Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne: 19.09.2013

 

Místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu Všestary
Přítomni: Marika Čapková Dohnalová, Ing. Michal Derner, Jaroslav Došel, Ing. Vladimír Fof, Josef Macháček, Ing. Milan Svoboda, Přemysl Vecek, JUDr. Zuzana Zlatohlávková.

Omluveni: Vladimír Došel, Martin Hájek, Ing. Radek Jásenský, MVDr. Michal Novák, Josef Pešek, Ing. Pavel Šandera, Josef Václavík.

 

Zahájeno: 19:17 hod.

 

Námitky proti minulému zápisu, tj. zápisu z 27.6.2013 – bez námitek, zápis je považován za schválený.

 

Předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo svoláno a uveřejněno v souladu se zákonem a jednacím řádem, přítomno je 8 zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné, bude následovat schválení programu, určení zapisovatele a volba návrhové komise. Rozprava bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť. Zápis z předchozího jednání byl vyhotoven, ověřen a je předložen k nahlédnutí.

 

Návrh programu

1. Zahájení, schválení programu

2. Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

3. Připomínky občanů

4. Kontrola usnesení

5. Smlouva č. 12114653 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí

6. Smlouva o zřízení věcného břemene

7. Smlouva o poskytnutí dotace Obcí Střezetice

8. Žádost města Smiřice ohledně OO PČR Holohlavy

9. Nájem pozemků – záměr obce

10.Informace z rady obce

11.Žádosti o dotace

a) MŠ Chlum

b) OÚ Všestary

c) Tělocvična ZŠ Všestary

d) Škola 1. stupně

e) Obecní cesty

12.Návrh smlouvy o právu provést stavbu (kanalizace + chodník)

13.Všestarské chodníky

14.Schválení faktur

15.Žádosti spolků

16.ČEZ Distribuce a.s. – nabídka prodeje části pozemku p.č.371/1 v k.ú.Všestary

17.Příprava rozpočtu 2014

18.Návrh darovací smlouvy (pozemky) od Královéhradeckého kraje

19.Různé

a)Dopis MŽP

b)Umístění boxu pro Diakonii Broumov

c) Zveřejnění plnění rozpočtu + placení faktur na stránkách obce

20. Závěr

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8

Návrh usnesení č. 88/2013: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 19.09.2013

Hlasování o usnesení č. 88/2013: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

2. Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

 • Jako zapisovatelka určena slečna Andrea Netušilová

 

 • Do návrhové komise byli navrženi:  Ing. Svoboda, Ing. Derner

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 89/2013: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 19.09.2013 návrhovou komisi ve složení Ing. Svoboda, Ing. Derner

Hlasování o usnesení č. 89/2013: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 • Na ověřovatele zápisu byli navrženi: pan Macháček, pan Vecek

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 90/2013: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 19.09.2013  jako ověřovatele zápisu pan Macháček, pan Vecek

Hlasování o usnesení č.  90/2013: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

3.  Připomínky občanů

JUDr. Zlatohlávková – hrací prvky ve školce

Na schůzce rodičů ve školce zazněl  návrh rodičů,  iniciativa a ta iniciativa podle jejího názoru není příliš šťastná.  Poprosila školu, aby tuto iniciativu zastavila.  Jedná se o to, že na zahradě školky zde ve Všestarech byly odstraněny nějaké hrací prvky a rodičům se zdála zahrada holá. Rodiče uvažovali o tom, že se složí na nějaký hrací prvek a že by ho nainstalovali. Snažila se paní Rezkové vysvětlit, že to není nejlepší řešení, pozemek že je obce a hrací prvky jsou skutečně dosti drahé. Hrací prvky stojí kolikrát i 40.000,- Kč, nedokáže si tedy ani dost dobře prakticky  představit. Nezná sice složení dětí ve školce, ale předpokládá, že tam můžou být i děti ze sociálně slabších rodin a zákaz diskriminace skloňuje ve všech pádech, takže slíbila, že se pokusí přesvědčit zastupitele, aby už v rozpočtu mysleli na to, že nějaké hrací prvky by se tam měly nakoupit. Upozorňuje, že obec má školky dvě, jak se školky mezi sebou dohodnou, je další věc. Školky by měly říci, jaké hrací prvky si představují, aby zastupitelstvo mělo představu o tom, kolik to tak bude cca stát.

Ing. Derner: Dotázal se, z jakého důvodu byly hrací prvky zlikvidovány?

JUDr. Zlatohlávková: Byly tam kovové prolézačky a bylo při revizi konstatovánoo, že tam již nesmí být z bezpečnostního hlediska.

 

p. Vecek – rigol v asfaltové cestě u Novákových (Chlum), který je propadlý

JUDr. Zlatohlávková: Dotázala se, v jakých je to místech?

p. Vecek: Odtokový litinový kanálek, jedno pole je opět propadlé dole. Jsou tam popraskané šrouby, předevčírem to tam rovnal. Kdyby tam na to vjel někdo s osobním automobilem, tak mu to roztrhne podlahu.

Ing. Derner: Chtělo by to zřejmě vyndat a dát tam úplně nový. Navrhuje, jestli by nebylo lepší dát tam štěrbinový žlab, který je sice dražší, ale má větší nosnost.

JUDr. Zlatohlávková: Myslela si, že se jedná o žlábek, který je u nájezdu do vrat.

p. Vecek: ne, jedná se o žlábek, který je přes cestu k hasičárně. Je to na naší cestě a by nerad, aby tam byl nějaký problém, kdyby se něco stalo.

p. Petr Šandera: Navrhl, že to může změřit a spočítat, kolik by to stálo. Musí se udělat normální základ a budou se muset štěrbinové žlaby podbetonovat.

JUDr. Zlatohlávková: Pokud se k tomu pan Šandera dostane hned, tak by to bylo asi nejrozumnější.

 

 

 

 

JUDr. Zlatohlávková – Střechy na hasičských zbrojnicích

V roce 2012 na jednání zastupitelstva v Rozběřicích zaznělo, že teče do dvou hasičáren, v Rozběřicích a na Lípě. V Rozběřicích se to opravilo, na Lípě se to neopravilo. Mysleli jsme si, že bychom mohli zkusit nějakou tu dotaci v MASce, tak se nechal zpracovat projekt. Nyní je již jasné, že jsme tam úspěšní nebyli. Myslí si, že nám nezbývá, než to opravit za vlastní. Nechala udělat cenovou nabídku. Dotázala se, jestli ke střeše se má přistoupit tak, že ji má nechat opravit, aby byla v pořádku. Podle projektu tam byl předepsán titan-zinek jako krytina na střechu. Pokud zastupitelé akceptují usnesení, které bylo přijato a znělo „ZO schvaluje provést opravy střech na hasičských zbrojnicích Rozběřice a Lípa, jež jsou v havarijním stavu a pověřuje výběrem firmy na tuto opravu starostku obce“, tak zastupitelé nemusí dělat nic a bere to za bernou minci, že to má zajistit.

Ing. Derner: Samozřejmě souhlasí, aby paní starostka provedla výběr firmy, ale měla by si zajistit více nabídek, než pouze jednu.

 

 

4. Kontrola usnesení

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 19.09.2013

Předkladatel: Josef Macháček

 

Přesunuto na příště, kdy by byla shrnuta kontrola usnesení

 

 

5. Smlouva č. 12114653 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 19.09.2013

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: Státní fond Životního prostředí České republiky zasílá návrh smlouvy o dotaci na „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Chlum“. Bez podpisu smlouvy nebude dotace poskytnuta, dílo je hotovo, předběžně bylo financováno z prostředků obce, po podpisu smlouvy je možné předložit faktury, absolvovat fyzickou kontrolu a poté bude dotace uhrazena na účet obce. Dílo bylo realizováno tak, aby podmínky stanovené po akceptaci žádosti obce byly splněny, podpis smlouvy je podmínkou toku peněz.

 

Návrh usnesení č. 91/2013: Zastupitelstvo obce akceptuje návrh smlouvy č. 12114653 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životní prostředí ze dne 22.08.2013 a pověřuje starostku jejím podpisem.

Hlasování o usnesení č.  91/2013: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

6. Smlouva o zřízení věcného břemene

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 19.09.2013

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: Smlouva o zřízení věcného břemene Smlouva č.: IV-12-2008063/VB/2, kterou se zřídí věcné břemeno na pozemku 330/7 v k.ú. Lípa u Hradce Králové pro p.č. 3/2, Hejnová, přípojka nn byla předložena v dohodnutém znění a je možné ji schválit.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 92/2013: Zastupitelstvo obce akceptuje návrh smlouvy o zřízení věcného břemene Smlouva č.: IV-12-2008063/VB/2, kterou se zřídí věcné břemeno na pozemku 330/7 v k.ú. Lípa u Hradce Králové pro p.č. 3/2, Hejnová, přípojka nn. 

Hlasování o usnesení č. 92/2013: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

7. Smlouva o poskytnutí dotace Obcí Střezetice

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 19.09.2013

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: Před zahájením oprav hřbitovní zdi byly osloveny obce Čistěves a Střezetice s informací o plánované opravě. Obec Střezetice poslala návrh smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč. S ohledem na postup prací na opravě zdi a na množství profinancovaných peněžních prostředků, cena díla 689.028,50 Kč se zdá vhodné ocenit projev solidarity obce Střezetice (hřbitov historicky sloužil pouze klientům části Dlouhé Dvory) a návrh smlouvy s díky přijmout.

Obec Čistěves přislíbila rovněž spoluúčast. Zdá se vhodné seznámit Čistěves se smlouvou o dílo a požádat o zhodnocení výše spoluúčasti, když podle starosty obce stačí zaslat fakturu.

 

JUDr. Zlatohlávková: Na všechny pomníky na hřbitově byly vypracovány posudky a fotodokumentace předtím, než se začalo s opravou.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 93/2013: Zastupitelstvo obce akceptuje návrh smlouvy o poskytnutí dotace na výdaje spojené s opravou hřbitovní zdi chlumského hřbitova na Lípě a pověřuje starostku poděkovat obci Střezetice za projev solidarity a dále jí pověřuje podpisem smlouvy.

Hlasování o usnesení č.  93/2013: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

8. Žádost města Smiřice ohledně OO PČR Holohlavy

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 19.09.2013

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: Město Smiřice nabídlo Policii ČR, která dosud sídlí v Holohlavech objekt ve Smiřicích. Objekt je třeba rekonstruovat, a proto se Smiřice obrací na obce a žádá spoluúčast na financování  rekonstrukce svého objektu. S ohledem na skutečnost, že se jedná o POLICII České republiky, je plně na státu postarat se o donucovací složku a zajistit jí prostory. Nezdá se vhodné, aby obec ze svých prostředků suplovaly povinnosti státu, tento postup nemá ani historickou oporu a rozhodně se nejedná o způsob spolupráce mezi jednotlivými obcemi.   

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 94/2013: Zastupitelstvo obce Všestary neposkytne finanční prostředky na opravu objektu č. p. 17 ve Smiřicích na základě žádosti ze dne 5.8.2013, doručené 6.8.2013

Hlasování o usnesení č.  94/2013: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 bylo schváleno.

 

 

9. Nájem pozemků – záměr obce

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 19.09.2013

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: Zastupitelstvo obce schválilo dne 28.06.2012 usnesením č. 77/2012 vypsání záměru na pronájem pozemků. V mezidobí obec nabyla ve stejném katastrálním území ještě dva pozemky, a to 267/34 o výměře 1.138 m2, když parcela vznikla z PK 275 a parcelu 275/1 o výměře 16.735 m2, která rovněž vznikla z PK 275. V záměru 77/2012 se přihlásil Statek Dlouhé Dvory s.r.o., IČ: 274 65 951, když nabízí pachtovné ve výši 2,5% průměrné ceny pozemků jednotlivých katastrálních území dle aktuální vyhlášky.  

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 95/2013: Zastupitelstvo obce vyhlašuje záměr na pronájem pozemků v majetku obce p.p.č.  267/34 o výměře 1138 m2, p.p.č. 275/1 o výměře 16735 m2 v katastrálním území Lípa u Hradce Králové na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok. 

Hlasování o usnesení č. 95/2013: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

10. Informace z rady obce

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 19.09.2013

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: V mezidobí se rada obce sešla třikrát.

23.08.2013

 • Přijala rozpočtové opatření č. 7, které je zastupitelům zasláno v příloze (cílem bylo zejména zajistit finanční prostředky na účtech pro zahájené investice, škola obdržela dotaci 543.000,- Kč, vyúčtování voleb prezidenta republiky).
 • Schválila podání žádosti na zateplení a výměnu oken budovy č.p. 2 – budovy ZŠ Všestary u kostela „Snížení ekonomické náročnosti objektu ZŠ Všestary č.p. 2“

JUDr. Zlatohlávková: Státní fond životního prostředí vyhlašuje zateplení budov  v určitých cyklech. Ve chvíli, kdy zjistila, že bychom měli mít uhrazeno 90%, poprosila radní, aby vyslovili souhlas, že  můžeme podat žádost o dotaci a při té příležitost se zjistilo, že budova je vedena jako objekt bydlení. Na to se samozřejmě dotace nevztahuje. Učinila prohlášení, že okamžitě obec zahajuje kroky, aby skutečný stav byl dá do souladu se stavem formálně-právním. Podala podání na katastrální úřad, a protože proto nebyly podklady, ale máme je od dnešního dne, tak od dnešního dne je to budova skutečně školní. Zároveň se u budovy mění způsob určení. Podání, které bylo neúplné pro katastrální zápis, listinou z magistrátu doplníme a bude to objekt občanské vybavenosti.

 • Vzala na vědomí připomínky starostky ke Strategii rozvoje Královéhradeckého kraje, když zastupitelstvo obce se dne 08.08.2013 nesešlo (připomínky se podávaly do 5 dnů od ústního jednání dne 14.08.2013 – kde byly vzneseny starostkou ústně zastupitelé mají připomínky v materiálech pro jednání

JUDr. Zlatohlávková: Jednání zastupitelstva v srpnu bylo pojato jako volná diskuse, během níž se zastupitelé seznámili s materiálem. Byla na veřejném projednání na krajském úřadě. Za obce tam byl pouze starosta obce Olešnice a ona. Tak, jak naformulovala přípis, tak jej poslala zastupitelům, tak také přednesla  na veřejném projednání. Přestože se pořizoval zvukový záznam, poslala připomínky ještě raději písemně. Cítila potřebu, aby připomínky obce byly zaznamenány ve Strategii rozvoje Královéhradeckého kraje.

28.08.2013

 • Rada obce potvrdila výběr TDI a BOZP při realizaci díla „Snížení energetické náročnosti tělocvičny ZŠ Všestary“ (usnesení č. 72/2013), když zadávací řízení ve smyslu usnesení připravil Investiční výbor, z něhož byla ustanovena komise pro otevírání obálek ve složení pan Pešek, Ing. Šandera, JUDr.Zlatohlávková) – vítězem je Ing. Zdeněk Hrouda pro obě činnosti

JUDr. Zlatohlávková: Na Chlumě odvedl jako autorský dozor velmi dobrou práci a ještě lepší při podřezání školy I. stupně u kostela.

11.09.2013

 • Pozvánka nejtvrdší hasič
 • Příspěvek na žáka dopis obcím
 • Vyhlášený záměr
 • Nájemné v obecních bytech
 • Energetické štítky
 • Žádost firmy EKOTECH ochrana ovzduší
 • Přípis paní Hebelkové – kácení stromu
 • Přípis Ing. Slováčka – nastolení poklidného stavu
 • Projekt na zateplení školy u kostela
 • Nátěr oken Bříza č.p. 54 + nátěr budovy bazénu
 • Specifikace odpadu
 • Likvidace pickupa
 • Revitalizace Úvozu mrtvých
 • Oprava zvoniček Bříza, Chlum
 • Rozpočtové opatření č. 8, které je zastupitelům  zasláno v příloze (financování projektů)
 • Smlouva s Mgr. Baladou, zejména její dodatek č. 1

JUDr. Zlatohlávková: Cílem dodatku nebylo ukončit spolupráci, ale cílem je narovnat vztahy.

 • Změna způsobu využití budovy č.p. 2
 • Sestavení programu jednání zastupitelstva 19.09.2013

 

Mají-li zastupitelé k tomuto bodu dotaz, mohou přijít nahlédnout do zápisu z jednání rady obce.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8

Návrh usnesení č. 96/2013: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7, č. 8.

Hlasování o usnesení č. 96/2013: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

11. Žádosti o dotace

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 19.09.2013

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah:

a)  MŠ Chlum – viz bod 5 (dílo ukončeno) – zbývá doúčtovat cca 1 mil. Kč.

b)  OÚ Všestary – vypsáno výběrové řízení 13.9.2013, zastupitelé o tomto kroku byli před vypsáním informováni, byli vyzváni k účasti do komise pro otevírání obálek dne 30.9.2013. Předpokládaná realizace (podle klimatických podmínek – podmínka zadávacího řízení + SFŽP) 28.10. – 31.12.2013. V souladu se zákonem o obcích rada obce potvrdí vítěznou nabídku a pověří starostku podpisem smlouvy o dílo.

JUDr. Zlatohlávková: jedná se o zakázku malého rozsahu /tzn. do 3 mil. bez DPH/, nemá tak složité zadávací řízení. 21.10. by se mohlo začít.

c) Tělocvična ZŠ – práce se zahajují v pondělí 16.9.2013, smlouva o dílo podepsána 11.9.2013, škola informována a vyzvána k součinnosti. Mandátní smlouva na tělocvičnu byla uzavřena pouze na podání žádosti o dotaci, požádala jsem Energy Benefit, aby vypracoval návrh smlouvy na vysoutěžení dodavatele (to již zajišťovali) administraci projektu, monitorovací zprávy až po ukončení udržitelnosti projektu. Smlouvu dosud nemám k dispozici.

JUDr. Zlatohlávková: Všechny smlouvy s firmou Energy Benefit byly postavené tak, že nám zajistí podání žádosti o dotaci, dokonce nám měli zajišťovat stavební dozor, že nám zajistí výběrové řízení, celkovou administraci až po závěrečné vyhodnocení projektu.  

d) Škola 1. stupně u kostela – podána 28.8.2013 žádost o dotaci, navržen zápis způsobu využití – uvedení souladu stavu formálního se stavem skutečným, příprava projektu na zateplení.

Práce na izolaci budovy proti vlhkosti úspěšně ukončeny – poděkování starostky zastupitelům, kteří se aktivně podíleli pomocí při realizaci díla. Vyčíslují se vícepráce, budou známé při jednání zastupitelstva.

JUDr. Zlatohlávková: Elektrické vedení bylo v tragickém stavu. Ptala se pana Srdínka, kolik by to stálo. Nakonec faktura byla cca na 60 tis. v přízemí je tedy vyřešena elektrika. Do jedné místnosti pod podlahu byly svedeny odpady z umyvadel. Je ráda, že to napravilo. Je tam prostor, kde se zbourala příčka. Vícepráce představují cca 30 tis. bez elektřiny. Po odstranění  příčky se dělal sádrokarton. Ing. Šandera navrhl, aby se stáhly odvody do jednoho místa, aby to bylo tam, kde by měl být připojený bod, popř. kanalizace. Pouze malby stály 25.000,- Kč.

e) Obecní cesty – oprava cesty od hospody Na bojišti, kolem rozhledny – schválena na jednání zastupitelstva dne 22.3.2012 usnesení 48/2012. V současné době připravován projekt na opravu cesty v Rosnicích úseky 3 A, B (projekt připravován od jara 2013) + část neopravené cesty od konce lesa k hříbárně (kamenná cesta samozřejmě zachovaná) na Lípě. 

JUDr. Zlatohlávková: Bylo by možné takovou žádost podat. Bohužel špatně vyzpovídala svoji konzultantku. Myslela si, že by se tím vyřešila cesta v Rosnicích. Odhad je cca 1,800.000,- Kč. Žádat by se mohlo o cca 3,000.000,- Kč, tak si myslela, že by se mohl opravit ještě kousek na Lípě. O dotaci se může žádat pouze v případě, když je to vysoutěžené. Ze strany, co je muzeum pravěku, tak nám voda stéká ke zdi. Posteskla si na jednání, kterého se účastnila paní dr. Kučerové, která je za Centrum evropského projektování a měla na starost žádost na stavbu Archeoparku. Dr. Kučerová si vyžádala informace písemně, následně se obec sešla s pracovníky Královéhradeckého kraje, ti říkali, že jak jsou laici, tak že to taky vidí, že to tam musí téct, ale nikdo neví, co s tím dále. Když se to odvede na cestu, tak všechna voda poteče dolů k cukrárně. Kolaudovalo se to po částech, tzn,. že zvlášť se kolaudovala cesta, parkoviště. Tím pádem si nikdo nevšiml, že tam chybí odtokový kanálek.

Ostatní opravy:

JUDr. Zlatohlávková: Borovice pouští na hroby něco jako smolu, dotazovala se majitelů hrobů a ti převážně souhlasili s pokácením borovic.

f) Hřbitovní zeď Všestary – opravena 1 zeď, kořeny borovic poškozují zeď, bude třeba řešit! Stavebního dozoru se ujal Ing. Hrouda. Vyvoláno jednání s Královéhradeckým krajem ohledně zdi sousedící s ARCHEOPARKEM PRAVĚKU VE VŠESTARECH – sousední parkoviště a cesta spádovány ke hřbitovní cesty, neodvodněny, zeď a hřbitovní domek při dešti zaplavovány vodou.

g) Hřbitovní zeď chlumského hřbitova – práce pokračují, stavebního dozoru se ujal Ing. Hrouda. Paní Budayová zaslala dopis se žádostí, aby obec ještě letos pokračovala s opravou zdi, alespoň v místech, kde je zeď pobourána.  

Ing. Derner: Myslí si, že by bylo vhodné nechat to na jaro. Na jaře by se mělo pokračovat.

Zastupitelé se shodli na tom, že by se v další části zdi mělo pokračovat na jaře.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 97/2013: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozhodnutí rady obce o podání žádosti  „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Všestary č.p. 2“ v Operačním programu Životní prostředí, výzva č. 50 OPŽP.

Hlasování o usnesení č. 97/2013: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8

Návrh usnesení č. 98/2013: ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci na opravu části místní komunikace v místní části Rosnice situované na části p.p. 567/1 v k.ú. Rosnice  a části komunikace v místní části Lípa na části p.p. 321 v k.ú. Lípa /po kamennou cestu od č.p. 1 k silnici první třídy I/35, jejíž zachování je podmínkou žádosti/.

Hlasování o usnesení č. 98/2013: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8

Návrh usnesení č. 99/2013:

1)      ZO pověřuje investiční výbor vypracovat zadávací podmínky pro výběrové řízení na opravu obecních cest v k.ú. Rosnice a k.ú. Lípa.

2)      ZO zmocňuje radu obce k určení vítězné firmy vzešlé z výběrového řízení a zmocňuje starostku obce podpisem smlouvy o dílo s vítěznou firmou vzešlou z výběrového řízení

Hlasování o usnesení č. 99/2013: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

12. Návrh smlouvy o právu provést stavbu (chodník)

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 19.09.2013

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: Správa silnic Královéhradeckého kraje předkládá návrh smlouvy o právu provést stavbu pro „Stavba chodníku v obci Lípa“ na části p.p. 329/48 a st.p.č. 13 vše v katastrálním území Lípa u Hradce Králové a pověřuje starostku jejím podpisem.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 100/2013: Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem smlouvy o právu provést stavbu pro „Stavba chodníku v obci Lípa“ na části p.p. 329/48 a st. p. č. 13 vše v katastrálním území Lípa u Hradce Králové a pověřuje starostku jejím podpisem.

 Hlasování o usnesení č. 100/2013: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

13. Všestarské chodníky

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 19.09.2013

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

Obsah: Projekt chodníků ve všech místních částech zpracovávala firma HIGWAY DESIGN, s.r.o. a stálo to cca 650 tis. Kč. V roce 2012 byla přijata následující usnesení:

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 21/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku společnost HIGWAY DESIGN, s.r.o. na dopracování aktualizace a úpravy projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení „Všestary-Chodníky“ a pověřuje paní starostku dojednáním a uzavřením smlouvy. Dokumentace je potřeba v otevřeném projekčním formátu.

Hlasování o usnesení č. 21/2012: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 87/2012: ZO schvaluje odkup pozemků pro výstavbu chodníků v projektu „Všestarské chodníky“ za cenu 200,- Kč a za m2.

Hlasování o usnesení č. 87/2012: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

Velkým problémem se ale ukázalo vyjednávání souhlasu s vlastníky pozemků. Někteří nechtěli jednat vůbec a někdo nadával a nakonec pozemky prodal někomu jinému.

 

Ing. Fof: Podařilo se domluvit s geodety, že by bylo možné nechat přesně zaměřit, kde chodník bude opravdu fyzicky stát a domluvit se s lidmi.

JUDr. Zlatohlávková: Zkusilo se to v Rozběřicích. Šlo se tam barák od baráku a v podstatě celá vesnice to podepsala a znělo to tak. Co je od cesty k plotu je obecní, co je za plotem,  je Vaše. Pokud souhlasili, tak se uznala hranice. To už je dnes zapsané v katastru a Rozběřice mohou jít s chodníkem konečně dál.

 

Lípa – Po více, než roce se podařilo dojednat s ÚZSVM možnost stavět na pozemku u silnice 1. třídy. Jsou osloveni všichni, co se ke stavbě mají vyjádřit. Nic by tedy nemělo bránit územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení.

 

Bříza - Jsou osloveni všichni, co se ke stavbě mají vyjádřit. Nic by tedy nemělo bránit územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení.

 

Ing. Fof: Je domluveno s firmou, že pokud by bylo možné sloučit více obcí ve stavebním řízení dohromady do jednoho stavebního povolení, ať to klidně udělají. Správní poplatky nejsou zrovna nejlevnější. Není však možné dále čekat, až to bude vyřešeno ve všech místních částech.

 

Rozběřice – Tady se šlo cestou odsouhlasení hranic a geometrického zaměření. Nyní to je na katastrálním úřadu. Firma HIGWAY DESIGN, s.r.o. byla informována o tom, že chodník je na obecním. Budou tedy oslovovat všechny, co se mají vyjádřit. Následovat by mělo územní rozhodnutí a stavební povolení.

 

Rosnice – Tady je na pořadu odsouhlasení hranic a geometrické zaměření.

Chlum – I zde je na pořadu odsouhlasení hranic a geometrické zaměření.

 

Všestary – zde je problémem chodník v úseku od domu čp. 73 po dům čp. 192 ve směru na Střezetice. Tady dokumentaci neprováděla výše jmenovaná firma. O vyjádření ke stavbě tedy budu za obec žádat já. U ostatních částí je postup stejný jako v jiných místních částech.

 

 

14. Schválení faktur

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 19.09.2013

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

Obsah: Na základě smluv o dílo byly vystaveny tyto faktury:

 • Energy Benefit Centre a.s., IČ: 29029210, Křenova 438/3, 160 00 Praha 6 -  zpracování a podání projektové žádosti o dotaci „Snížení energetické náročnosti budovy Obecního úřadu Všestary“, částka 82.280,- Kč,
 • Energy Benefit Centre a.s., IČ: 29029210, Křenova 438/3, 160 00 Praha 6 -  zpracování a podání projektové žádosti o dotaci „Snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny ZŠ Všestary“, částka 72.600,- Kč,
 •  Zahrady pro radost s.r.o., IČ: 28816498, Blešno 12, 503 46 Blešno – inventarizace a hodnocení dřevin, částka 23.901,- Kč,
 • M-STAV HK s.r.o., IČ: 260 03 589, Lochenice 65, 503 02 Předměřice nad Labem – výkon inženýrských činnosti při realizaci díla „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Chlum, částka 31.194,- Kč,
 • ateliér BOŘKE HK., IČ: 13204963, Za Škodovkou 507, 500 04 Hradec Králové 4 -  zaměření stávajícího stavu objektu čp. 2 ve Všestarech „1. stupeň ZŠ“, částka: 68.195,60 Kč,
 • M-STAV HK s.r.o., IČ: 260 03 589, Lochenice 65, 503 02 Předměřice nad Labem – stavební práce „Oprava západní části hřbitovní zdi na Chlumu“ 1, částka 262.660,- Kč,
 • PEMALes s.v.č.., IČ: 73665754, Maixnerova 526, 508 01 Hořice v Podkrkonoší – posudek vzrostlé stromové zeleně Chlum, částka 6.180,68 Kč,
 • STAVORECYKLA s.r.o., IČ: 28776411, Vrbová 655, 562 01 Ústí nad Orlicí – stavební práce „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Chlum“ neuznatelné náklady, částka 199.075,- Kč,
 • REKOS S+D s.r.o., IČ: 259 74 149, Štolbova 272, Nechanice – stavební práce „Stavební úpravy základní školy č.p. 2 ve Všestarech provedení izolace obvodového a vnitřního zdiva proti zemní vlhkosti“, částka 510.332,- Kč,
 • STAVORECYKLA s.r.o., IČ: 28776411, Vrbová 655, 562 01 Ústí nad Orlicí – stavební práce „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Chlum“ uznatelné náklady, částka 597.122,- Kč,

·         Ladislav Srdínko - Montáž a oprava el. zařízení, IČ: 43477194, Rozběřice 74, 503 12 Všestary – elektromontážní práce na budově 1. stupně ZŠ ve Všestarech, částka 64.372,- Kč,

 • REKOS S+D s.r.o., IČ: 259 74 149, Štolbova 272, Nechanice – stavební práce „Stavební úpravy základní školy č.p. 2 ve Všestarech provedení izolace obvodového a vnitřního zdiva proti zemní vlhkosti“, částka 509.946,- Kč,
 • M-STAV HK s.r.o., IČ: 260 03 589, Lochenice 65, 503 02 Předměřice nad Labem – výkon inženýrských činnosti při realizaci díla „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Chlum, částka 37.534,- Kč,
 • M-STAV HK s.r.o., IČ: 260 03 589, Lochenice 65, 503 02 Předměřice nad Labem – stavební práce „Oprava západní části hřbitovní zdi na Chlumu“ 1, částka 161.435,- Kč,
 • Ing. Zdeněk Hrouda, IČ: 67480659, Všestary 199, 503 12 Všestary, projektová dokumentace pro provedení stavby na akci „SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY OÚ VŠESTARY“, částka 30.250,- Kč,
 • Josef Máslo, IČ: 612248802, Pobřežní 55/22, 503 01 Hradec Králové – kácení 2 ks Lip na Chlumu, částka: 27.165,- Kč.
 • STAVORECYKLA s.r.o., IČ: 28776411, Vrbová 655, 562 01 Ústí nad Orlicí – stavební práce „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Chlum“ uznatelné náklady, částka 804.636,- Kč,
 • František Otčenáš, IČ: 12974579, Bříza čp. 30, 503 12 Všestary -  natěračské práce – obecní dům čp.54-Bříza, částka 12.541,- Kč,

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 101/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktur:

 • Energy Benefit Centre a.s., IČ: 29029210, Křenova 438/3, 160 00 Praha 6 -  zpracování a podání projektové žádosti o dotaci „Snížení energetické náročnosti budovy Obecního úřadu Všestary“, částka 82.280,- Kč,
 • Energy Benefit Centre a.s., IČ: 29029210, Křenova 438/3, 160 00 Praha 6 -  zpracování a podání projektové žádosti o dotaci „Snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny ZŠ Všestary“, částka 72.600,- Kč,
 •  Zahrady pro radost s.r.o., IČ: 28816498, Blešno 12, 503 46 Blešno – inventarizace a hodnocení dřevin, částka 23.901,- Kč,
 • M-STAV HK s.r.o., IČ: 260 03 589, Lochenice 65, 503 02 Předměřice nad Labem – výkon inženýrských činnosti při realizaci díla „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Chlum, částka 31.194,- Kč,
 • ateliér BOŘKE HK., IČ: 13204963, Za Škodovkou 507, 500 04 Hradec Králové 4 -  zaměření stávajícího stavu objektu čp. 2 ve Všestarech „1. stupeň ZŠ“, částka: 68.195,60 Kč,
 • M-STAV HK s.r.o., IČ: 260 03 589, Lochenice 65, 503 02 Předměřice nad Labem – stavební práce „Oprava západní části hřbitovní zdi na Chlumu“ 1, částka 262.660,- Kč,
 • PEMALes s.v.č.., IČ: 73665754, Maixnerova 526, 508 01 Hořice v Podkrkonoší – posudek vzrostlé stromové zeleně Chlum, částka 6.180,68 Kč,
 • STAVORECYKLA s.r.o., IČ: 28776411, Vrbová 655, 562 01 Ústí nad Orlicí – stavební práce „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Chlum“ neuznatelné náklady, částka 199.075,- Kč,
 • REKOS S+D s.r.o., IČ: 259 74 149, Štolbova 272, Nechanice – stavební práce „Stavební úpravy základní školy č.p. 2 ve Všestarech provedení izolace obvodového a vnitřního zdiva proti zemní vlhkosti“, částka 510.332,- Kč,
 • STAVORECYKLA s.r.o., IČ: 28776411, Vrbová 655, 562 01 Ústí nad Orlicí – stavební práce „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Chlum“ uznatelné náklady, částka 597.122,- Kč,

·         Ladislav Srdínko - Montáž a oprava el. zařízení, IČ: 43477194, Rozběřice 74, 503 12 Všestary – elektromontážní práce na budově 1. stupně ZŠ ve Všestarech, částka 64.372,- Kč,

 • REKOS S+D s.r.o., IČ: 259 74 149, Štolbova 272, Nechanice – stavební práce „Stavební úpravy základní školy č.p. 2 ve Všestarech provedení izolace obvodového a vnitřního zdiva proti zemní vlhkosti“, částka 509.946,- Kč,
 • M-STAV HK s.r.o., IČ: 260 03 589, Lochenice 65, 503 02 Předměřice nad Labem – výkon inženýrských činnosti při realizaci díla „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Chlum, částka 37.534,- Kč,
 • M-STAV HK s.r.o., IČ: 260 03 589, Lochenice 65, 503 02 Předměřice nad Labem – stavební práce „Oprava západní části hřbitovní zdi na Chlumu“ 1, částka 161.435,- Kč,
 • Ing. Zdeněk Hrouda, IČ: 67480659, Všestary 199, 503 12 Všestary, projektová dokumentace pro provedení stavby na akci „SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY OÚ VŠESTARY“, částka 30.250,- Kč,
 • Josef Máslo, IČ: 612248802, Pobřežní 55/22, 503 01 Hradec Králové – kácení 2 ks Lip na Chlumu, částka: 27.165,- Kč.
 • STAVORECYKLA s.r.o., IČ: 28776411, Vrbová 655, 562 01 Ústí nad Orlicí – stavební práce „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Chlum“ uznatelné náklady, částka 804.636,- Kč,
 • František Otčenáš, IČ: 12974579, Bříza čp. 30, 503 12 Všestary -  natěračské práce – obecní dům čp.54-Bříza, částka 12.541,- Kč,

Hlasování o usnesení č. 101/2013: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

15. Žádosti spolků

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 19.09.2013

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

obsah: Dotace z programu Všestarské neziskovky

·         SDH Rozběřice žádá o částku 6.300,- Kč, jako příspěvek na uspořádání dětského dne, který se konal 24.8.2013,

·         Nohejbal klub Bříza žádá o částku 3.000,- Kč, jako příspěvek na úhradu nákladů spojených s uspořádáním turnaje v nohejbalu ve Bříze, který se bude konat 28.9.2013.  (mají přiděleno již jen 2.920,- Kč)

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 102/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje následující příspěvky z programu všestarské neziskovky:

·         SDH Rozběřice částku 6.300,- Kč, jako příspěvek na uspořádání dětského dne, který se konal 24.8.2013.

·         Nohejbal klub Bříza částku 2.920,- Kč, jako příspěvek na úhradu nákladů spojených s uspořádáním turnaje v nohejbalu ve Bříze, který se bude konat 28.9.2013

Hlasování o usnesení č. 102/2013: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

16. ČEZ Distribuce a.s. – nabídka prodeje části pozemku p.č. 371/1 v k.ú. Všestary

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 19.09.2013

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: Doručena nabídka prodeje části parcely (cesta k bytovkám u rozvodny). Společnost ČEZ jsem požádala o sdělení kupní ceny a vyčíslení ceny  věcného břemene. Dosud návrh smlouvy nedoručen.

 

JUDr. Zlatohlávková: Možná by stálo za to, aby se zastupitelé podívali, v jakém stavu je cesta. Cesta je veřejně přístupná, tudíž to nemusíme vlastnit a pokud ano, tak za symbolickou cenu. O cestu a okolí se stejně staráme už nyní /ořezávání keřů, uklízení sněhu atd./.

 

 

17.  Příprava rozpočtu 2014

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 19.09.2013

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: Vzhledem k zahájeným dotačním projektům je třeba, aby obec nebyla nucena hospodařit podle rozpočtového provizoria začít připravovat rozpočet na rok 2014. Od roku 2010 je rozpočet na příští rok schvalován na jednání zastupitelstva v prosinci běžného roku, tato praxe se osvědčila, rozpočty byly za významné pomoci investičního výboru připravovány zodpovědně, a proto se zdá vhodné pokračovat stejně. Zároveň je možné, aby se na přípravě rozpočtu aktivně podíleli členové zastupitelstva jmenovaní na jednání zastupitelstva. Zastupitelé, spolky, JSDHO, škola vyzvány ke spolupráci, škola k předložení rozpočtu na rok 2014. 

 

JUDr. Zlatohlávková: Rozpočet by se měl připravovat ve spolupráci s finančním výborem. Navrhla zastupitelům, jestli se na něm chce někdo ze zastupitelů podílet, je zván k účasti.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8

Návrh usnesení č. 103/2013: Zastupitelstvo obce pověřuje vedení obce ve spolupráci s finančním výborem přípravou rozpočtu na rok 2014 a rozpočtového výhledu na roky 2015 – 2017.  

Hlasování o usnesení č. 103/2013: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

18. Návrh darovací smlouvy (pozemky) od Královéhradeckého kraje

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 19.09.2013

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: Královéhradecký kraj nabídl obci darem pozemky, které nebyly však přesně specifikovány. Nejasnosti jsou právě vyjasňovány, ale s velkou mírou pravděpodobnosti jde pozemky st. 41 a p.p. 329/48 v k.ú. Lípa u Hradce Králové (pozemek zastávky a roh pozemku „pod vrbou“, který je včleněn do p.p. 56 v majetku obce. Obec vyjádřila předběžné stanovisko – zájem o pozemky, když v těchto místech projektována stavba chodníku.

 

JUDr. Zlatohlávková: Jedná se o pozemek zastávky. Ve chvíli, kdy by to navazovalo na chodník, bylo by to obecní celé. Udržovalo by se to jako celek, bylo by to obecní a navazovalo by to.

 

 

19. Různé

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 19.09.2013

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah:

a) Dopis MŽP

 

b) Umístní boxu pro Diakonii Broumov

JUDr. Zlatohlávková: V radě převládal názor, aby tam lidé neházeli něco jiného. Podmínkou je, že k tomu musí být nějaký příjezd, aby se to mohlo průběžně vybírat.

 

c) Zveřejnění plnění rozpočtu + placení faktur na stránkách obce – stále více obcí otevírá své hospodaření prostřednictvím dálkového přístupu, neboť se jedná o hospodaření s veřejnými prostředky. Občané mají právo na informace, co je z peněz obce hrazeno. Zákon o zadávání veřejných zakázek stanovuje povinné zveřejňování smluv nad 500.000,- Kč na profilu zadavatele, tuto povinnost obec plní. Mandatorní výdaje – tj. zejména výdaje na školu, veřejné osvětlení, provoz hasičských zbrojnic, opravy movitého majetku, apod. jsou zveřejňovány prostřednictvím rozpočtu, plnění těchto výdajů by bylo možné usnadnit veřejnosti prostřednictvím plnění rozpočtu. Zároveň je třeba konstatovat, že přehled o výdajích (zejména rozsáhlých opravách) je dán jednak schválením smlouvy, jednak prostřednictvím informace na každém jednání zastupitelstva – „Schválení faktur“.

 

JUDr. Zlatohlávková: Zákon o veřejných zakázkách jako malou zakázku označuje stavební práce do 3 mil. korun. . V  § 147a kde se nerespektuje ta hranice těch 3 mil., ale všechny smlouvy nad 500.000,- Kč, které se týkají stavebních prací se tam zveřejňují. K tomu u některých zakázek se tam mají zveřejňovat také faktury o zaplacení. To se bude týkat určitě tělocvičny. Koukala se, jak to dělají jinde a ostatní města a vesnice to tam zveřejňují. Pokud se to dostane pod veřejnou kontrolu, tak jí to vůbec nevadí. Některá města a obce zveřejňují plnění rozpočtu. Nechala zastupitelům na zvážení a projití hlavou, jestli to tak dělat či nikoli.

 

Ing. Derner: Má za to, že toto zaznělo již od Ing. Jásenského. Nevidí důvod, proč by se to nemohlo schválit již dnes. Myslí si, že by tam mělo být vše, co se vztahuje k veřejné zakázce.

 

JUDr. Zlatohlávková: Ještě se musí podívat, jak to mají v ostatních obcích a městech, jestli to mají včetně příloh k faktuře, co je předmětem vyúčtované částky.

 

Ponecháno na příště s tím, že o tom zastupitelé popřemýšlí.

 

 

20. Závěr

 

jednání ukončeno v 21:45 hodin.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018