Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne: 22.11.2012

 

Místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu ve Všestarech
Přítomni: Marika Čapková Dohnalová, Jaroslav Došel (přítomen do 21:25), Vladimír Došel, Ing. Vladimír Fof, Martin Hájek (přítomen od 19:35), Ing. Radek Jásenský, Josef Macháček, Josef Pešek, Ing. Milan Svoboda, Ing. Pavel Šandera, Josef Václavík, JUDr. Zuzana Zlatohlávková.

Omluveni:  Ing. Michal Derner, MVDr. Michal Novák, Přemysl Vecek.

Za OV Lípa: Josef Štefanka.

Zahájeno: 19:00 hod.

 

Předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo svoláno a uveřejněno v souladu se zákonem a jednacím řádem, přítomno je 11 zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné, bude následovat schválení programu, určení zapisovatele a volba návrhové komise. Rozprava bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť. Zápis z předchozího jednání byl vyhotoven, ověřen jedním ověřovatelem zápisu a je předložen k nahlédnutí.

 

Námitky proti minulému zápisu

Námitka p. Peška ohledně sekání byla přidána k minulému zápisu, jako doložka.

 

p. Pešek: Dotázal se, zda postačuje, pokud zápis podepíše pouze jedna osoba?

JUDr. Zlatohlávková: Zeptala se pana Peška, zda myslí, pokud je zápis podepsán pouze jedním z ověřovatelů zápisu. Pan Pešek odpověděl, že takto to myslel. JUDr. Zlatohlávková: Zápis ve chvíli, kdy pan Pešek řekl, že ho nepodepíše, byl podepsán JUDr. Zlatohlávkovou, byl podepsán zapisovatelkou jako zhotovitelkou zápisu a byl podepsán paní Čapkovou jako jednou z ověřovatelů zápisu. Je možná sporné, zda to stačí či nestačí, ale jelikož jsme povinni ten zápis mít vyhotoven do 10 dnů a on by měl být i vyvěšen do 10 dnů, většinou se to zdrží na tom, že to nestíhají ověřovatelé zápisu přijít podepsat. Jelikož Ing. Fof se zranil, tak nebylo možné čekat, jak se pan Pešek rozhodne s ověřením zápisu. Předpokládá, že když ho odmítl podepsat, tak proti němu má námitky.

p. Pešek:Určitě ano, řekl to i Ing. Fofovi, ještě než se zranil, že takto, jak je zápis vyhotoven, že ho odmítá podepsat. Koukal do nějakých metodických pokynů pro zastupitele, kde se uvádí odkaz na § 95, kde se píše o tom, že by ho měl podepsat starosta nebo místostarosta, to se stalo, zapisovatel a osoby k tomu určené. Podle jeho názoru, toto nebylo naplněno úplně doslova, že by byl zápis podepsaný osobami, které k tomu byli určené, na to, aby se to mohlo vyvěsit.

JUDr. Zlatohlávková: Očekává námitky proti zápisu od pana Peška.

p. Pešek: Na něco se zeptal, tak se ptá, jestli nejsme v rozporu s § 95.

JUDr. Zlatohlávková: Uvedla, že je přesvědčená, že nejsme v rozporu.

p. Pešek: Moje námitka spočítá v tom, jak jsme tam řešili to posekání či neposekání těch obecních ploch. Není to tam úplně přesně napsané, tak jak to tam řekl.

Ing. Jásenský: Mimochodem ten zápis nebyl přesný, ale to tu řešit nechce. Už podruhé se tu objevila věc, kdy ověřovatel přijde a nesouhlasí se zápisem a řeší se procesní věc, jestli v tu chvíli, když je psaný zápis, tak ho odmítne podepsat a je jakoby schválený, i když s tím ověřovatel nesouhlasí.

Ing. Šandera: Myslí, že se tu opět řeší věci, které nejsou vůbec pro chod obce důležité jako z pozice jednoho palouku určitě jo. Na minulém zasedání zaznělo, že je tam kus neposekané trávy, předpokládá, že v této době je to již posekaná, tak neví, o čem je řeč. Myslí si, že z toho není úniku, protože ten zápis musí být do nějaké doby vyvěšený a správnější a vstřícnější cesta je, nemusím s něčím v zápise souhlasit, potom má každý právo vznést písemnou námitku, která se projedná na příštím zastupitelstvu, ale přeci že nesouhlasím s jednou větou nebo s jedním bodem zápisu, to přeci není důvod, aby se nepodepsal celý zápis. Takto to vnímá.

JUDr. Zlatohlávková: Zkusme naformulovat, zda s námitkou pana Peška souhlasíme tak, jak byla vznesena, všichni ji slyšeli a přesně bude zapsaná v písemném vyhotovení.

Ing. Šandera: Těžko může hlasovat o tom, když už se v tom nimráme, jestli s tou námitkou souhlasí nebo nesouhlasí, protože si nepamatuje úplně přesně, jak to pan Pešek na minulém zasedání řekl. V podstatě je schopen hlasovat akorát o tom, jestli takhle jak to dneska pověděl, jestli to v tom zápise jako námitka má zaznít nebo nemá zaznít. To je jediné. Nemůže hlasovat o tom, jestli teď to zopakoval úplně přesně jako na minulém zastupitelstvu.

Ing. Jásenský: Nemůže také hlasovat, jelikož na tom zastupitelstvu vůbec nebyl a nemůže se k tomu ani nijak vyjádřit.

JUDr. Zlatohlávková: Zápis z minulého jednání byl vyvěšen, byla proti němu vznesena námitka, námitka je zapsaná v dalším zápise, udělá se doložka k zápisu předchozímu, kde bude tato námitka zapsána a tím by považovala předchozí zápis za schválený. Dotázala se zastupitelů, jestli s tím takto souhlasí.

Ing. Šandera: Myslí si, že by to takto mohlo zaznít jako k odsouhlasení, jestli to někdo chce dát jako do usnesení, tak to klidně pojďme dát do usnesení, ale myslí si, že to takhle stačí.

p. J. Došel: Doslovné citace by se asi dávat do zápisu neměly. Správně zde zaznělo to, že pokud někdo bude chtít, aby se jeho slova citovala doslovně, tak ať na to předem upozorní, protože jinak si myslí, že máme asi nejdelší zápisy v celém Východočeském kraji, možná v celé republice.

 

Návrh programu

1.       Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

2.       Kontrola usnesení

3.       Připomínky občanů

4.   Žádost rodičů o rozšíření mateřské školy

5.   Chodníky ve všech místních částech

6.   Žádost Knihovny města Hradec Králové

7.   Žádost o dotaci do programu obnovy venkova

8.   Nájemní smlouva v k.ú. Chlum

9.   Kupní smlouva v k.ú. Lípa u Hradce Králové

10. Kupní smlouva v k.ú. Všestary

11. Vyhlášky obce

12. Žádosti spolků

13. Schválení faktur

14. Rozpočtové opatření, zmocnění starostky přijetí rozpočtových opatření

15. Informace

16. Závěr

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 113/2012: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 22.11.2012

Hlasování o usnesení č. 113 /2012: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

1. Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

 • Jako zapisovatelka byla určena slečna Andrea Netušilová.

 

 • Do návrhové komise byli navrženi Ing. Šandera, Ing. Svoboda

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 114/2012: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 22.11.2012 návrhovou komisi ve složení Ing. Šandera, Ing. Svoboda.

Hlasování o usnesení č. 114/2012: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 • Na ověřovatele zápisu byli navrženi p. Václavík a p. Vladimír Došel

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 115/2012: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 22.11.2012 jako ověřovatele zápisu p. Václavík a p. V. Došel

Hlasování o usnesení č. 115/2012: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

 

 

2. Kontrola usnesení

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 22.11.2012

Předkladatel: Josef Macháček

 

obsah: Zdvořilá prosba předsedovi kontrolního výboru o kontrolu usnesení a zaslání souboru s dostatečným předstihem, aby bylo možno adekvátně reagovat (např. doplnění dat u smluv).

 

Usnesení č. 53/2010 – předání předmětu nepeněžitého vkladu společnosti VAK – smlouva podepsaná nebyla

 

Usnesení č. 7/2011 – provedení výběrového řízení na zpracování podmínek výběrového řízení na ČOV Všestary a Rozběřice – čeká se na výzvu

Usnesení č. 15/2011 – zajištění projektu památek místního významu – plní se průběžně

Usnesení 16/2011 – zahájení přípravných prací na studii využití pozemků ve všech místních částech - plní se průběžně

Usnesení 47/2011 – lokalita FATO – smlouva je podepsaná

Usnesení 52/2011JUDr. Zlatohlávková: podklady nebyly připraveny a firmy nebyly navrženy. Ing. Jásenský poslal na základě jednání investičního výboru nějaký podklad, ale týká se něčeho jiného. K tomuto není ani čárka. Usnesení tedy trvá.

Usnesení 67/2011 – revize vyhlášek – podklady byly na minulém zasedání zastupitelstva – zpracovával JUDr. Moník.

Usnesení 78/2011 – firma Hradecké služby o likvidaci komunálního odpadu – nadále trvá platná smlouva, která je výhodnější

Usnesení 108/2011 – věcné břemeno na Lípě – JUDr. Zlatohlávková: Smlouva uzavřena nebyla, jelikož smlouva o smlouvě budoucí měla zatěžovat pouze jeden pozemek, a to pozemek č. 302, což je cesta dolů k Mudrochům a ve smlouvě poslali pozemky zatížené dva, takže se musela dohodnout s firmou Geošrafo, která ten návrh smlouvy zpracovávala tak, že vzala na začátku listopadu smlouvu a odebrala se za panem Ing. Pavlovičem na ČEZu, aby to s ním projednala, on říkal, že se ozve, dosud tak ovšem neučinil. Zřizuje se to pro ČEZ. Usnesení trvá.

Usnesení 119/2011 – převod vodovodu v Rozběřicích – vyřeší se příště

 

V 19: 35 hodin se dostavil na jednání zastupitelstva p. Hájek. Přítomno je 12 zastupitelů.

 

Usnesení 132/2011 – 2.7.2012  podřezání MŠ Chlum

Usnesení 133/2011 – dokumentace na zateplení MŠ Chlum – JUDr. Zlatohlávková: „Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženou cenovou nabídkou Ing. Hroudy na projektovou dokumentaci na zateplení školky na Chlumu ve výši 34.800,- Kč, dále souhlasí s nabídkou na energetický audit Ing. Štěchovského ve výši 30.000. Pověřuje starostku uzavřením smluv o dílo na tyto práce“. Existuje ustanovení v občanském zákoníku, začíná to § 43. Tato ustanovení jsou nazývané zásady kontraktace, tzn. jestliže jsme odsouhlasili cenovou nabídku, byla uzavřena v ten okamžik smlouva (23.6.2012). V podstatě stejné je to s usnesením č. 135/2011, to byla projektovaná dokumentace na zateplení obecního úřadu a energetický audit a přeskočili jsme usnesení č. 134/2011, zajištění firmy na zpracování žádosti o dotaci na zateplení MŠ Chlum, to byla firma Energy Benefit a smlouva byla uzavřena 23.1.2012.

 

Usnesení 136/2011 – smlouva byla podepsána – čeká se na výzvu

Usnesení 181/2011 – bezúplatný převod majetku-mikroregion – musí se dohledat, jaká to byla smlouva. Určitě ale podepsaná byla.

Usnesení 193/2011 – smlouva byla uzavřena 27.6.2012

Usnesení 208/2011 – smlouva byla podepsána 9.2.2012

Usnesení 226/2011 – výpůjčka na altán – 2.12.2011

 

Usnesení 05/2012 – prohlídka domu čp. 129 ve Všestarech - prohlídka byla provedena

Usnesení 07/2012 – dotace na opravu hřbitovní zdi – datum se doplní

Usnesení 21/2012 – všestarské chodníky – dnes na programu

Usnesení 28/2012 – smlouva bylo podepsána 29.2.2012

Usnesení 34/2012 – dnes na programu

Usnesení 45/2012 – oprava střechy hasičské zbrojnice Rozběřice a Lípa - bylo splněno částečně

Usnesení 46/2012 - Morový sloup – dnes na programu

Usnesení 48/2012 – opravy cest místní části Chlum – zrealizováno částečně

Usnesení 53/2012 – plní se průběžně

Usnesení 56/2012 – podlaha tělocvičny – žádost byla podána 30.5.2012

Usnesení 57/2012 nájemní smlouva s panem Rakem – smlouva uzavřena 31.5.2012

Usnesení 58/2012 – byla schválena smlouva s paní Maisnerovou

Usnesení 66/2012 – odnětí půdy z původního fondu v lokalitě archeoparku – usnesení proběhlo

Usnesení 72/2012 – 29.6.2012 se obec vzdala předkupního práva k pozemku

Usnesení 73/2012 – nebylo splněno. Byl zajištěn znalecký posudek, nebylo jasné, jakou tržní cenu má požadovat. Byla požádána K. Posejpalová, aby zjistila u auditorek tržní cenu.

Usnesení 75/2012 – závěrečný účet je v pořádku

Usnesení 70/2012 – toto usnesení půjde zřejmě na zrušení, byla stanovena výběrová komise, rada byla pověřena výběrovým řízením. Nabídky obec obdržela dvě a z toho pouze jedna firma splnila zadání.

 

Ing. Šandera: Navrhl by jednu věc, pokud to bude možné, aby před jednáním zastupitelstva, které má projednávat kontrolu usnesení, nebylo možné, aby se sešla kontrolní komise s vedením obce v rámci této záležitosti a nevyjasnili si třeba možné odškrtnutí nebo doplnění dat a zastupitelstvo pouze seznámili jedině s těmi věcmi, které jsou kontroverzní, sporné. Přiznává, že tak dobrou paměť nemá, aby si pamatoval přesně o čem které usnesení je. Pokud to ničemu neodporuje, pak by si dovolil toto navrhnout.

p. Macháček: Pokud si někdo ze zastupitelů pamatuje, tak toto řešení již navrhoval 2 – 3 zastupitelstva zpátky.

JUDr. Zlatohlávková: Pan Macháček navrhoval, jestli zastupitelstvo bude souhlasit s tím, že by to dělal pan Macháček jako předseda kontrolního výboru a nemusel se kvůli tomu scházet výbor.

p. Macháček: Ne ptal se paní Zlatohlávkové, jestli by nebylo možné, aby za paní Zlatohlávkovou zašel, prošli bychom to před zastupitelstvem, doplnili by se datumy a paní Zlatohlávková mu na to řekla, že to nebude dělat dvakrát. Iniciativa z jeho strany tady byla.

JUDr. Zlatohlávková: Jestli jí to pan Macháček příště zašle dříve, což si myslí, že je možné v podstatě v okamžiku, kdy je zápis vyvěšený, tak to doplní a pošle zpět.

 

 

3. Připomínky a žádosti občanů

Sekání trávy v Rosnicích

p. Martínek: Není tu z toho důvodu, aby tu sebe nebo zaměstnance technických služeb obhajoval. Zaměstnanci byli rozhořčeni nařčením pana Peška, protože to vyznělo, že tam nic neděláme. Všechny obce je potřeba nějakým způsobem upravovat a nejsou žádné připomínky. Nechce pana Peška nijak kritizovat, ale tam došlo k otázce jedné věty, jestli si myslel, že to je za hospodou ten celý objekt, nebo objekt za hospodou toho objektu co patří za plotem k restauraci.

p. Pešek: Myslel objekt, který není u restaurace, ale co je pod hospodou mezi Kalouskovými a Hamplem. Naproti u dětského hřiště se to sekalo a mělo to stejnou výšku a tady to bylo potřeba posekat a posekáno to nebylo.

JUDr. Zlatohlávková: Našla tam a trošku jí překvapilo, že pan Pešek také neupozornil jedno zákoutí, a to je kousek dál po opravené cestě.

p. Martínek: Je zajímavé, že panu Peškovi nevadilo, že se tam naváželo v centru obce, že se tam vybouralo, neví co, asi podlahu a že to tam bylo navezené.

p. Pešek: Chtěl pouze poukázat na to, co už jednou řekl.

JUDr. Zlatohlávková:  Pouze by uvedla, že celé léto všechny spolky v každé vesnici vzkazovaly panu Martínkovi, kdy mají jakou akci, a pan Martínek všeho nechal a běžel to tam posekat. Za to jsem si myslela, že mu ty spolky alespoň poděkují a výsledkem toho je, že zase něco děláme špatně.

 

Ing. Pavel Šandera, zastupitel a člen investičního výboru seznamuje zastupitelstvo se zjištěními investičního výboru s tím, že na příští jednání bude předložen kompletní rozbor stavu staveb v majetku obce a zároveň navrhuje zadání zpracování projektové dokumentace.

Ing. Šandera: Na základě pověření zastupitelstva jsme v průběhu tří neděl prošli všechny objekty, některé zvenčí některé zevnitř, které jsou na katastrálním území všech vesnic, aby mohl být zmapován jejich stav. Z tohoto vyjde zápis, kde bude i nějaké doporučení. Požádal paní starostku, aby tento bod byl vtěsnán na jednání zastupitelstva, protože poslední prohlídka byla provedena až toto pondělí. Důvod, proč jí o to požádal je ten, že si myslí, že by na dnešním zastupitelstvu měli odsouhlasit nebo neodsouhlasit návrh, který chce přednést. Jedná se o to, že máme projektovou dokumentaci z velké části už zrealizovanou (školka Chlum, obecní úřad), investiční výbor si myslí, že bychom s tou údržbou měli pokračovat a aby se připravili další náležitosti, tzn. projektové a následně získání stavebního řízení. Z prohlídky komise se jeví poměrně akutní a finančně nejnáročnější dvě akce, a to jedna, o které se již mluvilo, a to podřezání a odvlhčení budovy staré školy u kostela, protože tam je to mokré, vlhké a plesnivé, je to tam zhruba v podobném stavu jako školka na Chlumu. Stavební výbor si dovolí doporučit zastupitelstvu, aby pověřilo projektanta nebo komisi, aby se začal dělat projekt a podřezání tohoto objektu. Další objekt, který stojí za to, že se tomu musíme věnovat, a to je hospoda v Rosnicích. Proto ho trošku mrzí, že se tu hodinu bavíme o neposekané loučce, když nám během dvou, tří let může začít padat barák. Druhý projekt, který stavební výbor doporučuje je ohledně tohoto objektu a projekt by se měl týkat odvodnění okolních ploch, svedení dešťové vody mimo objekt a zkusit navrhnout opatření, aby ten barák jako takový měl možnost vysychat. S tím si myslí, že bude zapotřebí udělat nějaké geometrické zaměření nejbližšího okolí objektu, abychom věděli, kam vody tečou a kam bychom je měli spádovat.

p. Martínek: byl se podívat na půdě, do střech teče voda, jak jsou hromosvody, tak to zakryl pěnou, aby to nesáklo dolů. Propadá se část garáže a myslí si, že je potřeba udělat plechařinu na půdě. Bude potřeba asi znovu projít nájemní smlouvy.

Ing. Šandera: Na půdě nebyli, ale předpokládalo se, že ta střecha nebude v o moc lepším stavu, než co je na staré škole. Koukali i na střechu na nové škole. Že by jsme měli peníze na to, aby se mohly udělat příští rok střechy na všech objektech, to asi mít nebudeme. Vzhledem k tomu, že jsou to větší objemy, tak na to zřejmě bude potřeba projekt.

p. Pešek: Souhlasí s tím, že by bylo potřeba zrevidovat nájemní smlouvy, třeba u nás v hospodě, myslím si, že pan Zíb už nemá takový obrat, jako míval. Jestli by nebylo vhodné oddělit např. lokál od sálu a snažit se bytovou jednotku, kde je pěkné 3+ 1, pronajmout zvlášť jako byt.

 

p. Štefanka – Hasičárna Lípa

Je tam potřeba udělat menší opravu střechy, bylo by dobré, kdyby se to opravilo ještě do zimy. Je tam plechová střecha, tak by to neměl být takový problém.

Opravuje se domeček po paní Hrdé, neví co tam je za firmu a budou tam osazovat nové informační tabule, tak se chtěli připomenout, bylo by potřeba dát tabule tam, kde začíná a končí Lípa, a kde začíná a končí Chlum.

 

p. Martínek: Ještě co se týče opravy střechy, tak nyní se těžko bude shánět pokrývač, jelikož všichni nyní finišují.

p. Pešek: Je často dotazován, kolik bylo např. investováno do školky na Chlumu apod., jestli by se tato informace nemohla poskytnout společně s tím, až se bude dělat ten seznam budov, v jakém jsou stavu atd.

JUDr. Zlatohlávková: Tyto informace v zápisech jsou. Smlouva o dílo byla na necelé 2,000.000,- Kč a vícepráce byly asi 450.000,- Kč. Podřezání obecního úřadu cca 1,500.000,- Kč. Pokud se někdo bude ptát, stačí pouze zavolat.

p. Pešek: Takovouto informaci sdělí jednotlivci, když se ho na to zeptá, ale měl na mysli, že by se mohl udělat seznam toho, co se s budovami udělalo, a dal na zvážení, jestli by nebylo vhodné, aby u toho bylo uvedeno, kolik co stálo, aby si o tom mohla přečíst i širší veřejnost.

p. Martínek: Lidi v okolí, co slyší kolem sebe, jsou spokojeni, protože vidí, co se tu za poslední roky udělalo, že se opravuje atd.

p. Štefanka: Dosti se čte zpravodaj a tyto informace by mohl obsahovat zpravodaj a lidi si to rádi přečtou.

JUDr. Zlatohlávková: Toto bude námět pro předsedkyni kulturního výboru, která šéfuje i zpravodaji a určitě dohlédne na to, aby se takový článek ve zpravodaji objevil. Může se tam provést rekapitulace, protože si pamatuje podřezání II. stupně základní školy, stálo cca 1,500.000,- Kč, zateplení stálo také 1,500.000,- Kč, zateplení školky a školní jídelny 3,500.000,- Kč. Škola má v současné chvíli asi sedm budov a bohužel jejich stav není nejlepší. Ráda by poprosila návrhovou komisi, jestli by nepřipravila usnesení k tomu, jestli zmocní radu výběrem projektanta, aby se přes zimu připravil projekt na podřezání 1. stupně školy, aby se škola mohla hned v červnu nějak vyklízet a pustit se do toho.

Ing. Šandera: Toto bude názor můj, nikoli stavebního výboru. Jestli na toto má cenu nějaké velké výběrové řízení, protože to bude stát cca pár desítek tisíc a myslí si, že pan Ing. Hrouda kolem toho poměrně dost běhá, tak by se přimlouval k tomu, jestli by se mu to nemohlo dát z volné ruky. Jeho ceny nejsou nijak přemrštěné.

p. J. Došel: Možná by zkusil oslovit i jiného projektanta, abychom měli trochu porovnání. Teď nás čekají další objekty, tak bychom mohly mít dva projektanty.

JUDr. Zlatohlávková: Ing. Hrouda pro obec nyní dělal moc a určitě ne špatně a už vůbec ne za špatnou cenu. Budeme ho muset poprosit, jestliže k tomu dojde o přípravu dalších projektů, o kterých si řekneme, že jsou havarijní.

p. Martínek: ČOV u školy je takřka v havarijním stavu, bude potřeba udělat zřejmě generální opravu. Je potřeba všechno udělat nové a začít to dávat do pořádku. Bude potřeba, aby se na to myslelo i v rozpočtu.

Ing. Svoboda: Ráno máme jednání a bude potřeba v rozpočtu něco poškrtat, jelikož předpokládané příjmy budou cca 16 mil. a předpokládané výdaje cca 32 mil. Nyní není schopen říci, na co by se mohly uvolnit prostředky, nebo na co ne.

p. Pešek: Je si vědom toho, co uvedl Ing. Svoboda, že peněz bude málo, ale chtěl se zeptat, jestli by bylo možné osvětlit cestu ke hřbitovu, nebo o tom alespoň popřemýšlet.

JUDr. Zlatohlávková: Vy tomu říkáte osvětlení, říká se tomu světelné znečištění. Pakliže se bude něco osvětlovat, tak se domnívá, že bychom měli osvětlovat zejména tam, kde žijí lidé a tam, kde se nesvítí již nějakých 30 let. Na to obec již několik let připravený projekt a pořád se to odkládá.

p. Pešek: Babičky a dědečkové, kteří tam chodí, se tam bojí.

p. Martínek: Nová příjezdová cesta ke hřbitovu měla být osvětlena díky archeoparku.

JUDr. Zlatohlávková: Má tomu rozumět tak, že má vybrat projektanta z volné ruky? Pochopila to tak. Budovy jsou ve stavu tristním. Nyní alespoň není ve sklepě voda, která byla v loňském roce odstraněna a už to tam alespoň vysychá.

 

 

Zastupitel Přemysl Vecek navrhuje zastupitelstvu schválení návrhu smlouvy o neinvestiční dotaci v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2012 číslo smlouvy RR/2012/089-SDH/MV/3 – výdaje na odbornou přípravu velitelů a strojníků SDH obcí k získání odborné způsobilosti na prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti ve výši 4.560,- Kč.

 

 Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 116/2012: ZO schvaluje návrh smlouvy o neinvestiční dotaci v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2012 číslo smlouvy RR/2012/089-SDH/MV/3 – výdaje na odbornou přípravu velitelů a strojníků SDH obcí k získání odborné způsobilosti na prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti ve výši 4.560,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 116 /2012: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

4. Žádost rodičů o rozšíření mateřské školky

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 22.11.2012

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Investiční výbor prověřil spolu s panem ředitelem školy a paní zástupkyní prostory v budově školky a školní jídelny ve Všestarech, zjistil, že uspořádání budovy není optimální, neumožňuje však přebudování nevyužitých prostor na třídu školky. Dále byly prohlédnuty půdní prostory v budově školy 2. stupně, tyto prostory rovněž shledány jako nevyhovující. Následně vedení školy zaslalo obci dopis, který se ztotožňuje se shora uvedenými skutečnostmi.

 

Počty narozených dětí:

Rok:                                                                           Počet: 

2008

21

2009

19

2010

19

2011

25

2012

10

 

JUDr. Zlatohlávková: Co investiční výbor měl za úkol udělat tak udělal. Budeme muset rodičům nějakým způsobem odpovědět. Zjistila, že v Broumově, Pace a Hořicích existuje tzv. předškolní výchova. V předškolní výchově mohou být předškoláci, kteří mají odklad a ono se k těmto dětem přistupuje spíše jako ke školákům. Náklady, které jsou spojené se zřízením předškolní třídy, nese Královéhradecký kraj a musí se nejpozději do května požádat o povolení takové třídy. V této třídě může být jak učitelka prvního stupně, tak učitelka z mateřinky. Více se tam procvičují dovednosti. Pokud by se ukázalo, že tam bude takové množství odkladů, tak by to bylo řešení.

Mgr. Frízlová: Je to hezká věc, ale pokud bude např. 7 dětí, tak to na třídu není ekonomické. Většinou se tyto třídy dělají pro sociálně slabší děti. Je to hezká věc, řekli jsme, že se nebráníme, pokud se najde prostor, zaštítit logicky i tu třídu, ale kam tyto malé děti dáme? Malé děti i podle hygieny, když jsme žádali o rozšíření družiny o 30 o navýšení, protože tlak ze strany rodičů je, abychom tam přijaly i děti ze 4 třídy i 5. třídy, takže kapacitu jsme navyšovali o 30, a když přijela hygiena, tak i ta stanoví normy na zázemí, ale další věc je ta, kam je dáme. Ani v prostorách školy, až bude zápis, tak budeme si dělat sondu, kolik přijde páťáků a kolik dětí přijde z malotřídek, jak na tom budeme, to ale zjistíme až po zápise. Pokud přijdou malotřídky, budeme muset dělit třídu, protože se dostaneme na nějakých 35 dětí i v těch vyšších třídách, když budou dvě první a dvě druhé třídy, tak se bude muset částečně vystěhovat družina a dáme tam třídu, že si ji družina bude půjčovat, tak škola je narvaná až po strop. A kromě jedné počítačové učebny budeme mít všechny třídy kmenové.

Byla upravena přijímací kritéria na základě zjišťovaných situací, kritéria do školky jsou upravena, je tam bodový systém, jsou tam upřednostněny děti z místních obcí, které spadají pod Všestary. Už to visí na stránkách mateřské školy.

Ing. Šandera: Kdy budou známé počty dětí, které nastoupí?

Mgr. Frízlová: Zápis se koná v lednu, tam zjistíme, jaký bude stav prvňáků. Poté dělají zápis malotřídky.

Ing. Šandera: Měl na mysli, kdy se dělá zápis do školky. Kdy se bude vědět počet dětí ve školce.

Mgr. Frízlová: Do mateřské školy jsou zápisy v březnu.

Zástupce rodičů: Mluvili s paní Rezkovou, která sdělila, že k zápisu do školy by mělo jít asi 16 dětí. Kluci jsou všeobecně pomalejší a spousta maminek volí radši odklad.

Mgr. Frízlová: Děti dělají skoky, ti kteří se nyní jeví, že můžou mít odklad, tak se to za 3 – 4 měsíce popohodí. Odklady se dávají v nejnutnějším případě. I pro děti to není dobré, aby byli děti nejstarší ve školce, a není to ani pro kolektiv ve školce ideální. Na odklad jsou dokonce nutná dvě potvrzení.

p. Martínek: Třída, která teď byla ve škole po dobu, co se dělala školka na Chlumu, měla taky prostory ve škole.

Mgr. Frízlová: Ty prostory chyběly a nejde to, aby byly děti takto stažené do tříd.

p. J. Došel: Dotázal se, zda by se nedalo udělat třída z půdních prostor.

Ing. Šandera: Chybí tam výška a teče tam, střecha by se musela zvednout výše.

p. Martínek: Mluvil s učitelkami ze školky a ideální by byl podle jeho názoru za pomoci obce objekt na sokolovně. Podle něho je to vynikající místo pro nějakou třídu, která tam bude nějaký čas. Pokud se dováží obědy na Chlum, tak by se mohly obědy dodávat i na sokolovnu. Podle něho se prošvihnul byt po Srdínkových.

JUDr. Zlatohlávková: Doplnila by paní zástupkyni a navázala na školský zákon, dohledala k tomu výklady. Sociálně slabými se myslí, že nemá svůj školní stůl, event. že nemá pokoj sám pro sebe atd.

Mgr. Frízlová: Pokud najdeme prostor, tak potom nebude problém zřídit klasickou školkovou třídu.

JUDr. Zlatohlávková: Školkovou třídu lze zřídit pouze ve školce a to se obává, že nepůjde.

Mgr. Frízlová: Když by byl ve škole prostor, budeme tam mít 15 dětí, pokud je tam budeme chtít dát na stálo, budeme muset mít odpovídající počet záchodů atd. To co bylo poslední dva měsíce, to bylo provizórium. Hygiena, která tam nyní byla, tam udělala takový vítr, co všechno podle vyhlášky z roku 2005 musí být a co tam nemáme. Byla by ráda, kdyby to šlo, ale obává se toho, že se tam nevejdou. Pokud to hygiena povolí, tak se budou muset vystěhovat dílny do sklepa.

pí. Špalková: Má dva syny, když se první syn před pěti lety dával do školky, tak jim bylo řečeno, že je pod první čarou. Výhoda obrovská před pěti lety byla ta, že město Hradec Králové přijímalo na mateřských škol vesnické děti. Bohužel od loňského roku má Hradec Králové svoji vlastní vyhlášku a jedním z přijímacích kritérií je, že dítě musí být z Hradce Králové.

p. Štefanka: Kolik nemístních dětí je nyní ve školce?

Mgr. Frízlová: Ve Všestarech asi 3, které půjdou do školy, a na Chlumu jich bude více, protože někteří rodiče odmítali naši školku, a to nebylo v době, kdy by byla školka plná, ale protože děti daly do hradeckých školek, protože si mysleli, že tam bude něco lepšího. Když chlumská školka byla volnější, tak tam jezdily děti z Rozběřic a asi 20 dětí je tam z obcí Máslojedy a Čištěves, protože kapacita v té době byla volná. Byla doba, kdy do školky na Chlumu jezdily hradecké děti, aby byla vůbec naplněná kapacita, aby škola na tom neprodělávala. V této vlně budou již upřednostněny děti z okolních vesni, které spadají pod Všestary. Bude se jednat o děti tříleté a výše.

Ing. Šandera: Neví, jestli jsme schopni dát nějaké usnesení dohromady. Pořád se strašíme, ale zatím nemáme relevantní počty. Nápady, že by se postavil objekt např. buněk, to opravdu nejde. Až budeme mít alespoň předpokládané počty, tak potom se z toho můžeme snažit něco vymyslet. Generální řešení zřejmě nenajdeme, budeme muset jít bohužel z roku na rok. Jestli by také nebylo lacinější než vymýšlet pro 8 – 10 dětí nějaký pavilon, jestli by se nenašla nějaká novinka, aby to bylo něco jako mikrojesle.

Zástupce rodičů: Nevíme, jak to bude v budoucnu s počtem dětí, nejenom v mateřské škole, ale i na základní, ale šlo i o to, že ani základní škola nemá dostatek prostoru na specializované učebny, je tam nyní jediná specializovaná učebna, a to počítačová a ta nemůže být kmenová. I kdyby se vymyslel prostor, myslí si, že nehrozí to, že by tento prostor byl poté nevyužitý buď mateřskou školou a kdyby mateřská škola tento prostor nevyužila, tak věří tomu, že po ni hrábne všema deseti základní škola. Nejde jim o to, aby se něco zapláclo na jeden či dva roky.

 

JUDr. Zlatohlávková: Jsou vesnice, kde proběhla velká výstavba /Roudnice, Vysoká atd./, tam si nikdo s ničím hlavu nelámal. Tam se to ponechalo vše na rodičích.

Ing. Šandera: Rád by připomenul problémy rýsující se prostorové, protože ke každé školce samozřejmě musí příslušet také zahrada, na to jsou určitě také normy, neví, jestli by nám to tam někdo povolil.

Rodiče: Řešíme hlavně školku, ale za 2 a 3 roky bude stejná situace pro školu. V počtech dětí, když půjde od roku 2007 – 2011 dvanáct až patnáct dětí jenom ze Všestarské školky, abychom tu nebyli za dva až tři roky znovu, že se tam děti nevejdou a že jsou namačkáni v 35 v jedné třídě, protože škola nebude mít prostory.

pí. Čapková: Na prvním místě by zřejmě upřednostnila to, jestli zabezpečíme výuku školní než školkovou. Momentálně teď na chlumské školce máme plno, ne sice našich dětí, ale to se zase za rok nebo dva změní. Už tam pak budou jenom naše děti. Myslí si, že je důležitější, aby ta škola měla prostory.

Ing. Jásenský: Pokud vím, tak se připravuje nějaká studie na lokalitu vedle archeoparku, tam jsou stavební pozemky asi 6 hektarů.

JUDr. Zlatohlávková: Vzhledem k tomu, že tam pozemky nejsou obecní, tak neví, kdo to zainventuje. Obec má povinnost pouze k dětem předškolním, to má ze zákona, tamto je takříkajíc činnost tak trochu dobrovolná ze strany obce.

p. Martínek: Co se týče školních prostorů, na druhém stupni je garáž, která je nevyužitá, tak by to šlo a myslí si, že by to nebyla ani velká investice, to zprovoznit. Třeba by tam mohla být družina nebo něco podobného. Dali by se tam okna a určitě by to šlo nějak řešit.

JUDr. Zlatohlávková: Jak je to s knihovnou na II. stupni?

Mgr. Frízlová: Chtějí požádat zastupitelstvo a zřizovatele, aby zvažovalo dát ji někam jinam, protože v knihovně se urvalo kus třídy a teď ten urvaný kus třídy bychom určitě potřebovali pro třídu a je tam taková úzká nudle, která vyhovuje pro takový počet 16 dětí, ale nejde tam dát tabule.

Ing. Šandera: Pořád si myslí, že pokud nebude alespoň tušit, kolik nám těch dětí chybí, tak nemá cenu nad tím přemýšlet.

Rodiče: je přibližně 16 předškolních dětí, v letošním roce jich zbylo cca 5 tak zbývá 11 volných míst a v roce 2010 je narozených 19 dětí. 8 dětí tím pádem skončí pod čarou.  Jde o to, že ten přetlak není jenom letos.

Ing. Šandera: Navrhl by, až budou nějaké jasné počty, tak budeme muset kontaktovat např. někoho z hygieny, aby se mu například čtyři takovéto vytipované prostory ukázaly a aby nám někdo řekl, jestli to vůbec půjde či nikoli.

Mgr. Frízlová: Když zůstali pod čarou, tak nejmladší dvouleté, kterým bylo například tři až někdy v květnu a pokud by byly přijaty, tak by číselně blokovaly školku, ale fyzicky by tam nebyly. Takto je to nastavené téměř ve všech školkách. Chápe i obec, že jít do další investice jsou náklady veliké. Vždycky se škola snaží vyjít vstříc rodičům.

Ing. Šandera: V tuto chvíli můžeme napsat pouze zamítavé stanovisko, a zatím nic slíbit nemůžeme. Představa, že obec postaví nový pavilón je utopie.

Mgr. Frízlová: Vidí možný prostor, jediný je prostor u bazénu. Chápe všechny důvody, proč se to pronajalo, ale toto si myslí, že je to jediný možný prostor. Neví, jak tam jsou postavené smlouvy s Červeným křížem, jestli by to šlo či nikoli.

JUDr. Zlatohlávková: nyní je tam chráněné bydlení, které je dotované. Je to stěží řešitelné.

pí. Čapková: Všichni víme, že nejrozumnější bude vše řešit po tom zápise.

 

Přestávce 21:20 – 21:30 hodin.

O přestávce se omluvil z dalšího jednání zastupitelstva pan Jaroslav Došel.

 

 

5. Chodníky v místních částech

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 22.11.2012

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Projektant HIGHWAY DESIGN s.r.o., IČ: 275 13 351, informuje obec, že projekt pro zahájení územního řízení má připravený a dotazuje se, zda se obci podařilo v jednotlivých místních částech vypořádat majetkové vztahy. 

 

Ing. Fof: Je to připravené v deskách i s návrhem smlouvy pro každého z majitelů. Vyjmutí ze zemědělského půdního fondu zaplatí obec.

JUDr. Zlatohlávková: Mělo se vyjednat s občany prodej pozemků. Dotázala se, kdo si to na Chlumu vezme za své, pan Hájek se nabídl. Rozběřice si vezme JUDr. Zlatohlávková a Rosnice si vezme p. Pešek.

Ing. Šandera: Musí tam být nejlépe koupený pozemek nebo alespoň věcné břemeno, kvůli dotacím. Lepší je ovšem koupě pozemku.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 117/2012: Zastupitelstvo obce ukládá zastupitelům Martinu Hájkovi, JUDr. Zuzaně Zlatohlávkové a panu Milanu Peškovi projednat, a to každému ze zastupitelů v místní části, kde má své trvalé bydliště majetkové vztahy k pozemkům potřebným pro stavbu chodníků. 

Hlasování o usnesení č. 117/2012: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

 

6. Žádost Knihovny města Hradec Králové

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 22.11.2012

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Knihovna města Hradec Králové, IČ: 00125491 zasílá přiložený návrh smlouvy o poskytnutí dotace na nákup knih. Dotaci vypočítává částkou 27.500,- Kč. Žádost odůvodňuje výpadkem financování Královéhradeckého kraje ve výši 2 mil. Kč. Obec má již patrně uzavřenu jinou smlouvu, její znění se nepodařilo dohledat, bude obstaráno a zasláno dodatečně, neboť smlouvy by měly být účinné vedle sebe. 

 

JUDr. Zlatohlávková: S knihovnou máme uzavřenu smlouvu, která říká, že nám budou pomáhat a radit, nakonec z tohoto titulu se pořídil knihovnický program. Paní knihovnici pomáhali s revizí knih. Nějakou činnost pro nás dělají a nyní předložili smlouvu na peníze, vycházelo to na 45,-Kč na jednoho obyvatele. Považuje knihovnu za důležitou oblast, že je to součást vzdělání, ale že to musí stát asi tak na roveň místu, kde se lidem pomáhá důstojně dožít, což je pro ni hospic a že navrhne zastupitelům částku 10.000,- Kč.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 118/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí dotace na nákup knih do výměnných fondů v rámci regionálních knihovnických služeb s Knihovnou města Hradec Králové, IČ: 00125491 na částku 10.000,- Kč.  

Hlasování o usnesení č. 118/2012: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

7. Žádost o dotaci z programu obnovy venkova

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 22.11.2012

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Od 1.11.2012 do 15.12.2012 mohou obce podávat žádosti o dotaci. V minulosti podána žádost: přístavba hasičské zbrojnice v Rozběřicích (úspěšná), oprava hřbitovního domku ve Všestarech (úspěšná), oprava školního dvora ZŠ Všestary (neúspěšná), oprava hřbitovní zdi Chlum (neúspěšná). Zastupitelé již byli informováni o vypsání dotace, navrhují: Ing. Šandera: zopakovat opravu hřbitovní zdi, Ing. Fof: opravit podlahu v tělocvičně školy, Paní Čapková Dohnalová: nákup mobilní čističky pro nádrž ve Všestarech. Další návrhy nebyly doručeny.  

JUDr. Zlatohlávková: Hřbitovní zeď - přišlo na jaře, že nejsme mezi vyvolenými. Požádala o přehodnocení, napsala, že to vede k nemovité kulturní památce, že kolem vede cesta k mauzoleu, že se jedná o turistickou křižovatku. Zdůraznila také, že přední zeď byla opravena z vlastních prostředků.

Ing. Svoboda: Na finančním výboru se mluvilo o prostoru před kostelem.

Ing. Fof: Dnes mluvil s panem Svobodou, který mu řekl, že se mu to líbí, ale záleží, jak se na to podívají dál. Kdybychom dávali prostranství před kostelem předtím v rámci projektu, že tam byl zahrnutý chodník a v tu chvíli to šlo úplně jinam. Že na dopravní to půjde stejně, ale stačí předložit už jen studii.

JUDr. Zlatohlávková: Prostranství před kostelem by bylo dobré.

Ing. Šandera: S podlahou v tělocvičně je také potřeba něco udělat, ale to je minimálně 2,000.000,- Kč. I kdybychom dotaci dostali, tak to bude 500.000,- Kč, ale neví, jestli ze svých seženeme 1,500.000,- Kč.

p. Macháček: Jsme schopni zjistit, do čeho se vejdeme? To co nám bylo posláno, je rozsah programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje, ale rozhodně to není vyhlášené v celém rozsahu. Pokud je výzva vyhlášena, tak se musí jasně směřovat, jaký projekt k tomu povede. V podkladech k hasičárně stačil pouze položkový rozpočet, ten byl zpracovaný.

Ing. Šandera: V úvahu přichází reálně hasičárna ve Bříze, pakliže by stačil pouze rozpočet a zkusil by znovu podat žádost na hřbitovní zeď.

JUDr. Zlatohlávková: Navrhovala by, aby zastupitelstvo přijalo usnesení, ve kterém řekne, že schvaluje podání žádosti. Žádost bude zajišťovat účetní obce a musí se přikládat usnesení o schválení.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 119/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti do Programu obnovy venkova na rok 2013.

Hlasování o usnesení č. 119/2012: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

8. Nájemní smlouva v k.ú. Chlum

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 22.11.2012

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Na základě geometrického plánu je možné uzavřít nájemní smlouvu s panem Bc. Petrem Zíbem, na pozemek, určený geometrickým plánem. Na pozemku je situováno torzo „morového sloupu“.  

 

JUDr. Zlatohlávková: Dnes četla vyjádření nějaké farnosti, které znělo, že toto většinou bylo projevem díků a většinou vznikaly takovéto stavby na obecních pozemcích. Většinou se ovšem nedochovaly papíry, jak se to stavělo. Za chvíli začne platit nový občanský zákoník, který řekne, koho je pozemek, toho je stavba a neví, co se bude dělat, až někdo panu Zíbovi bude chtít, aby to začal opravovat.

Ing. Šandera:  Nebylo by řešení přesunout morový sloup na obecní pozemek.

JUDr. Zlatohlávková: Cítila to tak, že na tom záleží občanům, zejména Chlumu. Mluvil o tom pan Vecek, pan Hájek. V rozpočtu byla připravena částka 50.000,- Kč na opravu, ale investovat do cizího si netroufla. Pozemek pana Zíba sousedí s naším pozemkem. Bude potřeba to zakonzervovat. Radila se s restaurátorem. Navrhla toto nechat na příští zasedání zastupitelstva s tím, že by kontaktovala pana Zíba.

Ing. Šandera: Musí zde být také vstřícnost občanů a nesouhlasí s tím, aby obec investovala peníze do něčeho, co není její.

 

 

9. Kupní smlouva v k.ú. Lípa u Hradce Králové

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 22.11.2012

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková.

 

obsah: Budova hasičské zbrojnice na Lípě se nachází na pozemkové parcele evidované jako st. 60 a sousedí s pozemkem evidovaným jako 330/1, pozemky jsou ve spoluvlastnictví osob rozdílných od obce. Pro sjednocení vlastnictví vyjednán návrh kupní smlouvy na shora uvedené pozemky.

 

JUDr. Zlatohlávková: Nechala udělat znalecký posudek. Paní Machutová a p. Borůvka, kteří vlastní polovinu pozemku, ti to mají dlouho a budou platit daň z převodu nemovitosti a Tarantíkovi, kteří to zdědili nedávno, tak zaplatí ještě daň z příjmu s tím, že se to zrealizuje příští týden. Následně na to už může představitel obce udělat prohlášení o tom, že vlastnictví budovy financovala obec. Něco se k tomu podařilo dohledat. Udělá prohlášení o vlastnictví.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 120/2012: Zastupitelstvo obce akceptuje návrh smlouvy na pozemek evidovaný jako parcela číslo st. 60 a pozemek parcela číslo 330/1 vše v katastrálním území Lípa u Hradce Králové s prodávajícími spoluvlastníky: Ing. Otto Borůvka, Hana Machutová, Václav Tarantík, Blanka Tarantíková za dohodnutou celkovou kupní cenu 366.000,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 120/2012: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 121/2012: Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce pro provedení vkladu vlastnického práva ve prospěch obce do katastru nemovitostí učinit prohlášení o vlastnictví obce ke stavbě na parcele evidované jako pozemková parcela st. 60 budově hasičské zbrojnice č.p. 8 v místní části Lípa formou notářského zápisu a následné provedení zápisu budovy do katastru nemovitostí ve prospěch obce

Hlasování o usnesení č. 121/2012: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

10. Kupní smlouva v k.ú.Všestary

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 22.11.2012

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

           

Obsah: Spolčenost VÍT a SPOL, spol. s r.o., IČ: 00527297 předkládá návrh kupní smlouvy na veřejné osvětlení situované na pozemkové parcele číslo 363/4 ve Všestarech za celkovou dohodnutou částku 100,- Kč.

 

JUDr. Zlatohlávková: Smlouva je špatná, ale svítit by se tam mělo. Musí se s panem Vítem domluvit, jak se to zrealizuje.

Ing. Fof: Pan Vít uvedl, že tak, jak smlouvu zaslal, ji považuje za správnou.

Ing. Šandera: Nemá problém s tím, aby se tam svítilo, těch šest lamp, nebo kolik jich tam nyní je nás už nezabije, ale až bude výstavba uskutečněná alespoň z 80%, tak pak ať se to odkoupí. V tuto chvíli není přesvědčen, že je dobré to přijímat do vlastnictví.

p. Pešek: Souhlasí s názorem pana Šandery. Nevidí důvod, proč by se to mělo teď kupovat.   

JUDr. Zlatohlávková: Jedná se o to, že je tam 26 parcel, postavených domů 6. Bylo by vhodné to nějakým způsobem zeslužebnit, protože jinak se zapomene na to, že se v budoucnu má smlouva uzavírat. Chtělo by to uzavřít nepojmenovanou smlouvu.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 122/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh kupní smlouvy na osvětlení komunikace na pozemku p.č. 363/4 v k.ú. Všestary.

Hlasování o usnesení č. 122/2012: pro 0, proti 11, zdržel se hlasování 0nebylo schváleno.

 

 

11. Vyhlášky obce

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 22.11.2012

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: Ve smyslu jednání zastupitelstva z 25.10.2011 (uvedeno pod bodem 8) jsou zastupitelé žádáni o nastudování návrhu vyhlášek.

 

Ing. Svoboda: Přečet si ji, snažil se ji nastupovat, nýbrž vyhláška je napsána velmi právnicky, takže tomu téměř neporozuměl.

JUDr. Zlatohlávková: Omluvila se zastupitelům, že nestihla nestudovat a navrhla přenechání bodu na příští zasedání zastupitelstva s tím, že bude nutné, aby se zastupitelstva sešlo, aby od ledna mohla vyhláška vstoupit v platnost. Jedná se především o vyhlášku ohledně psů.

JUDr. Zlatohlávková: Uvidíme, jestli se schválí státní rozpočet, a jestli kraj schválí rozpočet. Jinak bude zapotřebí schválit rozpočtové provizórium. Bylo by nejrozumnější, aby se zastupitelstvo konalo kolem 20. prosince.

JUDr. Zlatohlávková: Nebudeme vyhlášku o psech měnit, zůstane stejná částka.

Ing. Fof, myslí si, že nebude problém u té vyhlášky ze psů, ale u prostranství.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 123/2012: ZO schvaluje vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku ze psů.

Hlasování o usnesení č. 123/2012: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

 

12. Žádosti spolků

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 22.11.2012

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

p. Pešek: Zeptal se, jestli dětský kroužek TESÁK spadá do Všestarských neziskovek.

JUDr. Zlatohlávková: Kroužek není ve Všestarských neziskových, ale mluvila s panem Richterem, který stojí v čele tohoto kroužku a on říkal, že dodá pověřovací listinu pro příští rok. Doručovací adresa je Dohalice, ale jinak je to spolek všestarský, zavádějící je tam pouze adresa. Chodí tam převážně děti ze školy a sem tam nějaké dítě, že sem přijíždí z Hradce Králové. Tréninky mají ve škole.

 

obsah: Dotace z programu Všestarské neziskovky

 • SDH Chlum žádá o částku 12.554,- Kč, jako příspěvek na „Mikulášskou nadílku“, zakoupení triček pro mladé hasiče.
 • SDH Rozběřice žádá o částku 1.843,- Kč, jako příspěvek na „Mikulášskou nadílku“.
 • Centrum pro rodinu Beránek žádá o příspěvek v celkové výši 6.800,- Kč na drakiádu, adventní dílnu, slavnost „Pojďme spolu do Betléma“, putování za světlem.
 • Dětský kroužek historického šermu TESÁK Všestary, IČ: 26616416 žádá o 3.000,- Kč na nákup materiálu pro výrobu středověkého oblečení.
 • AFK Probluz žádá o finanční příspěvek na výbavu pro mládežnická družstva.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 124/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje dotace z programu „Všestarské neziskovky“ pro:

 • SDH Chlum částku 12.554,- Kč, jako příspěvek na „Mikulášskou nadílku“, zakoupení triček pro mladé hasiče.
 • SDH Rozběřice částku 1.843,- Kč, jako příspěvek na „Mikulášskou nadílku“.
 • Centrum pro rodinu Beránek příspěvek v celkové výši 6.800,- Kč na drakiádu, adventní dílnu, slavnost „Pojďme spolu do Betléma“, putování za světlem.

Hlasování o usnesení č. 124/2012: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 125/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek pro:

 • Dětský kroužek historického šermu TESÁK Všestary, IČ: 26616416  ve výši 3.000,- Kč na nákup materiálu pro výrobu středověkého oblečení.
 • AFK Probluz na výbavu pro mládežnická družstva ve výši 12 x 500,- Kč = 6.000,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 125/2012: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

13. Schválení faktur

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 22.11.2012

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Na základě smluv o dílo byly vystaveny tyto faktury:

 • Jan Horáček, IČ: 162 04 603, Chlum 42, 503 12 Všestary na částku 15.100,- Kč za výrobu regálu, botníku a skříňky do MŠ Chlum.
 • Ladislav Ludva, IČ: 42193061, Čistěves 21, 503 12 Nechanice na částku 5.400,- Kč za sekání trávy.
 • Ladislav Ludva, IČ: 42193061, Čistěves 21, 503 12 Nechanice na částku 12.960,- Kč za sekání trávy.
 • REKOS S+D s.r.o., IČ: 259 74 149, Štolbova 272, Nechanice na částku 182.656,- Kč za část díla: Izolace proti vlhkosti OÚ Všestary.
 • M-STAV HK s.r.o., IČ: 260 03 589, Lochenice 65, 503 02 Předměřice nad Labem za zbývající část díla a vícepráce: Izolace proti vlhkosti Mateřská školka Chlum 510.445,- Kč. 
 • REKOS S+D s.r.o., IČ: 259 74 149, Štolbova 272, Nechanice na částku 705.593,16 Kč za část díla: Izolace proti vlhkosti OÚ Všestary.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 126/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje faktury:

 • Jan Horáček, IČ: 162 04 603, Chlum 42, 503 12 Všestary na částku 15.100,- Kč za výrobu regálu, botníku a skříňky do MŠ Chlum.
 • Ladislav Ludva, IČ: 42193061, Čistěves 21, 503 12 Nechanice na částku 5.400,- Kč za sekání trávy.
 • Ladislav Ludva, IČ: 42193061, Čistěves 21, 503 12 Nechanice na částku 12.960,- Kč za sekání trávy.
 • REKOS S+D s.r.o., IČ: 259 74 149, Štolbova 272, Nechanice na částku 182,656,- Kč za část díla: Izolace proti vlhkosti OÚ Všestary.
 • M-STAV HK s.r.o., IČ: 260 03 589, Lochenice 65, 503 02 Předměřice nad Labem za zbývající část díla a vícepráce: Izolace proti vlhkosti Mateřská školka Chlum 510.445,- Kč. 
 • REKOS S+D s.r.o., IČ: 259 74 149, Štolbova 272, Nechanice na částku 705.593,16 Kč za část díla: Izolace proti vlhkosti OÚ Všestary.

Hlasování o usnesení č. 126/2012: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

14. Rozpočtové opatření, zmocnění starostky k přijetí rozpočtových opatření

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 22.11.2012

Předkladatel: Kristýna Posejpalová

 

Rozpočtové opatření-listopad 2012

 

§

položka

text

částka

PŘÍJMY

 

1111

DPFO ze záv. činnosti

20 000 Kč

 

1121

DPPO

210 000 Kč

6171

2111

Příjem z poskytovaných služeb

10 000 Kč

 

 

8115

Financování

-188 000 Kč

 

 

 

 

52 000 Kč

VÝDAJE

3399

 

Ostatní záležitosti kultury

2 000 Kč

3722

 

Komunální odpad

50 000 Kč

 

 

 

 

52 000 Kč

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 127/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6 - navýšení na straně příjmů o 52.000,- Kč, navýšení na straně výdajů o 52.000,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 127/2012: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 128/2012: Zastupitelstvo obce zmocňuje starostku k provedení rozpočtových opatření nutných s plněním rozpočtu na konci roku 2012.

Hlasování o usnesení č. 128/2012: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 bylo schváleno.

 

 

15. Informace

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 22.11.2012

Obsah: Dne 16.11.2012 proběhla případová konference, jejímž předmětem byla potřeba řešení jednoho z občanů obce. 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 129/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek Domu Matky Terezy ve výši 2.400,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 129/2012: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

16. Závěr

 

Jednání skončeno v 23:15 hodin.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018