Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne: 21.02.2013

 

Místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu ve Všestarech
Přítomni: Marika Čapková Dohnalová, Jaroslav Došel, Vladimír Došel, Ing. Vladimír Fof, Martin Hájek, Ing. Radek Jásenský, Josef Macháček, MVDr. Michal Novák
(přítomen od19:13), Ing. Milan Svoboda, Josef Václavík, JUDr. Zuzana Zlatohlávková.

Omluveni: Ing. Michal Derner, Josef Pešek, Ing. Pavel Šandera, Přemysl Vecek.

Zahájeno: 19:05 hod.

 

Předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo svoláno a uveřejněno v souladu se zákonem a jednacím řádem, přítomno je 10 zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné, bude následovat schválení programu, určení zapisovatele a volba návrhové komise. Rozprava bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť. Zápis z předchozího jednání byl vyhotoven, ověřen a je předložen k nahlédnutí.

 

 

Návrh programu

1.     Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

2.     Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

3.     Rozpočet školy, kritéria

4.     Projekt na zateplení školní tělocvičny

5.     Záměr na pronájem místností v budově ZŠ

6.     Darovací smlouva v k.ú. Chlum

7.     Petice za vybudování chodníku v obci Všestary v úseku od domu č. 73 po dům č. 192 ve směru na Střezetice

8.     Rozvoz obědů

9.     Informace o přijatých rozpočtových opatřeních

10.             Různé

11.             Závěr

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 17/2013: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 21.02.2013

Hlasování o usnesení č. 17/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

1. Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

  • Jako zapisovatelka určena slečna Andrea Netušilová

 

  • Do návrhové komise byli navrženi: p. Martin Hájek, Ing. Radek Jásenský

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 18/2013: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 21.02.2013 návrhovou komisi ve složení p. Martin Hájek a Ing. Radek Jásenský.

Hlasování o usnesení č. 18/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

  • Na ověřovatele zápisu byli navrženi: pí. Marika Čapková Dohnalová, Ing. Milan Svoboda

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 19/2013: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 21.02.2013  jako ověřovatele zápisu paní Čapková a Ing. Svoboda.

Hlasování o usnesení č. 19/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 21.02.2013

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: V příloze jsou předkládány dvě smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro kanalizaci v místní části Bříza, Lípa, obě předkládá Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Projektant, firma PROIS s.r.o., IČ: 25943022, podal za obec žádost o vydání stavebního povolení, a to v souladu se smlouvami o dotaci (2 x 250.000 Kč), které obec získala od Královéhradeckého kraje na vypracování projektové dokumentace. S ohledem na shora uvedené je možné akceptovat obě smlouvy.

 

JUDr. Zlatohlávková: Obě smlouvy jsou potřebné pro stavební povolení na kanalizaci Bříza, Lípa.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 20/2013: Zastupitelstvo obce Všestary akceptuje návrh smlouvy předložený Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a souhlasí s uzavřením smlouvy č. UZSVM/H/471/2013-Ma na pozemek 533/1 v k.ú. Rosnice u Všestar (akce „Kanalizace v obci Bříza a Lípa“).   

Hlasování o usnesení č. 20/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasován 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 21/2013: Zastupitelstvo obce Všestary akceptuje návrh smlouvy předložený Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a souhlasí s uzavřením smlouvy č. UZSVM/H/25057/2012-Ma-Rp 1070/2004 na pozemek 198 a pozemek 174/15 v k.ú. Lípa u Hradce Králové (akce „Kanalizace v obci Bříza a Lípa“).   

Hlasování o usnesení č. 21/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

3. Rozpočet školy, kritéria

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 21.02.2013

Předkladatel: JUDr. Zlatohlávková

 

JUDr. Zlatohlávková: škola předložila návrh rozpočtu pro rok 2013. Návrh zastupitelé obdrželi. V případě, že k němu zastupitelé nemají žádné výhrady, bude zapotřebí rozpočet schválit.

PaedDr. Fikejz: Původně navrhoval jiný rozpočet, o trošičku vyšší. Bylo mu sděleno, že je vyčleněna ze strany obce nižší částka, takže se musel na tuto částku dostat. Jedná se o kriticky napnutý rozpočet a pouze pro srovnání, je to nejmenší rozpočet za posledních devět let. Toto pouze konstatuje.

JUDr. Zlatohlávková: Zastupitelé dostali i předchozí návrh a ten je také zastupitelům známý. Je třeba si uvědomit, že v předchozích letech obec tak neopravovala tak zásadním způsobem školské budovy jako nyní. Musí se to brát tak, že peníze do školy jdou, pouze jinou cestou. Tolik by řekla na upřesnění. Poděkovala, že obci škola vyšla vstříc.

 

Obsah:

a) Základní škola a mateřská škola, Všestary předložila upravený návrh rozpočtu školy na rok 2013, na částku 2,000.000,- Kč.

 

V 19:13 hodin se dostavil MVDr. Michal Novák.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 22/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet školy tak, jak byl předložen.

Hlasování o usnesení č. 22/2013: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Pan Macháček: Pokud by se škola dostala k překročení v nějakém paragrafu, bude možné jednat o jeho navýšení?

JUDr. Zlatohlávková: V případě, že se letos podaří všechny investice, které jsou v tuto chvíli připraveny, tak to nevidí. Není problém v tom, jestli ano nebo ne, je otázka, jak se bude plnit rozpočet obce, zda podle scénáře, který byl předpokládán či jinak.

 

Mgr. Frízlová: přednesla vývoj školy, který měla v písemném vyhotovení a který citovala.

 

JUDr. Zlatohlávková: Zastupitelé dostali zápis z investičního výboru o tom, které prostory by ještě nějakým způsobem byly využitelné.

PaedDr. Fikejz: Požádal o schůzku v užším kruhu, kde by bylo vhodné prodiskutovat určité věci.

 

b) Kritéria přijímání dětí do mateřské školy

Na základě usnesení č. 4/2013 z 24.01.2013 škola zasílá vyjádření, z něhož je zřejmé, že se znovu zabývala hodnotícími kriterii pro přijímání dětí do MŠ a shledala je jako správná. V této souvislosti je třeba uvést skutečnost, že zřizovatel školy nemá právo zasahovat do pravomoci školy, tak, jak zastupitelé již byli dříve informováni. Investiční výbor znovu prošel budovu 2. stupně základní školy a  shledal, že je ve škole možné najít prostory. Dílnu je možné umístit do suterénu a získat kvalitní místnost, která od školky není vzdálena. V současné době probíhá šetření, zda je možné do tohoto prostoru umístit provizorně 1 třídu školky na dobu 1 rok, když cca 10 dětí bude ve školním roce 2014/2015 nastupovat do 1. třídy a začne se již projevovat pokles narozených dětí. V negativním případě by bylo nutné ještě vyloučit možnost předškolní třídy, to však lze pouze v úzké spolupráci se školou.

 

JUDr. Zlatohlávková: Na posledním zasedání proběhla velká diskuse. Výsledkem minulého jednání bylo, že zastupitelstvo přijalo usnesení, že vyzve školu, aby se vyjádřila k daným kritériím. Pan ředitel byl laskav, vyjádření zaslal, zastupitelé jej dostali, seznámili se s ním a nezbývá, než zopakovat, že škole do toho zastupitelstvo nemá co hovořit. Je to věcí školy a vzhledem k tomu, že kritéria byla již zveřejněna, celé to přijímání, je správním řízením. Tak jak pan ředitel napsal, tak nezbývá, než pro letošní rok se s tím spokojit a bude třeba hledat cestu dál.

 

PaedDr. Fikejz: Kritéria jsou podle něho nastavena spravedlivě, že jsou nastavena tak, jak nám bylo doporučeno z hlediska bodového. U nás byla kritéria vždy nebodová. Jsou upřednostněny děti starší a sdružené pod obcí Všestary. Nechce dělat závěry, pokud nebude mít čísla. Po prázdninách v pondělí je zápis a bude škole trvat cca 3 dny vyhodnocení. Poté se budou moci bavit o konkrétních věcech a konkrétních číslech.

 

Zástupce rodičů: Zájmem rodičů kvůli kterým vznikla petice nebylo to, aby do školky nastoupily děti dvouleté, ale aby tam nastoupily děti, které v průběhu roku dovrší tří let a mohly nastoupit v průběhu roku, což znamená třeba v únoru nebo březnu, kdy jim dovrší tři roky.

PaedDr. Fikejz: Pokud tam bude místo, tak to místo dostane dítě, kterému v březnu budou tři roky, ale pokud tam bude dítě, které bude podle kritérií starší, tak se dostane přes něj. Pokud bude vědět, že to dítě odejde třeba v únoru /např. z důvodu stěhování/, tak to místo nabídnu.

Zástupce rodičů: K zápisu půjdou tyto 2,5 nebo 2leté děti, tak jsou znevýhodněny oproti těm, kteří nespadají pod obec Všestary /týká se to např. Máslojed, Sřezetic, Světí atd./. Jsou schopni pochopit, když se tyto 2,5leté děti nedostanou do školky v případě, že tady bude dostatek těch tříletých a víceletých dětí, které spadají pod Všestary. Chtějí zvýhodnit 2,5leté děti před tří a čtyřletýma dětmi z okolních vesnic, který nespadají přímo pod obec Všestary.

PaedDr. Fikejz: Pečlivě je potřeba výjimku zvážit a pokud je výjimky využíváno, tak v případech, kdy dítě dovrší tří let v brzké době po přijetí. Např: v září by mělo dítě nastoupit, v říjnu nebo v listopadu mu budou tři roky a takto se jedná o brzkou dobu. Přislíbil, že s paní zástupkyní udělají vše pro to, aby vyhověli i dvouletým výjimkám.

 

JUDr. Zlatohlávková: Vidí na všech stranách dobrou vůli a věří, že se pro to udělá maximum.

 

 

4. Projekt na zateplení školní tělocvičny

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 21.02.2013

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: Po projednání s projektantem, které se uskuteční 18.3.2013 je reálné připravit projekt na zateplení a výměnu oken budovy školní tělocvičny (cenu za zpracování projektové dokumentace je třeba stanovit do jednání zastupitelstva), s tím by bylo spojeno zateplení základů a střechy, tedy i oprava střechy, oprava podlahy v tělocvičně by se mohla realizovat poté (oproti připravenému projektu bude méně finančně nákladná, neboť podlaha v tělocvičně pracuje i díky tepelným ztrátám a projekt na opravu podlahy počítal se zateplením nové podlahy i základů, opravu podlahy by bylo následně možné realizovat z prostředků obce v roce následujícím po zateplení).

 

 

JUDr. Zlatohlávková: Zkusili připravit zateplení tělocvičny a opravu střechy a vyměnila by se tam okna. S panem Ing. Fofem na tomto dosti intenzivně pracovali. Pan Říčan, kdysi tu tělocvičnu projektoval, zdálo se vhodné, aby udělal projekt na zateplení.

 

Ing. Fof: Nejedná se pouze o tělocvičnu, ale také o spojovací krček.  

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 23/2013: Zastupitelstvo obce bere na vědomí výběr projektanta, kterým je PLANNING ART, s.r.o., IČ: 288 15 351 a akceptuje cenu díla 109.715,- Kč (cena včetně DPH), zhotovení projektu „Energeticky úsporná opatření školní tělocvičny“.     

Hlasování o usnesení č. 23/2013: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

5. Záměr na pronájem místností v budově ZŠ

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 21.02.2013

Předkladatel: JUDr. Zlatohlávková

 

Obsah: S nájemcem panem Vladimírem Došelem projednána stávající smlouva o nájmu posilovny a nutnost vypsat záměr na uzavření nájemní smlouvy. Posilovna otevřena od 18:00 do 21:00 hod., více hodin se jeví, podle stávajícího nájemce, bezpředmětnými, neboť to bylo v minulosti bez výsledku.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 24/2013: Zastupitelstvo obce souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem posilovny situované v přízemí budovy č.p. 57 ve Všestarech na dobu neurčitou s nabídnutým nájemným.     

Hlasování o usnesení č. 24/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

6. Darovací smlouva v k.ú. Chlum

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 21.02.2013

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: Pan Mgr. Petr Zíb daruje obci pozemky určené geometrickým plánem v k.ú. Chlum podle přiložené darovací smlouvy.

 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 25/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu na pozemek označený jako 273/15, který vznikl z pozemku 273/12 a pozemek označený jako 348/14, který vznikl z pozemku 348/10 vše v katastrálním území Chlum dle geometrického plánu číslo 134-34/2012 zhotoveného Ing. Viktorem Netušilem – GEOPLAN, Nerudova 198/ Hradec Králové, geometrický plán byl odsouhlasen Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové pod číslem 489/2012. 

Hlasování o usnesení č. 25/2013: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

7. Petice za vybudování chodníku v obci Všestary v úseku od domu č. 73 po dům č. 192 ve směru na Střezetice

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 21.02.2013

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah:  Skupina občanů zaslala obci petici označenou shora, zastupitelstvo bylo informováno o této petici na jednání 20.12.2012, autor petice byl informován jednak o dřívějších jednáních ve věci (viz dopis), stejně tak o skutečnosti, že chodníky v místní části Všestary nemají dosud vydáno ani územní rozhodnutí.

 

JUDr. Zlatohlávková: Byla zastupitelům předložena petice i odpověď na petici. Těžko rozhodovat o chodníku, který nemá územní rozhodnutí, natož stavební povolení. To, že máme zpracované projekty na chodníky je fakt již několikaletý a během tohoto roku se pokusíme dostat něco do stavebního povolení. Alespoň tam, kde se nám ty pozemky podaří vyřešit. Jinak to totiž možné není. Dnes neexistují žádné stavby ve veřejném zájmu, kde tedy není vyřešen pozemek, není možné stavět. Předesílá, že stavbu již dnes povolí pouze v celé vesnici, nepovolí pouze v části. Nemusí se pak zrealizovat celý úsek najednou, může se poté udělat pouze část. Stavební zákon je od roku 2006 nový.

 

Ing. Fof: V této části chodník směrem na Střezetice má jednu z mála výhod. Je tam pouze jeden problémový pozemek, který patří Pozemkovému fondu. Nabyl informaci, že pokud obec zažádá, dávají přednost prodeji obci před fyzickou osobou. Je tam problém s dokumentací z roku 2007, která byla předělána v roce 2011.

 

Jiří Kulhánek: Ve spolupráci s Ing. Fofem řešili vyjádření majitelů sousedních pozemky k chodníku. Předložil vyplněné dokumenty. Je tu 100% zájem občanů. Udělali jsme maximum, co jsme mohli a nyní je to již na zastupitelstvu. Sousedi to řešili již s bývalým starostou.

 

JUDr. Zlatohlávková: Zastupitelstvo musí říct, jestli se bude stavět chodník tady nebo někde jinde. Je to ale na rozhodnutí zastupitelstva. Musí se nyní dovypořádat vlastnické vztahy.  

 

Jiří Kulhánek: Je mu divné, že od roku 2007 je projekt a stále se nic neděje. Chtěl by vědět, jak to bude dál.

JUDr. Zlatohlávková: Až se bude dělat rozpočet na příští rok, tak je reálné, že už v té době by mohlo být územní rozhodnutí a mohlo by se uvažovat, že příští rok se tam chodník vybuduje. Od roku 2006 je nový stavební zákon, který nota bene na přelomu letošního roku získal tak razantní novelu, že to co platilo loni, tak neplatí letos.

 

Ing. Fof: Většina vyjádření jednotlivých institucí je platná 1 rok. V tu chvíli, pokud to nedostaneme alespoň do stavebního povolení, které je platné dva roky, tak je to ztracený čas.

 

MVDr. Novák: Až to bude schvalovat zastupitelstvo, tak víme alespoň o deseti místech, kde jsou potřeba udělat chodníky. Je neoddiskutovatelné, že na Střezetice je provoz, stejně tak je neoddiskutovatelná v Rosnicích zatáčka, potom podle jeho názoru nejhorším místem jsou Rozběřice směrem na Neděliště a směrem na Hejcmanku, tam je to zoufalé. Takových míst je fůra. Další je na Chlumu v zatáčce a na Lípě vedle státní silnice.         

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 26/2013: Zastupitelstvo obce bere na vědomí přijetí petice od všestarských občanů ohledně vybudování chodníků v úseku od domu čp. 73 po dům čp. 192 ve směru na Střezetice.

Hlasování o usnesení č. 26/2013: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

8. Rozvoz obědů

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 21.02.2013

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: Stávající automobil na rozvoz obědů přestává kapacitně stačit na narůstající množství strávníků a také na službu jídelny (nabídka 2 jídel). Obec dováží rovněž obědy a svačiny do MŠ Chlum, není tedy časově reálné ani dlouhodobě hospodárné dovážet jídla zvlášť. Vedení obce nechalo zpracovat nabídky srovnatelných automobilů: VW Caddy Trendline, Renault Kangoo Express, Citroen Berlingo Multispace, Ford Transit Connect. S ohledem na shora uvedené je třeba uvažovat o koupi automobilu, ceny všech automobilů jsou patrně srovnatelné a pohybují se od cca 320 tis. Kč do 360 tis. Kč, nabídky jsou v příloze (některé byly platné pouze na určitou dobu).

 

JUDr. Zlatohlávková: Vyrazili  po prodejnách aut a vybrali některé, které by přicházeli v úvahu. Myslí si, že je to již neudržitelné. Pick up měl být již dávno prodaný. Nebylo místo něj náhrady, proto se zatím ponechal.

Téměř všechny auta jsou s příplatkem atd. Rozpis zastupitelé dostaly v podkladech.

 

p. Kulhánek: Navrhuje ještě zvážit automobil Dacia Logan.

 

JUDr. Zlatohlávková: Ing. Derner psal, že by preferovat Diesel. Bylo jí ovšem sděleno, že pokud bude auto užíváno k rozvozu obědů, že bude lepší benzínový motor.

 

Rada přijala rozpočtové opatření.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č.27/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje nákup užitkového vozu na rozvoz obědů v max. výši 360.000,- Kč včetně DPH.

Hlasování o usnesení č. 27/2013: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

9. Informace o přijatých rozpočtových opatřeních

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 21.02.2013

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková, Kristýna Posejpalová

 

Obsah: Rada obce na svém jednání 11.02.2013 přijala rozpočtové opatření:

 

Rozpočtové opatření - leden 2013

 

 

§

položka

text

částka

 

PŘÍJMY

 

1211

DPH

490 000

 

 

 

 

 

490 000

 

VÝDAJE

3113

5169

ZŠ - PD zateplení tělocvičny

130 000

 

6171

6123

Dopravní prostředky

360 000

 

 

 

 

 

490 000

 

Návrh usnesení rady obce č. 6/2013:

Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č.1 - navýšení na straně příjmů o 490.000,- Kč, navýšení na straně výdajů o 490.000,- Kč.

Hlasování o usnesení rady č. 6/2013

Pro: 5, proti: 0, zdržel se hlasování: 0. Usnesení rady bylo schváleno

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí radou obce přijaté rozpočtové opatření.

 

 

10. Různé

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 21.02.2013

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

1. Dne 13.2.2013 zástupce investora (Ředitelství silni a dálnic) – projektant (Valbek s.r.o.) předložil obci plánovaný návrh na změnu územního rozhodnutí dálnice D11 - křižovatky u Břízy, plánované snížení násypu, na kterém má být silniční těleso umístěno a chce znát názor obce na přístup k pozemkům, když v úvahu přichází podjezd, či několikakilometrová obslužná komunikace z jedné a druhé strany budoucí dálnice a vyvolaná změna projektu rychlostní komunikace R35, kdy občané Břízy jsou na jedné straně znevýhodněni stavbou nové, dosud neplánované cesty, ale na druhé straně na Jičín by nemuseli jezdit přes Všestary a do Hradce Králové přes Svobodné Dvory. Zastupitelé (zejména ze Břízy) jsou naléhavě žádáni o stanoviska. Konečné rozhodnutí obce v obou věcech přislíbeno do 22.3.2013, když pro územní rozhodnutí bude v projektové dokumentaci pro podjezd i přístupové komunikace, realizováno obojí však nebude. Zároveň je NUTNÉ stanovit podmínky oprav cest dotčených stavbou podmínkami v následném stavebním řízení!!!   

a) účelovými komunikacemi podle dálnice – přejezd u Svobodných Dvorů

b) podjezdem v místě stávající komunikace

 

JUDr. Zlatohlávková: Původně měla křižovatka u Břízy mít tvar brýlí, a má se z toho stát kruhový objezd něco jako je v Opatovicích. Společnost Valbek, s.r.o. bude žádat o změnu územního rozhodnutí. Předložila zastupitelům dokumentaci k nahlédnutí.

 

Pan Hájek: stávající silnice, která tam nyní je, zůstane zachována?

JUDr. Zlatohlávková: k rozvodně zůstane zachována, tam se vyhne do leva, poté se bude napojovat u ČKD na jaroměřskou silnici. Ze Všestar to nemělo být průjezdné u rozvodny, ale naopak kolem Rozběřic. Očekává, že se na to přijdou zastupitelé podívat a nechají si to projít hlavou. Projektantům přislíbila vyjádření po příštím zasedání zastupitelstva. Na příštím zastupitelstvu bude jedním z bodů návrhy, co chceme namítnout.

 

Pan Hájek: Jestli by nebylo vhodné, aby byl přítomen někdo z té projekční kanceláře.

JUDr. Zlatohlávková: Nejspíše by se k tomu měli vyjádřit zastupitelé ze Břízy, jelikož Bříza tímto bude postižena nejvíce.

                                                   

2. Zpráva z rady obce

Projednány body, které byly na programu dnešního jednání, včetně přijatého rozpočtového opatření

Rada informována o vykazování sběru (železo, papír).

 

 

11. Schválení faktur

  • PROIS s.r.o., IČ:  25943022, částka 73.867,- Kč (v souladu se smlouvou o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení stavby kanalizačního řadu v místní části Bříza doúčtována zbývající dlužná částka, DPH v souladu se smlouvou účtována v platné výši).
  • PROIS s.r.o., IČ: 25943022, částka74.580,- Kč ((v souladu se smlouvou o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení stavby kanalizačního řadu v místní části Lípa doúčtována zbývající dlužná částka, DPH v souladu se smlouvou účtována v platné výši).  

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 28/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu částek:

PROIS s.r.o., IČ:  25943022, částka 73.867,- Kč – kanalizace Bříza,

PROIS s.r.o., IČ: 25943022, částka74.580,- Kč – kanalizace Lípa.

Hlasování o usnesení č.28/2013: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

12. Závěr

 

Ukončení v 21:15 hodin.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018