Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 21.05.2015

Místo konání: Zasedací místnost SDH Bříza
Přítomni:  Čapková Dohnalová Marika DiS.,  Ing. Černý Pavel, Ing. Derner Michal, Došel Jaroslav, Dvořák Radovan, Ing. Fof Vladimír, Ing Jásenský Radek, MUDr. Michal Kovalský, Macháček Josef, Novák Stanislav, Ing. Pleschinger Petr, Rezková Ladislava, Ing. Šandera Pavel, JUDr. Zlatohlávková Zuzana

Omluveni: MVDr. Novák Michal

Osadní výbory: Josef Václavík, Jiří Novák, Josef Pešek, Milan Bělohoubek, Martin Dufek

 

Zahájeno: 19:00 hod.

 

Předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a uveřejněno dne 14.5.2015, tj. s požadovaným předstihem alespoň 7 dní. Přítomno je 13 zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášení schopné. Po určení zapisovatele proběhne volba návrhové komise a schválení programu. Rozprava bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť. Zápis z předchozího jednání byl vyhotoven, ověřen a je předložen k nahlédnutí.

Přítomné zastupitele, členy výborů i ostatní občany vítám a přeji nám všem moudré rozhodování.

 

 1. Zahájení, určení zapisovatele, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu
 • Jako zapisovatelka určena pí. Andrea Netušilová.

 

 • Do návrhové komise byli navrženi: Ing. Šandera Pavel, Došel Jaroslav

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním  13

Návrh usnesení č. 71/2015: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 21.5.2015 návrhovou komisi ve složení Ing. Šandera Pavel, Došel Jaroslav

Hlasování o usnesení č. 71/2015: pro 12, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.
 

 • Na ověřovatele zápisu byli navrženi: Ing. Jásenský Radek, Macháček Josef

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 72/2015: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 21.5.2015 jako ověřovatele zápisu Ing. Jásenský Radek, Macháček Josef

 

Hlasování o usnesení č.  72/2015: pro 12, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.
 

Námitky proti minulému zápisu, tj. zápisu z 23. 4. 2015 – nebyly vzneseny, zápis je schválen

 

2. Schválení programu            

Návrh programu

 1. Zahájení, určení zapisovatele, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu
 3. Připomínky občanů
 4. Kontrola usnesení
 5. Základní škola a mateřská škola, volba zástupců do školské rady
 6. Dostavba vodovodu Bříza
 7. Dotační tituly, investiční akce, výběrová řízení
 8. Nebytové prostory obce – pronájmy, údržba
 9. D11 – smlouvy (věcná břemena, přeložka polní cesty)
 10. Záměry obce
 11. Rozpočtový výhled 2016-2018
 12. Výbory zastupitelstva
 13. Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění
 14. Informace z rady obce
 15. Žádosti o příspěvky
 16. Různé
 17. Úhrada faktur
 18. Závěr 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13

Návrh usnesení č. 73/2015: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 21.5.2015

Hlasování o usnesení č.  73/2015: pro 13, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.
 

3. Připomínky občanů

 • Samospráva čp. 4 a čp. 5 Všestary žádá o opravu příjezdové cesty  - cestu užívají i ostatní občané z nových rodinných domů

Ing. Derner -  Projektovou dokumentaci, která byla zpracovaná současně se hřbitovní komunikací, bude nutno upravit. Neodpovídá současnému stavu, obsahuje průjezd dolů. Má za to, že to má obec v přehledu investic pro volební období.  

 • Hana Stříhavková zaslala e-mailem vyjádření k zápisu z 19.3.2015:

„Dobrý den pane starosto, dnes jsem si přečetla zápis ze zastupitelstva obce ze dne 19.3.2015 a musím se ohradit k tomu, co uvádí paní Zlatohlávková v bodě 6.b). to, co máte napsáno u vyjádření paní bývalé starostky je nesprávně. Když jsem vám presentovala pozemkové úpravy na jednání vašeho OZ, tak jsme se bavili o souhlasu a nesouhlasu se zahájením řízení  a sbíráním podpisů pro to, aby se vůbec mohlo zahájit. Nikoliv o souhlasu nebo nesouhlasu s návrhem nového uspořádání pozemků, což si bývalá paní starostka vyložila obráceně, nebo po svém, nikoliv, že bych já to řekla „obráceně“. Dělám pozemkové úpravy dost dlouho na to, abych takový nesmysl pustila z pusy. Nevím, co má vyjadřovat věta: Když by to dělala obec, je zapotřebí dát pozor na poučení“. Informace o zahrnutí lesních pozemků do pozemkových úprav je také v podání paní bývalé starostky zkreslená.“

 

Ing. Šandera – Projížděl Lípou a přes Hejcmanku do Rozběřic a na Lípě u Stanků jsou převisy markantní. Neví, komu sloup patří, zda-li Telecomu či ČEZu a obdobná situace je v Rozběřicích směrem k Úvozu Mrtvých, kde ty sloupy nejsou sice až tak nahnuté, ale nahýbají se také. Jsou to převisy na veřejné osvětlení. Neví, kdo to dělal, ale chtělo by to připomenout, aby se to dalo do pořádku, protože tam hrozí, že potom bude obec popotahována.

Ing. Derner – Neví, jak to vznikalo, bude se na to muset podívat.

Ing. Šandera – Myslí si, že je to v zásadě zralé na reklamaci., než-li to začnou reklamovat ČEZ, příp. O2.

 

 

Ing. Černý – Pod Rozběřicemi, tam kde odtéká Melounka je zanesený odpad a nemůže to odtékat. Pod cestou je zanesený kanál. Byl se tam podívat a problém tam je spíše ten, že to nemá kudy odtékat pod cestou. Je tam příkop a pak je tam přejezd pro zemědělce a tam je to zanešené. U Šotolu se kupí voda a splašky.

Ing. Derner  - Má za to, že je to ve správě Povodí Labe.

JUDr. Zlatohlávková – Pokud jí paměť neklame, tak na pozemku obec souhlasila se záborem zemědělské půdy. Upozorňovala na skutečnost, že je to důležité pro obec, jinak jí to vyplaví, ale zábor se určitě odsouhlasil.

Ing. Derner – Musíme to uplatňovat u správce toku.

Petr Šandera – Na sokolovně se řeší, že platí zbytečně moc za energie, týká se to elektřiny, protože tam platí přípojku, kde mají jistič 75A. Platí se vysoký poplatek za jistič. V minulosti to bylo z toho důvodu, že tam bylo silné čerpadlo kvůli koupališti. Nyní by stačil jistič 32A, poplatek by poté byl cca 600,- Kč.  Pokud by se tam chtěl posléze někdo připojit, jako například, jak tam byly houpačky, tak poté už by nebylo možné se tam připojit. Chtěli by si jistič snížit na 32A.

Ing. Derner – Souhlasil by s tím, aby si to Sokol snížil na 32A a kdyby obec potřebovala, tak by si poradila.

JUDr. Zlatohlávková – Myslí si, že existuje možnost, že jistič je možné odhlásit na. ČEZu a posléze, když by bylo potřeba, tak by se zase přihlásil. Má za to, že by to byla cesta z jejího hlediska nejjednodušší. Ví, že o tom kdysi s Ing. Šanderou hovořila.

Ing. Derner – Dotáže na sezónní jistič pro obec. Sokol Všestary jsou odběratelé, ale nepotřebují ho, stačí jim pouze 32A.

Ing. Šandera – Mohou nám posléze říci, že tam již rezerva není, ale určitě je zapotřebí se na to zeptat. Tarify si z hlavy nepamatuje. Když se zeptáme na nějaké možnosti a vyplyne z toho, že za nějaký rozumný poplatek nebude problém to jednorázově jednou nebo dvakrát do roka připojit, tak by byl pro, aby se jistič snížil na 32A.

JUDr. Zlatohlávková – Má za to, že by se měla začít připravovat samotná přípojka pro obec.

Ing. Derner – Pokud se shodneme na tom, že se udělá obecní přípojka, která bude pouze pro obec, tak Sokol si může nechat udělat jistič na 32A třeba zítra.

Stanislav Novák – To znamená, že obec tam udělá přípojku a bude tam muset dát také nějaký jistič, neví, jestli nebude lepší zůstat pouze u jednoho jističe, než-li platit dva.

JUDr. Zlatohlávková – Tam kde se vydělily vztahy, tak tam potom byla spolupráce lepší než horší. To, co navrhuje pan Novák ve své době mělo opodstatnění, ale myslí si, že obec se již musí vydat jinou cestou. Měla by se osamostatnit.

Ing. Šandera – Sokol to tedy může od zítřka odhlásit?

Ing. Derner – Ano, má za to, že se na tom zastupitelé shodli. Každopádně je to na rozhodnutí Sokola.

 

4. Kontrola usnesení

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 21.5.2015

Předkladatel:   Josef Macháček – předseda kontrolního výboru

 

Prosím pana předsedu o podání zprávy

Macháček Josef – přeposlal e-mailem poslední zprávu kontrolního výboru, jsou tam uvedeny jak usnesení rady, tak usnesení zastupitelstva a pustili se do kontroly usnesení z předcházejícího volebního období.

 

Usnesení č. 68/2015 ve věci stížnosti pí Krejčové o poškození nemovitosti nemělo být postoupeno do polohy usnesení a stížnost měla být vyřešena přímou odpovědí ve smyslu usnesení.

- vzhledem k tomu, že poslední investice do I. stupně Základní školy Všestary ve výši 7,5 mil. je neustále živá a je připomínána veřejností navrhuje provést rozklíčování akce.

 

Pokud by zastupitelstvo uznalo za vhodné toto nějakým způsobem řešit, tak kontrolní výbor se nabízí, že by se do toho pustili ve spolupráci s panem starostou a místostarostou.

Ing. Derner – p. Macháček má zřejmě na mysli udělat rekapitulaci, z čeho se skládají určité práce a kolik co stálo.

JUDr. Zlatohlávková – Uvedla by k tomu pouze tolik, že k tomuto má přístup každý občan této obce, protože smlouva, spolu s dodatkem ke smlouvě je zveřejněna na profilu zadavatele a tam jsou také faktury s položkovým rozpočtem. Přijde jí, že se pouští do něčeho, co jí nepřijde moc šťastné.

Macháček Josef – Kdo z 1700 obyvatel se bude pídit po číslech na internetu, takto to bude alespoň přehledné.

JUDr. Zlatohlávková – Neví, o co se jedná, protože informaci, kterou uváděl p. Macháček, nemá. Pouze ví, že obecně se škola líbí, to je jedna stránka věci, druhá stránka věci je, že rekonstrukci škola nutně potřebovala a třetí stránka věci je to, že peníze jsou dávno a dávno pod veřejnou kontrolou. Neví, jaké zveřejnění má na mysli, o žádném zveřejnění neví a to by prosila, aby jí pan Macháček zodpověděl. Dotázala se, kde to kdy, kdo připomínal, protože to vidí poprvé.

Macháček Josef – Dotázal se, co vidí paní Zlatohlávková poprvé?

JUDr. Zlatohlávková – To co tam pan Macháček píše.

Macháček Josef – Je logické, že to paní Zlatohlávková vidí poprvé, protože je to poprvé takto napsané. Jestliže je tam napsáno, že to připomíná veřejnost, tak to není o tom, že je to zveřejněné, ale že se o tom mluví mezi lidmi.

Ing. Derner – Pokud má kontrolní výbor návrh udělat rekapitulaci, sesadit to třeba do tabulky, aby se vidělo jednoduše za sebou, z čeho se to skládá, tak to není nic proti ničemu.

JUDr. Zlatohlávková – Protože ve zprávě figuruje celá řada usnesení, jako že nebyla splněna, tak by poprosila, abychom se do nich pustili. Pan Macháček říká, že řada usnesení patrně nebyla splněna.

Macháček Josef – Nyní je to ve stavu rychlé rekapitulace, dále se tím budou zabývat a zjistí pravděpodobně, že většina usnesení zřejmě bude splněna, akorát, že to poté nebylo projednáno na zastupitelstvu.

JUDr. Zlatohlávková – To tedy rozhodně projednané všechno bylo. Zcela rozhodně smlouvy o zřízení věcných břemen apod., ty jsou zapsané v katastru nemovitostí, než-li šla na zastupitelstvo, tak je kontrolovala, jestli jsou opravdu všechny zapsané, jestli snad na nějakou smlouvu nezapomněla, a z jejího hlediska usnesení splněny jsou. Vychází jí z toho, že není splněné usnesení č. 48/2012, oprava cest na Chlumu s tím, že 13.12.2013 se připravoval projekt na opravu cest, kdy jsme doufali, že na to seženeme nějakou dotaci a asi třičtvrtě roku na to s Ing. Šanderou jsme o tom hovořili a doporučil jí, ať s tím počkají, že padla vláda a že není dobrá situace na to, abychom zkusili o dotaci žádat. Z toho, co tam uvádějí, tak většina věcí je dokonce dále. Smlouva o provozování vodovodu pro veřejnou spotřebu, tam došlo k převodu a je to již ve vlastnictví obce. Musí se to doplňovat pravidelně a jestliže se k tomu vracíme po třech letech, tak potom z toho vychází toto.

Macháček Josef – Soupis byl vydán k 20.8.2014, to bylo poslední, co jsme paní Zlatohlávkové postoupili a již žádná zpětná vazba nepřišla. Pokud si pamatuje, tak si paní Zlatohlávková vyhradila právo na to, že o stavu usnesení si bude vést přehled.

JUDr. Zlatohlávková – Toto slyší již po druhé. Pouze se řídí zákonem a zákon říká, že kontrola usnesení přináleží kontrolnímu výboru. Proč by si vyhrazovala právo na kontrolu usnesení. To, že se usneseními řídila, považuje za naprosto samozřejmou záležitost a vůbec to nemá co dělat s tím, jestli prováděli nebo neprováděli kontrolu usnesení. Pokusila se, aby jich nesplněných zůstalo co možná nejméně. Nicméně kontrola usnesení se musí dělat pravidelně, to samozřejmě všichni cítíme, všichni víme, že pan Macháček byl dlouhou dobu nemocen a potom se ten skluz obtížně doháněl. Kdykoliv mohli členové kontrolního výboru přijít na obec a smlouvy by jim byly předloženy a mohli si to v nich dohledat. A aby dohledávala data smluv, na to opravdu nebylo kdy. Mohou se domluvit s panem místostarostou a ten jim to zajisté dohledá.

Macháček Josef – Má za to, že toto bylo již řečeno, že se k tomuto soupisu postaví takovým způsobem, že to projdou, zkontrolují za spolupráce pana starosty a pana místostarosty. Zřejmě svévolný přístup k dokumentům uloženým na obci není.

JUDr. Zlatohlávková – Předpokládá, že kontrolní výbor má plnou důvěru nás občanů a samozřejmě zastupitelů, proto jsme ten kontrolní výbor zvolili a nepochybně obec Vám dá časový prostor na to, abyste měli k dokumentům přístup tak, jak se očekává. Ohrazuje se pouze proti tomu, že je zde celá řada usnesení, které v tuto chvíli vypadají, že nejsou splněné, ona říká, že není splněné jedno.

 

V 19:30 se dostavila Čapková Marika

 

5. Základní škola a mateřská škola, volba zástupců do školské rady

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 21.5.2015

Předkladatel:   Ing. Vladimír Fof

 

a)zástupci obce ve školské radě

Podle volebního řádu školské rady má zastupitelstvo obce povinnost jmenovat dva své zástupce do školské rady. Školská rada je šestičlenná. Dva zástupci jsou voleni z řad rodičů a dva z řad pedagogů. Zástupci jsou voleni na 3 roky. Poslední volby proběhly v roce 2012. Je tedy na čase jmenovat zástupce na další období.

Ing. Fof – bylo probíráno na Radě obce, předběžně bylo domluveno s MUDr. Kovalským a Ing. Jásenským.  

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14

Návrh usnesení č. 74/2015: ZO schvaluje jako své zástupce do školské rady na období 2015-2018: MUDr. Kovalského Michala a Ing. Jásenského Radka.

Hlasování o usnesení č.  74/2015: pro 12, proti 0, zdržel se 2 – bylo schváleno.

 

b) rozdělení hospodářské výsledku do fondů

Základní škola a mateřská škola, Všestary předložila návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014 do fondů tak, že navrhuje částku 70.000,- Kč převést do fondu odměn a částku 99.128,63 Kč do rezervního fondu. Organizace v roce 2014 vytvořila hospodářský výsledek ve výši 169.128,63 Kč.

 

Za rok

2011 bylo do fondu odměn převáděno 100.000,- Kč a do rezervního fondu 112.446,83 Kč

2012 bylo do fondu odměn převáděno   50.000,- Kč a do rezervního fondu   67.856,11 Kč

2013 bylo do fondu odměn převáděno   30.000,- Kč a do rezervního fondu   44.322,48 Kč

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 75/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh Základní školy a mateřské školy, Všestary na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014 do fondu tak, že navrhuje částku 70.000,- Kč převést do fondu odměn a částku 99.128,63 Kč do rezervního fondu.

Hlasování o usnesení č. 75/2015: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

c) neinvestiční náklady na žáka

     základní škola                 4.649,- Kč

     MŠ Všestary                    4.699,- Kč

     MŠ Chlum                        2.268,- Kč

     Náklady na strávníka      951,- Kč

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 76/2015: ZO schvaluje neinvenční náklady v částkách na žáka za rok 2014 v ZŠ  4.649,- Kč, na žáka MŠ Všestary 4.699,- Kč, na žáka MŠ Chlum 2.268,- Kč, náklady na strávníka ve školní jídelně 951,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 76/2015: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

Ing. Derner –  řeklo nám to také jednu zajímavost, a to rozdíl mezi MŠ Všestary a MŠ  Chlum: při zhruba stejném počtu žáků je tam dvojnásobný náklad a je to především ve vytápění. Tam je potřeba, věnovat se změně způsobu vytápění z akumulaček.

 

6. Dostavba vodovodu Bříza

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 21.5.2015

Předkladatel:   Ing. Michal Derner

 

Ve věci dokončení vodovodu k řadovým domům ve Bříze čp. 72 až 81

 • 16.10.2007 bylo jednáno na schůzce obyvateli čp.72 -81
 • 05/2009 vypracována PD pro územní řízení a stavební povolení – veškerá vyjádření správců sítí pozbyla platnosti

Pro realizaci je nutno

 • zajistit nová vyjádření  
 • podat žádosti o ÚR a SP
 • doplnit PD pro provedení stavby s položkovým rozpočtem

 

JUDr. Zlatohlávková – Nepamatuje si to přesně, ale má za to, že tam nejsme na obecním pozemku a hlavní důvod, proč se nepokračovalo dále, bylo, že nějaká trasa byla daná, ale nebyla tam havárie a vlastníci říkali, že jsou ochotni pouze v případě havárie rozkopat pozemky okolo.

Ing. Fof – Základní řad je na obecním pozemku a přípojky jsou na jednotlivých pozemcích.

Ing. Derner – Důvod pro připojení každého jednotlivého obyvatele, každého jednoho č.p. na VAK, nikoli na obec, je bez diskuse. Navíc přeúčtování přes obec může být jazýčkem na vahách, jestli spadneme nebo nespadneme do plátcovství DPH, tudíž je to o důvod více to zrealizovat co možná nejdříve.

Macháček J. – Obyvatelé souhlasili, že k tomu dojde. Proto byl připraven projekt. Jedna havárie na připojení již byla. Hlavní řád je položen na obecním pozemku a přípojky jsou na soukromých pozemcích.

Ing. Derner – Z dopisu pana Tyla pochopil, že se toho domáhá.

 

7. Dotační tituly, investiční akce, výběrová řízení

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 21.5.2015

Předkladatel:   Ing. Michal Derner

 

 1. Kanalizace + ČOV

 

Změna ČOV (z 1200 na 1700 obyvatel)

změna ÚR (územního rozhodnutí) – zahájeno řízení 8.4.2015, 28.4.2015 vydáno ÚR, 6.5. se všichni účastníci vzdali práva na odvolání

 • stavební řízení
  • 11.5. 2015 vydán souhlas dle § 15 stavebního zákona (souhlas stavebního úřadu k vydání rozhodnutí o povolení stavby)
  • 12.5.2015 podána žádost o povolení k vypouštění odpadních vod pro ČOV 1700 EO a žádost o stavební povolení k vodním dílům
 • DPS (dokumentace k provedení stavby) – investiční výbor vyhodnotil nabídky, nejvýhodnější MK PROFI Hradec Králové (167.000 bez DPH = 202.070 Kč vč, DPH, doba realizace 1 měsíc = do 4.6.2015)  schváleno radou obce a podepsána smlouva

 

 1. Zkvalitnění nakládání s odpady - OPŽP
 • „Systém svozu BRKO v obci Všestary“ = nákladní automobil + vanové kontejnery – žádost o dotaci ve výši 2.028.582 Kč akceptována dne 8.4.2015 (očekáváme bodové ohodnocení žádosti)

 

 • „Kompostovací nádoby v obci Všestary“ = kompostéry k jednotlivým čp. + štěpkovač do sběrného dvora pod most ve Všestarech – žádost o dotaci ve výši 1.621.920 Kč  akceptována dne 8.4.2015  (očekáváme bodové ohodnocení žádosti)

 

Do doby, než budou vyřízeny žádosti o dotaci, navrhuje rada obce zajistit třídění BRKO (biologicky rozložitelného komunálního odpadu) pytlovým sběrem – viz bod 14. Informace z rady obce

 

JUDr. Zlatohlávková – Přijde jí to jako neštěstí takovéto řešení, protože něco, co je biologicky rozložitelné, tak budeme cpát do plastových pytlů a ty se potom budou svážet. Nešlo by zatím provizorně zaplotit nějaký kontejner a sypat to do toho a postavit tam někoho, kdo to bude hlídat? Toto jí přijde nesmyslné.

Ing. Derner – Takto to řeší některé obce. Ve Střezeticích jsou lidé tak zvyklí a naučení, že jim tam stojí 3 týdny kontejner a nedají tam nic jiného krom biologicky rozložitelného odpadu. Bojí se toho, aby to tam nebylo plné nepořádku.

JUDr. Zlatohlávková – Aby se biologický odpad cpal do igelitových pytlů, považuje za holý nesmysl.

Marika Čapková Dohnalová – V Mokrovousích to fungovalo také několik let, pak se tam začaly objevovat větve.

JUDr. Zlatohlávková – Toto skutečně považuje za nešťastné řešení.

Došel J. – Zelené pytle se odvezou na kompost a tam se to bude likvidovat.

Ing. Jásenský – Lidé, kteří to chtějí biologicky likvidovat, tak to takto udělají.

Ing. Fof – Když to nezkusíme, tak neuvidíme, co to přináší.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14

Návrh usnesení č. 77/2015: ZO schvaluje zajištění odděleného soustřeďování biologicky rozložitelného komunálního odpadu (trávy) pytlovým sběrem. Pytle budou občanům poskytovány za úplatu 10 Kč/kus.

Hlasování o usnesení č.  77/2015: pro 12, proti 1, zdržel se 1. – bylo schváleno.

 

 

 1. Nakládání s odpady a ochrana ovzduší - Sběrný dvůr  Všestary

Na umístění sběrného dvora pod mostem I/R35 je vypracována PD pro změnu využití území.  

 

 • rozpočtové náklady na vybudování sběrného dvora ……. 1.224.631 Kč
 • nabídka na vypracování PD + autorský dozor     …………..       30.250 Kč

Do dotačního programu Královéhradeckého kraje podána žádost o dotaci ve výši  489 404 Kč

žádost je zařazena mezi doporučenými k přidělení dotace, výše podpory se bude krátit podle zdrojů v dotačním programu.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14

Návrh usnesení č. 78/2015: ZO pověřuje investiční výbor vypracováním zadávacích podmínek výběrového řízení na zhotovitele sběrného dvora podle dokumentace zpracované Ing. Hroudou, vyhodnocením nabídek a radu obce schválením vítěze a starostu podpisem smlouvy o dílo

Hlasování o usnesení č.  78/2015: pro 13, proti 0 , zdržel se 1  – bylo schváleno.

 

 

 1. Chodníky

Lípa

na stavební úřad byla předána smlouva o právu provést stavbu 

 

Rozběřice

Starosta byl usnesením č. 60/2015 pověřen jednáním s Policií ČR o možnosti úpravy projektu chodníku v dolní části Rozběřic. Byla dojednána úprava chodníku bez přechodu – projektant upraví PD a požádá PČR o stanovisko. Takto odsouhlasená upravená PD bude předána na MMHK odbor dopravy k vydání stavebního povolení. Tím budou splněny všechny požadavky na doplnění žádosti o stavební povolení

 

Usnesení č. 59/2015 o rozdělení stavby chodníku na 2 etapy tak pro vydání stavebního povolení není relevantní .

 

Reakce na diskusní příspěvek JUDr. Zlatohlávkové na dubnovém zasedání v Rosnicích „…. Již v březnu na zastupitelstvu říkala, že občané v Rozběřicích se vzdali svých pozemků, které byly před plotem,…“

 

Vysvětlení geodeta Aleše Turka, který „GEOMETRICKÝ PLÁN pro upřesněnou vlastnickou hranici“ zpracovával:

„Nikdo se ničeho nevzdával, ani nic nezískal. Šlo o upřesnění hranice pozemku. I geometrický plán se tak jmenuje. Hranice byly před upřesněním vedeny v katastru nemovitostí s přesností ± 2,8m. Chyba (odchylka) byla v Rozběřicích v naprosté většině případů do cca 40 cm. V geometrickém plánu na upřesněnou vlastnickou hranici zůstaly výměry parcel beze změny, pouze obec na parcele č. 71/3 má méně.“

 

Ing. Derner – Lidem neříkala pravdu, lidé se nemohli vzdát něčeho, co nebylo jejich.

Důvod pro zpřesnění geometrického plánu je ten, že mapy jsou dělány v měřítku 1:2880 a když je v mapě zakreslená milimetrová čára, tak to znamená, že ve skutečnosti má na zemi tloušťku 2,8 metrů.  

 

 

Chlum – po digitalizaci nutno zapracovat odsouhlasené vlastnické hranice do DÚR a DSP – obdobně bylo provedeno v Rozběřicích.

 

 • Highway Design předkládá nabídku na aktualizaci DUR ve výši 26.000 Kč + DPH (tj. 31.460Kč vč. DPH).
 • Highway Design předkládá nabídku na aktualizaci DSP + DPS + projednání na SFDI ve výši 55.000 Kč + DPH (tj. 66.550Kč vč. DPH).

celkem 81.000 + DHP = 98.010 Kč

(všechny stupně nutné pro podání žádosti o dotaci na chodník na Chlumu)

 

JUDr. Zlatohlávková – Především si musíme říci, že ty chodníky již něco stály, myslí, že něco kolem cca 850 tis., byla by to zmařená investice, kdybychom to nedodělali do konce.

Ing. Derner – V tomto bodě mluvíme toliko o Chlumu, potom máme ještě Lípu a Rozběřice. Na Rozběřice a Lípu je to dalších cca 92.000,- Kč, ale je to bez projednání se SFD a je potřeba, aby to bylo dotaženo, protože bez těch konzultací je to málo. K provedení stavby je potřeba jít především vrškem Rozběřic  s návazností na náves a na Lípě podél státní, protože na ostatní stejně nedostaneme žádnou dotaci.

Ing. Šandera  –Přimlouval by se k této variantě, ale dopracovat dokumentaci k územnímu řízení a poté udělat výběrové řízení na zbytek. Je přesvědčen, že k levnější ceně se nedostaneme, když si někdo zakalkuluje čas na tom strávený, tak už to mají rozmyšlené.

 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14

Návrh usnesení č. 79/2015: ZO schvaluje nabídku společnosti Highway Design , s.r.o, Okružní 948, Hradec Králové, IČ: 257 13 351 na aktualizaci projektové dokumentace chodníků na Chlumu v rozsahu pro územní rozhodnutí a stavební povolení a vyhotovení dokumentace k provedení stavby a výběr zhotovitele vč. soupisů výkonů a odsouhlasení PD na SFDI za celkovou částku 98.010 Kč vč. DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.

Hlasování o usnesení č.  79/2015: pro 14, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.

 

O dotace na výstavbu chodníků lze u SFDI žádat pouze na úseky: 

Lípa (podél  I/35), Chlum, Rozběřice (Neděliště – Hejcmanka) – musí být vydáno stavební povolení a DPS pro výběr zhotovitele. Termín přijímání žádostí na SFDI je obvykle v lednu každý rok, v listopadu a prosinci jsou konzultační dny

 

 

 

 1. Hospoda v Rosnicích

Výzva k podání nabídek byla rozeslána 5-ti firmám a současně zveřejněna na profilu zadavatele. Prohlídka místa plnění zakázky je 18.5.2015 v 9:00 hod, lhůta pro podání nabídek je do pondělí 25.5.2015 do 15:30.

 

JUDr. Zlatohlávková – mechanismus, který pověřuje výbor, kde člen výboru nemá náhradníka. Ví, že se to stát nemusí, ale stát se to může. Nemusí mít konkrétní člověk čas a nemusí přijít. Tady to sice není tak velká zakázka a mnohem více jí to trápí u milionové zakázky na sběrný dvůr. Poprosila, aby bylo v zápise uvedeno, že dopředu avizovala, že se zdrží hlasování.

Ing. Šandera – Má za to, že si s tím investiční výbor poradí, aby to bylo v pořádku. Většinou na investiční výbor chodí pan starosta, popř. pan místostarosta nebo oba dva, tak si myslí, že by nebyl problém, aby tam alespoň jeden z nich figuroval jako náhradník.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14

Návrh usnesení č. 80/2015: ZO pověřuje investiční výbor provedením otevřením obálek a vyhodnocením podaných nabídek na zhotovitele akce „Stavební úpravy bývalé hospody v Rosnicích“, radu obce výběrem vítěze a starostu podpisem smlouvy o dílo.

Hlasování o usnesení č.  80/2015: pro 13, proti 0, zdržel se 1 – bylo/nebylo schváleno.

 

 1. Park v lokalitě V-Z9

Lokalita V-Z9 ve Všestarech je územním plánem vymezena jako „Veřejné prostranství – veřejná zeleň“ s podmínkou využití plocha veřejné zeleně (částečně s izolační funkcí) vyplňující prostor mezi zastavěným územím a silnicí I/35. Území je tak vhodné pro vybudování parku s případným vyústěním pramene Všestarky.

Území je složeno z několika parcel různých vlastníků.

 • PK 37 o výměře 6 374 m2 je zapsán na LV Státního pozemkového úřadu a lze požádat o jeho bezúplatný převod na obec. ZO musí s převodem vyslovit souhlas.
 • PK 46 o výměře 2 453 m2 je ve vlastnictví Ing. Malíře
 • PK 39 o výměře 3 610 m2 je jako historický majetek v procesu navrácení Římskokatolické farnosti Všestary

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14

Návrh usnesení č. 81/2015: ZO souhlasí s bezúplatným převodem pozemku p.č. PK 37 v katastrálním území Všestary (okres Hradec Králové) do majetku obce.

Hlasování o usnesení č.  81/2015: pro 14, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.

 

JUDr. Zlatohlávková – Je to v koridoru R35 a tehdy jí bylo řečeno, že se tam nesmí nic sázet.

Ing. Derner – Není to v koridoru R35, je to v ochranném pásmu I/35. R 35 se staví na druhé straně. Vysadí se to, co bude dovoleno vysadit.

Ing. Šandera  – Jestli je to v ochranném pásmu silnice, tak nám poví, co nám povolí a co ne.

JUDr. Zlatohlávková – Ještě tam byl nějaký zábor půdy pro stavbu rychlostní komunikace.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14

Návrh usnesení č. 82/2015: ZO pověřuje starostu zjištěním podmínek pořízení pozemků p.č. PK 39 a p.č. PK 46 v katastrálním území Všestary (okres Hradec Králové) do vlastnictví obce za účelem vybudování veřejně přístupné zeleně.

Hlasování o usnesení č.  82/2015: pro 14, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14

Návrh usnesení č. 83/2015: ZO pověřuje starostu zjištěním podmínek pořízení pozemku pro vybudování cesty pro pěší od kostela k  budoucímu parku v lokalitě V-Z9 Všestary.

Hlasování o usnesení č. 83/2015: pro 14, proti 0, zdržel se 0– bylo schváleno.

 

8. Nebytové prostory obce – pronájmy, údržba

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 21.5.2015

Předkladatel:   Ing. Michal Derner

 

a) Cukrárna Všestary – žádost pí. Vaisové

 • nájemní smlouva končí v souladu s usnesením ZO 30.6.2015
 • za provedení některých úprav (nové vstupní dveře, dvojitá skla ve výlohách) žádá finanční vyrovnání, (nové dveře v 11/2011 - 26.292 Kč; vitríny v 10/2011 – 5.067 Kč)
 • událost z 12.5.2015 – odpadla omítka z římsy na stropě nad vitrínou v prodejně – nezbytnou opravu provedli pracovníci technické skupiny

 

Pí. Rezková – Má stále stejný nápad, udělat tam knihovnu, aby se ve škole uvolnil prostor.

Ing.. Šandera – Dovedl by si to představit, kdyby tam byl například klub důchodců, který by tam měl trvalé sídlo. Má ale pochybnosti, jestli by se toho někdo ujal.

Ing. Jásenský – Napadlo ho tam udělat něco jako informační centrum.

Ing. Šandera  – Ještě je tu možnost to ještě chvilku nechat a udělat z toho bytový dům. Asi by to byl nejmenší problém. Mluvilo se o tom, že obce mají zajišťovat startovací bydlení nebo sociální bydlení, tak by si to tam docela dokázal představit.

V tomto stavu, v jakém to nyní je tam nemůže snad ani nikoho nastěhovat, ani to pronajmout. Nejprve bude zapotřebí s budovouu něco udělat.

Pí Rezková – Má informace takové, že škola potřebuje prostory, oni by byly rádi, kdyby se knihovna přestěhovala a pan ředitel přislíbil, že by studentům umožnil v určitých hodinách návštěvu knihoven.

Pan Došel – Navrhl, aby se tam šel někdo podívat, až se to vystěhuje, abychom zjistili, v jakém je to stavu.

Ing. Šandera – S nosnými zdmi toho stejně moc neuděláme, pořád si myslí, že podříznout by to šlo. To má za to, že se může udělat i za předpokladu, že nevíme, co tam posléze bude.

Pí. Čapková Dohnalová – Myslí si, že by nebylo od věci dát to na vědomí, že budou prostory k pronájmu, např. do vývěsek.  Lidé třeba dají námět, co by tam chtěli.

Ing. Derner – Měla by se tedy udělat zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zbavení vlhkosti.

Ing. Šandera  – První etapou by viděl zabránění vlhkosti a sanaci objektu po stránce statiky.

 

 

b) Bazén Všestary

 

 • Bazén - izolace stavebních konstrukcí

Původní dokumentace z objektu bazénu neodpovídá v části sociálních zařízení skutečnému provedení, Ing. Hrouda provedl zaměření skutečného stavu. Návrh řešení oprav a soupisy výkonů v současnosti zpracovává

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13

Návrh usnesení č. 84/2015: ZO pověřuje investiční výbor zpracováním zadávacích podmínek na opravu sociálních zařízení v objektu bazénu.

Hlasování o usnesení č. 84/2015: pro 13, proti 0, zdržel se 0– bylo schváleno.

 

 

 • Bazén – technologie

 

popis navrhovaných technologických úprav na bazénu.

Na plaveckém bazénu navrhujeme instalaci jednotky pro řízení kvality bazénové vody, která samostatně

reaguje na hodnoty a tyto koriguje do předem nastavených hodnot, tak aby odpovídaly vyhlášce č.

238/2011 a č.97/2014 která tuto upravuje.

Bez této jednotky obsluha není schopna udržet parametry vody předepsané výše uvedenou vyhláškou.

Funkce spočívá v odběru vody za čerpadly filtrace, průchod vody přes sondy (volný a celkový chlor, pH
a redox potenciál) a její vrácení za pískový filtr. Vlastní jednotka zpracovává nepřetržitě během chodu

technologie signály ze sond o aktuální kvalitě vody, tyto zaznamenává pro pozdější kontrolu a v případě

nutnosti korekce vody, spínáním dávkovacích čerpadel upravuje hodnoty na nastavené. Dávkovací

čerpadla ovládaná jednotkou vstřikují do vody pH korektor což je obvykle kyselina sírová 33% a

dezinfektant je chlornan sodný technický 15-17 %. Čerpadlo dávkování vločkovače je nastaveno na

dávkování fixní dávky a je blokováno při vypnutí technologie.

 

Úprava dávkování do ochlazovacího bazénu.

Při otevření kohoutu dopouštění voda protéká přes vodoměr se snímačem impulzů. Tyto impulzy

vyhodnocuje snímač/čítač a tento vydává dál pokyn pro zapnutí dávkovacího čerpadla které dávkuje

fixně nastavené množství dezinfektantu. V praxi a zjednodušeně řečeno tento systém bude dávkovat

např. na 50 dopuštěných litrů nové vody jeden zdvih čerpadla – jedna dávka dezinfektantu.

 

Dopouštění vody.

Systém v nastavený čas (pomocí spínacích hodin) dopustí nastavené množství vody – dle požadavku

obsluhy 8m3 . Množství protečené vody měří vodoměr se snímačem impulzů a snímač/čítač vyhodnotí

průtok a po protečení nastaveného množství pomocí elektromagnetického ventilu ukončí dopouštění.

Nabídky na řešení úprav předložily společnosti

 

 

 

bez DPH

DPH

vč. DPH

KTS

regulátor + ochlazovací bazének

220 000

46 200

266 200

 

 

 

 

 

Bazénservis

regulátor Cl. pH, Rx

215 440

45 242

260 682

 

ochlazovací bazének

11 580

2 432

14 012

 

celkem

 

 

274 694

 

součástí nabídky Bazénservisu není přívod vzorkové vody a zaústění do potrubí

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13

Návrh usnesení č. 85/2015: ZO schvaluje nabídku společnosti KTS – AME s.r.o., Hradec Králové, IČ: 42194407 ve výši 266.200 Kč na úpravy technologie na bazénu Všestary a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování o usnesení č.  85/2015: pro 13, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.

 

Přestávka 21:05 – 21:15

9. D11 - smlouvy

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 21.5.2015

Předkladatel:   Ing. Michal Derner

 

Při výstavbě D11 je u křižovatky s budoucí R35 u Břízy součástí stavby několik přeložek. Při projednání a připomínkování návrhů smluv zastupovala obec advokátní kancelář Podroužek, Moník, Petera.  Ke schválení jsou zastupitelstvu předkládány smlouvy:

o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti na objekty

 • SO 303 Dešťová kanalizace v km 93,520-95,230 (obec + ŘSD) – schváleno JUDr. Peterou
 • SO 430 Přípojka NN systému SOS, MÚK Plotiště (obec + ŘSD) – schváleno JUDr. Peterou
 • SO 381 Úpravy závlahového potrubí v km 92,900 – 95,100  (obec + ŘSD + ZD Všestary) – schváleno JUDr. Peterou

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním  14
Návrh usnesení č. 86/2015: ZO schvaluje uzavření smlouvy č. 4320/ 21/14-21100-si o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390 pro objekt „SO 303 Dešťová kanalizace v km 93,520 – 95,230" a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování o usnesení č.  86/2015: pro 14, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním  14
Návrh usnesení č. 87/2015: ZO schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390 pro objekt „SO 430 Přípojka NN systému SOS, MÚK Plotiště " a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování o usnesení č.  87/2015: pro 14, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním  14
Návrh usnesení č. 88/2015: ZO schvaluje uzavření smlouvy č. 4321/ 21/14-21100-si o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390 a Zemědělským družstvem Všestary se sídlem Rozběřice 18, 503 12 Všestary, IČ: 00124087

pro objekt „SO 381 Úpravy závlahového potrubí v km 92,900 – 95,100"a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování o usnesení č.  88/2015: pro 14, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.

10. Záměry obce

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 21.5.2015

Předkladatel:   Ing. Michal Derner

 

 1. Objekt prodejny č.p. 2 Rozběřice - pronájem

do vyhlášeného záměru na pronájem se přihlásil p. Martin Rak s nabízeným nájemným 5.000 Kč/měsíc. Rada obce usnesením č. R29/2015 schválila uzavření nájemní smlouvy s žadatelem.

 

 1. Záměr pronájmu části pozemku  281/1 v k.ú. Bříza o výměře cca 40 m2

do vyhlášeného záměru na pronájem se přihlásil p. p Richard Lán, nabídková cena 2 Kč/m2 a rok. Rada obce usnesením č. R30/2015 schválila uzavření nájemní smlouvy s žadatelem.

 

 1. Záměr prodeje dřeva

Dřevo z pokácených obecních stromů bylo v minulosti využito spolky v příslušné místní části. Po větrné kalamitě je k dispozici cca 6m3 dřeva – dřevo je uloženo u vjezdu do areálu sokolovny vlevo od cesty. Obvyklá cena byla po prohlídce odhadnuta na 500 Kč/m3. Rada obce doporučuje vyhlásit záměr prodeje na celý objem jednomu zájemci, který bude vylosován z přihlášených zájemců s trvalým bydlištěm v místních částech obce Všestary, nebo nejvyšší nabídce.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 89/2015: Zastupitelstvo obce vyhlašuje záměr prodeje cca 6m3 dřeva z pokácených stromů nabídce s nejvyšší cenou za celý objem. (V případě více shodných nabídek s nejvyšší cenou bude kupující z těchto nabídek vylosován).

Hlasování o usnesení č. 89/2015: pro 14, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.

 

 1. záměr prodeje pozemku 306/45 v k.ú Bříza

pro stavbu přeložky polní cesty pod D11 z Břízy k pneuservisu Dědeček byl zveřejněn 5.5.2015 a sejmut 20.5.2015. Do záměru se přihlásil 1 zájemce (ŘSD ČR) s nabídkovou cenou 96.451 Kč tj. 135,85 Kč/m2. Cena je stanovena na základě znaleckého posudku č. 3634/129/2015 ze dne 18.3.2015, zpracovaného soudním znalcem Alexandrem Mikulášem, Dlouhá Třebová 180, 562 17 Dlouhá Třebová, a v souladu s § 3b odst. 1 písm. a) zák. č. 416/2009 Sb. byla u stavebního pozemku navýšena o 15 %.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14

Návrh usnesení č. 90/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy dle záměru vyhlášeného pod č.j. 296/2015/OU (zveřejněno 5.5.2015 a sejmuto 20.5.2015) na prodej pozemku ve vlastnictví obce p.p.č. 306/45 o výměře 710 m2, který vznikl oddělením geometrickým plánem č. 124-31/2013 ze dne 6.5.2013 z p.p.č. 306/24 o výměře 2103 m2 vše zapsáno na LV 10001 pro obec Všestary a katastrální území Bříza u Všestar u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové.

                Do záměru se přihlásila společnost Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390, s navrhovanou kupní cenou 96.451 Kč.

Hlasování o usnesení č.  90/2015: pro 14, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.

 

 

 • info: KHK vyhlásil záměr darovat pozemek 329/48 v k.ú. Lípa (autobusová zastávka) o výměře 39 m2 obci Všestary.  Bezúplatný převod schválen ZO dne 19.3.2015 usnesením č. 43/2015

 

11. Rozpočtový výhled

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 21. 5. 2015

Předkladatel:   Ing. Michal Derner

 

Ve spolupráci s finančním výborem byl připraven rozpočtový výhled na roky 2016-18. Zohledňuje především předpokládanou výstavbu ČOV + kanalizace, chodníků a opravy povrchů některých místních komunikací. Návrh rozpočtového výhledu byl zveřejněn 28.4.2015

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním  14
Návrh usnesení č. 91/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje předložený rozpočtový výhled pro období 2016-2018

Hlasování o usnesení č.  91/2015: pro 14, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.

 

12. Výbory zastupitelstva

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 23.4.2015

Předkladatel: předsedové výborů

 

Prosím předsedy výborů o případné přednesení zprávy z činnosti.

Při auditu jsme byli upozornění, že musíme upravit počet členů kulturního výboru do souladu s § 118, odst.2) zákona o obcích (128/2000 Sb.), který zní: „Počet členů výboru je vždy lichý…“

Návrh na řešení počtu členů kulturního výboru – viz příloha

Marika Čapková Dohnalová – Myslíme si, že je nesmysl, aby jedna obec nebyla zastoupena. Navrhla, aby jeden člen byl placen a veden jako redakční rada zpravodaje. Dotázala se, jestli by bylo možné a jestli by byl k dispozici nějaký notebook, se kterým by bylo možné pracovat, když se výbor sejde.

Ing. Šandera  – investiční výbor dal dohromady seznam akcí, které jsou potřeba udělat a mají investiční charakter a charakter oprav. Stálo by zato, aby se to rozeslalo jednotlivým členům zastupitelstva, ať si to projdou, případně z toho něco vyškrtnou nebo třeba i doplní. Je přesvědčen, že by se měly vytvořit projekty, alespoň na přípravné práce, aby když se udělá výběrové řízení, aby byla nějaká srovnatelná úroveň. Když řekneme, že chceme opravit cokoliv a necháme firmám volné pole působnosti, tak to bude nepřehledné. Dovolil by si prosadit, aby byly zahájeny přípravné práce na různých projektech, abychom měli případně příští rok co dělat a nehonilo se to pak kolem pololetí. Ve Bříze by se jednalo např. o dům čp. 54, pustili jsme se tam do rekonstrukce instalací, ale ono bude zapotřebí v tom postupně pokračovat, případně by se mělo uvažovat o zateplení objektu. U hasičské zbrojnice by se mělo jednat o zateplení a fasádu. Na Chlumu rekonstrukce cesty k Burešom, na určité akce by stačilo výkaz, výměr a technický popis, aby to bylo možné uchazečům rozdat k ocenění. Lípa, komunikace od hospody U polních myslivců směrem k „hřebčínu“, dokončení oprav hasičské zbrojnice, Rosnice, oprava komunikace ze směru od rybníku ke Skalickým, nová komunikace do nové zástavby, Rozběřice, odvodnění objektu požární zbrojnice, knihovny a zasedací místnosti, dokončení oprav, zateplení, fasáda a sanace vlhkosti.

JUDr. Zlatohlávková – Když se mluví o hasičské zbrojnici v Rozběřicích, tak se domnívá, že na to projekt být musí, protože budova je strašná a tím projektem by se mohla trochu vylepšit, aby k něčemu vypadala a zapadla do okolního prostředí a nejen aby se vyřešil problém s vlhkostí.

Ing. Šandera – V zásadě jsou dvě možnosti, jestli to zastupitelům k něčemu bude, takto je to zpracované jako oficiální podklad, co se týče přehledů. Jakmile to bude sesumarizovaný, že se bude muset rozhodnout, co se udělá dříve a co potom, ale docela by se přimlouval za to, kdyby co se týče té projektové přípravy, aby bylo možné se už nějakým způsobem rozhodnout na příštím zasedání zastupitelstva.

JUDr. Zlatohlávková – Některé projekty jsou již připravené, dokončení vytápění školky na Chlumu, hasičská zbrojnice na Lípě, zkusila by vyměnit v průběhu podzimu okna, aby to bylo připravené pro další fázi. Má za to, že něco se již dostalo do rozpočtu pro letošní rok a to by se mělo začít plnit. Letos přes prázdniny by se mohlo udělat topení ve školce na Chlumě v patře, má za to, že na to projekt je a jedna budova by byla zase na nějaký čas v pořádku.

Za sebe uvádí, že dávala písemně, co si přeje, aby se dostalo do rozpočtu, stejně tak i R. Dvořák.

 

13. Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 21. 5. 2015

Předkladatel:   Ing. Michal Derner

 

Obsah: Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., kterým se stanoví horní hranice odměn zastupitelů  bylo novelizováno NV 52/2015 Sb. Horní hranice odměn se zvyšuje o cca 3,5%. O výši odměn neuvolněných zastupitelů a členů výborů rozhoduje zastupitelstvo. Změnu je vhodné provést k počátku měsíce

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním  14
Návrh usnesení č. 92/2015: ZO schvaluje ponechání odměn neuvolněným členům zastupitelstva, členům rady a členům výborů a předsedům osadních výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva, ponechává měsíční odměnu ve stávající výši.

Hlasování o usnesení č. 92/2015: pro 13, proti 1, zdržel se hlasování 0  – bylo schváleno.

 

14. Informace z rady obce

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 21. 5. 2015

Předkladatel:   Ing. Michal Derner

 

zasedání RO  dne 5.5.2015

 • RO schválila vítěze výběrového řízení na PD k provedení stavby na ČOV Všestary 1700 EO

 

zasedání RO  dne 12.5.2015

 • RO přijala usnesením č. R29/2015  rozpočtové opatření č.4/2015

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním  14
Návrh usnesení č. 93/2015: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4.

Hlasování o usnesení č.  93/2015: pro 14, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.

 

 • pro třídění BRKO (biologicky rozložitelný komunální odpad) dle vyhlášky 321/2014 Sb. doporučila RO zavést pro občany, kteří nekompostují, pytlový sběr. Pytle na trávu (cca 120l) budou k dispozici na obecním úřadu v ceně 10 Kč/ks, svoz během sezóny každý pátek.  

 

Další projednávané body jsou na programu zasedání ZO.

zasedání RO  dne 21.5.2015

 • RO schválila pronájem kopírovacího stroje KONICA MINOLTA C224e a servisní smlouvu se společností RANA Hradec Králové
 • RO schválila uzavření smlouvy o výpůjčce majetku na kopírovací stroj KONICA MINOLTA C200 (inv. č. 1410) příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola, Všestary,
 • RO schválila přijetí daru 6 ks  knižních regálů „Andre“ v celkové hodnotě 10 500,- Kč vč. DPH pro knihovnu ve Všestarech od společnosti Exiteria s.r.o., Praha

 

15. Žádosti o příspěvky

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 21. 5. 2015

Předkladatel:   Ing. Vladimír Fof

 

a) Dotace z programu Všestarské neziskovky

 • SDH Všestary žádá o celkovou částku 5.778,- Kč, jako příspěvek na pálení čarodějnic (odměny, lampióny a svíčky) 3.179,- Kč a příspěvek na dětský karneval (odměny soutěžícím) 2.599,- Kč,
 • TJ Sokol Všestary žádá o celkovou částku 6.743,- Kč, jako příspěvek na nákup cen na volejbalový turnaj 5.572,- Kč, který se konal 9.5.2015 a příspěvek na nákup sportovních potřeb (nudle na aquaerobic) 1.171,- Kč.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14

Návrh usnesení č. 94/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje následující příspěvky z programu všestarské neziskovky:

 • SDH Všestary celkovou částku 5.778,- Kč, jako příspěvek na pálení čarodějnic (odměny, lampióny a svíčky) 3.179,- Kč a příspěvek na dětský karneval (odměny soutěžícím) 2.599,- Kč,
 • TJ Sokol Všestary celkovou částku 6.743,- Kč, jako příspěvek na nákup cen na volejbalový turnaj 5.572,- Kč, který se konal 9.5.2015 a příspěvek na nákup sportovních potřeb (nudle na aquaerobic) 1.171,- Kč.

Hlasování o usnesení č.  94/2015: pro 14, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.

 

 

b1) Žádost o doplnění zásahových obleků pro JSDHO Chlum 

Velitel SDH Chlum Michal Hendrych žádá o dovybavení výjezdové jednotky SDH Chlum ochrannými pracovními zásahovými komplety Fireman+. Jedná se o 6 kompletů v ceně 13.000,- Kč za komplet. V současné době mají 9 kompletů, dva jsou stáří 3roky a sedm ve stáří 7let. Výjezdová jednotka má 18. členů.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14

Návrh usnesení č. 95/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje nákup 6 pracovních zásahových kompletů Fireman+ pro výjezdovou jednotku SDH Chlum.

Hlasování o usnesení č.  95/2015: pro 13, proti 1, zdržel se 0 – bylo schváleno.
 

b2) Žádost o nové zásahové přilby pro JSDHO Bříza 

JSDHO Bříza žádá o dovybavení jednotky 8ks přileb Gallet F1 XF se štítkem a zátylníkem v částce 10.780,- Kč za kus. Ceníková cena je nyní 11.991,- Kč

 

Zástupce velitele - Snažili se získat prostředky z dotací, z nadačního fondu ČEZ, prošli až ke správní radě, která to však zamítla. Stávající helmy, které mají jsou již ve stavu nevyhovujícím a jsou nepoužitelné.

 

JUDr. Zlatohlávková – Má za to, že by se to mělo nějak synchronizovat, aby v jednu chvíli se nevyzbrojovaly všechny jednotky najednou. Pamatuje si, že přilby nejsou povinnou výbavou, kterou je obec povinna zajistit. Když to obec zřídí a co je povinností, tak to musí zajistit. Hasiči se musí mezi sebou domluvit, co kdo bude chtít.

 

J. Václavík – byl by i pro dát to příští rok do rozpočtu, ale musíme počítat s tím, že cena poroste. Toto je cena, kterou kluci zajistili výhodněji. Má signály, že ceny porostou nahoru. Nemáme ale problém s tím nechat to do rozpočtu.

Ing. Černý – Myslí si, že cena zatím neporoste, protože jim hodně klesly prodeje. Navrhoval by alespoň 2 kusy koupit.

R. Dvořák – Dva kusy nic neřeší, jsou potřeba minimálně čtyři.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14

Návrh usnesení č. 96/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje nákup 4 ks přileb Gallet F1 XF pro JSDHO Bříza.

Hlasování o usnesení č.  96/2015: pro 14, proti 0, zdržel se 0  – bylo schváleno.
 

 

c) Žádost o příspěvek na X. pochod historických jednotek bojištěm 1866 – 3.7.2015

Na minulém zasedání ZO byly vzneseny dotazy a, bylo požadováno doplnění žádosti. Doplnění (vysvětlení) a

program pochodu je v přílohách.

 

JUDr. Zlatohlávková – Ráda by se zeptala, jestli jim budeme jako vždy zařizovat dopravní značení, toalety atd., protože to také nějaké peníze stojí a bere to tak, že to mají vyčerpané někde jinde.

Ing. Šandera – Trochu se to v něm pere. Rozumí tomu, že je potřeba na tyto věci vzpomínat, minimálně z toho důvodu, aby se to již neopakovalo, ale s velkou slávou se na to vzpomíná každý rok a obce, když pořádají nějakou akci, tak se čeká většinou na nějaké kulaté výročí. Máme tady všestarské neziskovky a tam jsme již nepřidali hodně dlouho, tak mu to připadá trochu nesouměrné. Na jednu stranu zde škrtíme místní zájmové spolky a v jisté podobě tu každý rok dotujeme další zájmový spolek, který do jisté míry plní poslání, vzpomínku, ale je to každý rok.

JUDr. Zlatohlávková - bylo to sdružení, které mělo opečovávat válečné hroby. Proto se také přispívalo na opravy pomníčků. Komitét 1866 zajišťoval pietní akt a garda zajišťovala bitvu.

Ing. šandera – souhlasí s podporou, jaká byla doposud /odvoz odpadků, toalety/ atd.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14

Návrh usnesení č. 97/2015: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 10.000,- Kč na uspořádání X. pochodu historických jednotek bojištěm 1866, který se bude konat 3.7.2015.

Hlasování o usnesení č. 97/2015: pro 0, proti 12, zdržel se 2, nebylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14

Návrh usnesení č. 98/2015: Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím dotace X. pochodu historických jednotek bojištěm 1866 ve formě zajištění sociálního zázemí, dopravního značení v ceně cca 35.000,- Kč.

Hlasování o usnesení č.  98/2015: pro 14, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.
 

16. Různé

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 21. 5. 2015

Předkladatel:   Ing. Michal Derner

 

Mikroregion OPZ 1866

Valná hromada mikroregionu v pátek 12.6.2015 od 17:00 v Hořiněvsi

Převod majetku z MAS Hradecký venkov – 2x mobilní WC

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14

Návrh usnesení č. 99/2015: Zastupitelstvo obce deleguje 5 členů pro valnou hromadu Mikroregionu obcí památkové zóny 1866 konanou dne 12.6.2015: Ing. Radek Jásenský, Josef Macháček, Stanislav Novák, Ing. Vladimír Fof a Ing. Michal Derner.

Hlasování o usnesení č.  99/2015: pro 13, proti 0, zdržel se 1  – bylo schváleno.

 

17. Úhrada faktur

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 21. 5. 2015

Předkladatel:  Ing. Vladimír Fof

 

Obsah: Od minulého zasedání ZO byly vystaveny následující faktury a doklady.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 100/2015: ZO bere na vědomí úhradu faktur:

 • Ing. Martin Šolc, IČ: 87259451, Kociánova 1689, 508 00 Hořice – program MISYS-OBEC upgrade, rozšíření na síťovou verzi, částka: 27.104,- Kč,

 • Jaromír Dobeš, IČ: 65721454, Všestary 16, 503 12 Všestary – oprava oplechování na čp.2 Rozběřice poničeného větrem, částka: 5.856,40 Kč,

 • SPORTSERVIS Ponocný Martin, IČ: 76033236, Bašnice 6, 508 01 Hořice – oprava hasičské stříkačky SDH Všestary, částka: 7.432,- Kč,

 • Jaroslav Sakař – Astraprint, IČ: 11582146, Pražská 88, 500 04 Hradec Králové – tisk obecního zpravodaje, částka: 12.708,- Kč,

 • Josef Kremz-Opr.silničních vozidel, IČ: 42251265, Librantice 98, 503 46 Třebechovice p.O. – oprava dobíjení LIAZ 2H5 9054 (SDH Chlum), částka: 603,- Kč,

 • Prima spol. s r.o., IČ: 00486361, Bratří Štefanů 973, 500 03 Hradec Králové 3 – pronájem plošiny na pořezání lípy ve Všestarech, částka: 5.748,- Kč,

 • Ladislav Srdínko - Montáž a oprava el. zařízení, IČ: 43477194, Rozběřice 74, 503 12 Všestary – elektro rozvody a opravy (budova OÚ, SDH Bříza, SDH Všestary, Všestary čp 53), částka: 16.294,- Kč,

 • Ladislav Srdínko - Montáž a oprava el. zařízení, IČ: 43477194, Rozběřice 74, 503 12 Všestary – opravy VO (Rosnice, Chlum, Lípa, Všestary), částka: 8.954,- Kč,

 • INKA – dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IČ: 27478866, Obránců míru 258, 503 02 Předměřice nad Labem – 3ks zrcadel na Chlum, vodorovné značení u OÚ Všestary, částka: 27.808,- Kč,

 • Soňa Štěpánková – obchodní zástupce, IČ: 68233205, Havlíčkova 84, 530 02 Pardubice – zelené odpadové pytle na BRKO – tráva, částka: 27.600,- Kč,

 • Energy Benefit Centre a.s., IČ: 29029210, Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 – závěrečné vyhodnocení akce „Snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny ZŠ Všestary“, částka: 36.300,- Kč.

Hlasování o usnesení č.  100/2015: pro 14, proti 0, zdržel se  0  – bylo schváleno.

 

 

18. Závěr

jednání ukončeno v 22:35 hodin.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2019