Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne: 18.11.2010

Místo konání:  Zasedací místnost Obecního úřadu v místní části Všestary
Přítomni: Marika Čapková Dohnalová, Ing. Michal Derner, Vladimír Došel, Ing. Vladimír Fof, Martin Hájek, Ing. Radek Jásenský, Josef Macháček, MVDr. Michal Novák, Josef Pešek, Ing. Milan Svoboda, Ing. Pavel Šandera, Josef Václavík, Přemysl Vecek, JUDr. Zuzana Zlatohlávková.

Omluveni: Jaroslav Došel.

 

Zahájeno: 19:06 hod

 

1. Zahájení, schválení programu

 

Předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo svoláno a uveřejněno v souladu se zákonem a jednacím řádem, přítomno je 14 zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné, bude následovat schválení programu, určení zapisovatele a volba návrhové komise. Rozprava bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť. Zápis z předchozího jednání byl vyhotoven, ověřen a je předložen k nahlédnutí.

 

Návrh programu

1.      Zahájení, schválení programu

2.      Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

3.      Námitky k minulému zápisu

4.      Volba rady obce

5.      Volba členů finančního a kontrolního výboru

6.      Návrh na zřízení kulturního výboru

7.      Návrh na zřízení výboru za životní prostředí

8.      Návrh na zřízení investičního výboru

9.      Zřízení osadních výborů v místní části Lípa, Rozběřice

10.  Jmenování zástupce obce do správní rady Dobrovolného svazku obcí Mikroregion obcí památkové zóny 1866

11.  Vydání jednacího řádu zastupitelstva obce

12.  Rámcový plán práce na volební období r. 2010 – 2014

13.  Různé

13.1.        Dotační tituly

13.1.1.                Program obnovy venkova

13.1.2.                MAS Hradecký venkov o.p.s.

13.1.3.                Ministerstvo zemědělství ČR – kanalizace

13.1.4.                Státní fond životního prostředí

13.2.        Inventarizace majetku obce

13.3.        Předání nepeněžního vkladu VAK a.s. (lokalita Vít a spol. s.r.o.)

13.4.        Smlouva o poskytnutí dotace v požární ochraně

13.5.        Výpověď z nájmu nebytových prostor

13.6.        Žádosti spolků

13.7.        Schválení faktur

14.  Žádosti občanů a dalších subjektů

15.  Změna územního plánu obcí Stěžery, Třesovice, Dohalice

16.  Závěr       

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 22/2010: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 18. 11. 2010

Hlasování o usnesení č. 22/2010: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

2. Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

Jako zapisovatel byla určena pí. Monika Kutálková.

 

Do návrhové komise byli navrženi p. Ing. Pavel Šandera a p. Ing. Michal Derner.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 23/2010: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 18.11. 2010 návrhovou komisi ve složení Ing. Pavel Šandera a Ing. Michal Derner.

Hlasování o usnesení č. 23/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno.

 

Na ověřovatele zápisu byli navrženi p. Ing. Radek Jásenský, pí. Marika Čapková Dohnalová.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 24/2010: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 18.11.2010 jako ověřovatele zápisu p. Ing.Radka Jásenského a pí.Mariku Čapkovou Dohnalovou.

Hlasování o usnesení č. 24/2010: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

 

 

3.  Námitky k minulému zápisu

 

Ing. Jásenský přečetl svůj příspěvek (viz. příloha k zápisu)  Navrhl usnesení.

Ing. Derner: zabránit spekulacím o zvýhodnění je žádoucí, ale způsob jaký navrhuje Ing. Jásenský cítí jako diskriminaci pro místní podnikatele, nutná kontrola regulérnosti.

MVDr. Novák: místní firmy by se měli spíše podporovat

Ing. Svoboda: diskriminace místních podnikatelů

Ing. Derner: nemohl by se dát opravit ani vysavač p. Peškovi

předsedající: čtěte zákon o obcích, vše řeší § 83, odst. 2, tak se postupovalo v minulém volebním období

Ing. Šandera: hlásil střet zájmů i v minulosti

Ing. Jásenský: návrh nebyl myšlen proti nikomu, jenom myslel, že by to spoustu věcí zjednodušilo

Ing. Jásenský: diskuze splnila svůj účel, byla podnětná. stáhl svůj návrh na usnesení

 

p. Macháček: (viz. příloha k zápisu)  k dotazu Ing. Skořepové na zasedání ze dne 14. 10. 2010 v bodu 4.6., co se udělalo za 117 mil. Kč v letech 2003 – 2008. Ing.Skořepová byla ve finanční komisi a měla by toto vědět. Dovoluji si odhadnout, že 30 mil. Kč bylo proinvestováno a zbytek zajišťoval chod obce (mzdy zaměstnanců, plat starosty, místostarosty, náklady spojené s provozem úřadu, ZŠ, v té době bazénu, údržby veřejné zeleně atd.). Ing. Skořepová by neměla být nominována do finanční komise. 

- námitka k ZO ze dne 8.11.2010 v bodě 6 -  MAS( Místní akční skupina) – vyhlášení výzev bude  v prosinci 2010

 

předsedající: velmi nerada bude muset reagovat na výroky p.Macháčka. Každý trestní čin se promlčuje, promlčuje se i zpronevěra. Neuvědomujete si, že jste jednal s velmi slušnými a čestnými lidmi. Napadání Ing. Skořepové je absolutní šlápnutí vedle. Ing.Skořepová, starostka a několik dalších zastupitelů drželo nad Vámi ochrannou ruku a bránili Vašim přehmatům. Jakékoliv dodatečné schválení smluv nezpůsobuje platnost, smlouva zůstává nadále neplatnou. Peníze nebyly vypláceny v souladu s rozhodnutím zastupitelstva, dělalo to částku 500 tis.Kč. 117 mil Kč proteklo touto obcí, aniž by bylo cokoliv kde znát. 

Co se nechá udělat s 30 mil. Kč, to vidíte. Vaši obranu nepřijímám. Nejsem rozhodnuta, a dnes to už ani není možné, protože jsem to neudělala před dvaceti měsíci. Trestní podání podat nemohu, protože se změnil zákon.

 

další námitky nebyly

 

 

4.  Volba rady obce

 

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 18.11.2010

Předkladatel:  Pro tento bod není předkládána důvodová zpráva

 

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy rady obce. V souladu s ustanovením § 99 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění (zákon o obcích) je rada obce výkonným orgánem, tvoří ji starosta, místostarosta a další členové volení z řad členů zastupitelstva, minimální počet členů je 5.

Člen zastupitelstva předsedající navrhl zvolit do rady obce Martina Hájka  

Člen zastupitelstva Ing.Jásenský Radek navrhl zvolit do rady obce Josefa Macháčka      

Člen zastupitelstva MVDr.Novák Michal  navrhl zvolit do rady obce Ing.Radka Jásenskýho

Člen zastupitelstva Ing.Fof Vladimír navrhl zvolit do rady obce Jaroslava Došela           

Člen zastupitelstva Josef Macháček navrhl zvolit do rady obce Přemysla Vecka  

Člen zastupitelstva Marika Čapková Dohnalová navrhla zvolit do rady obce Ing.Michala Dernera

 

Ing. Radek Jásenský a Ing. Michal Derner nesouhlasí s nominací do rady obce.

 

ROZPRAVA:

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 25/2010: Zastupitelstvo Obce Všestary volí členem rady obce p. Přemysla Vecka.

Hlasování o usnesení č.25/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14

Návrh usnesení č. 26/2010: Zastupitelstvo Obce Všestary volí členem rady obce p.Jaroslava Došela.

Hlasování o usnesení č.26/2010: pro 12 proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14

Návrh usnesení č. 27/2010: Zastupitelstvo Obce Všestary volí členem rady obce p.Josefa Macháčka.

Hlasování o usnesení č.27/2010: pro 6 proti 3 zdržel se hlasování 5 – nebylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14

Návrh usnesení č. 28/2010: Zastupitelstvo Obce Všestary volí členem rady obce p.Martina Hájka.

Hlasování o usnesení: č. 28/2010: pro 13 proti 0 zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

 

 

5. Volba členů finančního a kontrolního výboru

 

5.1. Volba členů finančního výboru

 

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 18.11. 2010

Předkladatel: Pro tento bod není předkládána důvodová zpráva

 

obsah: Zdvořilá žádost k předsedovi finančního výboru, aby připravil tento bod programu

 

Předsedající vyzvala předsedu finančního výboru k přednesení návrhů. Ing. Milan Svoboda navrhuje zvolit členem finančního výboru Ing. Boženu Skořepovou a Mgr. Ivonu Součkovou.

 

ROZPRAVA:

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.

 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení č. 29/2010: Zastupitelstvo Obce Všestary volí členem finančního výboru Ing.Boženu Skořepovou.

Hlasování o usnesení č. 29/2010: pro 8, proti 1, zdržel se hlasování 5 bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 30/2010: Zastupitelstvo Obce Všestary volí členem finančního výboru Mgr. Ivonu Součkovou.

Hlasování o usnesení č. 30/2010: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 5bylo schváleno

 

5.2   Volba členů kontrolního výboru

 

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 18.11. 2010

Předkladatel: Pro tento bod není předkládána důvodová zpráva

 

obsah: Zdvořilá žádost k předsedovi kontrolního výboru, aby připravil tento bod programu

 

Předsedající vyzvala předsedu kontrolního výboru k přednesení návrhů. Ing. Radek Jásenský navrhuje zvolit členem kontrolního výboru pí. Marii Beňovou a Ing. Michala Dernera.

 

ROZPRAVA:

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 31/2010: Zastupitelstvo Obce Všestary volí členem kontrolního výboru pí. Marii Beňovou.

Hlasování o usnesení č. 31/2010: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č.32/2010: Zastupitelstvo Obce Všestary volí členem kontrolního výboru Ing. Michala Dernera.

Hlasování o usnesení č. 32/2010: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno

 

 

6.  Návrh na zřízení kulturního výboru

 

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 18.11. 2010

Předkladatel: Pro tento bod není předkládána důvodová zpráva

 

S ohledem na skutečnost, že se částečně daří zejména za pomoci obecního úřadu vytvářet podmínky pro pořádání kulturních akcí, zdá se nanejvýš vhodné vytvořit výbor, který bude kulturní akce ve všech místních, ale i akcí mikroregionu zastřešovat a pomůže, případně, jejích koordinaci, neboť jednotlivé místní části dosud vyhlašovali své akce bez ohledu na ostatní a často se ke škodě všech tyto akce překrývali. Další náplň výboru vyplyne zcela přirozeně z jeho složení a vlastních iniciativ, je však třeba vytvořit jeho rámec zřízením (§ 117 zákona o obcích).

 

Předsedající navrhuje zvolit předsedkyní tohoto výboru paní Mariku Čapkovou Dohnalovou.

 

ROZPRAVA:

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.

 

Ing. Šandera: určitě to je potřeba tento výbor založit, protože to nemůže být jenom na obci

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14

Návrh usnesení č. 33/2010: Zastupitelstvo Obce Všestary schvaluje zřízení kulturního výboru.

Hlasování o usnesení č. 33/2010: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 34/2010: Zastupitelstvo Obce Všestary volí předsedkyní kulturního výboru pí. Mariku Čapkovou Dohnalovou.

Hlasování o usnesení č. 34/2010: pro 13 proti 0, zdržel se hlasování 1 bylo schváleno

 

Zvolená předsedkyně kulturního výboru navrhne do příště členy kulturního výboru.

 

 

7. Návrh na zřízení výboru za životní prostředí

 

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 18.11. 2010

Předkladatel: Pro tento bod není předkládána důvodová zpráva

 

V minulém volebním období patřil tento výbor mezi nejpracovitější, jeho činnost se osvědčila. S ohledem na ambice, které obec má, počtu místních částí a spolupráci obce zejména s mysliveckými sdruženími, také s ohledem na narůstání ploch, které obec ošetřuje, zdá se vhodné vytvořit rámec jeho zřízením (§ 117 zákona o obcích).

 

Předsedající navrhuje zvolit předsedou výboru za životní prostředí MVDr. Michala Nováka.

 

ROZPRAVA:

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14

Návrh usnesení č.35/2010: Zastupitelstvo obce Všestary schvaluje zřízení výboru za životní prostředí.

Hlasování o usnesení č.35/2010: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 36/2010: Zastupitelstvo Obce Všestary volí předsedou výboru za životní prostředí MVDr. Michala Nováka.

Hlasování o usnesení č. 36/2010: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno

 

 

Zvolený předseda výboru za životní prostředí navrhuje zvolit za členy výboru p. Jan Martínek a p. Martin Hájek.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 37/2010: Zastupitelstvo Obce Všestary volí členy výboru za životní prostředí Jan Martínek.

Hlasování o usnesení č.37/2010: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 5bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 38/2010: Zastupitelstvo Obce Všestary volí členy výboru za životní prostředí p.Martin Hájek.

Hlasování o usnesení č. 38/2010: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno

 

Ing. Šandera: navrhuje pro tento výbor více členů

 

 

8. Návrh na zřízení investičního výboru

 

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 18. 11. 2010

Předkladatel: Pro tento bod není předkládána důvodová zpráva

 

V minulém volebním období existoval investiční výbor, Původním záměrem vzniku investičního výboru, byla pomoc při vyhledávání dotačních titulů a pomoc vedení radnice při plánování a realizaci investičních akcí. S ohledem na tuto skutečnost byl investiční výbor 7 členný, když většina členů se jednání nezúčastňovala.

 

 

ROZPRAVA:

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.

 

Ing. Derner: obec nemá stavební komisi, měl by z části investiční výbor převzít i určité stavební vyjádření, které vydává obec. Výbor investiční by měl existovat, mohl by být mít 5 členů a mohl by plnit funkci komise pro výběrová řízení. Měl by se určit jednací řád výboru, jak může fungovat.

Ing. Jásenský: výbor je extrémně důležitý

Ing. Šandera: výběrová řízení by svěřil odborníkům, ale menší věci by se mohly řešit na úrovní OZ

Ing. Svoboda: komise by měla mít doporučující ráz a rozhodnout by mělo ZO

p. Hájek: byl by pro, aby tam byl zástupce každé místní části našich obcí

 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14

Návrh usnesení č. 39/2010: Zastupitelstvo Obce Všestary schvaluje zřízení investičního výboru.

Hlasování o usnesení č. 39/2010: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

 

Ing. Derner: navrhl předsedu investičního výboru pí. starostku obce

předsedající: osvětlila, proč dříve ve výboru nebyla

 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 40/2010: Zastupitelstvo Obce Všestary volí do investičního výboru předsedkyní JUDr. Zuzanu Zlatohlávkovou.

Hlasování o usnesení č. 40/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 2 bylo schváleno

 

Členové investičního výboru budou jmenování na příštím zasedání zastupitelstva obce.

 

 

9. Zřízení osadních výborů v místních částech Lípa, Rozběřice

 

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 18.11. 2010

Předkladatel: Pro tento bod není předkládána důvodová zpráva

 

S ohledem na skutečnost, že místní část Lípa nemá žádného člena zastupitelstva, zájem místní části Rozběřice nemůže hájit starosta, navrhuje předsedající, po předchozím projednání, zřídit osadní výbory takto:

Lípa: Josef Štefanka, Radovan Dvořák, Jaroslav Matějka

 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení č. 41/2010: Zastupitelstvo Obce Všestary zřizuje osadní výbory v místní části Lípa ve složení: Josef Štefanka, Radovan Dvořák, Jaroslav Matějka.

Hlasování o usnesení č.41/2010: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení č. 42/2010: Zastupitelstvo Obce Všestary bude zřizovat osadní výbory v místní části Rozběřice na příštím zasedání zastupitelstva.

Hlasování o usnesení č. 42/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno

 

 

10. Jmenování zástupce obce do správní rady Dobrovolného svazku obcí Mikroregion obcí památkové zóny 1866

 

 

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 18.11. 2010

Předkladatel: Pro tento bod není předkládána důvodová zpráva

 

Obsah: Zdvořilá žádost panu Josefu Macháčkovi na přesné označení, neboť jinak je uvedeno v zakladatelské smlouvě, jinak ve stanovách

 

Obec je jednou ze zakladatelských obcí mikroregionu.

 

p. Macháček: registrováno u KÚHK

Ing. Derner: Obec má zastupovat starosta.

Ing. Jásenský: Nutně to nemusí být starosta.

pí. Čapková: Měla by to být starostka

Ing. Jásenský: p. Macháček tam má dobré jméno.

Ing. Derner: viděl, jak si váží p. Macháčka.

p. Macháček: snažil se chovat tak, aby nebyl nikdo zvýhodňován. i poslední dva roky ve svém volném čase se tomu plně věnoval.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 43/2010: Zastupitelstvo Obce Všestary jmenuje zástupce obce do správní rady Dobrovolného svazku obcí Mikroregion obcí památkové zóny 1866 p. Josefa Macháčka.

Hlasování o usnesení č. 43/2010: pro 5, proti 6, zdržel se hlasování 3 nebylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 44/2010: Zastupitelstvo Obce Všestary jmenuje zástupce obce do správní rady Dobrovolného svazku obcí Mikroregion obcí památkové zóny 1866 JUDr. Zuzanu Zlatohlávkovou.

Hlasování o usnesení č. 44/2010: pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 7nebylo schváleno

 

Ing. Šandera: je potřeba zástupce odhlasovat. Jsme tam vůbec rentabilní?

předsedající: zatím se nám to rentuje

p. Macháček: doplnil poměry, jak volba probíhá a MAS.

Ing. Derner: dnes je potřeba tento bod vyřešit, dejme přestávku

Ing. Jásenský: je potřeba se oprostit od volby starosty, p. Macháček tam byl úspěšný

Ing. Šandera: v orgánech jsou většinou nejvyšší představitelé. Přenos přes jednoho zástupce na druhého je složitější, obec by měl zastupovat starosta.

 

předsedající: přestávka 20:30 - 20:45 hodin

 

Ing. Jásenský: návrh na tajné hlasování, připadá mu to nejlepší

p. Matějovský: pokud se někdo stydí za svůj názor, tak to je divné.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 45/2010: Zastupitelstvo Obce Všestary souhlasí s tajnou volbou zástupce obce do správní rady Dobrovolného svazku obcí Mikroregion obcí památkové zóny 1866.

Hlasování o usnesení č. 45/2010: pro 11, proti 2, zdržel se hlasování 1 bylo schváleno

 

Ing. Derner: navrhuji mandátovou komisi ve složení p. Přemysl Vecek, p. Martin Hájek, p.Josef  Václavík.

Jmenovitě byli navrženi do správní rady JUDr.Zuzana Zlatohlávková a Josef Macháček.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 46/2010: Zastupitelstvo Obce Všestary pro tajnou volbu schválilo mandátovou komisi ve složení p. Přemysl Vecek, p. Martin Hájek, p. Josef Václavík.

Hlasování o usnesení č.46/2010: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 3 bylo schváleno

 

přestávka: 20:55 - 21:15 hodin

 

proběhlo tajné hlasování

výsledky: počet hlasovacích lístků 14

JUDr. Zlatohlávková Zuzana: 8 hlasů

p. Macháček Josef: 6 hlasů

zdržel se: 0

 

Zástupcem obce do správní rady Dobrovolného svazku obcí Mikroregion obcí památkové zóny 1866

se stala starostka JUDr. Zuzana Zlatohlávková.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14

Návrh usnesení č.47/2010: Zastupitelstvo Obce Všestary volí zástupcem obce do správní rady Dobrovolného svazku obcí Mikroregion obcí památkové zóny 1866 JUDr. Zuzanu Zlatohlávkovou.

Hlasování o usnesení č.47/2010: pro 8, proti 6, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

 

ZO obce nominuje 5 členů pro valnou hromadu: JUDr. Zuzana Zlatohlávková, Ing. Michal Derner, Ing. Vladimír Fof, p. Josef Macháček, Ing. Radek Jásenský.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14

Návrh usnesení č.48/2010: Zastupitelstvo obce nominuje 5 členů pro valnou hromadu Mikroregionu obcí památkové zóny 1866 JUDr. Zuzanu Zlatohlávkovou, Ing. Michala Dernera, Ing. Vladimíra Fofa, p. Josefa Macháčka, Ing. Radka Jásenského.

Hlasování o usnesení č.48/2010: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

 

 

11. Vydání jednacího řádu zastupitelstva obce

 

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 18.11. 2010

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah. V příloze je zaslán jednací řád, který byl přijat usnesením zastupitelstva pod usnesením č. 245/2008.  Jednací řád je možné jako vyhovující akceptovat, zrušit a přijmout nový, je možné jej doplnit. V případě, že zastupitelé mají návrh na doplnění, prosím o zaslání doplnění dopředu, aby byly dodrženy souvislosti jednotlivých ustanovení.

 

ROZPRAVA

 

p. Macháček: zohlednění elektronické pošty

Ing. Derner: par.9 bod 4 – hlasování veřejné – tajné, jmenovitě v případě, pokud o to požádá kterýkoliv zastupitel

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 49/2010: ZO přijímá doplněný jednací řád zastupitelstva obce Všestary.

Hlasování o usnesení č. 49/2010: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 bylo schváleno

 

 

12. Rámcový plán práce na volební období r. 2010 – 2014

 

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 18.11. 2010

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Usnesením č. 20/2006 byl přijat rámcový plán práce na volební období r. 2006 -2010. V zájmu zachování kontinuity je vhodné zopakovat jeho znění, škrtnutím budou označeny pracovní úkoly splněné, zkratka PD znamená projektová dokumentace. Projekt“Všestary – Kanalizace a ČS“ úprava veřejného prostranství ve Bříze (náves a chodníky), oprava hřbitovního domku ve Všestarech, sluneční kolektory na bazén, dokončení PD na opravu chodníků ve Všestarech (od zdravotního střediska po ZŠ I. st, zpracování PD ve Všestarech směrem na Střezetice a příjezdové cesty ke hřbitovu ve Všestarech, zahájit výběrové řízení na zpracování PD na opravu místní komunikace a chodník z Rosnic do Všestar, chodník v Rozběřicích (od 35/I po prodejnu potravin) Chodníky na Lípě (u 35/I a dokončení směrem na Čistěves), dokončení akce „Dětská hřiště“ (Chlum, Rosnice a Rozběřice), pokračovat na PD projektu „Informační centrum a Archeopark“ ve Všestarech, pokračovat v přípravě studie „Všesportovního areálu“ ve Všestarech, prodloužení veřejného osvětlení v Rozběřicích v uličce v lokalitě ROI a směrem na Neděliště, ve Všestarech směrem na Střezetice, modernizace základní školy II. stupeň (zateplení budovy, výměna oken regulace topení…) a vybudování ateliéru v prostorách půdy. 

Prosím zastupitele, aby zvážili finanční možnosti obce, při předkládání případných návrhů na doplnění plánu práce, za předpokladu, že se obec pustí do budování čističky ve Všestarech a kanalizace v místních částech Všestary, Rosnice, Rozběřice. Na rozdíl od dřívějších období obec hospodaří s nižšími daňovými příjmy. (Pouze tyto příjmy lze z části použít na investice z části je z těchto příjmů hrazen provoz obce např. sekání příkopů, apod.). Z daňových příjmů potom obec vykazuje spoluúčast pro případné žádosti o dotace a tyto příjmy potom tvoří povinné  spolufinancování Příjmy nedaňové jsou na jedné straně příjmem na druhé výdajem, tedy s nimi počítat pro investice nelze. Obec dostává z Královéhradeckého kraje na provoz úřadu, v r. 2009 770 tis. Kč v r. 1,124 tis. Kč. Pro rok se očekává v rámci restrikcí opětovné snížení částky na provoz.

Pro nové zastupitele: projektová dokumentace na chodníky byla připravena v širším rozsahu, než shora uvedeno také dokumentace na prodloužení veřejného osvětlení je připravena, projektová dokumentace na kanalizaci byla použita pro územní rozhodnutí (v právní moci a nabytí právní moci stavebního povolení brání opakovaná odvolání Povodí Labe). Pro žádost o dotaci postačuje to, co již máme k dispozici.

ROZŠÍŘENÍ: osazování zeleně

 

p. Macháček: neuvádět sluneční kolektory na bazén

Ing. Derner: dokončení PD na opravu chodníků ve Všestarech (od zdravotního střediska po ZŠ) by mělo zůstat, dále vyřešit schody před kostelem.

předsedající: schody jsou odvětrané, podívají se na ně aspoň dva kameníci, aby řekli co s tím

Ing. Derner: doplnění veřejného osvětlení, zateplení MŠ Chlum

Ing. Šandera: zateplování veřejných budov a pokračování projektu chodníků

Ing. Derner: cyklistické spojení do HK, nikoliv po státní silnici

p. Vecek: generální oprava veřejného osvětlení na Chlumu 

předsedající: rekonstrukce projednána s panem Srdínkem, který předloží rozpočet

p. Pešek: oprava komunikace v Rosnicích pod hospodou

předsedající: až jak to bude s kanalizací, aby se neudělala cesta a potom nepřekopala

Ing. Jásenský: kanalizace na Chlumu – pokračovat v PD v souladu s celkovou koncepcí PRVK (Plán rozvoje vodovodu a kanalizací)

předsedající: PD již v souladu s koncepcí je

Ing. Jásenský: podivuje se, že změna PRVK již proběhla a nikdo o tom nebyl obeznámen

 

-příště bude dopracováno

 

13. Různé

 

13.1. Dotační tituly

 

13.1.1.  Program obnovy venkova (POV)

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 18.11. 2010

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: Dotační tituly vyhlašuje Královéhradecký kraj, označuje je jako Dt 1 a Dt. 2. Termín podávání žádostí je stanoven od 1. 11. 2010 do 15. 12. 2010, tedy žádosti mohou být již podávány a zastupitelstvo musí rozhodnout na svém jednání o tom, jakou žádost chce podat. Šance obce na obdržení dotace snižuje fakt, že v r. 2009 obdržela obec dotaci na přístavbu hasičské zbrojnice v Rozběřicích a v r. 2010 na opravu pláště hřbitovního domku ve Všestarech.        

Zastupitelé jsou žádáni o přednesení návrhů na podání žádosti. 

 

ROZPRAVA:

předsedající: dotační titul na opravu školního dvora, na který můžeme dosáhnout, stavební povolení máme v právní moci, výzva končí 15.12.2010.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení č. 50/2010: ZO schvaluje podání žádosti o dotační titul na úpravu veřejného prostranství u II. stupně ZŠ Všestary.

Hlasování o usnesení č. 50/2010: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 bylo schváleno

 

p. Macháček: dotační titul č.3 je určen pro svazky obcí na vybavení cyklistických míst (sezení, altány)

 

 

13.1.2.  MAS Hradecký venkov

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 18.11. 2010

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: Místní akční skupina (MAS či MASKA) je jedním z orgánů obecně prospěšné společnosti Hradecký venkov o.p.s.., IČ:  275 17 730.  Tento orgán vyhlašuje dotační tituly, zároveň je administruje, celkově má pro rok 2011 k dispozici cca 3 mil. Kč, ale tato částka je určena pro velmi rozsáhlé území, které zahrnuje tři mikroregiony. Mikroregion obcí památkové zóny (sem spadají také naše), Nechanicko a Urbanická brázda. Obce a spolky těchto mikroregionů mohou žádat o některý ze tří vyhlášených dotačních titulů: 1 občanská vybavenost (připravena částka 700 tis. Kč), 2. Vybudování či revitalizace veřejných prostranství (připraveno 1,500 tis. Kč), 3. Konkurenceschopnost zemědělství (připraveno 800 tis. Kč).

Obec Všestary nemá ve výkonných orgánech žádného zástupce, má však jednoho ze šesti zástupců ve vrcholném orgánu společnosti – správní radě – pana Josefa Macháčka, který byl zvolen do správní rady rozhodnutím Valné hromady dobrovolného svazku obcí „Mikroregionu obcí památkové zóny 1866 dne 16.4.2010 dne na dobu tří let.

Prostřednictvím MAS získává naše obec dotaci (154 tis. Kč) na opravu sochy a úpravy prostranství tzv. Šrámova kříže, když tento projekt byl hodnocen jako jeden z nejlepších. Smlouva o dotaci měla být připravena k podpisu 15.10.2010.    

Zastupitelé a zástupci spolků jsou žádáni o přednesení návrhů na podání žádosti. Termín leden 2011.

 

 

ROZPRAVA:

 

předsedající: dotaz na p.Macháčka, zda se chystá dotace na hasičskou zbrojnici ve Bříze

p.Macháček: do příštího zastupitelstva bychom předložili nějaký návrh částky

předsedající: nutno předložit do prosincového zastupitelstva, aby se stihla žádost podat, žádost budou podávat hasiči Bříza

předsedající: návrh na úpravu úvozu mrtvých (upřesnit majetkové vztahy)

p.Macháček: vyhlášeny 2 výzvy – občanská vybavenost (hasičská zbrojnice) a úprava veřejných prostranství

Ing.Derner: druhá výzva – vybudování či revitalizace veřejných prostranství (úprava  prostranství u kostela )

předsedající: nebudeme mít na spoluúčast

p.Macháček: jednotlivé projekty by se  měli pohybovat okolo 300 tis. Kč, nepočítat s většími projekty.

předsedající: proto návrh na úpravu úvozu mrtvých

 

 

13.1.3. Ministerstvo zemědělství ČR - kanalizace

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 18.11. 2010

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: Po vypracování projektové dokumentace na čističku odpadních vod (ČOV) a kanalizace místních částí Všestary, Rozběřice, Rosnice docílila obec vydání územního rozhodnutí, která všechna nabyla právní moci, což je splnění formálního požadavku na podání žádosti (jediný dotační titul, který je vypsán pro obce do 2000 obyvatel, kam naše obce spadají je titul vyhlášený jako poslední v této části programovacího období s termínem podání žádosti do konce ledna 2010 u Ministerstva zemědělství ČR). S ohledem na skutečnost, že formální požadavky jsou splněny, je předběžně projednáno zpracování a podání žádosti jednak na ministerstvo a také je třeba požádat o Královéhradecký kraj k prohlášení o spolufinancování projektu.

 

 

ROZPRAVA:

Ve chvíli přípravy důvodové zprávy jsou k dispozici informace, že zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo pro projektovou dokumentaci pro místní části Bříza, Lípa, Chlum dotaci, smlouvy o poskytnutí dotace jsou údajně dnes odesílány, budou zaslány zastupitelům po jejich doručení, aby zastupitelstvo mohlo vyjádřit případný souhlas s uzavřením smlouvy. (Pro úplnost pro Všestary, Rozběřice, Rosnice činila dotace 250 tis. Kč a po podpisu smlouvy byla tato částka obratem obci poukázána, nyní obec zpracovává průběžnou zprávu o této dotaci).

 

Dodatečně dne 15.11.2010 byly odeslány smlouvy o poskytnutí dotace na projektovou dokumentaci Bříza (194 tis.), Lípa (175 tis.), Chlum (246 tis), tj. celkem 615 tis. Kč. Zároveň Královéhradecký kraj informoval obec, že na 16. Jednání zastupitelstva Královéhradeckého kraje, které se konalo 4.11.2010 byla schválena změna způsobu odkanalizování tedy plánu rozvoje vodovodů a kanalizací (PRVK) v souladu s požadavkem obce, tj. na plánovanou čističku do Všestar.

 

ROZPRAVA:

předsedající: dotace by měla být vyplacena ještě do konce roku 2010

Ing. Jásenský: Co v tom návrhu je?

předsedající: bude se čistit ve Všestarech pro Břízu, Lípu a Chlum

 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 51/2010: Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženými návrhy smluv o poskytnutí dotace na projektovou dokumentaci na kanalizaci Bříza (194 tis.), Lípa (175 tis.), Chlum (246 tis), tj. celkem 615 tis. Kč a pověřuje starostku jejich podpisy.

Hlasování o usnesení č.51/2010: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno

 

 

 13.2. Inventarizace majetku obce

 

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 18.11. 2010

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: Starostka obce vydává nařízení k provedení inventarizace majetku obce dle směrnice č. 2/2006 o inventarizaci. Fyzické inventury provedou dílčí inventarizační komise (dále jen DIK) do 18.12.2010 dle inventurních soupisů vydaných k 30.11.2010. Zápisy o jejich provedení budou předány do 21.12.2010 na Obecní úřad ve Všestarech. Dokladovou inventuru k 31.12.2010 a ukončení inventarizace majetku Obce Všestary provede hlavní inventarizační komise (HIK) do 18.1.2011.

 

Návrh složení inventarizačních komisí:

 

HIK:                         Ing. Radek Jásenský, Ing. Milan Svoboda, Ing. Michal Derner

DIK pro OÚ:              Josef Macháček, Monika Kutálková, Jitka Kolovratníková

DIK pro Břízu:           Vladimír Došel, Martin Černý, Martin Dufek                     

DIK pro Chlum:         Josef Pešek, Michal Hendrich, Milan Kalaš

DIK pro Lípu:             Ing. Vladimír Fof, Petr Vondrus, Libor Bydžovský

DIK pro Rosnice:       Josef Václavík, Jan Macháček, Josef Pešek st.

DIK pro Rozběřice:    JUDr.Zuzana Zlatohlávková, Pavel Černý, Rudolf Šotola

DIK pro Všestary:      Přemysl Vecek, Jaroslav Krušina, Renata Nováková

 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení č. 52/2010: ZO bere na vědomí nařízení starostky o provedení inventarizace a schvaluje složení inventarizačních komisí.

Hlasování o usnesení č. 52/2010: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

 

13.3. Předání nepeněžního vkladu VAK a.s. (lokalita Vít a spol. s.r.o.)

 

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 18.11. 2010

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: Usnesením č. 153/2010 z 16.9.2010 byla schválena smlouva o upsání akcií se společností Vodovody a kanalizace a.s. IČ: 481 72 898 (VAK). Na základě tohoto usnesení byla smlouva starostkou podepsána, následně byla podepsána společností VAK a.s.. Nyní je třeba faktického převodu o předání předmětu nepeněžitého vkladu. V příloze je text zápisu, kterým bude celá transakce dokončena.

Pro nové zastupitele: bližší informace získáte v jednání zastupitelstva, viz usnesení č. 188/2009, 228/2009, 17/2010. 

 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 53/2010: Zastupitelstvo Obce Všestary schvaluje předání předmětu nepeněžitého vkladu v souladu se smlouvou o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, IČ: 481 72 898 ze dne 20. 10. 2010 a pověřuje starostku jeho podpisem.

Hlasování o usnesení č. 53/2010: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

 

13.4. Smlouva o poskytnutí dotace v požární ochraně

 

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 18.11. 2010

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: Královéhradecký kraj zaslal návrh smlouvy na účelovou investiční dotaci, návrh smlouvy je připojen, dotace je určena na radiostanice a je určena pro JSDHO Chlum (III.). JSDHO Chlum souhlasí, předběžně byla již tato skutečnost potvrzena Královéhradeckému kraji.

 

ROZPRAVA:

předsedající: dotaci chceme

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 54//2010: ZO souhlasí s návrhem smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2010 číslo smlouvy RR/2010/082-SDH/MV/3 a pověřuje starostku jejím podpisem.

Hlasování o usnesení č.54/2010: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

 

13.5. Výpověď z nájmu nebytových prostor

 

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 18.11. 2010

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: Pan Jiří Bittner podal výpověď z nájmu nebytových prostor ve Všestarech čp. 35 (v sídle Obecního úřadu). Výpověď doručena 29.09.2010, tj. výpovědní lhůta 3 měsíce běží od 1.10.2010, ukončení smlouvy k 31.12.2010.

 

ROZPRAVA

předsedají: bere se na vědomí

 

ZO bere na vědomí.

 

 

13.6. Žádosti spolků

 

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 18.11. 2010

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: TJ Sokol Všestary požádal o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 25.115,- Kč. Žádost je v souladu s přijatým rámcem pro podporu spolků. SDH Chlum požádal o příspěvek ve výši 9.534,- Kč. Žádost je v souladu s přijatým rámcem pro podporu spolků.

 

ROZPRAVA: žádám zastupitele, aby zvážili, zda pro rok 2011 ponechat v platnosti rámec pro podporu spolků, schválený rámec na požádání bude poskytnut.

předsedající: navrhuje pro rok 2011 ponechat stejná kritéria

 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 55/2010: ZO souhlasí s poskytnutím finančních příspěvků z programu Všestarských neziskovek pro TJ Sokol Všestary ve výši 25.115,- Kč a pro SDH Chlum finanční příspěvek ve výši 9.534,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 55/2010: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 bylo schváleno

 

 

13.7. Schválení faktur

 

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 18.11. 2010

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: ke dni odeslání důvodové zprávy předložena faktura:

  • Radek Hak, IČ: 65722256 na částku 47.457,20 Kč (oprava kotelny)
  • REKOS S + D s.r.o., IČ: 25974149 na částku 28.598,40 Kč (hřbitovní domek)
  • REKOS S + D s.r.o., IČ: 25974149 na částku 1,968.229,20 Kč (školka a školní jídelna)

 

ROZPRAVA:

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 56/2010: ZO schvaluje úhradu faktur Radek Hak, IČ: 65722256 na částku 47.457,20 Kč (oprava kotelny), REKOS S + D s.r.o., IČ: 25974149 na částku 28.598,40 Kč (hřbitovní domek), REKOS S + D s.r.o., IČ: 25974149 na částku 1,968.229,20 Kč (školka a školní jídelna).

Hlasování o usnesení č. 56/2010: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

 

14.  Žádosti občanů a dalších subjektů

 

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 18. 11. 2010

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah:

·         Společnost DELTAX, IČ 25253310 požádala o příspěvek na TT víkend, konaný dne 13. – 14.11.2010 (společnosti byla poskytnuta nemateriální podpora ze strany obecního úřadu)

·         Pan Pešek, pan Střihavka st. a pan Střihavka ml. zaslali žádost o pomoc při vybudování proti sněhových bariér.

·         Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II požádala o poskytnutí neinvestičních nákladů na výchovně vzdělávací proces žáků, tyto náklady nevyčísluje. Žádné z dětí našich dětí školu nenavštěvuje.

·         tříkrálový koncert - příspěvek

 

ROZPRAVA:

p.Čapková Dohnalová: nesouhlasí s příspěvkem pro společnost Deltax, návštěvníci jdou pouze na akci vláčků, nebyla poskytnuta žádná pomoc při akci  650 let obce Všestary

Ing.Derner: v roce 2009 příspěvek 20. tis. Kč  na historický vláček

proti sněhové zábrany – poslat dopis od p.Peška z Hejcmanky s fotkou na SÚS HK

neinvestiční náklady na žáky platíme za své děti

p.Vecek : posunula se cedule obec

p.Pešek: nebyla žádná reklama pro tuto akci vláčků

proti sněhové zábrany -  souhlasí s Ing.Dernerem poslat dopis na SÚS HK - jediná cesta, jak se dostat do Rozběřic

p.Macháček: podpora turistického ruchu

protisněhové zábrany – jsou další místa, kde je tento problém ( ze Břízy na Chaloupky, mezi Rosnicemi, u MŠ Všestary atd.) – všechno se to týká SÚS HK

MVDr.Novák: zábrany nejsou na více místech, a v minulosti byly

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení č. 57/2010: ZO souhlasí s příspěvkem na tříkrálový koncert 5000,-Kč.

Hlasování o usnesení č. 57/2010: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení č. 58/2010: ZO souhlasí s příspěvkem  společnosti DELTAX ve výši 20.000Kč na akci TT víkend dne 13. – 14.11.2010.

Hlasování o usnesení č. 58/2010: pro 1, proti 10, zdržel se hlasování 3nebylo schváleno

 

-pí. starostka pošle dopis se žádostí o vybudování protisněhových zábran na SÚS HK

 

 

15. Změna územního plánu obcí Stěžery, Třesovice, Dohalice

 

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 18.11. 2010

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: matriál byl předložen zastupitelům a možno vznést námitky

 

 

16. Závěr

 

Hlas pro veselé slůně – školka prosí o hlasy www.prolezacky.cz

 

Ing. Derner: žádost o kolaudaci hasičská zbrojnice, máme stavební povolení + cedule (dotace za přispění Krajského úřadu Královéhradeckého kraje), podobná cedule by měla být na hřbitovní domek.  

 

 

 

 

 

Zasedání bylo ukončeno v 23:20 hod. 

 

 

 

Zapsala: Monika Kutálková                                                 ………………………….

 

 

Ověřovatelé: Ing. Radek Jásenský                                        ………………………….

 

                     

                     Marika Čapková Dohnalová                             ………………………….

 

 

Starostka Obce:  JUDr.Zuzana Zlatohlávková                       …………………………..

 

 

 

Seznam příloh (pouze k archivovanému originálu):

č.1  -  prezenční listina

č.2  -   usnesení

č.3  -   Ing.Radek Jásenský

č.4 -    Josef Macháček

č.5 -    protokol + hlasovací lístky

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018