Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 20.11.2014

 

Místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu Všestary
Přítomni: Marika Čapková Dohnalová DiS., Ing. Pavel Černý, Ing. Michal Derner, Jaroslav Došel, Radovan Dvořák, Ing. Vladimír Fof, Ing. Radek Jásenský, MUDr. Michal Kovalský, Josef Macháček, MVDr. Michal Novák (přítomen od 19:10), Stanislav Novák, Ing. Petr Pleschinger, Ladislava Rezková, Ing. Pavel Šandera, JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Zahájeno: 19:00 hod.

 

Předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo svoláno a uveřejněno v souladu se zákonem a jednacím řádem, přítomno je 14 zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné, bude následovat schválení programu, určení zapisovatele a volba návrhové komise. Rozprava bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť. Zápis z předchozího jednání byl vyhotoven, ověřen a je předložen k nahlédnutí.

 

Námitky proti minulému zápisu, tj. zápisu z 06.11.2014 nebyly vzneseny.

 

1. Zahájení, určení zapisovatele, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu

 • Jako zapisovatelka určena pí. Andrea Netušilová.

 

 • Do návrhové komise byli navrženi:  Ing. Jásenský, Ing. Šandera

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č.  21/2014: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 20.11.2014 návrhovou komisi ve složení Ing. Jásenský, Ing. Šandera.

Hlasování o usnesení č. 21/2014: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

·         Na ověřovatele zápisu byli navrženi:  Jaroslav Došel a Stanislav Novák

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 22/2014: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 20.11.2014  jako ověřovatele zápisu Jaroslava Došla a Stanislava Nováka.

Hlasování o usnesení č. 22/2014: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

 

2. Schválení programu

 

Návrh programu

1.     Zahájení, určení zapisovatele, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu

2.     Schválení programu

3.     Připomínky občanů

4.     Zpráva o přezkoumání hospodaření obce dílčí za rok 2014, žádost o mimořádné přezkoumání

5.     Zpráva finančního výboru 18. 9. 2014

6.     Dotační tituly

7.     Žádost POLICIE ČR o prodloužení nájemní smlouvy na užívání pozemku

8.     Schválení smluv

9.     Záměr na pronájem bytu v čp. 35 Všestary -

10. Zřízení výborů, doplnění členů

11. Mikroregion 1866

12. Rozpočtová opatření

13. Jednací řád zastupitelstva

14. Inventarizace

15. Rozpočet obce na rok 2015

16. Žádosti spolků

17. Úhrada faktur

18. Závěr 

 

JUDr. Zlatohlávková - Navrhuje vypustit bod č. 9 – spadá to ryze do kompetence rady obce a bod 12 rozpočtová opatření, protože v usnesení č. 12/2013 se usneslo zastupitelstvo, že bude rozpočtová opatření schvalovat rada obce a zastupitelstvo bude pouze informováno. Usnesení je forma rozhodnutí nejvyššího orgánu obce a mělo by se tím zastupitelstvo řídit.

Ing. Šandera – všichni radní jsou přítomni, tak se přimlouvá, aby v těchto bodech hlasovali pouze radní, čímž by bylo učiněno povinnosti za dost.

JUDr. Zlatohlávková – navrhovala by přerušit jednání na 10 minut, aby to rada schválila a zastupitelstvo, aby to posléze vzalo na vědomí.

Ing. Derner – pokud jde o bod č. 9, tak v záměru bylo uvedeno, že o nájemci rozhodne zastupitelstvo. To máme v záměru a neví, jestli můžeme proti záměru jít.

JUDr. Zlatohlávková – rozhodně ano, rozhodující je zákon a toto spadá do kompetence rady obce, kterou nelze přenést.

Ing. Šandera – není to věc, která je vyjmenovaná konkrétně v zákoně.

JUDr. Zlatohlávková – bylo to už jednou projednávané, a to usnesení č. 19/2013, tehdy to navrhoval Ing. Fof a následující jednání konstatovala, že je to v rozporu se zákonem, aby zastupitelstvo rozhodovalo o nájemních smlouvách, a proto jsme se domluvili, že o nájemních smlouvách bude dále rozhodovat rada.

 

V 19:10 hodin se dostavil MVDr. Michal Novák.

 

Ing. Derner – tento bod mu přijde natolik vážný a odpovědný, že porada s dalšími členy zastupitelstva mu přijde namístě. Představuje si, že by zastupitelé poradili a rada rozhodne. Rada na sebe vezme odpovědnost, ale rád by se také poradil s někým dalším. Je možné se domluvit, že předmětem nebude výběr nájemce?  V případě rozpočtových opatření s tím nemá problém tento bod vypustit, v případě bodu 9, když vyškrtneme z programu výběr nájemce, tak jestli je paní JUDr. Zlatohlávková schopna se s tímto programem takto ztotožnit.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15

Návrh usnesení č. 23/2014: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 20.11.2014

Hlasování o usnesení č. 23/2014: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

3. Připomínky občanů

 

Tělocvična – Ing. Hrouda

Tělocvična - probíhá rekonstrukce podlahy, je to ve fázi potěru, čeká se, až vyschne, následně budou realizovány další vrstvy. Zatím to běží dle předpokladu, proti projektové dokumentaci tam byli drobné vícepráce, ale nic dramatického to není. Předpokládaný termín dokončení je před vánoci. Co se týká stávajícího zařízení, bylo řečeno, že není vhodné, aby stávající pojízdné koše na basketbal byly používány, protože se tím podlaha ničí a neměla by takovou výdrž.

 

Chodníky – JUDr. Zlatohlávková

JUDr. Zlatohlávková – chtěla se zeptat, jak je to s chodníky.

Ing. Fof – bylo požádáno o stavební povolení, bylo v 26 bodech řečeno, co tam chybí a v tuto chvíli kromě věcí, které se týkají vlastnických vztahů, má pocit po posledních závazných stanoviscích památkové péče, je vyřešeno vše. Věci ohledně stavebních věcí, které jsou domluveny s projektanty, tak si myslí, že během příštího týdne bude dořešeno.

JUDr. Zlatohlávková – zaujala jí vlastnická práva, takže jí zajímá která.

Ing. Fof – pan Moc v katastru Rozběřice, smlouva byla uzavřena. Neví, zda má cenu všechny pozemky nyní jmenovat.

JUDr. Zlatohlávková – chodníky ani v předchozím volebním období na starost neměla a myslela si, že jsou vypořádány.  O pozemcích, o kterých věděla, vypořádala. Táže se, jaké je ještě potřeba vypořádat.

Ing. Derner – dotázal se, jestli s vypořádáním pozemků nám pomůže JUDr. Zlatohlávková.

JUDr. Zlatohlávková – přislíbila pomoc.

 

Hospoda v Rosnicích – MVDr. Novák

MVDr. Novák – chtěl připomenout, jestli by se hospoda v Rosnicích mohla na jaro připravit, aby se mohlo na jaře začít.

Ing. Hrouda – byl zkonstatován stav, který byl v dané chvíli, na investičním výboru bylo domluveno, že v první fázi se odvede voda, na to je připraven projekt, co se týká pokračování, to je záležitostí zastupitelů rozhodnout, k čemu bude využívaná, jestli nebude využívaná, jsou to utopené peníze. Barák by si to zasloužil, ale pouze za předpokladu, že ta budova bude mít využití.

Pan Pešek – na investičním výboru bylo řečeno, že se s tím začne z jara.

 

 

4. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce dílčí za rok 2014, žádost o mimořádné přezkoumání

Důvodová zpráva připravená pro jednání zastupitelstva obce dne 6.11.2014

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: V příloze je zastupitelům předložen v souladu s ustanovením § 129a odst. 2 zákona o obcích zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Všestary, IČ: 00269760. Zápis je nedělitelnou součástí tohoto zápisu z jednání zastupitelstva jako příloha č. 3 a je rozdělen na:

 

B. Zjištění z dílčího přezkoumání str.5

a) Porušením povinností úřednice obce zajišťující vyvěšení závěrečného účtu obce na úřední desce obce došlo k tomu, že nebyly zveřejněny údaje, dle kterých by bylo možné zhodnotit finanční hospodaření zřízených právnických osob (Základní škola a mateřská škola, Všestary.

Přijato opatření, starostka vydala pokyn ke zveřejnění na úřední desce (rovněž v elektronické podobě), zveřejněno 13.10.2014, sejmuto 30.10.2014. Dále je navrhováno systémové opatření za zveřejnění všech výkazů odpovídá úřednice zajišťující zveřejňování informací na úřední desce.

b) Usnesením číslo 34/2014 byla neuvolněné starostce zastupitelstvem schválena odměna ve výši 30.662,- Kč namísto správné částky 26.297,- Kč (hrubého). Uvolněnému místostarostovi byla poskytována odměna ve výši 36.082,- Kč namísto správné částky 36.277,- Kč.

Neuvolněné starostce byla sice původně vyplacena odměna v nesprávné výši , ale starostka celý přeplatek v okamžiku zjištění (tj. ještě před podpisem zápisu o přezkoumání hospodaření poukázala na účet obce. Uvolněnému místostarostovi byl rozdíl vyplacen v nejbližším výplatním termínu, je však třeba změnit částku v usnesení č. 34/2014.

c)Rozpočet byl pořízen do výkazu FIN 1-12 v odlišné podobě, než jak jej schválilo zastupitelstvo obce, rada přijala ještě před ukončením přezkoumání rozpočtové opatření číslo 9, kterým bylo pochybení napraveno, není nutné přijímat žádné opatření, neboť v okamžiku podpisu zprávy o dílčím přezkoumání bylo již napraveno.

 

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

Lze plně shrnout, že nedostatky zjištěné při přezkoumání hospodaření za rok 2013 týkající se účetních vazeb byly odstraněny, proto NAPRAVENO. Tam, kde na straně 6 uvedeno nenapraveno – pouze nebylo předmětem kontroly. Předmětem kontroly se může stát již při mimořádném přezkoumání hospodaření, které bylo starostkou na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje vyžádáno z důvodu změny účetní.

 

Ing. Derner – dotázal se, k jakému termínu se účtuje?

JUDr. Zlatohlávková – k podání návrhu na vklad.

 

S ohledem na shora uvedené je třeba přijmout následující opatření u bodu:

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15

Návrh usnesení č.  24/2014

1.      V závěrečném účtu nebyly obsaženy údaje, dle kterých by bylo možno zhodnotit finanční hospodaření zřízených právnických osob.

 

Zastupitelstvo obce přijímá systémové opatření, kterým se odpovědnou osobou za zveřejnění závěrečného účtu obce stává pracovnice zajišťující zveřejnění na elektronické desce.

Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku zřízené právnické osoby Základní školy a mateřské školy,  Všestary.

Termín: ihned

Zodpovídá: zaměstnanec obce zajišťující zveřejnění na úřední desce obce

 

2.       Nebyla správně stanovena výše měsíční odměny uvolněného člena zastupitelstva.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že uvolněnému místostarostovi byl dne 8.10.2014 uhrazen  rozdíl, neboť odměna uvolněného místostarosty činí 36.277,- Kč nikoliv 36.082,- Kč. Obec nemá vůči uvolněnému místostarostovi závazek z titulu příplatku za výkon funkce.

 

3.       Neuvolněnému členovi zastupitelstva byla výše měsíční odměny stanovena v rozporu se stanovenými limity.

 

Zastupitelstvo obce mění číslovku v usnesení č. 34/2014, a to tak, že částka činí 26.297,- Kč.

 

4.       Rozpočet byl pořízen do výkazu FIN 2-12 M v odlišné podobě než jak jej schválil příslušný    orgán územního celku.

Zastupitelstvo bere na vědomí radou obce dne 18.9.2014 přijaté rozpočtové opatření č. 9.

Hlasování o usnesení č. 24/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 5bylo schváleno

 

Ing. Derner: Má problém se slovem „systémové“ opatření.  Je přesvědčen o tom, že není systémové. Bylo by takové, které by jmenovalo osobu, která je odpovědná za vznik dokumentu. Ta to musí předat dál a teprve ten někdo je poté odpovědný za vyvěšení. Osoba, která je odpovědná za vyvěšení přece nemůže hledat a pátrat, jestli někdo nevyrobil dokument, který má být vyvěšený.  Navrhl by vypustit slovo „systémové“. Dotázal se, jestli se s tím zastupitelstvo ztotožní, popřípadě by navrhl protinávrh usnesení, kde bude toto slovo vypuštěno.

Ing. Šandera: Myslí si, že někde v poznámkách auditorů slovo „systémové“ zaznělo.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15

Návrh usnesení č. 25/2014

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že z důvodu opatrnosti byla zpráva o přijatých opatřeních odeslána Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, ačkoliv z dílčího přezkoumání hospodaření tato povinnost nevzniká.

Hlasování o usnesení č. 25/2014: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

 

5. Zpráva finančního výboru 18. 9. 2014

Důvodová zpráva připravená pro jednání zastupitelstva obce dne 6.11.2014

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: Finanční výbor dne 18.9.2014 dokončil svoji kontrolu, zápis z kontroly je přílohou. Ze zprávy výboru je akcentováno: zcela mimo zorný úhel zastupitelstva se dostávají faktury placené v hotovosti z pokladny, kde se objevuje stále stejný okruh osob. Dále není dosud provedeno přezkoumání hospodaření u příspěvkové organizace zřízené obcí tj. Základní školy a mateřské školy, Všestary, které je nutné zajistit do konce roku 2014. Je třeba dokončit revizi obecně závazných vyhlášek obce (revidované vyhlášky předloženy zastupitelstvu již v roce 2012). Je třeba přistoupit k aktualizaci směrnic. Inventury je třeba provést se zvláštním zaměřením na péči řádného hospodáře, tedy zejména se zdůrazňuje vyřazování majetku (jedná se o nakládání se svěřeným majetkem). Probíhalo tak, že je pouze návrh na vyřazení majetku, ale bez patřičného rozhodnutí. S ohledem na skutečnost, že inventury se staly způsobem poškozujícím obec ústředním bodem komunálních voleb, žádám, abych pro rok 2014 nebyla členem žádné inventarizační komise ani hlavní inventarizační komise. Odpovědnými pracovníky a pověřenými členy podepsané inventurní soupisy z řádné inventury za rok 2013 a mimořádné inventury k 30.6.2014 jsou připraveny k předání v rámci předávacího protokolu funkce starosty a budou vydány proti jeho podpisu.

 

JUDr. Zlatohlávková – vyzařování majetku by mělo probíhat asi tak, že o tom rozhodne, zřejmě to bude spadat do kompetence rady obce. Inventury, které byly provedeny na obecním úřadě, byly provedeny odpovědnými osobami. Byly předány v rámci předávacího protokolu.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15

Návrh usnesení č. 26/2014: ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru a ukládá starostovi obce předkládat zastupitelstvu všechny obcí hrazené výzvy k úhradě (tj. nejen tzv. bezhotovostní faktury).

Hlasování o usnesení č. 26/2014: pro 7, proti 1, zdržel se hlasování 7nebylo schváleno

 

Ing. Šandera: nebyl proti tomu, aby to zastupitelstvo vzalo na vědomí, ale nedovede si představit, že ZO bude schvalovat každou fakturu na drobnosti atd. Finanční výbor nebo vedení obce by podle jeho názoru předložilo návrh, jak rozlišit důležité faktury od nedůležitých.

Paní Čapková – stejně dostáváme faktury do e-mailu a schvalují se jako celek.

J. Došel – má dojem, že tu nejde o drobnosti, ale dát to třeba jen na vědomí

JUDr. Zlatohlávková – jedná se o faktury, které někdo přináší za nějaký úkon, který se nehradí na účet.

Ing. Derner – nemá s tím problém, budou se kopírovat do podkladu k jednání i faktury za hotové

 

 

6. Dotační tituly

Informace o dotačních titulech

Důvodová zpráva připravená pro jednání zastupitelstva obce dne 6.11.2014

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah:

1) Ministerstvo zemědělství České republiky vypsalo dotační titul na vybudování kanalizace, je třeba bez zbytečného odkladu zjistit podmínky titulu. Dále je třeba, aby obec byla připravena na vypsání další výzvy, bez ohledu na to, kdo ji bude vypisovat a včas dokončit přípravu na podání žádosti o dotaci. Po odeslání důvodové zprávy zjištěno, že je aktuálně vypsaná 68 výzva Státním fondem životního prostředí. Obec investovala do pořízení projektové dokumentace významné finanční prostředky, které se jí vrátí pouze prostřednictvím schválené dotace na kanalizaci.

 

Ing. Derner  -  SFŽP – 68. výzva (vyhlášena 3.11.2014)  – termín přijímání žádostí 5.-14.11. 2014 ; výzva se vztahuje na velké projekty s celkovými náklady nad 50 mil € (pro aglomerace nad 2000 EO )

MZe -  program 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“ , žádosti přijímány od 15. října 2014 do 28. listopadu 2014, oblast podpory: výstavba, dostavba, rekonstrukci a intenzifikaci čistíren odpadních vod (dále jen ČOV), v obcích do 1000 obyvatel, ….. (podprogram 129 253)

 

Obec Všestary se nemůže do žádných z vyhlášených dotačních titulů na ČOV a kanalizaci přihlásit jako oprávněný žadatel.

 

Ing. Šandera – po ustavujícím zasedání zastupitelstva největší palba otázek přítomných zastupitelů na to, že jsme prošvihli dotační titul. JUDr. Zlatohlávková tam dokonce prohlásila, že za to na nás podá pravděpodobně žalobu, jestli dobře slyšel.

JUDr. Zlatohlávková – řekla, že pokud vznikne obci škoda.

Ing. Šandera – Lidé z toho byli vykulení a byl by rád, kdyby se to v tomto smyslu objevilo alespoň  v zápise z dnešního zastupitelstva, jako vysvětlení, protože podle jeho názoru to těm lidem dluží.

 

2) Dotační titul „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Všestary č.p. 2“ se blíží ke konci, neboť dílo je vyúčtováno, faktury jsou uhrazeny. Ke smlouvě o dílo ze dne 1.8.2014 uzavřen dne 29.10.2014 dodatek č. 1, a to zejména z důvodu realizovaných změn, které jsou předmětem Změnového listu. Zároveň byl posunut termín dokončení díla na 18.11.2014. Změna díla je plně hrazena z rozpočtové rezervy, tj. vysoutěžená cena díla bude nižší než realizovaná cena díla. Čas na zúřadování dotace je velmi KRÁTKÝ

3) Dotační titul „Zametací stroj“ – Rada obce přijala usnesení, které umožňuje okamžitě ohlásit Státnímu fondu životního prostředí, že obec dotaci nepřijme. Zadávací řízení bylo sice zrušeno, ale zastupitelstvo nedalo radě obce pokyn ke všem formálním krokům.

4) U dotačního titulu „Snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny ZŠ Všestary“ nechala obec zpracovat odborný posudek, rada obce na svém jednání dne 15.10.2014 pověřila místostarostu obce, aby v souladu s odborným posudkem uplatnil v souladu se zákonem (smlouva o dílo byla uzavřena podle obchodního zákoníku, a proto i odpovědnost za vady se bude řídit tímto zákonem) odpovědnost za vady díla po zhotoviteli. V této souvislosti je nutné upozornit na bankovní záruku zhotovitele.

 

Ing. Fof – odpovědnost za vady byla uplatněna. Přišlo od předmětné firmy vyjádření, že poškrábaná okna budou vyměněna a oprava marmolitu a prasklin dle posudku je možné provést až za příznivých klimatických podmínek.

 

5) Fyzická kontrola nebyla provedena u dotačních titulů – zateplení MŠ Chlum, zateplení obecního úřadu, zateplení tělocvičny, vše dostatečně zdokumentováno u každého z dotačních titulů samostatně v archivačních boxech. Archivační boxy také obsahují veškerou dokumentaci týkající se dotací a starostka prohlašuje, že žádný dokument neschází, ale upozorňuje, že se všemi je třeba dále průběžně pracovat stejně, jako činila dosud.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15

Návrh usnesení č. 27/2014: ZO Všestary bere na vědomí zprávu o končících, probíhajících i chystaných dotačních titulech a pověřuje starostu dalším sledováním vypisovaných dotačních titulů a informování zastupitelů na nejbližším jednání zastupitelstva.

Hlasování o usnesení č. 27/2014: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 2 -  bylo schváleno

 

Ing. Šandera – byl na zastupitelstvu, bohužel zvedl ruku pro, abychom z tohoto dotačního titulu odstoupili, protože tam dostal informaci, že by obec na to doplácela ze svých prostředků cca 1 mil. Kč, což se mu zdála částka nepřiměřená, nestojící za to. Informace nebyli přesné, došlo pravděpodobně k nějakému spletení celkové sumy, kterou by obec zaplatila za vlastní stroj z vlastních prostředků včetně dalších nástavců, které byli nad rámec výzvy. V tom případě by se víceméně rozmýšlel v tom smyslu, že by byl pro, abychom to přijali, nicméně k rozhodnutí došlo, musíme to nějak ukončit.

J. Došel – včera mluvil s klukem ze Mžan a moc si to pochvalují, na zametání to není nic moc, ale s nástavci se dají dělat různé věci.

 

 

Dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje (KHK) na výdaje JSDHO  

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 20.11.2014

Předkladatel:   Ing. Michal Derner

 

Obsah: Zastupitelstvo KHK schválilo poskytnutí neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (JSDHO). Pro naši obec je určena dotace ve výši 5.000 Kč na výdaje na věcné vybavení neinvestiční povahy. Přidělení dotace je podmíněno schválením jejího přijetí do rozpočtu obce zastupitelstvem obce tj. schválením „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje“- smlouva č. 14JPO03-0028 (termín doruční na KHK do 10.12.2014). Dotaci lze odmítnout.

 

JUDr. Zlatohlávková: Toto také spadá do kompetence rady a navrhuje, aby o tomto bodu také rada rozhodla.

 

 

Rekonstrukce zpevněných ploch v centru obce - u kostela ve Všestarech

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 20.11.2014

Předkladatel:   Ing. Michal Derner

 

Obsah: Zastupitelstvo KHK vyhlásilo 3. 11. 2014 v rámci POV podmínky dotačního programu „Komplexní úprava nebo dovybavení veřejných prostranství a místních komunikací, infrastruktura“ (č. programu 15POV02). V tomto dotačním programu lze požádat o dotaci na úpravu prostranství před kostelem ve Všestarech

Projektová dokumentace je z minulosti připravena, na ZO 26.6.2014 v bodě 16 programu bylo konstatováno, že akce má připravený projekt a může se přistoupit k realizaci (z vlastních zdrojů). Dále však nebylo projednáno. Paní Mgr. Součková, která žádost v minulosti zpracovávala, přislíbila pomoc při vypracování žádosti do POV na rok 2015.

 

Základní podmínky dotačního programu:

Lhůta pro podání žádostí o dotaci je do 12.12.2014

Lhůta realizace: 01. 01. 2015 - 30. 11.2015

Maximální výše dotace  600.000 Kč

Maximální možný podíl dotace na celkových uznatelných výdajích žádosti  50%

 

JUDr. Zlatohlávková – v minulosti bylo řečeno, že dělat to před kanalizací je nesmysl, přišlo jí to tehdy jako logická námitka a musí se ptát úplně stejně i nyní, zda bychom dostali 600 tis. a 600 tis. ze svého a kolik by pak stálo položení kanalizace v tomto úseku za vlastní.

Ing. Hrouda – když se bude dělat prostranství, mělo by se udělat něco s oplocením u školy, protože je v havarijním stavu.

Pan Pešek – na poslední žádost o kanalizaci se dělal realizační projekt, tak by se to dalo jednoduše spočítat.

Ing. Šandera – zásadní rozhodnutí zastupitelstva by mělo být asi  tom smyslu, budeme stále čekat, až bude kanalizace a nebudeme do té doby nic dělat nebo budeme i něco dělat i s vědomím toho, že když vybojujeme dotaci na kanalizaci, a to je pro něho osobně priorita, tak v rámci kanalizace se musí něco opravit.  Bere to tak, že když k tomu budeme přistupovat tak, že nebudeme dělat nic, tak se nehneme s chodníkama a neuděláme nic, protože vše bude dotčeno kanalizací.  V rámci dotací co měl kdy možnost poznat, nikdy dotační titul nefinancoval přípojky. To bylo vždy na jednotlivých majitelích, neví, do jaké míry je ten kus kanalizace mezi školou a hlavním řádem, jestli je to péro kanalizace nebo přípojka. Pokud by to bylo péro /větev/ kanalizace, potom bychom o to přišli, pokud je to pouze přípojka, tak si to s největší pravděpodobností budeme muset zaplatit.

JUDr. Zlatohlávková – má za to, že by tam měla být stoka.  Z jejího hlediska je lepší něco zafinancovat ze svého, protože se tam pak nebudeme muset zabývat udržitelností projektu.

Ing. Derner – jestliže zjistíme, že kanalizace přináší příliš velké náklady, tak se do toho nepustíme a jestliže zjistíme, že je to obráceně, tak bychom se do toho potom také nemohli pustit, kdybychom neměli usnesení.

 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15

Návrh usnesení č. 28/2014: ZO Všestary prohlašuje projekt „Oprava zpevněných ploch v centru obce – u kostela ve Všestarech“ investicí roku 2015

Hlasování o usnesení č. 28/2014: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15

Návrh usnesení č. 29/2014: ZO Všestary pověřuje radu obce rozhodnutím o podání žádosti na dotaci do Programu obnovy venkova na rok 2015 na projekt „Oprava zpevněných ploch v centru obce – u kostela ve Všestarech“  

Hlasování o usnesení č.  29/2014: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

Informace k vyhlašovaným dotačním programům kraje

Dne 19.11.2014 proběhl v zasedací místnosti OÚ ve Všestarech seminář, na kterém pracovník KÚ KHK odboru grantů a dotací seznámil účastníky s možnostmi získání dotací pro neziskové organizace.

Zúčastnili se zástupci místních organizací (SDH, sportovních klubů, mysliveckého sdružení, centra pro rodinu, ZŠ)

 

 

7. Žádost POLICIE ČR o prodloužení nájemní smlouvy na užívání pozemku

Důvodovou zprávu připravená pro jednání zastupitelstva dne 6. 11. 2014 předložila JUDr. Zuzana Zlatohlávková

(Nebylo schváleno do programu ustavujícího zasedání – prosba na pí JUDr. Zlatohlávkovou, zda může být opět uvedena jako předkladatel)

 

Obsah: Stávající nájemní smlouva ze dne 17.12.2009 na shora citovaný pozemek o velikosti 136 m2 byla uzavřena na dobu určitou, a to do 14.12.2014. Pozemek obec může pronajmout pouze po předchozím vyhlášeném záměru (ustanovení § 39 odst. 1 zákona o obcích). Na pozemku je umístěna retranslační stanice, a proto je možné navrhovat níže uvedené usnesení.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15
Návrh usnesení č. 30/2014: ZO Všestary vyhlašuje záměr na pronájem pozemku číslo 522/2 v katastrálním území Rosnice u Všestar, nájemné je požadováno v ceně v místě a čase obvyklém.
Hlasování o usnesení č. 30/2014: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

8. Schválení smluv

Důvodová zpráva připravená pro jednání zastupitelstva dne 6.11.2014

Předkladatel:   JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah:

a)       Na základě usnesení 129/2014 schválen záměr na prodej pozemku parcelní číslo 344/21 v k.ú. Chlum u Hradce Králové za účelem uzavření budoucí kupní smlouvy. Zastupitelstvo patrně nemělo na mysli smlouvu o smlouvě budoucí kupní, ale vlastní kupní smlouvu, která se měla v mezidobí připravit. S ohledem na znění usnesení je třeba, aby zastupitelstvo přijalo níže uvedené usnesení:

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15
Návrh usnesení č. 31/2014: ZO Všestary schvaluje návrh kupní smlouvy dle záměru vyhlášeného pod č.j. 593/2014/OU (vyvěšeno 15.10.2014, sejmuto 1.11.2014) do kterého se přihlásil pan Martin Hájek, trvale bytem Chlum 10 s navrhovanou kupní cenou 200,- Kč za 1 m2 tj. celkem 13.200,- Kč při výměře pozemku 66 m2.
Hlasování o usnesení č. 31/2014: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0  - bylo schváleno

(poznámka pro nové zastupitele: pozemek, který obec potřebuje pro stavbu chodníku má výměru 64 m2 a patří panu Geltnerovi – usnesení 130/2014, nebyla tedy možná směna, ale přijat kompromis)

Po doručení znaleckých ocenění nemovitostí (proběhlo v tomto 46. týdnu)  přislíbila paní JUDr. Zlatohlávková dopracování kupních smluv.

 

b)      V tzv. lokalitě FATO je třeba zajistit pro dlouhodobé budoucí dokončení výstavby v lokalitě (louka ve Všestarech za Vlasákovými) pozemek, který umožní výstavbu komunikace tak, aby bylo možné projíždět a nevytvořily se další „slepé“ ulice. S ohledem na to, že obec by ke svému pozemku neměla přístup, bylo nutné ještě vytvořit věcné břemeno (služebnost). Pozn.: smlouvu mám rozepsanou, pošlu ji v úterý, stejně jako smlouvu pro pana Hájka, která není dokončena, protože neznám číslo znaleckého posudku, který obec nechala zpracovat.  

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15 
Návrh usnesení č. 32/2014: ZO Všestary schvaluje návrh kupní smlouvy se smlouvou o zřízení služebnosti.
Hlasování o usnesení č. 32/2014: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

c)      Smlouva o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce a.s.

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 20.11.2014

Předkladatel:   Ing. Vladimír Fof

 

Obsah: ČEZ Distribuce a.s. (v zastoupení fou MATEX HK s.r.o.) předkládá návrh na uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu pro úpravu přípojky NN k č.p. 47 Všestary (Ing. Svoboda) . Věcné břemeno se zřizuje za úplatu 2.000,- Kč.

 

JUDr. Zlatohlávková: smlouvy, které ČEZ posílá jsou neurčité. Vůbec nejde o to, jestli by se to dělat mělo nebo ne. Je potřeba, aby smlouva k něčemu vypadala. Nyní se budeme dostávat k tomu, že vůči jednomu budeme chtít zpracování vzorové smlouvy, abychom posléze nestáli před problémem, aby se diskutovalo o znění smlouvy. Kdyby o této smlouvě věděla, tak by se na ní podívala.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15

Návrh usnesení č. 33/2014: ZO Všestary schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-2005161/1, Všestary, č.p. 47, úprava přípojky NN a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování o usnesení č. 33/2014: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno

 

9. Záměr na pronájem bytu v čp. 35 Všestary

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 20.11.2014

Předkladatel:   Ing. Michal Derner


Obsah:

Usnesením č. 133/2014 rozhodlo ZO o vyhlášení záměru na pronájem obecního bytu v domě čp . 35.  Doručeny byly 4 žádosti (1. Sl. Nikola Volfová; 2. p Vladimír Šolc a pí Lenka Oláhová; 3. pí Adéla Bártová; 4. P. Petr Volf) a byly otevřeny radou obce - viz přílohy. Jak je uvedeno v záměru obce, o přidělení bytu rozhodne ZO podle následujících kritérií:

·         1. Sociální potřebnost

·         2. Výše nájemného

·         3. Odůvodnění žádosti

 

Rada obce požádala zastupitelstvo o radu v hodnocení uchazečů tak, že každý ze zastupitelů stanoví pro každé kritérium pořadí žadatelů. Nejnižším součtem pořadí od všech zastupitelů bude stanoven vybraný žadatel. V případě rovnosti součtu pořadí žadatelů na 1. místě navrhuje rada obce rozhodnout mezi nimi losem.  Pro výpočet lze použít následující tabulku:

žadatel - sociální potřebnost- výše nájemného - odůvodnění žádosti

obodovat a určit celkové pořadí

 JUDr. Zlatohlávková: V minulosti zastupitelstvo nemělo šťastnou ruku s výběrem nájemců.

 

Přestávka – 21:05 – 21:15 hodin

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15

Návrh usnesení č. 34/2014: ZO doplňuje program o bod č. 18 – Zprávy z rady obce.

Hlasování o usnesení č. 34/2014: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno

 

18. Informace z Rady obce

 

 • Rada obce Všestary rozhodla o uzavření nájemní smlouvy na byt v čp. 35 ve Všestarech  s panem Vladimírem Šolcem a Lenkou Oláhovou s výší nájemného 4.000,- Kč měsíčně, na dobu určitou tři roky.
 • Rada obce přijala rozpočtové opatření č. 11.
 • Rada obce schválila příjmy z dotace pro JSDHO ve výši 5.000,- Kč z prostředků Královéhradeckého kraje a pověřila starostu podpisem smlouvy.

  Přítomných zastupitelů před hlasováním 15

Návrh usnesení č. 35/2014: ZO bere na vědomí informace z rady obce

Hlasování o usnesení č. 35/2014: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

 

10. Zřízení výborů, doplnění členů

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 20.11.2014

Předkladatel:   Ing. Michal Derner

 

Obsah:

Doplnění členů finančního výboru a kontrolního výboru

Na ustavujícím zasedání ZO 6.11.2014 byly zřízeny výbory finanční a kontrolní a byli zvoleni jejich předsedové. Předsedové výborů navrhnou členy výborů

 

Ing. Pleschinger navrhl na členy finančního výboru Mgr. Součkovou a Ing. Mlezivovou.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15
Návrh usnesení č. 36/2014: ZO Všestary schvaluje členy finančního výboru Mgr. Ivonu Součkovou a Ing. Šárku Mlezivovou
Hlasování o usnesení č. 36/2014: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0usnesení schváleno

Pan Macháček navrhl na členy kontrolního výboru Mgr. Baladu a pana Žídka.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15
Návrh usnesení č. 37/2014: ZO Všestary schvaluje členy kontrolního výboru pan Mgr. Roman Balada a pan Žídek.  
Hlasování o usnesení č. 37/2014: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0usnesení schváleno

Zřízení dalších výborů

Rada obce doporučuje zřízení Investičního výboru v počtu 5 členů – v minulosti se tento model osvědčil.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15
Návrh usnesení č. 38/2014: ZO Všestary zřizuje investiční výbor jako pětičlenný a jeho předsedou volí Ing. Pavla Šanderu.
Hlasování o usnesení č. 38/2014: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1usnesení schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15
Návrh usnesení č. 39/2014: ZO Všestary schvaluje členy investičního výboru Ing. Radek Jásenský, Ing. Jarmila Ratajová, Josef Pešek, PhDr. Mgr. Luboš Holeček.
Hlasování o usnesení č. 39/2014: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0usnesení schváleno

Prosím o návrhy na zřízení dalších výborů zastupitelstva, osadních výborů.

 

Ing. Šandera – V minulosti jsme měli kulturní výbor.

Ing. Jásenský -  podle jeho názoru je kulturní výbor důležitý. Ke konci se diskutovalo o zpravodaji, navrhl jako předsedu kulturního výboru paní Čapkovou.

Pan Macháček – s kulturním výborem moc spokojen nebyl, ke konci se vytýkala cenzura, která se tam provozovala celkem nezastřeně a zpravodaj jako takový, s takovouto náplní by se neměl mezi občany dostávat. Přivítal by zpravodaj na bázi kulturních akcí.

Pan Pešek – jestliže bude zřízen kulturní výbor, tak zvážit výběr členů výboru. Většinou slyšel na kulturní výbor chválu.

Paní Čapková – všechny články, které měly jít do zpravodajů, se měly hromadit na internetové adrese, která byla zveřejnovaná nebo k členům. Jelikož členové informace nedostanou, tak tam těžko můžou něco napsat.  Myslí si, že přetlumočit zastupitelstvo není na škodu, ne každý čte sáhodlouhé zápisy a ne každý má přístup k internetu.

Ing. Jásenský – zpravodaj bere tak, že by tam měly být akce, které teprve budou.

JUDr. Zlatohlávková – Osadní výbor se zřizoval tam, kde nebyli zastupitelé – v minulém období to byla pouze Lípa.

Pan Pešek – člen kulturního výboru by se měl zúčastňoval akcí, které se pořádají. Lidé by neměli nosit články kulturnímu výboru, který aby je pouze zveřejnil.

Ing. Šandera – pokud se najdou lidi, tak je pro zřízení osadních výboru, zejména v místních částech, kde je např. pouze jeden zastupitel.

MVDr. Novák – navrhl za Rosnice předsedou osadního výboru pana Josefa Peška a výběr lidí by nechal na něm.

R. Dvořák – navrhl za Lípu zřídit také osadní výbor a předsedou určit pana Josefa Štefanku.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15
Návrh usnesení č. 40/2014: ZO Všestary zřizuje kulturní výbor a jeho předsedkyní volí paní Mariku Čapkovou Dohnalovou, DiS.

Hlasování o usnesení č. 40/2014: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 2usnesení schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 41/2014: ZO Všestary zřizuje osadní výbor v místní části Rosnice a jeho předsedou volí pana Josefa Peška ml.

Hlasování o usnesení č. 41/2014: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0usnesení schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15
Návrh usnesení č. 42/2014: ZO Všestary zřizuje osadní výbor v místní části Lípa a jeho předsedou volí pana Josefa Štefanku

Hlasování o usnesení č. 42/2014: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1 – usnesení schváleno

 

Pan Macháček  - projedná v obci Bříza, jestli bude zájem, popřípadě by to předložil na příštím jednání zastupitelstva.

 

 

11. Mikroregion 1866

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 20.11.2014

Předkladatel:  Ing. Michal Derner

 

Obsah:

Obec Všestary je členem Dobrovolného svazku obcí Mikroregion obcí památkové zóny 1866 a z nově zvoleného zastupitelstva je třeba jmenovat zástupce do správní rady svazku

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15
Návrh usnesení č.   43/2014: Zastupitelstvo Obce Všestary jmenuje zástupce obce do správní rady Dobrovolného svazku obcí Mikroregion obcí památkové zóny 1866 Ing. Michala Dernera.

Hlasování o usnesení č. 43/2014: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno

 

Od pí Kuthanové, dosavadní předsedkyně správní rady, je avizováno svolání valné hromady mikroregionu na prosinec 2014 (přesný termín není stanoven). Obec má jmenovat min.3, max. 5 členů zastupitelstva jako svoje zástupce na této VH. 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15

Návrh usnesení č. 44/2014: Zastupitelstvo obce nominuje 5 členů pro valnou hromadu Mikroregionu obcí památkové zóny 1866 Ing. Radek Jásenský, Josef Macháček, Ladislava Rezková, Ing. Vladimír Fof a Ing. Michal Derner.

Hlasování o usnesení č. 44/2014: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno

 

12. není v programu

 

13. Jednací řád zastupitelstva

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 20.11.2014

Předkladatel:  Ing. Michal Derner

 

Obsah:

V příloze je zaslán jednací řád, který byl přijat usnesením zastupitelstva pod usnesením č. 65/2011.  Jednací řád je možné jako vyhovující akceptovat, zrušit a přijmout nový, je možné jej doplnit. V případě, že zastupitelé mají návrh na doplnění, prosím o zaslání doplnění dopředu, aby byly dodrženy souvislosti jednotlivých ustanovení.

 

Pan Macháček – navrhuje doma prostudovat a případně se může na příštím jednání schválit.

Ing. Šandera – Pakliže k tomu nikdo nemá žádnou vážnou připomínku, tak by navrhoval jednací řád schválit. Kdybychom se v průběhu volebního období dostali k něčemu, co je potřeba změnit, tak to snad nebude tak velký problém.

 

Příloha: 13-Jednací řád Obce Všestary 2011

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15

Návrh usnesení č. 45/2014: Zastupitelstvo obce bere na vědomí dosavadní znění jednacího řádu.

Hlasování o usnesení č. 45/2014: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

 

14. Inventarizace

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 20.11.2014

Předkladatel:   Ing. Michal Derner, Renata Lexová

 

Obsah:

Příkaz k provedení inventarizace majetku bude zaslán zastupitelům dodatečně

 

K zajištění inventarizace se zřizují tyto inventarizační komise:

 

Hlavní inventarizační komise:

Předseda: Ing. Radek Jásenský;  Členové:   Ing. Michal Derner, MVDr. Novák Michal

 

Dílčí inventarizační komise:

Majetek na obci Všestary

Předseda: Jaroslav Došel;  Členové: Monika Kutálková, Ing. Michal Derner, pověřený pracovník Jan Martínek

 

Majetek na obci a SDH Bříza

Předseda: Ing. Vladimír Fof;  Členové: David Bělohoubek, Josef Václavík

 

Majetek na obci a SDH Chlum

Předseda: Marika Čapková Dohnalová Dis.; Členové: Michal Hendrych, Milan Kalaš

 

Majetek na obci a SDH Lípa

Předseda: Ing. Radek Jásenský; Členové: Libor Bydžovský, Petr Vondrus

 

Majetek na obci a SDH Rosnice

Předseda: Ing. Pavel Šandera; Členové: Jan Macháček, Stanislav Novák

 

Majetek na obci a SDH Rozběřice

Předseda: Josef Macháček;  Členové: Ing. Pavel Černý, Ing. Martin Štus

 

Majetek na SDH Všestary

Předseda: Radek Dvořák; Členové: Jaroslav Krušina, Renata Nováková

 

příloha 14-Příkaz k inventarizaci

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15
Návrh usnesení č. 46/2014: Zastupitelstvo obce bere na vědomí příkaz k provedení inventarizace majetku obce v období od 1.12.2014 do 15.12.2014, dále bere na vědomí povinnost hlavní inventarizační komise dokončit inventarizaci do 31.1.2015. 

Hlasování o usnesení č. 46/2014: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

 

15. Rozpočet obce na rok 2015

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 20.11.2014

Předkladatel:  Ing. Michal Derner, Renáta Lexová

 

Obsah:

Pro hospodaření obce v roce 2015 je třeba přijmout rozpočet na tento rok. V opačném případě hospodaří obec podle rozpočtového provizoria tj. měsíčně ve výš 1/12 rozpočtu z předchozího roku.

 

JUDr. Zlatohlávková: Uvádí, že posledních 6 let obec podle rozpočtového provizoria nehospodařila a pro rozpočtové provizorium není zvláště proto, pakliže v příštím roce chce obec nějaké dotace získat.

Ing. Derner – To je samozřejmě o důvod víc, proč nevyužít celou tu lhůtu do 15.3., abychom to zvládli. V minulých letech také finanční výbor začal připravovat rozpočet obce na další rok už někdy v září. Nyní na to máme málo času, jsme na konci listopadu, proto to vidí tak, že jiné rozumné cesty není.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15  
Návrh usnesení č.  47/2014: ZO schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2015 - obec hradí měsíční výdaje pouze do 1/12 skutečných výdajů předchozího roku a k tomu navíc neuhrazené faktury z roku předchozího a závazky z již uzavřených smluv, a to až do doby, než bude schválen rozpočet na rok 2015, tj. nejpozději do 15.3.2015

Hlasování o usnesení č. 47/2014: pro 12, proti 1, zdržel se hlasování 2 bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15
Návrh usnesení č.  48/2014: Zastupitelstvo obce ukládá finančnímu výboru ve spolupráci s vedením obce přípravu rozpočtu na rok 2015. 

Hlasování o usnesení č. 48/2014: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

  

16. Žádosti spolků

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 20.11.2014

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

Obsah: Dotace z programu Všestarské neziskovky

 

·         NOHEJBAL klub Bříza žádá o částku 4.500,- Kč, jako příspěvek na úhradu nákladů spojených s uspořádáním nohejbalového turnaje ve Bříze (poháry, ceny pro účastníky, nový míč), který se konal 13.9.2014,

- zbývá jim tam jenom 4.340,- Kč

·         TJ Sokol Všestary žádá o částku 9.856,- Kč, jako příspěvek na nákup cen a potřeb na turnaje v nohejbalu (19.7.2014) a volejbalu (30.8.2014),

·         SDH Rosnice žádá o částku 6.000,- Kč, jako příspěvek na úhradu mikrofonů, které jsou určeny pro použití při akcích spolku pro veřejnost,

·         TJ Sokol Všestary žádá o částku 6.104,- Kč, jako příspěvek na nákup cen a potřeb na pořádání tenisového turnaje ve čtyřhře mužů, který se konal 13.9.2014,

·         SDH Rozběřice žádá o částku 2.700,- Kč, jako příspěvek na uspořádání Dětského dne, který se konal 4.10.2014,

·         Centrum pro rodinu BERÁNEK žádá o celkovou částku 17.920,- Kč, jako příspěvek 525,- Kč na odměny pro dětí při Příměstském táboře, který se konal 28.7.-8.8.2014, příspěvek 1.749,- Kč na odměny pro děti na Drakiádě, která se konala 19.10.2014, příspěvek 485,- Kč na odměny pro děti na Adventní slavnosti, která se uskuteční 18.12.2014 a příspěvek 15.161,- Kč na zakoupení 12ti židlí,

·         Šachový klub Lípa žádá o částku 5.984,- Kč, jako příspěvek na nákup šachového materiálu,

·         Myslivecké sdružení Na Bojišti Chlum žádá o částku 6.716,- Kč, jako příspěvek na Myslivecký den pro veřejnost, který se konal 28.6.2014,

·         TJ Sokol Všestary žádá o částku 11.306,- Kč, jako příspěvek na pořádání „Štěpánské taneční zábavy“, nákup sportovních potřeb, ceny na turnaj v pétanque.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15
Návrh usnesení č. 49/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvky z programu všestarské neziskovky:

 • NOHEJBAL klub Bříza částku 4.340,- Kč, jako příspěvek na úhradu nákladů spojených s uspořádáním nohejbalového turnaje ve Bříze (poháry, ceny pro účastníky, nový míč), který se konal 13.9.2014,
 • TJ Sokol Všestary částku 9.856,- Kč, jako příspěvek na nákup cen a potřeb na turnaje v nohejbalu (19.7.2014) a volejbalu (30.8.2014),
 • SDH Rosnice částku 6.000,- Kč, jako příspěvek na úhradu mikrofonů, které jsou určeny pro použití při akcích spolku pro veřejnost,
 • TJ Sokol Všestary částku 6.104,- Kč, jako příspěvek na nákup cen a potřeb na pořádání tenisového turnaje ve čtyřhře mužů, který se konal 13.9.2014.
 • SDH Rozběřice částku 2.700,- Kč, jako příspěvek na uspořádání Dětského dne, který se konal 4.10.2014,
 • Centrum pro rodinu BERÁNEK celkovou částku 17.920,- Kč, jako příspěvek 525,- Kč na odměny pro dětí při Příměstském táboře, který se konal 28.7.-8.8.2014, příspěvek 1.749,- Kč na odměny pro děti na Drakiádě, která se konala 19.10.2014, příspěvek 485,- Kč na odměny pro děti na Adventní slavnosti, která se uskuteční 18.12.2014 a příspěvek 15.161,- Kč na zakoupení 12ti židlí,
 • Šachový klub Lípa částku 5.984,- Kč, jako příspěvek na nákup šachového materiálu,
 • Myslivecké sdružení Na Bojišti Chlum částku 6.716,- Kč, jako příspěvek na Myslivecký den pro veřejnost, který se konal 28.6.2014,
 • TJ Sokol Všestary částku 11.306,- Kč, jako příspěvek na pořádání „Štěpánské taneční zábavy“, nákup sportovních potřeb, ceny na turnaj v pétanque.

Hlasování o usnesení č. 49/2014: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Rozdělení výtěžku podle zákona o loteriích a jiných podobných hrách na sport a tělovýchovu

V dubnu byl přijat klíč k rozdělení příspěvku na sport (tělovýchovu). Komise, která přípravu měla na starost, navrhla po projednání využít příspěvek na nákup sportovních potřeb, vybavení sportovců, údržbu a vybavení sportovišť a sportovních zázemí a zabezpečení sportovních akcí.

Následně bylo přijato usnesení ZO č. 58/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje rozdělení výtěžku podle zákona o loteriích a jiných podobných hrách na sport a tělovýchovu v procentuelním dělením Sokol Chlum 18%, ŠK Lípa 18%, Nohejbalový klub Bříza 18% a Sokol Všestary 46%.

 

V září bylo přijato usnesení: č. 132/2014: ZO Všestary schvaluje rozdělení výtěžku z loterií dle schváleného klíče na účet spolkům pro Sport a Tělovýchovu a jimi sdělená čísla účtů (bez zbytečného odkladu po připsání na účet obce).

Problémem byl to, že ne všechny organizace mají účet. V současné době ho nemají 2 ze 4 organizací.  Nyní si již zřizují účet i zbylé dvě organizace.

 

Mimo rámec přišla žádost AFK Probluz.

V minulosti se jim dával příspěvek na mládežnická družstva. Bylo to 500,- Kč na žáka s trvalým bydlištěm v našich obcích. V loňském roce to bylo 5,5 tisíce, v roce 2012 6 tisíc, v roce 2011 to dělalo 4,5 tisíce.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15
Návrh usnesení č. 50/2014: Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím příspěvku AFK Probluz na činnost pro mládežnická družstva ve výši 9 x 500,- Kč (na člena bydlícího v našich obcích) v celkové výši 4.500,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 50/2014: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

17. Úhrada faktur

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 20.11.2014

Předkladatel:  Ing. Vladimír Fof

 

Obsah: Na základě smluv o dílo byly v předchozím období (od školních prázdnin) vystaveny následující faktury.

 

JUDr. Zlatohlávková – navrhuje, aby ZO vzalo na vědomí úhrady faktur.

Ing. Šandera – Celkem proti všem těm fakturám nic nemá, pouze se mu nelíbí faktura M-Stav - střecha na Lípě. Částka se mu zdá příliš nadnesená, na všechny ostatní faktury bere na vědomí, ale o tomto snad ani vědět nechce.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15
Návrh usnesení č. 51/2014: ZO bere na vědomí úhradu faktur:

 • Ladislav Ludva, IČ: 42193061, Čistěves 21, 503 15 Nechanice – osekání travnatých ploch, částka: 26.620,- Kč,
 • N – PROJEKT s.r.o., IČ: 64255522, Veverkova 1343/1, 500 02 Hradec Králové – za projekt stavby„Doplnění veřejného osvětlení CHLUM“ vč. inženýrské činnosti, částka: 16.301,- Kč,
 • MPSTAV HK s.r.o, IČ: 27470288, Hořická 976, 500 02 Hradec Králové – dodávka a montáž oken v hasičské zbrojnici Bříza, částka: 98.866,- Kč,
 • M-STAV HK, s.r.o. IČ: 26003589, Boleslavova 53/15, 140 00 Praha 4 – stavební práce „Oprava zadní části hřbitovní zdi na Chlumu“, částka: 237.113,- Kč,
 • Jaroslav Došel, IČ: 10468510, Všestary 132, 503 12 Všestary – za výrobu a montáž (designovaný odpadkový koš, nerezové zábrany, plechové poklopy), částka: 20.067,- Kč,
 • Ladislav Ludva, IČ: 42193061, Čistěves 21, 503 15 Nechanice – osekání travnatých ploch, částka: 10.164,- Kč,
 • FLORA SERVIS s.r.o., IČ: 28341627, Faměrovo náměstí 31/29, 618 00 Brno-Cernovice – výroba, dodávka a instalace prvku dětského hřiště – MŠ Všestary, částka: 115.797,- Kč,
 • INŽENÝRING PRAHA a.s., IČ: 25128167, Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 Motol – zpracování PD pro výběr zhotovitele pro akci „Kanalizace a ČOV Všestary a místní části“, částka: 786.500,- Kč,
 • M-STAV HK, s.r.o. IČ: 26003589, Boleslavova 53/15, 140 00 Praha 4 – stavební práce „Oprava střechy hasičské stanice Lípa“, částka: 414.759,- Kč,
 • Ing. Zdeněk Hrouda, IČ: 67480659, Všestary 199, 503 12 Všestary - projektová dokumentace pro provádění stavby na akci „Tělocvična ZŠ Všestary – stavební úpravy“ a projektová dokumentace pro provádění stavby výměny ÚT pavilonu šaten, částka: 111.320,- Kč,
 • INŽENÝRING PRAHA a.s., IČ: 25128167, Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 Motol – zpracování žádosti o poskytnutí podpory dle výzvy č. LXI OPŽP „Kanalizace a ČOV Všestary a místní části“, částka: 145.200,- Kč,
 • INŽENÝRING PRAHA a.s., IČ: 25128167, Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 Motol – Zajištění výběrového řízení pro dodavatele stavby „Kanalizace a ČOV Všestary a místní části“, částka: 96.800,- Kč,

·         WEPROTech s.r.o., IČ: 28800885, Beckovského 3657, 580 01 Havlíčkův Brod – dodávka 18ks světel POSCO LED BL175 pro tělocvičnu ZŠ „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ, částka: 225.653,- Kč,

·         Ladislav Srdínko - Montáž a oprava el. zařízení, IČ: 43477194, Rozběřice 74, 503 12 Všestary – demontáž svítidel a montáž nových svítidel v tělocvičně ZŠ, částka: 11.979,- Kč,

·         Roman Půr, IČ: 13535307, Libčany 197, 503 22 Libčany – oprava hřbitovní zdi ve Všestarech – strana od parku a vstupní strana, částka: 220.320,- Kč,

·         ERAMONT s.r.o., IČ: 26001381, Balbínova 1091, 500 03 Hradec Králové – zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky v budově č.p. 2 ZŠ Všestary – dílčí faktura č.1., částka: 504.850,70 Kč,

·          Podroužek, Moník, Petera a partneři, advokátní kancelář s.r.o., IČ: 28827261, Fráni Šrámka 1139/2, 500 02 Hradec Králové – odměna za právní služby poskytované v období od 11.8. do 29.10.2014, částka: 87.362,- Kč,

·         ASJ s.r.o., IČ: 25281861, Světí 8, 503 12 Všestary – „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Všestary č.p. 2“, částka: 3,628.669,- Kč,

 • Stavitelství PMP s.r.o., IČ: 28851315, Pražská třída 41/166, 500 04 Hradec Králové – zateplení hasičské zbrojnice Chlum, částka: 68.046,- Kč,
 • Stavitelství PMP s.r.o., IČ: 28851315, Pražská třída 41/166, 500 04 Hradec Králové – zateplení hasičské zbrojnice Chlum, částka: 490.044,- Kč,

·         INŽENÝRING PRAHA a.s., IČ: 25128167, Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 Motol – předání, převzetí a doplnění žádosti dle požadavků SFŽP „Kanalizace a ČOV Všestary a místní části“, částka: 36.300,- Kč,

 • Ing. Martin Burkert, IČ: 45989290, Na Valše 325, 503 01 Hradec Králové 16  - TDI „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Všestary č.p. 2“, částka: 16.500,- Kč,
 • Yveta Patzeltová, IČ: 42269971, Čelakovského 639, 500 02 Hradec Králové 2 – BOZP „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Všestary č.p. 2“, částka: 6.000,- Kč,
 • Ing. Václav Javůrek, IČ: 87600129, Na Labišti 525, 530 09 Pardubice 9 – služby spojené se zajištěním výběrového řízení „zametací stroj“, částka 42.350,- Kč,
 • Ing. Jana Bednářová, IČ: 2693313, Zámostí 88/6, 500 09 Hradec Králové – zpracování žádosti a administrace projektu „zametací stroj“, částka: 85.000,- Kč,
 • Yveta Patzeltová, IČ: 42269971, Čelakovského 639, 500 02 Hradec Králové 2 – BOZP „Tělocvična ZŠ Všestary – stavební úpravy“, částka: 6.500,- Kč,
 • Mgr. Roman Balada – Technology, IČ: 49339885, Lípa 16, 503 12 Všestary – poskytování telekomunikačních služeb, částka: 1.607,- Kč,
 • Centrum evropského projektování, a. s., IČ: 27529576, Československé armády 954, 500 03 Hradec Králové 3 – závěrečná monitorovací zpráva „Zateplení a výměna oken budovy 2. stupně ZŠ Všestary“, částka: 48.400,- Kč,

·         ERAMONT s.r.o., IČ: 26001381, Balbínova 1091, 500 03 Hradec Králové – zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky v budově č.p. 2 ZŠ Všestary – konečná faktura, částka: 390.609,80 Kč,

 • Jaroslav DOŠEL, IČ: 10468510, Všestary 132, 503 12 Všestary – zámečnické práce (oprava techniky, OÚ, ZŠ, multikára), částka: 8.341,- Kč,
 • Ladislav Ludva, IČ: 42193061, Čistěves 21, 503 15 Nechanice – osekání travnatých ploch, částka: 28.556,- Kč,
 • Ladislav Srdínko - Montáž a oprava el. zařízení, IČ: 43477194, Rozběřice 74, 503 12 Všestary – oprava veřejného osvětlení v místních částech, částka: 19.187,- Kč,
 • Energy Consulting – Project, s.r.o., IČ: 26113317, Ondříčkova 1213/7, 130 00 Praha 3 – stanovisko energetického auditora k úsporám energie MŠ a ŠJ Všestary, částka: 12.100,- Kč,
 • František Otčenáš, IČ: 12974579, Bříza 30, 503 12 Všestary – natěračské práce ZŠ Všestary 1. stupeň, částka: 15.364,- Kč,
 • K+K top CZ spol. s.r.o., IČ: 27554139, Světí 2, 503 12 Všestary – oprava vodoinstalačního potrubí v budově ZŠ Všestary č.p. 2, částka: 198.592,- Kč,
 • Ing. Zdeněk Hrouda, IČ: 67480659, Všestary 199, 503 12 Všestary – provádění TDI při rekonstrukci střechy hasičské zbrojnice Lípa a při stavebních úpravách hasičské zbrojnice Chlum, částka: 22.083,- Kč,
 • Martin Burkert – M - STAV, IČ: 45989290, Na Valše 325, 503 01 Hradec Králové 16 -  TDI „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Všestary č.p. 2“, částka: 16.000,- Kč,
 • Libor Stříteský, IČ: 61190136, Kampelíkova 2525, 500 04 Hradec Králové – Kukleny – pronájem odvlhčovačů (sklepní prostory OÚ), částka: 16.263,- Kč,
 • Aleš Turek, IČ: 67451837, Otakarova 517, 508 01 Hořice v Podkrkonoší – vyhotovení GP č.z. 190-95/2014 v k.ú. Rosnice u Všestar, částka: 6.655,- Kč,
 • EMPLA AG spol. s r.o., IČ: 25996240, Za Škodovkou 305, 503 11  Hradec Králové 15 – rozbory odpadních vod, částka: 14.905,- Kč,
 • Marius Pedersen a.s., IČ: 42194920, Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové – nebezpečný odpad, částka: 19.690,- Kč,
 • Marius Pedersen a.s., IČ: 42194920, Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové – nadměrný odpad, částka: 103.153,- Kč,
 • ASJ s.r.o., IČ: 25281861, Světí 8, 503 12 Všestary – „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Všestary č.p. 2“, částka: 3,456.265,- Kč,
 • Petr Mácha, IČ: 66637643, Jiráskova 2318, 430 03 Chomutov – vystoupení Josefa Zímy, částka: 19.000,- Kč,
 • SHČMS-Ústřední hasičská škola, IČ: 68247699, Bílé Poličany 1, 544 52 Bílé Poličany – školení JSDHO Chlum, částka: 1.332,- Kč,
 • O2 Czech Republic a.s., IČ: 60193336, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle – umístění zařízení (rozhlas) na anténní věži Chlum, částka: 2.246,85 Kč,
 • Marius Pedersen a.s., IČ: 42194920, Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové – svoz a odstranění odpadu, částka: 41.243,- Kč,
 • Statutární město Hradec Králové, IČ: 00268810, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové – projednání přestupku, částka: 500,- Kč,
 • Zemědělské družstvo Všestary, IČ: 00124087, Rozběřice 18, 503 12 Všestary – barvy na nátěr vrat hasičské zbrojnice Chlum, částka: 3.860,- Kč,
 • Jiří MELICH, IČ: 42231256, Karla Čapka 681/2, 500 02 Hradec Králové 2 – znalecké posudky o ceně nemovitostí (6 posudků), částka: 19.965,- Kč,
 • Ladislav Srdínko - Montáž a oprava el. zařízení, IČ: 43477194, Rozběřice 74, 503 12 Všestary – oprava přímotopu v čp. 53 ve Všestarech (byt pí. Flégrová), částka: 1.127,- Kč,
 • IMPULS – B, s.r.o., IČ: 25391038, Zdeňka Štěpánka 1779/17, 708 00 Ostrava 8 – oprava věžních hodin – kostel Všestary, částka: 8.349,- Kč,
 • MATEX HK s.r.o., IČ: 25968807, Kladská 181/55, 500 03 Hradec Králové – tělocvična ZŠ Všestary – stavební úpravy, částka: 815.435,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 51/2014: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 2 bylo schváleno.

 

19.                 Závěr

Ing. Derner: navrhuje, že příští zasedání zastupitelstva svolá již od 18:00 hodin.

 

jednání ukončeno v 22:30 hodin.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2019