Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne: 21.03.2013

 

Místo konání: Hostinec U Kudrnů, místní část Bříza, obec Všestary
Přítomni: Ing. Michal Derner, Jaroslav Došel
(přítomen od 19:07), Vladimír Došel (přítomen od 19:07), Ing. Vladimír Fof, Martin Hájek, Josef Macháček (přítomen od 19:07), MVDr. Michal Novák (přítomen od 19:10), Josef Pešek, Ing. Milan Svoboda, Ing. Pavel Šandera, Josef Václavík, Přemysl Vecek, JUDr. Zuzana Zlatohlávková.

Omluveni: Marika Čapková Dohnalová, Ing. Radek Jásenský.

Za OV Lípa: Josef Štefanka, Jaroslav Matějka.

Zahájeno:  19:00 hod.

 

Návrh programu

1.     Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

2.     Kontrola usnesení

3.     Připomínky občanů

4.     Zpráva z rady obce

5.     Zpráva ze správní rady mikroregionu

6.     Návrhy ZŠ a MŠ Všestary

7.     Nájemní smlouva na pronájem místností v budově ZŠ

8.     Hřbitovní zeď Chlum

9.     Valná hromada VAK

10.             Dálnice D11 – křižovatka u Břízy

11.             Schválení faktur

12.             Informace

13.             Závěr

 

 

Předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo svoláno a uveřejněno v souladu se zákonem a jednacím řádem, přítomno je 9 zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné, bude následovat schválení programu, určení zapisovatele a volba návrhové komise. Rozprava bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť. Zápis z předchozího jednání byl vyhotoven, ověřen a je předložen k nahlédnutí.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9

Návrh usnesení č. 29/2013: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 21.03.2013

Hlasování o usnesení č. 29/2013: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

V 19:07 se dostavil pan Jaroslav Došel, pan Vladimír Došel a pan Josef Macháček

V 19:10 se dostavil pan MVDr. Michal Novák

 

1. Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

 • Jako zapisovatelka určena slečna Andrea Netušilová

 

 • Do návrhové komise byli navrženi: Ing. Šandera, Ing. Derner

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 30/2013: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 21.03.2013 návrhovou komisi ve složení Ing. Šandera, Ing. Derner.

Hlasování o usnesení č. 30/2013: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 3bylo schváleno.

 • Na ověřovatele zápisu byli navrženi: pan Jaroslav Došel, pan Hájek

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 31/2013: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 21.03.2013  jako ověřovatele zápisu  pan Jaroslav Došel a pan Martin Hájek.

Hlasování o usnesení č.  31/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

 

 

2. Kontrola usnesení

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 21.03.2013

 

Prosím předsedu kontrolního výboru o kontrolu usnesení, mohu-li prosit, vybrat pouze nedoplněná. Děkuji.

 

p. Macháček: Ke kontrole usnesení nemá víceméně co říci, vzhledem k tomu, že neobdržel podklady. Kontrolní výbor se sešel před cca 14 dny, víceméně byl projednán způsob, jakým probíhá kontrola usnesení. Na zasedání kontrolního výboru byl konstatován stav prostranství před obecním úřadem, chybí tam stojan na kola a zábradlí by se také mělo dodělat. Pokud se týká kontroly usnesení, doufá, že na příště se podaří dát kontrolu dohromady.

JUDr. Zlatohlávková: Omlouvá se, zda-li to pan Macháček neobdržel, připravovala to hned poté, co jí podklady byly doručeny. Domnívá se, že to mělo být mezi podklady pro zasedání, nerozesílala to, a připouští, že to nezkontrolovala.

Ing. Fof: S podklady to nerozesílal.

 

 

3. Připomínky občanů

Nikdo s připomínkou nevystoupil.

 

 

4. Zpráva z rady obce

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 21.03.2013

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: Rada obce na svém jednání dne 28.2.2013 odsouhlasila podání žádosti na opravu střechy, zateplení a výměnu oken budovy tělocvičny u základní školy, na dalším jednání 12.3.2013 schválila mandátní smlouvu pro zpracovatele žádosti firmu Energy Benefit Centre, a.s., IČ:290 29 210 na částku 84.700,- Kč.

 

Rada obce na svém jednání 12.3.2013 projednala body, o nichž následně rozhodla předložit je k jednání zastupitelstvu, některé body, jako návrhy tří smluv o zřízení věcného břemene (např. pro VČP za 18,- Kč) rozhodla projednat na příštím jednání, a to po vyjasnění smluv. 

Rada obce přijala rozpočtové opatření na příspěvek Komitétu 1866 ve výši 27.000,- Kč v souladu s usnesením zastupitelstva č. 13/2013 (oprava pomníků a 2 litinové kříže).

 

Rozpočtové opatření - březen 2013

 

§

položka

text

částka

PŘÍJMY

3632 

2139

Pohřebnictví – Pronájem hrobového místa

27 000

 

 

 

 

27 000

VÝDAJE

3639

5329

Příspěvek – Komitét 1866

27 000

 

 

 

 

27 000

 

Návrh usnesení rady obce č. 16/2013:

Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č.2 - navýšení na straně příjmů o 27.000,- Kč, navýšení na straně výdajů o 27.000,- Kč.

Hlasování o usnesení rady č. 16/2013

Pro: 4, proti: 0, zdržel se hlasování: 0. Usnesení rady bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 32/2013: ZO bere na vědomí zprávu z rady obce konané dne 12.03.2013 a 28.2.2013 včetně přijatého rozpočtového opatření.

Hlasování o usnesení č. 32/2013: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0  – bylo schváleno.

 

 

5. Zpráva ze správní rady mikroregionu

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 21.03.2013

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: Dne 4.3.2013 se ve Všestarech sešla správní rada mikroregionu, jednání správní rady je zachyceno v zápise, který bude po obdržení v kompletní podobě předán zastupitelům. Pro úplnost konstatováno, že i svazek obcí otevřel u České národní banky, a.s. běžný účet, předsedkyně svazku i místopředsedkyně mají k účtu podpisové vzory.

 

Bod konstatuje svolání valné hromady na 17.5.2013 do Vrchovnice v 17.00 hod., v souladu se stanovami naše obec deleguje na jednání 5 zástupců.

 

JUDr. Zlatohlávková: probírala se druhá zlínská výzva, která má podpořit postavení premiéra v tom, aby se mu lépe vyjednávalo u Evropské unie, na půdě Evropské komise. Dále zazněl návrh Svazu měst a obcí, přesné znění návrhu si nechala vyžádat, dnes jí bylo doručeno a přislíbila zastupitelům rozeslání návrhu.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 33/2013: Zastupitelstvo obce deleguje na valnou hromadu mikroregionu Svazku obcí památkové zóny 1866 zastupitele Ing. Svobodu, Ing. Fofa, MVDr. Nováka, JUDr. Zlatohlávkovou, pana Hájka.    

Hlasování o usnesení č. 33/2013: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

6. Návrhy ZŠ a MŠ Všestary

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 21.03.2013

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

Obsah:

a) Základní škola a mateřská škola, Všestary předložila návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2012 do fondů tak, že navrhuje částku 50.000,- Kč převést do fondu odměn a částku 67.856,11 Kč do rezervního fondu. Organizace v roce 2012 vytvořila hospodářský výsledek ve výši 117.856,11 Kč.

 

Za rok 2011 bylo do fondu odměn převáděno 100.000,- Kč a do rezervního fondu 112.446,83 Kč (usnesení č. 76/2012 z 28.6.2012).

 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 34/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh Základní školy a mateřské školy, Všestary na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2012 do fondu tak, že navrhuje částku 50.000,- Kč převést do fondu odměn a částku 67.856,11 Kč do rezervního fondu.

Hlasování o usnesení č. 34/2013: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

b) Základní škola a mateřská škola, Všestary dále předložila žádost na čerpání finančních prostředků z investičního fondu ve výši do 130.000,- Kč na nákup elektrického kotle o objemu 150litrů do školní kuchyně. Stávající zařízení nelze opravit. Rada obce s tím souhlasila.

 

c) Pan ředitel seznámil radu obce s řešením počtu dětí ve školkách. Rada obce vzala informaci školy na vědomí, odsouhlasila výjimku v počtu dětí ve třídě z 24 na 28 a s touto přijatou výjimkou byly zveřejněny počty přijatých dětí do obou školek, nyní jsou informováni zastupitelé.

Mateřská škola Chlum přijímá po navýšení 10 dětí (8 ze Všestar + 1 z Čištěvse + 1 z Máslojed)

Mateřská škola Všestary přijímá po navýšení 16 dětí (všechny ze Všestar)

Poznámka: ze Všestar – myšleno z obce Všestary – tedy ze všech 6 místních částí

 

Stav bude takový:

Chlum celkem 55 dětí (1 volné místo rezerva)           1. třída Chlum – 27 dětí

                                                                                  2. třída Chlum – 28 dětí

Všestary celkem 54 dětí (2 volná místa rezerva)        1. třída Všestary – 27 dětí

                                                                                  2 třída Všestary – 27 dětí

Celkem 109 dětí umístěných ve školce + 3 volná místa pro případně přistěhované předškoláky, tímto způsobem jsou přijaty děti, které dovrší do konce roku 2013 tří let, dalšímu dítěti budou tři roky koncem února 2014, to již přijato není stejně jako děti mladší, v příštím roce by mělo nastoupit do 1. třídy 20 dětí z každé MŠ.

 

Ing. Fof: Podle demografické křivky a podle toho, co bylo zjištěno, kolik se narodilo dětí v následujících letech, by mělo v následujících letech dojít k úbytku dětí nastupujících do mateřské školy.

JUDr. Zlatohlávková: Dotázala se zastupitelů, co má odpovědět na petici rodičům.

Ing. Derner: Zdá se mu, že matky by měly být uspokojeny a mělo by jim zřejmě být poděkováno, že nás vyburcovaly. Odpověď by měla být taková, že by mělo být poděkováno škole, že přišla s návrhem na výjimku a věc byla vyřešena.

Ing. Šandera: V únoru bychom mohli být chytřejší, jestli se někdo přistěhuje s dítětem, které by mělo nárok na školku či nikoli.

Když jsme to ve škole procházeli, tak jsme se tam dohodli na nějakých úpravách, na základě kterých by zřejmě bylo možné navýšit kapacity žáků, do dnešního dne nedostal informaci o tom, že by to z nějakého důvodu nešlo. 

 

 

7. Nájemní smlouva na pronájem místností v budově ZŠ

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 21.03.2013

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

Obsah:  Do záměru se přihlásil pouze stávající nájemce – V. Došel, který tam provozuje posilovnu a nabízí měsíční nájemné ve výši 1.000,-Kč + energie. I vzhledem k tomu, že zařízení tohoto typu v okolí není, bych navrhoval nájemní smlouvu podepsat.

 

p. V. Došel: Ohlásil střet zájmů a o tomto bodu nehlasoval, ani se neúčastnil diskuze.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12

Návrh usnesení č. 35/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory v objektu tělocvičny základní školy, které dosud byly užívány jako posilovny uchazeči V. Došelovi za měsíční nájemné 1.000,- Kč + úhrada energií.  

Hlasování o usnesení č. 35/2013: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

8. Hřbitovní zeď Chlum

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 21.03.2013

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

Obsah: Oprava je nezbytně nutná. Část zdi spadla a ze tří stran se jedná o havarijní stav. Přední strana byla opravena v roce 2009 za cca 330 tisíc Kč. Přední strana je moc hezky opravená, ale je potřeba pokračovat dále. Paní starostka jednala se starosty okolních obcí (Čistěves, Střezetice) o případné finanční podpoře. 

 

Ing. Fof: Od obou starostů byla finanční podpora přislíbena. O tomto tématu se mluvilo také na Radě obce, která souhlasila s opravou hřbitovní zdi.

JUDr. Zlatohlávková: Na Radě obce se to probíralo z různých zorných úhlů pohledu. Investiční výbor ve své zprávě, která byla posledně k dispozici, zaujal stanovisko. Rada se s tím neztotožňovala a přála by si, aby se pokračovalo tak, jak se začalo v přední části. Práce to bude komplikovaná, jelikož na zdi jsou přilepeny náhrobky a aby se firma, která bude práci zhotovovat, nedostala do nějaké náhrady škody. Stanovisko rady bylo takové, pokusit se rozebrat, znovu udělat základ a přezdít.

Ing. Šandera: Byl jedním z těch, kteří to tam obcházeli, samozřejmě se neobcházel pouze hřbitov na Chlumu, nýbrž také ve Všestarech. Část sloupu ve Všestarech je v podstatně horším havarijním stavu než levá strana hřbitova na Chlumu. Dal na zvážení, jelikož neví, na co jsou peníze a na co ne, jestli levá strana zdi na Chlumu by ještě pár let s opravou nepočkala. Stálo by za to, poradit se s nějakým statikem, než rozebírat a oddělávat pomníkové desky, může tam být zeď vychýlená, to nikdo neví, jestli by nestálo za zvážení, aby se vymyslelo něco, aby se ta zeď stabilizovala a aby se nevykláněla dále.

p. Hájek: Myslel si, že kdyby se zeď rozebrala a vybudovala od základu znovu, že by to zase vydrženo cca 80 let, jako vydržela zeď stávající. Myslí si, že takové opravy, že se to vyspáruje a stabilizuje, tak momentálně ušetříme, ale za 10 nebo 20 let bude někdo další postaven před obdobný problém. Přikláněl by se, když opravit, tak z gruntu, třeba po částech, udělat to na etapy, např. zadní stranu a pravou stranu, levá strana dejme tomu nějaký čas ještě vydrží, mohlo by se to vzít až s opravou sociálních zařízení apod. Přikláněl by se ke generální rekonstrukci.

Ing. Šandera: Uvedl, že neobcházeli pouze hřbitovy, ale říkal to s ohledem na to, že se procházeli nemovitosti, které jsou zapotřebí také opravit, především střechy. Bude především zapotřebí zvážit, co udělat dříve a co potom.

JUDr. Zlatohlávková: Bude se zateplovat školka na Chlumu, bude připravena soutěžní projektová dokumentace, aby se to mohlo přes léto zrealizovat. Uvažovalo se o podřezání prvního stupně základní školy. Obec by se měla systematicky zaměřit na opravy střech na svých nemovitostech. Je potřeba  opravit střechu na domě ve Bříze, dále je potřeba opravit střecha na tělocvičně, na hasičárně na Lípě. Ta by možná přicházela v úvahu také na dotační titul. Ve chvíli, kdy rada obce sestavovala program, nic takového ještě nevěděla. Programovací období končí a myslí si, že co neudělá letos, to se nemusí podařit po mnoho dalších let.

Ing. Šandera: Kolem zdi u hřbitova na Chlumu je cca 40 – 50 cm naorané hlíny. Nejprve bude zapotřebí hlínu odhrnout a teprve poté by zřejmě statik dokázal říci, v jakém stavu ta zeď je.

p. Štefanka: Jak se procházeli nemovitosti, tak první stupeň ZŠ je v hrozném stavu.

Ing. Derner: 330.000,- Kč stále čelní stěna, mohlo by být vodítko a mohlo by se to dělat po částech. Jestliže je to tam takové, že hrozí spadnutí, bylo by dobré se do toho postupně pustit, ale určitě by bylo vhodní kontaktovat statika, který udělá nějakou sondu.

JUDr. Zlatohlávková: Občané na Chlumu toto berou jako velmi citlivé téma. Nelíbí se jim, že je tam stržena část zadní zdi.

 

Všichni se shodli na tom, že se to znovu promyslí. Ing. Fof sežene statika, aby bylo více podkladů a informací.

 

Ing. Derner: Hrozí nám také, že spadne i kus zdi ve Všestarech.

JUDr. Zlatohlávková: Nyní se musí stanovit pravidla důležitosti. Je ráda, že investiční výbor obešel všechny nemovitosti a začal se tím zabývat.

 

 

9. Valná hromada VAK

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 21.03.2013

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. IČ: 481 72 898, kde obec vlastní 3097 akcií, oznamuje akcionářům, že dne 11.6.2013 se v Eliščině sále Kongresového centra Aldis, a.s., Eliščino nábřeží 375, Hradec Králové se koná řádná valná hromada. Zástupce obce je povinen se prokázat, kromě průkazu totožnosti rovněž  usnesením zastupitelstva, jímž je delegován obec zastupovat na valné hromadě.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 36/2013: Zastupitelstvo obce deleguje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění Ing. Vladimíra Fofa, místostarostu obce k zastupování na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. IČ: 481 72 898, která se koná dne 11.6.2013.

Hlasování o usnesení č. 36/2013: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

10. Dálnice D11 – Křižovatka u Břízy

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 21.0.2013

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Starostka prosí občany Břízy a zejména zastupitele z této místní části, aby se zúčastnili jednání zastupitelstva a seznámili se prostřednictvím vývěsky a stránek obce s návrhy na změnu územního rozhodnutí dálnice D11 i silnice R35.

 

1. Dne 13.2.2013 zástupce investora (Ředitelství silni a dálnic) – projektant (Valbek s.r.o.) předložil obci plánovaný návrh na změnu územního rozhodnutí dálnice D11 - křižovatky u Břízy, plánované snížení násypu, na kterém má být silniční těleso umístěno a chce znát názor obce na přístup k pozemkům, když v úvahu přichází podjezd, či několikakilometrová obslužná komunikace z jedné a druhé strany budoucí dálnice a vyvolaná změna projektu rychlostní komunikace R35, kdy občané Břízy jsou na jedné straně znevýhodněni stavbou nové, dosud neplánované cesty, ale na druhé straně na Jičín by nemuseli jezdit přes Všestary a do Hradce Králové přes Svobodné Dvory. Zastupitelé (zejména ze Břízy) jsou naléhavě žádáni o stanoviska. Konečné rozhodnutí obce v obou věcech přislíbeno do 22.3.2013, když pro územní rozhodnutí bude v projektové dokumentaci pro podjezd i přístupové komunikace, realizováno obojí však nebude. Zároveň je NUTNÉ stanovit podmínky oprav cest dotčených stavbou podmínkami v následném stavebním řízení!!!   

a) účelovými komunikacemi podle dálnice – přejezd u Svobodných Dvorů

b) podjezdem v místě stávající komunikace

 

Ing. Fof: Přednesl občanům a zastupitelům návrh projektů, které byly doručeny na obecní úřad.

JUDr. Zlatohlávková: Nyní existuje územní rozhodnutí, které je platné. ŘSD, které je investorem té stavby, pověřilo firmu VALBEK s.r.o. jako projektanta, aby udělala změnu v projektu a změnu územního rozhodnutí.

p. Dufek: Z toho, co zde vidíme, nevíme téměř nic. Přes Chaloupky a Svobodné Dvory jezdit do Hradce je naprostá utopie, ta silnice je už dnes v havarijním stavu, u pošty je to neustále zasekané. Obyvatelé Opatovic a Čeperky mají na starou Hradubickou cestu tři sjezdy, tak proč by tady nebylo možné udělat napojení na Jičín a na Hradec.

JUDr. Zlatohlávková: Pouze informuje o tom, jaké informace získala obec. O změnu územního rozhodnutí firma VALBEK s.r.o. již požádala, v tuto chvíli ve všech třech variantách, a obec má říci, co dál. Pokud občané chtějí, aby tu byl někdo, kdo se na projektu podílel, tak to musí říci, aby někoho zajistili.

p. Macháček: Rekapituluje všechny tři varianty. Jestli může mluvit za Břízu, tak pro něj je neschůdnější řešení varianta C.

Ing. Derner: Varianta C by byla zřejmě neschůdnější, pokud bude zachována dostupnost od Břízy na Světí, zřejmě nějakým mimoúrovňovým křížením. Neumí si pouze představit, jakým způsobem se budou dostávat cyklisti do Hradce.

p. Dufek: Podle jeho názoru se jedná pouze o domněnky a předpokládali, že tu bude nějaký projektant, se kterým se toto bude moci řešit.

JUDr. Zlatohlávková: Není problém zítra vyvěsit nové jednání zastupitelstva a pozvat projektanta a sejít se pouze nad tímto bodem.

Ing. Derner: Pokud je zahájené územní řízení, tak předpokládá, že obec je účastníkem územního řízení. Přinejmenším je obec sousedem stavby. Jestliže jsme účastníkem, bylo by možné podat také odvolání.

JUDr. Zlatohlávková: Nyní je stavební zákon ze 2/3 nový. Navrhuje vznášet připomínky okamžitě.

Ing. Šandera: Myslí, že je to ze strany obce vstřícné jednání. Nyní jsme ve stavu zahájení změny územního řízení. Je to stav, kdy stavební úřad rozesílá návrhy dotčeným orgánům a účastníkům řízení a ti mají právo se k tomu vyjádřit.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 37/2013: Ve věci navrhovaného mimoúrovňového křížení R 35 a D11 zastupitelstvo obce odsouhlasuje, z předložených variant zvolit variantu C s tím, že musí být zachována přímá průjezdnost mezi obcemi Bříza a Světí.

Hlasování o usnesení č. 37/2013: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

JUDr. Zlatohlávková: Dálnice D11 původně měla vést na násypu poměrně vysokém a na druhou stranu za dálnicí od Roušalů dolů měl být podjezd. Nyní je navrhovaná buď rovnoběžná obslužná komunikace do Svobodných Dvorů, ve Svobodných Dvorech by se přejela dálnice, z druhé strany opět souběžná obslužná komunikace. Nebo dopadne druhá varianta, a to podjezd pod sníženým násypem, museli by jít do hloubky, ale prý je tam vysoko hranice spodní vody a bylo by to neustále zaplavané.

p. Macháček: Tuto variantu by úplně přeskočil a počkal, pokud se dostaví projektant, aby to všechno vysvětlil.

 

 

11. Schválení faktur

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 21.03.2013

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

Obsah: Na základě smluv o dílo byly vystaveny tyto faktury:

 • Energy Benefit Centre a.s., IČ: 29029210, Thákurova 631/4, 160 00 Praha 6 -  zpracování energetického auditu „Snížení energetické náročnosti budovy Obecního úřadu Všestary“, částka 12.100,- Kč,
 • František Otčenáš, IČ: 12974579, Bříza čp. 30, 503 12 Všestary -  malířské práce – OÚ Všestary schodiště+suterén+chodba, částka 11.380,- Kč,
 • Radek Pražák - KLEMPÍŘSTVÍ, IČ: 74886282, Střezetice 50, 503 12 Všestary -  oprava oplechování Hasičské zbrojnice Chlum, částka 22. 022,- Kč,
 • Ladislav Srdínko - Montáž a oprava el. zařízení, IČ: 43477194, Rozběřice 74, 503 12 Všestary – oprava poškozeného stožáru veřejného osvětlení v obci Chlum, částka 10.959,- Kč,
 • Ladislav Srdínko - Montáž a oprava el. zařízení, IČ: 43477194, Rozběřice 74, 503 12 Všestary – rozdělení el. měření pro zasedací místnost a pro hasiče, částka 13.978,- Kč,
 • Ladislav Srdínko - Montáž a oprava el. zařízení, IČ: 43477194, Rozběřice 74, 503 12 Všestary – úprava hlavního rozvaděče v budově OÚ, částka 12.186,- Kč.

 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 38/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktur:

 • Energy Benefit Centre a.s., IČ: 29029210, Thákurova 631/4, 160 00 Praha 6 -  zpracování energetického auditu „Snížení energetické náročnosti budovy Obecního úřadu Všestary“, částka 12.100,- Kč,
 • František Otčenáš, IČ: 12974579, Bříza čp. 30, 503 12 Všestary -  malířské práce – OÚ Všestary schodiště+suterén+chodba, částka 11.380,- Kč,
 • Radek Pražák - KLEMPÍŘSTVÍ, IČ: 74886282, Střezetice 50, 503 12 Všestary -  oprava oplechování Hasičské zbrojnice Chlum, částka 22. 022,- Kč,
 • Ladislav Srdínko - Montáž a oprava el. zařízení, IČ: 43477194, Rozběřice 74, 503 12 Všestary – oprava poškozeného stožáru veřejného osvětlení v obci Chlum, částka 10.959,- Kč,
 • Ladislav Srdínko - Montáž a oprava el. zařízení, IČ: 43477194, Rozběřice 74, 503 12 Všestary – rozdělení el. měření pro zasedací místnost a pro hasiče, částka 13.978,- Kč,
 • Ladislav Srdínko - Montáž a oprava el. zařízení, IČ: 43477194, Rozběřice 74, 503 12 Všestary – úprava hlavního rozvaděče v budově OÚ, částka 12.186,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 38/2013: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

12. Informace

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 21.0.2013

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah:

Obci se podařilo vydražit kroniku Rosnic z roku 1923 za cca 2.880,- Kč. Je domluveno s archivem v Třesovicích, že to obci digitalizují a kniha by se uložila v archivu, ale Rosnice mají zase kousek na dosah něco ze své historie.

 

 

I. Dne 6.3.2013 byly podány žádosti o dotace na zateplení a výměnu oken:

Budova Obecního úřadu ve Všestarech – celková cena cca 2,352.000,- Kč ( dotace 1,690.000,- Kč, prostředky obce 662.000,- Kč).

Budova tělocvičny u budovy 2. stupně základní školy – celková cena 5,292.000,- Kč (dotace 4,330.000,- Kč, prostředky obce 961.000,- Kč).

Oba projekty úspěšně prošly první kontrolou a jsou již předloženy Státnímu fondu životního prostředí v Praze. Součástí žádosti bylo prohlášení, že obec má dostatek prostředků na realizaci v roce 2013. Zároveň obec podala na katastrálním úřadě žádost na změnu způsobu využití obecního úřadu z dosavadního bydlení na občanskou vybavenost s bytem, tj. uvádí v soulad stav právní se stavem skutečným.    

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 39/2013: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozhodnutí rady obce a schvaluje podání žádostí „Snížení energetické náročnosti budovy obecního úřadu ve Všestarech“ a „Snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny ZŠ Všestary“ v XIV. výzvě OPŽP.

Hlasování o usnesení č. 39/2013: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

II. Dne 15.3.2013 vedení obce zjistilo, že je možné podat další žádost na zateplení, zastupitelé ze Břízy byli požádáni o předání projektu na zateplení budovy hasičské zbrojnice ve Bříze, v případě, že nejpozději do 17.3.2013 projekt předají, je vedení obce schopno zařídit zpracování energetického auditu, zpracování žádosti o dotaci, zajistit další dokumenty.  O této zrychlené výzvě byli zároveň informováni všichni zastupitelé.

 

JUDr. Zlatohlávková: Poprosila Ing. Nováka, který projektoval hasičskou zbrojnici  ve Bříze, jestli by nám nepřipravil zateplení a pan Ing. Hrouda připravoval pasport na hasičskou zbrojnici na Lípě, proto ho poprosila, aby připravil zateplení na hasičské zbrojnice na Lípě také. Energetické audity budou zadány firmě Energy Benefit Centre, a.s., každý za 5.000,- Kč.

 

III. Je vypsána výzva na výměnu zdroje, o tuto výzvu se obec chtěla ucházet pro budovu Obecního úřadu ve Všestarech, je také předmětem uzavřené smlouvy se společností Energy Benefit Centre s.r.o. (smlouva byla uzavřena na předpokládanou kombinovanou výzvu, taková však vyhlášena nebyla, a proto rada obce rozhodla podat žádost na zateplení – viz bod I., lze tedy říci, že výzva byla rozdělena a je tím umožněno čerpání finančních prostředků většímu množství subjektů, když cílem je v plánovacím období 2007 – 2013 vyčerpat prostředky evropských fondů.)

 

IV. Výbor přes spolky a  neziskové organizace:

p. Macháček: Shrnul předložené tabulky, kde se řešilo duplicitní členství v organizacích. Byly předloženy seznamy nahlášených členů. Byli vyškrtáni členové, kteří nemají bydliště v místních částech.

Ve sloupečku na organizaci nám vychází součet členství a duplicitního členství a přípěvek celkem na konci, ten vznikl tak, že jsme k tomuto příspěvku na organizaci přičetli zbytek z alokované částky, která byla rozdělena na dvanáct dílů.

Vycházeli jsme z toho, jak byly podány žádosti, víceméně z toho, jak to bylo doposud. Byly předloženy seznamy, kde jsou nahlášeni členové, snažili se stanovit, kdo vlastně je členem organizace.

Ing. Šandera: Komplikovalo nám to, že seznamy neměly náležitosti, jaké měly mít. Shodli se na tom, že zastupitelstvu doporučí, aby pro příště to bylo hotové tak, jak to má být dle podmínek. Mělo by být v jednom odstavci příjmení, jméno, abecedně seřazené a datum narození. Pokud to tak není, potom je celkem problém to v tom vyhledávat.

JUDr. Zlatohlávková: Nová pravidla spolky neznají. Tím, že nebylo usnesení na „Rámec pro  dotace spolkům“, tak se to spolkům nepřeposílalo. Navrhuje po přijetí usnesení, kterým by se schválil rámec proplácení a pravidla, že by se to poté vše rozeslalo a spolky by pak již věděly, jak  mají žádosti vyplňovat.

Ing. Derner: Navrhl, aby až se to spolkům bude rozesílat, jim byl dal vzorový seznam, jak to má vypadat.

 

p. Štefanka: Dal na zvážení, jestli by nebylo vhodné dokoupit něco jako např. party-stan. Všechny spolky jsou činné, pořádají se akce atd. Přijde mu zbytečné platit za vypůjčení. Dotázal se, jestli se peníze za vypůjčení vrací.

 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 40/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje přepracovaný rámec pro dotace spolkům programu „Všestarské neziskovky“ a současně rozdělení peněz pro rok 2013.

Hlasování o usnesení č. 40/2013: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

  

13. Závěr

 

Jednání skončeno v 21:30 hodin.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018