu (márnice) – nejlevnější nabídka 38.600 Kč (Petr Urban, Chlum)
ü RO jmenovala nového velitele JSDHO Všestary p. Petra Volfa
Další projednávané body jsou na programu zasedání ZO.
 
 
Ing. Derner – přislíbil zastupitelům rozeslat rozpočtové opatření č. 3/2015
 
JUDr. Zlatohlávková – znamená to, že jsme rezignovali na další opravu hřbitovní zdi, když jedna z úvah byla, že zbývající část zdi se bude opravovat společně se hřbitovním domkem? Budou se tedy dělat pouze dveře?
Ing. Šandera - zatím se v tuto chvíli o tom neuvažuje.
JUDr. Zlatohlávková – kdysi prosazoval usnesení, které říkalo, že všechny investiční akce bude výhradně schvalovat zastupitelstvo. Proto se na to ptá. A druhá věc je, jestli byl odvolán stávající velitel, když byl jmenován nový.
Ing. Derner – Ano před jmenováním nového byl odvolán stávající velitel.
Ing. Šandera – Ke hřbitovní zdi ještě uvedl, že pokud zastupitelstvo rozhodne, že se to bude dělat, tak se to dělat bude a připraví k tomu příslušné podklady, ale rozhodně to bude formou výběrového řízení a nebude to uděláno jako u těch dvou stěn, že to bude dáváno z ruky. Pokud by si to zastupitelstvo takto přálo, tak to tak bude, ale potom by rád nechal hlasovat rovněž jmenovitě. Ta poslední zeď na Chlumě je zatím docela slušná.
Petr Šandera – zeď je tam sice slušná, ale co velmi neslušné je to sociální zařízení, jestli by nešlo zbourat.
JUDr. Zlatohlávková – naopak od pana Šandery si myslí, že by to nebylo dobře ho likvidovat. Mělo by se dát do pořádku a s nějakou koncepcí do budoucna, to by mělo být naším společným cílem. Když je zavřená hospoda a přijedou tam lidi, tak toto zařízení zachraňovalo lidi od prekérních situací.
Ing. Derner – není mu úplně jasné, jak zabezpečit provoz tak, aby byl kulturní. Opravili jsme domek ve Všestarech, jistě by si zasloužily opravit i ty dvě stavbičky na Chlumě, márnice a sociální zařízení.
Ing. Šandera – někdy na minulém zastupitelstvu žádal za investiční výbor, aby zastupitelé přišli s nějakými nápady, co by se ještě mělo dát do plánu činnosti. Investiční výbor zatím vycházel z toho, co bylo uděláno v minulém zastupitelstvu, kde bylo pořadí důležitosti jmenováno. Je pravda, že s koncem minulého roku se začaly akce přeskakovat a začaly se dělat akce, které byly vzadu. Pojďme dát na stůl nějaké nápady, zkusíme srovnat finance, kolik na to máme a můžeme udělat nějakou změnu.
 
 
Občané Rosnic - Byli zde tři majitelé domů pod sušárnou, byli ochotni se podílet např. na vyštěrkování cesty. Kdyby obec přišla s nějakým návrhem, tak budou určitě ochotni jednat. V současné době jim tam nezajedou ani popeláři a musí popelnice tahat na kolečkách na chodník.
Ing. Derner – vzniklo to tam nešťastnou úpravou územního plánu bez vazby na to, aby se současně udělala cesta tak, jak dnes již chceme, aby se území řešilo developersky, a aby cesta byla součástí. Víme, že bohužel to nemělo tento postup. Poslední dobou se mu více a více zdá, že nám nezbude nic jiného, než tu cestu tam udělat tak, jak se sluší a patří.
JUDr. Zlatohlávková – v tom případě žádá, aby se to vyřešilo i tam, kde lidé bydlí 30 let a tu cestu nemají také. Opět to zakládá diskriminaci mezi občany, protože ti, kteří mlčky trpí tak nic a tam, kde je to nové, i když jsou to naši občané, tak ano. Ale rozhodně i tam, kde jsou i starousedlíci.
Ing. Derner – chtělo by to, aby i ti starousedlíci řekli, že tam cestu chtějí. Pamatuje si naposledy na Chlumu Burešovi
 
Petr Šandera – chtěl jenom říci, jestli si občané v Rozběřicích všimli, že se u dvou lamp sundaly výložníky, po posledním větru byly ulomené. Myslí si, jestli by se obec neměla zamyslet nad tím, jestli by nebylo vhodné nějakým způsobem naplánovat rekonstrukci veřejného osvětlení v Rozběřicích, protože si nemyslí, že to jsou jediné dva stožáry, které jsou shnilé. Aby nepřišel další vichr a nestalo se nějaké neštěstí.
Ing. Šandera – nyní to bude vše v zápise, tak až bude, tak se bude snažit vybrat všechny tyto nápady, řekněme, že zakládáme nějaký seznam akcí, něco se bude muset udělat hned, něco ještě počká. Investiční výbor by mohl něco doporučit a zastupitelstvo buď schválí, nebo nikoli.
 
Jaroslav Došel – ve Všestarech, jak má dílnu, tak tam je kanál, také se to již nějakou dobu táhne, podívat se na to, v jakém je to stádiu. Jde o to, že až jednou přijde voda a ucpe se to tam, tak to bude jak časovaná bomba.
JUDr. Zlatohlávková – na to je objednaný projekt. Objednávka je založena mezi lejstry.
 
Petr Šandera – Myslí si, že by obec této velikosti potřebovala zpracovat nějaký mustr na to, až se budou stavět nové a nové ulice, jak to bude vypadat s veřejným osvětlením. Nyní je tam žádost o připojení veřejného osvětlení od pana Hynka. Bylo by potřeba zpracovat standardy toho, jaká tu chceme světla, jaké kabely, průřezy kabelů atd. Současné kabely neodpovídají ničemu.
Ing. Šandera – Myslí si, že minule bylo přijato usnesení, že se obec hlásí k tomu, že to připojí, že bude platit elektrický proud, ale že v zásadě další údržba tohoto osvětlení není věcí obce.
Ing. Derner – zkusíme se poučit tam, kde standardy mají.
 
 
10. Rozpočet – rozpočtový výhled, plnění rozpočtu
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 23.4.2015
Předkladatel:  Ing. Michal Derner
 
Ve spolupráci s finančním výborem byl připraven rozpočtový výhled na roky 2016-18. Zohledňuje především předpokládanou výstavbu ČOV + kanalizace, chodníků a opravy povrchů některých místních komunikací.
Ing. Derner – Vysvětlil předloženou tabulku – rozpočtový výhled. Bude zveřejněn na úřední desce
 
Průběh plnění rozpočtu do 31.3.2015 (bez rozp. opatření č. 3) – Překročení některých položek rozpočtu je narovnáno rozpočtovým opatřením č.3
 
11. Nebytové prostory obce – pronájmy, údržba
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 23.4.2015
Předkladatel:  Ing. Michal Derner
 
a) ukončení nájmu – cukrárna Všestary – žádost pí. Vaisové
 • podáno 31.3.2015, 6 měsíců výpovědní lhůta – tj. do 30.9.2015, navrhuje smlouvu ukončit k 30.6.2015
 • důvody v oznámení výpovědi: nevyhovující stavební stav nemovitosti; na doplňující dotaz o případném pokračování v nájmu při provedení potřebných oprav pí Vaisová uvedla, že se rozhodla skončit ve Všestarech za každé situace.
 • za provedení některých úprav (nové vstupní dveře, dvojitá skla ve výlohách) žádá finanční vyrovnání
 
Ing. Derner – S domem budeme muset něco udělat tak jako tak. Je potřeba ho zbavit v možné míře vlhkosti, určitě tomu pomůže případná výměna oken a zateplení. Zbavení vlhkosti by bylo zřejmě podle jeho názoru nejjednodušší bez velkého zásahu chemicky navrtáním zvenku. Je to jeho představa jak domu pomoci, jestli se do toho pustíme v tomto rozsahu či nikoli je jiná otázka.
Pí. Čapková – shodou okolností, když tam podnikala mamka, tak tam také vyměnila dveře a okna a také jí nikdo nic neproplatil. Vchodovým dveřím nic nebylo, když tam přišla paní Vaisová, tak neví, proč bychom měli proplácet dveře nyní. Navíc vybourala vnitřní okna, tak si myslí, že to musí promrzat, protože to promrzalo již dříve.
Ing. Derner – dotázal se zastupitelů, co s tím dále, zda vyhlásit záměr k pronájmu nebo jestli zastupitelé vědí o jiném využití. Zdá se, že máme problém s prostory v knihovně, jestli to nevyužít pro nějaké komunitní setkávání, klub seniorů          + knihovna.
JUDr. Zlatohlávková – chtěla pouze říci, že si nemyslí, že by se to mělo dělat chemicky, protože všechny stavby, které se v minulých letech opravovaly, tak se opravovaly z gruntu a myslí si, že by se v tom mělo pokračovat. Určitě by stálo za úvahu uvažovat o potřebách obce a najít tomu rozumné uplatnění. V prvé řadě si myslí, že bychom si měli říci, co se udělá, za druhé, že se udělá celý dům, protože to uvnitř rozdělené není, takže je to jedno číslo popisné, za třetí by nám mělo být jasné, než-li se zadá projekt, k čemu to má sloužit.
Petr Šandera – knihovna mu sedí více v té škole, protože tam chodí spousta dětí. Učitelka tam otevře třeba o přestávce, a pokud by to bylo tam, tak si myslí, že by to skončilo.
Ing. Šandera – abychom to mohli pronajmout, tak všichni chápeme, že je zapotřebí to dát dohromady, aby tam minimálně nebyla ta vlhkost. Abychom to mohli dát do pořádku, tak potřebujeme vědět, komu to pronajmeme. Myslí si, že to bude složité a nebude to trvat dva měsíce. Když se to vezme z gruntu, tak se zamezí vlhkosti, protože nosné příčky by se asi podříznout nechaly, podlaha stejně bude muset být odizolovaná, aby to k něčemu bylo.
 
Ještě chtěl uvést, že zavítali do prostoru bazénu a se sociálkami je třeba něco dělat, protože izolace začaly téct, protýká to dolů, futra jsou uhnilé, panty jsou připlátované, protože už jinak vše vypadávalo ven, takže si myslí, že tam musí přijít razantní zásah do sociálních zařízení. Bude se jednat o výměnu obkladů, podlaha bude muset přijít pryč, výměna zárubní, příslušné dveře a to už si myslí, že s tím není moc času otálet. Myslí si, že toto jedna z věcí, která již moc dlouho nevydrží.
Ing. Derner – je pravda, že zárubně jsou doslova záplatované. Použít ocelové zárubně v mokrých provozech byla chyba. Je pravda, že to není o běžné drobné údržbě, kterou tam nájemce dělá. Nejsprávnější postup by byl říci projektantovi, aby na to udělal návrh řešení, aby vypsal soupisy výkonů a aby popsal technologie, jakými se to má udělat. Odstávka je na bazénu myslí pouze jednou do roka.
Ing. Šandera – myslí si, že je to věc, která je opravdu na hraně v tuto chvíli a když k ní nepřistoupíme při odstávce letos, tak budeme mít opět rok prodlení.
S. Novák – dotázal se, zda-li by obec zvládla bazén i domeček, protože obě dvě si myslí, že budou poměrně velké investice. Jestli nejít třeba do opravy bazénu a domeček by musel hold ještě počkat.
Ing. Derner – zřejmě prvním krokem by bylo udělat projektové řešení se soupisem výkonu, abychom zjistili nějaký odhad ceny, a to je to, co můžeme, i kdyby to mělo skončit v šupleti na rok, tak to můžeme udělat hned a můžeme to mít alespoň nachystané.
Ing. Šandera – neví, jestli dotační tituly, co se týká zateplování budov, definitivně skončily, to si není jistý, ale v zásadě si myslí, že by se to připravit mělo a pokud by bylo něco otevřené, tak to zkusit. Nyní mluví o domečku, protože na bazén nám nikdo nic nedá.
JUDr. Zlatohlávková – Opět se vrací k nekoncepčnosti. Na začátku roku se schvaloval rozpočet. V rámci rozpočtu za Rozběřice navrhovala nějaké akce, které se jí zdálo, že by bylo dobře do rozpočtu zařadit a dokonce měla pocit, že se v tom rozpočtu objevily. Nyní je takřka květen a nevíme, co budeme dělat. Rádi bychom se do něčeho pustili, ale nemáme plán. Trochu to vyplynulo z toho, že taková situace nastala, že paní Vaisová dala výpověď, předesílá, že dům není rozdělený, takže má charakter obytného domu. To bude první problém, který se tam bude muset vyřešit. Když něco běží, tak s tím problém úplně není, ale problém nastává, když se to začne měnit. Dosluhuje střecha na bazénu, dosluhuje střecha na škole II.stupně a očekávala, že minimálně na nějaké jednání, které si myslela, že už by mohlo být dnes, obec bude mít jasně dané, co by chtěla dělat. Má vyjít nová „Zelená úsporám“, tam by se mohli vejít s tím domečkem, ale musel by být projekt, a nyní je otázka, jak s tím domečkem, když je to jedno číslo popisné a chtěli by tam něco jiného. To bude muset projít projektem, rekolaudací a nějaké podklady by se jistě na obci našly, kdy jedna z úvah byla, že se ten dům rozdělí, aby to mělo dvě čísla popisné, aby zvenčí to bylo opticky jako jeden, ale uvnitř, aby to bylo rozdělené. Nyní rezignujeme na rozpočet, nebo budeme opět přijímat nějaké změny? Když sestavujeme rozpočet, tak základem je, že musíme vědět, co se bude dělat, proto se ten rozpočet sestavuje.
Ing. Šandera – poděkoval za školení, které dostali, ale k tomu musí podotknout, že těžko můžeme za půl roku něco připravit tak, aby to bylo připravené k dotacím, nebo alespoň rozpracované, proto se ptá, proč minulé vedení obce s tím nepočítalo a už třeba projekt na tento objekt jsme neměli za minulého vedení hotový. Neví, jestli slyšel dobře, ale zaslechl něco o nekoncepčnosti. Zeptal se paní Zlatohlávkové, co bylo koncepčního na konci minulého volebního období, kdy se najednou začaly opravovat věci, které podle rozpisu, co jsme si koncepčně udělali, a které byly na konci seznamu, najednou musely být hotové, konkrétně zbrojnice na Chlumu. Poprosil, jestli bychom mohli nazývat věci pravými jmény a myslí si, že opět od paní doktorky vracíme k nějakému mistrování, sekýrování a vysvětlování nám, jak ona to dělá dobře a my špatně. Myslí si, že ona také dělala cosi dobře, cosi špatně a my nyní neděláme nic jiného, než co dělala ona. Byl by docela rád, abychom se vrátili opět k tomu jednání, které bylo na předminulém obecním zastupitelstvu, kdy se mu paní doktorka líbila, kdy měla opravdu, a skutečně to nyní nemyslí ironicky, podnětné návrhy, to bylo podle jeho názoru jednání korektní. Takové ostny, které tu dnes zaznívají, tak se mu opravdu nelíbí. A jestli s tím chceme takto pokračovat, tak můžeme. Budeme zase objevovat nějaké chyby, které se staly, které obec také mohly něco stát a můžeme se takto hádat do nekonečna. Ono se vždycky něco najde.
Ing. Derner – v prvé řadě by se měl zadat projekt na opravu izolací, opravu šaten a sociálek na bazénu a za druhé je otázkou, na co zadat projekt na domeček (bývalé cukrárny), kdy nevíme, co v něm bude. Tam by počkal, až si ujasníme využití.
JUDr. Zlatohlávková – Nejdříve se musí říci, k čemu to bude sloužit a poté se můžeme posunout dál.
Ing. Šandera – Proti tomu žádná, akorát si myslí, že když budeme čekat jeden na druhého, tak s tím domečkem nic neuděláme, budeme-li čekat na to, až budeme vědět, co tam bude, abychom zadali projekt. Měli bychom se rozhodnout, jestli to bude sloužit k pronájmu nebo si to necháme. Pokud si to necháme jako obec, potom budeme vědět, k jakému účelu to bude sloužit. Pakliže se k tomu nerozhodneme a řekneme, že to bude sloužit nadále k pronájmu, tak si myslí, že by se nechal zpracovat projekt na zbavení vlhkosti a zateplení.
J. Macháček – vzhledem k tomu, že na bazénu nás čas tlačí opravdu hodně, tak by navrhl pověřit zpracováním přípravy a vybráním zhotovitele radu obce. Je schopná se rychleji sejít.
Pí. Rezková – a dovolí se paní Vaisové, aby odešla dříve?
Ing. Derner – Jestli budeme souhlasit s tím, aby šla dříve či nikoliv? O tom, abychom jí uhradili něco z toho, co tam vyměnila, nezní tady žádný náznak toho, že bychom jí chtěli něco zaplatit. Usnesení by mohlo být na téma, jestli zkrátit či nezkrátit výpovědní lhůtu, jestli souhlasit se změnou nájemní smlouvy v bodě výpovědní lhůty.
Zastupitelé se shodli na tom, že by jí odpustili tříměsíční nájemné, aby odešla dříve, ale s proplacením nesouhlasí.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 62/2015: ZO pověřuje radu obce zajištěním projektové dokumentace a následně výběrem dodavatele pro opravu sociálních zařízení v objektu bazénu.
Hlasování o usnesení č. 62/2015: pro 11, proti 0, zdržel se 1 – bylo schváleno.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 63/2015: ZO souhlasí se zkrácením výpovědní lhůty z nájemní smlouvy s paní Vaisovou Zuzanou na provozovně cukrárny k 30.6.2015.
Hlasování o usnesení č. 63/2015: pro 11 proti 0, zdržel se 2 – bylo schváleno.
 
 
b) vypsání záměru na pronájem objektu prodejny čp. 2 v Rozběřicích
 • doba nájmu dle stávající nájemní smlouvy je od 31.5.2012 do 30.5.2015
Pro další pronájem musí zastupitelstvo vyhlásit záměr na pronájem na 5 (10?) let
(15 dní zveřejnění = vyvěšeno musí být min. do 9.5.2015), do konce května radou obce vyhodnotit podané přihlášky a schválit uzavření nájemní smlouvy.
 
Ing. Šandera – nevíme, co se může stát za rok, natož za 5 let, aby se nám to z nějakého důvodu tam nezablokovalo. Za sebe by se přimlouval za 3 roky, jestli to bude možné.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 64/2015: ZO schvaluje vyhlášení záměru na pronájem prodejny čp. 2 v Rozběřicích s nejnižším podáním 5.000,- Kč/měsíčně bez energií na dobu určitou 3 roky.
Hlasování o usnesení č. 64/2015: pro 13, proti 0, zdržel se 0 bylo schváleno.
 
12. Žádosti
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 23.4.2015
Předkladatel:  Ing. Vladimír Fof
 
a) Dotace z programu Všestarské neziskovky
·         SDH Rozběřice žádá o částku 11.000,- Kč, jako příspěvek na svoz komunálního odpadu po kulturních a společenských akcí; na veřejné bruslení, které se konalo 28.2.2015; na sousedské posezení k MDŽ, konané 1.3.2015; Hasičský ples konaný 7.3.2015,
·         TJ Sokol Všestary žádá o částku o částku 9.884,- Kč, jako příspěvek na nákup sportovních potřeb - 6.284,- Kč a pořádání pomlázkové taneční zábavy – 3.600,-Kč,
·         SDH Bříza žádá o částku 6.500,- Kč, jako příspěvek na úhradu hudební produkce při Hasičském bálu, který se konal 31. března 2015,
·         SDH Rosnice žádá o částku 5.500,- Kč, jako příspěvek na úhradu hudební produkce při Hasičském bálu, který se konal 31. ledna 2015.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 65/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje následující příspěvky z programu všestarské neziskovky:
·         SDH Rozběřice částku 11.000,- Kč, jako příspěvek na svoz komunálního odpadu po kulturních a společenských akcí; na veřejné bruslení, které se konalo 28.2.2015; na sousedské posezení k MDŽ, konané 1.3.2015; Hasičský ples konaný 7.3.2015,
·          TJ Sokol Všestary částku 9.884,- Kč, jako příspěvek na nákup sportovních potřeb - 6.284,- Kč a pořádání pomlázkové taneční zábavy – 3.600,-Kč,
·         SDH Bříza částku 6.500,- Kč, jako příspěvek na úhradu hudební produkce při Hasičském bálu, který se konal 31. března 2015,
·         SDH Rosnice částku 5.500,- Kč, jako příspěvek na úhradu hudební produkce při Hasičském bálu, který se konal 31. ledna 2015.
Hlasování o usnesení č. 65/2015: pro 13, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.
 
b) Žádost o příspěvek na X. pochod historických jednotek bojištěm 1866 – 3.7.2015
- program pochodu je v příloze
 
Ing. Derner – zdá se mu dle programu, že se vše děje někde jinde, kromě nás. V minulosti bylo přispíváno či nikoli?
JUDr. Zlatohlávková – vycházelo se z toho, že pak je výročí bitvy, pietní akt na Chlumu a tam že ti místní lidé přicházejí. Kdyby se to mělo konat např. ve Bříze nebo tak, tak nechť si to ta místní část užije s nějakou sešlostí, ale v minulosti se na toto peníze nedávaly. Když se dívá na program, tak pietní akt bude v Máslojedech, pak se přesunou na Chlum, tam se převléknou a půjdou za zádušní mši.
Ing. Derner – člověk by to nerad znevažovat, že se připomíná dramatická událost a na oběti by se nemělo zapomínat, to je fakt.
S. Novák – navrhl symbolických 5.000,- Kč.
Pí. Čapková – částku by dala trošku nižší, protože kdyby přispěly obce, kterými procházejí, tak ať si přispějí třeba 5 tis., nebo 10 tis. Sama navrhuje 3.000,- Kč.
JUDr. Zlatohlávková – zeptala se, zda-li garda, tak jako jiná léta, protože to může hrát roli v rozhodování, jestli budou pořádat nějakou akci v sobotu. Jestliže to zatím nevíme, tak navrhla ponechat na příště.
 
V 22:10 hod. se omluvil p. J. Macháček a odešel, uvedl, že bude zapotřebí nový ověřovatel, jelikož nebude až do konce zasedání.
 
Revokace usnesení č. 57/2015
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 57/2015: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 23.4.2015 jako ověřovatele zápisu Rezková Ladislava, Došel Jaroslav
Hlasování o usnesení č. 57/2015: pro  12, proti  0, zdržel se 0  – bylo schváleno.

 
 
c) Žádost o příspěvek na BabyBox
 Občanské sdružení Babybox pro odložené děti zřizuje v Oblastní nemocnice Jičín baby-box nové generace (viz příloha).
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 66/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí daru ve výši: 5.000,- Kč na zřízení baby-boxu v Oblastní nemocnici Jičín
Hlasování o usnesení č. 66/2015: pro 11, proti 0, zdržel se 1 – bylo schváleno.


 
d) Žádost Základní školy a Mateřské školy PROINTEPO s.r.o. – další dítě
Žádost Základní školy a Mateřské školy PROINTEPO s.r.o.: IČ: 25263633 o příspěvek na neinvestiční výdaje na žáka, v minulosti byl schválen dar ve výši 5.000,- Kč na jednoho žáka. Příspěvek navrhuji ponechat ve stejné výši.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č.  67/2015: ZO schvaluje dar Základní škole a Mateřské škole PROINTEPO s.r.o.: IČ: 25263633 ve výši 5.000,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 67/2015: pro 12, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.

 
e) Žádost pí. Krejčové-Lípa 6 o úhradu škody
Paní Krejčová žádá o vyrozumění stížnosti na veřejném zasedání a požaduje náhradu škody ve výši 153.540,-Kč a znaleckého posudku ve výši 9.000,- Kč za podmáčení RD v obci Lípa čp. 6 (viz. příloha).
Jenom pro dokreslení situace. Paní Krejčová volala v červnu 2013 na linku krizového řízení (v době lokálních povodní), že má zatopený dům. Dalo se to kvalifikovat, jako zneužití krizové linky. V místní části Lípa v té době ani nepršelo. Fotky, které jsem posílal na krizové řízení, jsou přílohou.
 
Ing. Derner – má za to, že obec určitě není viníkem té situace, která tam nastala.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 68/2015: Obec neodpovídá za případnou škodu ve specifikované výši. Zastupitelstvo obce nesouhlasí s úhradou škody za podmáčení RD Lípa čp. 6 pí. Krejčové.
Hlasování o usnesení č. 68/2015: pro 12, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.
 
Ing. Derner – za pozemkem paní Krejčové je obecní pozemek a včera přišla žádost o pronájem pozemku č. 65 v obci Lípa.
JUDr. Zlatohlávková – předesílá, že na to má pan Krejčí, ať platí či neplatí nájem, uzavřenu nájemní smlouvu. Nejdříve se budeme muset vypořádat s tím. On to má historicky, ještě když spadali pod Cištěves.
Ing. Derner – nepředkládá to tu proto, abychom něco přijímali, spíše jen, že je to v souvislosti s domem paní Krejčové, tak to chtěl dát na vědomí.
JUDr. Zlatohlávková – měl to pronajaté pan Šolc. Protože tam probíhalo dědické řízení, tak je otázkou, jak došlo k přechodu práv.
 
13. Různé
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 23.4.2015
Předkladatel:  Ing. Vladimír Fof
 
a) Diakonie Broumov – poděkování
Diakonie Broumov děkuje za uspořádání sbírky a těší se na další spolupráci.
 
b) VaK – valná hromada – jmenování zástupce
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. IČ: 481 72 898, kde obec vlastní 3097 akcií, oznamuje akcionářům, že dne 3.6.2015 se v Eliščině sále Kongresového centra Aldis, a.s., Eliščino nábřeží 375, Hradec Králové se koná řádná valná hromada. Zástupce obce je povinen se prokázat, kromě průkazu totožnosti rovněž usnesením zastupitelstva, jímž je delegován obec zastupovat na valné hromadě.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 69/2015: Zastupitelstvo obce deleguje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění Ing. Michala Dernera, starostu obce k zastupování na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. IČ: 481 72 898, která se koná dne 3.6.2015.
Hlasování o usnesení č. 69/2015: pro 11, proti 0, zdržel se 1 – bylo schváleno.
 
14. Úhrada faktur
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 23.4.2015
Předkladatel: Ing. Vladimír Fof
 
Obsah: Od minulého zasedání ZO byly vystaveny následující faktury a doklady.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 70/2015: ZO bere na vědomí úhradu faktur:
 • PORSCHE Hradec Králové, IČ: 47124652, Na Okrouhlíku 1708/25b, 500 02 Hradec Králové 2 – Intervalová servisní prohlídka Škoda Octavia, částka: 7.819,- Kč,
 • Marius Pedersen a.s., IČ: 42194920, Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové – svoz nebezpečného odpadu, částka: 20.818,- Kč,
 • SHČMS-Ústřední hasičská škola, IČ: 68247699, Bílé Poličany 1, 544 52 Bílé Poličany – obsluha motorové pily – SDH Chlum, částka: 7.140,- Kč,
 • Aleš Turek, IČ: 67451837, Otakarova 517, 508 01 Hořice v Podkrkonoší – geometrický plán zaměření pozemku pod mostem v k.ú. Všestary, částka 9.680,- Kč,
 • Obec Hořiněves, IČ: 00268801, Hořiněvec 73, 503 06 Hořiněves – zametání v místní části Lípa, částka: 3.630,- Kč,
 • ing. Zdeněk Valenta TRISOFT, IČ: 44388748, Zemědělská 898, 500 03 Hradec Králové 3 – program MZDY a první zpracování, částka: 6.050,- Kč,
 • Jiří MELICH, IČ: 42231256, Karla Čapka 681/2, 500 02 Hradec Králové 2 – znalecký posudek o ceně nemovité věci - Rozběřice, částka: 2.964,50 Kč,
 • Marius Pedersen a.s., IČ: 42194920, Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové – svoz objemného odpadu, částka: 124.313,- Kč,
 • KOSMAS s.r.o., IČ: 25710257, Lublaňská 693/34, 120 00 Praha 2 – nákup knih do obecní knihovny, částka: 1.347,- Kč,
 • Zemědělské družstvo Všestary, IČ: 00124087, Rozběřice 18, 503 12 Všestary – oprava a servis Iseki, částka: 18.987,- Kč,
 • ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., IČ: 25945408, Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim – autobus do Čáslavi – zájezd seniorů Starkl, částka: 6.381,32 Kč,
 • EMPLA AG spol. s r.o., IČ: 25996240, Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové 15 – rozbory odpadních vod, částka: 16.115,- Kč,
 • Ing. Břetislav Jirman, IČ: 11591960, Václavická 1716, 547 01 Náchod – znalecký posudek č. 1195/21/2015 k pozemku v kú Všestary, částka 3.000,- Kč,
 •  Rejmánek Libor – zemní a výkopové práce, IČ: 67491481, Všestary 166, 503 12 Všestary – výkopové a zemní práce (betonové sloupy, úklid koupaliště, MŠ Všestary), částka: 7.200,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 70/2015: pro 12, proti 0, zdržel se 0 – bylo  schváleno.
 
JUDr. Zlatohlávková – chtěla se zeptat na fakturu pana Šolce. Historicky se tam prolínala autorská práva a licence. Jenom jestli mají ověřeno, že je to takto správně podle obou smluv. Protože nároky z jedné smlouvy vznikají jednomu a nároky z druhé smlouvy vznikají druhému.
 
J. Došel – cedule na měření rychlosti, jestli by bylo možné před školy dát zpomalovací retardéry.
 
 
15. Závěr
 
jednání ukončeno v 22:35 hodin.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2019