Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne: 19.01.2012

 

Místo konání:  Zasedací místnost Obecního úřadu ve Všestarech
Přítomni: Ing. Vladimír Fof, Martin Hájek – (přítomen od 20:25hod.), Ing. Radek Jásenský, Josef Pešek, Ing. Milan Svoboda, Ing. Pavel Šandera, Josef Václavík, Přemysl Vecek, JUDr. Zuzana Zlatohlávková.

Omluveni: Marika Čapková Dohnalová, Ing. Michal Derner, Jaroslav Došel, Vladimír Došel, Josef Macháček, MVDr. Michal Novák

Zahájeno v 19:10 hod

 

Předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo svoláno a uveřejněno v souladu se zákonem a jednacím řádem, přítomno je 8 zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné, bude následovat schválení programu, určení zapisovatele a volba návrhové komise. Rozprava bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť. Zápis z předchozího jednání byl vyhotoven, ověřen a je předložen k nahlédnutí.

 

Návrh programu

1.      Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

2.      Kontrola usnesení

3.      Připomínky občanů

4.      Požadavky osadního výboru Lípa

5.      Zpráva z rady obce

6.      Rozpočet – Základní škola a mateřská škola, Všestary

7.      Volba nových zástupců obce do školské rady

8.      Schválení podání žádosti o dotaci na opravu hřbitovní zdi v k.ú. Lípa

9.      Rozpočtová opatření ke konci roku 2011

10.  Žádost základní a mateřské školy PROINTEPO

11.  Žádost JSDHO Chlum – kominická sada

12.  Úhrada faktur

13.  Informace

14.  Územní plán Čistěves – návrh zadání

15.  Závěr

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 1/2012: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 19.1.2012

Hlasování o usnesení č. 1/2012: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

1. Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

Jako zapisovatelka byla určena slečna Andrea Netušilová.

 

Do návrhové komise byli navrženi Ing. Šandera a Ing. Svoboda

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č.  2/2012: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 19.1.2012 návrhovou komisi ve složení Ing. Šandera a Ing. Svoboda.

Hlasování o usnesení č. 2/2012: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Na ověřovatele zápisu byli navrženi p. Pešek a p. Václavík

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 3/2012: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 19.1.2012 jako ověřovatele zápisu p. Pešek a p. Václavík.

Hlasování o usnesení č. 3/2012: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

 

2.  Kontrola usnesení

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 19.1.2012

Předkladatel: Josef Macháček

 

obsah: Zdvořilá prosba předsedovi kontrolního výboru o kontrolu usnesení

Pan J. Macháček z důvodu své nepřítomnosti pověřil Ing. Jásenského kontrolou usnesení.

 

Usnesení č. 42/2010 – stále není vyřešen osadní výbor v obci Rozběřice. JUDr. Zlatohlávková sdělila, že osadní výbor může starosta navrhovat nikoli určovat. Domnívá se, že toto usnesení může být zrušeno nebo se pokusit osadní výbor zřídit.

Usnesení č. 50/2010 – datum podání žádosti o dotační titul – na příštím zasedání bude doplněno

 

Ing. Fofem sděleno, že k usnesením, kde chybí datum, bude doplněno do příštího zasedání.

 

Usnesení č. 7/2011 – návrh na zrušení usnesení – JUDr. Zlatohlávková uvedla, že toto usnesení by ponechala v platnosti, jelikož může být zanedlouho aktuální.

Usnesení č. 15,16/2011 – plní se průběžně – JUDr. Zlatohlávková – památky místního významu byly stanoveny, které to jsou a průběžně se dělají projekty, chtěli bychom se přihlásit do místní akční skupiny s nějakou drobnou sakrální stavbou, což je památka místního významu. Domnívá se, že se bude podávat žádost na opravu veřejného prostranství před kostelem.

Usnesení č. 52/2011 – vyhlášení výběrového řízení na technologicko-ekonomické studie – p. Jásenský uvedl, že na příště připraví, aby bylo naplněno usnesení

Usnesení č. 67/2011 – výběr advokáta – JUDr. Zlatohlávková uvedla, že na příštím zasedání bude tento bod, a bude navrhovat některé zrušení vyhlášek

Usnesení č. 108/2011 – paní Zlatohlávkovou sděleno, že smlouva dosud nebyla uzavřena

Usnesení č. 132 – 137/2011 – je zapotřebí doplnit datum

Usnesení č. 147/2011Ing. Jásenský: bylo přijato na zasedání 23.6.2011, týká se proplacení faktur paní Ing. Marie Sukové ve výši 10.000,- Kč.  Je to faktura za provedený audit v základní škole. Kontrolní výbor se domnívá, že toto usnesení se bude muset zrevidovat, protože zjistil, že faktura, která byla předložena zastupitelstvu, neodpovídá zákonu o účetnictví. Paní auditorka uvedla chybně identifikaci odběratele, není to v zákonném souladu s registrací na živnostenském úřadu a ani dodavatel není přesně uveden, jak je přesně registrován.  Této skutečnosti si nevšiml ani finanční výbor, který se zabýval rozborem zprávy z auditu. Kontrolní výbor prosí finanční výbor, aby tuto záležitost prověřil a doporučil potřebné opatření. Kontrolní výbor se domnívá, že zaúčtováním a proplacením takovéto faktury, která nemá odpovídající náležitosti, může vzniknout obci problém při případném auditu hospodaření. Odborné auditorské firmě by se taková základní profesní pochybení neměla přihodit. Dále kontrolní výbor poukazuje na to, že zastupitelstvo nemělo k dispozici zprávu paní auditorky Sukové, pouze komentovaný rozbor finančního výboru od paní starostky a z toho rozboru na posledním zastupitelstvu vyplynuly v souvislosti s auditem v základní škole nejasnosti, jakým způsobem audit probíhal. Rád by využil přítomnosti pana ředitele a rád by ho požádal, aby nám objasnil následující skutečnosti. 1. Proč nebylo umožněno při kontrolách finančního výboru a auditorky nahlédnout do mzdové dokumentace, 2. jakým způsobem pan ředitel měl možnost vyjádřit se k závěrům kontrol, 3. jakým způsobem byl vyřešen přesun finančních prostředků na externí účetní službu, který byl projednáván na minulém zastupitelstvu.

 

PaedDr. Petr Fikejz – byl velmi překvapen, že ve zprávě paní Ing. Sukové se objevilo, že jsem odmítl nahlédnout do osobních spisů zaměstnanců, poté se objevilo v následující zprávě finančního výboru a poté je to samozřejmě vyvěšeno na webových stránkách obce. Paní auditorce přečetl, podle jakého zákona se chová jako vedoucí organizace a předmětný zákon je vyvěšen i na nástěnce ve škole. Je to věčná konverzace mezi zaměstnavatelem a zřizovatelem a nejen ve Všestarech. S tímto bojují i jiní ředitelé škol. PaedDr. Fikejz doslovně ocitoval část zákoníku práce, Hlava VII, § 312, bod 2. Mrzí ho, že toto prochází, jelikož neudělal chybu.

 

Z auditu nevyplynuly závažné chyby, ale pouze drobné chyby, které byly po auditu postupně odstraňovány, jednalo se např. o faktury od Černého kříže, Ing. Suková požadovala, aby byly dodány faktury, které dostává Červený kříž od plynáren. Takovéto nedostatky byly odstraněny. Byla doplněna směrnice, byl upraven vnitřní kontrolní systém. Postupovalo se podle doporučení paní auditorky v jejím protokolu a v její zprávě. Odpisový plán, který se dělá každý rok, tam byla chyba, že jsme ho nedali ke schválení obci. Zařídili jsme se podle toho, co bylo doporučeno, a na obecní úřad byl předložen odpisový plán. Chyby tedy byly postupně odstraňovány. Bylo např. doporučeno, aby od nového roku jsme vedli 4 řady faktur. Od 1.1.2012 vedeme faktury tak, jak nám doporučil audit. Musíme počítat s tím, že další změny nastávají dle platových podmínek atd. Nyní musíme počkat na zřizovací listinu. V auditu zaznělo několikrát, že vše musí být určeno zřizovací listinou.

 

Bylo nám vyčteno, že jsme jednotlivé položky v rozpočtu v roce 2010 překračovaly a že by to nemělo být, že je to v rozporu s malým rozpočtovým zákonem dle paní Ing. Sukové. Bylo požádáno, aby nám obec vyšla vstříc, protože peněz pro nepedagogické pracovníky bylo pomálu. Nyní jsou rozděleny prostředky na pedagogy a nepedagogy. Na základě doporučení byla požádána obec o přesunutí peněz, přesun je zřejmě podmíněn nějakou směrnicí obecního úřadu. Dále mi bylo řečeno, že takto to nejde. Návrh byl považován za uzavřený, neschválený, který neprošel.

 

JUDr. Zlatohlávková – odměny nebyly určeny pro hlavní činnost, pro doplňkovou činnost tyto prostředky použít šly. Tyto peníze se mohou použít pouze na určité věci. Podle školského zákona odpovídá škola za rozpočet, kdyby bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně, bylo by pravděpodobné, že by to šlo k úhradě panu řediteli. Proto na posledním zasedání zastupitelstva doporučovala, aby se to důkladně probralo. JUDr. Zlatohlávková se dotázala, kde peníze tedy zůstali. Pan Fikejz na toto odpověděl, že finanční prostředky zůstali na položce 511 a byly použity na opravy tak, jak to tam bylo napsáno. Z peněz se bude opravovat schodiště a bude se dělat část linolea. JUDr. Zlatohlávková uvedla, že odhad schodiště je na cca 300.000,- Kč a bude potřeba uvažovat o opravě schodiště společně se zřizovatelem.

 

Paní účetní školy uvedla, že na začátku roku byl předložen rozpočet, kde na opravy, což je účet 511 byla částka ve výši kolem 300.000,- Kč a tím přesunem prostředků ve výši 70.000,- Kč do osobních nákladů, jsme mysleli, že by bylo možno se domluvit, aby byly vyplaceny dohodou o činnosti externí pracovnici, ale pakliže toto schůdné nebylo, tak se to zamítlo a částka 70.000,- Kč se nechala na účtu 511. Pakliže máme vyměnit papír, pak dáme původní, který byl předložen na jaře 2011, a nebylo přistoupeno ke změně.

 

Zbývající kontroly usnesení pan Ing. Jásenský navrhl přenechat na příští zasedání vzhledem ke zdržení u tohoto bodu.

 

 

3.  Připomínky a žádosti občanů

 

Žádost o přidělení buňky do užívání – Nohejbal klub Bříza

V minulosti byly vyměněny elektrické rozvody a bylo to bez revize. Navíc buňka je přidělena JSDHO Bříza. JUDr. Zlatohlávková uvedla, že do správy to dostala JSDHO Bříza, tedy ta, která podléhá zřizovací listině a je napřímo napojená na rozpočet obce. Velitel jednotky p. Bělohoubek s panem Kociánem napsali společný návrh, poslali na OU, ale nebyl tento návrh podepsán. Žádost byla přečtena. JUDr. Zlatohlávková - SDH nemá buňku v nájmu, jelikož ji má svěřenu do péče, a to na základě zřizovací listiny podle zákona o požární ochraně. Je možné se domluvit, že pokud buňku hasiči nepotřebují, je možné ji vrátit obci a nohejbalisté mohou mít s obcí uzavřenu nájemní smlouvu za symbolické nájemné a v případě, že hasiči by chtěli pořádat nějakou akci, tak si s nohejbalisty vymíní přednostní právo volby termínu, to bude ve smlouvě zakotveno. Na jaře byla obec rozhodnuta, že se tam dají odpočtové hodiny a nohejbalisté budou platit projetý proud. Obec zařídí revizi a kontrolu elektroinstalace.

JUDr. Zlatohlávková uvedla, že proběhla novela zákona o obcích. Uvedla, že bude zapotřebí vypsat záměr.

Pan Šandera by rád požádal, aby na zastupitelstvo byly předloženy náležité dokumenty /vrácení buňky obci, nájemní smlouva atd./.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č.  4/2012: ZO pověřuje vedení obce vypsáním záměru na pronájem buňky, která je v majetku obce a je umístěna na hřišti ve Bříze.

Hlasování o usnesení č. 4/2012: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Paní Hofmanová předala písemnou žádost na opravu koupelny. Ing. Fof přednesl žádost.

JUDr. Zlatohlávková uvedla, že když se dům čp. 129 pronajímal, jedna z úvah byla taková, že až si dům začne vydělávat, budou z tohoto výdělku hrazeny opravy. Je jedno, jestli prostředky budou zaplaceny před nebo po tom, co se přistoupí k opravám. U předání domu nebyla. Je nutné opravu domu řešit co nejdříve. Není to pouze WC, ale také koupelna a kuchyň.

Ing. Šandera uvedl, že pokud je plíseň pozůstatkem z dřívější doby, bude potřeba, aby se na to někdo podíval. Navrhoval by, aby byl požádán p. Ing. Hrouda, aby se na to podíval. Ing. Šandera bude během zítřka kontaktovat Ing. Hroudu.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č.  5/2012: Zastupitelstvo obce pověřuje investiční výbor k prohlídce domu čp. 129. Na základě výsledku prohlídky a případně následných průzkumů ukládá vedení obce zahájit práce na odstranění zjištěných závad.

Hlasování o usnesení č. 5/2012: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Ing. Šandera – se dotázal, zda jsou všichni zastupitelé, kteří se dnešního dne nezúčastnili, zda jsou omluveni. JUDr. Zlatohlávkovu sděleno, že je to jejich povinnost podle jednacího řádu a je tomu tak.

 

Zastupitelstvo se přerušuje, pokračováno v jednání v 8.40 hod

 

 

4.  Požadavky osadního výboru Lípa

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 19.1.2012

Předkladatel: Josef Štefanka, Radovan Dvořák Jaroslav Matějka

 

obsah: Osadní výbor bude formulovat na jednání zastupitelstva.

Osadní výbor se omluvil a poprosili, že by rádi dali do pořádku u pí. Hejnové  po levé straně v zatáčce pomníček /1866/.  Pomníček měl být součástí projektu na odvodnění komunikace a je to ošklivé zákoutí a na jaře by z toho chtěli udělat lepší kout.

 

 

5.  Zpráva z rady obce

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 19.1.2012

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

obsah: Rada obce v souladu s ustanovením § 102 zákona o obcích projednala následující body, o nichž jsou zastupitelé tímto informováni:

 

 • ZŠ a MŠ, Všestary – nový platový výměr
 • Rozpočet – Základní škola a mateřská škola, Všestary – dnes na programu jednání ZO
 • Navýšení počtu zaměstnanců obecního úřadu
 • Změna stavby na truhlárnu
 • Směrnice na přípravu odpisů prostřednictvím oprávek
 • Rozpočtová opatření ke konci roku 2011 – dnes na programu jednání ZO
 • Nájemné v domě č.p. 54 Bříza
 • Hospodaření v lese
 • Vodovod – pí. Zavadilová (naproti sušárně v Rosnicích)
 • Žádost o příspěvek PROINTEPO – dnes na programu jednání ZO
 • JSDHO Chlum – kominická sada – dnes na programu jednání ZO

 

 

6. Rozpočet - Základní škola a mateřská škola, Všestary

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 19.1.2012

Předkladatel: PaedDr. Petr Fikejz

 

obsah: Pan ředitel provede seznámení s rozpočtem školy na rok 2012. V rámci rozpočtu obce byla schválena částka 2,200.000,- Kč, tato částka byla následně škole oznámena.

 

PaedDr. Petr Fikejz - Jelikož se jedná o stejnou částku, jako v loňském roce, na letošní rok jsme k položkám přiřazovali čísla podobně jako v loňském roce. Jediná změna je v energiích, kde je o cca 100.000,- Kč méně, předpokládá se, že se projeví zateplení budovy. Jsou tam osobní náklady 70.000,- Kč. Rád by požádal obec, jestli by schválila tuto částku použít na zaplacení externí pracovnice na dohodu. Musela by být vydána pravděpodobně směrnice. Chce zdůraznit, že je obrovský problém s penězi na nepedagogické pracovníky. Je to na zvážení. Pokud nám povolíte čerpání nákladů z prostředků obce nebo navrhuji rozdělit 40.000,- Kč na 51110 /údržba a opravy/ a 30.000,- Kč 51812 /ostatní služby/. Rezervní fond se zřizuje proto, že když škola něco vydělá, měla by z toho odvést daň.

 

Paní účetní – doplňková činnost je ekonomická činnost, proto podléhá dani z příjmů. Zákon o dani z příjmů umožňuje školám /příspěvkovým organ./, pokud je zisk do 300 tis. jsou osvobozeni, ale tuto hodnotu daně převedou do rezervního fondu a následující rok ji vrátí na hlavní činnost /formou nákupu učebních pomůcek atd./. U nás bývá hospodářská činnost převážně ze stravování, což představuje daň z příjmů cca 30.000,- Kč, musí se zakomponovat do hlavní činnosti roku 2011, a to samé do roku 2012. Zisk se musí dát zřizovateli k odsouhlasení a požádáme o návrh, zda se celý zisk rozdělí do odměn a rezervního fondu nebo v případě, že řeknete, že např. 20% zisku seberete, musí se odvést zřizovateli. Povinnost čerpat je jen daň. Když je 180.000,- Kč zisku, 30.000,- Kč musíme vyčerpat. Do částky 300.000,- Kč jsme se vždy vešli.

 

Ing. Šandera – výsledek z předešlé diskuse byl takový, že 70.000,- Kč bylo spíše nedorozumění, nesmí to být na pedagogické pracovníky, ale může to být na nepedagogické pracovníky.

 

JUDr. Zlatohlávková – měla za to, že když tam byl finanční výbor, že mzdy se fakturují. Poté bylo školou sděleno, že mzdy jim dělá na dohodu o pracovní činnosti externí pracovnice, což je zřejmě alfa a omega dalšího.

 

Paní účetní -  mzdy se zpracovávají společně se Základní školou Štefcova, kde je úsek, který zpracovává mzdy. Fakturují nám provozní náklady. Mzdu pracovnice platíme na dohodu. ZŠ Štefcova hradíme provozní náklady /elektřina, papír atd./.

 

JUDr. Zlatohlávková  - kdyby se to fakturovalo jako celek, můžeme se to schválit. Když je to na dohodu, tak to schválit nemůžeme.

 

Paní účetní – nevíme, jestli nám ZŠ Štefcova bude takto fakturovat. Kapacita mzdové účetní byla na její úvazek naplněna, proto se přistoupilo k tomu, že si formou dohody budeme platit tuto pracovnici. Do roku 2009 to takto šlo dělat.

JUDr. Zlatohlávková – na nepedagogické pracovníky tyto peníze jít můžou /kuchařka, uklízečka, školník/.

PaedDr. Fikejz navrhuje variantu, kdy peníze rozdělí dle shora citovaných paragrafů. Pokud vyjdou státní peníze v březnu, tak ten rozpočet nemusíme měnit. Když budu vědět, že nevyjdu, tak v dubnu by se to mohlo řešit změnou rozpočtu.

Ing. Šandera – do konce února by se nám mohlo podařit rozklíčovat, co do uvedených paragrafů patří a co ne.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 6/2012: ZO schvaluje návrh rozpočtu Základní školy a Mateřské školy ve Všestarech na rok 2012 tak, jak ho přednesl ředitel školy.

Hlasování o usnesení č. 6/2012: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

 

7. Volba nových zástupců obce do školské rady

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 19.1.2012

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

obsah: Školské radě skončil po třech letech mandát, proto je potřeba zvolit dva nové zástupce za obec.

 

Ing. Fof - ve školské radě jsou dva zvolení zástupci za obec, dva zvolení zástupci z řad rodičů a dva zástupci za školu.

Mgr. Frízlová – vzhledem k tomu, že tenkrát k tomu nebylo nic bližšího, přistoupilo se k tomu na základě zkušeností z hradeckých škol, kde již školská rada byla. JUDr. Zlatohlávková uvedla, že  způsob určení školské rady by měl udělat zřizovatel.

Ing. Šandera si nepamatuje, že by se taková nějaká listina schvalovala. Pamatuje si na moment, že v radě budou 2 + 2 + 2 /zástupci obce, rodiče, zástupci školy/.

PaedDr. Fikejz našel v počítači zřizovací listinu školské rady, kterou vydalo Statutární město Hradec Králové. Během zítřejšího dne ji zašle na obec.

Ing. Šandera – je fakt, že zřizovací listina školské rady by měla navazovat na zřizovací listinu školy, ta se však upravuje, následně vytvořit zřizovací listinu školské rady. Radu však ustanovit musíme.

JUDr. Zlatohlávková - §167 odst. 2 – školského zákona – školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejich členů a vydá jejich volební řád. Bude to muset jít přes radu obce.

Podle § 102 odst. 3 rada obce zabezpečuje a rozhoduje ostatní záležitosti patřící do samostatné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo. Bylo nám při auditu vytýkáno, že nedodržujeme kompetence, že vše prochází  přes zastupitelstvo, proto je v zápise uvedeno zpráva z rady, aby zastupitelé neztráceli návaznost a zákon o obcích byl dodržován.

 

Přesouvá se na příští zasedání obce.

 

 

8.  Schválení podání žádosti o dotaci na opravu hřbitovní zdi v k.ú. Lípa

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 19.1.2012

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Dne 12.12.2011 byla podána žádost o dotaci z Programu obnovy venkova „Hřbitovní zeď Chlum“, kdy při podání žádosti bylo v souladu se zákonem o obcích a dílčím auditem za rok 2011 doloženo usnesení rady obce se souhlasem k podání žádosti o dotaci. Podmínky Královéhradeckého kraje určují povinnost doložit schválení podání žádosti zastupitelstvem obce. Zastupitelé jsou tedy žádáni o přijetí usnesení, které podpoří usnesení rady obce a vysloví souhlas s podáním žádosti.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 7/2012: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu hřbitovní zdi v k.ú. Lípa.

Hlasování o usnesení č. 7/2012: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

 

9.  Rozpočtová opatření ke konci roku 2011

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 19.1.2012

Předkladatel: Jitka Kolovratníková

 

obsah: Oskenováno jako příloha.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 8/2012: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 11 (pro rok 2011) – snížení na straně příjmů o 103.600,- Kč, snížení na straně výdajů o 10.235.750,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 8/2012: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

 

10.  Žádost základní a mateřské školy PROINTEPO

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 19.1.2012

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

obsah: Základní a Mateřská škola PROINTEPO s.r.o., IČ: 25263633 podala žádost o finanční příspěvek pro rok 2012 na neinvestiční výdaje jednoho žáka s trvalým bydlištěm v naší obci. Jedná se o žáka se specifickými vzdělávacími potřebami. V minulosti se poukazovala částka ve výši 5.000,- Kč na jednoho žáka. Navrhuji poskytnout stejnou částku i letos.

Jedná se o částku na tělesně postiženého žáka.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č.  9/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí sponzorského daru pro Základní a Mateřskou školu PROINTEPO s.r.o., IČ: 25263633 ve výši 5.000,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 9/2012: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

 

11.  Žádost JSDHO Chlum – kominická sada

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 19.1.2012

Předkladatel: Přemysl Vecek

 

obsah: JSDHO požádalo o nákup kominické sady, jako nedílné součásti vybavení jednotky, když při posledním zásahu (hospoda Chlum) nebylo toto zařízení bezprostředně k dispozici.

 

Pan Vecek uvedl, že komín chytil nad půdním prostorem až ke střeše. V komíně bylo 620 C.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 10/2012: ZO souhlasí se zakoupením kominické sady pro JSDHO Chlum.

Hlasování o usnesení č. 10/2012: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

 

12.  Úhrada faktur

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 19.1.2012

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

obsah: Na základě smluv o dílo byly vystaveny tyto faktury:

 • M – STAV HK s.r.o., IČ: 26003589, Lochenice 65, Předměřice n. Labem – „Okapový chodníček u budovy MŠ a ŠJ Všestary“, částka 94.487,- Kč,
 • Lubomír Fidranský - FINE, IČ: 44416113, J. Košťála 32, Neděliště – „Servis plynového kotle a dopojení plynového sporáku ve Bříze čp. 54“, částka 2.453,- Kč,
 • Jaromír Dobeš, IČ: 65721454, Všestary 16, Všestary – „Oprava utržené střechy na bazénu“ – živelná pohroma, částka 46.320,- Kč,
 • Ing. Jaroslav Štěchovský, aut. ing., IČ: 71225897, K Sokolovně 427/18, Hradec Králové – „Novelizované energetické audity pro budovy OÚ Všestary a MŠ Chlum“, částka 26.000,- Kč.

 

Sděleno zastupitelům, že audit je k nahlédnutí na obecním úřadě.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 11/2012: ZO schvaluje proplacení faktur:

 • M – STAV HK s.r.o., IČ: 26003589, Lochenice 65, Předměřice n. Labem – „Okapový chodníček u budovy MŠ a ŠJ Všestary, oprava bytového domu ve Bříze čp. 54“, částka 94.487,- Kč,
 • Lubomír Fidranský - FINE, IČ: 44416113, J. Košťála 32, Neděliště – „Servis plynového kotle a dopojení plynového sporáku ve Bříze čp. 54“, částka 2.453,- Kč,
 • Jaromír Dobeš, IČ: 65721454, Všestary 16, Všestary – „Oprava utržené střechy na bazénu“ – živelná pohroma, částka 46.320,- Kč,
 • Ing. Jaroslav Štěchovský, aut. ing., IČ: 71225897, K Sokolovně 427/18, Hradec Králové – „Novelizované energetické audity pro budovy OÚ Všestary a MŠ Chlum“, částka 26.000,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 11/2012: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

 • Jaromír Bartoš, IČ: 16277538, Zelená 712, Česká Skalice – „Nový plynový kotel v Rozběřicích č.p. 2“, částka 43.800,- Kč.

JUDr. Zlatohlávková uvedla, že kotel je jiný, než jaký tam je předepsaný. P. Pešek nechal kolovat stažené ceny z internetu, za jakou cenu se prodávají předmětné kotle. V cenách je rozdíl cca 16.500,- Kč. Cena ho zarazila, proto si udělal výtah cen. Ing. Šandera sdělil, že problém s kotlem se řešil na zastupitelstvu nedávno, vzniklo z toho to, že pokud je kotel špatný, musí se koupit, ale musí se vycházet z projektu. 

Ing. Svoboda – v květnu se bude řešit nová nájemní smlouva, nyní musíme vyřešit, zda proplatíme fakturu či nikoli.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 12/2012: ZO nesouhlasí se započtením faktury pana Jaromíra Bartoše, IČ 16277538, Zelená čp. 712, Česká Skalice za nový plynový kotel podle nájemní smlouvy ze dne 01.05.2010 s panem Martinem Rakem v Rozběřicích čp. 2, v částce 43.800,- Kč z důvodu nedodržení podmínek nájemní smlouvy, a to zejména Článku IV. bod 3.,  to je oznamovací povinnost v případě uvažovaných investic nájemcem.

Hlasování o usnesení č. 12/2012: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

 

13.  Informace

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 19.1.2012

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 • Projekt Všestarské neziskovky – z důvodu pořádání valných hromad a ostatních překážek, se prodlužuje termín pro podání přihlášek do konce měsíce ledna. Možná by nebylo od věci, aby to tak bylo i do budoucna.

 

JUDr. Zlatohlávková – Tělovýchovná jednota Sokol Chlum má právní subjektivitu, ale není  registrovaná  ministerstvem vnitra.

p. Vecek se dotázal, jestli je v přihláškách něco nového. Bylo sděleno, že nikoli. Pouze u hasičů se kontrolují zaplacené členské příspěvky.

JUDr. Zlatohlávková požádala myslivecké sdružení o konzultaci, co vysadit u osária.

 

V 22:25 hod. odešel p. Václavík.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 8

Návrh usnesení č.13/2012: Zastupitelstvo obce souhlasí se změnou termínu k podání přihlášek neziskových organizací do programu Všestarské neziskovky z termínu 15.1. běžného roku do 30.1. běžného roku.

Hlasování o usnesení č. 13/2012: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

 • Dne 20.12.2011 byla schválena novela školského zákona, která novelizovala § 166 a požaduje vypsání výběrového řízení na místo ředitele školy.

-          spojí se to se zřizovací listinou školy

JUDr. Zlatohlávková uvedla, že je potřeba ve škole opravit schodiště a postupně vyměnit linoleum ve třídách. Ve stávající zřizovací listině je již uvedeno, za jakých podmínek může škola  utratit větší částku peněz atd..

 

 

14.  Územní plán Čistěves – návrh zadání

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 19.1.2012

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Oznámení o projednávání návrhu zadání Územního plánu Čistěves.

 

 

15. Závěr

Jednání skončeno v 22.55 hodin.

Soubory ke stažení

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018