Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 19.02.2015

 

Místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu Všestary
Přítomni: Marika Čapková Dohnalová DiS. (přítomna od 18:40), Ing. Pavel Černý, Ing. Michal Derner, Radovan Dvořák, Ing. Vladimír Fof, Ing. Radek Jásenský, Josef Macháček, Ladislava Rezková, Ing. Pavel Šandera, JUDr. Zuzana Zlatohlávková.

Omluveni: MUDr. Michal Kovalský, Jaroslav Došel, Ing. Petr Pleschinger, Stanislav Novák,  MVDr. Michal Novák

Osadní výbory: Josef Pešek, Jiří Novák.

 

Zahájeno: 18:00 hod.

 

Předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a uveřejněno dne 11.2.2015, tj. s požadovaným předstihem alespoň 7 dní. Přítomno je 9 zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášení schopné. Po určení zapisovatele proběhne volba návrhové komise a schválení programu. Rozprava bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť. Zápis z předchozího jednání byl vyhotoven, ověřen a je předložen k nahlédnutí.

Přítomné zastupitele, členy výborů, zástupce Státního pozemkového úřadu  i ostatní občany vítám a přeji nám všem moudré rozhodování.

 

1.     Zahájení, určení zapisovatele, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu

 • Jako zapisovatelka určena pí. Andrea Netušilová.

 

 • Do návrhové komise byli navrženi: Ing. Pavel. Šandera a Ing. Radek Jásenský

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním  9
Návrh usnesení č. 18/2015: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 19.2.2015 návrhovou komisi ve složení Ing. Pavel Šandera a Ing. Radek Jásenský

Hlasování o usnesení č.  18/2015: pro  9, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.

·         Na ověřovatele zápisu byli navrženi: Radovan Dvořák a Josef Macháček

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 19/2015: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 19.2.2015 jako ověřovatele zápisu Radovana Dvořáka a Josefa Macháčka

 

Hlasování o usnesení č.  19/2015: pro  9, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.

Námitky proti minulému zápisu, tj. zápisu z 22.1.2015  

 

Ing. Šandera – vznesl dotaz, jelikož zde minulé zastupitelstvo nebyl, byl mimo republiku a nemohl sledovat diskusi, která proběhla na minulém zasedání, kdy paní doktorka Zlatohlávková se omlouvala za něco, kvůli něčemu, není z toho moudrý, proč se omlouvala, protože to se v zápise nedočetl. Požádal, jestli by bylo možné mu to vysvětlit.

JUDr. Zlatohlávková – nikoli, vyjádřila se k tomu posledně, námitky byly akceptovány a více se k tomu nehodlá vracet. Buď tady musí zastupitel být, nebo si musí přehrát zvukový záznam. Nic jiného nezbývá.

Ing. Šandera – Poděkoval za vysvětlení, omluvil se, jelikož byl skutečně mimo republiku. Navázal by na to, co povídal, jelikož obdržel zhruba předvčírem jakýsi dopis od paní doktorky, která reagovala na zaslání smluv, myslí si, že potud, než obdržel tento sáhodlouhý dopis, kde jsou tři odstavce k věci, další dva odstavce je to již zapšklé konstatování a povídání, k tomu se snad nebude ani vracet. Jen by chtěl upozornit na jednu věc, pakliže paní doktorka píše, že předávané podklady stávajícím vedením nejsou dostatečně přehledné, a když člověk není přítomen na zastupitelstvu, že se v tom případně nevyzná, tak si myslel, že bude alespoň natolik korektní, že když ona dá do zasedání zastupitelstva a do zápisu nějaké prohlášení, kterému nemůže nepřítomný člověk na zastupitelstvu rozumět, tak že by se domohl alespoň nějaké vysvětlení. Toho se nedomohl, ze zápisu to patrné není, tak by chtěl požádat, aby ho napříště nezdržovala takovýma věcma, které v zásadě s jednáním zastupitelstva nemají co dělat, to za prvé a za druhé, když už někoho napadá, že netlumočí do zápisu vše co má a aby to bylo přehledné, tak by chtěl pro příště požádat, aby pro ty, kteří tu nejsou a čtou zápis, aby bylo jasné, o co se jedná. Požádal alespoň vedení obce nebo někoho, aby řekl, o co jednalo?

Ing. Derner – tak jak proběhlo i zápisem s paní doktorkou měl e-mailovou komunikaci, ve které ho tehdy, opravdu to tak bral, dost hrubým a nevybíravým způsobem napadla a obvinila, že pozměňuje a upravuje zápis. Velmi rychle přišla na to, že to nebyla pravda, omluvila se a omluva byla přijata.

JUDr. Zlatohlávková – pouze k tomu poznamenává, že tam není to, co tam vznášela, to znamená, že došlo k porušení jednacího řádu § 14, neví už která odrážka, ale to už tam zase nebylo, ale už se k tomu opravdu nechce vracet.

 

2. Schválení programu            

Návrh programu

1.                  Zahájení, určení zapisovatele, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu

2.                  Schválení programu

3.                  Připomínky občanů

4.                  Územní plánování –

·         pozemkové úpravy

·         územní studie

·         Územní plán Neděliště

5.                  Rychlostní komunikace R35, D11

·          průběh řízení

·         žádost o odkoupení pozemku

6.                  Výbory zastupitelstva

7.                  Dotační tituly, investiční akce 

8.                  Informace z rady obce

9.                  Žádosti o příspěvky

10.              Úhrada faktur

11.              Závěr 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9

Návrh usnesení č. 20/2015: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 19.2.2015

Hlasování o usnesení č.  20/2015: pro  9, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.3. Připomínky občanů

·         požadavek na možnost odběru zpráv z webu obce je řešen společně se změnou www stránek obce – předpoklad dokončení cca 15. 4. 2015.

Ing. Derner – řešil toto téma s panem Fišerem a bylo dohodnuto, že se to vyřeší v rámci nových webových stránek tak, aby stránky byly průhledné. Bylo domluveno, že by to snad do 15.4.2015 mohlo být hotové, včetně možnosti přihlašování se k odběru informací dle vlastního zájmu.

 

·         Manželé Burešovi (Chlum) požádali o zpevnění přístupové cesty k jejich RD

 

Ing. Derner – pokusíme se tento bod zařadit do oprav místních cest.

 

·         žádost o zajíždění autobusů do Rozběřic při cestě od HK namísto zastávky u I/35

 

Ing. Derner – pokusíme se domluvit s dopravcem.

JUDr. Zlatohlávková – Dávala to v předávacím protokolu, že až se bude měnit jízdní řád, že by bylo dobře to tam zařadit, protože o tomto problému ví. Kdyby mohla na to navázat, tak by chtěla zároveň říci, aby se ta zastávka označila tak, aby lidi nevystupovali na cestu, ale mohli vystupovat na chodník, který je vedle.  Když se již ujala slova, tak by chtěla

1) za místní část Rozběřice požádat, aby starosta zahájil jednání s RSD na doplnění dopravního značení u zastávky na I/35 úsek Všestary, Rozběřice. Za autobusovou zastávkou si navykly zastavovat kamiony a zcela tím znemožňují výhled do křižovatky na výjezdu z Rozběřic /v úterý 17.2.2015 ráno okolo 7 hod. byla svědkem 3 kolizí/

2) Označník zastávky a tedy i zastávka autobusu v témže místě jsou umístěny tak, že občané vystupují do kaluží místo na přilehlý chodník

3) Opakovaně žádá o doplnění dopravního značení patrně oranžových patníků u výjezdu z cesty od hřebčína na I/35 /Patníky totiž jsou nainstalovány v Lípě na výjezdu z téže cesty, což je sice účelné, ale neřeší výjezd z místní komunikace na silnici 1. třídy/.

Ing. Fof – to opravdu došlo k omylu, myslel, že se jedná o cestu na Lípu

 

Radovan Dvořák – Chodníky

Ing. Fof – Jak říkal minule, změnil se úředník na magistrátu. Měli společné sezení přímo na magistrátu, jak s předmětnou úřednicí, tak u toho byl také projektant, aby netlumočil předmětné věci přímo on, ale aby se to vyjasnilo přímo na místě. Zbývaly tři body: Ověření situace, orazítkování situace hasičů ve Bříze, nemyslí místních, ale na hasičském záchranném sboru, protože mezitím došlo k tomu, že základní papír, kde to schvalují byl, ale nebyla oražená dokumentace, takže projektant to vzal s sebou a obratem došlo k orazítkování. Poté si tam vysvětlovali věci ohledně dokumentace, kde došlo za léta k nějakým změnám a projektant dopsal pouze dodatek k dokumentaci, pak si vysvětlili, že to takto nejde, že musí 2 paré dokumentace pro oražení na magistrát být kompletní. V průběhu příštího týdne dojde k nápravě a bude to tam dodáno. Chybělo vyjádření od O2, už se to vyžadovalo, ale stalo se, že to vypadlo, takže se bude urgovat. Zvětšit koordinační situace v dokladové části. Poté bude vyvěšeno veřejnou vyhláškou.

 

·         vlajka pro Tibet

Ing. Derner – přečetl žádost spolku Lungata

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9

Návrh usnesení č. 21/2015: ZO souhlasí s připojením do kampaně Vlajka pro Tibet vyvěšením tibetské vlajky dne 10.3.2015.

Hlasování o usnesení č.  21 /2015: pro 8, proti 0, zdržel se 1 – bylo schváleno.

 

Pan Osond – zvonička v Rozběřicích

Zvoničku v Rozběřicích -  uvést do původního stavu památku místního významu, jestli by nebylo vhodné toto nabídnou paní doktorce Zlatohlávkové. Je to její pomník, jestli by nechtěla to uvést do původního stavu, tak jak to bylo. Myslí si, že by to nebyl problém. Jako starostka na to neměla čas, nyní starostka není, tak by se tomu snad mohla věnovat.

Ing. Derner – toto téma by nechtěl více rozvádět, obec to má v plánu, že tu opravu a uvedení do původního stavu uděláme. Je přesvědčen o tom, že se to povede.

Pan Osond – nemyslí to nijak zle, chápe, že starosta má hodně práce. Říká to tak, jak to říká, není v tom žádná arogance, žádné urážení, zvoničku dát do pořádku není problém. Stačí pouze říci, že se tomu paní doktorka nechce věnovat a bude uděláno. Chce jen jedno slovo, ano nebo ne. Jinak se tomu nemusí věnovat.

Ing. Derner – dotázal se JUDr. Zlatohlávkové, zda se k tomu chce vyjádřit.

JUDr. Zlatohlávková – K tomuto se vracet nechce a předpokládá, že jako předsedající dnešního jednání jí uchrání ostatních podobných invektiv. Jestli to bude takto pokračovat, upozornila, že se zvedne a odejde z dnešního jednání.

 

4. Územní plánování

a) Komplexní pozemkové úpravy

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 19.2.2015

Předkladatel:   Ing. Michal Derner, Hana Stříhavková

 

Obsah: Zastupitelstvo obce může rozhodnout o pořízení komplexních pozemkových úprav. Důvody, způsob pořízení a výhody vysvětlí pracovnice Státního pozemkového úřadu.

 

Paní Stříhavková – je ze státního pozemkového úřadu

- Pozemková úprava = Pokud si představíme uspořádání vlastnických vztahů, tak vlastníci mají pozemky, jsou to dnes většinou parcely nepřístupné. Pro zjednodušení na barevné mapce ukázala, že každý vlastník má svoji barvu a když se podíváme do určitého honu, tak pozemkovou úpravou je možné ty pozemky jednoho vlastníka sloučit a zabezpečit k nim přístup po obecní cestě. Tím se kapitalizuje majetek vlastníka, protože mu vznikne větší parcela a má k ní přístup. Může si vybrat nájemce, jakého chce. Při pozemkových úpravách se dělá obnova cestní sítě a navrhují se v plánu společných zařízení opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků, což jsou polní cesty, mostky, brody, kde je to potřeba atd. Poté se řeší protierozní opatření, to znamená, že se spočítá eroze a pro zemědělce je z toho výstup, kde co mohou a nemohou pěstovat. Nebo se navrhnou protierozní meze, které tu byly, dnes již nejsou, protože jsou rozorané a zemědělci poté tato opatření musí dodržovat. Dále to jsou vodohospodářská opatření. V územním plánu jsou navržené poldry, které slouží k odvedení povrchových vod a k ochraně území před záplavami, jsou to nádrže, rybníky atd. Samozřejmě také opatření k ochraně životního prostředí, což jsou biokoridory, výsadba zeleně atd. Poté projektant po průzkumu území vypracuje návrh nových opatření. Pozemek se navrhne do vlastnictví obce, aby se to dalo realizovat a samozřejmě že není smyslem pozemkové úpravy budovat všechny ty cesty, potom si obec určí realizační priority. Někdo například potřebuje poldr na ochranu před povodněmi a někdo chce zase cesty. Ty cesty mají smysl v tom, že propojí obce pro turistiku a cykloturistiku. Dělají se pozemkové úpravy i kolem dálnic z podnětu stavebníka, což by mohl být případ obce, protože tu bude budoucí R 35, ale dálnice je zatím požádala, že by se tu dělaly pozemkové úpravy z jejich podnětu, protože oni se poté musí spolupodílet na financování.

- Dále vysvětlila rozdíl mezi pozemkovou úpravou a digitalizací.

- Aby se mohla pozemková úpravy zahájit, tak musí požádat o pozemkovou úpravu obec a zastupitelstvo to musí schválit a musí se nasbírat souhlasy vlastníků s tou pozemkovou úpravou. Když se nasbírá souhlas vlastníků s nadpoloviční výměrou toho řešeného území, tak úřad je povinen zahájit pozemkovou úpravu. Pozemková úprava se nedotýká zastavěného území obce, lesního komplexu a budoucích ploch určených k zástavbě. To jsou samozřejmě pozemky nesměnitelné. Musí se vybrat zpracovatel podle zákona o veřejných zakázkách, to dělá pozemkový úřad, poté se udělá úvodní jednání, volí se sbor zástupců, který je složený z vlastníků a má 5 – 15 členů, kteří jsou poradním orgánem pro zpracovatele a vše se poté s vlastníky projednává. Prvních půl až třičtvrtě roku se měří, pak se zpracovává nárok, ocení se to podle bonity a už do toho projektant zpracovává plán společných zařízení, které poté schvaluje zastupitelstvo.

Ing. Derner – dotázal se, co jsou společná zařízení.

Paní Stříhavková – jedná se o cesty, poldry, protierozní meze atd. Pozemková úprava trvá asi tak 3 roky od podpisu smlouvy, následně je asi roční úsek podle náročnosti katastru na projednání s vlastníkama toho zcelení, kdy vlastníky obešlou pozvánkou. Většinou se snaží, aby získali souhlas všech vlastníků, aby nebyl žádný nesouhlas a poté se o pozemkové úpravě rozhodne. Vydá se první rozhodnutí o schválení návrhu, kde je možnost se odvolat. Pokud se nikdo neodvolá, tak se zaplombuje katastr, zpracovatel vypracovává novou digitální katastrální mapu a následně se vydává zhruba do čtyř měsíců druhé rozhodnutí o výměně nových přechodů vlastnických práv, tam už se nelze odvolat a ta pozemková úprava se zapíše do katastru. Vlastník má novou daňovou povinnost k lednu příštího roku a musí dojít k úpravě nových nájemních smluv, protože pozemky budou zcelené, přečíslované atd. Následně poté probíhá fáze realizační, která sice jde nyní pomaleji, protože není tolik finančních prostředků, ale dají se peníze čerpat z evropských fondů. Jakmile se zajistí realizační priority, tak kolegyně, která má na starosti realizace zajistí výběr zpracovatele na projektovou dokumentaci, udělá se dokumentace pro stavební řízení, zajistí stavební povolení na stavebním úřadě a zase se udělá výběrové řízení na dodavatele stavby a stavba se zrealizuje. Když je stavba hotová, zkolauduje se a převede se do majetku obce a obec se o stavbu stará. Pokud by byl zájem se podívat, jak pozemková úprava vypadá, tak nejblíže jsou Sendražice nebo Benátky.

 

 

Paní Nožičková – státní pozemkový úřad

Plus pro vlastníky, co jim umožňuje pozemková úprava, je rozdělení spoluvlastnictví, což dělají zadarmo, pouze po vlastnících chtějí jejich výslovný souhlas s ověřeným podpisem. Když si to zjednodušeně představíte, tak stávající mapu úplně smažeme, projektant položí cestní sít a potom pokládá a vytváří novou digitální katastrální mapu a určuje parcely. Je potřeba písemně mít odsouhlaseno 75% výměry, aby se to dalo schválit.

 

Ing. Šandera – 50% výměry, to jde po katastrech nebo to musí být celá obec?

Paní Stříhavková – Jedná se o daný katastr.

Ing. Derner – To znamená Rozběřice zvlášť, Rosnice zvlášť, Všestary zvlášt atd.

Paní Stříhavková – Poté se bude řešit obvod, to bude schůzka se starostou. V rámci pozemkových úprav se může měnit katastrální hranice.

Žádosti si musí obec zajistit sama, jsme schopni zajistit seznam, připravit souhlas vlastníka, kde by to podepsal, vypsat tam LV, ale někdo se bude muset najít, kdo to oběhne nebo kdo jim napíše dopis.

 

V 18: 40 hodin se dostavila paní Marika Čapková Dohnalová

 

 

Paní Stříhavková – zároveň řešíme dohledání neznámých účastníků řízení. Dáváme podněty na projednání dědictví.

Pozemkové úpravy jsou hrazeny z prostředků státních a to včetně tzv. společných zařízení tj. cesty, poldry atd. .

 

JUDr. Zlatohlávková – chápe to dobře, že pozemek z jedné strany může být přesunut na druhou stranu?

Paní Stříhavková – pouze s Vaším souhlasem.

 

Pan Hájek – lesních pozemků se to netýká?

Paní Stříhavková – ne, bylo by to dost těžké slučovat, protože mají porosty.

Pan Hájek – a pro obec to tedy není povinnost slučovat pozemky?

Paní Stříhavková -  ne ne povinnost to není, je to pouze nabídka. Samozřejmě pro někoho, kdo má více parcel to může být zajímavější, pro někoho, kdo má pouze jednu parcelu to tak zajímavé být nemusí. Ale každý si v tom může najít to, co potřebuje. A je to zdroj příjmů do obce. Dá se do pořádku katastr nemovitostí za státní peníze, vypořádají se např. pozemky pod vodními toky, pod silnicemi atd.

 

JUDr. Zlatohlávková – plán společných zařízení, to jsou cesty?

Paní Stříhavková – Ano to jsou ty cesty a to je něco jako územní plán. Je to podobné, akorát je to na zemědělské půdě. To, co je v územním plánu se přebírá a je poté také závazný a musí se respektovat.  

JUDr. Zlatohlávková – Dotázala se, zda-li tomu dobře rozumí a samotná realizace jde z prostředků obce.

Paní Stříhavková – Ne financuje se to z prostředků státu nebo z dotací. Samozřejmě také nic nebrání tomu, aby si to obec financovala sama. Například paní starostka v Libranticích sehnala stromky, navařil se kotel guláše a vysázel se biokoridor.

JUDr. Zlatohlávková – to děláme s myslivcema také. Zajímá ji ale, kdo poté platí tu vlastní realizaci.

Paní Stříhavková – platí to stát nebo evropské dotace.

 

Ing. Derner – Poděkoval za poskytnuté informace, neví jak ostatní, on z toho vyrozuměl, že je zde možnost dát do pořádku katastr a pořídit některé cesty, které už máme v územním plánu.

 

 

Pan Hájek – Je konzervativec a myslí si, že v tomto případě nebude příliš po vůli. Nemyslí si, že by to bylo potřeba v celém rozsahu dělat. Cesty tu byly a jsou, byt jsou zahrnuty ornou půdou, stačilo by je pouze obnovit. Myslí si, že k tomu není potřeba komplexní pozemkovou úpravu.

Ing. Derner – Má vážnou obavu, že tam, kde jsou cesty zahrnuty, tak jejich obnova není o tom, že se to pouze vyhrne. Ono by to také něco stálo a takto by to zaplatil státní pozemkový úřad.

 

Ing. Šandera – Byl by pro, když odhlédne od cest, tak se mu tam jeví velká šance na to, že by se mohlo zabránit  tomu, že když přijde liják, tak se stěhuje ornice do kanalizace. A druhý problém jsou poldry, víme, co dokáže Melounka, když chvilku prší. Z horního toku se stává koryto. Z těchto dvou důvodů by byl pro.

 

JUDr. Zlatohlávková není deklarován veřejný zájem na provedení komplexních pozemkových úprav, v jejichž rámci může dojít k novému prostorovému a funkčnímu uspořádání pozemků s tím, že původní pozemek zanikne, vznikne pozemek nový /může však být i v jiném místě, bonita nemusí zůstat zachována/. Veřejný zájem nejsou žádné výhody a nevýhody, ale musí být jasně a srozumitelně formulován.

 

Není vlastníkem žádných pozemků, a tedy je pro mě rozhodující pouze zájem obce nikoliv zájem soukromý, a protože mi není zřejmý „veřejný zájem“ s návrhem na zahájení komplexních pozemkových úprav nesouhlasí.

 

Ing. Šandera – Pouze by k tomu dodal, že ty cesty jak říkal by viděl případně až naposledy, ale pakliže je tu šance zabránit stékání ornice do obydlených území, hlavně Rozběřice a Všestary, a zabránit přívalovým dešťům, tak by to viděl jako hlavní zájem.

 

Paní Rezková – líbí se jí, co se týká těch cest.  Dnes ty cesty tam nejsou a mladí lidé se potřebují v rámci sportu přemístit někam, kde není takový dopravní ruch a další přínos vidí v tom, že by se obce propojily.

 

Pan Hájek -  S tímto také souhlasí a souhlasí s tím, že by se cesty měly obnovit a ne je budovat znova a dělat tam nějaké autostrády. Připojuje se i k názoru, že pozemky, které jsou ve vlastnictví vlastníků a jsou tam po generace, tak si myslí, že by pozemky měly zůstat tam, kde jsou.

 

Ing. Derner – Zazněla zde otázka, že není vidět veřejný zájem, naopak, jak ho prokážeme. Paní Stříhavková

to řekla, že ho získáme souhlasem vlastníků nad 50% plochy. To, že by zastupitelstvo dnes řeklo, že to nechce, že o to nemáme zájem, že to zamítáme, tak bychom tím dopředu řekli, že ani ten veřejný zájem nechceme zjistit. To si myslí, že by byla škoda. Naopak to zjistíme tím, že umožníme zjistit a zajistit souhlasy a když je nezajistíme, tak poté můžeme říci, že není veřejný zájem. A v tu chvíli ani nemohou ty pozemkové úpravy nastat.

 

Paní Stříhavková – Chtěla by ještě reagovat na přednes M. Hájka, jak mluvil o autostrádách, tak neřekla, že cesty můžou být i travnaté.

 

Pan Pešek – nedávno dával dohromady jejich pozemky a polnosti a zjistil, že mají polnosti v Boře, něco u Břízy, něco u Střezetic a je to půl hektaru, třičtvrtě hektaru a asi k 70% není žádný příjezd. Z jeho strany by se k tomu přikláněl.

Ing. Šandera – za sebe by si to netroufl rozhodnout od stolu, myslí si, že je zapotřebí zjistit zájem lidí. Pokud se přidají, tak bychom se měli snažit, protože vůle občanů bude jasná, pokud nikoli, tak budeme bez práce.

Ing. Jásenský – také by byl proto zjistit, jestli ten zájem tu je či nikoli.

 

 

b) Územní studie

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 19.2.2015

Předkladatel:   Ing. Michal Derner

 

Obsah:

Platný Územní plán Všestary (ÚP) vydaný usnesením ZO dne 15.12.2011 mj. vymezuje plochy, na kterých je jejich využití podmíněno zpracováním územní studie. Na rozvojové plochy V-Z7 a V-Z8 je územní studie připravena a byla prezentována na lednovém zasedání ZO.

ZO rozhodlo 13.2.2014 usnesením 25/2014 o pořízení územních studií pro zbývající lokality předepsané v ÚP:

·         C-Z1 Chlum – plochy smíšené obytné venkovské

·         O-Z1 Rozběřice – plochy smíšené obytné venkovské

 • V-Z4 Všestary – plochy smíšené obytné venkovské
 • V-Z14 Všestary – plochy smíšené obytné venkovské
 • V-Z15 Všestary – plochy smíšené obytné venkovské
 • V-Z18 Všestary – zeleň – ochranná a izolační
 • R-Z3 Rosnice – plochy smíšené obytné venkovské
 • R-Z4 Rosnice – plochy smíšené obytné venkovské
 • B-Z1 Bříza – plochy smíšené obytné venkovské
 • B-Z2 Bříza – plochy smíšené obytné venkovské

a dále usneseními č. 26 a 27/2014 z vlastní iniciativy pro lokality

 • V-Z5 Všestary v návaznosti na stávající sportovní areál
 • 1. etapy územní studie „Jádrové území krajinné památkové zóny“ v k.ú. Lípa u Hradce Králové

Ve všech případech je pořizovatelem MMHK odbor hlavního architekta.

Podle informace Ing. arch Marečkové z MMHK bude návrh textové části zadání připraven do 15.3.2015.

 

 

Ing. Derner – S největší pravděpodobností bude předneseno na dubnovém zasedání zastupitelstva.

JUDr. Zlatohlávková – Chce jen říci, že není na co čekat, protože studie musí být hotová a musí být do konce tohoto roku vnesená v seznamu studií. Nyní nás žene čas. Když si vezme, jak dlouho trvá studie zde ve Všestarech , tak by měla obavu, jestli v dubnu bude včas.

Ing. Derner – Můžeme to chtít schvalovat na březnovém zasedání, ale ono to pravděpodobně dříve nebude.

Ing. Šandera – Ví o tom, že co se týče studií, že neseme nějaký závazek především na lokalitu tady ve Všestarech. Nechápe nebo si nemůže uvědomit, proč je tak velký tlak, že by to muselo být do konce roku.

Ing. Derner – V územním plánu je uvedeno, že to má být do 7 nebo 6 let. Paní doktorka doplní, že nějakou judikaturou se řeklo, že to má být do 4 let.

JUDr. Zlatohlávková – Rozhodnutím Nejvyššího správního soudu, že to má být do 4 let, protože když je to později, tak už se to bere, že je to omezování práv vlastníka a můžou si mezitím začít stavět. To, co se týká studie tady ve Všestarech, to jsou pozemky Ing. Capouška, tam mu bylo slíbeno smlouvou, že se pozemky dají do územního plánu pro výstavbu. To bylo uděláno a smlouva je tím naplněna.

Ing. Derner – Vzhledem k rozsahu a jak byla připomínkována textová část, by se nabízelo udělat na územní studie samostatné zasedání zastupitelstva. Dostaneme-li to 15.3., pak bychom na konci března mohli být schopni se k tomu vyjádřit.

 

 

 

c) Územní plán Neděliště – informace o návrhu ÚP

 

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 19.2.2015

Předkladatel:   Ing. Michal Derner

 

Obsah: ÚP Neděliště bude projednán v úterý 24.2.2015 v 9:30 v zasedací místnosti č. 94 MMHK – levé křídlo. Sousední obce mohou uplatnit své připomínky do 30 dnů ode dne společného jednání. Návrh ÚP je k nahlédnutí na http://www.hradeckralove.org/folder/1296

 

 

5. Rychlostní komunikace R35, D11

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 19.2.2015

Předkladatel:   Ing. Michal Derner, Ing. Vladimír Fof

 

Obsah:

A)     R35

Na záměr výstavby R35 pro úsek Úlibice – HK  vydalo MŽP dne 4.7.2008 EIA, která obsahovala množství podmínek a připomínek podaných mj. také obcí Všestary.

Zjišťovací řízení se týká změny záměru v části „Rychlostní silnice R35 Sadová – Plotiště SO: 111 MÚK Sadová

Charakter záměru:

 Výstavba mimoúrovňové křižovatky (dále jen „MÚK“), jako součást stavby rychlostní silnice v úseku R35 Sadová – Plotiště, která byla upravena polohou i tvarem. Původně navržená a posouzená MÚK Sadová v km 28,975 měla tvar osmičkovitý, nyní předkládaný záměr řeší MÚK tvaru kosodélného v km 29,380.

 

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence jako příslušný úřad dospěl k závěru, že záměr

„Rychlostní silnice R35 Sadová – Plotiště SO: 111 MÚK Sadová“

nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona. (14.1.2015)

 

V připravené PD k ÚR jsou zapracovány protihlukové stěny v km 33,202 – 34,703 vlevo a 33,307 – 34,280 vpravo (ve směru jízdy na HK). Nová hluková studie (měření proběhlo v 6/2014) ověřuje modelovým výpočtem splnění hygienických limitů pro intenzitu dopravy ve výhledovém roce 2050 při očekávaném nárůstu o 7,5 tis vozidel

Řešení doprovodné komunikace a jejího křížení s D11 je v souladu s variantou C, kterou vybralo zastupitelstvo 21.3.2013 usnesením č.

37/2013: Ve věci navrhovaného mimoúrovňového křížení R 35 a D 11 zastupitelstvo obce odsouhlasuje  z předložených variant  zvolit variantu C s tím, že musí být zachována přímá průjezdnost mezi obcemi Bříza a Světí.

Zahájení územního řízení ke stavbě „Rychlostní silnice R35 Sadová – Plotiště“ dosud nebylo zveřejněno a po jeho zveřejnění je možno k němu podávat námitky.

SO 222 Most na přeložce přístupové cesty v DÚR zůstává, jako budoucí vlastník je u tohoto objektu uvedeno ŘSD.

 

JUDr. Zlatohlávková – Přidržela by se R 35, protože v roce 2008 byla autorkou petice pro výstavbu protihlukových stěn a také se byla podívat, jak probíhá projednání studie EJA. Vyplývá jí z toho, že budou nějak chráněny Všestary, částečně Rosnice, ale nebude chráněna Lípa a nebudou chráněny Rozběřice. S ohledem na to si dovolí navrhnout usnesení.

Ing. Derner – říká se tam, že Krajská hygienická stanice má podmínku ve zjišťovacím řízení. S předloženým návrhem souhlasí s podmínkou, že před uvedením stavby do trvalého provozu bude ověřeno splnění hygienických limitů hluku dopravy v chráněném venkovním prostoru staveb objektů pro bydlení v místní části Rozběřice čp. 39, v obci Všestary čp. 181 a v místní části Lípa u Hradce Králové čp. 14 v denní i noční době kontrolním měřením hluku akreditovanou nebo autorizovanou laboratoří.

JUDr. Zlatohlávková – Toto jí zaujalo, tak zjistila, že čp. 39 v Rozběřicích je benzina UNO, čp. 181 ve Všestarech jsou Cibulkovi a čp. 14 na Lípě je to autobazar.

Ing. Derner – Tam je to zřejmě proto, že to jednotliví občané dali zřejmě připomínku do řízení.

JUDr. Zlatohlávková – To tam není psané v závěru zjišťovacího řízení. Je tam napsáno, kdo podal připomínky, že podala Cištěves, že chtěla vybudovat protihlukové stěny, tam je odbývají a jinak se mluví o příloze F14 a tam se mluví o tom, jak bude organizována výstavba, což jí kdysi bylo řečeno, že je to jedna z důležitých součástí, kterou obec musí pohlídat.

Ing. Derner – Projekt organizace výstavby je součástí dokumentace ke stavebnímu povolení, nikoli k územnímu rozhodnutí.

 

JUDr. Zlatohlávková – Usnesením 4/2015 byl starosta obce pověřen, k podání včasných podmínek k zahájenému zjišťovacímu řízení k silnici R35. Na zahájení zjišťovacího řízení jsem upozornila již na jednání 18.12.2014, obec Všestary žádné připomínky nepodala na rozdíl od obce Cištěves, která požadovala vybudování protihlukových stěn.

Podle důvodové zprávy protihlukovými stěnami tedy bude chráněna pouze část místních částí, nikoliv však Lípa a Rozběřice.

Bezprostředně, a to ještě před zahájením územního řízení je nutné uplatnit tento požadavek obce, aby při projektování objektů byly i tyto místní části ochráněny před hlukem.   

 

Ing. Derner – Námitky v momentě, kdy bude zveřejněno územní řízení můžeme podávat naprosto k čemukoli, nezávisle na tom, co bylo v EJA.

JUDr. Zlatohlávková – Myslí si, že čekat na námitky do projektové dokumentace, je pozdě. Myslí si, že se to musí udělat hned, když už se to neudělalo v rámci EJA, protože v rámci EJA už by to bylo zase na přetřesu a už by se na to hůře zapomnělo. Nyní zase běží čas a pak se ukáže, že to sice bylo vyvěšeno na 14 dnů, ale někdo, že se nepodíval na stránky obce a že to tam visí a námitky, že už byly.

Ing. Derner – Byl by rád, kdyby mu už někdo nechal čas, aby se mohl dívat na stránky obce.

JUDr. Zlatohlávková – času tady je málo a to nepíše smlouvy a nekontroluje je. To samozřejmě ví, kolik je tady času k dispozici.

Ing. Derner – Kontroluje smlouvy a diví se.

 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. 22/2015:  ZO  pověřuje starostu obce razantně uplatnit stavby objektů protihlukových stěn v místních částech Lípa a Rozběřice, alespoň v rámci přípravy projektové dokumentace pro územní řízení, a to bez bližšího projednání v radě obce a zastupitelstvu obce.

Hlasování o usnesení č.  22/2015: pro …., proti ……, zdržel se …… – bylo/nebylo schváleno.

 

Podaný protinávrh

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. 23/2015:  ZO pověřuje starostu obce uplatnit stavby objektů protihlukových stěn pro ochranu místní části Lípa a Rozběřice v rámci přípravy projektové dokumentace pro územní řízení.

Hlasování o usnesení č.  23/2015: pro 10, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.

 

B)      D11

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 3503/1

 o změně rozhodnutí o umístění stavby „Dálnice D11 - stavba 1106 Hradec Králové - Smiřice“

 

ŘSD (zastoupené Valbekem) podalo dne 17.6.2013 žádost o vydání změny územního rozhodnutí č. 3503 vydaného dne 27.9.2002 pod č.j. 47871/02/HA/Bl, které nabylo právní moci dne 12.11.2002, o umístění stavby „Dálnice D11- stavba 1106 Hradec Králové - Smiřice“

 

Navržená změna spočívala ve změně prostorového uspořádání mimoúrovňové křižovatky Plotiště nad Labem v km 93,950 - 95,800 a s tím spojené změny souvisejících staveb.

 

 

SO 101 - Dálnice km 90,760 – km 98,400 - dotčený úsek km 93,950 – 95,800 tj. 1,85km.

V dotčeném úseku došlo k úpravě nivelety (km 93,033-95,730) kvůli snížení násypového tělesa a nutnosti splnění průjezdné výšky pro možnost elektrifikace železniční trati Jičín - Hradec Králové.

 

Namísto původního křížení ve tvaru trojlístku je ve změně ÚR MÚK s kruhovým objezdem.

 

JUDr. Zlatohlávková – chtěla se zeptat, proč jsme u Břízy také nenavrhovali protihlukové stěny. Má za to, že se posledně přijalo usnesení, kterým jsme to chtěli.

Ing. Derner -  Protože protihluková opatření, které by mělo smysl u Břízy jsou mimo rozsah změny stavby změny územního rozhodnutí. 

JUDr. Zlatohlávková – to znamená, že jestliže se v územním rozhodnutí dočítá, že protihluková stěna bude v lokalitě Svobodné Dvory a lokality Mlýnek, to je v rámci tohoto rozsahu?

Ing. Derner – úředník popisuje celý rozsah. To je to, čemu neporozuměl, proč popisuje celý rozsah, když změna územního rozhodnutí se týká pouze křižovatky.

JUDr. Zlatohlávková – na tom se shodnou, nerozumí tomu taky, a protože se otevřelo to územní rozhodnutí, tak proto bylo přijato to usnesení, aby se to tam rychle ještě dalo.

Ing. Derner – Předložil zastupitelům hlukové studie s tím, že mu mají říci, jak má ochraňovat oprávněné zájmy obyvatel, když hluková studie, mimochodem hygiena není zrovna partnerem RSD, když hluková studie ukazuje, že hlukové limity jsou v místech, které chceme chránit, splněny. Jak může něco namítat.

JUDr. Zlatohlávková – může a nemusí podle toho, co mu ukládá usnesení nebo neukládá. Jestliže neukládá, nemusí. Jestliže ukládá, v tom případě musí. Nicméně je to jeho odpovědnost.

 

JUDr. Zlatohlávková  Usnesením č. 5/2015 pověřilo zastupitelstvo starostu obce zjištěním podmínek územního rozhodnutí 3503/1 /dálnice/, aby zájem občanů byl zachován. Z důvodové zprávy nevyplývá, že Obec Všestary – alespoň dodatečně, požadovala vybudování protihlukových stěn zejména v části Bříza, patrně i Všestary /zatímco lokalita Svobodné Dvory a Mlýnek má již stavby promítnuty v územním rozhodnutí/. V minulosti zaslanou projektovou dokumentaci obec zcela odmítla a požadovala zaslání řádné části projektové dokumentace ke které si vymínila se v rámci územního řízení vyjádřit. Viz příslušná korespondence obce.

 

Lhůta pro vyjadřování marně uplynula, protihluková stavba, která by chránila občany zejména Břízy uplatněna nebyla, s ohledem na tuto skutečnost navrhuje přijmout níže uvedené usnesení.

 

 

Ing. Derner – Tvrdí, že usnesení splnil, protože vyhodnotil dokumentaci, ve které je hlukově obyvatelstvo chráněné, tudíž neměl co podávat. Tudíž usnesení splnil.

JUDr. Zlatohlávková – Starosta nemá co vyhodnocovat, starosta je povinen plnit to, co mu ukládá usnesení.

Ing. Derner – A jak vypadají oprávněné zájmy obyvatel? Vůbec je nespecifikovala, kdyby řekla, že se mají požadovat protihlukové stěny i přesto, že nevycházejí z protihlukové studie, bylo by to jasné. To je totiž přesně to, co říkal ihned na místě, že nejde uplatnit oprávněné námitky obyvatel, protože každý jeden obyvatel má oprávněnou námitku úplně jinou, každý se k tomu staví úplně jinak, je to velmi subjektivní a je to jen na paní doktorce, jak se k tomu chce postavit.

JUDr. Zlatohlávková – Sdělila Ing. Dernerovi, aby se zkusil rozpomenout, jak to probíhalo a ví, že takto se to usnesení formulovalo trochu z nouze, protože mu tím zastupitelstvo chtělo otevřít ruce, dokonce se to ukládalo jemu i místostarostovi. Nemá co vyhodnocovat, má činit. Bud udělá něco a udělá to z něčí hlediska nedostatečně, vždycky se někdo takový najde, mohla by o tom vyprávět romány, ale udělat to musí.

Ing. Derner – Změna územního řízení se týkala křižovatky. Věnoval se křižovatce. Oprávněným zájmem je třeba to, abychom se dostali do Hradce. To se dostaneme. Třeba.

Ing. Šandera – až se to jednou postaví, tak bude znova probíhat měření, pakliže to papírově nebude vycházet, tak RSD dle jeho soudu bude muset přijmout nějaké opatření, aby vyhověla hygienickým normám.

JUDr. Zlatohlávková – v této souvislosti by pouze poukázala, že se nám nic nepodařilo vyřešit se starou hlukovou zátěží ze stávající cesty. Měření neměření, ono to tak nějak vyjde. Toho se obává, proto si myslí, že se to tam musí dávat pořád.

Paní Rezková – má velkou prosbu, jestli by bylo možné se bavit trochu jiným způsobem a ne takto vyhroceným. Myslí si, že je to úplně zbytečné, že je možné to říci slušnou formou.

 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. 24/2015:  ZO ukládá starostovi obce dodatečně uplatnit požadavek na výstavbu protihlukových stěn u místní části Bříza.

Hlasování o usnesení č.  24/2015: pro 3, proti  0, zdržel se  7 – nebylo schváleno.

 

C) Vyhlášení záměru na prodej pozemku

Jedná se o pozemek pod budoucí dálnicí D11 v místě současné polní cesty u Břízy, kde má být podjezd.

V listopadu 2013 dorazil na obec návrh na odkoupení části pozemku p. č. 306/45 (ostatní plocha) 710m2 vzniklý oddělením geometrickým plánem č. 124-31/2013 ze dne 6.5.2013 z pozemku p.č. 306/24 (ostatní plocha) o výměře 2.103m2 v k.ú. Bříza u Všestar zapsaný na LV č. 10001 pro obec Všestary u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové. Jedná se část polní cesty pod budoucím podjezdem D11. Vyobrazení je v příloze. Před případným vlastním prodejem se musí vyhlásit záměr.

Několik dotazů a odpovědí k problému:

-          Proč je tvar odděleného pozemku pč. 306/45 tak nepravidelný, když celý původní pozemek pč. 306/24 je celkem pravidelný obdélník?

Tvar pozemku je dán trvalým záborem – mostní opěrou, kterou od Vás vykupujeme a nutností úpravy trasy komunikace tak, aby těleso dálnice podcházela kolmo. Dobře si to najdete v přiloženém zákresu stavby do mapy KN. Jsou tam i hranice dle nového GP včetně nové trasy vaší komunikace. Je to km 94,6 v trase dálnice.

-          Bude zajištěna průjezdnost po polní cestě pod D11?

Celá kauza je právě kvůli tomu, aby byl zajištěn průjezd pod tělesem dálnice je to i v textaci našeho návrhu smlouvy – čl. II. odst. 2) V tomto případě se ani nemusíte obávat, že by Vám někdo nutil podjezd pod dálnicí. ŘSD paradoxně může vlastnit podjezd, ale pokud komunikace kříží dálnici vrchem, musí příslušný most někomu předat.

-          Proč to nemůže nadále patřit Obci?

Samozřejmě, že cesta nově udělaná a přeložená bude zase patřit Obci. Poslal jsem Vám jednoduchou smlouvu (viz příloha) o převzetí této nově vybudované cesty.

 

JUDr. Zlatohlávková – Vždy jsme projevovali vůli to prodat. Pokud je jí známo, tak kupní smlouva nedorazila nebo jí neviděla. Tento znalecký posudek si pamatuje. Nicméně znalecký posudek souvisí s kupní smlouvou a vyhlášením záměru. Znalecký posudek musí korespondovat s oceněním, tzn. že Ing. Fof tam měl 65 tis., tady to bylo oceňované na 57 tis. v kupní smlouvě. Zajímá jí, proč je tam rozdíl cen.

Ing. Fof – ve znaleckém posudku je 15% nárůst

JUDr. Zlatohlávková – Takže vycházejí ze zákona č. 406/2009 Sb., § 3, odst. 1, kdy stavební pozemky se vykupují za 1,15 násobku ceny.

Ing. Fof – v důsledku reakce JUDr. Zlatohlávkové požádal, aby mu to vysvětlili.

JUDr. Zlatohlávková – dotázala se, čím je dáno, že je to stavební pozemek, protože to neví. Tam je rozdíl v ceně, takže ono to souvisí jedno s druhým. Ve znaleckém posudku z roku 2013 někde na předposlední stránce je napsáno, že pozemek je stavební. A to je jediné, z čeho se dovídá, že je stavební. Nyní nemá znalecký posudek, má návrh kupní smlouvy, ale bez znaleckého posudku a má schvalovat vyhlášení záměru. Obec to přece prodá, to je jasná věc, přece nebude blokovat stavbu cesty, jen je otázkou, za kolik. Zákon 151/1997 Sb. byl mezitím třikrát novelizován, neví jestli se to týká přímo tady toho, ale opravdu není znalec.

Ing. Derner – Hlavně, že nám řekne 6 čísel, ale k tomu dodá, že neví, jestli se to toho týká. Požádal, aby si je JUDr. Zlatohlávková nechala pro sebe, protože jim zamotává hlavu čísly a paragrafy.

JUDr. Zlatohlávková – ve znaleckém posudku je to uvedeno, že je to podle těchto ustanovení, to jsou zákony o oceňování pozemků, k tomu jsou vyhlášky, všechny tam jsou vyjmenovány a je tam vyjmenován i zákon č. 406/2009 Sb. a v lonském roce byl zásadně novelizován právě proto, že obce se bránili tomu prodávat za špatný peníze své pozemky. Pouze k tomu dodává, že si musíme počínat s péčí řádného hospodáře.

 

 

JUDr. Zlatohlávková – Důvodová zpráva pouze řeší vstřícnost obce Všestary s vypsáním záměru na prodej pozemku, ovšem bez předložení geometrického plánu, znaleckého posudku na určení kupní ceny a návrhu kupní smlouvy.

Obec nepochybně prodá část svého pozemku, ale pouze za dodržení zákonných podmínek.

Z důvodu nedostatečného zaslání podkladů, zejména návrhu kupní smlouvy (datum zaslání kupní smlouvy určuje platnost použití oceňovacího předpisu) na určení ceny části pozemku (zákon č. 151/1997 Sb. Byl od data vyhotovení znaleckého posudku 3x novelizován) a v návaznosti na zákon č. 406/2009 Sb. V platném znění nesouhlasím s prodejem části pozemku s ohledem na skutečnost, že není možné si počínat s péčí řádného hospodáře. Pozemek je bez bližšího odůvodnění označen jako stavební, což může mít za následek výši ceny, respektive jejího násobku. Obec je povinna dodržovat zákony, zcizovat obecní majetek smí pouze za dodržení zákonných podmínek.

 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 25/2015: ZO požaduje vyhotovení nového znaleckého posudku jako podklad pro zaslanou kupní smlouvu podle současné legislativy, a to pro budoucí odprodej pozemku p.č. 306/45 (ostatní plocha) o výměře 710m2 vzniklý oddělením z pozemku p.č. 306/24 (ostatní plocha) o výměře 2.103m2 v k.ú. Bříza u Všestar zapsaný na LV č. 10001 pro obec Všestary u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové  dle geometrického plánu č. 124-31/2013 ze dne 6.5.2013.

Hlasování o usnesení č.  25/2015: pro 10, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.

 6. Výbory zastupitelstva

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 19.2.2015

Předkladatel: předsedové výborů

 

Obsah: prosím předsedy o případné přednesení zprávy z činnosti výborů,

·         finanční výbor

·         kontrolní výbor

·         kulturní výbor

·         investiční výbor

 

Kontrolní výbor - Josef Macháček – přednesl zprávu kontrolního výboru. Zápis bude předložen na příštím jednání zastupitelstva.

Pokud se vrátíme k usnesením z minulého období, které zůstala nezodpovězena, budeme muset požádat paní Zlatohlávkovou a pana místostarostu. V předchozí době jsme připravovali pouze soupis přijatých usnesení a kontrolu samotnou si prováděla přímo bývalá paní starostka a když jsme dostali vyjádření, tak jsme ho pouze přednesli zastupitelstvu. Neměli jsme přístup ke kontrole jakýchkoli podepsaných smluv nebo čehokoliv co bylo přímo zastupitelstvem usneseno.

Ing. Derner – bylo by potřeba, aby se prováděla pravidelně kontrola usnesení.

JUDr. Zlatohlávková – nikdy se nepasovala do role toho, že bude provádět kontrolu usnesení. Ta ze zákona náleží kontrolnímu výboru. To je zcela lichá námitka, která byla vznesena a to, že v téměř každém zápise psala, že prosí předsedu kontrolního výboru o kontrolu usnesení a obvykle následovalo to, že říkal, že to nestihl atd.  Respektovala to, že byl velmi dlouho nemocen a byla k tomu tolerantní. Taky jí bylo vcelku jedno, jestli kontrola usnesení probíhá, protože věděla, že je rámcově plní až na drobné hříchy, o kterých  věděla.

Josef Macháček – všechna přijatá usnesení byla zpracována do materiálu, a jestli se dobře pamatuje, tak opakovaně požadoval to, jestli by bylo možné se sejít u bývalé paní starostky a bylo mu řečeno, že nebude práci dělat dvakrát.

JUDr. Zlatohlávková – pouze uvedla, že pokud to předala písemně, že už to nebude dělat podruhé ústně.

 

Kulturní výbor – Marika Čapková Dohnalová – přednesla zprávu kulturního výboru, zápisy byly předány dva v tomto roce.

 

Investiční výbor – Ing. Šandera Pavel – přednesl zprávu investičního výboru

Členové investičního výboru byli seznámeni s činností starého investičního výboru, dále byli seznámeni s návrhem investičních akcí, které předchozí zastupitelstvo vypracovalo a postupně bylo nějakým způsobem plněno. Byly dány priority akcí, což až na nějaké výjimky bylo splněno také, takže investiční výbor na základě těchto informací přijal návrh na pokračování oprav v letošním roce, čili návrh vycházel z materiálu, který byl zpracován a který schválilo zastupitelstvo 17.10.2012.

 

JUDr. Zlatohlávková – chtěla poprosit, jestli by nebylo možné provázat činnosti. Tak, jak to Ing. Šandera přednášel, to je chvályhodné a váží si toho, že chtějí pokračovat v té činnosti investičního výboru tak, jak byla nastolena, ale kdysi prosazoval usnesení, že to bude pouze zastupitelstvo, kdo bude rozhodovat o tom, jaké akce se provedou. Myslí si, že by stálo za to, aby se akce sepsaly, zastupitelstvo to schválilo s tím, že tehdy navrhoval, že to bude prohlášeno investicí roku. Na minulém zasedání zastupitelstva vznášela prosby, co by si přála pro místní část Rozběřice a myslí si, že Radek chtěl něco za Lípu.

 

Ing. Šandera – V zásadě jsme vycházeli z materiálu, který byl minulým zastupitelstvem schválený, na základě kterého investiční výbor oběhl všechny objekty a na základě toho vznikla tabulka, jak by se měly objekty postupně rekonstruovat. Náplní jejich práce je podle jeho názoru předkládat, upozorňovat.

 

Paní Rezková – dotázala se, jestli se počítá s topením ve školní jídelně a školce, protože se nedá regulovat a je to v havarijním stavu. Kamna postupně odcházejí.

 

Ing. Šandera – o tom jsme nevěděli, že je i tam havarijní situace. Nemyslí si, že to v tuto chvíli je přímo na pořadu dne. Dovolil by si navrhnout, jestli by bylo možné, investiční výbor svou představu zveřejnil, bylo by zřejmě dobře, kdybychom dostali informaci od zastupitelů, aby se to sesumarizovalo a na příštím zasedání by předložil tabulku a zastupitelstvo by řeklo priority.

 

JUDr. Zlatohlávková – jen chce říci, že tu leží požadavky, které jsou mimo zorný úhel. Pravdu má i paní Rezková. Problém spočívá v tom, že na to není projekt nebo se obětuje kotelna, na kterou tam peníze jsou. Je to ucelený mechanismus, kdy ve správnou chvíli se musí udělat správná věc.

Za Rozběřice ještě navrhovala, ale musí tomu ještě něco předcházet, aby se opravil morový sloup. K morovému sloupu bude muset obec přistupovat jako nalezené věci, tzn. bude muset začít zjišťováním, jestli je znám vlastník. Dívala se do různých nadací, jestli by se na to nedaly sehnat peníze.

 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. 26/2015: ZO schvaluje plán akcí kulturního výboru pro rok 2015.

Hlasování o usnesení č.  26/2015: pro 10, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. 34/2015 ZO pověřuje investiční výbor vypracováním zadávací dokumentace pro výběr dodavatele na opravu budovy bývalé hospody v Rosnicích v rozsahu dle projektové dokumentace vypracované Ing. Hroudou.

Hlasování o usnesení č. 34/2015: pro 10, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno

 

 

7. Dotační tituly, investiční akce

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 19.2.2015

Předkladatel:   Ing. Michal Derner

 

a)      Zateplování

·         „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Všestary č.p. 2“

·         „Snížení energetické náročnosti budovy obecního úřadu ve Všestarech“

·         „Snížení energetické náročnosti tělocvičny ZŠ Všestary“

 

Pro všechny projekty bylo zasláno na SFŽP „Finanční vypořádání“ (termín do 15.2.2015 splněn).

 

K usnesení č. 6/2015 obce: … zjistit podmínky udržitelnosti projektu „Snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny Zš Všestary“ v souvislosti s předpokládaným komerčním příjmem ZŠ a MŠ Všestary…

 

Dobrý den,

pokud bude pronájem prostor pouze pro veřejnost a amatérské sportovní aktivity a zaměřen čistě na obyvatele obce tak by to nemělo zařazení projektu mimo rámec veřejné podpory nijak ohrozit.

Hlavním kritériem pro neexistenci veřejné podpory je lokální účinek projektu. Bohužel pro termín lokální ve věci veřejné podpory neexistuje bližší specifikace. Amatérský sport je však obecně považován za bezproblémový, takže si myslím, že to co navrhujete je přijatelné a zařazení projektu to zpětně neohrozí.

Veronika Smolková

specialista pro oblast veřejné podpory, Odbor metodický

Státní fond životního prostředí ČR

 

b)     Rekonstrukce zpevněných ploch v centru obce - u kostela ve Všestarech

Žádost o dotaci do POV KHK 2015 na projekt  Chodník a oplocení u ZŠ čp.2 byl hodnotící komisí přijat, bodově ohodnocen a předán na KÚ KHK.   Rozhodnutí o přidělení / nepřidělení dotace dosud nepadlo.

 

c)      Tělocvična ZŠ – podlaha

Dokončeny veškeré vícepráce a odstraněny nedodělky, vytápění postupně nastaveno na vyhovující teploty.

Dne 18.2.2015 předána bankovní záruka ve výši 100.000 Kč na dobu trvání záruky o dílo a vystavena závěrečná faktura  (3.071.896 Kč).

 

d)     Kanalizace + ČOV

 • Projekční práce na PD ke stavebnímu povolení na ČOV ve Všestarech (navýšení kapacity z 1200 na 1700 EO) :

Info z 17.2.2015:Projektant MK PROFI uvádí:

1/ máme kladné vyjádření z Povodí Labe s.p.

 

2/ včera (16.2.) jsem byl navštívit pana Zumra ze ŽP a snad by neměl být problém tuto změnu prosadit a vydat změnu stavebního povolení sloučenou s povolením k vypouštění odpadních vod

 

3/ Vzhledem k doplnění Požaduje projednat změnu územního rozhodnutí ( sice ve zjednodušeném řízení, ale i tak to bude chvíli trvat )

- zajistit nové vyjádření od hygieny ( zajišťujeme )

- zajistit nové vyjádření od hasičů ( zajišťujeme )

 

Až poté, co bude ve zjednodušeném řízení tato změna ÚR projednána můžeme podat žádost panu Zumrovi na ŽP a změníme stavební povolení a povolení k nakládání s vodami

 Tyto úkony jsou “trochu” nad rámec naší nabídky, nicméně je v rámci dobrých vztahů s Vaší obcí provedeme ( provádíme ).

 Celé toto bude mít za následek zpoždění díla dle naší SOD, odhaduji o cca 3 - 4 měsíce, když to dobře půjde.

 Bohužel přes pana Svobodu ( stavební odbor ) jak se říká “ vlak nejede “ a je nutné celé toto zdlouhavé a finančně náročné projednání změny ÚR absolvovat.

 

Ing. Derner:

Objednáno máme pro změnu ČOV vyhotovení PD pro stavební povolení. Pro předložení kompletní žádosti o dotaci musí být dopracována dokumentace pro provedení stavby

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním  10
Návrh usnesení č.  27/2015: ZO Všestary pověřuje investiční výbor provedením výběrového řízení na zhotovitele dokumentace pro provedení stavby na ČOV ve Všestarech (zvýšení kapacity na 1700 obyvatel), radu obce výběrem vítěze a starostu podpisem smlouvy s vítězem.  

Hlasování o usnesení č.  27/2015: pro 10, proti  0, zdržel se 0 – bylo  schváleno.

 

Žádost o dotaci:

Ing. Derner:

Podle posledních informací ze SFŽP má být výzva pro výstavbu nových ČOV a kanalizací vypsána ve 3. čtvrtletí 2015  

 

Při zpracování dokumentace změny stavby před dokončením na ČOV se ukázalo, že PD k provedení stavby vykazuje zásadní nedostatky a svým rozsahem je na úrovni dokumentace ke stavebnímu povolení.  

.

PD měla být podle SOD zpracována ve 2 fázích: 1. fáze PD pro výběr zhotovitele, 2. fáze pro provedení stavby (každá fáze ve 3 výtiscích)

Odevzdána byla však pouze 1 fáze, označená jako dokumentace pro provedení stavby, která byla použita k podání žádosti o dotaci, a je téměř celá pouhou fotokopií dokumentace ke stavebnímu povolení. Tomu by měla odpovídat cena.

PD byla zaplacena v plném rozsahu podle SOD ve dvou částkách a to 786.500 Kč (uhrazeno 15.7.2014) a 484.000Kč (uhrazeno 12.9.2014) = celkem 1.270.500 Kč. Dne 6.10.2014 úhradu celé částky potvrdila svým podpisem bývalá starostka v dokumentu „Prohlášení o skutečné výši uhrazené ceny a subdodávkách“ na profilu zadavatele.

Takto lehkovážně vynaložené veřejné finance bývalou starostkou za prokazatelně nekompletní dílo jsou v příkrém rozporu s principem hospodaření „s péčí dobrého hospodáře“, který nám opakovaně zdůrazňovala.

            Nejprve podrobnou kontrolou rozsahu odevzdané PD, kontrolou plnění smluvních ustanovení a současně důsledným a zdlouhavým vyjednáváním s dodavatelem PD pro provedení stavby se podařilo docílit příslibu, že dopracovanou dokumentaci obec obdrží do konce května 2015.  Podaří se tak odvrátit nebezpečí vzniku víceprací a tím i škody pro obec, která by mohla dosáhnout výše 10 – 20 mil Kč protože podrobnost a úplnost soupisů výkonů se v PD pro stavební povolení a provedení stavby podle zkušeností liší o 10 - 20%. Takto vzniklé vícepráce není nárok financovat z žádné dotace.

Napravování těchto významných pochybení bývalé starostky pak zabírá velké penzum času a sil, které bych mohl ve funkci starosty věnovat jiným důležitým činnostem.

 

Ing. Derner – Doufejme, že se dostaneme do stavu, kdy to budeme mít v takovém rozsahu, v jakém jsme to objednali.

JUDr. Zlatohlávková – posledně říkal, že jsou na tom dohodnutí.

Ing. Derner – říkal, že na tom pracují a ta dohoda nebyla vůbec jednoduchá. Mluví o tom, co objednala, co nakoupila, co zaplatila a jaký šmejd převzala. O tom mluví.

JUDr. Zlatohlávková – To je ráda, že jí to říká.

Ing. Derner – To je dobře, že to ví, myslí si, že to ví od samého začátku. Dokumentace, která byla jen a pouze okopírovaná, mohla stát cca 200 tis., k čemu měl asi sloužit ten milion?

JUDr. Zlatohlávková – předpokládá, že to dodělají za ty peníze, nebo je domluveno něco jiného?

Ing. Derner -  Jak jsi mohla zaplatit dokumentaci, která byla evidentně a zcela prokazatelně v jiném rozsahu, odevzdali jednu fázi, druhou fázi nikdy neodevzdali, přesto ji zaplatila.

JUDr. Zlatohlávková – v projektové dokumentaci se nevyzná a Ing. Derner to dobře ví.

Ing. Derner – Dvě fáze, které jsou popsané, jeden termín, druhý termín, dostala odevzdanou dokumentaci v jednom termínu a zaplatila i dokumentaci v druhém termínu, která nebyla odevzdaná. To ví. To si pamatuje.

JUDr. Zlatohlávková – nerozezná rozsah

Ing. Derner – jestli měla dostat dokumentaci ve třech vyhotoveních v jedné fázi a ve třech vyhotovených ve druhé fázi, tak druhá fáze nebyla. Snad pozná balík a umí počítat do tří. Toto se opravdu nepovedlo.

JUDr. Zlatohlávková – Dotázala se, zda je povinna poslouchat to, jestli umí počítat do tří.

Ing. Derner – Je povinna poslouchat to, že převzala a zaplatila něco, co nebylo uděláno.

JUDr. Zlatohlávková – bude rád Ing. Derner, až mu uplyne funkční období, získá přibližně stejné množství dotací a bude mít pouze jeden nedostatek.

Ing. Šandera – nějaký argument, že tomu někdo nerozumí, není žádný argument. Myslí si, že tu byli lidé, kteří tomu rozumějí, a nebyl by problém se někde zeptat. Jelikož se určitých jednání zúčastnil a zhruba ví o co se jedná, musí říci, že to bylo zbytečné hlavně z toho důvodu, že dokumentaci, kterou nám odevzdali, tak měli půl roku na to, aby ji dopracovali. Z půl roku na tom ta firma, která to vysoutěžila neudělala nic. Problém vyvstal nyní, když jsme potřebovali udělat změnu před dokončením. Tímto směrem ta výčitka a ještě by dodal jedno. Ona by tato výčitka možná ani nezazněla, kdybychom tady od bývalé paní starostky nebyli už čtvrtý měsíc peskováni za každou maličkost, vysvětlováno nám, jací jsme tu asi hloupí lidi, že nerozumíme prakticky asi ničemu a že jediná, kdo tady něčemu rozumí je ona. Tak toto je tak trochu reakce na to, abychom si ujasnili, že ne všecky rozumíme úplně všemu. Každý rozumíme tomu svému. To snad jen na vysvětlení a doplnění. Myslí si, že bychom měli tuto bojovou náladu opustit a koukat ne zpátky, jak to bylo, ale dopředu a věcně tady argumentovat. Toto celé je mu krajně nepříjemné a věří, že i Michalovi.

JUDr. Zlatohlávková – Ví přece dobře a z toho to vyplývá, že se to týkalo pouze jedné části, a to té, kde se mluví o komunikacích. K těm komunikacím jí zavedlo to, že místostarosta přiložil znalecký posudek z roku 2013, smlouvu z jiného roku, Michal poslal 3 smlouvy, které byly na programu v prosinci, vše to poctivě přečetla, pokusila se rozšifrovat náčrty, aby se podívala od kterého kilometru ke kterému, ale to je ta služba, kterou si dovolila tady požadovat.

Ing. Šandera  - To je v pořádku, ale stačil jeden jediný e-mail, že je to nějaké zmatečné a aby bylo řečeno, co si s tím počít.

Ing. Derner – Omluvil se za to, že zaslal tři smlouvy, které byly projednány v prosinci , ke kterým JUDr. Zlatohlávková měla nějakou námitku, ta námitka tam byla nějak zapracovaná, ale RSD mělo zase nějakou jinou a zvýraznil to barevně. To bylo tak jednoduché se do toho podívat, že absolutně nechápe, že se v tom JUDr. Zlatohlávková nevyznala. Všichni ostatní se v tom vyznali.

JUDr. Zlatohlávková – Všimla si, co je tam jiného, ale nevěděla, co se má dnes projednávat. To, že to není na programu jednání napsal až dnes.

Ing. Šandera – Jenom doufá, že tato rozprava na toto téma je poslední a že od příštího zastupitelstva se budeme hádat jen o věcných věcech a nebudeme vzpomínat a vysvětlovat si navzájem kdo kde udělal nějaký kopanec. Když poslouchal výklady JUDr. Zlatohlávkové, když nerozuměla silnicím, tak on bohužel zase nerozumí paragrafům a když ho někdo zahltí číslama paragrafů a zákonů, tak mu to bere čas a vůbec mu to neusnadňuje. To zase neumí on, ale umí to velmi dobře JUDr. Zlatohlávková.

JUDr. Zlatohlávková – ve chvíli, kdy tomu nerozumí, tak se chce ptát.

 

 

e)     OPŽP - Prioritní osa 4 – Oblast podpory 4.1 - Zkvalitnění nakládání s odpady

termín sběru žádostí na odpady je do 19. března 2015,

 • Dotace z Fondu soudržnosti do výše 85 % z celkových způsobilých veřejných výdajů projektu.
 • Dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR nebo státního rozpočtu do výše 5 % z celkových způsobilých veřejných výdajů projektu.

·         Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou 0,5 milionu korun.

Typy podporovaných projektů

Systémy odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady

 • Systémy pro svoz a separaci odpadů a bioodpadů

Doporučený rozsah žádosti:

 • nákladní automobil 7,5t s kontejnerovou nástavbou (tzv. „natahovákem“)
 • kontejner s hydraulickou rukou a drapákem
 • 2 kontejnery (vana 3,8 x 0,75-1,0m)
 • drtič dřevní hmoty
 • kompostery 900 l – cca 600 ks (pro každé čp. v obci)

Předpokládaná celková pořizovací cena       4,61 mil

možná dotace                                   3,97 mil

vlastní podíl                                       0,63 mil

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním  10
Návrh usnesení č.  28/2015: ZO Všestary schvaluje podání žádosti o dotaci do OP Životní prostředí - Prioritní osa 4 – Oblast podpory 4.1 - Zkvalitnění nakládání s odpady

Hlasování o usnesení č.  28/2015: pro 10, proti 0, zdržel se  0 – bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním  10
Návrh usnesení č.  29 /2015: ZO Všestary pověřuje radu obce výběrem agentury, která zajistí podání žádosti o dotaci do OP Životní prostředí - Prioritní osa 4 – Oblast podpory 4.1 - Zkvalitnění nakládání s odpady, administraci projektu a výběr dodavatele.

Hlasování o usnesení č.  29/2015: pro 10, proti 0, zdržel se 0– bylo schváleno.

 

 

f)       POV KHK – vyhlášena výzva na zřízení sběrných dvorů

termín podání do 15.4.2015  - návrh na technický dvůr pod mostem I/35

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním  10
Návrh usnesení č.  30/2015: ZO Všestary schvaluje podání žádosti o dotaci do  programu obnovy venkova na zřízení sběrného dvora.

Hlasování o usnesení č.  30/2015: pro 10, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.

 

 

8. Informace z rady obce

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 19.2.2015

Předkladatel:   Ing. Michal Derner

 

RO přijala usnesením č. R7/2015  rozpočtové opatření č. 1/2015 ve znění: RO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2015 kdy na straně příjmů se zvyšuje položka 1334 Odvod za odnětí ZPF na částku 1.207.042 Kč.

 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním  10
Návrh usnesení č.  31/2015: ZO Všestary bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2015

Hlasování o usnesení č.  31/2015: pro 10, proti 0, zdržel se 0– bylo schváleno.

 

JUDr. Zlatohlávková to znamená, že se zvyšuje rozpočet pouze na straně příjmů, nezvyšuje se na straně výdajů, ty peníze nejsou rozpočtovány, to znamená, že bychom měli zároveň uvažovat o tom, co s nimi uděláme. Navrhla, abychom ty peníze neprojedli, ale jelikož jsou to peníze za pozemky, aby se za tyto peníze nakoupily další pozemky, protože obec by měla mít penzum svých pozemků, aby eventuelně bylo co dát do zástavy, až jednoho dne si bude obec brát úvěr.

Ing. Derner – to bychom museli přijmout další rozpočtové opatření, kde bychom to přesunuli do nákladů na stravování. To tady nikdo nenavrhnul, doufá, že to JUDr. Zlatohlávková vidí.

JUDr. Zlatohlávková – Pouze dokončila myšlenku, co si myslí, že bychom s penězma měli dělat dále.

Ing. Derner – Přiznává, že už ho opravdu přestává bavit a začíná ho urážet její povídání, že on je tu proto, aby projedl peníze, které naspořila. To už ho opravdu přestává bavit.

 

v dalších bodech

·         schváleno odvolání a jmenování velitele JSDHO Chlum.

·         odsouhlasen projekt pěstební činnosti v obecním lese pro rok 2015

·         schváleno čerpání finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Všestary do výše  60.000 Kč na pořízení úklidového stroje do tělocvičny ZŠ

·         Schválena dohoda o narovnání mezi Obcí Všestary a Krajským ředitelstvím PČRpolicie ve věci užívání pozemku p.č. 522/2 kat.území Rosnice v období od 15.12.2014 do 17.12.2014 bez právního důvodu.   (předchozí smlouva skončila 14.12.2014 a nová byla odsouhlasena 18.12.2014 – úhrada 12 Kč)

·         Školská rada – mandát stávající radě končí v červnu 2015. Výzva škole k zahájení výběru kandidátů pro nové funkční období

·         nebezpečný odpad 21.3.2015

·         velkoobjemový odpad  23.-27.3 2015

  

 

9. Žádosti o příspěvky

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 19.2.2015

Předkladatel:   Ing. Vladimír Fof

a) PROINTEPO s.r.o.

 Žádost Základní školy a Mateřské školy PROINTEPO s.r.o.:  IČ: 25263633 o příspěvek na neinvestiční výdaje na žáka, v roce 2014, 2013 i 2012 byl vždy schválen dar ve výši 5.000,- Kč. I v letošním roce bude školu navštěvovat jeden žák z naší obce. Dovoluji si navrhnout příspěvek ponechat ve stejné výši.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 32/2015: ZO schvaluje dar Základní škole a Mateřské škole PROINTEPO s.r.o.:  IČ: 25263633 ve výši 5.000,- Kč.

Hlasování o usnesení č.  32/2015: pro 10, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.

 

  

10. Úhrada faktur

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 19.2.2015

Předkladatel:  Ing. Vladimír Fof

 

Obsah: Od posledního zasedání ZO byly vystaveny následující faktury a doklady.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 33/2015: ZO bere na vědomí úhradu faktur:

 • Městské divadlo Mladá Boleslav, IČ: 48683035, Palackého 263, 293 80 Mladá Boleslav – 30ks lístků na divadelní představení „Scapinova šibalství“, částka: 4.230,- Kč,
 • Matex HK, IČ: 25968807, Kladská 181/55, 500 03 Hradec Králové – Tělocvična ZŠ Všestary (závěrečná faktura) částka 3.071.896 Kč

Hlasování o usnesení č.  33/2015: pro 10, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.

 

11. Závěr

jednání ukončeno v 21:30 hodin.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2019