Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne: 20.12.2012

 

Místo konání: Restaurace Piccolo ve Všestarech
Přítomni: Marika Čapková Dohnalová (přítomna od 19:10),
Ing. Michal Derner, Vladimír Došel, Ing. Vladimír Fof, Martin Hájek, Ing. Radek Jásenský, MVDr. Michal Novák (přítomen od 19:50), Josef Pešek, Ing. Milan Svoboda, Přemysl Vecek, JUDr. Zuzana Zlatohlávková.

Omluveni: Jaroslav Došel, Josef Macháček, Ing. Pavel Šandera, Josef Václavík.

Za OV Lípa: Josef Štefanka.

Zahájeno: 19:00 hod.

 

Předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo svoláno a uveřejněno v souladu se zákonem a jednacím řádem, přítomno je 9 zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné, bude následovat schválení programu, určení zapisovatele a volba návrhové komise. Rozprava bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť. Zápis z předchozího jednání byl vyhotoven, ověřen a je předložen k nahlédnutí.

 

Návrh programu

1. Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

2. Rozpočet obce na rok 2013, rozpočtový výhled 2014-2016

3. Směnná smlouva v k.ú. Všestary

4. Smlouva o zřízení věcného břemene v k.ú. Lípa u Hradce Králové - odloženo

5. Žádosti spolků

6. Schválení faktur

7. Rozpočtové opatření

8. Závěr

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 130/2012: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 20.12.2012

Hlasování o usnesení č. 130/2012: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

1. Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

 • Jako zapisovatelka byla určena slečna Andrea Netušilová.

 

 • Do návrhové komise byli navrženi Ing. Jásenský, Ing. Derner.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 131/2012: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 20.12.2012 návrhovou komisi ve složení  Ing. Jásenský, Ing. Derner.

Hlasování o usnesení č. 131/2012: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 • Na ověřovatele zápisu byli navrženi Ing. Svoboda, pan Vecek

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 132/2012: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 20.12.2012 jako ověřovatele zápisu p. Ing. Svobodu a pana P. Vecka.

Hlasování o usnesení č. 132/2012: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

 

V 19:10 hod. se dostavila paní Marika Čapková Dohnalová

 

 

2. Rozpočet obce na rok 2013, rozpočtový výhled 2014-2016

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 20.12.2012

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková, Ing. Vladimír Fof, Kristýna Posejpalová, Ing. Milan Svoboda, Ing, Božena Skořepová, Mgr. Ivona Součková

 

Obsah: Rozpočet obce byl připraven za výrazné spolupráce s finančním výborem.

Rozpočet obce byl zveřejněn v souladu se zákonem na úřední desce v listinné i elektronické podobě.

Obec hospodařila v minulém roce s provozním přebytkem a to díky žádostem o dotace z fondů EU. Proto je možné plánovat použití finančních prostředků pro investiční akce v rozpočtu pro rok 2013.

V kapitole příjmů se odhadovaly jednotlivé položky příjmů dle skutečného plnění ke dni 31.10.2012. Na základě konzultace s KÚ můžeme předpokládat stejné příjmy pro r. 2013. Celkový příjem se odhadl na 15,435 tis. Kč.

Na straně výdajů se vycházelo z rozpočtového výhledu pro r. 2013. Kdy je třeba akceptovat předpokládanou spoluúčast na investičních akcích (žádosti o dotace) v celkové výši 6 mil. Kč (s ohledem na přetrvávající krizi, odhadován pokles cen stavebních prací). Mezi nevětší investiční akce plánované pro rok 2013 patří část kanalizace a ČOV, zateplení a výměna oken MŠ Chlum, zateplení a výměna oken OU Všestary. Přes velkou snahu o úsporná opatření se výdaje vyšplhaly na 24,435 tis. Kč (z toho právě 6 mil. počítáno na spoluúčast k předpokládaným dotacím). Kč. Po pečlivém zvážení všech příjmů a výdajů, které očekáváme uskutečnit do konce tohoto roku a po převedení ušetřených 9,000 tis. (tedy 9 milionů) z účtů OÚ do příjmů rozpočtu, dostaneme vyrovnaný rozpočet pro rok 2013.

 

JUDr. Zlatohlávková: Obec může sestavit rozpočet do mínusu, ale schodek musí být kryt finančními prostředky nebo úvěrem. 

Ing. Svoboda: Dotázal se, zda zastupitelům byla doručena pracovní verze.

Ing. Derner: Rozpočet je vždycky odhad a svým způsobem je to pořád provizórium.

Ing. Jásenský: Zajímalo by ho, o kolik přišlo více oproti minulému roku.

JUDr. Zlatohlávková: V roce 2011 přišlo z kraje do rozpočtu obce 1,104.000,- nyní 760.000,- Kč.

K. Posejpalová: Od Obce Střezetice přišel příslib, že přispějí na opravu hřbitovní zdi. Není to zahrnuto v rozpočtu, jelikož nevíme, o jakou částku se bude jednat. A až se to bude vědět, tak se to bude řešit formou rozpočtového opatření.

JUDr. Zlatohlávková: přednesla dopis, který byl zaslán starostou Obce Střezetice a kostatovla, že již ústně Obci Střezertice poděkovala za vstřícnost.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 133/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2013 sestaveného jako schodkový s příjmy ve výši 15 mil. 435 tis. Kč a výdaji ve výši 24 mil. 435 tis. Kč. Schodek činí 9 mil. Kč, je kryt a bude uhrazen finančními prostředky minulých let.

Hlasování o usnesení č. 133/2012: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Povinností obce je spolu s rozpočtem připravit rozpočtový výhled na léta, která budou následovat po roce, na nějž se schvaluje rozpočet, tj. na r. 2014 – 2016. Rozpočtový výhled byl připraven a je zveřejněn stejným způsobem jako rozpočet.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 134/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje předložený rozpočtový výhled na období let 2014 až 2016.  

Hlasování o usnesení č. 134/2012: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

3. Směnná smlouva v k.ú. Všestary

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 20.12.2012

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Usnesením zastupitelstva číslo 73/2012 schválena směna pozemků se Zemědělským družstvem Všestary, návrh smlouvy zpracován pro jednání zastupitelstva, pozemky pro směnu byly oceněny.

 

p. Pešek: Jestli pozemky směníme, tak tedy máme zajištěný i svůj přístup.

JUDr. Zlatohlávková: Přednesla zastupitelům geometrický plán, kde jsou věcná břemena, a barevně je vyznačeno, které pozemky jsou ve vlastnictví obce.  

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 135/2012: ZO schvaluje návrh směnné smlouvy na pozemek 93/18 v k.ú. Všestary za pozemky 376/25 a 439/16 a 376/7 v k.ú. Všestary.

Hlasování o usnesení č. 135/2012: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

4. Smlouva o zřízení věcného břemene v k.ú. Lípa u Hradce Králové - odloženo

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 20.12.2012

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Firma MATEX s.r.o. předložila návrh smlouvy o zřízení věcného břemene, návrh vrácen pro rozpor s dříve schváleným textem (byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, odsouhlaseno s ČEZem), vráceno obcí, firma vyzvána k přepracování.

K datu konání zastupitelstva nebyl nový návrh smlouvy doručen.

 

 

5.  Žádosti spolků

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 20.12.2012

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

obsah: Dotace z programu Všestarské neziskovky

 • TJ Sokol Chlum žádá o částku 8.400,- Kč, jako příspěvek na kulturní odpoledne s dechovou muzikou Táboranka, které se uskutečnilo 14.7.2012,
 • Myslivecké sdružení Na Bojišti Chlum žádá o částku 6.000,- Kč, jako příspěvek na kovové lavice,
 • SDH Bříza žádá o částku 1.423,- Kč, jako příspěvek na zakoupení vánočního osvětlení pro strom v místním parku,
 • SDH Rosnice žádá o částku 1.695,- Kč, jako příspěvek na zakoupení kabelového bubnu,
 • SDH Všestary žádá o částku 6.953,- Kč, jako příspěvek na Dětský den, 2.953,- Kč, příspěvek na branný den, 2.500,- Kč, příspěvek na Adventní trhy, 1.000,- Kč, příspěvek na Mikulášskou nadílku, 500,- Kč,
 • TJ Sokol Všestary žádá o částku 11.918,- Kč, jako příspěvek na hudební produkci „Štěpánská zábava“, 25.12.2012, 4.000,- Kč, příspěvek na pořízení rozvaděče elektrického proudu a elektrické kabely, částka 6.465,-Kč, a příspěvek na ceny do soutěží pro děti při Mikulášské nadílce, 8.12.2012, částka 1.453,-Kč,
 • Centrum pro rodinu Beránek žádá o částku 3.860,- Kč, jako příspěvek na „Christmas Party“ pro děti, 17.12.2012,
 • SDH Chlum žádá o částku 5.500,- Kč, jako příspěvek na zakoupení cen na hasičský ples.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 136/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje dotace z programu „Všestarské neziskovky“ pro:

 • TJ Sokol Chlum částku 8.400,- Kč, jako příspěvek na kulturní odpoledne s dechovou muzikou Táboranka, které se uskutečnilo 14.7.2012,
 • Myslivecké sdružení Na Bojišti Chlum částku 6.000,- Kč, jako příspěvek na kovové lavice,
 • SDH Bříza částku 1.423,- Kč, jako příspěvek na zakoupení vánočního osvětlení pro strom v místním parku,
 • SDH Rosnice částku 1.695,- Kč, jako příspěvek na zakoupení kabelového bubnu,
 • SDH Všestary částku 6.953,- Kč, jako příspěvek na Dětský den, 2.953,- Kč, příspěvek na branný den, 2.500,- Kč, příspěvek na Adventní trhy, 1.000,- Kč, příspěvek na Mikulášskou nadílku, 500,- Kč,
 • TJ Sokol Všestary částku 11.918,- Kč, jako příspěvek na hudební produkci „Štěpánská zábava“, 25.12.2012, 4.000,- Kč, příspěvek na pořízení rozvaděče elektrického proudu a elektrické kabely, částka 6.465,-Kč, a příspěvek na ceny do soutěží pro děti při Mikulášské nadílce, 8.12.2012, částka 1.453,-Kč,
 • Centrum pro rodinu Beránek částku 3.860,- Kč, jako příspěvek na „Christmas Party“ pro děti, 17.12.2012,
 • SDH Chlum částku 5.500,- Kč, jako příspěvek na zakoupení cen na hasičský ples.

Hlasování o usnesení č. 136/2012: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Ing. Jásenský: Obrátili se na něho zástupci neziskovek a zkoumali vyhlášky, které se posledně projednávaly. Když pořádají akce a vybírají vstupné, měli by dávat 20% obci. Chtěli o tom diskutovat. Neziskovky se dotazovaly, zda to platí či nikoli.

p. Pešek: Myslí si, že to bylo v těch materiálech, které byly zastupitelům zasílány ohledně vyhlášek před cca dvěma měsíci.

Ing. Derner: Dotázal se, zda byli zástupci obce na valné hromadě hasičů v Rozběřicích. Dotázal se, zda-li se řešila otázka, je člen, není člen.  

JUDr. Zlatohlávková: Byli jsme tam s Ing. Fofem, přišla řeč na toto téma a pan Ing. Fof to hasičům vysvětlil. Když se to počítalo dříve, že těch spolků bylo méně a gró byl počítán na spolek. Předpokládá, že všichni dostali otevřený dopis od hasičů a dotázala se, co jim má odpovědět.

Ing. Derner: Má za to, že dopis byl až moc otevřený. Myslí, že meritem věci bylo zřejmě, kdo je členem a kdo není členem. Vždy zastával názor, že na člena spolku se rozpočítává příspěvek a členem, na kterého se rozpočítává příspěvek, platí-li příspěvek je člen, neplatí příspěvek, není člen, alespoň pro systém Všestarských neziskovek.

JUDr. Zlatohlávková: Odcházela z valné hromady SDH s tím, že budou nová pravidla. Poprosila, jelikož tento spolek nemá svého starostu, místostarostu, jestli by nebylo možné toto vzít zpět. Nebylo ovšem tak učiněno.

 

 

6. Schválení faktur

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 20.12.2012

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

obsah: Na základě smluv o dílo byly vystaveny tyto faktury:

 • Jaroslav Došel, IČ: 10468510, Všestary 132, 503 12 Všestary – Všestary ČOV u školy – oprava oběžného zařízení, MŠ Chlum – oprava vchodové branky, nerezové ochranné rohy, Bříza – pojezdový poklop, oprava Multikary a vleku, částka 27.038,- Kč,
 • Srdínko Ladislav Montáž elektro, IČ: 43477194, Rozběřice 74, 503 12 Všestary – elektromontážní práce – oprava ovládání el. topení na OÚ a připojení vánočního osvětlení, částka 4.140,- Kč,

·         Prois, a.s., IČ: 25943022, Veverkova 1343, Hradec Králové – „Kanalizace v obci Bříza“ – zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení, částka 295.850,- Kč,

·         Prois, a.s., IČ: 25943022, Veverkova 1343, Hradec Králové – „Kanalizace v obci Lípa“ – zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení, částka 285.091,- Kč,

 • Ing. Zdeněk Hrouda, IČ: 67480659, Všestary 199, 503 12 Všestary – stavební dozor investora na akci OÚ Všestary - hydroizolace, částka 38.400,- Kč,
 • M – STAV s.r.o., IČ: 26003589, Lochenice 65, 503 02 Předměřice n. Labem – provedené stavební práce – oprava okna v Rozběřicích - hasiči, částka 9.828,- Kč,
 • Kamenoprůmysl Hradec Králové, s.r.o., IČ: 47450207 – výrobě a montáž schodu a obkladů anglických dvorků ze žuly, částka 29.266,- Kč,
 • REKOS S+D, s.r.o., IČ: 25974149 – smlouva o dílo izolace proti vlhkosti OÚ – částka 643.881,74 Kč.

 

JUDr. Zlatohlávková: Má za to, že projekt na zateplení byl připraven dobře a myslel skoro na všechno. Kdyby se vyhlásil na zateplování program, bylo by možné sokl částečně zateplit do úrovně terénu nebo by se to dalo opravit a opravovalo by se s ohledem na izolaci.

Ing. Derner: Dotázal se na stojany na kola před obecním úřadem.

JUDr. Zlatohlávková: Na jaře by tam měl přijít stojan na kola a dvě lavičky.

 

V 19:50 hodin se dostavil MVDr. Michal Novák.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č.137/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje faktury:

 • Jaroslav Došel, IČ: 10468510, Všestary 132, 503 12 Všestary – Všestary ČOV u školy – oprava oběžného zařízení, MŠ Chlum – oprava vchodové branky, nerezové ochranné rohy, Bříza – pojezdový poklop, oprava Multikary a vleku, částka 27.038,- Kč,
 • Srdínko Ladislav Montáž elektro, IČ: 43477194, Rozběřice 74, 503 12 Všestary – elektromontážní práce – oprava ovládání el. topení na OÚ a připojení vánočního osvětlení, částka 4.140,- Kč,

·         Prois, a.s., IČ: 25943022, Veverkova 1343, Hradec Králové – „Kanalizace v obci Bříza“ – zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení, částka 295.850,- Kč,

·         Prois, a.s., IČ: 25943022, Veverkova 1343, Hradec Králové – „Kanalizace v obci Lípa“ – zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení, částka 285.091,- Kč,

 • Ing. Zdeněk Hrouda, IČ: 67480659, Všestary 199, 503 12 Všestary – stavební dozor investora na akci OÚ Všestary - hydroizolace, částka 38.400,- Kč,
 • M – STAV s.r.o., IČ: 26003589, Lochenice 65, 503 02 Předměřice n. Labem – provedené stavební práce – oprava okna v Rozběřicích - hasiči, částka 9.828,- Kč,
 • Kamenoprůmysl Hradec Králové, s.r.o., IČ: 47450207 – výrobě a montáž schodu a obkladů anglických dvorků ze žuly, částka 29.266,- Kč,
 • REKOS S+D, s.r.o., IČ: 25974149 – smlouva o dílo izolace proti vlhkosti OÚ – částka 643.881,74 Kč.

Hlasování o usnesení č. 137/2012: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

7. Rozpočtové opatření

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 20.12.2012

Předkladatel: Kristýna Posejpalová

 obsah:

Rozpočtové opatření-prosinec

 

§

položka

Text

částka

PŘÍJMY

 

1111

DPFO ze závislé činnosti

360 000

 

1121

DPPO

25 000

 

1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

500

 

1355

Odvod loterií z území obcí 80%

37 000

3632

 

Pohřebnictví

1 000

3722

 

Komunální odpad

2 000

3725

 

Příjem z poskyt. služeb a výrobků

34 500

6171

 

Činnost místní správy

7 000

6310

 

Obecní příjmy z finančních operací

15 000

 

 

 

 

482 000

VÝDAJE

3111

 

Předškolní zařízení

132 000

3113

 

Základní škola

5 000

3341

 

Rozhlas a televize

52 000

3399

 

Ostatní záležitosti kultury

3 000

3722

 

Sběr a svoz komunálního odpadu

30 000

5512

 

SDH

60 000

6115

 

Volby do zastupitelstev územ. samospr. celků

34 000

6399

 

Ostatní finanční operace

166 000

 

 

 

 

482 000

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 138/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7 - navýšení na straně příjmů o 482.000,- Kč, navýšení na straně výdajů o 482.000,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 138/2012: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

JUDr. Zlatohlávková: Tvorba rozpočtu je tak, že se skutečně snažíme odpovědně uvažovat o všech výdajích, u kterých byla na zastupitelstvu shoda s tím, že na příštím jednání zastupitelstva bude předložena zpráva investičního výboru a tam by zastupitelé měli dostat přehled, jaký je stav všech obecních budov.  Poprosila Ing. Hroudu, aby dal vše do tabulek, aby bylo přehledné, které budovy na tom jsou nejhůře, kde by mohlo dojít k nevratným škodám atd.

 

 

8. Závěr

 

1) otevřený dopis SDH Rozběřice

 

2) petice – chodník na Střezetice

Bude zaslána zastupitelům na vědomí.

 

3) prodloužení smlouvy o dílo na izolaci obecního úřadu do 30.4.2012

 

4) žádost pana Beránka o umístění sídla společnosti

Pan Beránek má trvalý pobyt na obecním úřadě. Potřebuje změnit místo podnikání na živnostenském listu, zřejmě s nimi neuzavírají nájemní smlouvu tak, aby si mohl změnit místo trvalého pobytu v občanském průkazu. Požádal obec, zda vysloví souhlas s umístěním sídla společnosti.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 139/2012: Zastupitelstvo obce nesouhlasí s žádostí pana Jiřího Beránka o umístění změny místa podnikání na čp. 35, Všestary.

Hlasování o usnesení č. 139/2012: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

5) doručena smlouva o dotaci na MŠ Chlum se SFŽP

 

Jednání skončeno v 20:20 hodin.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018