Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne: 22.03.2012

 

Místo konání:  Klubovna hasičské zbrojnice v Rozběřicích
Přítomni: Marika Čapková Dohnalová, Ing. Michal Derner (přítomen do 22:25), Ing. Vladimír Fof, Ing. Radek Jásenský, Josef Macháček, MVDr. Michal Novák, Josef Pešek, Ing. Milan Svoboda, Ing. Pavel Šandera, Josef Václavík, Přemysl Vecek, JUDr. Zuzana Zlatohlávková.

Omluveni: Jaroslav Došel, Vladimír Došel, Martin Hájek.

Za OV Lípa: Josef Štefanka, Jaroslav Matějka

Zahájeno: 19:00 hod

 

Předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo svoláno a uveřejněno v souladu se zákonem a jednacím řádem, přítomno je 12 zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné, bude následovat schválení programu, určení zapisovatele a volba návrhové komise. Rozprava bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť. Zápis z předchozího jednání byl vyhotoven, ověřen a je předložen k nahlédnutí.

 

Ing. Jásenský navrhl, aby bod 8) ZŠ a MŠ byl projednán před kontrolou usnesení

 

Návrh programu

1.     Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

2.     Kontrola usnesení

3.     Připomínky občanů

4.     Požadavky osadního výboru Lípa

5.     Zpráva z rady obce

6.     Záměr na pronájem pozemkové parcely 131/1 v k.ú. Chlum

    7.     Záměr na směnu pozemků v k.ú. Všestary

8.     ZŠ a MŠ Všestary

9.     Všestarské neziskovky SDH Rosnice, SDH Rozběřice

10.  Oprava střechy na hasičské zbrojnici Rozběřice, Lípa

11.  Zaměření morového sloupu v k.ú. Chlum

12.  Úhrada faktur

13.  Silnice na Chlumě – spáry

14.  Výročí písemné zmínky místní části Chlum

15.  Závěr

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 31/2012: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 22.3.2012

Hlasování o usnesení č. 31/2012: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

1. Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

Jako zapisovatelka byla určena slečna Andrea Netušilová.

 

Do návrhové komise byli navrženi Ing. Derner, MVDr. Novák

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 32/2012: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 22.3.2012 návrhovou komisi ve složení Ing. Derner, MVDr. Novák.

Hlasování o usnesení č. 32/2012: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

Na ověřovatele zápisu byli navrženi Ing. Šandera, p. Vecek

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 33/2012: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 22.3.2012 jako ověřovatele zápisu Ing. Šandera, p. Vecek.

Hlasování o usnesení č. 33/2012: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

 

 

Námitky proti zápisu ze dne 19.1.2012:

JUDr. Zlatohlávková: V kontrole usnesení č. 147/2011 uvedl Ing. Jásenský, že faktura Ing. Sukové Marie neodpovídá zákonu o účetnictví, chybně je uvedena identifikace odběratele (dodávám  - Obec Všestary), která není v souladu s registrací na živnostenském úřadu. Zákon o obcích ve svém § 2 stanoví, že obec je veřejnoprávní korporací, identifikační číslo obcím přiděluje Český statistický úřad). Dále uvedl, že ani dodavatel (dodávám - auditorka Ing. Suková Marie) není přesně uveden.  Předkládám výpis z rejstříku auditorů, který je veden podle příjmení. Prohlašuji, že smlouva o dílo byla uzavřena v souladu s obchodním zákoníkem a faktura splňuje náležitosti na ni kladené. Navrhuji přijmout doložku k zápisu, kde bude škrtnuto: „Kontrolní výbor se domnívá, že toto usnesení se bude muset zrevidovat, protože zjistil, že faktura, která byla předložena zastupitelstvu, neodpovídá zákonu o účetnictví. Paní auditorka uvedla chybně identifikaci odběratele, není to v zákonném souladu s registrací na živnostenském úřadu a ani dodavatel není přesně uveden, jak je přesně registrován.  Této skutečnosti si nevšiml ani finanční výbor, který se zabýval rozborem zprávy z auditu. Kontrolní výbor prosí finanční výbor, aby tuto záležitost prověřil a doporučil potřebné opatření. Kontrolní výbor se domnívá, že zaúčtováním a proplacením takovéto faktury, která nemá odpovídající náležitosti, může vzniknout obci problém při případném auditu hospodaření. Odborné auditorské firmě by se taková základní profesní pochybení neměla přihodit.“

Dále tvrdím, že bylo právem Ing. Jásenského, jako zastupitele, aby si vyžádal doplnění dalších informací pro své rozhodování, pokud i do budoucna tak hodlá činit po více než půl roce měl by svůj přístup přehodnotit. 

 

JUDr. Zlatohlávková: Minulé zasedání byl schválen celý zápis s výjimkou toho, co se týkalo kontroly usnesení, které mělo č. 147/2011. Všechny důvody, proč uváděla, že takto není možné zápis schválit, tak uvedla již minule. Zastupitelé namítli, že se nestihli seznámit se všemi zákonnými předpisy, které by jim umožňovaly se rozhodnout. Alfou a omegou celé této lapálie byla skutečnost, že p. Ing. Jásenský napadal fakturu, kterou vystavila pí Ing. Suková v částce 10.000,- Kč, bylo to za audit, který byl proveden v ZŠ Všestary. Ing. Jásenský uváděl, že faktura je chybně vystavena, že není v souladu s našimi zákony a právními předpisy. Domnívá se, že zastupitelé se s touto věcí seznámili, nahlédli do zákona o účetnictví, do zákona o dani z přidané hodnoty, do obchodního zákoníku a občanského zákoníku tak, jak si pro toto zastupitelé vyžádali lhůtu minulý měsíc. Dotázala se, zda jsou zastupitelé ochotni přijmout doložku k zápisu, aby ze zápisu z 19.1.2012 byla část kontroly usnesení bodu 147/2011, která se týkala faktury na částku 10.000,- Kč, kterou vystavila auditorka Ing. Suková, zda jsou ochotni toto ze zápisu vypustit.

Ing. Jásenský: Předmětem celého sporu bylo zjištění kontrolního výboru, že jméno dodavatele a odběratele není uvedeno přesně jako v živnostenském rejstříku. Nechtěl by se k tomuto nadále vracet a více vyjadřovat. Bohužel si tohoto všiml až s půlročním zpožděním, ale pokud se něco takového zjistí, ať již dodatečně, je povinen na toto upozornit, jak se to bude řešit dál.

JUDr. Zlatohlávková: Ač nerada, musí na toto reagovat. Ing. Suková je zapsána nejen v živnostenském rejstříku, tam je zapsána i obec. V tuto chvíli má obec přerušeny živnosti. Takže obec je podle § 2 zákona o obcích, tak jak uvedla posledně, veřejnoprávní korporací, vzniká ze zákona a IČ jí přiděluje Český statistický úřad bez ohledu na zápis v živnostenském rejstříku. Obec uzavřela smlouvu s Ing. Sukovou, daňovou poradkyní a auditorkou. Rejstříky jsou vedeny podle příjmení. To znamená, pokud se bude v rejstříku hledat Marie Suková, nenajde se nic, pokud se bude hledat Suková Marie, najde se výše zmíněná daňová poradkyně a auditorka. Tak je rejstřík veden, a tak byla také vystavena faktura. Na faktuře bylo správně uvedeno Obec Všestary a bylo tam uvedeno IČ. To jsou základní náležitosti, které jsou požadovány, další náležitosti požadovány nejsou. Určuje to § 11 zákona o účetnictví spolu s § 13a zákona o účetnictví. Mohl by nato navazovat § 12 zákona o dani z přidané hodnoty, kdyby někdo z účastníků  byl plátce, plátcem ovšem není ani obec ani Ing. Suková. V obchodním zákoníku se říká, že obchodní firma je taková, pod kterou je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku, není zapsaná do obchodního rejstříku. Firmou fyzické osoby musí být vždy její jméno a příjmení, dále jen jméno. Občanský zákoník pak ve svém § 19 říká, co jsou právnické osoby.

Ing. Derner: Nebyl přítomen na předmětném zasedání. Otázkou tedy je zda vymazat či nevymazat předmětnou část ze zápisu. Podle jeho názoru není důvod tuto část vymazat i v případě, že by se kontrolní výbor třeba mýlil. Prostě to zaznělo, tak nevidí důvod proč to vymazat. Není důvod se o tomto handrkovat, toť vše k meritu věci. Nesouhlasí pouze s jedinou věcí, že si kontrolní výbor tohoto všiml po půl roce. Uvedl, že každý zastupitel má nárok všimnout si něčeho i po půl roce. Omezovat někoho, že si po půl roce nesmí všimnout, mu připadá úplně špatně.

JUDr. Zlatohlávková: Z předmětné věci také vyplývá povinnost pro finanční výbor.

Ing. Svoboda: Podle § 11 a 13a účetního zákona je adresa obecního úřadu správně, jediný renons je v tom, že podepsána je Ing. Marie Suková a ne Ing. Suková Marie. Důležité je, pokud přijde kontrolní výbor, zda by nám tuto fakturu schválil nebo vyhodil. Ověřoval si, že by toto auditem prošlo. Důležité je, že adresa obecního úřadu je v pořádku a faktura má jinak všechny náležitosti, jaké má mít. Dále by se tímto nezabýval.

Ing. Derner – Pokud je uvedeno IČ je v podstatě jedno, jestli je uvedeno Ing. Suková Marie nebo Ing. Marie Suková.

JUDr. Zlatohlávková: Problém je v tom, že každý rejstřík je jiný a ona pro nás nedělala činnost podle živnostenského rejstříku ale podle auditorského rejstříku. Nechť to tedy v zápise zůstane a finanční výbor se s tím bude muset vypořádat.

Ing. Svoboda: Pro kontrolní orgán je uvedená faktura správná.

Ing. Šandera – tímto přístupem se zabýváme nejméně 2 hod., máme na starosti důležitější věci, pakliže by audit, který na obec chodí, proti tomu něco měl, ať to dá do svého zápisu, pak se to opraví, pokud k tomu nic mít nebude nechť to zůstane, tak jak to je.

 

 

2.  Kontrola usnesení

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 22.3.2012

Předkladatel: Josef Macháček

 

Usnesení č. 42/2010 – osadní výbor Rozběřic – zda má usnesení trvat, popř. zrušit

Usnesení č. 50/2010 – dotační titul na opravu veřejného prostranství ….. – podáno 8.12.2010

Usnesení č. 51/2010 – kanalizace Bříza, Lípa, Chlum – 24.11.20210

Usnesení č. 53/2010 – nebylo dosud převedeno na akcie

Usnesení č. 54/2010 – neinvestiční dotace na hasiče - 24.11.2010

Usnesení č. 74/2010 – zřízení věcného břemene s ČEZ - 27.12.2010

Usnesení č. 75/2010 – zřízení věcného břemene s ČEZ -  27.12.2010

Usnesení č. 76/2010 – podána 19.1.2011 – nebyla úspěšná - splněno

Usnesení č. 77/2010 – o dotaci se nežádalo, bylo v souvislosti s předchozí žádostí

Usnesení č. 85,86,90/2010 – žádost o dotaci /Úvoz mrtvých/ nebylo vypsáno – bylo podáno, neúspěšně – podáno 22.12.2010

 

Usnesení č. 7/2011 – kanalizace ČOV Rozběřice, Všestary - trvá

Usnesení č. 15/2011 – plní se průběžně – příprava je provedena, žádalo se přes mikroregion

Usnesení č. 16/2011 – plní se průběžně

Ing. Šandera – bude najat odborník, který tomu rozumí a řekne, co se kam má vysázet

Usnesení č. 47/2011 – plní se průběžně – FATO vypracovalo přílohu, měla by se stát součástí o výstavbě, nemůžeme se domluvit na formulaci. Vázne to na jedné věci, FATO nevlastní pozemek, který patří Rufferovým. Předběžně domluveno, aby nezbytnou část pozemku geometrákem byla převedena na obec, aby vůbec se stalo možným tam někdy tu komunikaci vybudovat.

Usnesení č. 52/2011 – technicko-ekonomická studie na kanalizaci Chlum, vyhlášení výběrového řízení, JUDr. Zlatohlávková uvedla, že se řeknou tři firmy, které má obec obeslat

Ing. Jásenský: Připravil způsob, jak dosáhnout té technicko-ekonomické studie. Navrhl vyhlásit veřejnou výzvu na podání cenové nabídky na vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí. Výzva by měla být definována tak, že předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na odkanalizování obce Všestary, místní části Chlum. Součástí zakázky je veškerá inženýrská činnost, která je nezbytnou součástí pro získání územního rozhodnutí, včetně zajištění změny plánu rozvoje vodovodu a kanalizací Královéhradeckého kraje. Jako hodnotící kritérium bychom posuzovali především ekonomickou náročnost navržených řešení, náklady na realizaci a provozní náklady, tzn. ten, kdo se přihlásí s cenovou nabídkou, bude muset předložit ve třech variantách koncepci, kterou navrhuje, kolik by stála realizace, kolik by stálo vypracování dokumentace i zastupování. Jako obec by to nyní nestálo nic a získali bychom objektivní informace, kterým směrem se ubírají poslední trendy v kanalizování.

Ing. Derner: Pokud by se něco takového povedlo s tím vším, jak je to uvedeno, tak smekne. Všechno to, co by bylo v té výzvě uvedeno je totiž již právě předmětem té technicko-ekonomické studie. Je to spousta práce.

Ing. Šandera: Jsme v období, kdy končí platnost jednoho zákona a začíná nový. Nejsou prováděcí vyhlášky, potom se nechá něco dělat, až budou.

JUDr. Zlatohlávková: Netuší, že bylo schváleno v technicko-ekonomické studii také zajištění změny plánu rozvoje vodovodu a kanalizací. Dokáže si představit, že by v požadavcích bylo, že to bude v souladu s právními předpisy a stanovisky projednání s příslušnými úřady tak, aby byla realizace vůbec možná. Bude potřeba svolat investiční výbor a budeme to muset vypsat rychle do konce března, než nastane platnost nového zákona (o veřejných zakázkách). Neumí si představit hodnotící komisi, která bude hodnotit v rámci jedné nabídky tři nabídky.

p. Macháček: Technicko-ekonomická studie by měla podle mne navrhovat řešení, která jsou standardně dostupné a mělo by dojít k nějakému porovnání cenovému a ekonomickému. Mělo by být předloženo několik řešení, které se budou porovnávat.

Ing. Šandera:Vstupuje do toho ještě projekt k územnímu řízení. Proti studii nic nemám. Ten, kdo se bude chtít přihlásit s návrhy, bude si jistý a musí si to oběhat a bude muset projít přes PRVK. Aby nám někdo udělal super nabídku a studii, kterou nejsme schopni protlačit přes PRVK, tak to nám je k ničemu. Dotyčná firma si musí být tak jistá, aby řekla, že si za tou studií stojí a zařídí, že to přes to projde. Přimlouvá se k tomu, aby vítězná firma nedostala zaplaceno dříve, než bude zřejmé, že to jsme schopni zrealizovat.

Ing. Jásenský: Ve výzvě se nedotazujeme na to, jak to dokáže, ale ptáme se na cenu, za kolik to dokáže postavit.

Ing. Šandera: Navrhuje svolat investiční výbor, požádal Ing. Jásenského, aby se to vyřešilo v úzkém kruhu. Když se nedohodneme, vzejdou z investičního výboru třeba dvě verze poptávky, a bude na zastupitelstvu, ke které se přikloní.

JUDr. Zlatohlávková navrhla, že se investiční  výbor sejde v pondělí 26.3. v 19:00 hodin.

Usnesení č. 59/2011 – vyřešeno

Usnesení č. 67/2011 – bude na příštím zasedání

Usnesení č. 78/2011 – nová smlouva zatím není uzavřena, není kam spěchat

Usnesení č. 108/2011 – smlouva nebyla uzavřena, protože jsou zatíženy dvě parcely. Stále je v jednání.

Usnesení č. 119/2011 – upřesní se na příštím zasedání

Usnesení č. 129/2011 -  upřesní se na příštím zasedání

Usnesení č. 132/2011 – upřesní se na příštím zasedání

Usnesení č. 133/2011 – obě smlouvy byly uzavřeny, datum se doplní

Usnesení č. 134/2011 – žádost je podaná

Usnesení č. 135/2011 – čeká se na výzvu

Usnesení č. 136/2011 – čeká se na výzvu

Usnesení č. 137/2011 – 13.12.2011

Usnesení č. 154/2011 – 24.10.2011

Usnesení č. 181/2011 – doplní se na příštím zasedání

Usnesení č. 186/2011 -  žádost byla skácena z důvodu odvolání Šitlerových

Usnesení č. 193/2011 -  smlouva zatím nebyla podepsána, dříve na pozemcích bylo zástavní právo, nyní má k pozemkům předkupní právo obec. Zkoumá se, zda na pozemku nevedou trubky pro kanalizaci.

Usnesení č. 207/2011 – smlouva uzavřena 20.12.2011

Usnesení č. 208/2011 – smlouva uzavřena 9.2.2012

Usnesení č. 210/2011 – usnesení stále trvá

Usnesení č. 226/2011 – smlouva je podepsaná, datum se dodatečně doplní

 

Usnesení č. 5/2012 – prohlídka RD Všestary proběhla /byly vyměněny radiátory, nyní se dělá oprava vody, rozkopala se kuchyň, WC i koupelna/. Vyklubala se z toho velká rekonstrukce.

Usnesení č. 7/2012 – Ing. Rejlová se dosud neozvala – obratem se bude dodávat havarijní stav zdi, která je vzadu pobouraná.

Usnesení č. 21/2012 – do konce měsíce se má začít dělat na aktualizaci chodníků. Nejsou schopni ovlivnit lhůty při projednání pro stavební řízení. Je to formou nabídky a akceptace.

Usnesení č. 28/2012 – žádost byla podána.

Usnesení č. 29/2012 – problém vyřešen, dnes bude schvalována faktura.

 

Ing. Šandera: Prostou kontrolou usnesení jsme si mohli všichni všimnout, že drtivá většina déle se táhnoucích věcí je kvůli majetkovým a vlastnickým vztahům k jednotlivým pozemkům. Rád by poděkoval vedení obecního úřadu, především JUDr. Zlatohlávkové. Za tímto se skrývá neskutečně mnoho práce.

 

 

3.  Připomínky a žádosti občanů

 

JUDr. Zlatohlávková:

1) Chodníky Rozběřice – obracím se na naše místní občany se žádostí, aby dali nepatrné části svých pozemků k dispozici pro stavbu chodníků, osobně s písemným přípisem všechny obejdu, a to v prvním týdnu měsíce dubna. (Po digitalizaci musíme doložit více souhlasu majitelů pozemků, týká se zejména pozemků na cestě od Nedělišť k Hejcmance.)

2) Pan Osond se na posledním jednání zastupitelstva dotazoval, zda mám jako starostka právo nařizovat náhradní výsadbu v případě povolení kácení stromů rostoucích mimo les (v některých případech by se mohlo dotýkat i keřů) a který zákon toto řeší. Odpovídám, že příslušný k povolení kácení je Obecní úřad Všestary, povolení kácení se uděluje podle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. a náhradní výsadbu, či finanční kompenzaci stanoví § 9 téhož zákona. Žádost o povolení kácení je povinen podat každý (tedy i pro strom na dvoře či zahradě).

 

p. Pešek: Hasičárna v Rosnicích – připomenul, že je nutné řešit.

 

Ing. Pavel Černý: Jak to vypadá se sušákem na hadice, který byl loni v červenci odstraněn, protože měl uhnilé patky. V současné době je složen v družstvu. Na zastupitelstvu bylo sděleno, že až se vyřeší majetkové spory za obchodem, že by se mohl sušák postavit tam.

JUDr. Zlatohlávková: Smlouva je sice podepsaná, ale nebyla dosud podaná na katastr. Jakmile bude zavkladována, bude se moci sušák na hadice na pozemek umístit.

Ing. Pavel Černý: Sušák bychom chtěli umístit kousek za krám.

JUDr. Zlatohlávková: Pozemek, který byl kupován od pí. Srdínkové, byl pozemek před bývalým krámem a kousek za krámem. Pokud byste chtěli sušák umístit na tento pozemek, tak ten je již obecní.

Ing. Pavel Černý: Minulý měsíc zastupitelstvo schvalovalo příspěvky neziskovkám a rozběřským hasičům bylo vyškrtnuto několik členů. Předložil stanovy Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, což je nejnadřízenější orgán hasičů a který říká, že máme dva druhy členství řádné a mimořádné. Řádné se eviduje v Hradci Králové na okrese, kde to obec kontrolovala a mimořádné je naše evidence interní, kde jsou čestní členové, podporující a ti byli obcí vyškrtnuti.

JUDr. Zlatohlávková: Před časem byli z řádných členů uděláni mimořádní, a s tím řádní členové nebyli seznámeni a nesouhlasili s tím. Postupováno u všech sborů  stejně. Počítalo se pouze s těmi, za které jsou odváděny příspěvky, tak ti se započítávali do členství, dělala to pí. Kutálková. Rozhodnutím valné hromady udělat ze člena čestného člena nejde dle stanov.

Ing. Pavel Černý: Byli uděláni podporující členové na základě toho, že to každý dodatečně podepsal ten svůj převod.

Mgr. Šotolová sdělila, že toto má od všech podepsané a je schopna toto doložit.

 

            

4.  Požadavky osadního výboru Lípa

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 22.3.2012

Předkladatel: Josef Štefanka, Radovan Dvořák, Jaroslav Matějka

 

obsah: Žádáme, aby obec odkoupila pozemek označený jako st. 60 a p.p. č. 330/1 v k.ú. Lípa, tak, aby část hřišťátka budova hasičské zbrojnice stála na obecních pozemcích.

 

Je tam stejný problém se střechou na hasičárně jako v Rozběřicích. Pokud by se vybrala firma, mohlo by se to udělat najednou. Jsou také zapotřebí vyměnit okna, která tam jsou od 70.let.

 

JUDr. Zlatohlávková: Po pí. Tarantíkové je určen okruh dědiců. Stavba figuruje v katastru. Katastrální úřad vyzval obec, aby předložil doklad o povolení stavby na cizím pozemku. JUDr. Zlatohlávková se dotázala, zda může vyjednávat o odkoupení pozemků. Sděleno, že ano.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 34/2012: ZO pověřuje starostku vyjednáváním o koupi pozemku pod a kolem hasičské zbrojnice na Lípě včetně cenového jednání.

Hlasování o usnesení č. 34/2012: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

5.  Zpráva z rady obce

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 23.2.2012

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Rada obce v souladu s ustanovením § 102 zákona o obcích projednala následující body, o nichž jsou zastupitelé tímto informováni:

 

1. Silnice R 35 – projektová dokumentace (příprava projektové dokumentace pro územní řízení, cesta nad R 35 od Dlouhých Dvorů na Chlum)

Ing. Šandera: Jestli by bylo možné nějakým způsobem toto zvrátit, tak je pro.

JUDr. Zlatohlávková vybídla zastupitele k zamyšlení, aby se cesta vedla jiným místem než nyní

 

2. Rámcová smlouva s Úřadem práce ČR (ještě se pokusíme zjistit více informací, když preferována je veřejná služba a o veřejně prospěšných pracech úřad práce nechce jednat)

Ing. Šandera: Myšlenka je to dobrá, ale těžko proveditelná. Pokud nám to Úřad práce ČR bude platit tak v pořádku, ale to si nemyslím.

Ing. Derner se omluvil a v 22:25 hod. odešel ze zasedání zastupitelstva.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 10

Návrh usnesení č. 35/2012: ZO schvaluje do návrhové komise p. Václavíka namísto Ing. Dernera.

Hlasování o usnesení č. 35/2012: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

  

3. Záměr na pronájem pozemkové parcely 131/1 v k.ú. Chlum – ZO

4. Záměr na směnu pozemků za 376/4 v k.ú. Všestary (případně za pozemek dle GP 93/18 bývalé koryto Melounky)  

5. ZŠ a MŠ Všestary (podání žádosti o zateplení MŠ Chlum zřizovací listina, výběrové řízení, školská rada, dary – schválila rada, odpisový plán – schválila rada, voda na Chlumu – v rámci podřezání či lepší izolace – upřesní rada) - ZO

6. Dům  č.p. 53 Všestary – cukrárna (opakovaně je třeba zjistit na stavebním odboru podmínky pro rozdělení na bytovou a nebytovou část – patrně nutná štítová zeď)

7. Dům  č.p. 54 Bříza – projekt na dům s byty (opakovaně je třeba zjistit na stavebním odboru podmínky pro dům s byty)

8. Dům  č.p. 129 Všestary – Hofmanovi (vyměněna vodoinstalace, trubky a radiátory topení, rekonstrukce koupelny WC a kuchyně, kuchyňskou linku si koupí Hofmanovi vlastní)

 9. Aktualizace projektové dokumentace Všestarské chodníky (sjednána schůzka s projektantem)

10. Pekařství Bohemia s.r.o. (zaslána smlouva)

p. Pešek se přimlouvá, aby pekařství zajíždělo i do Rosnic

 

11. Všestarské neziskovky SDH Rosnice, SDH Rozběřice – ZO

12. Oprava střechy na hasičské zbrojnici Rozběřice, Lípa – ZO

13. Pronájem buňky Nohejbal klub Bříz (zatím záměr stále ještě vyvěšen, přihlásil se Nohejbal klub)

14. Zaměření morového sloupu v k.ú. Chlum - ZO

15. Archeopark pravěku ve Všestarech (mezisklad zeminy v rámci areálu odsouhlasen radou)

16. Úhrada faktur - ZO

17. Vodovod od pí Zavadilové (dosud není kompletní návrh smlouvy na převod, kupní od pí Zavadilové)

18. Silnice na Chlumě – spáry  - ZO

19. Výročí písemné zmínky místní části Chlum - ZO

20. Závěr

Poznámka starostky mimo jednání rady k R 35 z dnešního dne: Po telefonickém rozhovoru s Ing. Čulíkem z Ředitelství silnic a dálnic vyplynulo, že projektová dokumentace pro územní řízení je již odevzdána pro vydání územního rozhodnutí. S ohledem na tuto novou informaci jsem navrhovala Ing. Čulíkovi jednání s občany, on souhlasil maximálně s jednáním na zastupitelstvu (možné svolat do hospody s ohledem na možný zájem občanů, neboť cesty se jich dotknou v 5 vesnicích ze 6), Ing. Čulík nabízí vizualizaci, účast projektanta. ŘSD nemá zájem „postavit se před občany“ je možné k tomu přimět správce komunikací pouze s vidinou správní žaloby na zrušení zásad územního rozvoje, které, jak jsem zjistila, jsou často rušeny u tzv. lineárních staveb (tedy např. silnic) zejména tam, kde procházejí zastavitelným a zastavěným územím. S ohledem na to, že sám Ing. Čulík předpokládá stavbu cesty za 20 – 30 let, zdá se být rozumné využít všech právních forem pro ochranu našich občanů před negativními vlivy, chybná je myšlenka, že naši generaci kvůli tomu „hlava bolet nemusí“.

 

 

6. Záměr na pronájem pozemkové parcely 131/1 v k.ú. Chlum

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 23.2.2012

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

obsah: Žádost o prodloužení nájmu pozemku p.č. 131/1 v k.ú. Chlum k účelu rostlinné výroby podali Robert a Martina Beránkovi. Původní smlouva, která je přílohou, byla uzavřena na 10 let a letos končí. Výměra pozemku podle katastru nemovitostí je 1653 m 2. Pozemek – travní porost se stromy a keři je situován při levé straně cesty z Chlumu na Čistěves na úrovni budov ZD Všestary. Pozemek je řádně udržován. Jde o to, aby se vypsal případný záměr na pronájem.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 36/2012: ZO schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku p.č. 131/1 v k.ú. Chlum za 100,- Kč ročně.

Hlasování o usnesení č. 36/2012: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

7. Záměr na směnu pozemků v k.ú. Všestary

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 22.3.2012

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah:  Zemědělské družstvo nově podmiňuje podpis smlouvy na kupní smlouvě  (na pozemek 376/4 pro čističku) a smlouvě o zřízení věcného břemene (přístup k tomuto pozemku) prodejem p.p. 93/18 – dle geometrického plánu (bývalé koryto Melounky), vše v katastrálním území Všestary. Obec navrhuje směnu za jiný pozemek družstva. Do zastupitelstva obce bude nutné s družstvem dohodnout, za který pozemek by mohlo být směňováno, tak aby mohl být vyhlášen zastupitelstvem záměr na směnu pozemků. Zastupitelé budou o vytypovaném pozemku informováni prostřednictvím emailu. Je-li někomu ze zastupitelů znám pozemek ve vlastnictví družstva o velikosti cca 300 m2 nechť jej obratem sdělí k vyjednávání.

 

Ing. Šandera: Někde za sokolovnou je pozemek, který sice metrážně vůbec neodpovídá, ale pokud by se nenašel jiný pozemek, bylo by to možné část pozemku použít.

Ing. Fof sdělil, že se jedná o pozemek č. 240.

JUDr. Zlatohlávková sdělila, že již z principu by se obec neměla pozemků zbavovat.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 37/2012: ZO pověřuje starostku s vyjednáváním o směně nebo o prodeji pozemků p.č. 240 a 93/18 podle GP v katastrálním území Všestary v návaznosti na zřízení věcného břemene v návaznosti na budoucí kanalizaci.

Hlasování o usnesení č. 37/2012: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

8. ZŠ a MŠ, Všestary (bod projednán v souladu se změnou programu)

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 22.3.2012

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Pravomoci rady obce stanovené v ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona o obcích, kde obec plní vůči škole úkoly zřizovatele, patří mezi kompetence, které si ve smyslu § 84 odst. 4 téhož zákona nemůže vyhradit zastupitelstvo. Veškeré úkony týkající se zřizovací listiny, školské rady, apod. tedy musí rozhodnout rada obce.

Pro informaci zastupitelům: školská rada patrně žádným rozhodnutím zřízena nebyla, kontrolou usnesení takové usnesení nebylo dohledáno, ostatně by se jednalo s velkou pravděpodobností o neplatný úkon ve smyslu shora citovaného ustanovení.  

 

Ing. Derner: Citoval § 84 odst. 2 písm. d) zákona o obcích a § 102 odst. 2 písm. b) zákona o obcích.

p. Macháček: Začátkem roku 2006 proběhlo určitě nějaké usnesení ohledně školské rady.

JUDr. Zlatohlávková: Uvedla, že prošla všechny usnesení od roku 2005 a žádné takové usnesení nenašla.

Ing. Fof: Dne 24.11.2005 na zastupitelstvu bylo napsáno – na základě zřizovací listiny školské rady byli dovoleni do školské rady za zřizovatele Ing. Michal Derner a p. Josef Matějovský. Ale v základní listině školské rady je napsán stejný datum, kdy školská rada byla zřízena, ale nic takového nebylo nalezeno.

Ing. Šandera: Pakliže se dosud nepodařila zřizovací listina školské rady objevit, je potřeba ji přijmout. Pokud zastupitelstvo tuto radu a podmínky schválí, tak je to platné. Nemá cenu se již zabývat tím, co bylo. Návrhy byly předloženy na minulém zasedání, pakliže se na obecní úřad nedostala žádná připomínka, navrhl dnes odhlasovat.

Mgr. Frízlová: U zřizovací listiny by bylo potřeba poopravit pouze češtinářské věci jako je občas nějaký překlep, popř. čárka atd. Pouze jedna věc bude potřeba opravit a to v čl. 10 závěrečná ustanovení „Základní škola Všestary, Hradec Králové“.

Ing. Šandera: Pokud je problém v názvech, možná by bylo dobře uvést pouze škola ve Všestarech.

Mgr. Frízlová: Čl. 6, bod 6 navrhuje doplnit slovo „písemně“.  

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č.  38/2012: ZO schvaluje zřizovací listinu Základní školy a mateřské školy, Všestary v úplném znění.

Hlasování o usnesení č. 38/2012: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Ing. Šandera – jestli paní starostka najde nějakou vadu v paragrafech, má plnou důvěru, aby takového věci opravila.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 39/2012: ZO schvaluje zřizovací listinu školské rady Základní školy a mateřské školy, Všestary.

Hlasování o usnesení č. 39/2012: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 40/2012: ZO schvaluje volební řád školské rady.

Hlasování o usnesení č. 40/2012: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

JUDr. Zlatohlávková: Dne 29.2.2012 se podařilo podat žádost o dotaci na zateplení MŠ Chlum.

Ing. Fof: Podřezání školky je potřeba udělat za obecní peníze a bude se dělat výběrové řízení na zhotovitele.

PeadDr. Fikejz – se dotázal, zda by bylo možné v co nejbližší době zaslat volební řád, jelikož pro něj z tohoto vyplývá spoustu věcí.

Ing. Jásenský: Požádal zastupitele, zda by neumožnili panu řediteli prezentaci zajímavých projektů a činností, kterou se škola nyní zabývá.

PeadDr Fikejz: Přednesl projekty, kterými se škola nyní zabývá.

Žáci mají zmapovat cyklostezky podle dosažitelných map a vyznačit důležitá místa. Vnikne z toho pracovní sešit pro žáky a učebnice pro tento region. Jsou spojeny zhruba se 7okolními školami.  Projekt skončí na podzim r. 2014.

Dále přednesl prezentaci druhého projektu, který je nazván Moderní škola. Dohodli se, jakým způsobem a na co se budou čerpat peníze z Evropské unie. Získali na konto projektu na výukové materiály celkem 1,357.465,-Kč. Od 1.4. by bylo možné použít částku 814.479,- Kč. Představa byla taková, že za tuto částku by se měla předělat a inovovat učebna IT a jazyková učebna. Zbývající částka by se měla proinvestovat do roku 2014.

Uvedl, že nechce zajišťovat zatím výběrové řízení na firmy, když neví, jaká bude jeho budoucnost na škole. V případě, že by např. nastoupil jiný ředitel, je možné, že bude mít jinou představu, jak proinvestovat předmětné peníze.

 

JUDr. Zlatohlávková: V některých projektech je přípustné dělat výběrové řízení od okamžiku, kdy je ten projekt schválen. V některých až po podepsání smlouvy. Předpokládá, že v tomto případě by měla být nějaká smlouva podepsaná, ať už tomu říkáte smlouva nebo závazek. Poděkovala a pogratulovala panu řediteli k získaným finančním prostředkům. O projektu na pomníčky a cyklostezky se dočetla na stránkách Hořiněvse.

Ing. Šandera: Nezná přesné podmínky předmětného projektu, jak by měla být výběrová řízení nastavena, uvedl spíše analogicky o jiných dotačních projektech, na které bylo možné vypsat výběrové řízení s tím, že ještě nebyla podepsaná smlouva, ale samozřejmě součástí výběrového řízení, v zadávacích podmínkách bylo napsáno, že v případě, že z nějakého důvodu se neuskuteční dotační titul, tak výběrové řízení bude zrušeno. Myslí, že toto umožňuje i stávající zákon o výběrovém řízení, neví, do jaké míry to bude ovlivněno v novém zákoně o výběrovém řízení, který bude platný od 1.4. Není mu zatím známo, že by byly vypracovány prováděcí vyhlášky.

Ing. Jásenský: Od počátku je přesvědčen, že výběrové řízení na ředitele školy není nutné. Chtěl by vyvolat diskusi, jaký názor mají zastupitelé na tuto věc. Podpořil by, aby výběrové řízení se nekonalo. Z pohledu zřizovatele bude daleko lepší, když se konat nebude. Peníze, které přijdou z projektu, zhodnotí školu. Škola potřebuje např. jazykovou učebnu.

JUDr. Zlatohlávková: Tok peněz je velmi pomalý. Je jí líto, že nevěděla o tomto programu, mohla zjistit, jestli projekt není zastaven. Žádost byla podána na určitou věc a musí být čerpána na určitou věc. Nemůže to být obvykle na něco odlišně jiného. Setrvává na názoru, že zákon hovoří jasně a nedává možnost volby. Všechny materiály, které zaslal Ing. Jásenský jsou materiály ministerstva školství. Seznámila zastupitele s rozsudkem Nejvyššího správního soudu 1 Afs 107/2008-60. Pokyny ministerstva školství nejsou závazné.

Ing. Šandera: Nechtěl by již zmiňovat vyhlášky nebo právní názory ministerstva školství. Opatřil si zákon č. 472/2011. Z této novely zákona nikde nevyčetl, že konkurz na ředitele musí být. Konkurz na ředitele musí být ve dvou případech. 1. když o to požádá školní inspekce a 2. když o to požádá příslušný útvar školského úřadu. Pokud je mu znáno do dnešního dne ani jeden ani druhý nepožádal. Od této doby se nikde nedočetl, že obec musí, ale dočetl se, že pakliže obec není spokojena s ředitelem a žádá výměnu, potom nový ředitel musí být stanoven na základě konkurzu. Toto se dočetl v § 166 odst. 2 citovaného zákona a následně odst. 3 říká, že v průběhu posledních šesti měsíců pracovního poměru ředitele školy nebo školského zařízení na dobu určitou, nejpozději však tři měsíce před jeho skončením může zřizovatel vyhlásit konkurz na ředitele školy nebo ředitele školského zařízení pro další období. Dále se dočetl v tomtéž odstavci, že nedojde-li k vyhlášení konkurzu, prodlužuje se doba trvání pracovního poměru na dobu určitou ředitele školy nebo školského zařízení o dalších 6 let. Dále se v přechodných ustanoveních dočetl, že po dobu delší než 6 let, tj. případ našeho ředitele, pakliže ředitel je ve funkci déle než 6 let, tak mu končí výkon práce na daném pracovním místě vedoucího zaměstnance dnem 31.7.2012.

JUDr. Zlatohlávková: Jmenuje na vedoucí pracovní místo zřizovatel na základě jím vyhlášeného konkurzního řízení na období 6 let s tím, že se někde v materiálech, které jsou publikované na stránkách ministerstva školství dočetla, že ve jmenovacím dekretu by mělo být napsáno 6 let. Musí být vystaven jmenovací dekret. Jmenovací dekret může vystavit zřizovatel pouze po konkurzním řízení. V přechodných ustanoveních se jednoznačně říká, že končí výkon funkce a nedokáže si představit stav, kdy končí výkon funkce ze zákona a neproběhlo konkurzní řízení. Nemá na základě čeho jmenovat.

MVDr. Novák: Zúčastnil se několika diskusí a názorů ředitelů škol. Chce upozornit na to, že si žádný konkurz nepřeje a proti současnému řediteli školy vůbec nic nemá. Vzniká tu jeden velký problém. Ředitel, který bude dál jmenovaný, odsloužil 6 let, byl sebelepší a neprojde konkurzem, mi ho jmenujeme a po půl roce se může najít někdo, kdo napadne veškerá jeho rozhodnutí, že nebyly pravomocný.

Ing. Šandera: Sháněl si informace. Krajský úřad, školy, které má ve své působnosti vzal toto šmahem, město Hradec Králové taktéž. Z hlediska kraje a základních škol konkurz vypisuje menšina škol. Vnímá to tak, že se vykytují dva právní názory, jediný kdo toto může rozsoudit je soud.

Ing. Derner: Řediteli končí pracovní poměr, byl-li ve funkci déle než 6 let. Dále se uvádí, že nedojde-li k prohlášení konkurzu, prodlužuje se o dalších 6 let. Tím se startují určité lhůty.

JUDr. Zlatohlávková: Toto spadá do výsostné kompetence rady a mělo by se jí to přenechat.

Ing. Šandera: Podle zákona o obcích má na toto rada plné právo. Dnes by rád nechal hlasovat zastupitelstvo, jak se dívá na vyhlášení konkurzu. Jestli vypsat nebo nevypsat. Podle toho, jak bude odhlasováno, tak potom jsou dvě možnosti, buď se rada obce ztotožní s názorem zastupitelstva, pak podle názoru Ing. Šandery bude vše v pořádku, nebo se neztotožní s názorem zastupitelstva, v tu chvíli to vnímá tak, že rada obce pracuje proti vůli zastupitelstva a bude to pro něj moment k tomu, aby začal velmi vážně zvažovat o obsazení rady. Je to jediná šance jak přimět radu, aby respektovala názor většiny lidí, kteří v této obci byli zvoleni. Jiný instrument nemá, ale souhlasí s tím, že je to ve výsostné pravomoci rady.

Ing. Derner: Rada plní vůči právnickým osobám a složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem obce úkoly zakladatele nebo zřizovatele, to jsou činnosti jako jmenování, odvolání atd.

Ing. Fof: Rada je tlačena do něčeho, co nemusí být v souladu s jejím přesvědčením?

Ing. Šandera: Ano je tlačena do něčeho, co nemusí být v souladu s jejím přesvědčením, ale je přesvědčením většiny členů zastupitelstva. Je si vědom toho, že je to tak, jak říká Ing. Fof.

Ing. Fof uvedl, že si neumí představit, že by hlasoval proti vůli zastupitelů.

p. Štefanka: Není možné najít ještě jiný právní názor?

JUDr. Zlatohlávková: Pořád je zde institut správní žaloby a toto může rozhodnout pouze soud. V okamžiku, kdy bude podána správní žaloba, přestanou běžet veškeré lhůty a celé se to prodlouží.

Ing. Jásenský: Přeje si, aby věc byla co nejdříve vyřešena.

Ing. Šandera: Na stole jsou dva právní názory, jako laik neumím posoudit, který z nich je správný. Z pozice zastupitele může rozhodnout, ke kterému se přikloní a k tomu mému přiklonění může vyslovit volební hlas radě, která má jediná právo rozhodnout. Přijímá za to plnou zodpovědnost i vůči zákonu takže se klidně může stát, každému z nás, že mě někdo může žalovat.

JUDr. Zlatohlávková uvedla, že zastupitele žalovat nelze, jelikož na ně nedopadá správní žaloba. Kdyby se ukázalo, že naše rozhodnutí jsou chybná, tak jsou napadnutelná rozhodnutí školy, je napadnutelné jmenování ředitele starostou, protože v odst. 2 se říká „po provedeném výběrovém řízení“. Ředitel musí být jmenován, žádné potvrzení neexistuje. Ustanovení zákoníku práce, které se týká jmenování je všeobecně známým zákonem a zákonným ustanovením.

Ing. Šandera: Momentálně je nejdůležitější věc, jestli bude konkurz či nikoli.

Mgr. Frízlová: Chtěla podotknout, že současný ředitel byl jmenován do své funkce, byl jmenován na dobu neurčitou a domnívá se, že tím, jak mu nyní vyprší 31.7.2012 doba neurčitá. Současný ředitel je po konkurzu, pouze se mu mění doba neurčitá na dobu určitou, tzn. že od roku 2012 do roku 2018 pokud nenastane jiná situace, kdy by bylo potřeba např. nespokojeností zřizovatele, vyhlásit konkurz.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 41/2012: Zastupitelstvo obce vyjadřuje svojí souhlasnou vůli s vyhlášením konkurzního řízení na ředitele školy.

Hlasování o usnesení č. 41/2012: pro 4, proti 6, zdržel se hlasování 2nebylo schváleno.

 

 

9.  Všestarské neziskovky SDH Rosnice, SDH Rozběřice

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 22.3.2012

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

obsah: Žádosti je možno rozdělit do dvou skupin: na ty, které jsou v souladu s rámcem „Všestarské neziskovky“ a ty, které jsou nad rámec. První skupinu bych navrhoval schvalovat dohromady a o žádostech nad rámec bych navrhoval hlasovat jednotlivě.

 

V souladu s rámcem pro dotace spolkům „Všestarské neziskovky“ podány žádosti:

 • SDH Chlum žádá o celkovou částku 3.500,- Kč, a to na maškarní karneval konaný dne 3.3.2012,
 • SDH Rozběřice žádá o celkovou částku 3.342,- Kč, na úhradu nákladů na akci Hasičský ples, pořádaný dne 3.3.2012,
 • SDH Rosnice žádá o celkovou částku 8.090,- Kč, na veřejné bruslení na zimním stadionu v Jaroměři a na uspořádání Hasičského plesu.

Jelikož začínáme nové žádosti, tak všichni tam potřebnou částku mají.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 42/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje následující příspěvky z programu Všestarské neziskovky:

 • SDH Chlum celkovou částku 3.500,- Kč, a to na maškarní karneval konaný dne 3.3.2012,
 • SDH Rozběřice celkovou částku 3.342,- Kč, na úhradu nákladů na akci Hasičský ples, pořádaný dne 3.3.2012,
 • SDH Rosnice celkovou částku 8.090,- Kč, na veřejné bruslení na zimním stadionu v Jaroměři a na uspořádání Hasičského plesu.

Hlasování o usnesení č. 42/2012: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Další žádosti spolků:

 • SDH Chlum žádá o zakoupení materiálu na přístřešek u hasičské zbrojnice v částce cca 35.000 Kč. Výstavba bude provedena svépomocí – formou brigádnické aktivity sboru. Toto bude sloužit i ostatním občanům Chlumu, kteří navštěvují dětské hřiště.

 

p. Vecek sdělil, že se bude jednat o částku do 30.000,- Kč. Bude se jednat o poloviční pergolu se skosenou střechou.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 43/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje žádost SDH Chlum na zakoupení materiálu na přístřešek u hasičské zbrojnice v ceně do 30.000,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 43/2012: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

 • SDH Rosnice žádá o převedení potahové ruční stříkačky R.A.SMÉKAL za inventarizační cenu do majetku SDH Rosnice a o zařazení stříkačky mezi historické památky místního významu (viz. Boží muka). Žádost je zdůvodněna snahou získat finanční zdroje zaměřené na hasičskou historii.

 

JUDr. Zlatohlávková: Zařazení stříkačky mezi historické památky místního významu bez mrknutí oka ano. Převod za inventarizační cenu nikoli. Nic nebrání tomu, aby byla nadále v užívání tak, jako doposud, ale aby zůstala v majetku obce.

p. Macháček: Ze starých pokladních knih bylo prokázáno, že první splátky zaplatil sbor nikoli obec a nikdo neví, jakým způsobem se dostala do inventur.

p. Šandera: Když se kupovali pozemky okolo tělocvičny a hřiště, Sokol se dral o to, aby byl výlučným vlastníkem. Stalo se to, že nyní tam mají spolupodílnictví a myslí si, že je to tak dobře. Obec je, byla a bude. Nikdo neví, jestli tu spolky za 3 roky budou nebo ne.

p. Pešek: Nežádáme z toho důvodu, že bychom ambiciózně chtěli stříkačku vlastnit. Je to kvůli dotacím, protože je tam podmínka, že je potřeba vlastnictví.

JUDr. Zlatohlávková: Je možné to mít pronajaté nebo ve výpůjčce.

p. Vecek: Navrhuje, zda by šlo dát do smlouvy, že se to bez souhlasu obce nedá prodat.

p. Pešek – je potřeba opravit cylindr a lampy, které jsou v havarijním stavu.

p. Macháček – navrhuje vyřešit to výpůjčkou.

Ing. Šandera – navrhuje zařadit do památek místního významu hned a do příštího zasedání zjistit, jestli musí být záměr na výpůjčku nebo ne.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 44/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení potahové ruční stříkačky R.A.SMÉKAL /1899/ v užívání SDH Rosnice mezi historické památky místního významu.

Hlasování o usnesení č. 44/2012: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

 

10.  Oprava střechy na hasičské zbrojnici Rozběřice, Lípa

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 22.3.2012

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

obsah: Do hasičských zbrojnic v Rozběřicích a na Lípě zatéká. Vzhledem k tomu, že škody na majetku obce by mohly být velké, je nutno provést urychleně opravy. Zastupitelé jsou vyzváni k tomu, aby sdělili, jaký si představují způsob řešení (počet oslovených firem, výběrové řízení,…).

 

Na dnešní zasedání přinesl Ing. Pavel Černý dvě nabídky na opravu střechy.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 45/2012: ZO schvaluje provést opravy střech na hasičských zbrojnicích Rozběřice a Lípa, jež jsou v havarijním stavu, a pověřuje výběrem firmy na tuto opravu starostku obce.

Hlasování o usnesení č. 45/2012: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

11.  Zaměření morového sloupu v k.ú. Chlum

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 22.3.2012

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Morový sloup situovaný u panelové cesty vlevo ze směru Rozběřice – Chlum se nachází podle zaměření geodeta na pozemku pana Zíba. Geodet zašle návrh geometrického plánu pro další jednání s panem Zíbem (se kterým se již jednalo a pan Zíb vyslovil souhlas se zaměřením a opravou sloupu o jehož vlastnictví se nic bližšího neví, a proto jednáno s panem Zíbem). V rozpočtu obce vyčleněny prostředky na zakonzervování, sloup je v havarijním stavu, nutné rychlé jednání. Na tyto památky bývají sice vypsány dotační tituly, ale obec sloup nemá dosud ve vlastnictví ani v nájmu, proto žádat nemohla.

Zastupitelé, nechť zváží, zda by obec neměla začít vyjednávat s panem Zíbem darovací smlouvu na pozemek na němž je sloup situován, pozemek bude určen hranicí v terénu a bude přístupný z cesta – podmínka geometrického plánu.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 46/2012: ZO pověřuje starostku začít vyjednávat s panem Zíbem o darovací smlouvě na pozemek, který vznikne na základě geometrického plánu a na němž je umístěn morový sloup.

Hlasování o usnesení č. 46/2012: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

12.  Úhrada faktur

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 22.3.2012

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

obsah: Na základě smluv o dílo byly vystaveny tyto faktury:

 • IWW engeneering, s.r.o., IČ: 24701157, Kostelany 161, 767 01 Kroměříž – „Stanovisko projektanta k realizované akci – Energeticky úsporná opatření mateřské školy Všestary“, částka 15.000,00 Kč,
 • Petr Šandera, IČ: 43488935, Všestary 102, 503 12 Všestary – „Oprava havárie kanalizace v obci Bříza“, částka 70.850,00 Kč.

 

Ing. Fof: Částka byla oproti předpokladům nižší.

JUDr. Zlatohlávková: Hlavně je to opraveno. Nebylo možné, aby p. Martínek tam každé 3dny jezdil a z ČOV u řadovek to přečerpával.

p. Vecek: dal ke zvážení, zda by toto nešlo nějak písemně ošetřit, aby si zajistili čištění sami.

p. Macháček: Toto bylo převzato v souvislosti s kolaudací řadovek.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 47/2012: ZO schvaluje proplacení faktur:

 • IWW engeneering, s.r.o., IČ: 24701157, Kostelany 161, 767 01 Kroměříž – „Stanovisko projektanta k realizované akci – Energeticky úsporná opatření mateřské školy Všestary“, částka 15.000,00 Kč,
 • Petr Šandera, IČ: 43488935, Všestary 102, 503 12 Všestary – „Oprava havárie kanalizace v obci Bříza“, částka 70.850,00 Kč.

Hlasování o usnesení č. 47/2012: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

13. Silnice na Chlumě - spáry

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 22.3.2012

Předkladatel: Jaroslav Došel, Martin Hájek, Přemysl Vecek

 

obsah: Cesty ve vlastnictví a správě obce v místní části Chlum mají trhliny, a proto dříve než se jejich stav zhorší, je nutné přistoupit k zacelení – vylití spár asfaltem, případně odfrézováním a následnou opravou. Postup by byl zvolen stejný jako u cesty okolo Zámečnictví Došel a organizaci akce se nabídl koordinovat zastupitel pan Jaroslav Došel.

 

p. Vecek: Je to směrem k Budajovým a za hasičárnou. Je potřeba s tím něco udělat, protože příští zimu by tam mohla natéci voda a mohlo by to tam být mnohem horší. Dále je potřeba opravit cestu u hřbitova.

Ing. Černý – v Rozběřicích v zatáčce u pomníku se také cesta drolí. Sděleno JUDr. Zlatohlávkovou, že tato cesta již není v majetku obce.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 48/2012: ZO schvaluje opravy cest v místní části Chlum.

Hlasování o usnesení č. 48/2012: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

14.  Výročí písemné zmínky místní části Chlum

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 22.3.2012

Předkladatel: Přemysl Vecek

 

obsah: Bude předneseno ústně, když zatím se program připravuje, termín je již stanoven 25. 8. – 26.8.2011. 

 

p. Vecek: Požádal zastupitelstvo s tím, že mají výročí a chtěli by na Chlumě uspořádat větší oslavu /dětský den, sousedské posezení, akce bude celodenní/. Požádal zastupitele za obec Chlum o podporu finanční částkou 25.000,- Kč.

JUDr. Zlatohlávková se dotázala, zda částka 25.000,- Kč bude celková.

p. Vecek: Sdělil, že neví, jestli to bude konečná částka, má přislíbenu finanční pomoc ještě od jiných subjektů, ale nyní nedokáže říct, jestli to bude částka konečná.

JUDr. Zlatohlávková: Samozřejmě obec poskytne zázemí, zajistíme vyčištění mobilních WC, náklady s dopravním značením atd.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 49/2012: ZO schvaluje příspěvek 20.000,- Kč pro místní část Chlum pro oslavy 666 let první písemné zmínky o obci a 110. výročí založení hasičského sboru

Hlasování o usnesení č. 49/2012: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

MVDr. Novák se chtěl dotázat ohledně peněz od zahrádkářů, jestli prostředky, které byly obci poukázány, jsou určeny na určitá místa. Do příště si připraví návrh, jestli by bylo možné nějaké peníze použít.

 

15. Závěr

 

Jednání skončeno v 23:45 hodin.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018