Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 18.12.2014

 

Místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu Všestary
Přítomni: Marika Čapková Dohnalová DiS., Ing. Pavel Černý, Ing. Michal Derner, Radovan Dvořák, Ing. Vladimír Fof, MUDr. Michal Kovalský, Josef Macháček, Stanislav Novák (přítomen od 18:15), Ing. Petr Pleschinger, Ladislava Rezková, Ing. Pavel Šandera (přítomen od 18:55), JUDr. Zuzana Zlatohlávková.

Omluveni: Jaroslav Došel, Ing. Radek Jásenský, MVDr. Michal Novák.

Osadní výbory: Josef Pešek, Josef Štefanka.

 

Zahájeno: 18:05 hod.

 

Předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo svoláno a uveřejněno v souladu se zákonem a jednacím řádem, přítomno je 10 zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné, bude následovat schválení programu, určení zapisovatele a volba návrhové komise. Rozprava bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť. Zápis z předchozího jednání byl vyhotoven, ověřen a je předložen k nahlédnutí.

 

 

1. Zahájení, určení zapisovatele, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu

 • Jako zapisovatelka určena pí. Andrea Netušilová.

 

 • Do návrhové komise byli navrženi: Ing. Černý, MUDr. Kovalský

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 52/2014: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 20.11.2014 návrhovou komisi ve složení Ing. Černý, MUDr. Kovalský.

Hlasování o usnesení č. 52/2014: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

 • Na ověřovatele zápisu byli navrženi: pan Macháček, paní Rezková

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 53/2014: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 20.11.2014  jako ověřovatele zápisu pan Macháček, paní Rezková.

Hlasování o usnesení č. 53/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Námitky proti minulému zápisu, tj. zápisu z 20.11.2014 – bez námitek.

 

2. Schválení programu

              

Návrh programu

1.      Zahájení, určení zapisovatele, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu

2.      Schválení programu

3.      Připomínky občanů

4.      Zpráva o přezkoumání hospodaření dílčí za rok 2014

5.      Dotační tituly, investiční akce 

6.      Rychlostní komunikace R35 – přemostění v trase Dlouhé Dvory - Chlum  + D 11

7.      Informace z rady obce

8.      Smlouvy

9.      Zřízení výborů, doplnění členů, stanovení odměn  

10.  Mikroregion 1866 – informace z valné hromady

11.  Inventarizace

12.  Rozpočet obce na rok 2015 - příprava

13.  Žádosti o příspěvky

14.  Úhrada faktur

15.  Závěr 

 

JUDr. Zlatohlávková: za zmínku by stálo uvést to, co je vyvěšeno na stránkách, a to je dálnice.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. 54/2014: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 20.11.2014

Hlasování o usnesení č. 54/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

3. Připomínky občanů

 

 • omezit kamiony na Chlumu – podnět na KÚ KHK.

Ing. Derner – pan Balcárek navrhuje podat podnět na omezení nákladní dopravy obcí Chlum nad 7,5 t. s výjimkou pro dopravní obsluhu. Můžeme se o to pokusit.

 

Přítomných zastupitelů před hlasování 10

Návrh usnesení č. 55/2014: ZO pověřuje starostu podáním podnětu ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje na omezení průjezdu nákladních vozidel obcí Chlum s hmotností nad 7,5 tuny.

Hlasování o usnesení č. 55/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

V 18:15 hod. se dostavil pan Stanislav Novák.

 

 • zatékání do zastávek – Rozběřice, Rosnice

 

Ing. Derner – je to věc reklamace, obrátíme se na pana Došela

 

 

4. Zpráva o přezkoumání hospodaření dílčí za rok 2014

 

a) Dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2014

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 18.12.2014

Předkladatel:   Ing. Michal Derner

 

Obsah: Na základě žádosti JUDr. Zlatohlávkové ze dne 3.11.2014 provedl dne 5.12.2014 KÚ KHK dílčí přezkoumání hospodařením obce Všestary za rok 2014. Přezkoumáno bylo období os 1.1.2014 do 5.12.2014 s ohledem na kontrolu nedostatků z minulých přezkoumání. Závěry uvedené v zápise:

B. Zjištění z dílčího přezkoumání – Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Všestary nebyly zjištěny chyby a nedostatky.  

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků

u všech kontrolovaných opatření je konstatováno „uvedený nedostatek se již nevyskytuje“, případně „napraveno“

 

Zápis z dílčího přezkoumání z 5.12.2014

 

JUDr. Zlatohlávková: Je ráda, že je situace napravena, věděla to již dlouho předtím, protože to měla v přímém přenosu.

Prosí o doplnění usnesení, že starosta je povinen informovat Královéhradecký kraj o přijatých opatření, aby bylo zřejmé, až přijdou na audit za příští rok, že se tím obec zabývala + profil + zápisy do katastru.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11

Návrh usnesení č. 56/2014: ZO Všestary bere na vědomí zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Všestary krajským úřadem KHK ze dne 5.12.2014 a pověřuje starostu obce případným doplněním vyjádření k zápisu z přezkoumání hospodaření obce za rok 2013.

Hlasování o usnesení č. 56/2014: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

b) Veřejnosprávní kontrola v příspěvkové organizaci „ZŠ a MŠ, Všestary“

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 18.12.2014

Předkladatel:   Ing. Michal Derner

 

Obsah: V souladu s doporučením ze zprávy finančního výboru a z titulu povinnosti zřizovatele provést alespoň 1x ročně v PO kontrolu, byla provedena dne 8.12.2014 kontrola externí firmou. V protokolu je mj. konstatováno:

 • účetnictví je vedeno na velmi dobré úrovni.
 • V bodě 8 se věnuje problematice zřizovací listiny – doporučuje provedení jejích úprav.
 • poslední kontrola byla provedena v r. 2012 za rok 2011.

 

4b) Protokol o veřejnosprávní kontrole v PO

 

JUDr. Zlatohlávková: Proč se zadávala veřejnoprávní kontrola za část roku 2014 a ne za rok 2013.  Všichni víme, že za rok 2012 uskutečněná nebyla a víme, že je to jedna z nejsložitějších věcí, které teprve letos ministerstvo vnitra vydalo jakési stanovisko, jak se má provádět. Nenapadlo ji, že tam nechají prodlevu 2 roky. Myslí si, že je kontraproduktivní kontrolovat část roku, zatímco jí velmi leží na srdci rok 2013. Povinen je zřizovatel to činit a je povinen to činit sám. Kontrolu by měl dělat finanční výbor.

Ing. Derner: V roce 2012 jsme měli také externí firmu, která to prováděla a stálo to 60 tis.

JUDr. Zlatohlávková: Byla to zavedená praxe.

Ing. Derner: Zvolil toto řešení a splnil povinnost zřizovatele.  V případě, že se při dílčím přezkoumání najde nějaká chyba, tak je čas ji do uzávěrky opravit, pokud by se našla po uzávěrce, tak by nebylo možné ji opravit.

J. Macháček: Zpráva je velmi fundovaná, myslí si, že to bylo správné a souhlasí s tím. Zaráží ho, že budeme zaplácávat  díru v kontrolách.

JUDr. Zlatohlávková:  Zřizovatel to může udělat po skončení účetního období. Metodický pokyn zašle vedení obce. Rada obce má přijmout usnesení, kterým někoho pověří k provedení kontroly. Předesílá, že nikde není stanoven komplexně postup. Musíme se vyvarovat chyb, které se dělaly.

Ing. Derner: Bude to rozhodnutím rady obce.

 

 

5. Dotační tituly, investiční akce

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 20.11.2014

Předkladatel:   Ing. Michal Derner, Ing. Vladimír Fof

 

a)      „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Všestary č.p. 2“

dílo bylo dokončeno, převzato od zhotovitele, 30.11.2014 podána žádost o platbu na SFŽP (dotace již připsána na účet obce), zkolaudováno a předáno k užívání základní škole.

 

Paní Čapková: Lidé se jí ptají, proč třeba nebyl nějaký den otevřených dveří.

JUDr. Zlatohlávková: Myslí si, že pan starosta bude tak hodný a domluví, aby po novém roce, v době, kdy tam nejsou děti, byla možnost dne otevřených dveří ve škole. Tím, že škola zveřejnila pouze negativní fotografie a žádnou, která by byla plusová, tak lidi nevědí, jak to tam vypadá nyní. Fotografie tam byly vloženy 30.10.  

Paní Rezková: Myslí si, že to tam bylo dáno z toho důvodu, že rodiče se ptali, kdy už ty děti půjdou do školy a chtěli vědět, proč tam ty děti už nejsou. Proto ty fotografie tam byly dány, aby rodičům bylo jasné, proč tam děti nemůžou.  

S. Novák: Chtělo by, aby na stránkách byly doplněny fotografie finálních prací.

 

b)     Rekonstrukce zpevněných ploch v centru obce - u kostela ve Všestarech

Rada obce byla usnesením ZO č. 29/2014 pověřena rozhodnout o podání žádosti o dotaci do POV KHK 2015 na projekt „Oprava zpevněných ploch v centru obce – u kostela ve Všestarech“. Po zvážení rozsahu kolize s očekávaným budováním splaškové kanalizace rozhodla , že žádost bude podána pouze na objekt „SO 02 – Chodník a oplocení u ZŠ čp.2“ Rozpočtové náklady jsou ve výši 598 863 Kč vč. DPH s požadovanou dotací 50% (tj. 299 431Kč)

Děkuji paní Mgr. Součkové, která na zpracování žádosti do POV úzce spolupracovala, Ing. Hroudouvi za nezbytnou úpravu PD oplocení a chodníku u ZŠ u kostela a investičnímu výboru. 

 

JUDr. Zlatohlávková: Myslí si, že rozhodnutí vedení obce bylo správné.

 

c)      Tělocvična ZŠ

v době zpracování důvodových zpráv je prováděna konečná vrstva podlahy – opakovaně odložený nástup na tuto část byl způsoben vysokými hodnotami vlhkosti spodních vrstev. Tělocvična bude k dispozici pro plný provoz od 5.1.2014.

TDI převzal ke kontrole návrh vyúčtování díla (méněpráce + vícepráce)

 

Ing. Derner: Koše na basketbal budou zavěšeny na zdi a budou výklopné do stran, aby případně nepřekážely nad hřištěm.

 

d)     Kanalizace + ČOV

Pro realizaci kanalizace je zpracována PD pro obce Všestary+Rosnice+Rozběřice a ČOV ve Všestarech. Po doplnění obcí Bříza a Lípa je nutno vypracovat DZSPD (změna stavby před dokončením) na zvýšení kapacity ČOV z 1200 obyvatel na 1700. Usnesením ZO č. 124/2014 ZO pověřuje místostarostu zajištěním nabídek na projektovou dokumentaci na navýšení kapacity ČOV alespoň u dvou firem do stupně dokumentace pro výběr zhotovitele včetně zajištění příslušných dokumentů. A starostce ukládá uzavření smlouvy o dílo s nejlevnějším uchazečem.

Na úřad byly doručeny 24.9. a 13.11 dvě nabídky na PD pro stavební povolení do firem

 • EXIN Praha za 128.600 Kč bez DPH;
 • VSP-projekt Tábor za 152.000 Kč bez DPH.

Starosta poptal zpracovatele PD ke stavebnímu povolení fu MK PROFI Hradec Králové – nabídka byla podána ve výši 50.000 Kč bez DPH (60.500 Kč vč. DPH). Starosta s touto firmou uzavřel smlouvu o dílo. Termín dokončení 28.2.2014 vč. projednání s úřady.

 

R. Dvořák: Nějak mu z toho vypadl Chlum, jak to tam s tím bude.

Ing. Derner: Chlum zatím není. Tak, jak měl Ing. Jásenský za to, že to musí být nejlevnější zpracovat to na místě, než to tlačit někde přes kopec, tak výtlak přes kopec s připojením někde u hlavní silnice překvapivě přece jenom vychází levněji, nežli vlastní čistírna v místě Chlum a její následný provoz. Výsledky čištění na větší čistírně jsou lepší než na menší. Udělat z velmi špinavé vody vodu pitnou sice lze, takové technologie existují,  ale není u nás zákon, aby takto vzniknul vodní tok.

 

V 18:55 se dostavil Ing. Šandera

 

e)     chodníky

Ing. Fof: Pro místní části Bříza, Lípa, Rozběřice bylo vydáno územní rozhodnutí 14. 1. 2014 a 31. 3. 2014 byla doručena výzva k doplnění o 19-ti bodech pro stavební povolení.  Jsme domluveni s projekční kanceláří na středu 17.12.2014, kdy bude provedeno kompletní doplnění výzvy a podání na MMHK.

 

Ing. Fof: S projektantem bylo vše dáno dohromady a všech 19 bodů je splněno a dalo se na podatelnu magistrátu.

p. Štefanka: Chce, aby prošlo zápisem všech 19 bodů, se kterými byl problém.

 

seznam bodů doplněných k podání žádosti o stavební povolení:

1. zaplacený správní poplatek ve výši 10.000,-Kč – zaplaceno 21. 5. 2014

2. právo založené smlouvou provést stavbu na pozemcích (17 pozemků) – např. v kú. Rozběřice došlo po souhlasu majitelů pozemků k opravě chyby v katastrálním operátu a zpřesnění hranic (v současné době jsou hranice v katastru posunuty) => staví se na obecním

3. právo založené smlouvou provést stavební úpravu na stavbě silnice

4. zákres stavby do pozemkové mapy v lokalitě 1 v místní části Bříza - po digitalizaci v místní části Bříza je pozemek již zapsán na LV obce

5. souhlas vlastníka stávající kanalizace s připojením

6. platné územní rozhodnutí

7. souhlas dle §15 odst. 2

8. závazná stanoviska, popřípadě stanoviska nebo jiné doklady – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

9. závazná stanoviska, popřípadě stanoviska nebo jiné doklady – Magistrát města Hradec Králové – odbor dopravy, silniční správní úřad

10. závazná stanoviska, popřípadě stanoviska nebo jiné doklady – Magistrát města Hradec Králové – odbor památkové péče

11. závazná stanoviska, popřípadě stanoviska nebo jiné doklady – doložit souhlas s činností v ochranném pásmu ČEZ Distribuce, a.s.

12. závazná stanoviska, popřípadě stanoviska nebo jiné doklady – doložit stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK

13. doložit prohlášení zpracovatele projektové dokumentace, že předložená projektová dokumentace je v souladu s vydanými závaznými stanovisky, stanovisky, vyjádřeními nebo jinými doklady

14. doložit splnění podmínky Magistrátu města Hradec Králové – odbor dopravy, silniční správní úřad

15. povolení připojení případné úpravy připojení zpevněných ploch ze zatravňovacích dlaždic na silnici III. třídy

16. doložit vynětí z ochrany zemědělského půdního fondu p.č. 56  v kú. Lípa u Hradce Králové

17. orientační náklady na provedení stavby

18. plán kontrolních prohlídek pro dopravní část stavby

19. doplnit projektovou dokumentaci – zpracování dle Vyhlášky č. 146/2008 Sb. a dle Vyhlášky č. 398/2009 Sb.

 

 

6. Rychlostní komunikace R35 – přemostění v trase Dlouhé Dvory - Chlum

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 18.12.2014

Předkladatel:   Ing. Vladimír Fof

 

Obsah: Neustále se nám to vrací jako bumerang. Už 2x se k tomu zastupitelstvo vyjadřovalo. Jedná se o „budoucí most“ nad silnicí R35 v trase Dlouhé Dvory – Chlum. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) most musí předat nějakému správci pro další údržbu. V příloze je rozsah případné údržby a umístění mostu. Původně bylo řečeno, že ani my ani Střezetice most nepotřebujeme. Most údajně nepotřebují ani zemědělci.

V květnu na ZO Bylo řečeno i následující:

Dne 28.4.2014 proběhlo na obecním úřadě jednání za účasti Valbek, ŘSD, IBR consulting, Obec Střezetice, Obec Všestary. Zástupci obcí Střezetice i Všestary se vyjádřili, že mostní objekt SO 222 si nepřevezmou do vlastnictví. Pro obce nemá žádné zásadní opodstatnění. Ze strany obcí vzešel požadavek na návrh jiného technického řešení, které by plnilo funkci přístupů na pozemky bez mostního objektu SO 222.

JUDr. Zlatohlávková: Už kdysi jsme řekli, že tam ten mostní objekt nechceme, řekli to i ze Střezetic a v nynější projektové dokumentaci se to opět objevilo. V té části, kde to bylo, nebyly obslužné komunikace. I starosta Střezetic řekl, že na tom svém stanovisku trvají. Vysvětlovali nám, že je to z perfektních materiálů, bezúdržbové, že 30 let na tom nebudeme muset nic dělat. Říkali, že chtějí od obce nějaké stanovisko, pokusila se naformulovat usnesení, které jí z jejích poznámek vyšlo. Projektová dokumentace pro územní řízení, ta umisťuje tu stavbu a protihlukové stěny v projektové dokumentaci by možná ani neměly být. Ale to neví. A zopakuje to stejně tak až přijde vyhláška pro územní rozhodnutí, aby to bylo někde zaznamenáno. Říkali, že to můžeme, až bude stavební povolení, ale mezitím může proběhnout několik volebních období a neví, jestli si pak někdo vzpomene, že se má koukat na stará usnesení.

Ing. Derner: Rád by dostal člověka na kole od Všestar do Hradce Králové. Když pojede na výlet, pojede přes Dlouhé Dvory, ale když jedete do práce, tak pojede tam a zpět a ne abyste se projeli. Zatím to vypadá, že se na ten rondel vyjet dá a sjet z něj také. Bojí se, aby se tam neobjevila cedule zákaz vjezdu cyklistům a aby nám neodpověděli, jeďte si přes Světí a Plotiště.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9

Návrh usnesení č. 89/2014: Zastupitelstvo obce nesouhlasí s budoucím převzetím mostní konstrukce podle aktualizované projektové dokumentace 10/2013, kterou vyhotovila firma Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 3, zakázkové číslo: 13-LI33-04, požaduje jiné technické řešení a zároveň požaduje pro případ, že by měla v budoucnu obslužné komunikace převzít přesné složení komunikací, a to včetně povrchu. Zastupitelstvo obce dále požaduje nové posouzení staré a nové hlukové zátěže tak, aby výstavba delších protihlukových stěn byla zohledněna již v projektové dokumentaci, když projektovou dokumentací uvažovaná opatření se jeví jako nedostatečná. Dále požaduje zachování možnosti cyklodopravy ze Všestar do HK v trase stávající silnice 1/35, tj. zachování stávajícího stavu.

Hlasování o usnesení 89/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno    

---

Otázka tedy zní (snad naposled) most chceme, nebo nechceme? Samozřejmě záleží i na rozhodnutí Obce Střezetice.

 

Ing. Derner: Je otázkou, pokud by to Střezetice převzaly, zda-li jsme ochotni se spolupodílet na údržbě. Je potřeba zajistit obslužnost pozemku, kdyby to nebylo převzato.

JUDr. Zlatohlávková: Myslí, že se v minulosti tomu věnovalo hodně péče, a jestli to nenavazuje, tak přístup k tomu mostu z jejího hlediska není ani z jedné strany.  

Ing. Šandera: Je otázka, cesty musíme přejmout do majetku, ale jediný uživatel bude družstvo, kolaři tu cestu nezničí, ale až na to najedou s touto technikou zemědělci, tak budou za chvilku zničené. Napadá ho jediná otázka, k  čemu obec Všestary potřebuje tyto cesty.  Myslí si, že prakticky k ničemu.

Ing. Derner: Musí umožnit přístup k pozemkům podél komunikace.

JUDr. Zlatohlávková: Myslela si, že by ta spojnice tam zůstat měla. Z jejího hlediska do majetku nikoli ani jednou třetinou. S cestami máme převážně negativní zkušenosti.

Ing. Derner: To znamená, že tam podél R35 vybudují 2 polní cesty a ty do majetku vezmeme.

S. Novák: úvoz již není tolik využíván ani zemědělskou technikou. Jedině snad je využíván v době rekonstrukce bitvy na Chlumu, kdy tam chodí hodně lidí od vlaku.

Paní Rezková: Potřebovali bychom vědět, jestli do toho Střezetice půjdou nebo ne a pak můžeme přemýšlet, jestli jim přispějeme nebo ne. Pokud do toho nepůjdou, tak my to financovat nebudeme.  Pokud by do toho Střezetice šly, tak si myslí, proč je nepodpořit, když dnes je moderní, že lidé hodně jezdí na kole, tak proč zavírat dveře.

Pan Štefanka: Záleží, co bude levnější, jestli most nebo cesta.

Ing. Šandera: Když máme závazně opravit místní komunikace, tak s tím máme problém a tady si máme přibírat další komunikace, které ani nepotřebujeme?

JUDr. Zlatohlávková Navrhuje hlasování podle jmen.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12

Návrh usnesení č. 57/2014: ZO Všestary souhlasí s úhradou 1/3 nákladů na údržbu mostu SO222 Most na přeložce přístupové cesty přes R 35. 

JUDr. Zlatohlávková –            proti

Ing. Šandera –                                    zdržel se

pí. Rezková –              pro

Ing. Pleschinger –                  proti

p. S. Novák –               pro

p. Macháček –            pro

MUDr. Kovalský –                  proti

Ing. Fof –                    pro

p. Dvořák –                             proti

Ing. Derner –                          proti

Ing. Černý –                                       zdržel se

pí. Čapková –                                     zdržela se

Hlasování o usnesení č. 57/2014: pro 4, proti 5, zdržel se hlasování 3usnesení nebylo schváleno.

  

D11

Ing. Derner Tak, jak jsme měli uvedeno v usnesení, že se chceme dostat do Hradce na kole, tak tento dotaz položil na magistrátu u hlavního architekta, který mají na starosti územní rozhodnutí a bylo mu odpovězeno tak, že mimoúrovňové křížení R 35 a D 11 vždy bylo řešeno jako mimoúrovňové řešení rychlostních komunikací a cyklista se nikdy neřešil. Územní rozhodnutí neřeší dopravní značení.

V rámci mikroregionu, společně se Světím je šance se vrhnout do cyklostezky podle Melounky, která by vedla do Plotišť.

Ing. Fof – zprávu zaslal Ing. Klazarovi, který přislíbil zaslání vyjádření.

JUDr. Zlatohlávková – lidem nikdo nenapsal, že jejich pozemky budou ovlivněny. Může to souviset s tím, že tam nejsou dořešeny vlastnické vztahy. Obec tam má cca 6 pozemků. U R 35 je vyvěšeno, že probíhá posuzování vlivu na životní prostředí, kdy do 20 dnů je možnost vyjádřit se. Studie EIA je zásadní, protože k tomu se přihlíželo, pak již k ničemu.

 

7. Informace z rady obce

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 18.12.2014

Předkladatel:   Ing. Michal Derner

 

Obsah: Rada obce zasedala 9. 12. 2014.

 

Mimo sestavení programu dnešního zasedání zastupitelstva obce projednávala následující body:

- Kanalizace + ČOV (změna stavby před dokončením)

- POV – podání žádosti o dotaci na prostranství před kostelem (plot + cesta)-viz bod 5b )

- stažení žádosti o dotaci na zametací stroj u SFŽP

- rozpočtové opatření č. 12

- finanční podpora 1.000 Kč na pořízení vánočních dárků pro klienty společnosti DAMPI

18.12.2014

- Pronájem pozemku p.p.522/2 v k.ú. Rosnice  (podána 1 přihláška do záměru – PČR) nabídka 10 Kč/m2 a rok, tj. 10x více, než bylo v dosavadní nájemní smlouvě

 

JUDr. Zlatohlávková: Výpočet je udělaný v šanonu, kde to je, když se uvažovalo o pořízení, tak se uvažovalo, že se později dokoupí pluh atd. Svým způsobem tento vývoj očekávala, proto to na ten fond neodesílala. Nepochybně je na ně vyvíjený tlak, aby se čerpalo. Výpočet tam byl udělaný.

Pan Pešek: jako jednoúčelový stroj za 200 tis. by byl pro. Odsouhlasili jsme, že pokud by to bylo cca 300 tis. tak by se žádost podala.

Ing. Šandera – na pořízení zpracování žádosti o dotaci, když se to sečetlo, tak bylo vynaloženo cca 120 tis. I s ohledem na vynaložené peníze bude hlasovat pro.  Bud by se měla pověřit rada, která bude pružnější nebo přijmout usnesení.

Ing. Derner – viděl by to tak, že se to připraví na příští zasedání.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č.  58/2014: ZO Všestary bere na vědomí přijetí rozpočtového opatření č. 12 radou obce.
Hlasování o usnesení č. 58/2014: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

8. Smlouvy

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 20.11.2014

Předkladatel:   Ing. Michal Derner

 

·         Smlouvy s ŘSD zpracovává advokátní kancelář Podroužek, Moník, Petera – smlouvy po posledních úpravách byly 11.12.2014 zaslány na ŘSD, zatím bez zpětné reakce

 

·         Vyjednávání typové smlouvy s ČEZ –  od října 2014 není od ČEZu reakce, prostřednictvím Mgr. Karáskové urgováno 8.12.

 

JUDr. Zlatohlávková: Budoucí oprávněná ze služebnosti to dá na katastr, prosí o opravu na povinnou. Myslí si, že je to všech třech smlouvách, je to v čl. 5, odst. 3.

 

 

9. Zřízení výborů, doplnění členů

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 20.11.2014

Předkladatel:   Ing. Michal Derner


Obsah:

Členové výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva a předsedové osadních výborů měli v minulém volebním období schválenu odměnu. Rozhodnutí o výši odměn těchto členů výborů je podle §84, písm. t) zákona o obcích v pravomoci zastupitelstva obce.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č.  59/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje občanům za výkon člena komise, nebo výboru a předsedy osadního výboru, kteří nejsou uvolnění ani neuvolnění členové zastupitelstva měsíční odměnu ve výši 540,- Kč ode dne stanovení výše odměny.

Hlasování o usnesení č. 59/2014: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0  - bylo schváleno.

 

 

Doplnění členů kulturního výboru a osadních výborů

 Na zasedání ZO 20.11.2014 byl zřízen kulturní výbor a osadní výbory v místních částech Lípa a Rosnice.    

 

Paní Čapková navrhuje doplnění 5 členů kulturního výboru: Petra Rufferová (Bříza), Zdena Macháčková (Rosnice), Aleš Zlatohlávek (Rozběřice), Jakub Zvěřina (Chlum), Lenka Nožičková (Lípa)

 

Pan Macháček: Pokud by měl zpravodaj vycházet v takové podobě jako doposud, tak si myslí, že to není správné. Nebylo to, to pravé ořechové. Myslí si, že by měl mít trochu jinou náplň. Kulturní výbor akorát suploval to, že každá obec si žije vlastním životem. Myslí si, že bychom se dokázali obejít i bez něj. Tak, jak kulturní výbor vystupoval, tak z toho vznikaly akorát třenice. Ke zpravodaji přistupovat trochu s jiným nábojem.

Paní Rezková: Kulturní výbor by se měl starat o kulturní věci a zpravodaj by měl být trošku mimo. Podle jejího názoru by Marika zaštitovala to, co se děje v obcích a nějakým způsobem by to propojovala a ty věci, které se dějí přes obec, tak tam by byla v pozici, že to tam vede.  Zpravodaj by podle jejího názoru měl být trošku mimo. Marika by pod sebou měla např. 2 lidi, ale byli to lidi, kteří tomu rozumí a aby to trošku nějak vypadalo.

Paní Čapková: V obcích jsou spolky, které si pořádají svoje akce. KV pořádá akce, které jsou pro všech 6 obcí. Neděláme akce v jednotlivých vesnicích. Nejsou tam od toho, aby za spolky psali články, spolky by jim články měly posílat, ale bohužel se to tak neděje.

p. Štefanka:  Třenice vznikla těsně před volbami, zpravodaj je o tom, aby sbíral informace o tom, co se připravuje. Dostal se mu e-mail od Ing. Černého a má z toho pocit, jakoby tu měl někdo snahu cenzurovat zpravodaj.

Ing. Černý: Požadoval pouze, aby před vydáním vedení obce ten zpravodaj zkontrolovalo, protože víme, že v některých článcích ten sloh není úplně ideální, jsou tam pravopisné chyby a objevovaly se v minulosti názory, že je to určitá politická propaganda. Pouze chtěl, aby vedení obce, které je svým způsobem odpovědné za zpravodaj, aby vědělo, co vyjde.  

Ing. Černý: Nechápe, kdo přeposílá  interní komunikaci mezi zastupiteli dále.

Paní Rezková: nerada by rozpoutala nějaký spor. Chce, aby to bylo pro občany, je to o tom, aby se vydávalo něco, co má smysl.

paní Čapková: Neslyšela od lidí záporný názor na zpravodaj. Věnujeme tomu spoustu volného času.

JUDr. Zlatohlávková: Je tam několik aspektů, proč KV vznikal. Měla pocit, že je to proto, aby lidé odpoutali od předváděcích akcí. Zásluhou KV zdejší senioři nebyli lovnou zvěří pro předváděcí akce. I kdyby to bylo pouze toto, tak je to pro ni velké plus. Aby to vyšlo do podvědomí, tak k tomu sloužil zpravodaj. Zpravodaj s plným vědomím zastupitelstva fungoval několik let. Na začátku roku vždy KV přednesl plán činnosti.

pan Pešek: členové KV by měly být přítomni, alespoň na částech akcí.

Ing. Šandera:  Myslí si, že máme osadní výbory, nyní téměř ve všech částech kromě Všestar a nad nimi ještě 6-ti členný KV. To se mu zdá docela dost. Osadní výbor má tři členy, jestli člen osadního výboru by neměl být zároveň členem KV. Tím pádem by tam byla návaznost s děním v obcí. Člen osadního výboru by mohl sbírat podněty, připomínky z akcí atd., byla by vytvořená taková pyramida a přes Mariku by to šlo. Co se týče zpravodaje, aby možná KV byl rozšířen o jednoho či dva lidi navíc, kteří by nebyli členové zastupitelstva, akorát by uměli český jazyk a aby z toho trošku koukala novinařina.

paní Čapková: Neumí si představit, že např. Pešek nebo p. Štefanka pojede s důchodci do divadla.

Ing. Derner: Zdá se mu, že se hovoří o dvou věcech. Za prvé o kulturním výboru, který pracuje s lidmi a za druhé o časopisu.

JUDr. Zlatohlávková: Je přesvědčená, že poslání osadního výboru je něco jiného.

Ing. Šandera: Zdá se mu, že by tam měla fungovat návaznost mezi osadním výborem nebo spolky a nejen kulturním výborem.

p. Štefanka: je jedno, od koho článek vznikne, jestli od hasiče, kulturního výboru atd.

paní Rezková – není to o tom, že bude něco cenzurováno, noviny se také nějakým způsobem upravují, aby se to dalo pustit dále.

JUDr. Zlatohlávková: Každý předseda výboru dostal možnost vybrat si členy do svého výboru, pouze Marice říkáme, koho tam má mít. Přiklonila by se k tomu, jak se to dělá již třetí volební období, že si je vybere předseda výboru a zastupitelstvo je pak schválí. Zpravodaj vycházet ani nemusí, může být pouze zpravodaj mikroregionu.

Ing. Šandera: Je tu dostatek lidí a s tím se ztotožňuje, že pokud něco vychází tiskem, tak by to mělo být trochu česky.

R. Nováková – Každý spolek by měl bojovat za to, aby ten článek vyšel. Ať si každý spolek zodpovídá za to, co napíše.

Ing. Derner – Očekáváme od kulturního výboru, že bude zajišťovat kulturu se seniory, protože s jednotlivými občany v jednotlivých místních částech to většinou zajišťují spolky a že bude vycházet místní zpravodaj a když se nám nebude líbit, tak ho ukončíme.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 60/2014: ZO Všestary schvaluje členy kulturního výboru:  Petra Rufferová (Bříza), Zdena Macháčková (Rosnice), Aleš Zlatohlávek (Rozběřice), Jakub Zvěřina (Chlum), Lenka Nožičková (Lípa)
Hlasování o usnesení č. 60/2014: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 4bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č.  61/2014: ZO Všestary schvaluje členy osadního výboru Lípa:  Petr Vondrus, Václav Matějka ml.
Hlasování o usnesení č.  61/2014: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č.  62/2014: ZO Všestary schvaluje členy osadního výboru Rosnice: Martina Pánková a Jiří Novák ml.
Hlasování o usnesení č. 62/2014: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.  

Zřízení nových osadních výborů – prosím o případné návrhy

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č.  63/2014: ZO Všestary zřizuje osadní výbor v místní části Bříza, volí jeho předsedu Josefa Václavíka a schvaluje členy  Martin Dufek a Milan Bělohoubek.

Hlasování o usnesení č.  63/2014: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Prosím o návrhy na zřízení dalších výborů zastupitelstva, osadních výborů.

21:15 – 21:25 hodin - přestávka

  

10. Mikroregion 1866

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 18.12.2014

Předkladatel:  Ing. Michal Derner

 

Obsah:

Valná hromada DSO Mikroregion obcí památkové zóny 1866 proběhla 12.12.2014. Předsedkyní zvolena Jana Kuthanová (Hoříněves), místopředsedou Ing. Michal Derner (Všestary).

·         schválen rozpočet mikroregionu na rok 2015 ve výši 173 tKč na straně příjmů i výdajů

·          plán činnosti na rok 2015

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č.  66/2014: Zastupitelstvo Obce Všestary bere na vědomí informace z valné hromady Dobrovolného svazku obcí Mikroregion obcí památkové zóny 1866.

Hlasování o usnesení č.  66/2014: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

27.2.2014 přijalo zastupitelstvo usnesení č. 44/2014

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 44/2014: ZO schvaluje, že správní území obce Všestary je součástí regionu Hradecký venkov o.p.s. a územím působnosti Místní akční skupiny Hradecký venkov na období 2014-2020, pouze za předpokladu zastoupení obce ve výkonných organech MAS.

Hlasování o usnesení č. 44/2014: pro 8, proti 1, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Takto podmíněné usnesení nelze naplnit

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č.  64/2014: Zastupitelstvo Obce Všestary ruší usnesení č. 44/2014 z 27. 2. 2014.

Hlasování o usnesení č.  64/2014: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

V případě, že starosta nepodepíše souhlas se zařazením správního území obce jako územím působnosti Místní akční skupiny Hradecký venkov, obec není na území MAS – což pro území obce znamená, že ne jenom sama nebude moci být žadatelem, ale ani žádný podnikatel, nezisková organizace, škola atd.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 65/2014: Zastupitelstvo Obce Všestary schvaluje, že správní území obce  Všestary je součástí regionu Hradecký venkov o.p.s. a územím působnosti Místní akční skupiny Hradecký venkov na období 2014-2020

Hlasování o usnesení č. 65/2014: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

JUDr. Zlatohlávková: Celé usnesení se vytvářelo, když nebylo jasné, že přes tuto skupinu potečou peníze.

Paní Rezková: Léta využívají akcí, které MAS dělají. Maminky nemusely dotovat zájezdy atd.

  

11. Inventarizace

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 18.12.2014

Předkladatel:   

 

Obsah:

termín provedení inventur by stanoven do 15.12.2014. Dosud předány inventurní soupisy za:

·         OÚ Všestary – Došel

·         bazén Všestary – Ing. Fof

·         SDH Bříza – Ing. Fof

·         SDH Chlum – pí Čapková Dohnalová, Dis.

·         SDH Rosnice – Ing. Šandera

·         SDH Všestary – p. Dvořák

·         SDH Rozběřice – p. Macháček

Zbývá předat:  SDH Lípa – Ing. Jásenský

 

R. Dvořák – U nás byl v inventarizačních listech Párty stan – zaplacen SDH Lípa a odpadkový koš, který je na Šrámově kříži v Rozběřicích.

 

 

12. Rozpočet obce na rok 2015 - příprava

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 18.12.2014

Předkladatel:   

 

Obsah:

Úvodní schůzka finančního výboru nad rozpočtem pro rok 2015 proběhla 16.12.2014.

od některých spolků a zastupitelů doručeny požadavky do rozpočtu např.

·         Lípa SDH + Dvořák – chodník podél I/35, výměna oken + dveří HZ, dopravní prostředek pro JSDHO

·         Chlum SDH- zásahové vybavení JSDHO,

·         Rozběřice

o   SDH – zásahové vybavení JSDHO

o   JUDr. Zlatohlávková – chodník, dokončení zvoničky, oprava střechy HZ, oprava zastávky …

·         ZŠ a MŠ – návrh rozpočtu 2015 (2,25 mil. Kč), vývoj dotací za minulých 10 let

 

Ing. Derner: Předpokládané příjmy vypadají podobně jako minulý rok.

J. Macháček: byly podány návrhy za hasiče ze Břízy a z Rosnic. Byly podány písemně

p. Rezková: Byla by ráda, kdyby částka pro školu šla takto odsouhlasit

Ing. Šandera: Začátkem roku by chtěl svolat investiční výbor, kde bychom se pobavili o investičních akcích pro příští rok.

JUDr. Zlatohlávková: je připravený plán zeleně a v Rozběřicích je potřeba upravit zeleň s tím, že by se přimlouvala za kvalitní firmu.

 

13. Žádosti o příspěvky

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 18.12.2014

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

Obsah: Žádosti o příspěvky

 

Dotace z programu Všestarské neziskovky

 • SDH Chlum žádá o částku 3.720,- Kč, jako příspěvek na Mikulášskou nadílku (pronájem sálu, ceny pro děti,
 • SDH Všestary žádá o částku 9.605,- Kč, jako příspěvek na pořádání kulturních a sportovních činností: částka 2.653,- Kč na pálení čarodějnic, částka 717,- Kč na dětský den, částka 1.922,- Kč na mikuláše a částka 4.313,- Kč na zdobící materiál na pořádání akcí,
 • SDH Rozběřice žádá o částku 7.853,- Kč, jako příspěvek na uspořádání mikulášské nadílky, která se konala 6.12.2014,
 • SDH Rosnice žádá o částku 631,- Kč, jako příspěvek na úhradu úsporného přenosného stavebního osvětlení, které je určeno pro použití při pořádání společenských akcích,
 • TJ Sokol Chlum žádá o částku 8.160,- Kč, jako příspěvek na údržbu a opravu svěřeného majetku (hřiště, divadlo),
 • SDH Bříza žádá o částku 4.390,- Kč, jako příspěvek na úhradu nákladů spojených s dovybavením zázemí zasedací místnosti (k dočerpání zbývá jenom 4.240,-Kč).

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 67/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje následující příspěvky z programu všestarské neziskovky:

 • SDH Chlum částku 3.720,- Kč, jako příspěvek na Mikulášskou nadílku (pronájem sálu, ceny pro děti,
 • SDH Všestary částku 9.605,- Kč, jako příspěvek na pořádání kulturních a sportovních činností: částka 2.653,- Kč na pálení čarodějnic, částka 717,- Kč na dětský den, částka 1.922,- Kč na mikuláše a částka 4.313,- Kč na zdobící materiál na pořádání akcí,
 • SDH Rozběřice částku 7.853,- Kč, jako příspěvek na uspořádání mikulášské nadílky, která se konala 6.12.2014,
 • SDH Rosnice částku 631,- Kč, jako příspěvek na úhradu úsporného přenosného stavebního osvětlení, které je určeno pro použití při pořádání společenských akcích,
 • TJ Sokol Chlum částku 8.160,- Kč, jako příspěvek na údržbu a opravu svěřeného majetku (hřiště, divadlo),
 • SDH Bříza částku 4.240,- Kč, jako příspěvek na úhradu nákladů spojených s dovybavením zázemí zasedací místnosti.

Hlasování o usnesení č. 67/2014: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Další žádosti o příspěvky

Tříkrálový koncert – Dne 11.1.2015 od 16.00 hod proběhne v kostele ve Všestarech tradiční Tříkrálový koncert (již 15. ročník). Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován do Tříkrálové sbírky 2015. Z koncertu v lednu 2014 bylo do sbírky předáno 2.805 Kč. V minulých letech zastupitelstvo schvalovalo úhradu nákladů do výše 5.000 Kč.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 68/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu nákladů na uspořádání Tříkrálového koncertu v lednu 2015 do výše 5.000 Kč.

Hlasování o usnesení č. 68/2014: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

  

14. Úhrada faktur

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 18.12.2014

Předkladatel:  Ing. Vladimír Fof

 

Obsah: Od posledního zasedání ZO byly vystaveny následující faktury a doklady.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 69/2014: ZO bere na vědomí úhradu faktur:

·         Základní škola a mateřská škola, Všestary, IČ: 75017181, Všestary 57, 503 12 Všestary – doplatek pronájmu bazénu za školní plavání „říjen“, částka: 24.320,- Kč,

·         Zemědělské družstvo Všestary, IČ:00124087, Rozběřice, 503 12 Všestary – nafta „říjen“, částka: 3.660,- Kč,

·         ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., IČ: 25945408, Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim – autobus na setkání seniorů, částka: 2.522,85 Kč,

·         Advertis Group s.r.o., IČ: 02478307, Hybernská 1009/24, 110 00 Praha 1-Nové Město –tabulky k dotacím z EU (3ks), částka: 1.997,- Kč,

·         Jaromír Dobeš, IČ: 65721454, Všestary 16, 503 12 Všestary – oprava a zateplení střechy (verandy) na domě čp. 129 Všestary, částka: 59.118,05 Kč,

·         Tiskárna Ministerstva vnitra, p.o., IČ: 60498005, Bartůňkova 1159/4, 149 01 Praha 4 – matriční tiskopisy, částka: 955,- Kč,

·         František Otčenáš, IČ: 12974579, Bříza čp. 30, 503 12 Všestary – malířské a natěračské práce v obecním bytě na OÚ Všestary, částka: 9.773,- Kč,

 • Yveta Patzeltová, IČ: 42269971, Čelakovského 639, 500 02 Hradec Králové 2 – BOZP „Tělocvična ZŠ Všestary – stavební úpravy“ - listopad, částka: 6.860,- Kč,

·         Mikroregion obcí památkové zóny 1866, IČ: 70955280, Hořiněves 73, 503 06 Hořiněves – členský příspěvek, částka: 75.851,50 Kč,

·         Aleš Turek, IČ: 67451837, Otakarova 517, 508 01 Hořice v Podkrkonoší – vyhotovení GP č.z. 144-114/2014 v k.ú. Chlum u Hradce Králové –hasičská zbrojnice Chlum, částka: 6.171,- Kč,

·         RANA Hradec Králové spol. s r.o., IČ: 42197210, Hořická 22, 500 02 Hradec Králové – splátka za tisk a kopírování dle smlouvy, částka: 9.689,- Kč,

·         GEOPLAN-HK s.r.o., IČ: 28766105, Severní 722, 500 03 Hradec Králové – geodetické práce – zaměření osvětlovacího kabelu v obci Rosnice (prodloužení VO), částka: 3.025,- Kč,

·         GEOPLAN-HK s.r.o., IČ: 28766105, Severní 722, 500 03 Hradec Králové – geodetické práce – zaměření osvětlovacího kabelu v obci Chlum (prodloužení VO), částka: 2.420,- Kč,

·         Jaroslav Meliš, IČ: 68223838, Masarykova 808, 517 41 Kostelec nad Orlicí – záloha za provedení veřejnoprávní kontroly (ZŠ a MŠ, Všestary), částka: 6.000,- Kč,

·         KOSMAS s.r.o., IČ: 25710257, Lublaňská 693/34, 500 02 Hradec Králové – nové knihy do knihovny ve Všestarech, částka: 2.650,- Kč,

·         INKA – dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IČ: 27478866, Obránců míru 258, 503 02 Předměřice nad Labem – zrcadlo u zvoničky v Rozběřicích, patníky na Lípě – výjezd z obecní komunikace, částka: 11.626,- Kč,

 • Mgr. Roman Balada – Technology, IČ: 49339885, Lípa 16, 503 12 Všestary – poskytování telekomunikačních služeb - listopad, částka: 1.607,- Kč,
 • Ing. Zdeněk Hrouda, IČ: 67480659, Všestary 199, 503 12 Všestary – dokumentace skutečného provedení stavby „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Všestary č.p. 2“, částka: 3.570,- Kč,

·         Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s., IČ: 29164338, I.P.Pavlova 891/7, 360 01 Karlovy Vary – odborný posudek využitelnosti minerální vody Všestarka, částka: 8.990,- Kč,

·         Požární bezpečnost s.r.o., IČ: 27660940, Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava – savice FIRE ELASTIK – JSDHO Chlum (dotace), částka: 4.986,- Kč,

·         VLTAVA-LABE-PRESS a.s., IČ: 61860981, nám. Přemysla Otakara II. 8/5, 370 01 České Budějovice – předplatné ½ roční Hradecký deník, částka: 2.041,- Kč,

·         WC Servis s.r.o., IČ: 24794503, Boleslavská 1692, 288 02 Nymburk – servis vlastní toaletní kabiny, částka: 605,- Kč,

·         Marius Pedersen a.s., IČ: 42194920, Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové – svoz a odstranění odpadu - listopad, částka: 33.515,- Kč,

·         Ing. Miloš Machút, IČ: 12950092, Běleč n. Orlicí 94, 503 46 Třebechovice p. Orebem – kontrola ČOV Bříza, rozbor, zhodnocení výsledků rozborů z výustí, částka: 2.046,10 Kč,

·         Základní škola a mateřská škola, Všestary, IČ: 75017181, Všestary 57, 503 12 Všestary – doplatek pronájmu bazénu za školní plavání „listopad“, částka: 23.080,- Kč,

·         Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, IČ: 71185241, Collinova 481, 502 00 Hradec Králové – poplatek za návrh vkladu (Chlum) 2x1000,-, částka: 2.000,- Kč,

 • ERAMONT s.r.o., IČ: 26001381, Balbínova 1091, 500 03 Hradec Králové – montáž venkovní sirény EZS a montáž ústředny v budově č.p. 2 Všestary, částka: 9.409,- Kč.
 • Jaroslav Meliš, IČ: 68223838, Masarykova 808, 517 41 Kostelec nad Orlicí – záloha 6.000 + doplatek za provedení veřejnosprávní kontroly (ZŠ a MŠ, Všestary), částka: 10.890,- Kč,

·  KOSMAS s.r.o., IČ: 25710257, Lublaňská 693/34, 500 02 Hradec Králové – nové knihy do knihovny ve Všestarech, částka: 3.002,- Kč,

 • MH – KOVO, s.r.o., IČ: 25935232, Cerekvice nad Bystřicí 167, 507 77 Cerekvice nad Bystřicí – plošina na opravu veřejného osvětlení (p. Srdínko), částka: 4.095,- Kč,
 • LIBOR SEHNOUTEK Spolek obecních lesů Nechanice, IČ: 47494310, Babice 60, 503 51 Chlumec n. C. – pěstební práce v obecním lese, částka: 6.797,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 69/2014: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 15. Závěr

jednání ukončeno v 22:00 hod.

 

Doložka k zápisu ze zasedání zastupitelstva Obce Všestary

ze dne 18.12.2014

 

Na zasedání zastupitelstva obce dne 22.1.2015 podala JUDr. Zlatohlávková námitku k zápisu z 18.12.2014, která byla zapsána takto:

 

JUDr. Zlatohlávková

Podává námitku v tom smyslu, že tak jak je uvedeno v bodu 4 zápisu, tzn. že řekla, že je ráda, že situace je napravena, věděla to již dlouho předtím, protože to měla takřka v přímém přenosu, tak takto to samozřejmě neřekla.

 

Řekla „ já k tomu chci říci, že samozřejmě jsem ráda, že ta zpráva vypadá, tak jak vypadá, já to samozřejmě vím již dávno, skoro v přímém přenosu, že nemluvil p. Martínek pravdu.  Celou tu kampaň založil na jedné velké lži a já skutečně jsem ráda, že to konečně je uvedeno na pravou míru a jsem ráda, že noví zastupitelé nyní vědí, že když jsem posledně referovala, tak jsem samozřejmě věděla, že je vše dávno a dávno napraveno, takže tolik k tomu z mé strany“.

 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018