Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne: 23.02.2012

 

Místo konání:  Zasedací místnost Obecního úřadu ve Všestarech
Přítomni: Marika Čapková Dohnalová, Ing. Michal Derner, Vladimír Došel, Ing. Vladimír Fof, Martin Hájek, Ing. Radek Jásenský, Josef Macháček, Josef Pešek, Ing. Milan Svoboda, Ing. Pavel Šandera, Přemysl Vecek, JUDr. Zuzana Zlatohlávková.

Omluveni: Jaroslav Došel, MVDr. Michal Novák, Josef Václavík.

Za OV Lípa: Josef Štefanka.

Zahájeno: 19:00 hod

 

Předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo svoláno a uveřejněno v souladu se zákonem a jednacím řádem, přítomno je 12 zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné, bude následovat schválení programu, určení zapisovatele a volba návrhové komise. Rozprava bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť. Zápis z předchozího jednání byl vyhotoven, ověřen a je předložen k nahlédnutí.

 

Námitky proti zápisu:

JUDr. Zlatohlávková: V kontrole usnesení č. 147/2011 uvedl Ing. Jásenský, že faktura Ing. Sukové Marie neodpovídá zákonu o účetnictví, chybně je uvedena identifikace odběratele (dodávám  - Obec Všestary), která není v souladu s registrací na živnostenském úřadu. Zákon o obcích ve svém § 2 stanoví, že obec je veřejnoprávní korporací, identifikační číslo obcím přiděluje Český statistický úřad). Dále uvedl, že ani dodavatel (dodávám - auditorka Ing. Suková Marie) není přesně uveden.  Předkládám výpis z rejstříku auditorů, který je veden podle příjmení. Prohlašuji, že smlouva o dílo byla uzavřena v souladu s obchodním zákoníkem a faktura splňuje náležitosti na ni kladené. Navrhuji přijmout doložku k zápisu, kde bude škrtnuto: „Kontrolní výbor se domnívá, že toto usnesení se bude muset zrevidovat, protože zjistil, že faktura, která byla předložena zastupitelstvu, neodpovídá zákonu o účetnictví. Paní auditorka uvedla chybně identifikaci odběratele, není to v zákonném souladu s registrací na živnostenském úřadu a ani dodavatel není přesně uveden, jak je přesně registrován.  Této skutečnosti si nevšiml ani finanční výbor, který se zabýval rozborem zprávy z auditu. Kontrolní výbor prosí finanční výbor, aby tuto záležitost prověřil a doporučil potřebné opatření. Kontrolní výbor se domnívá, že zaúčtováním a proplacením takovéto faktury, která nemá odpovídající náležitosti, může vzniknout obci problém při případném auditu hospodaření. Odborné auditorské firmě by se taková základní profesní pochybení neměla přihodit.“

Dále tvrdím, že bylo právem Ing. Jásenského, jako zastupitele, aby si vyžádal doplnění dalších informací pro své rozhodování, pokud i do budoucna tak hodlá činit po více než půl roce měl by svůj přístup přehodnotit. 

 

Ing. Svoboda ověřoval na internetu a s dalšími zkušenými účetními, díval se do obchodního rejstříku, a podle § 11 a 13a , jsou tam hlavní údaje, co musí být ve faktuře je právě podle obchodního rejstříku adresa (Obec Všestary čp. 35), ta tam je, to že je tam JUDr. Zlatohlávková, která je v obchodním rejstříku vedena jako statutární osoba, tak to je také v pořádku. Musí tam být IČ, to tam je, DIČ tam není, jelikož Ing. Suková ani obec nejsou plátci DPH. Pokud jdou faktury na KÚ, v záhlaví to musí být dle obchodního rejstříku a to bylo. Když se toto všechno prošlo, tak je toto v pořádku a kontrola by neměla mít připomínky. Na jednu stranu je dobře, že kontrolní výbor kontroluje a že si to vyříkáme.

 

Ing. Derner – má-li to být jako doložka k minulému zápisu, zdá se mu, že poslední odstavec „Dále tvrdím……“, vnímá to v tuto chvíli a možná jen proto, že na minulém zasedání nebyl, že je to tvrzení post zastupitelstvo. Tudíž to nepatří do doložky k zápisu z minulého zastupitelstva. JUDr. Zlatohlávková uvedla, že předmětem doložky je odděleno zvýrazněným písmem.

 

Ing. Jásenský uvedl, že jméno firmy neodpovídá zápisu v živnostenském rejstříku.

 

JUDr. Zlatohlávková: sepisovali jsme to jako obec a i obec má vydaný živnostenský list. Obec je veřejnoprávní korporací podle § 2 zákona o obcích, vzniká ze zákona, nikoli zápisem do živnostenského rejstříku.

Ing. Jásenský uvedl, že u odběratele nebyl uveden správně název a u dodavatele má (Ing. Suková) přehozené příjmení a jméno. JUDr. Zlatohlávková: uzavírali jsme s paní Sukovou smlouvu jako s auditorkou a daňovou poradkyní. Rozhodující je smlouva, nikoli faktura. Faktura musí mít náležitosti účetního dokladu, protože obec není plátcem DPH, odpadají všechny náležitosti, které jsou stanoveny zákonem o dani z přidané hodnoty, takže z toho vychází, že ve faktuře je vše.

Ing. Jásenský – si trvá na svém, že je uvedena v rejstříku jako Ing. Marie Suková.

JUDr. Zlatohlávková – Ing. Marie Suková je zapsána ve třech rejstřících a všechny zakládají oprávnění k podnikání. IČ má pouze jedno.

Ing. Derner – má dojem, že zde zaznělo několik námitek. Jestliže je tu problém, ať si protistrany argumenty vyříkají mezi sebou. Tento bod ať se nyní neschválí a schválí se tedy na příštím zasedání zastupitelstva. Tuto námitku bych řešil ve chvíli, kdy bude návrhová komise.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 12

Návrh usnesení č. 17/2012: ZO schvaluje zápis z minulého zasedání s výjimkou části bodu kontrola usnesení č. 147/2011 ohledně námitky kontrolního výboru k formálním pochybením ve věci faktury za auditorskou činnost příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola, Všestary. Vyřešení tohoto bodu odkládá do příštího zastupitelstva.

Hlasování o usnesení č. 17/2012: Pro 12 proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

 

Návrh programu

1.     Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

2.     Kontrola usnesení

3.     Připomínky občanů

4.     Požadavky osadního výboru Lípa

5.     Zpráva z rady obce

6.     Záměr na pronájem budovy prodejny č.p. 2 v Rozběřicích

7.     Všestarské neziskovky

8.     Vyhrazené kompetence pro zastupitelstvo

9.     Aktualizace projektové dokumentace Všestarské chodníky

10.  Pekařství Bohemia s.r.o. – bod 10 navrhuji vypustit

11.  Hřiště Bříza

12.  Žádost - Centrum pro rodinu Beránek

13.  Žádost - C.k. řadový pěší pluk č. 18

14.  Zřizovací listina Základní a mateřské školy, Všestary, Zřizovací listina školské rady

15.  Vyhlášení výběrového řízení na ředitele školy

16.  Úhrada faktur

17.  Informace

18.  Závěr

 

p. Macháček navrhuje, aby se bod ohledně školy přesunul na začátek jednání.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 14/2012: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 23.2.2012

Hlasování o usnesení č. 14/2012: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

1. Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

Jako zapisovatelka byla určena slečna Andrea Netušilová.

 

Do návrhové komise byli navrženi Ing. Šandera a Ing. Derner.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 15/2012: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 23.2.2012 návrhovou komisi ve složení Ing. Šandera, Ing. Derner

Hlasování o usnesení č. 15/2012: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

Na ověřovatele zápisu byli navrženi p. Vecek a p. Hájek.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 16/2012: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 23.2.2012 jako ověřovatele zápisu p. Vecka, p. Hájka.

Hlasování o usnesení č. 16/2012: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

 

 

 

2.  Kontrola usnesení

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 23.2.2012

Předkladatel: Josef Macháček

 

obsah: Zdvořilá prosba předsedovi kontrolního výboru o kontrolu usnesení

 

Podklady byly zaslány pouze paní starostce. Pan Macháček navrhl, aby se kontrola usnesení provedla na příštím zasedání, jelikož jsme strávili dost času na dvou bodech. Zastupitelé s tímto souhlasili.

 

 

3.  Připomínky a žádosti občanů

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 23.2.2012

 

obsah:  Obec nebyla úspěšná v žádosti o kanalizaci, vytvoření hlavní stoky a vybudování čističky – dotaci získala Obec Dřevěnice a Obec Lochenice.

Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova (SZIF), rozhodnuto bude po 22.3.2012.

 

p. Osond – Kam sahá pravomoc paní starostky ohledně kácení stromů? JUDr. Zlatohlávkovou sděleno, že má pravomoc po skácení nařídit výsadbu nového stromu. Výsadba se povoluje pouze na pozemcích obce.

 

p. Macháček – ulička kolem hřiště ve Bříze – zda řeší obec nějaké posypy v zimě, jelikož v té uličce to byl jeden velký led. JUDr. Zlatohlávková sdělila, že posypy se neřeší.

 

Ing. Fof – žádost o dotaci na prostranství před kostelem – projektant (p. Stejskal) namaloval na druhé straně chodník tak, že to výrazně zasahovalo do vlastnických práv občanů, konkrétně Šitlerových. Odvolali se proti chodníku. Vzhledem k tomu, jak jsme na to koukali, musíme dát Šitlerom za pravdu. Projektant tvrdí, že na připomínky dokáže dát takové odpovědi, které projdou.

Ing. Derner – Jestliže dá projektant takové odpovědi, aby to prošlo stavebním povolením, ať je to tak, jestliže je nedá, tak by měl opravit dokumentaci ke stavebnímu povolení tak, aby prošla stavebním povolením. Do budoucna by navrhoval zaplatit i za to, aby projektant zajistit dokumentaci včetně kladného vyjádření ke stavebnímu povolení

 

 

4.  Požadavky osadního výboru Lípa

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 23.2.2012

Předkladatel: Josef Štefanka, Radovan Dvořák Jaroslav Matějka

 

obsah: Osadní výbor bude formulovat na jednání zastupitelstva.

 

Bylo by potřeba posypat chodníky.

Chtěl bych se zeptat na půjčení stanů na slavnosti. JUDr. Zlatohlávková odpovězeno, že je zde 6 stanů. p. Šefanka uvedl, že by je chtěli na 16.6. zapůjčit.

 

Jak jsou na tom chodníky – každý druhý den paní Zlatohlávková urguje pozemek.  V roce 2008 se schválil geometrický plán a nyní s tím disponuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Z katastrálního úřadu to odešlo 15.12, okamžitě se obrátila na úřad pro zast.státu ve věcech majetkových, ti sdělili, že do konce ledna dělají inventuru, ale že se pokusí kolem 23.1. se tím zaobírat, každý třetí den to urguje. Více se s tím dělat nedá. Doufala, že parcela měla v minulosti jiný tvar než po zakreslení geometrického plánu.

 

 

5.  Zpráva z rady obce

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 23.2.2012

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Rada obce v souladu s ustanovením § 102 zákona o obcích projednala následující body, o nichž jsou zastupitelé tímto informováni:

 

  1. Vypsání záměru na pronájem čp.2 v Rozběřicích - ZO

  2. Vypracování projektu na výsadbu zeleně ve Všestarech a na Lípě – pověřený zastupitel p. Jaroslav  Došel

  3. Výroba nové skříně na projektovou dokumentaci v kanceláři starostky – zhotovitel p. Petr Urban

  4. Všestarské neziskovky  - ZO

  5. Doplnění vybavení JSDHO Bříza - žebřík

  6. Povodňová komise – tabulky – pověřen místostarosta Ing. Vladimír Fof

  7. Dům  č.p. 53 Všestary – cukrárna – starostka pověřena přípravnými pracemi pro možné rozdělení domu

  8. Dům č.p. 129 Všestary – Hofmanovi – (IV) havárie a zahájení prací na opravě koupelny, WC, kuchyně

  9. Územní rozhodnutí Lípa – kanalizace – náhradní trasa vedení krajem pozemků

10. Vyhrazené kompetence pro zastupitelstvo – ZO

11. Kupní smlouva p.p. 376/4 v k.ú. Všestary – ZD odmítlo podepsat, pokud obec neprodá 93/18 v k.ú. Všestary

12. Aktualizace projektové dokumentace Všestarské chodníky – ZO

13. Úřad práce výkon veřejné služby a veřejně prospěšné práce – starostka pověřena opatřit informace

14. Pekařství Bohemia s.r.o. -

15. Hřiště Bříza - ZO

16. Centrum pro rodinu Beránek - ZO

17. C.k. Řadový pěší pluk č. 18 - ZO

18. Informace o uzavřené pojistné smlouvě – obec platí cca 78 tis. Kč ročně

19. Zřizovací listina základní školy, školské rady - ZO

20. Vyhlášení výběrového řízení na ředitele školy -ZO

21. Stanovisko projektanta – Energeticky úsporná opatření Mateřské školy Všestary – objednáno, realizace 27.2.2012

 

Ing. Derner – bylo mluveno o tom, že se navozí zemina /u Osária/. JUDr. Zlatohlávková - Dendrologové tvrdili, že to stačí pouze srovnat a vybrat pečlivě rostliny, které příliš nekoření.

 

 

6. Záměr na pronájem budovy prodejny č.p. 2 v Rozběřicích

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 23.2.2012

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: K 1.5.2012 končí nájemní smlouva na dobu určitou s panem Martinem Rakem. Povinností obce je vypsat nový záměr.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 18/2012: ZO schvaluje
vyhlášení záměru na pronájem prodejny čp. 2 v Rozběřicích s nejnižším podáním 5.000,- Kč/měsíčně bez energií na dobu určitou 3 let.

Hlasování o usnesení č. 18/2012: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno

 

 

7. Všestarské neziskovky

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 23.2.2012

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

obsah: Jako každoročně byly zpracovány žádosti o příspěvek od obce pro organizace, které vyvíjejí činnost na území obce. Rámec pro dotace spolkům zůstal v podstatě nezměněn, jenom byl posunut termín podání žádostí do konce ledna a byla provedena větší kontrola členské základny z hlediska placení příspěvků. V rozpočtu obce byla vyčleněna částka 160.000,- Kč.

Přehled příspěvků je následující:

 

 

 

počet členů

příspěvek

 

 

Neziskovky

místních

celkem

na organizaci

na členy

celkem

1

TJ Sokol Chlum

19

29

5 333,3

3 086,3

8 419

2

SDH Lípa

29

33

5 333,3

4 710,7

10 043

3

ŠK Lípa

3

40

5 333,3

487,3

5 820

4

TJ Sokol Všestary

180

390

5 333,3

29 238,6

34 571

5

Nohejbal klub Bříza

17

19

5 333,3

2 761,4

8 094

6

SDH Všestary

43

47

5 333,3

6 984,8

12 318

7

Centrum pro rodinu Beránek

96

103

5 333,3

15 593,9

20 927

8

SDH Bříza

37

39

5 333,3

6 010,2

11 343

9

SDH Rosnice

50

55

5 333,3

8 121,8

13 455

10

SDH Chlum

66

77

5 333,3

10 720,8

16 054

11

SDH Rozběřice

39

71

5 333,3

6 335,0

11 668

12

  Myslivecké sdr. při ZD Všestary

12

12

5 333,3

1 949,2

7 282

12

celkem členů

591

 

příspěvky celkem

 

159 994

 

p. Macháček se táže, zda nebude potřeba rámec nějak novelizovat nebo aktualizovat.

 

K dotazu sl. Netušilové, jak je možné, že SDH Rozběřice má o cca 6 tis. méně než v loňském roce.

Ing. Fof - U organizací SDH byl vyžádán seznam členů na okrese.

 

p. Vecek – jak je to s členy Centrum pro rodinu Beránek. Ing. Fof – je seznam členu a pí. Kutálková odkontrolovala, že seznam členů souhlasí s trvalým bydlištěm.

 

 

8.  Vyhrazené kompetence pro zastupitelstvo

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 23.2.2012

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková, Ing. Vladimír Fof

 

Obsah: Pravomoc mezi orgány obce (zastupitelstvo, rada, starosta) dělí zákon 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o obcích (obecní zřízení). Zastupitelé byli starostkou vyzváni, aby se vyjádřili k rozdělení zákonných kompetencí a v případě, že si bude zastupitelstvo chtít vyhradit některé kompetence nechť přednesou své názory. Usnesením č. 12/2006 (týkalo se § 85 písm. b), c), f), g), i) shora uvedeného zákona o obcích) byly přeneseny finanční limity, toto není třeba navrhovat.

 • JUDr. Zlatohlávková navrhuje, aby všechny typy smluv majících charakter smlouvy o smlouvě budoucí byly projednávány v zastupitelstvu.
 • Ing. Fof navrhuje, aby nájemní smlouvy byly projednávány v zastupitelstvu.
 • Jiné návrhy nebyly doručeny.

 

p. Macháček – pravomoce, které má doposud na starosti rada může na sebe převzít zastupitelstvo? JUDr. Zlatohlávkovou sděleno, že podle § 84 odst. 4 je toto možné.

Ing. Jásenský – problém je někde jinde – složení rady neodpovídá rozložení sil v zastupitelstvu. Z toho vznikají pochybnosti, jestli bude rada rozhodovat tak, jak by rozhodovalo zastupitelstvo. Mělo by se narovnat zastoupení rady, aby odpovídalo rozložení mandátu zastupitelstva. Bylo by dobré podívat se i na toto rozložení. Dává toto k zamyšlení. Fungující rada je daleko operativnější než zastupitelstvo.

Ing. Svoboda – jde spíše o to, aby se důležité věci řešili na zastupitelstvu nikoli na radě.

JUDr. Zlatohlávková se táže, zda zastupitelé nedostatečně informovala ohledně činnosti rady obce tak, že se jednalo o něčem, co by zastupitelstvo nějak obcházelo? Sděleno zastupiteli, že nikoli.

Ing. Fof – bude se muset podívat, jak probíhali volby, aby věděl, na které straně má být, měl pocit, že je zde 15 zástupců občanů, a myslel si, že se snažíme dělat to nejlepší v zájmu obce. Jak teď poslouchá příspěvek Ing. Jásenského, bude si muset projít to, kdo byl na jaké kandidátce.

Ing. Šandera – nebýt vyjádření auditu, tak toto nenastalo. Je přesvědčen o tom, že rozhodnutí stávající rady z 95% by bylo téměř totožné, kdyby tam byl někdo jiný z jiné kandidátky.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 19/2012: ZO schvaluje přenesení pravomoci v rozhodování o smlouvách o smlouvě budoucích a o nájemních smlouvách z rady na zastupitelstvo.

Hlasování o usnesení č. 19/2012: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasování 11

Návrh usnesení č. 20/2012: Po rezignaci člena návrhové komise Ing. Šandery je za člena návrhové komise navržen p. Vladimír Došel.

Hlasování o usnesení č. 20/2012: Pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1 bylo schváleno

 

 

9.  Aktualizace projektové dokumentace Všestarské chodníky

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 23.2.2012

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Dne 27.1.2012 proběhlo jednání ve firmě HIGWAY DESIGN, s.r.o. (firma, která projektovala chodníky ve všech místních částech, bylo jí uhrazeno cca 650 tis. Kč). Z jednání vyplynula nutnost upřesnění projektových dokumentací. Elektronicky ve formátu umožňujícím přístup jinému projektantovi nemá obec k dispozici, a proto nemá-li být zmařena investice, a aby bylo možné projektovou dokumentaci použít pro územní rozhodnutí a stavební řízení je nezbytné rychle obstarat její upřesnění. Nabídková cena činí 53.520,- Kč.

 

p. Macháček – projektová dokumentace by měla být včetně stavebního povolení? JUDr. Zlatohlávkou sděleno, že je to včetně projednání ke stavebnímu povolení.

Ing. Derner uvedl, že 2 paré, které jsou tam uvedeny, jsou málo.

Ing. Šandera – pokud je to včetně stavebního povolení, tak se mi tato částka nezdá příliš vysoká. Mezitím, než byla dokumentace vypracována, se změnily normy, hlavně co se týče tělesně postižených občanů, stejně by se to muselo aktualizovat.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 21/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku společnost HIGWAY DESIGN, s.r.o. na dopracování aktualizace a úpravy projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení „Všestary-Chodníky“ a pověřuje paní starostku dojednáním a uzavřením smlouvy. Dokumentace je potřeba v otevřeném projekčním formátu.

Hlasování o usnesení č. 21/2012: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

 

10.  Pekařství Bohemia, s.r.o. – návrh smlouvy nebyl k dnešnímu dni doručen

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 23.2.2012

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Pojízdná prodejna zajíždějící na Chlum a Lípu v minulých letech žádala o dar, dar jí byl poskytován ve výši 6.000,- Kč na daný rok. Zaslaný návrh smlouvy není dosud kompletní (chybná 2. strana), ačkoliv okamžitě po doručení byla společnost vyzvána k předložení nového návrhu smlouvy.

 

 

11.  Hřiště Bříza

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 23.2.2012

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Při pokusu vypsat záměr na pronájem „buňky“ na hřišti ve Bříze bylo zjištěno, že pozemek p.p. 132/1 v k.ú. Bříza není zapsán na listu vlastnictví a již vůbec ne na listu vlastnictví obce. Zastupitelé za místní část Bříza jsou tímto žádáni o informaci, komu tento pozemek historicky patříval. Majitelem pozemku 131 (PK) jsou Kudrnovi, Bříza 1, pozemku (PK) 132 JUDr. Ježek – Trutnov. Skutečnost, že pozemek užívaný jako hřiště není v majetku obce je v místní části Bříza všeobecně znám, jiný pozemek, v nově přijatém územním plánu jako sportoviště vyčleněn nebyl.

 

p. Macháček – větší část pozemku je pana Ježka /oplocená část pozemku/, cesta je pana Kudrny.

 

JUDr. Zlatohlávková – Hřiště se nachází na dvou parcelních číslech. Žádný nabývací titul na katastrálním úřadě neexistuje. Existuje pouze geometrický plán, který je z roku 1964. Protože ve Bříze nebyla digitalizace, nikoho netrápilo, že se pozemky nenacházejí v listu vlastnictví. Je potřeba zkusit něco projednat. Zkusí se s nimi zkontaktovat, že by to obci dali do výpůjčky. Na hřišti je buňka hasičů, která je svěřena do péče. Neví, jak pronajmout buňku, která je na cizím pozemku, ke kterému není zajištěn přístup žádnou smlouvou.

 

JUDr. Zlatohlávková – zásada čí je pozemek, toho je stavba je platná 2000 let. Neplatila pouze posledních 40 let. Budou nějaká přechodná a závěrečná ustanovení, které budou k něčemu směřovat. Budou říkat, že je potřeba to sjednotit. Proto už nám nezapíšou hasičárnu na Lípě, přestože je naše. Ten problém už eliminují nyní. Před 5 – 6 lety, kdyby se po tom někdo poohlídl, tak se tenkrát sepisoval notářský zápis tak, že se dostavil představitel obce a řekl, ta budova je naše. Měl notářský zápis, donesl ho na katastrální úřad a bylo to tam. Dneska se to musí sepsat s vlastníky pozemku, a to je to co JUDr. Zlatohlávková nyní řeší, jestli to vůbec lze, když je tam dědictví, a neví, jaký osud dědictví bude.

 

Ing. Derner uvedl, že by navrhl vyhlásit záměr na pronájem mobilní buňky.

 

12.  Žádost - Centrum pro rodinu Beránek

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 23.2.2012

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

obsah: Centrum pro rodinu Beránek podalo žádost o příspěvek (nad rámec příspěvku „Všestarské neziskovky“) na personální zajištění Příměstského tábora, který pořádají v termínu 16.7. -20.7.2012 v čase 7:30-16:00 hod, kdy je uzavřena MŠ a ZŠ. Tábor je určen pro max. 15 dětí. Jedná se o třetí ročník a v minulosti byly finance zajištěny od Církve bratrské z HK, ale letos tato dotace již poskytnuta nebude.

 

Ing. Derner sdělil, že by měli sdělit cenu, jakou požadují.

p. Pešek uvedl, že se jedná o hlídání dětí v době prázdnin. Má obavu, aby nepřišel někdo další, že v době prázdnin bude hlídat děti a nechtěl také příspěvek.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 22/2012: ZO schvaluje pro Centrum pro rodinu Beránek poskytnutí příspěvku mimo rámec Všestarské neziskovky na zajištění příměstského tábora.

Hlasování o usnesení č. 22/2012: pro 0, proti 11, zdržel se hlasování 1nebylo schváleno

 

 

13. Žádost – C. k. řadový pěší pluk č. 18

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 23.2.2012

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

obsah: C.k. Řadový pěší pluk č. 18 žádá o příspěvek na XXI. C. k. manévry, které se uskuteční 26.května 2012 v areálu státního zámku Hrádek u Nechanic. Akce je velkým lákadlem pro mnoho návštěvníků nejen z našeho kraje. Jedná se o akci neziskovou. Se zvýšeným počtem návštěvníků, značně stoupají organizační a finanční nároky na kvalitní zajištění.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 23/2012: ZO schvaluje pro C.k. Řadový pěší pluk č. 18 poskytnutí příspěvku na zajištění XXI. C. k. manévry.

Hlasování o usnesení č. 23/2012: pro 0, proti 12, zdržel se hlasování 0 nebylo schváleno

 

 

14.  Zřizovací listina Základní školy a mateřské školy, Všestary, Zřizovací listina školské

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 23.2.2012

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Poděkování patří finančnímu výboru, který pomohl zejména s ekonomickou částí zřizovací listiny.  Základem zřizovací listiny je stávající zřizovací listina, školský zákon a zákon o rozpočtových pravidlech. Zastupitelé dostávají k dispozici stávající zřizovací listinu včetně dodatků a návrh úplného znění zřizovací listiny.

 

Zřizovací listina školské rady a volební řád školské rady patrně nebyly schvalovány, a proto budou zastupitelům rovněž zaslány.

 

Ing. Šandera – jelikož jsme zřizovací listinu všichni dostali, předpokládám, že jsme ji všichni viděli a mohli ji prostudovat.

Ing. Derner – se dotázal, zda návrh nové zřizovací listiny včetně všech dodatků měla k dispozici k nahlédnutí škola. JUDr. Zlatohlávkovou sděleno, že nikoli z důvodu nedostatku času. Není nic k ničemu, odložit toto na příště, aby bylo možné, aby si škola nastudovala a vyjádřila se ke zřizovací listině.

p. Macháček – když vznikala první zřizovací listina, byli neustálé konzultace s krajským úřadem, v jakém stavu by zřizovací listina měla být, a bylo to posvěcené. Táže se, zda něco takového bylo i nyní. JUDr. Zlatohlávkovou sděleno, že toto není zákonná povinnost.

JUDr. Zlatohlávková uvedla, že se pokusila opravit všechny špatné paragrafy, na které tam byl špatný odkaz podle starého zákona v minulé zřizovací listině. Stávající listina je veřejně přístupná, je zapsaná v obchodním rejstříku, vyjma dodatku č. II. Podle zákona zřizovací listinu zapisuje zřizovatel nikoli škola.

pí. Čapková – přečetla si novou zřizovací listinu a připadalo jí, že tam žádné větší změny nejsou.

JUDr. Zlatohlávková – než začala zřizovací listinu předělávat, oslovila zastupitele, zda by se chtěl někdo připojit ke spolupráci. Nikdo se však neozval. Požádala finanční výbor, aby zde byla návaznost na rozpočtový zákon. Sdělila zastupitelům některé body z rozpočtového zákona.

Ing. Jásenský navrhuje, aby ještě před schválením byla zřizovací listina konzultována přímo se školou.

Ing. Derner – se dotázal, zda stihli zastupitelé přečíst zřizovací listinu. Pokud se najde 8 lidí, kteří jsou schopni ji odhlasovat, nemá námitek. Z důvodu pracovní vytíženosti si nebyl schopen zřizovací listinu přečíst.  

Ing. Šandera – co stačil přečíst, tak tam byla slova, že pokud se škola bude zbavovat majetku, musí nabídnout v první řadě zřizovateli, chtěl by doplnit, aby tam bylo doplněno slovo písemně. Myslí, že obec má právo škole diktovat, ale až takto by se to nemělo hrotit a přimlouval by se, aby to dostala škola k přečtení.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 24/2012: ZO odkládá hlasování o zřizovací listině Základní školy a mateřské školy, Všestary na příští zasedání.

Hlasování o usnesení č. 24/2012: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

JUDr. Zlatohlávková – Školské rady upravuje § 167 školského zákona. Požádala zastupitele, aby tomuto věnovali také pozornost. Řeší, jakým způsobem se do školské rady volí. Pokusila se udělat volební řád, jelikož si paradoxně myslí, že volební řád je důležitější než zřizovací listina školské rady a řeší, jakým způsobem se do školské rady volí.

Ing. Jásenský – byl v celku překvapen po nastudování školského zákona, že školská rada má poměrně velké pravomoce.

Mgr. Frízlová uvedla, že školská rada běžela do ledna 2012, kdy skončilo funkční období. Nyní by mělo běžet nové volební období.  Pan ředitel byl povinen školskou radu svolat, řešil se jednací řád.

Ing. Šandera – navrhoval by, aby do nové zřizovací listiny bylo zabudováno 2 + 2 + 2. JUDr. Zlatohlávková uvedla, že musí být ještě schválen volební řád a body nejdou přeskakovat. Ing. Šandera- pokud by panovala shoda na tom, že takto sestavená školská rada jednou vznikne z těchto zástupců, tak škola by měla příležitost využít nějaký dílčí čas třeba měsíc, než to zastupitelstvo schválí k tomu, že budou vybráni zástupci z řad školy a z řad rodičů, potom by se ušetřil čas a při troše štěstí by se to mohlo na příštím zasedání zastupitelstva odhlasovat vše. Je to pouze návrh k urychlení kroků. Nejdříve by měla být v pořádku a schválena zřizovací listina školy a následně potom by se měly ustanovit další orgány, které jdou napříč mezi obcí a školou.

Ing. Derner – minulá školská rada zřejmě vznikla usnesením zastupitelstva, jestliže usnesení nikdo nezrušil, mám za to, že stále plyne.

Mgr. Frízlová – myslí si, že v zákoně je uvedeno, že vznikne školská rada usnesením zastupitelstva a že zřizovatel stanoví volební řád.

JUDr. Zlatohlávková – přečetla § 167 odst. 2 škol. zákona.

Ing. Derner – bylo-li zřízeno usnesením, potom funguje, a nové funkční období mělo být naplněno novými členy. U obce není pochybnost o tom, že zastupitelstvo volilo členy do rady.

PeadDr. Fikejz – na základě minulého jednání nenašel ohledně zřizovací listiny nic. Obec jmenuje své zástupce, ředitel musí provést volby podle volebního řádu stanoveného zřizovatelem z řad rodičů a zástupců školy.

Ing. Derner – pokud v roce 2005 najdeme usnesení, kde byl přijat i volební řád, nechť se pracuje podle toho, co bylo tehdy přijato.

JUDr. Zlatohlávková se táže, kdo se bude podílet na spolupráci s přípravou listin. Přihlásil se Ing. Jásenský a Ing. Svoboda.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č.  25/2012: ZO odkládá hlasování o zřizovací listině školské rady Základní školy a mateřské školy Všestary na příští zasedání.

Hlasování o usnesení č. 25/2012: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 26/2012: ZO odkládá hlasování o volebním řádu školské rady Základní školy a mateřské školy Všestary na příští zasedání.

Hlasování o usnesení č. 26/2012: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

 

15. Vyhlášení výběrového řízení na ředitele školy

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 23.2.2012

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Na konci roku 2011 byla zákonem 472/2011 Sb. přijata novela školského zákona, z níž vyplývá povinnost zřizovatele vypsat výběrové řízení na ředitele školy v případě, že ředitel školy vykovává funkci déle než 6 let.

 

Ing. Derner: Myslím, že v tomto případě má zřizovatel možnost vypsat výběrové řízení.

JUDr. Zlatohlávková: Přečetla dopis z ministerstva školství. Byla přečtena přechodná a závěrečná ustanovení k zákonu č. 472.

Ing. Jásenský – když toto studoval, na nic takového nenarazil. Je tam termín pro zřizovatele do 30.4., může se rozhodnout, zda konkurz vyhlásí či nikoli. Pokud nevyhlásí, je ředitel volen na dalších 6 let. Přečetl výklad ministerstva školství a mládeže.

Ing. Derner – Jediným, kdo vyloží zákon je soud a ten zkoumá záměr zákonodárce. Tím, kdo rozhoduje o výsledku výběrového řízení je rada obce. Podle jiného zákona má zastupitelstvo pravomoc si vymezit kompetence, které patří radě obce do své působnosti. Nechal by toto vymezení kompetence na zastupitelstvu.

p. Pešek se táže, co se stane, když konkurz nevyhlásíme, JUDr. Zlatohlávková sdělila, že je možné, že někdo podá správní žalobu a nastane soudní řízení.

Ing. Jásenský – zamyslel by se nad tím, jestli je s panem ředitelem zastupitelstvo spokojeno či nikoli. Mělo by se však rozhodnout co nejrychleji.

JUDr. Zlatohlávková – je přesvědčená o tom, že škola dobře funguje i nadále. Pan ředitel by se nepochybně také přihlásil a vzhledem ke svým zkušenostem by svůj post pravděpodobně také obhájil.  

pí. Čapková – si také myslí, že když tam bude 10 uchazečů, tak bude mít pan ředitel největší pravděpodobnost, že bude zvolen.

Ing. Svoboda – souhlasí s tím, že by se konkurz měl vyhlásit a pokud by se pan ředitel přihlásil, tak bude mít největší předpoklad pro znovuzvolení vzhledem ke zkušenostem s vedením školy.

JUDr. Zlatohlávková – konkurz je řízen dle konkurzního zákona, musí se jmenovat komise a vše, co s tím souvisí, musí se to ohlásit krajskému úřadu, protože jsou ze zákona členy komise. Přišel přípis z krajského úřadu, ohledně sdělení, kdy by se případný konkurz měl konat.

p. Macháček – v podkladech byl návod, jak potvrdit mandát pana ředitele na dalších 6 let a více by se tím nezabýval.

Mgr. Frízlová - ví o řadě vesnic, kde přistoupili k problému tak, že nevyhlašovali konkurz s tím, že ředitelé dostanou od 1.8.2012 jmenovaní na dobu určitou na dobu šesti let.

Ing. Derner – To že ředitel jakékoliv organizace, kterou zřizuje obec, ví, že za nějaký čas se může stát, že musí složit účty, mu připadá velmi rozumné. Jakákoliv definitiva není zdrojem rozvoje. Sdělil, že se však jedná pouze o jeho osobní názor.

Ing. Jásenský – citoval § 166 odst. 3 zákona 561 o předškolním, základním, středním, vyšším .., týkají se ředitelů škol a školských zařízení

JUDr. Zlatohlávková – Jmenovací dekret ředitele školy se zapisuje do obchodního rejstříku. Přechodná a závěrečná ustanovení: Po dobu delší než 6 let končí výkon práce na daném pracovním místě vedoucího zaměstnance 31.7.2012. Další pracovní zařazení zaměstnance se řídí zákoníkem práce. To je pracovní zařazení.

 

Odloženo na příští zasedání zastupitelstva.

 

 

16. Úhrada faktur

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 23.2.2012

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

obsah: Na základě smluv o dílo byly vystaveny tyto faktury:

 • Jaroslav Došel - Zámečnictví, IČ: 10468510, Všestary 56 – „Sloupky s držákem na koše, poklop u 1.st. ZŠ, oprava korby na multikáře“, částka 9.758,40 Kč,
 • Energy Consulting – Project, s.r.o., IČ: 26113317, Přemyšlenská 484/28, Praha 8, Kobylisy – „Stanovisko energetického auditora k realizované akci a dosaženým přínosům-MŠ Všestary“, částka 5.000,- Kč,
 • Landsmann s.r.o., IČ: 25924737, U Náhona 511/23, Hradec Králové – „Hliníkový žebřík“ – JSDHO Bříza, částka 9.300,- Kč,
 • Srdínko Ladislav Montáž elektro, IČ: 43477194, Rozběřice 74, Všestary – „Oprava vrchního vedení veřejného osvětlení v obci Všestary“, částka 8.964,- Kč,
 • Ing. Eduard Žaluda, IČ: 73580872, Železná 493/20, Praha 1 – „Územní plán Všestary – úpravy po společném jednání a veřejném projednávání, částka 31.200,-Kč,
 • Ing. Zdeněk Hrouda, IČ: 67480659, Všestary 199 – Úprava projektové dokumentace „Energeticky úsporná opatření MŠ Chlum“, částka 15.600,- Kč.

 

JUDr. Zlatohlávková – Ing. Hrouda projektoval zateplení MŠ Chlum, protože se očekávalo, že už v polovině loňského roku dojde k vyhlášení výzvy na zateplení veřejných budov. Protože se vyhlášení výzvy stále odkládalo, tak mezitím se změnila energetická norma a energetický auditor musel přepočítat energetický audit. Protože energetický audit a projektová dokumentace musí být v absolutním souladu, protože jinak se okamžitě ta žádost vylučuje z projednání, bylo nutno, aby se to přepracovalo, bylo nutné požádat o změnu stavebního povolení a p. Ing. Hrouda nám začal tisknout tu přepracovanou dokumentaci, Ing. Fof zajel na stavební úřad a dnes máme vydané změněné stavební povolení i s vyjádřením hasičů. Žádost o dotaci se odesílá elektronicky a dále se to předává fyzicky.  Očekává se, že vyhodnocení výzev bude v září a smlouva o poskytnutí dotace se podepíše mezi listopadem – lednem.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 27/2012: ZO schvaluje proplacení faktur:

 • Jaroslav Došel - Zámečnictví, IČ: 10468510, Všestary 56 – „Sloupky s držákem na koše, poklop u 1.st. ZŠ, oprava korby na multikáře“, částka 9.758,40 Kč,
 • Energy Consulting – Project, s.r.o., IČ: 26113317, Přemyšlenská 484/28, Praha 8, Kobylisy – „Stanovisko energetického auditora k realizované akci a dosaženým přínosům-MŠ Všestary“, částka 5.000,- Kč,
 • Landsmann s.r.o., IČ: 25924737, U Náhona 511/23, Hradec Králové – „Hliníkový žebřík“ – JSDHO Bříza, částka 9.300,- Kč,
 • Srdínko Ladislav Montáž elektro, IČ: 43477194, Rozběřice 74, Všestary – „Oprava vrchního vedení veřejného osvětlení v obci Všestary“, částka 8.964,- Kč,
 • Ing. Eduard Žaluda, IČ: 73580872, Železná 493/20, Praha 1 – „Územní plán Všestary – úpravy po společném jednání a veřejném projednávání, částka 31.200,-Kč,
 • Ing. Zdeněk Hrouda, IČ: 67480659, Všestary 199 – Úprava projektové dokumentace „Energeticky úsporná opatření MŠ Chlum“, částka 15.600,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 27/2012: pro 12 proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

 

17. Informace

 

obsah: Dne 17.2.2012 byla zveřejněna výzva na zateplení. Obec již předla veškeré podklady zpracovateli žádosti Energy Benefit Centre a.s., IČ: 29029210, se kterým obec uzavřela mandátní smlouvu na zpracování žádosti. V této souvislosti bylo potřeba provést změnu v projektu a v energetickém auditu, bylo nutné vyžádat změnu stavebního povolení. Žádosti se budou podávat od 29.2.2012 do vyčerpání peněžních prostředků.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 28/2012: Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci na akci „Energeticky úsporná opatření MŠ Chlum“. 

Hlasování o usnesení č. 28/2012: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Mgr. Frízlová upozornila na to, že v MŠ na Chlumu je ve studni vodoměr, který je dost vysoko a ve velkých mrazech to zamrzá. Chtěla poprosit, jestli by bylo možné, aby se na to nějaký odborník podíval a nějak to zaizolovat nebo něco podobného.

 

p. Petr Šandera – ve Bříze v bytovce musí mít podobný problém, neví, jestli jim to tam nezamrzá. Vodoměr mají v netemperované místnosti.

 

Kanalizace ve Bříze

JUDr. Zlatohlávková – nefunkční přepad z čističky pro osmiřaďák. Požádala p. Petra Šanderu, jestli by bylo možné, aby se na to podíval.

p. Petr Šandera – je to bytovka směrem k Hrnčířom ve Bříze. Když se tam dělala cesta, vybudovala se tam část kanalizace dole a od bytovek je čistička, která má přepad přes cestu do zatrubněného potoka, který tam protéká. Když se dělala voda nebo plyn, tak došlo k porušení přepadu. Přepad je ucpaný. Musela by se rozbít nová silnice, najít to. Přišel na řešení, že by se to dalo připojit do kanalizace, která se položila po druhé straně cesty a mezi stávající jímkou a novou kanalizací je asi cca 30 metrů. Musela by se tam vybudovat nová část kanalizace a ty dvě místa propojit. Počítal materiál z ceníku a je to cca 55.000,- Kč bez daně za materiál. Bylo by to tím vyřešené a nemuselo by se kopat do cesty. V cestě by to přišlo zhruba odhadem kolem 35.000,- Kč. Voda vede pod cestou, plyn pod chodníkem.

JUDr. Zlatohlávková uvedla, že je potřeba to opravit.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním

Návrh usnesení č. 29/2012: ZO pověřuje starostku zajištěním opravy havarijního stavu kanalizace v místní části Bříza.

Hlasování o usnesení č. 29/2012: Pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

S ohledem na skutečnost, že v r. 2011 nebyla uhrazena kupní cena za pozemek v k.ú. Lípa Ing. Dědkovi ani nebyla uhrazena kupní cena Zemědělskému družstvu Všestary za pozemek v k.ú. Všestary je nutné přijmout rozpočtové opatření č. 1:

 

Úprava rozpočtu ve financování a výdajích

Zaúčtovat:

SU  AU  UZ                ORG  OD      PA       SP       PO      ZP       Změna rozpočtu

231 10    00000          0000    00        00        81        15        000      373.000,-- financování ze zůstatku účtu

 

231  10   00000          0000    36        39        61        30        000      373.000,-- zvýšení výdajů nákup pozemků 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 30/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1: na straně výdajů zvýšení o 373.000,- Kč, financování ze zůstatku účtu o 373.000,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 30/2012: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

 

 

18. Závěr

 

Jednání skončeno v 23:15 hodin.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018