Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 19.03.2015

 

Místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu Všestary
Přítomni: Ing. Michal Derner, Jaroslav Došel, Radovan Dvořák, Ing. Vladimír Fof, Ing. Radek Jásenský   (přítomen od 18:15), MUDr. Michal Kovalský, Josef Macháček, MVDr. Michal Novák, Stanislav Novák, Ing. Petr Pleschinger, Ladislava Rezková, Ing. Pavel Šandera, JUDr. Zuzana Zlatohlávková,

Omluveni: Ing. Pavel Černý, Marika Čapková Dohnalová, DiS., MVDr. Michal Novák,

Osadní výbory: Josef Pešek, Jiří Novák ml. – oba OV Rosnice

 

Zahájeno: 18:00 hod.

 

Předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a uveřejněno dne 11.3.2015, tj. s požadovaným předstihem alespoň 7 dní. Přítomno je 11 zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášení schopné. Po určení zapisovatele proběhne volba návrhové komise a schválení programu. Rozprava bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť. Zápis z předchozího jednání byl vyhotoven, ověřen a je předložen k nahlédnutí.

Přítomné zastupitele, členy výborů, i ostatní občany vítám a přeji nám všem moudré rozhodování.

 

1.     Zahájení, určení zapisovatele, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu

 • Jako zapisovatelka určena pí. Andrea Netušilová.

 

 • Do návrhové komise byli navrženi: Ing. Šandera Pavel, Ladislava Rezková

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11

Návrh usnesení č. 35/2015: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 19.3.2015 návrhovou komisi ve složení Ing. Pavel Šandera a Ladislava Rezková.

Hlasování o usnesení č.  35/2015: pro 9, proti 0, zdržel se 2 bylo schváleno.

·         Na ověřovatele zápisu byli navrženi: Ing. Pleschinger a MUDr. Kovalský

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 36/2015: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 19.3.2015 jako ověřovatele zápisu MUDr. Michal Kovalský a Ing. Petr Pleschinger.

Hlasování o usnesení č.  36/2015: pro 9, proti 0, zdržel se 2bylo schváleno.

Námitky proti minulému zápisu, tj. zápisu z 19. 2. 2015 – bez námitek.  

 

2. Schválení programu            

Návrh programu

1.                  Zahájení, určení zapisovatele, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu

2.                  Schválení programu

3.                  Připomínky občanů

4.                  Kontrola usnesení

5.                  Dotační tituly, investiční akce 

6.                  Územní plánování –

a)      Územní studie – zadání

b)      Komplexní pozemkové úpravy

7.                  Pozemky

8.                  Výbory zastupitelstva

9.                  Informace z rady obce

10.              Žádosti o příspěvky

11.              Úhrada faktur

12.              Závěr 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11

Návrh usnesení č. 37/2015: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 19.3.2015

Hlasování o usnesení č.  37/2015: pro 11, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.3. Připomínky občanů

·         nebezpečný odpad 21.3.2015

·         velkoobjemový odpad  23.-27.3 2015

 

K žádosti (z ledna) o připojení k veřejnému osvětlení na společném pozemku č. 363/2 v kú. Všestary (směrem na Světí) byla doplněna revizní zpráva.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 38/2015: Zastupitelstvo obce souhlasí s připojením pouličních lamp na pozemku p.č. 363/2 v k.ú. Všestary na veřejné osvětlení po předložení platné revizní zprávy a souhlasí s jeho provozováním (tzn. úhradou el. energie a výměnou světelných zdrojů) obcí.

Hlasování o usnesení č. 38/2015: pro  11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

Pan Jiří Novák ml. – stále zatéká do zastávky ve spoji panelů v Rosnicích.

Pan Došel sdělil, že během zítřejšího dne se tam staví.

Na hospodě v Rosnicích funguje rozhlas, ale je slyšet každé třetí až páté slovo, tudíž není rozumět hlášení.

 

Pan Osond – byl by rád,  u nemovitosti u rybníka po levé straně je suchá bříza, zda-li by to nebylo možné  skácet ji, aby nedošlo k nějakému neštěstí. Bříza zasahuje do drátů elektrického vedení.

MUDr. Kovalský přislíbil, že se pana doktora dotáže, zda-li by nešla bříza skácet.

 

V 18:15 hodin se dostavil Ing. Radek Jásenský.

 

4. Kontrola usnesení

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 19.3.2015

Předkladatel:   Josef Macháček – předseda kontrolního výboru

 

J. Macháček přednesl zprávu kontrolního výboru a Ing. Derner doplnil údaje zastupitelům dle předložené tabulky.

- pozemek u Bauerových – je podepsáno, vloženo a uhrazeno.

- Byl pověřen předseda finančního výboru zajištěním kontroly tří nájemních smluv, které nejsou uzavřeny za cenu v místě a čase obvyklou a podat o tom zastupitelstvu zprávu. Ing. Derner na FU zjistil od pracovnice, že ke korunovému nájmu zajímá FU nájemné z pohledu zákona č. 586/1992 o dani z příjmu, konkrétně § 23 základ daně, odst. 7. Podle sdělení pracovnice FU si můžeme z pohledu zákona o dani z příjmů sjednat libovolné nájemné, pokud nejde o provázané osoby.

JUDr. Zlatohlávková – výklad byl v minulosti takový, tudíž je dobře, že se ověřil.

 

- protihlukové stěny Lípa – Rozběřice – Ing. Derner poslal dopis zpracovateli projektové dokumentace po č.j. 139/2015, kde uvedl, že bez protihlukových stěn pro místní části Lípa a Rozběřice, obec s dokumentací pro územní rozhodnutí nesouhlasí. Uvedl dále, že požaduje, aby se zvýšila účinná výška protihlukových stěn u místních částí Všestary a Rosnice, nebo aby byla zvýšena jejich pohltivost. V hlukové studii se odkazují k hodnotám spočteným k roku 2022, což je rok plánovaného uvedení do provozu, nikoli k výhledovému roku 2050, který nám uváděli jako vrchol dopravy. I to byl další důvod, proč požadoval doplnění a zvýšení protihlukových opatření. Dále reagoval k polním cestám, kde požadoval, aby polní cesty, které má převzít obec byly provedeny s uzavřeným povrchem, tzn. asfaltobeton. Na dotaz nám sdělili, že počítají s tím, že to bude pouze štěrkodrť, makadam zaprášený troškou živice. Jde o to, abychom nepřevzali konstrukci, do které bude zatékat, namrzat. Pak je tam ještě další věc, v místě, kde cesty budou tvořit překážky na spádnici, tak požadoval, aby bylo řešeno tak, aby nevznikaly bezodtokové zóny. Specielně u místa výjezdu z jedné z polní cest, který bude pod mostem budoucí R 35, tak tam požadoval, aby byly dodrženy rozhledové poměry, aby tam nenastalo kolizní místo.

 

- vyhotovení nového znaleckého posudku – zatím pan Kudláček nereagoval, byt byl již dvakrát urgován.

 

5. Dotační tituly, investiční akce

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 19.3.2015

Předkladatel:   Ing. Michal Derner

 

a)      Rekonstrukce zpevněných ploch v centru obce - u kostela ve Všestarech

Žádost o dotaci do POV KHK 2015 na projekt  Chodník a oplocení u ZŠ čp.2 byl hodnotící komisí přijat, bodově ohodnocen a předán na KÚ KHK.   Rozhodnutí o přidělení / nepřidělení dotace dosud nepadlo.

 

b)     Kanalizace + ČOV

 

Dodavatel PD pro provedení stavby kanalizace IGP přislíbil podat zprávu o stavu rozpracovanosti do 19.3.2015, v týdnu 16.-20.3. provede kontrolu aktuálnosti a kompletnosti dokladové části připravované žádosti o dotaci.

Zpráva zhotovitele DPS:

     „na základě příslibu potvrzuji termín doplnění dokumentace - "Všestary - dokumentace pro výběr zhotovitele a prováděcí dokumentace stavby" stavby "Kanalizace a ČOV Všestary a místní části".
     Doplnění dokumentace bude provedeno do 30.6.2015 tak, aby splňovalo podmínky přílohy č. 6 vyhl. 62/2013 Sb. a umožňovalo provést výběrové řízení na dodavatele stavby.

Změna ČOV (z 1200 na 1700 obyvatel) – změna ÚR (územního rozhodnutí) a změna SP (stavebního povolení)

zpracovatel – MK PROFI (Martin Kalmus): 

„všichni požadovaní ( hygiena , hasiči, životní prostředí ) jsou obesláni a urgujeme každý týden...

Všichni mají lhůty na napsání stanoviska .. které asi vlivem prázdnin využívají .

Kdyby to šlo tak jim to předepíšeme a necháme podepsat.,.. bohužel to nejde tak čekáme než se vyjádří.

Poté bude dokumentace podána na změnu ÚR.. „

Kalmus

 

 

c)      Zkvalitnění nakládání s odpady - OPŽP

Při zpracování analýzy a projektového záměru  na pořízení nákladního automobilu, kontejnerů, kompostérů a štěpkovače věřil zpracovatel očekávanou úspěšnosti projetu. Navrhl jeho rozdělení na 2 samostatné žádosti na :

 •  Systém svozu BRKO v obci Všestary = nákladní automobil + vanové kontejnery 
 •  „Kompostovací nádoby v obci Všesatary“ = kompostéry k jednotlivým čp. + štěpkovač do sběrného dvoru pod most ve Všestarech

s odůvodněním:

 1. Důvodem rozdělení je především větší šance na úspěšnost obou projektů, neboť původní projekt byl poměrně drahý a v hodnocení by tak obdržel dosti nízké body při posouzení měrných finančních nákladů. Těžko nyní určit jaká bude bodová hranice pro úspěšné projekty, ale tímto rozdělením se nám šance na podporu mnohonásobně zvyšuji.
 2. Pádným důvodem je rovněž čerpání veřejné podpory v režimu deminimis, kde byste si vyčerpali celou zbývající část, nyní se vyčerpá pouze částka připadající na kontejnery a svozové vozidlo, čímž Vám zůstanou v de minimis další prostředky pro případné záměry, financované v režimu deminimis.

  Rada obce schválila rozdělení projektu a smlouvu se zpracovatelem projektu a žádosti o dotaci na „Kompostovací nádoby v obci Všestary“ v částce 74.000 Kč + DPH. (Náklady na zpracovatele žádosti jsou součástí celkové žádosti o dotaci)

 

 

Ing. Derner -  to, že rada obce schválila rozdělení na dva projekty, znamenalo přijmout na druhý projekt další smlouvu.  V ceně není výběr dodavatele kompostérů, je to na vypracování a podání žádosti.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12

Návrh usnesení č. 39/2015: ZO bere na vědomí rozdělení žádosti o dotaci  z OP Životní prostředí - Prioritní osa 4 – Oblast podpory 4.1 - Zkvalitnění nakládání s odpady na 2 projekty.

Hlasování o usnesení č.  39/2015: pro 12, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.

 

d)     Sběrný dvůr – dotační program KHK: Nakládání s odpady a ochrana ovzduší

Na umístění sběrného dvora pod mostem I/R35 je vypracována studie,

ü  od ŘSD je souhlasné stanovisko s využitím prostoru pod mostem

ü  pro změnu užívání pozemku se zpracovává geometrický plán

ü  po vydání stanovisek dotčených orgánů vydá stavební úřad souhlas se změnou užívání.

ü  PD (zpracovatel Ing. Hrouda) bude sloužit jako podklad pro žádost o dotaci z POV –termín podání žádosti je do 15.4.2015

 

Ing. Derner – pan Turek připravil geometrický plán a čekáme na stanoviska dotčených orgánů, od ŘSD máme souhlas s klauzulí s tím, že kdyby chtěli opravovat most, jeho spodní část, obec je povinna je na pozemek pustit.

 

 

e)     Chodníky

Všechny doklady požadované stavebním úřadem byly doloženy s výjimkou 2 míst (1x Lípa, 1x Rozběřice), kde je chodník na pozemku jiného vlastníka.

V místech, kde má být chodník na cizím pozemku, nestačí souhlas vlastníka se stavbou, který vlastníci v minulosti vydali k ÚR. Pro stavební povolení vyžaduje stavební úřad doložit smlouvou založené právo provést stavbu na cizím pozemku. (O jaký druh práva půjde, je na rozhodnutí stavebníka a vlastníka)

 

e2) Lípa

b.1) část chodníku je na pozemku ÚZSVM (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových)

 

dohodnutý postup s ÚZSVM:

·         uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu podle § 110 stavebního zákona 183/2006, požádáno o vyhotovení návrhu smlouvy (v kompetenci rady, nevkládá se do KN)

·         stavební úřad vydá stavební povolení

·         před zahájením stavby uzavřeme na dobu výstavby s UZSVM nájemní smlouvu (úplatnou)

·         po dokončení stavby se chodník zaměří, zanese do pasportu místních komunikací,

·         na základě žádosti převede UZSVM pozemek s chodníkem bezúplatně do majetku obce.

 

e1) V Rozběřicích -

ü  ve směru k Nedělištím upraveno v PD umístění chodníků tak, aby byly umístěny pouze na obecních pozemcích 

ü  totéž na křižovatce s I/35 s výjimkou pozemku st.p. 45 (ve vlastnictví Mgr. Romana Balady), kde je chodník o výměře cca 15m2.  Pro stavební povolení nutno doložit smlouvu o právu provést stavbu. RO odsouhlasila dohodu s vlastníkem o uzavření smlouvy za úplatu obdobnou jako za věcné břemeno tj. za 2.000 Kč. Smlouva nebyla uzavřena: V reakci na návrh rady obce Mgr. Balada požaduje smlouvu o právu stavby za úplatu ve výši 20 Kč/m2 a rok s odvoláním na Cenový věstník MF – Výměr MF č. 01/2012 ze dne 28.11.2011, kde v bodě 3 je stanoveno maximální nájemné z pozemků veřejné infrastruktury, tj. za 99 let (maximální doba trvání smlouvy dle obč. zákoníku) 1980 Kč/m2.

 

JUDr. Zlatohlávková – dovolila by si navrhnout, aby se na to udělal znalecký posudek. Je to důležité, protože se smlouva uzavírá na dobu určitou, a když se stavebníku vrací, tak se mu dává polovina investice.

Pan Osond – panu Baladovi se vůbec nediví, jak s ním bylo jednáno, že se to nyní vrací.

JUDr. Zlatohlávková – jestli uvažují o právu provést stavbu podle občanského zákoníku, tak zcela samozřejmě je třeba sjednat cenu a je to jediný správný postup, a to znaleckým posudkem. Jakmile bude ZP poté se můžeme vydávat  dále.  Do té doby nikoli.

Ing. Šandera – když poté Mgr. Balada za menší ocenění nepřenechá, tak neví, co potom dále.

JUDr. Zlatohlávková – chodník má převážně vést po druhé straně cesty, celá vesnice se vzdala svých kousků pozemků.

Ing. Derner – zajistíme znalecký posudek, poté se tímto budeme zabývat dále.

 

6. Územní plánování

a) Územní studie

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 19.3.2015

Předkladatel:   Ing. Michal Derner

 

Obsah:

Platný Územní plán Všestary (ÚP) vydaný usnesením ZO dne 15.12.2011 mj. vymezuje plochy, na kterých je jejich využití podmíněno zpracováním územní studie. Na rozvojové plochy V-Z7 a V-Z8 je územní studie připravena a byla prezentována na lednovém zasedání ZO.

Připomínky sumarizuje investiční výbor – prosím pana předsedu o zprávu.

 

ZO rozhodlo 13.2.2014 usnesením 25/2014 o pořízení územních studií pro zbývající lokality předepsané v ÚP (pro přehled ponechávám všechny požadované lokality):

·         C-Z1 Chlum – plochy smíšené obytné venkovské

·         O-Z1 Rozběřice – plochy smíšené obytné venkovské

 • V-Z4 Všestary – plochy smíšené obytné venkovské
 • V-Z14 Všestary – plochy smíšené obytné venkovské
 • V-Z15 Všestary – plochy smíšené obytné venkovské
 • V-Z18 Všestary – zeleň – ochranná a izolační
 • R-Z3 Rosnice – plochy smíšené obytné venkovské
 • R-Z4 Rosnice – plochy smíšené obytné venkovské
 • B-Z1 Bříza – plochy smíšené obytné venkovské
 • B-Z2 Bříza – plochy smíšené obytné venkovské

a dále usneseními č. 26 a 27/2014 z vlastní iniciativy pro lokality

 • V-Z5 Všestary v návaznosti na stávající sportovní areál
 • 1. etapy územní studie „Jádrové území krajinné památkové zóny“ v k.ú. Lípa u Hradce Králové

 

Pro zvýrazněné lokality je návrh textové části zadání připraven (V-Z14 a V-Z18 společně), pro zbývající bude připraven cca do 25.3.2015.

 

Ing. Derner – velmi důležitá je v každém zadání část 5, tj. co se od studie očekává.  Navrhuje svolat k projednání tohoto bodu samostatné zasedání zastupitelstva a pozvat Ing.arch. Marečkovou z MMHK, která je autorem zadání územních studií.

 

Ing. Šandera – Konečný zápis z investičního výboru byl dodán, ke studii z hlediska rozdělení nebyla žádná připomínka. V zásadě byly tři připomínky, ke komunikacím, aby se zohlednila komunikace kolem školky, druhá ke kanalizaci, bylo důsledně popsáno, retenční příkop atd., méně podstatná připomínka byla rezervní trasa (internet, telefon atd.) myslí si, že by se tam rezervní místo dalo najít. Důvody a body jsou v zápise rozvedeny. Bylo by dobře, jestli to zastupitelstvo schválí, aby byly připomínky předány zpracovateli ke zpracování.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12

Návrh usnesení č. 40/2015: ZO souhlasí s připomínkami k rozpracované územní studii na rozvojové plochy V-Z7, V-Z8 v částech „doprava, odvodnění a kabelové rozvody“, které zpracoval investiční výbor a žádá jejich zapracování do konečné verze územní studie.

Hlasování o usnesení č. 40/2015: pro 11, proti 0, zdržel se 1 bylo schváleno.

 

b) Komplexní pozemkové úpravy

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 19.3.2015

Předkladatel:   Ing. Michal Derner

Obsah: Zastupitelstvo obce může rozhodnout o pořízení komplexních pozemkových úprav. Důvody, způsob pořízení a výhody vysvětlily na zasedání ZO v únoru 2015 pracovnice Státního pozemkového úřadu. Rozhodnutí bylo odloženo na březnové zasedání

 

Pan Pešek – přednesl před lidmi v Rosnicích a informace se jim líbila a ohlasy cítil kladné.

JUDr. Zlatohlávková – s paní Stříhavkovou si vyměnila e-maily, dotazovala se, zda se musí vyjadřovat nesouhlas. Nesouhlas se musí vyjádřit. Jinak se má ze zákona za to, že souhlasí. Paní Stříhavková to tu říkala obráceně. Když by to dělala obec, je zapotřebí dát pozor na poučení.  Informovala jí, že se to týká i lesů, ale praxe je taková, že tam lesy nezahrnují.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12

Návrh usnesení č. 41/2015: ZO souhlasí s pořízením pozemkových úprav ve všech svých katastrálních územích:  Bříza u Všestar, Lípa u Hradce Králové, Chlum u Hradce Králové, Rosnice u Všestar, Rozběřice a Všestary.

Hlasování o usnesení č. 41/2015: pro 10, proti 0, zdržel se 2bylo schváleno.7. Pozemky

a) Žádost o pronájem pozemku 

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 19.3.2015

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

 Pan Lán opakovaně podal žádost o pronájem části pozemku u prodejny potravin ve Bříze. Jedná se o část pozemku pč. 281/1 o velikosti cca. 40m2, který je mezi jeho pozemkem a plotem u Pánků a Kupků. V nejužším místě 1m a v neširším 4m.  Záměrem jeho návrhu je zabránit vzniku těžce udržovatelných ploch.  Pro případný pronájem je nutné vypsat záměr.

 

Ing. Fof – je pravda, že je tam dešťová kanalizace, ale pokud by pan Lán nedal souhlas, tak se tam stejně nedostaneme.

Pan Machácek – neplánuje tam žádnou další výstavbu ani zelen, která by komplikovala zásahy na stávající potrubí.

Ing. Šandera – do smlouvy by stálo dodat, že máme právo přístupu k opravě kanalizace. Stálo by do toho uvést, že je tam položena kanalizace

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12

Návrh usnesení č. 42/2015: ZO schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemku podle přiloženého nákresu v katastrální mapě  pozemkové parcely č. 281/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 40 m2 v katastrálním území Bříza u Všestar za cenu v místě obvyklou a za podmínky přístupu pronajímatele k údržbě dešťové kanalizace v tomto pozemku na základě ohlášení a za podmínky, že v případě, že bude pozemek zaplocen, bude plot na náklady nájemce odstraněn (případně znovu instalován).

Hlasování o usnesení č. 42/2015: pro 10, proti 0, zdržel se 2bylo schváleno.

 

b) Pozemky pro obec  

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 19.3.2015

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

KÚ KHK – nabízí možnost bezúplatného převodu pozemku pod autobusovou zastávkou na Lípě (pozemek p.č. 329/48, kú. Lípa u Hradce Králové).

 

JUDr. Zlatohlávková – snažila by se spíše zbavit přechodu, který je v majetku obce, rozhodně by se nehrnula do vlastnictví zastávky. Myslela si, že je to požadavek pro stavební povolení.

Ing. Derner – byl by naopak pro to, aby se to sjednotilo s chodníky.  

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12

Návrh usnesení č. 43/2015: ZO schvaluje bezúplatný převod pozemku pod autobusovou zastávkou v místní části Lípa (pozemek p.č. 329/48, kú. Lípa u Hradce Králové) na Obec Všestary a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování o usnesení č. 43/2015: pro 12, proti 0, zdržel se  0  bylo schváleno.

 


8. Výbory zastupitelstva

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 19.3.2015

Předkladatel: předsedové výborů

 

Prosím předsedy výborů o případné přednesení zprávy z činnosti.

 

Ing. Derner – zastupitelstvo by mělo pověřit finanční výbor kontrolou v základní a mateřské škole.

 

Návrh usnesení č. 44/2015 ZO pověřuje finanční výbor provedením kontroly hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Všestary za rok 2013.

Hlasování o usnesení č. 44/2015: pro 12, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.

 

Pan Macháček – osadní výbor ve Bříze projednal s lidmi z obce, co je potřeba k řešení. Činnost osadního výboru bude mít za sebou nějakou stopu, zápis bude udělán.

 

9. Informace z rady obce

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 19.3.2015

Předkladatel:   Ing. Michal Derner

 

zasedání RO  dne 25.2.2015

ü  RO vybrala zpracovatele žádosti o dotaci do OP Životní prostředí a administrátora projektu Zkvalitnění nakládání s odpady  agenturu Skupina RPA: Regionální poradenská agentura, s.r.o., Starobrněnská 20, 602 00 Brno, IČ:26298163 s nabídkovou cenou 199.700 Kč+ DPH.

ü  schválila s umístěním sběrných kontejnerů na kovové odpady a kuchyňské oleje ke sběrnému místu u nádraží ČD ve Všestarech s variantou svozu zdarma  

 

 

zasedání RO  dne 10.3.2015

 

ü  RO přijala usnesením č. R13/2015  rozpočtové opatření č. 2/2015 ve znění: RO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2015 kdy na straně příjmů se zvyšuje položka 4116 Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu na částku 44.000 Kč.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 45/2015: ZO Všestary bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2015

Hlasování o usnesení č. 45/2015: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

v dalších bodech

ü  Olga a Tomáš Mlezivovi – dlužné nájemné – soudním rozhodnutím vydán platební rozkaz . Paní Olga Mlezivová podala žádost o prominutí části dlužného nájemného – viz příloha. Protože žije sama s dcerou, navrhuje splátky 1.500 Kč měsíčně. Doba splácení je tak delší než 18 měsíců. Podle § 85 písm. h) zákona o obcích je zastupitelstvu vyhrazeno rozhodování o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců.

 

JUDr. Zlatohlávková – myslí si, že paní Mlezivová zaplatila co mohla, pan Mleziva nezaplatil nic.  Jakmile bude rozhodnutí pravomocné, tak by se vydala cestou exekuce, ale jen na pana Mlezivu.

Ing. Derner – paní Mlezivová již začala částku 1.500,- Kč platit.

JUDr. Zlatohlávková – dotázala se, jestli částku platí ještě k nájemnému.

Ing. Derner – ano částka je k nájemnému navíc.

JUDr. Zlatohlávková – Jestli platební rozkaz nenabyl právní moci, tak je zapotřebí to říci dál. Advokátní kanceláři, která nás zastupovala.

 

 

ü  RO schválila rozdělení projektu Zkvalitnění nakládání s odpady do OPŽP na 2 samostatné z důvodů zvýšení pravděpodobnosti úspěšnosti a to:

o     1. Systém svozu BRKO v obci Všestary = nákladní automobil + vanové kontejnery 

o     2. „Kompostovací nádoby v obci Všesatary“ = kompostéry k jednotlivým čp. + štěpkovač do sběrného dvora pod most ve Všestarech

 

10. Žádosti o příspěvky

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 19.3.2015

Předkladatel:   Ing. Vladimír Fof

 

a) rozdělení pro Všestarské neziskovky

Podle klíče z minulých let byly zpracovány podklady od jednotlivých spolků. Z podkladů byli vyškrtnuti lidé bez trvalého bydliště v našich místních částech. Na každého člena byla poskytnuta, stejně jako v minulých letech, částka 160,- Kč. Pokud byl občan členem ve více spolcích, částka byla pro každý spolek rovnoměrně krácena (2 spolky po 80,-; 3 po 53,33; atd.). V rozpočtu obce byla vyčleněna částka 160.000,- Kč.

Přehled příspěvků je následující:

 

 

Spolek

Počet uznatelných členů

Pohyblivý příspěvek

Příspěvek celkem

přepočet základny

na členy

na organizaci

Beránek Všestary

110

85,98

13 757 Kč

4 813 Kč

              18 570 Kč

FBŠ Všestary

 58

47,31

7 570 Kč

4 813 Kč

              12 383 Kč

Myslivecké sdružení Chlum

 13

10,33

1 653 Kč

4 813 Kč

                6 466 Kč

Nohejbal Bříza

 18

13,83

2 213 Kč

4 813 Kč

                7 026 Kč

SDH Bříza

 35

30

4 800 Kč

4 813 Kč

                9 613 Kč

SDH Chlum

 69

59,33

9 493 Kč

4 813 Kč

              14 306 Kč

SDH Lípa

 34

31

4 960 Kč

4 813 Kč

                9 773 Kč

SDH Rosnice

 44

39

6 240 Kč

4 813 Kč

              11 053 Kč

SDH Rozběřice

 53

49

7 840 Kč

4 813 Kč

              12 653 Kč

SDH Všestary

 47

41,16

6 586 Kč

4 813 Kč

              11 399 Kč

Sokol Chlum

 23

16,33

2 613 Kč

4 813 Kč

                7 426 Kč

TJ Sokol Všestary

219

183,14

29 302 Kč

4 813 Kč

              34 115 Kč

Šachový klub Lípa

  3

2,5

400 Kč

4 813 Kč

                5 213 Kč

 

 

 

97 426 Kč

62 569 Kč

           159 995 Kč

 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12

Návrh usnesení č. 46/2015: ZO bere na vědomí aktuální výpočet rozdělení všestarským neziskovkám pro rok 2015.

Hlasování o usnesení č. 46/2015: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

b) Dotace z programu Všestarské neziskovky

·         SDH Chlum žádá o celkovou částku 6.500,- Kč, jako příspěvek na pronájem sálu, ceny pro děti a hudbu při maškarním karnevalu,

·         SDH Všestary žádá o celkovou částku 1.418,- Kč, jako příspěvek na OSA za užití hudebního díla k tanci při pořádání Hasičského plesu dne 7.2.2015.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12

Návrh usnesení č. 47/2015: ZO schvaluje následující příspěvky z programu Všestarské neziskovky:

·         SDH Chlum celkovou částku 6.500,- Kč, jako příspěvek na pronájem sálu, ceny pro děti a hudbu při maškarním karnevalu,

·         SDH Všestary celkovou částku 1.418,- Kč, jako příspěvek na OSA za užití hudebního díla k tanci při pořádání Hasičského plesu dne 7.2.2015.

Hlasování o usnesení č. 47/2015: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

11. Úhrada faktur

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 19.3.2015

Předkladatel:  Ing. Vladimír Fof

 

Obsah: Od minulého zasedání ZO byly vystaveny následující faktury a doklady.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 48/2015: ZO bere na vědomí úhradu faktur:

 • Oblastní spolek Červeného kříže Hradec Králové, IČ: 75060183, Mostecká 290/3, 500 03 Hradec Králové – doškolení „první pomoc“ SDH Chlum, částka: 3.200,- Kč,
 • Ing. Jiří Roušavý, IČ: 01258982, Milady Horákové 1066, 500 06 Hradec Králové 6 – zpracování podkladů pro daňové přiznání za rok 2014, částka: 9.650,- Kč,
 • Ing. Jiří Roušavý, IČ: 01258982, Milady Horákové 1066, 500 06 Hradec Králové 6 – konzultační služby – problematika uplatňování DPH, částka: 3.650,- Kč,
 • Radek Hak, IČ: 65722256, Jungmannova 1504, 500 02 Hradec Králové – oprava řídící jednotky vzduchotechniky – bazén, částka: 15.609,- Kč,
 • BSP consulting s.r.o., IČ: 27724221, Křižíkova 70, 612 00 Brno – školení BOZP, výšky, m. pila,…, částka: 6.274,- Kč,
 • INKA – dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IČ: 27478866, Obránců míru 258, 503 02 Předměřice nad Labem – patníky na Lípě – výjezd z obecní komunikace na I/35, částka: 1.208,- Kč,
 • ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., IČ: 25945408, Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim – autobus do divadla Mladá Boleslav, částka: 5.817,68 Kč,
 • AZ PARK, s.r.o., IČ: 26013304, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové – uložení zeminy a suti, částka: 34.507,- Kč,
 • Rejmánek Libor – zemní a výkopové práce, IČ: 67491481, Všestary 166, 503 12 Všestary – výkopové a zemní práce v obci Všestary, částka: 26.000,- Kč,
 • Bělina Petr, IČ: 44446560, Sadová 62, 503 15 Nechanice – doprava materiálu „odvoz zeminy a suti“, částka: 19.333,38 Kč,
 • TRIKER, a.s. – maloobchod. prodejna Hořická, IČ: 00269760, Pražská 45/174, 500 04 Hradec Králové – Kukleny – toaleta klubovna SDH Rosnice, částka: 2.901,- Kč,
 • Josef Kremz-Opr.silničních vozidel, IČ: 42251265, Librantice 98, 503 46 Třebechovice p. O. – oprava hasičského auta JSDHO Chlum, částka: 7.800,- Kč,
 • KOSMAS s.r.o., IČ: 25710257, Lublaňská 693/34, 120 00 Praha 2 – nákup knih do obecní knihovny, částka: 2.227,- Kč,
 • Zemědělské družstvo Všestary, IČ: 00124087, Rozběřice 18, 503 12 Všestary – oprava a servis techniky před sezonou, částka: 12.085,- Kč (3.248,- 4.869,- 968,- 294,- 2.706,-).

Hlasování o usnesení č. 48/2015: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

JUDr. Zlatohlávková se dotázala na stav na účtech. Ing. Derner sdělil stavy účtů.

 

12. Závěr

 

jednání ukončeno v 19:50

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2019