Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 22.01.2015

 

Místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu Všestary
Přítomni: Ing. Pavel Černý, Ing. Michal Derner, Radovan Dvořák (přítomen od 18:05), Ing. Vladimír Fof, Ing. Radek Jásenský, MUDr. Michal Kovalský (přítomen do 20:20), Josef Macháček (přítomen do 20:20 ), MVDr. Michal Novák (přítomen od 18:05 do 20:20), Stanislav Novák, Ing. Petr Pleschinger, Ladislava Rezková, JUDr. Zuzana Zlatohlávková.

Omluveni: Ing. Pavel Šandera, Marika Čapková Dohnalová, DiS, Jaroslav Došel

Osadní výbory: Josef Pešek, Martina Pánková, Jiří Novák.

 

Zahájeno: 18:00 hod.

 

Předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a uveřejněno dne 14.1.2015, tj. s požadovaným předstihem alespoň 7 dní. Přítomno je  10  zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášení schopné. Po určení zapisovatele proběhne volba návrhové komise a schválení programu. Rozprava bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť. Zápis z předchozího jednání byl vyhotoven, ověřen a je předložen k nahlédnutí.

Přítomné zastupitele, členy výborů, zástupce školy i ostatní občany vítám a přeji nám všem moudré rozhodování.

 

1. Zahájení, určení zapisovatele, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu

 • Jako zapisovatelka určena pí Andrea Netušilová.

 

 • Do návrhové komise byli navrženi: JUDr. Zuzana Zlatohlávková, Stanislav Novák

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním  10
Návrh usnesení č. 1 /2015: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 22.1.2015 návrhovou komisi ve složení  JUDr. Zuzana Zlatohlávková, Stanislav Novák

Hlasování o usnesení č.  1/2015: pro  9, proti  0, zdržel se 1   bylo schváleno.

·         Na ověřovatele zápisu byli navrženi: Ing. Jásenský, Ing. Pleschinger

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním  10
Návrh usnesení č.  2/2015: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 22.1.2015 jako ověřovatele zápisu Ing. Jásenský a Ing. Pleschinger.

 

Hlasování o usnesení č.  2/2015: pro  10, proti   0, zdržel se 0  bylo schváleno.

Námitky proti minulému zápisu, tj. zápisu z 18.12.2014

 

V 19:07 se dostavili MVDr. Michal Novák, Radovan Dvořák

 

JUDr. Zlatohlávková – včera si s panem starostou vyměnila e-maily a musí se mu  hluboce omluvit, protože jediné co jí nenapadlo, že zapisovatelka dostala pokyn, že zápisy z jednání zastupitelstva nemají být kompletní, jak bylo zvykem, ale že z toho má být výtah. Zároveň  by jí zajímalo, kdo tento pokyn vydal, a kdo rozhoduje o tom, co bude v zápise uveřejněno, zda zapisovatelka nebo někdo jiný,  protože podle toho bude třeba dále postupovat.

Podává námitku v tom smyslu, že tak jak je uvedeno v bodu 4 zápisu, tzn. že řekla, že je ráda, že situace je napravena, věděla to již dlouho předtím, protože to měla takřka v přímém přenosu, tak takto to samozřejmě neřekla.

Řekla „ já k tomu chci říci, že samozřejmě jsem ráda, že ta zpráva vypadá, tak jak vypadá, já to samozřejmě vím již dávno, skoro v přímém přenosu, že nemluvil p. Martínek pravdu.  Celou tu kampaň založil na jedné velké lži a já skutečně jsem ráda, že to konečně je uvedeno na pravou míru a jsem ráda, že noví zastupitelé nyní vědí, že když jsem posledně referovala, tak jsem samozřejmě věděla, že je vše dávno a dávno napraveno, takže tolik k tomu z mé strany“.

Ing. Derner – poděkoval za omluvu, kterou přijal. To, že jsme kdysi v minulosti psaly zápisy tak, aby z nich bylo zřejmé, co se říká a nebyly to stenografické záznamy, to tak je. V době, kdy se někomu zdálo, že je potřeba psát každé slovo, tak od té doby se psaly zápisy pokud možno slovo od slova. Nedomnívá se, že by to bylo nezbytně nutné. Domnívá se, že je důležitá podstata věci. Paní zapisovatelka opravdu těžko stihne zapsat každé slovo a pak je tam také ta věc, že 22 stran zápisu nemá snad ani Hradec Králové. Je příznivcem toho, že se mají napsat body věcné, to je jeho názor a pokud někdo chce napsat doslovně citaci, tak prosím, ať vyzve, že chce zapsat doslovně, co se říká. Myslí si, že je to cesta, kudy bychom mohli jít. Pokud jde o pokyn, nešlo o pokyn, zapisovatelka se dotázala, zda má nadále psát zápisy doslovně, nebylo to žádné rozhodnutí nikoho z úřadu či některého ze zastupitelů, prostě se o tom diskutovalo. Říkali jsme, že není potřeba psát litanie, jestliže je, tak ať si o to ten který ze zastupitelů řekne.

 

JUDr. Zlatohlávková – dotázala se, kdy se toto dohadovalo. Má pocit, že se účastní od začátku do konce, dokonce má pocit, že ani neodcházela v průběhu jednání a nějak jí to uniklo. Pak by se k tomuto přehmatu nemohlo dospět.

 

2. Schválení programu            

Návrh programu

1.              Zahájení, určení zapisovatele, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu

2.              Schválení programu

3.              Připomínky občanů

4.              Rozpočet obce na rok 2015

5.              Územní plánování – územní studie lokality V-Z7 a V-Z8

6.              Pozemky (nákup pozemku, záměr pronájmu)

7.              Dotační tituly, investiční akce 

8.              Výbory zastupitelstva

9.              JSDHO Chlum – odvolání a jmenování velitele

10.          Informace z rady obce

11.          Žádosti o příspěvky

12.          Úhrada faktur

13.          Závěr 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12

Návrh usnesení č. 3/2015: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 22.1.2015

Hlasování o usnesení č.  3/2015: pro 12, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.

3. Připomínky občanů

·         žádost o připojení k veřejnému osvětlení na společném pozemku č. 363/2 v kú. Všestary

 

Ing. Fof - v minulosti se připojovala lokalita Vít, myslí si, že v tomto případě by se mělo postupovat stejně.

 

 

Paní Pánková Rosnice – měla by dotaz, co se týká rozhlasu, u nich není slyšet a po vesnici pěšky moc nechodí, jelikož je to pracující matka dvou dětí a tudíž se k vývěskám moc nedostane. Snaží se zjišťovat informace alespoň na internetu.  Chtěla se zeptat, jestli by nešlo udělat něco, jako mají  e-shopy na zasílání novinek, kde se člověk přihlásí k odběru newsletterů, které mu poté chodí do e-mailu, jestli by to šlo udělat nějakým stylem pro občany. Kdyby byl na stránkách odkaz, kde by se občané přihlásili k odběru novinek.

 

Ing. Derner – je to výborný námět, pokusíme se na tom zapracovat s panem Fišerem, který obci spravuje stránky.

 

Pan Radovan Dvořák – na hřbitově v márnici na Chlumě nejdou zavírat a otevírat dveře, jestli by bylo možné objednat např. truhláře, aby to opravil.

Ing. Derner – na pohřebnictví je v návrhu rozpočtu dostatek prostředků, aby se vyřešily i dveře u márnice  

 

Ing. Černý – zatýkání do zastávek (Rozběřice)

Ing. Derner – hovořil s panem Došelem, ukazoval mu rozdíl v detailu střech u starých zastávek, do kterých nezatéká, a u nových. Pan Došel slíbil, že se na to podívá a že to opraví.

 

JUDr. Zlatohlávková – nedostala odpovědi na otázky z jednání 18.12.2014

1)      jak se dotýká obce a našich občanů zahájení zjišťovacího řízení k záměru v kategorii I, jako změna záměru podle § 4 odst. 1 písm. b) (R 35) – rychlostní komunikace

Ing. Fof – byl vznesen dotaz na ateliér Klazar a dnes došla zpráva, která byla přednesena.

JUDr. Zlatohlávková – jedná se o to, jestliže je zahájeno toto zjišťovací řízení, tak věci, které je třeba uplatnit v tuto chvíli,  nelze uplatnit později.

 

2)       žádost o vydání změny územního rozhodnutí č. 3503 – D11 – dálnice

územní rozhodnutí je vyvěšeno na stránkách obce. Dotázala se, jak se jí a občanů dotýká právě územní rozhodnutí 3503/1. Je tam napsáno, že tam bude most, jsou tam vypsané pozemky obce, jsou tam pozemky, které budou obci zabrány a je tam také protihluková stěna, je to na stránce 17. Pro obec z toho budou přicházet peníze, které nebudou zapojeny do rozpočtu, ale budou vyčleněny již ve prospěch kanalizace.

 

MVDr. Novák – mluvil se starostkou Stěžer, ŘSD není za 5 let schopna rozšířit cyklostezku o 1 metr. S těma silnicema a dálnicemi  je šílené jednání.

 

 

3)     Jak se dotýká obce a našich občanů

a)      územní rozhodnutí č. 3503/1 – vyvěšení na úřední desce

b)      zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe“ vyvěšené na úřední desce 9.1.2015

Ing. Derner: Nás se plán povodňových rizik nedotýká, ale co máme dále na obecních stránkách je Strategie integrované územní investice pro Hradecko-Pardubicko metropolitní oblast, ale je to ve fázi strategie integrované územní investice, nikoli projekt, kde by se něco stanovilo, že je tak či onak. Sdělil zastupitelům některé poznatky ze strategie, která má 120 stran.

 

c)       zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Program rozvoje cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji pro období 2014 – 2020“ – vyvěšení na úřední desce 6.1.2015

d)      zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Strategie integrované územní investic pro Hradecko – Pardubickou metropolitní oblast“ – vyvěšeno na úřední desce 6.1.2015

 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12

Návrh usnesení č. 4/2015: ZO pověřuje starostu obce včasným podáním připomínek k zahájenému zjišťovacímu řízení k záměru kategorie 1 jako změna záměru podle § 4 odst. 1 písm. b) (R 35).

Hlasování o usnesení č.  4/2015: pro 12 , proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.

 

 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12

Návrh usnesení č. 5/2015: ZO pověřuje starostu obce a místostarostu obce zjištěním podmínek územního rozhodnutí 3503/1 (dálnice) a případnému jednání s příslušnými úřady v této věci,  aby zájem obce a občanů byl zachován.

Hlasování o usnesení č. 5/2015: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

 

4. Rozpočet obce na rok 2015

a) Rozpočet ZŠ (jako součást rozpočtu obce)

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 22.1.2015

Předkladatel:   Ing. Michal Derner, PaedDr. Petr Fikejz

 

Obsah: Náklady na provoz příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Všestary jsou součástí rozpočtu obce (viz §3113, pol 5331).  Ředitel ZŠ předložil návrh rozpočtu ZŠ  na rok 2015 s tím, že od obce Všestary jako zřizovatele předpokládá příspěvek ve výši 2,25 mil.  Finanční výbor požádal o zodpovězení některých dotazů – pan ředitel zodpoví na místě.

 

PaedDr. Petr Fikejz zodpověděl dotazy finančního výboru

1. Spotřeba plynu na 1. stupni ZŠ: pokud budou podobné zimy a délka topné sezóny, podle MŠ Chlum bude ušetřeno přibližně 90.000,- Kč. V okamžiku chladnějšího počasí se zapne střešní rozmrazování a podle sdělení firmy bude spotřeba asi 30.000,- Kč.

2. Spotřeba v zateplené tělocvičně: nedokáži odhadnout úsporu, musí se topit nepřetržitě, v současnosti vstupní voda 60°C, výstupní 30°C. Podle vyjádření optimálně vstup 40°C, výstup 20°C, je stále 25°C – nedá se zatím regulovat

Ing. Derner: máme domluveno, že přijde projektant a že se to musí doladit.

3. Pronájem tělocvičny: za období leden – červen cca 70.000,- Kč

   AFK Probluz, SK Neděliště, Sokol Všestary, FBČ Všestary

4. Využití financí z navýšeného rozpočtu: (lépe postupné dorovnávání postupně kráceného)

- dovybavení kabinetu Tv (míče, švihadla, dresy, žíněnky)

- dovybavení venkovního hřiště (košíková, stolní tenis)

- venkovní prostor 1. st. ZŠ (úprava terénu, zahradní stoly+ lavičky, přístřešek „venkovní třída“,

   hrací plochy kopaná, košíková, panák, švihadla apod.)

- zahrady MŠ (postupně doplňovat herními prvky podporujícími motoriku a rovnováhu), vybavení kanceláří PC + tiskárna

- školní jídelna (výměna PVC)

- 2. st. ZŠ (nákup šatních skříněk, postupná výměna zelených tabulí (6 ks), nátěry topení, postupná výměna PVC v některých třídách, dovybavení kabinetů Fy, Ch, dílny, nákup lavic + židlí do jedné třídy, výměna (oprava) oken ve třídách a chodby u bazénu (stáří cca 20 let), doplnit vybavení pro školníka (bruska, sada gola, vrtačka apod.), nákup nářadí na pracovní vyučování (motyčky, hrábě, = zahradní náčiní), doplnit nářadí do školní dílny, interaktivní programy

JUDr. Zlatohlávková – bude třeba zjistit, jak je to s pronájmem, zda je možné tělocvičnu komerčně využívat, když je dotačně ošetřena. U florbalistů by jí zajímalo, jestli za kroužek něco platí nebo jak je financovaný. Podle toho, jak to pan ředitel přednášel se nám tam začínají míchat běžné opravy jako výměna PVC, což je záležitostí obce o výměně topení ani nemluvě. Vidí katastroficky střechu na II. stupni základní školy + střechu k bazénu, ale je to otázka priorit. Hrací prvky do mateřských školek si myslí, že jsou v rozpočtu obce.  

 

6. Investiční fond: 164.700,00 Kč, podali jsme žádost o povolení nákupu čistícího stroje do tělocvičny v hodnotě do

                                  60.000,00 Kč včetně DPH

 

 

7. Získané finance školy z projektů a dalších aktivit:

 

Období

Přijato od

Suma v Kč

Použití

2010–2011

MAS

100 000

interaktivní tabule + dataprojektor

2011–2014

Mikroreg. Nadorlicko

100 000

Mikroskop, tiskárna, PC, foto, navigace

2012–2014

Projekt EU– Moderní škola

1 357 465

PC (30 ks), interaktivní tabule + dataprojektor + ozvučení (4 x)

2014

ČEZ – Oranžové hřiště

180 000

MŠ Chlum

2014

Dar MŠ Chlum

6 634

výtvarné potřeby

2014–2015

Projekt EU–Tablety do škol

473 680

tablety pro pedagogy

2012–2014

Z Mikroregionu Nechanicko

 

exkurze žáků (MŠ–ZŠ), průběžně

 

 

 

 

za 4 roky

7 x                                Celkem:

2 217 779

průměr na rok: 554.445,- Kč 

 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12

Návrh usnesení č. 6/2015: ZO ukládá Starostovi obce zjistit podmínky udržitelnosti projektu „Snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny Zš Všestary“ v souvislosti s předpokládaným komerčním příjmem příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy, Všestary.

Hlasování o usnesení č.  6/2015: pro 12, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.

Ing. Derner – zdá se, že máme problém s placením obědů, kdy paní Macháčková přišla s tím, že jinak než bezhotovostně peníze nechce, a to ani od občanů, kteří bydlí ve Všestarech a mohou je dojít zaplatit  do jídelny  a účet nemají. Myslí si, že to není správná cesta.

 

5. Důchodci obědy:   PaedDr. Fikejz vyjádřit vztah k důchodcům

- na začátku odběr cca 30 obědů, začínali jsme, neměli jsme zkušenosti, vznikaly problémy

- současný odběr cca 70 obědů, nelze setrvat v původním mechanismu organizování výběru Kč

- vedoucí ŠJ minimálně 3 hodiny jezdí a vybírá peníze, někde se nedozvoní, někde nevybere, chodí po pracovní době znovu, něco vybere pan Bárta, něco přinesou do kanceláře důchodci, více jak týden se věnuje výběru-zdlouhavé, nelze jezdit po okolí jen tak s penězi, asi by byla potřeba ochranka, 5 Kč za dovoz donese na obec (další práce navíc)   =  šílené, neúnosné

- poslední audit označil tento systém za nevhodný a nepřijatelný, nedokonalý a nevídaný a poukázal na možnost zneužití

- paní Ing. Sejpková potvrdila vyjádření auditora, nikde na školách, kde působí, se s takovou organizací nesetkala

- důchodci byli včas o změně ve výběru informováni (říjen), mají 3 možnosti platby (dostatečné)

   a) převodem z účtu trvalým příkazem

   b) složenkou

   c) internetové bankovnictví

 

Ing. Derner – měli bychom se shodnout alespoň na možnosti platby hotově v kanceláři jídelny v určených časech.

 

b) Rozpočet obce na rok 2015 – projednání a schválení

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 22.1.2015

Předkladatel:   Ing. Michal Derner, Ing. Petr Pleschinger

 

Obsah: Návrh rozpočtu obce vypracoval finanční výbor ve spolupráci s vedením obce a byl dne 6.1.2015 v souladu se zákonem zveřejněn na úřední desce v listinné podobě elektronicky na webových stránkách obce.

Na straně příjmů v části daňových příjmů se vychází z předpokladů daňových příjmů vypracovaných Českou spořitelnou a.s., v příjmech z nebytového hospodářství podle platných nájemních smluv a v ostatních podle plnění rozpočtu do 8.12.20104. Příjmy celkem 21.654.600 Kč

Na straně výdajů jsou v návrhu rozpočtu odhadnuty provozní výdaje podle čerpání rozpočtu do 8.12.20104, příspěvek na provoz školy (2,25 mil. Kč). K investičním výdajům poskytl součinnost investiční výbor. Zapracovány jsou zejména odhady na:

·         opravy a udržování místních komunikací (1,735 mil. Kč);

·         chodníky (Lípa, Bříza, Rozběřice – spoluúčast 1,8 mil. Kč);

·         ČOV a kanalizace – zahájení stavebních prací (spoluúčast 3,0 mil Kč);

·         Opravy na budovách ZŠ  (3,735 mil Kč)

o    tělocvična ZŠ  - doúčtování akce z r. 2014 za podlahu (3,185 (skutečnost 3,072))

o   oprava oplocení budovy 1. stupně ZŠ (spoluúčast 0,3 mil Kč)

o   opravy šaten a sociálek u tělocvičny (0,25 mil Kč)

·         kotelna na bazénu (1,2 mil Kč)

·         nebytové hospodářství ( 0,8 mil Kč – z toho hospoda Rosnice 385 tKč)

·         opravy budov hasičských zbrojnic (0,4 mil Kč – zejména garáž SDH Rosnice)

·         Mechanizace pro technické služby (1,7 mil Kč - nákladní kontejnerový vůz, zametací stroj …)

Výdaje celkem 29.275.700 Kč

Rozdíl schodek ve výši 7.621.100 je kryt zůstatkem na účtech k 31.12.2014, který byl ve výši 9.959.537 Kč.

Přebytek ve výši 2.338.437 Kč

 

Ing. Derner: Návrh rozpočtu na rok 2015 byl zastupitelům rozeslán v xls tabulce s porovnáním roku 2014 po zaúčtování skutečných nákladů i příjmů loňského roku  k 31.12.2014  Ke zveřejněnému návrhu rozpočtu podávám návrhy na úpravy

 • v matematickém součtu na straně výdajů byl v důsledku chybného vzorce u § 2219 součet celkových výdajů vyšší o 1,8 mil Kč (po ruční kontrole výpočtový vzorec v tabulce opraven).

 

JUDr. Zlatohlávková:  S rozpočtem, který byl zveřejněn, bych měla být spokojená, protože je to takřka opsaný rozpočet předchozího roku – nejsem.

 

Rozpočet na rok 2015 nepodpořím z následujících důvodů:

Je to návrat před rok 2009 rozpočet pouze spotřebovává. Pokud uvažuji, že se obec chystá na stavbu kanalizace, nemá mít v § 2321 položka 6121 částku 3 mil., ale nejméně 8 mil., aby k tomu na konci roku přidala ještě další ušetřené peníze a v roce realizace /2016?/ si nemusela brát na povinnou spoluúčast úvěr, stačila by poté financovat z běžného provozu. V tomto rozpočtu však utratí a poté se bude muset zadlužit, tak doma nikdo nehospodaří.

 

 

JUDr. Zlatohlávková: Dotázala se, proč je snížena dan z nemovitosti. Dotázala se, jestli již zemědělské družstvo má zaplacené daně z nemovitosti, protože ty mají většinou odklad daně z nemovitostí, většinou to dělalo cca 500 tis., zajímalo by jí, jestli už to finanční úřad poukázal či nikoli, nebo jestli tam někdo z obce volal, jestli ten odklad mají či nikoli. Něco je vedlo k tomu, že snižovali dan z nemovitostí, která z jejího hlediska by měla jít lehce nahoru než dolů. Je přesvědčená dnes tento rozpočet neschválíme, protože to jsou věci, které jsou potřeba zjistit. V loňském roce, pokud si zastupitelé vzpomínají, a to se dělal rozpočet v listopadu a scházelo nám v něm pouhopouhých 390 tis. Kč – nájem za byty, a to kolem toho byl kravál. Myslí si, že tento rozpočet z jejího hlediska není šťastně postavený.

Ing. Derner – je postavený naprosto podle čísel reálných a vycházíme z toho, co bylo plněno k 31.12.

JUDr. Zlatohlávková – říká postavený, ne že by tam snad nebyla správná čísla. Postavený proto, protože jestli se obec chystá na stavbu kanalizace, tak až se dostaneme k výdajům, tak tam figuruje pouhopouhých 3 mi. Kč, spíše by tam viděla 8 mil. Jedná se o to, aby si pak obec na spoluúčast nemusela brát úvěr, tzn. že tento rok má být financovaný pouze z příjmů letošního roku, do financování by neměly být zapojeny naspořené peníze.

Ing. Derner: Je to o filozofii, o tom, jestli všechno přiškrtíme či nikoli. To abychom si nebrali na spolufinancování úvěr, je o tom, jestli budeme mít na nějaký další rozvoj, kromě výstavby kanalizace a splácení spoluúčasti, na kterou si můžeme vzít půjčku, nebo jestli to neuděláme. A proč bychom si nevzali půjčku za 1,2%. To je zrovna procento, o kterém mu říkal včera pan Ing. Stránský, že vyhráli spoluúčast na podobné akci. Za 1,2% je hanba půjčku nevzít a nechat obec jen živořit. Je to jen otázka filozofického názoru, co s tím.

JUDr. Zlatohlávková – ona bude muset začít splácet. A bude-li splácet spoluúčast, protože něco dostane zafinancovaný, něco tam budou neuznatelné výdaje a bude tam spoluúčast.

Ing. Derner – S Ing. Stránským pracovali na rozpočtovém výhledu a právě tuto otázku probírali. Postavit to tak, že celou spoluúčast zaplatíme jen a jen ze svého a zarazíme jakýkoli rozvoj, považuje za naprosto chybné a scestné řešení.

JUDr. Zlatohlávková – Za zcestné považuje zadlužování obce. Zapomněla říkat, že obec musí šetřit a to platí stále. Myslí si, že obec na jedné straně šetřila  a vedle toho se pokusila maximálně své finanční prostředky zužitkovat.

Ing. Derner – To je v pořádku, ale trvá na tom, že prohlásit, že si nevezmeme na spoluúčast, která bude ve výši 20 až 26 mil. Kč, ani korunu úvěr, je chybou. Je na zastupitelích, aby rozhodli, jakou cestou se dáme.  

JUDr. Zlatohlávková – Pouze říká, že je třeba dát do rozpočtu, tam kde je kanalizace, alespoň to, co se naspořilo v předchozích letech.

Ing. Derner –Původně, když jsme to sestavovali, tam bylo 5 mil., vrátilo se tam 3 mil. Důvodem je skutečnost, kdy bude vyhlášeno pro naši obec možnost přihlásit se o dotaci a to je nejdříve přelom 3. a 4.čtvrtletí, ale všichni říkají, že to bude spíše 4.čtvrtletí. Tzn. kolik asi tak proinvestujeme za 4.čtvrtletí, když uděláme nejprve výběrové řízení? To už se moc nepostaví, to nebudou velké peníze.

JUDr. Zlatohlávková – budeme si brát úvěr na to, co bude vznikat navíc. Nedostaneme krom spoluúčasti ten zbytek. Navíc musíme začít projektovat Chlum. Nebo budeme čekat, že poté odkanalizujeme za vlastní.  Peníze tam budou nyní zkraje a pak už tam zase nebudou.

Ing. Derner: Neví, jestli daň z nemovitostí bude vyšší či nikoli. Na pol. 1211 DPH navrhuje přidat cca 500 tis. Chceme-li navýšit příjmy daňové, tak tam dáme číslo, které předpovídá Česká spořitelna. V příjmech položka 1211 DPH se zvyšuje na 9,029.000 Kč.

JUDr. Zlatohlávková: Myslí si, že by se dalo přehodit 1351, protože je tam plnění 66.922 Kč, které se posílají sportovcům a o řádek níže je v pol. 1355 2.313,- Kč. Myslí si, že by se řádky měly prohodit.

 

 

na straně výdajů:

 • §2221,  Provoz veř. silniční dopravy – dopravní obslužnost, pol. 5323  zvýšit na 9 tKč (podle smlouvy o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Královéhradeckého kraje)
 • §3639, pol 6130 - Nákup pozemků (za ObÚ a pro chodník ve Všestarech) zvýšení na 110 tKč
 • v § 6171,
  •  pol. 5021 ost.os.výdaje-dohody o provedení práce, o prac. činnosti (VO,knihovny, brigádníci…)  byly v uplynulých letech vyšší, než je v návrhu rozpočtu (v r.2012 rozpočtováno 270 tKč - skutečnost 412.597 Kč; v r. 2013 rozpočtováno 300 tKč - skutečnost 332.073 Kč;  v r. 2014 rozpočtováno 300 tKč – skutečnost 321.931 Kč) – navrhuji zvýšení na 320 tKč.
  •  pol. 5169 – nákup ostatních služeb (v roce 2013 rozpočtováno 290tKč, skutečnost= 574.501 Kč; v r. 2014 rozpočtováno 300 tKč, skutečnost 670.756 Kč) – navrhuji zvýšit na 600 tKč
  • pol. 6130 – Nákup pozemků – (za ObÚ a pro chodník ve Všeastarech – po kontrole s účetní obce do této položky nepatří) – navrhuji snížit na 0,-Kč

 

 

JUDr. Zlatohlávková - dotázala se, jestli nepočítají s tím, že se budou opravovat nějaké značky a které cesty uvažují, že se opraví?

Ing. Derner: Jednak to může být prostranství před kostelem cesta v Rosnicích, nebo pod sušárnou.

JUDr. Zlatohlávková: Jestli by se nemělo uvažovat o spoluúčasti a o získání nějakých prostředků.

 

JUDr. Zlatohlávková – pak tu máme tu kanalizaci § 2321

Ing. Derner: je přesvědčen o tom, že díky tomu, že se vyhlášení výzvy posouvá až na 4.čtvrtletí, tak do té kanalizace to nemáme šanci utratit. Jestli spoluúčast na realizaci je do 20%, tak to dělá nějakých 18 milionů investice.

JUDr. Zlatohlávková – ještě aby se utratilo všechno, co se naspořilo, to považuje za fatálně špatně.

Ing. Derner – v tomto si zřejmě nerozumíme.

JUDr. Zlatohlávková - se stejnou logikou se postupovalo celých 6 let. Proč se bráníte tomu, aby se tam daly prostředky, které byly naspořeny. Já nechci, aby vám teď moje snaha proletěla během jednoho roku komínem.

Ing. Derner – Opět jsme u toho, jestli pořídíme nebo nepořídíme. Pořídíme něco, abychom vybavili obecní techniku? Nepořídili jsme nic za uplynulé roky. Máme multikáru, která se nám rozpadá.

JUDr. Zlatohlávková – Máme nové auto na rozvážení obědů, máme nové auto pro obecní úřad a opravených asi 10 budov z 12

Ing. Derner – máme nechat chlapy házet vidlemi a nepořídit nic, co jim může pomoct?

Ing. Derner - navrhuje tam dát 5 mil.

JUDr. Zlatohlávková - nebudeme něco projektovat pro Chlum?

Ing. Derner – Ale to jsou všechno odhady, sama neví, co bude. Na Chlumu se musíme nejdříve na něčem dohodnout jako zastupitelstvo.

JUDr. Zlatohlávková - Myslí si, že je to rozhodnutí obce  a ne místních. Dosud bojovala za to, že má být odkanalizovaný Chlum.

Ing. Derner – navrhuje na kanalizaci Chlum 200 tis., § 2321 se změnil na 5.580.000 Kč.

 

JUDr. Zlatohlávková - Viděla, že se uvažuje o šatnách a sociálkách v tělocvičně /§ 3113/. Viděla by to spíše na střechu, protože ta je na pokraji životnosti. Neví, kdy končí udržitelnost projektu. Podle jejího názoru je úplně nejhorší střecha mezi druhým stupněm a bazénem.

Ing. Derner – Když šatny viděl tak si také řekl, že to není něco, co by hořelo.

JUDr. Zlatohlávková - Dále se chtěla zeptat na § 3330. Proti tomu má principielní námitku. Jiná situace byla v letech minulých, než byly církevní restituce. Církevní restituce jsou zcela nadstandardní.

Ing. Derner - Přednesl prosbu faráře o finanční podporu 150.000 Kč na spoluúčast na opravu kostela na Chlumu před výročím 150 let bitvy. Předpokládané náklady oprav jsou asi 1,5 milionu Kč.

JUDr. Zlatohlávková - Obec se především musí starat o svůj majetek a není možné, aby restituent  absolutně největší, chtěl po obci zafinancovat.

Ing. Derner - je to kulturní památka na našem území, je to před výročím, které je významné a chovali jsme se macešsky k pomoci udržování památek farnosti v uplynulých 6 letech. Pouze jako příklad uvede, že letos byl uveden do provozu opravený kostel v Nedělištích a obec tam přispěla cca 750 tis.

JUDr. Zlatohlávková - S částkou 150 tis. nesouhlasí. V dřívějších letech byla situace jiná, protože tady nebyly církevní restituce  a tehdy říkala, že kostely patří ke koloritu naší krajiny a jsou přirozenou součástí našeho života.

Stanislav Novák - Souhlasí s tím, že si nabrali dostatečně, ale na Chlum je asi moc zajímat nebude.

Pan Macháček – Rozpočet byl dobře připravený, podle jeho názoru stačilo to pouze proběhnout a odsouhlasit, myslí si, že se touto diskusí dostávají někam úplně jinam.

JUDr. Zlatohlávková - Rozhodujeme o 21 mil. Kč, které nejsou naše.Myslela si, že si to nechá pro sebe. Rozpočet pro rok 2015 nepodpoří, protože je to návrat před rok 2009, protože rozpočet pouze spotřebovává. Uvádí, že pokud se obec chystá na stavbu kanalizace, měla by tam dát nejméně 8 mil. Kč

Schválením zákona o nadobyčejně štědrých církevních restitucích není možné financovat církevní stavbu (jinak bylo třeba postupovat před jeho přijetím),

Ing. Derner – Je potřeba říci, že je potřeba investovat do vlastní struktury, do vlastní schopnosti vůbec něco dělat. To je to, co je v tom rozpočtu zahrnuto, nikoli, že je to rozpočet spotřebovávající. Paní Zlatohlávková nedokázala nikdy podpořit to, aby technika tady měla nějakou kvalitu. Když se podívá na tu smutnou multikáru, tak je mu ouzko. Tady pro těch 6 vesnic je potřeba pořádný stroj. To není spotřeba.

JUDr. Zlatohlávková – Multikára je potřeba, na tom se shodneme. Rozumnou investici podpoří.

Ing. Jásenský - Ponechal by původní výši, nesouvisí to s restitucí, ale jedná se o budovu na Chlumu.

JUDr. Zlatohlávková - Pojďme se dohodnout na částce 50.000,- Kč a nevidí v tom problém. Jestliže to bude v rozpočtu, tak se k tomu zastupitelstvo vracet nebude.

Stanislav Novák – navrhuje dát tam 50.000,- a pokud dostane farnost dotaci, tak na tu spoluúčast 100.000 přidáme

Ing. Derner – myslí, že tento návrh je rozumný

JUDr. Zlatohlávková – je, ano

Ing. Derner - § 3330 je upraven na 50 tis.

 

JUDr. Zlatohlávková - Můžeme tomu říkat malý nákladní vůz, nejspíše to bude levnější.

Ing. Derner - bude vypsán dotační titul na pořízení svozu odpadu.

JUDr. Zlatohlávková -  Dotázala se, jestli už byla vyúčtována elektřina na obecním úřadě.

Ing. Derner – byla vyúčtována

 

Na straně výdajů 29.939.700 Kč

Příjmy 22.183.600,- Kč

Financování z minulých let 7.756.100,- Kč

 

V části financování

 • v řádku 8115 financování bude uvedena částka odpovídající schodku rozpočtu

 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11

Návrh usnesení č.  9/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje v navrženém rozpočtu na rok 2015 úpravu některých položek na straně příjmů takto:

-          pol. 1211 DPH bude ve výši 9,029.000,- Kč,

-          pol. 1351 odvod výtěžku z provozování loterií bude ve výši 50.000,- Kč,

-          pol. 1355 odvod loterií z území obcí bude ve výši 0,- Kč.

Celkem rozpočtové příjmy budou ve výši 22,183.600 Kč,

 

a na straně výdajů upravuje paragrafy

 

 • § 2221 Provoz veřejné silniční dopravy bude ve výši 9.000 Kč
 • § 2321 odvádění a čištění odpadních vod – nakládání s kari 7,580.000,- Kč
 • § 3330 činnost registrovaných církví bude ve výši 50.000,- Kč
 • § 3639 Komunální služby a územní rozvoj bude ve výši 185.000 Kč
 • § 6171 Činnost místní správy bude ve výši 2.586.000 Kč

 

Rozpočtové výdaje celkem ve výši 31.939.700,- Kč.

 

Položka 8115 financování – zůstatkem na bankovním účtu bude ve výši 9,756.100,- Kč.

Hlasování o usnesení č.  9/2015: pro 11, proti 0, zdržel se 0  bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11

Návrh usnesení č. 10/2015

ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2015 v členění na úrovni paragrafů jako schodkový ve výši 22,183.600 Kč na straně příjmů a 31.939.700 Kč na straně výdajů. Schodek ve výši 9,756.100 Kč je kryt a bude uhrazen finančními prostředky minulých let.

Hlasování o usnesení č. 10/2015: pro 11, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.

 

 

5. Územní plánování – územní studie lokality V-Z7 a V-Z8

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 22.1.2015

Předkladatel:   Ing. Michal Derner, Ing. arch et Ing. Pavel Doležal

 

Obsah: Platný Územní plán Všestary (ÚP) vydaný usnesením ZO dne 15.12.2011 mj. vymezuje plochy V-Z7 a V-Z8, na kterých je jejich využití podmíněno zpracováním územní studie. Návrh zadání územní studie byl schválen usnesením č. 23/2014 (13.2.2014). Rozpracovanou studii před odevzdáním předkládá zastupitelům k připomínkování  Ing. arch et Ing. Pavel Doležal, na zasedání studii představí.

 

Ing. Doležal – nyní jsme ve fázi, kdy se to řešení předkládá zastupitelstvu a s tím se pak půjde na úřad a zaregistruje se. Jedná o 2 rozvojová území 7 a 8. 7 je určena pro vesnické bydlení a 8 je veřejná zelen. Řešení navazuje na komunikační sít, která tam nyní je a na navazující komunikaci  u školky a archeoparku. V podstatě se lokalita rozděluje do dvou částí – severní a jižní – navazuje na stávající sít, bavili se o zatížení komunikací a dostávají se do počtu 7 domků na jednu ulici.

MVDr. Novák – Dotázal se, s jakou výměrou pozemků se počítá.

Ing. Doležal – předpokládaná výměra je 800 – 1000 m2.

Paní Rezková stávající komunikace za školkou by se ještě rozšířila?

Ing. Doležal – přijde tam k rozšíření komunikace, ale poté by nebylo od věci vyřešit parkovací stání u školky.

Jsou tam dva veřejné prostory, vychází to z vyhlášky. Rozvojová plocha 6 je směrovaná také jako veřejná zelen. Do dořešení jižní části zasahuje vysoké napětí, která má vliv na parcelaci.

 

Technické parametry

Lokalita je zapojitelná na vodu, plyn a elektřinu. Je tam trafo, ze kterých se připojí domy. Předpoklad je, že se bude dělat po zhotovení kanalizace v obci. Řešení dešťových vod, podmínka tam je, že odvodnění se má realizovat na vlastním pozemku. Nabízí se také řešení zaškrtit detenční nádrž, kde nateče voda a malé množství se odpouští do Melounky. To je řešení dešťové kanalizace. Z jednotlivých ulic se pak musí svést do Melounky kolem zámečnictví .Další věcí je to, že je tam velká plocha zemědělské půdy a při větších deštích hrozí spláchnutí do tohoto území. Bylo navrženo to, že v rámci cesty bude příkop osázený vysokou zelení a keřem. Telekomunikace – studie to neřešila, věc se posouvá tak, že je bezdrátový internet, mobilní telefony atd.

 

JUDr. Zlatohlávková – v uvedených místech byli svodnice. Rozumí tomu tak, že ta zelená supluje svodnice? Tím jak byli zrušené, tak kolem zdravotního střediska a cukrárny to pak letí příkopem.   

 

Ing. Jásenský – všechny budovy jsou obytné, není tam nějaká občanská vybavenost?

Ing. Doležal – jsou to obytné budovy vesnického typu. Není tam žádná občanská vybavenost.  

 

MVDr. Novák – památkáři k tomu neměli žádnou připomínku?

Ing. Doležal – vyjádření od památkářů jsme zatím neobdrželi, ale nezasahuje to do dominanty.

 

Ing. Derner - Ing. Šandera zaslal nějaké připomínky, jednak jako občan, jednak jako profesista, které byly přeposlány panu Ing. Doležalovi a shodli jsme se, že není úplně časový pres a že by stálo za to, ještě  podiskutovat nad některými otázkami a náměty, které k tomu měl on.

Ing. Doležal – Ponese to na magistrát paní Marečkové. Pořízení územní studie není upravena žádným zákonem. Po konzultaci se zastupitelstvem se to dohotoví a předá se  ke schválení magistrátu a k registraci.

JUDr. Zlatohlávková  bývalá polní cesta, jak je rozoraná, bude-li tam obec chtít někdy zrealizovat spojnici mezi Rozběřicemi a Všestary, tak bude muset zaplatit vynětí ze zemědělského půdního fondu. 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11

Návrh usnesení č. 7/2015: ZO bere na vědomí rozpracovanost územní studie pro plochy V-Z7 a V-Z8 a ukládá investičnímu výboru sestavit případné připomínky k zapracování.

Hlasování o usnesení č.  7/2015: pro  11, proti  0 , zdržel se  0 – bylo schváleno.

JUDr. Zlatohlávková – chtěla by upozornit na skutečnost, že se mají zpracovat ještě další studie a všechny mají být do konce roku předány na magistrát.  

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11

Návrh usnesení č. 8/2015: ZO ukládá starostovi obce zjistit stav textové části územních studií u pořizovatele magistrát města, úřad hlavního architekta a předložit následně textovou část zastupitelstvu k vyjádření.

Hlasování o usnesení č. 8/2015: Pro 11, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno

 

V 20:20  - 20:30 hodin přestávka

V 20:20 odešli MUDr. Kovalský, p. Macháček, MVDr. Novák.

 

 

6. Pozemky

a) nákup pozemků

 

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 22.1.2015

Předkladatel:   Ing. Michal Derner,

 

Obsah:  S manžely Bauerovými je v katastrálním území Všestary dohodnuto odkoupení

a)      části ze stavební parcely parcelní číslo 32 oddělené geometrickým plánem jako pozemková parcelu č. 471 o výměře 15 m2 (pozemek před vjezdem do jejich areálu )

b)      částí pozemkové parcely č 60/1 oddělených GP jako pozemková parcela č. 60/3 o výměře 178 m2 a pozemková parcela č. 60/4 o výměře 355 m2 (za obecním úřadem)

Dohodnutá jednotková cena je 200 Kč/m2, celková kupní cena činí 109.600 Kč.

 

 

Na zasedání zastupitelstva dne 11.9.2014 bylo přijato usnesení:

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 134/2014: ZO schvaluje koupi pozemků od pana Bauera o celkové výměře 109 m2

Pozemky podle geometrického plánu pro rozdělení pozemků průběh vlastníky upřesněné hranice pozemků, který vyhotovil Aleš Turek, Otakarova 517, Hořice, č. plánu 376-60/2014, který byl schválen Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Hradec Králové 27.8.2014 č. 75/2014 a to pozemek č. 60/3 o výměře 178 m2 a pozemek č. 60/4 o výměře 355 m2 a podle geometrického plánu pro rozdělení pozemku, který vyhotovil GON Hradec Králové, a.s. č. plánu 299-1151/2009, který byl schválen Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové 19.10.2009 pod č. 1325/2009, kterým byl vydělen pozemek 471 vše v obci a katastrálním území Všestary za dohodnutou cenu 200 Kč/m2.

Hlasování o usnesení č. 134/2014: pro 11 proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Vzhledem k rozporům v údajích o výměrách kupovaných pozemků navrhuji pro zmatečnost toto usnesení zrušit.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9

Návrh usnesení č. 11/2015: ZO ruší usnesení zastupitelstva č 134/2014 ze dne 11.9.2014

Hlasování o usnesení č.  11 /2015: pro 9 proti 0,  zdržel se 0 – bylo schváleno.


Přítomných zastupitelů před hlasováním 9

Návrh usnesení č. 12/2015: ZO schvaluje koupi pozemků od manželů Stanislavy a Karla Bauerových o celkové výměře 548 m2 a to:

 • pozemku parcelní číslo 471 o výměře 15 m2, oddělené geometrickým plánem číslo 299-1151/2009, který vyhotovil GON Hradec Králové, a.s. a který byl schválen Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové 19.10.2009 pod č. 1325/200,  a
 • pozemkových parcel parcelní číslo 60/3  o výměře 178 m2 a pozemkové parcely parcelní číslo 60/4 o výměře 355 m2, obě oddělené geometrickým plánem číslo 376-60/2014, který vyhotovil Aleš Turek, Otakarova 517, Hořice, a který byl schválen Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Hradec Králové 27.8.2014 pod č. 75/2014

 vše v katastrálním území Všestary, za dohodnutou kupní cenu 200 Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Hlasování o usnesení č.  12/2015: pro 9, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.

 

b) Záměr pronájmu pozemku

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 22.1.2015

Předkladatel:   Ing. Vladimír Fof

 

Obsah: Pan Lán podal žádost o pronájem části pozemku u prodejny potravin ve Bříze. Jedná se o část pozemku pč. 281/1 o velikosti cca. 40m2, který je mezi jeho pozemkem a plotem u Pánků a Kupků. V nejužším místě 1m a v neširším 4m (viz. nákres 05-02). Pro případný pronájem je nutné vypsat záměr.

 

JUDr. Zlatohlávková: jestli je pod tím kanalizace, tak nedoporučuje prodávat, na návse rozhodně nesahat.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9

Návrh usnesení č. 13/2015: ZO schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemku odděleného podle přiloženého nákresu z pozemkové parcely č. 281/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 40 m2 v katastrálním území Bříza u Všestar za podmínky přístupu pronajímatele na základě ohlášení a za  podmínky, že v případě, že bude pozemek zaplocen, bude plot na náklady nájemce odstraněn, případně znovu instalován a za cenu v místě obvyklou.

Hlasování o usnesení č.  13/2015: pro 7, proti  1, zdržel se 1 – nebylo schváleno.

 

7. Dotační tituly, investiční akce

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 22.1.2015

Předkladatel:   Ing. Michal Derner, Ing. Vladimír Fof

 

a)      „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Všestary č.p. 2“

Ing. Derner:

Zbývá zpracovat „Finanční vypořádání“ a zaslat na SFŽP (do 15.2.2015) – zajišťuje Energy Benefit. Totéž se týká OU a tělocvičny.

 

b)     Rekonstrukce zpevněných ploch v centru obce - u kostela ve Všestarech

Ing. Derner:

Žádost o dotaci do POV KHK 2015 na projekt  Chodník a oplocení u ZŠ čp.2 byl hodnotící komisí přijat, bodově ohodnocen a předán na KÚ KHK.    

 

c)      Tělocvična ZŠ

Ing. Derner:

Tělocvična předána a je v užívání od 6.1.2015, do 6.2.2015 budou jako vícepráce dodány a namontovány nové basketbalové koše vč. závěsné konstrukce a dále doplněny kotvící prvky některých nářadí (šplhací tyče, hrazda, branky).  Po kontrole soupisu víceprací a změn ze strany TDI byl se zhotovitelem uzavřen dodatek č.1 ke smlouvě o dílo.

Rekapitulace celkové smluvní ceny:

  Dle "Smlouvy" dodatek D1 celkem
Celková cena vč. DPH 4 068 626,33 -181 295,97 3 887 330,36

 

Dosavadní fakturace

31.10.2014

815.435

zbývá k fakturaci

 

3 071 895,36

 

 

d)     Kanalizace + ČOV

Ing. Derner:

Projekční práce:

Projektant MK PROFI Hradec Králové informoval, že PD změny stavby před dokončením (tj. pro změnu stavebního povolení) na ČOV ve Všestarech (navýšení kapacity z 1200 na 1700 EO) je vypracována a začíná projednání s dotčenými orgány.

Termín dokončení 28.2.2014 vč. projednání s úřady je reálný. Bude nutné dopracování PD pro provedení stavby.

 

Žádost o dotaci:

Podle posledních informací ze SFŽP má být výzva pro výstavbu nových ČOV a kanalizací vypsána nejdříve na přelomu 3. a 4. čtvrtletí roku 2015. (V původně předpokládaném termínu 3/02015 bude tzv. fázovací výzva – pro projekty, jejichž 1. fáze proběhla v 2007-2013).

 

Při zpracování dokumentace změny stavby před dokončením na ČOV se ukázalo, že PD k provedení stavby vykazuje zásadní nedostatky a svým rozsahem je na úrovni dokumentace ke stavebnímu povolení. Neobsahuje výkresy detailů a dalších dílčích výkresů, zpráv, statický výpočet … , které jsou pro tento stupeň dokumentace předepsány vyhláškou č. 499/2006 a 62/2013 o dokumentaci staveb.

Zásadním problémem je mj. skutečnost, že soupisy výkonů jsou převzaty z PD ke stavebnímu povolení. Podrobnost a úplnost soupisů výkonů se v PD pro stavební povolení a provedení stavby podle zkušeností liší o 10- 20%. Pokud bychom vysoutěžili podle nekompletního projektu a dostali na takové dílo dotaci, tak  na vícepráce už žádnou dotaci navíc nedostaneme. Při odhadované ceně cca 130 mil Kč je možná výše víceprací v rozsahu 13 – 26 mil Kč. To by byly náklady, které by obec kromě spoluúčasti na dotaci musela nést sama. Spoluúčast lze předpokládat cca ve výši 20% uznatelných nákladů (dalších 26 mil Kč).

S dodavatelem dokumentace jsme zahájili jednání o odstranění vad, v pondělí 26.1.2015 přislíbil podat zprávu o návrhu řešení a termínu dokončení.

 

JUDr. Zlatohlávková: dávala prohlášení, že je to dokumentace pro provádění stavby, šlo o to chytit termín.

 

e)     chodníky

Ing. Fof:

Pro místní části Bříza, Lípa, Rozběřice bylo pro stavební povolení 17. 12. 2014 podáno doplnění o 19-ti bodech na MMHK. Minulý týden jsem telefonicky ověřoval, zda je vše v pořádku. Ing. Vaňásek, který měl naši žádost na starosti, na dopravním skončil. Nyní to vyřizuje Ing. Vlachá.

 

 

8. Výbory zastupitelstva

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 22.1.2015

Předkladatel: předsedové výborů

 

Obsah: prosím předsedy o případné přednesení zprávy z činnosti výborů,

·         finanční výbor

·         kontrolní výbor

·         kulturní výbor – viz zpráva pí Čapkové

·         investiční výbor

 

JUDr. Zlatohlávková: Dovolila by si navrhnout FV kontrolu, kde jsou korunové nájmy. Jedná se o smlouvu s českým červeným křížem a dvě smlouvy s Královéhradeckým krajem. 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8

Návrh usnesení č. 14/2015: ZO pověřuje předsedu finančního výboru zajištěním kontroly  tří nájemních smluv které nejsou uzavřeny za cenu v místě a čase obvyklou a podat o tom zastupitelstvu zprávu.

Hlasování o usnesení č.  14/2015: pro 8, proti  0, zdržel se  0 – bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9

Návrh usnesení č. 15/2015: ZO vyzývá předsedu kontrolního výboru k předložení plnění kontroly usnesení v souladu s ustanovením § 119 odst. 2 písm. a)

Hlasování o usnesení č.  15/2015: pro 9, proti  0, zdržel se  0 – bylo schváleno

  

9. JSDHO Chlum – odvolání a jmenování velitele

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 22.1.2015

Předkladatel:    Válek Leoš

 

Z pověření výboru sboru na Chlumu podávám požadavek na odvolání br. Přemysla Vecka st. z funkce velitele sboru z důvodu zvolení do funkce nového velitele p. Michala Hendrycha. Toto je potřeba nechat schválit obecním zastupitelstvem a poslat informaci na HZS Hradec Králové o této změně.

JUDr. Zlatohlávková – toto je v kompetenci rady obce.

 

10. Informace z rady obce

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 22.1.2015

Předkladatel:   Ing. Michal Derner

 

RO přijala usnesením č. 126/2014  rozpočtové opatření č. 13 ve znění: Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č.13, kterým souhlasí s úpravou rozpočtu roku 2014 na skutečný stav příjmů a výdajů k 31.12.2014

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním  9
Návrh usnesení č.    16/2015: ZO Všestary bere na vědomí rozpočtové opatření č. 13 a zprávu z rady obce.
Hlasování o usnesení č.  16/2015: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování  0

13.1.2015

 • RO schválila usnesením č. 2/2015  Smlouvu o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Královéhradeckého kraje – řeší zajíždění autobusu linky 610010 do místní části Lípa na období 14.12.2014 – 12.12.2015 za úhradu ve výši 8.814 Kč.

 • žádost Diakonie Broumov o provedení sbírky použitého ošacení – termín bude 25. 2. 2015

 • projednání bodů do programu zasedání zastupitelstva

 

11. Žádosti o příspěvky

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 22.1.2015

Předkladatel:   Ing. Vladimír Fof

 

Výzva k přihlášení do „všestarských neziskovek“ 2015

Pravidla pro přidělování zůstávají stejná, jako pro rok 2014, spolky mohou podávat žádosti.

 

12. Úhrada faktur

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 22.1.2015

Předkladatel:  Ing. Vladimír Fof

 

Obsah: Od posledního zasedání ZO byly vystaveny následující faktury a doklady.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním
Návrh usnesení č. 17/2014: ZO bere na vědomí úhradu faktur:

 • Ladislav Srdínko - Montáž a oprava el. zařízení, IČ: 43477194, Rozběřice 74, 503 12 Všestary – rozšíření veřejného osvětlení v obci Chlum, částka: 37.821,- Kč,

 • Yveta Patzeltová, IČ: 42269971, Čelakovského 639, 500 02 Hradec Králové 2 – BOZP „Tělocvična ZŠ Všestary – stavební úpravy“ - prosinec, částka: 6.000,- Kč,

 • Jaroslav Sakař – Astraprint, IČ: 11582146, Pražská 88, 500 04 Hradec Králové – výroba Zpravodaje 12/2014 (650ks), částka: 9.718,- Kč,

 • Kamenoprůmysl Hradec Králové, s.r.o., IČ: 47450207, K Chaloupkám 92, 503 21 Stěžery – 3ks kamenných podstavců, 1ks pamětní kámen, částka: 21.877,- Kč,

 • MORAVIAPRESS a. s., IČ: 00543411, U póny 3061, 690 02 Břeclav – sbírky zákonů ČR 2014, částka: 10.651,- Kč,

 • Ing. Zdeněk Hrouda, IČ: 67480659, Všestary 199, 503 12 Všestary – stavební dozor investora a autorský dozor na akci „Tělocvična ZŠ Všestary – stavební úpravy“, částka: 64.735,- Kč,

 • Advokátní kancelář JUDr.Roberta Kuby, IČ: 66207983, Bieblova 782, 500 03 Hradec Králové – právní pomoc, kupní smlouva „koupě pozemků Bauerovi“, částka: 3.630,- Kč,

 • URBAN, advokátní kancelář s.r.o., IČ: 02911400, Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové – příprava nájemní smlouvy (s PČR), částka: 1.936,- Kč,

 • Ladislav Srdínko - Montáž a oprava el. zařízení, IČ: 43477194, Rozběřice 74, 503 12 Všestary – opravy veřejného osvětlení, částka: 11.374,- Kč,

 • Ladislav Srdínko - Montáž a oprava el. zařízení, IČ: 43477194, Rozběřice 74, 503 12 Všestary – demontáž rozvaděčů a el. instalace pro podium v tělocvičně ZŠ, částka: 1.573,- Kč,

 • Energy Benefit Centre a.s., IČ: 29029210, Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 – zajištění závěrečného hodnocení akce „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Chlum“, částka: 36.300,- Kč,

 • PIP s.r.o., IČ: 27544729, K Biřičce 1237, 500 08 Hradec Králové – reklama v katalogu 135 Města a obce Královéhr. kraje, částka: 6.000,- Kč,

 

Hlasování o usnesení č. 17/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

JUDr. Zlatohlávková: Dotázala se, zda-li jsou výplaty za rok 2014 proúčtovány do roku 2014.

Ing. Derner paní účetní to udělala kompletně tak, jak to patří do roku 2014

 

13. Závěr

Ing. Derner poděkoval zastupitelům za trpělivost i za to, že dokázali najít shodu tam, kde to bylo obtížné

 

jednání ukončeno v 22:45

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018