Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 18.06.2015

Místo konání: Zasedací místnost SDH Rozběřice
Přítomni:  Ing. Černý Pavel, Ing. Derner Michal, Dvořák Radovan, Ing. Fof Vladimír, Ing. Jásenský Radek, MUDr. Kovalský Michal, Macháček Josef, Novák Stanislav, Rezková Ladislava, JUDr. Zlatohlávková Zuzana.

Omluveni: Ing. Šandera Pavel, Čapková Dohnalová Marika DiS., Došel Jaroslav, Ing. Pleschinger Petr, MVDr. Novák Michal

Osadní výbory:  Pešek Josef, Novák Jiří – OV Rosnice

 

Zahájeno: 19:05 hod.

 

Předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a uveřejněno dne 10.6.2015, tj. s požadovaným předstihem alespoň 7 dní. Přítomno je 8 zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášení schopné. Po určení zapisovatele proběhne volba návrhové komise a schválení programu. Rozprava bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť. Zápis z předchozího jednání byl vyhotoven, ověřen a je předložen k nahlédnutí.

Přítomné zastupitele, členy výborů i ostatní občany vítám a přeji nám všem moudré rozhodování.

 

1.Zahájení, určení zapisovatele, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu

 • Jako zapisovatelka určena pí. Andrea Netušilová.

 

 • Do návrhové komise byli navrženi: Ladislava Rezková, Macháček Josef

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním  8

Návrh usnesení č. 101/2015: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 18.6.2015 návrhovou komisi ve složení Rezková Ladislava a Macháček Josef

Hlasování o usnesení č.  101/2015: pro 8, proti  0, zdržel se 0  – bylo schváleno.
 

 • Na ověřovatele zápisu byli navrženi:

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním  8
Návrh usnesení č.  102/
2015: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 18.6.2015 jako ověřovatele zápisu Dvořák Radovan, Novák Stanislav

Hlasování o usnesení č.  102/2015: pro 8, proti  0, zdržel se 0   – bylo schváleno.
 

Námitky proti minulému zápisu, tj. zápisu z 21. 5. 2015 – nebyly vzneseny, zápis je schválen.

2. Schválení programu           

Návrh programu

1.         Zahájení, určení zapisovatele, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu

2.         Schválení programu

3.         Připomínky občanů

4.         Kontrola usnesení

5.         Závěrečný účet obce za rok 2014

6.         Dotační tituly, investiční akce, výběrová řízení,

7.         Nebytové prostory obce – údržba

8.         Smlouvy (věcná břemena, přeložka polní cesty;)

9.         Výbory zastupitelstva

10.       Informace z rady obce

11.       Žádosti o příspěvky

12.       Různé

13.       Úhrada faktur

14.       Územní plánování – VŘ na územní studie

15.       Závěr 

 

Ing. Derner – Navrhl přidat bod 14. územní plánování – VŘ na územní studie. Je zapotřebí rozhodnout o výběrových řízeních na územní studie. Navrhuje zařadit ho za bod 7, aby se to neprojednávalo úplně nakonec.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8

Návrh usnesení č. 103/2015: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 18.6.2015

Hlasování o usnesení č.  103/2015: pro  8, proti  0, zdržel se 0  – bylo schváleno.
 

3. Připomínky občanů

Dvořák R. – autobusová zastávka u hlavní silnice - jestli by bylo možné dát tam dřevěnou vývěsku, protože je tam zastávka neustále polepená plakáty.

Pan Ferbas říkal, že u nich nefunguje rozhlas před Baladovými.

 

Macháček J. – ve Bříze rozhlas také kolísá. Někdy hlásí, někdy ne.

Ing. Fof – bude zapotřebí posílit o jeden rozhlas.

Ing. Derner – nedávno jel přes Rozběřice, kdy zrovna probíhalo hlášení v rozhlase a uprostřed přestal.

 

Černý Pavelzvonička v Rozběřicích - chtěl by poprosit, jestli by nebylo možné již něco udělat se zvoničkou. Před 14 dny zemřel spoluobčan a byl problém mu zazvonit. Pan Hejcman si stěžoval, že je to nejde. 7 let je již zvonička nefunkční, jestli by nebylo možné s tím již něco udělat, byli bychom v Rozběřicích rádi.

Ing. Derner – za panem Hejcmanem byl, aby mu vysvětlil, kde je problém. Pan Hejcman říkal, že si přeje prodloužit ramínko. V momentě, kdy tu budeme mít plošinu, tak s J. Došlem prodlouží ramínko, pan Hejcman říkal, že bude stačit prodloužit o 10 cm. Má za to, že by nebylo vhodné ubourávat sokl, on sám by do toho nešel, byť takové myšlenky zazněly. Když si to celé prohlédl, tak by se přiklonil k tomu to obložit kamenem. Pan Zlatohlávek snad nějakou nabídku dával, zajistil by ještě jednu nabídku a poté by byl pro, nechť si domácí vyberou.

 

JUDr. Zlatohlávková – jak je to se strategií obce?

Ing. Derner – investiční výbor připravil seznam investic tohoto roku, bylo to vypsáno slohově a zdálo se mu přehlednější udělat tabulku, kterou předložil zastupitelům. Je to námět investičního výboru a zaslal to jako námět panu Mlejnkovi na CIRI, který zpracovává strategii rozvoje. Ten poděkoval za podnětný podklad s tím, že je to poměrně zásadní, že to zapracuje a poté se ozve.

JUDr. Zlatohlávková – chtěla se zeptat na lokalitu nad školkou ve Všestarech, protože tam dostali zastupitelé předloženou studii a zdá se jí, že to nebere konce.

Ing. Derner – ptal se pana Doležala, ten mu sdělil, že to má již dodělané.

JUDr. Zlatohlávková – jak jsou stanoveny texty pro ostatní územní studie. Texty čistopisů nikde ovšem neviděla, viděla to jen s poznámkami.

Ing. Derner – vycházel z toho, že tak jak byly dány připomínky na zasedání 9.4., tak že byly zapracovány, ale je pravda, že by měly projít i kontrolou zastupitelů.

 

Pan Osond – dočetl se, že se to bude izolovat objekt hasičárny. Nechtělo by uvažovat o něčem, co by bylo funkčnější pro obec. Na jedné budově je plochá střecha, poté sedlová, na další zase plochá. Udělalo se zde MDZ a bylo zde tolik lidí, že přijít jich ještě pár, tak už se sem nevejdou. Zkusil by požádat, jestli by se zde nechalo udělat něco vhodnějšího pro tuto dobu. Nestálo by za zvážení udělat nějakou studii? Kolik bude stát, když se v tom bude někdo hrabat.

Ing. Derner – dá se dělat lecos, na co máme peníze. To jak to pan Osond popisuje, to se bude pohybovat v milionech. Toto je pouze návrh.

Pan Osond – v Rozběřicích jsme skromní.

Pan Pešek – pravda je, že s postupem let je vidět, že se lidé chtějí scházet, ale kdyby se všude měla udělat větší budova, tak je to finančně náročné. Jestli se například nezabývat tím, dát dohromady jednu budovu, která by pro tyto účely sloužila a byla k tomu využívána.

JUDr. Zlatohlávková – je ráda, že se tam objevují věci, které navrhovala do rozpočtu, postrádá tady  záležitost Chlumu, a to je oprava morového sloupu. Je to jedna z nejstarších památek na území obce a mělo by se s tím něco udělat. Nastínila představu, co by měla udělat obec a co udělá ona. Dnes ověřovala, že dotační titul, který si myslela, že by na to byl vhodný, tak vypsaný ještě nebyl.

Psala, že zatýká do zastávky autobusové, byla ujištěna, že se to řeší. Paní Jirková si byla stěžovat. Pochopila z toho, že tam zatýká pořád.

Ing. Černý   – jak jsou od západu skládaný skla, tak uprostřed za lavičkou je mezera. Za deště, kdo si sedne na lavičku, tak má umytá záda. Je to konstrukcí.

 

V 19:30 hodin se dostavil Ing. Radek Jásenský.

 

Ing. Černý  – byl požádán lidmi z Rozběřic ještě o jeden kontejner na plasty k bytovce a doplnit zpevněnou plochu pod kontejnery.

 

4. Kontrola usnesení

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 18.6.2015

Předkladatel:   Josef Macháček – předseda kontrolního výboru

 

Prosím pana předsedu o podání zprávy

 

Pan Macháček – shrnul usnesení za letošní rok. Na příští zasedání zastupitelstva připraví zprávu k usnesením z minulých let.

 

V 19:35 se dostavil MUDr. Michal Kovalský.

 

5. Závěrečný účet obce za rok 2014

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 18. 6. 2015

Předkladatel:   Ing. Michal Derner, Renáta Lexová

 

Závěrečná účet obce byl zveřejněn 3.6.2015

Na úřední desce byl návrh závěrečného účtu zveřejněn v souladu s §17, odst. 6 zákona 205/200 Sb. v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby a závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Způsobem umožňujícím dálkový přístup bylo zveřejněno úplné znění návrhu závěrečného účtu včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a dalších jeho příloh č. 1-7

1.             Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu  USC                                             15 stran

2.             Rozvaha USC                                                                                                    5 stran

3.             Výkaz zisku a ztrát USC                                                                                 3 strany

4.             Příloha účetní závěrky USC                                                                          20 stran

5.             Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Všestary vč. příloh účetní závěrky       31 stran

6.             Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Všestary                16 stran

7.             Písemné stanovisko k provedenému přezkumu hospodaření                3 strany

 

Pozn.:  přílohy závěrečného účtu si, prosím, stáhněte na adrese http://www.vsestary-obec.cz/aktuality.php?id_polozky=2164

 

Písemná informace o opatření k nápravě chyb a nedostatků, která podrobně řeší způsob nápravy, je připravena k odeslání kontrolnímu orgánu. Postup byl konzultován s kontrolním orgánem.

 

přílohy: 

04 - Opatření k nápravě chyb a nedostatků

04 - Závěrečný účet Všestary 2014 

 

JUDr. Zlatohlávková – Chtěla se zeptat, protože v textu našla „při inventarizaci budou inventarizovány všechny účty aktiv a pasiv, na kterých byl během účetního období pohyb“, to jsou ty nešťastné nulové účty, které neví, z jakého důvodu se nezinventovaly, protože to jí nenapadlo, že se neudělá. Tam je termín 31.12. a zde se říká 31.7. Pokud je to tak odsouhlaseno s krajem, tak ať to tak zůstane, ale vidí tam nesoulad. To, že nebyl zinventovaný účet 042, o tom již bylo mluveno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. 104/2015:

Zastupitelstvo obce vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce s výhradou, schvaluje závěrečný účet obce za rok 2014 a přijímá toto nápravné opatření:

Odstranit dle „Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014“ veškeré chyby v termínu do 31.7.2015, s výjimkou inventarizace účtů 262, 346, 345 a 349, které budou provedeny k 31.12.2015, a zaslat písemnou informaci o opatření k nápravě chyb a nedostatků a následně oznámení o splnění opatření přezkoumávajícímu orgánu. Za splnění zodpovídá: účetní obce

Hlasování o usnesení č.  104/2015: pro 10, proti  0, zdržel se 0  – bylo schváleno.

 

Pozn.: Hospodářský výsledek je rozvaze (příl.2) na straně 4  účet číslo 432 – běžné období.  Odtud se přeúčtuje na účet 431. Rozvaha je příloha závěrečného účtu a účetní závěrky

Návrh usnesení č. 105/2015:

Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku za rok 2014 sestavenou k 31.12.2014 a hospodářský výsledek za rok 2014 ve výši 22 358 929,66 Kč, který bude přeúčtován na účet 431.

Hlasování o usnesení č.  105/2015: pro  10, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.

 

6. Dotační tituly, investiční akce, výběrová řízení

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 18. 6. 2015

Předkladatel:   Ing. Michal Derner

 

 1. Kanalizace + ČOV

 

Změna ČOV (z 1200 na 1700 obyvatel)

 • stavební řízení
  • 11.5. 2015 vydán souhlas dle § 15 stavebního zákona (souhlas stavebního úřadu k vydání rozhodnutí o povolení stavby)
  • 12.5.2015 podána žádost o povolení k vypouštění odpadních vod pro ČOV 1700 EO a žádost o stavební povolení k vodním dílům
  • 19.5.2015 zahájena řízení „Změna stavby před jejím dokončením“ a „Změna povolení k nakládání s vodami“
 • předpokládané vydání rozhodnutí  (informace z OŽP MMHK): s ohledem na termíny doručení oznámení o zahájení řízení a stanovený termín pro podání námitek, může být rozhodnutí vydáno nejdříve v týdnu od 15.6.2015.

 

 • DPS (dokumentace k provedení stavby)

 

 •  ČOV dokončeno z 95%, zbytek bude dokončen po vydání změny stavebního povolení a povolení k nakládání s vodami (zapracování případných podmínek)
 • Kanalizace – aktualizují se vyjádření správců sítí a doplňují některé vstupy z DSP
 • 30. 6. 2015 je koordinační schůzka s IGP (zpracovatel žádosti o dotaci)

 

 • žádost o dotaci:
 • předpokládaný termín výzvy OPŽP 1.1 (snížení znečištění vypouštěných vod) je 15. 10. 2015 až 5. 1. 2016
 • nový způsob určení výše podpory: z uznatelných nákladů se odpočítá 25% jako budoucí příjem projektu a teprve z něj 85% podpory = 63,75% z uznatelných nákladů (předpoklad 137,844 mil Kč) tj  asi 49,9 mil vlastní spoluúčasti na uznatelných (způsobilých) nákladech

 

 

 1. Zkvalitnění nakládání s odpady - OPŽP

 

dne 25.5.2015 bylo schváleno ministrem životního prostředí přidělení dotací na projekty

 

file:///C:\Users\MISTOS~1.VSE\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.emz

Administrátor byl vyzván k provedení výběrových řízení. Pro případ, že bude během prázdnin nutno přijmout nějaká rozhodnutí (smlouvy, výběrová řízení…), jeví se vhodné pověřit k tomuto rozhodování radu obce

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. 106/2015: ZO pověřuje radu obce přijetím potřebných rozhodnutí ve věcech spojených s žádostmi o dotaci do Operačního programu Životní prostředí, 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady.

Hlasování o usnesení č.  106/2015: pro 10, proti  0, zdržel se 0  – bylo schváleno.

 

 

 1. Nakládání s odpady a ochrana ovzduší - Sběrný dvůr  Všestary

Výběrové řízení je vypsáno, zveřejněno a výzva k podání nabídek zaslána 5-ti firmám. Termín podání nabídek, otvírání nabídek a vyhodnocení soutěže je 23.6.2015.

O dotaci z KHK má rozhodnout krajské zastupitelstvo 22.6.2015

 

 1. Chodníky

 

Lípa

na stavební úřad byla předána smlouva o právu provést stavbu

 

Rozběřice

Úprava projektu chodníku v dolní části Rozběřic bez přechodu – 10.6.2015 bylo vydáno souhlasné stanovisko PČR

 

11.6.2015 podána upravená PD na MMHK odbor dopravy. Tím byly splněny všechny požadavky na doplnění žádosti o stavební povolení.

 

Chlum – PD pro územní rozhodnutí, stavební povolení a pro provedení stavby zpracovává Highway Design

 

O dotace na výstavbu chodníků lze u SFDI žádat pouze na úseky:

Lípa (podél  I/35), Chlum, Rozběřice (Neděliště – Hejcmanka) – musí být vydáno stavební povolení a vypracována dokumentace pro provedení stavby (DPS) a výběr zhotovitele. Termín přijímání žádostí na SFDI je obvykle v lednu každý rok, v listopadu a prosinci jsou konzultační dny

 

Pro Lípu a Rozběřice vybrat zhotovitele DPS

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. 107/2015: ZO pověřuje v rámci akce chodníky v místních částech Lípa, Rozběřice a Bříza

 • investiční výbor zpracováním zadávacích podmínek výběrového řízení na pořízení dokumentace k provedení stavby a výběr zhotovitele vč. soupisů výkonů a odsouhlasení PD na SFDI a to v členění podle možnosti získání dotace na výstavbu.
 • radu obce schválením vítězného uchazeče
 • starostu jmenováním hodnotící komise a podpisem smlouvy s vítězným uchazečem.

Hlasování o usnesení č.  107/2015: pro 10, proti  0, zdržel se 0 – bylo schváleno.

 

 

 1. Hospoda v Rosnicích

 

Soutěž o zakázku byla zveřejněna 13.5.2015 a současně byla výzva zaslána 5-ti firmám. Doručeny byly 3 nabídky:

M-STAV HK s.r.o.

391 705

Pavlína Rafaelová

359 610

STAVOKA Hradec Králové a.s.

295 953

 

S vítězem STAVOKA Hradec Králové a.s. je uzavřena smlouva o dílo

 zahájení prací dohodnuto na 15.6.2015, doba trvání prací je dle nabídky 6 týdnů.

 

Po vykopání rýhy podél objektu byla odhalena popraskaná roura dešťové kanalizace (uložená těsně pod povrchem bez obetonování), do které se dešťové svody z budovy měly napojit. Nutno vyměnit a následně opravit parkovací plochu.

 

pan Pešek – když to odhrabali první den, tak bylo vidět, jak to sákne i z té kanalizace.

 

 

 1. Park v lokalitě V-Z9

Lokalita V-Z9 ve Všestarech je územním plánem vymezena jako „Veřejné prostranství – veřejná zeleň“ s podmínkou využití plocha veřejné zeleně (částečně s izolační funkcí) vyplňující prostor mezi zastavěným územím a silnicí I/35. Území je tak vhodné pro vybudování parku s obnovou vyústění pramene Všestarky.

Území je složeno z několika parcel různých vlastníků.

dosud s vlastníky bylo dohodnuto

 • koupě pozemku od Ing. Malíře:  vyznačil část pozemku, který je ochoten prodat,
 • ulička od kostela Ing. Hejcman: souhlasí s prodejem šíře 2,5m

v obou případech bude po zaměření a vyhotovení GP na oddělení pozemku zadáno zpracování znaleckého posudku

 • PK 37 o výměře 6 374 m2 je zapsán na LV Státního pozemkového úřadu. Obec žádá o jeho bezúplatný převod do majetku
 • PK 39 o výměře 3 610 m2 je jako historický majetek v procesu navrácení Římskokatolické farnosti Všestary, dosud není ukončeno

 

Svůj návrh řešení obnovy Všestarky zpracovaný v rámci absolventské práce nabízí i pí Marika Čapková Dohnalová.

Rada obce doporučuje objednat vypracování alespoň 2 variantních řešení uspořádání parku v širších souvislostech.

 

Ing. Derner – ve vazbě na bod 14, lokalita VZ9 je jednou z těch, na kterou se má zpracovat územní studie.

Na vodu byl udělán rozbor, z toho vychází, že voda obsahuje hodně železa, ale bakterie se tam neobjevují. Voda by mohla být použitelná.

 

 

 1. Požární nádrž Všestary – filtrace vody

nabídka filtrace obdobné jako je použita v Nedělištích: nabídková cena 164 151 Kč + montáž na místě 10-15 tKč.  Po dodání přívěsu /majetek investora/ pod filtrační stanici je doba realizace max. 2 týdny.

Cenová nabídka je v příloze.

v rozpočtu je na jednotku kalkulováno 160 tKč

 

Návrh usnesení č. 108 /2015:

Zastupitelstvo schvaluje ZO souhlasí s pořízením mobilní filtrační stanice dle nabídky KTS - AME s.r.o., IČ 4219407 dle nabídky č. NAV-2015-532-000074, v nabídkové ceně 164.151,- Kč (cena neobsahuje mobilní vozík pro instalaci technologie, přívod elektro, instalační a montážní materiál  případného pevného potrubí a dopravu).

Hlasování o usnesení č. 108/2015: pro 10, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.

 

7. Nebytové prostory obce – údržba

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 18. 6. 2015

Předkladatel:   Ing. Michal Derner

 

a) Cukrárna Všestary – žádost pí. Vaisové

 • nájemní smlouva končí v souladu s usnesením ZO 30.6.2015
 • za provedení některých úprav (nové vstupní dveře, dvojitá skla ve výlohách) žádá finanční vyrovnání (nové dveře v 11/2011 - 26.292 Kč; vitríny v 10/2011 – 5.067 Kč) ve výši 14.000 Kč.

příloha : 7a- Žádost o vyrovnání Vaisová

Rada obce doporučuje žádosti o dílčí úhradu nákladů vynaložených pí Vaisovou na opravy  vyhovět

 

Ing. Derner – Pokud jde o dveře, tak ty opravdu nejsou špatné a myslí si, že se sluší jí za to něco dát. Polovina ceny se mu zdá přiměřená.

JUDr. Zlatohlávková -  naopak si myslí, že nájemce může dělat pouze to, co mu pronajímatel odsouhlasí. A v žádném případě to odsouhlaseno nebylo. Krom toho, s paní Vaisovou se měla uzavřít nová nájemní smlouva, nebo ne nová, ale mělo se jednat o úpravě nájmu, protože výsledkem toho je, že paní Vaisová platila zdaleka nejmenší nájem široko daleko. Pan Došel například na posilovnu platil více. Má za to, že si to obydlena v nájmu.

Ing. Derner – S tím, že ten nájem byl malý, souhlasí. Že se změna mohla udělat dávno, to je taky pravda.

Ing. Černý – Jaký byl nájem v cukrárně?

JUDr. Zlatohlávková – měsíční nájemné bylo cca 1.000,- Kč. Myslí si, že to zavede princip, že jestliže nájemci něco nepovolíme a on to stejně udělá a nakonec mu to ještě zaplatíme. To nejde a je to zcela nepřípustné. V případě, že by se vyjednalo navýšení nájmu, mohla obec požádat, aby se těchto oprav ujala.

Ing. Derner – Je pravda, že argument uváděný JUDr. Zlatohlávkovou má svou váhu.  Na druhé straně tomu paní Vaisová dala, co to potřebovalo.

 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. 109/2015: ZO souhlasí s částečným uhrazením nákladů za úpravy provedené na objektu cukrárny čp. 53 paní Vaisovou ve výši 14.000,- Kč.

Hlasování o usnesení č.  109/2015: pro 0 , proti 3, zdržel se  7 –nebylo schváleno.

 

Pro provoz cukrárny je z roku 1993 kolaudační rozhodnutí č.j. RR2/197/1993-Pok. (330), které povoluje užívání provozovny cukrárny v objektu čp. 53 na st.p.č.60 v k.ú. Všestary

 

 

b) Bazén Všestary

 

 • Bazén - izolace stavebních konstrukcí

stavební úpravy – zaměřeno, zakresleno stavebně, probíhá ZTI – rozpočty budou následovat. Připravenost pro VŘ se očekává cca 23.6. + 14 dní na nabídku cca 8.7. – optimistický začátek stavebních prací nejdříve 15.7. = uzavřený bazén do konce srpna.

 

JUDr. Zlatohlávková – Chtěla se zeptat, zda-li víme, kolik to bude stát.

Ing. Derner – Podle jeho odhadu by se mělo jednat o 500 tis. – 1 mil. Kč.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. 110/2015: ZO pověřuje

 • investiční výbor zpracováním zadávacích podmínek výběrového řízení na stavební úpravy sociálních zařízení v objektu bazénu Všestary.
 • radu obce schválením vítězného uchazeče
 • starostu jmenováním hodnotící komise a podpisem smlouvy s vítězným uchazečem.

Hlasování o usnesení č.  110/2015: pro 10, proti  0, zdržel se 0 – bylo schváleno.

 

 • Bazén – technologie

Práce zahájeny 12.6., bazénová technologie (hlídání kvality vody) je funkční, dokončení kompletace bude v týdnu 22.-26.6.2015

 

 

c) Rekonstrukce kotelny bazén + ZŠ

·provedena prohlídka s p. Duchoněm (projektant vytápění) předány podklady,

·do zasedání ZO předá nabídku na zpracování studie proveditelnosti

 

 

d) Změna způsobu vytápění MŠ+ŠJ Všestary

Stávající vytápění akumulačními kamny je ekonomicky nevýhodné, nereaguje pružně na změny teploty, blíží se konci životnosti

·provedena prohlídka s p. Duchoněm (projektant vytápění) předány podklady,

·do zasedání ZO předá nabídku na zpracování studie proveditelnosti.

 

nabídka na studii proveditelnosti pro oba objekty c) + d) zaslaná e-mailem dne 17.6.2015:

 

Předpokládaná cena projektových prací na zpracování studie zdrojů tepla pro bazén, ZŠ, MŠ a ŠJ  bude činit 16000,- včetně DPH. Součástí studie proveditelnosti bude odhad investičních nákladů na kotelny včetně rekonstrukce vytápění v objektech MŠ+ŠJ. Jako případné variantní zdroje budou uvažovány tepelná čerpadla vzduch –voda.

S pozdravem

 

Radoslav Duchoň

 

Ing. Derner – ve školce a školní jídelně to znamená zrušení akumulačních kamen a výměna za radiátorové. Ve školce to bude obnášet vytvoření nějaké kotelny, možná využijeme prostor ve školní jídelně, kde je údajně zrušený nějaký sklad, nebo přistavíme novou. Udržitelnost projektu zateplení MŠ končí letos na konci roku.

JUDr. Zlatohlávková – V tuto chvíli se neprojektuje, pouze se uvažuje o tom, jaké budou cesty řešení.

Ing. Derner – máme možnost jít cestou plynu, ale také třeba bude možnost jít cestou tepelných čerpadel.

JUDr. Zlatohlávková – zároveň by stálo za to, aby se začali ohlížet, jestli SFZP ještě něco vypíše na tepelná čerpadla, protože je to zřejmě stále částka okolo 1 mil. Kč, abychom vůbec věděli, do čeho jdeme, protože jinak by si myslela, že by to měla být kotelna na plyn.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním  10
Návrh usnesení č. 111/2015: Zastupitelstvo obce souhlasí s vystavením objednávky na vypracování studie zdrojů tepla včetně variantních řešeních pro bazén, ZŠ, MŠ a ŠJ ve Všestarech za nabídkovou cenu 16.000 Kč u Radoslava Duchoně, Hradec Králové, IČ: 15589897

 Hlasování o usnesení č.  111/2015: pro 10, proti  0, zdržel se  – bylo schváleno.

 

 

e) Dokončení opravy ÚT v MŠ Chlum

 

Kontrolu rozsahu prací, které je nutno na ÚT dokončit, provedl projektant 11.6., do 26.6. předá soupis výkonů.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním  10
Návrh usnesení č. 112/
2015: Zastupitelstvo obce ukládá starostovi zajistit pro dokončení opravy ÚT v MŠ Chlum alespoň 2 cenové nabídky a na nejvýhodnější nabídku uzavřít smlouvu.

 Hlasování o usnesení č.  112/2015: pro 10, proti  0, zdržel se 0 – bylo schváleno.

 

 

14. Územní plánování – územní studie

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 18. 6. 2015

Předkladatel:   Ing. Michal Derner

 

Obec Všestary má pro své území vydaný platný Územní plán Všestary (dále jen ÚP Všestary) s datem nabytí účinnosti dne 31.12.2011.

ÚP vymezuje plochy, ve kterých je prověření změn jejich využití podmíněno zpracováním území studie a stanovenou lhůtou pořízení do 72 měsíců (6 let). Jsou to:

 • C-Z1 Chlum – plochy smíšené obytné venkovské
 • O-Z1 Rozběřice – plochy smíšené obytné venkovské
 • V-Z4 Všestary – plochy smíšené obytné venkovské
 • V-Z14 Všestary – plochy smíšené obytné venkovské
 • V-Z15 Všestary – plochy smíšené obytné venkovské
 • V-Z18 Všestary – zeleň – ochranná a izolační
 • R-Z3 Rosnice – plochy smíšené obytné venkovské
 • R-Z4 Rosnice – plochy smíšené obytné venkovské
 • B-Z1 Bříza – plochy smíšené obytné venkovské
 • B-Z2 Bříza – plochy smíšené obytné venkovské

a dále usneseními č. 26 a 27/2014 z vlastní iniciativy pro lokality

 • V-Z5 Všestary v návaznosti na stávající sportovní areál a sousední plochu V-Z4
 • 1. etapa územní studie „Jádrové území krajinné památkové zóny“ v k.ú. Lípa u Hradce Králové

a usnesením č. 52 až 54/2015 z vlastní iniciativy pro lokality

 • R-Z1 Rosnice - plochy smíšené obytné venkovské
 • 2. etapa územní studie „Jádrové území krajinné památkové zóny
 • V-Z9  „Veřejné prostranství, veřejná zeleň“

 

V rámci IROP (Integrovaný operační program) je Specifický cíl 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje. Územní zaměření je:  „Podpora pořízení a zpracování územních plánů a regulačních plánů bude směřována na obce s rozšířenou působností, v případě územních studií na správní obvod obce s rozšířenou působností.“

 Dotační titul pro územní plány a územní studie pro samostatné obce zatím nebude vyhlášen.

Proto navrhuji územní studie provést po etapách a nejprve zadat exponované plochy (v seznamu vyznačeny tučně).

 

Ing. Derner – jak JUDr. Zlatohlávková dnes správně upozornila, opravené texty, tak jak byly projednány, nerozeslal, tak by to nechal klidně na září a rozešle to. Paní Marečková z MMHK to zpracovávala podle připomínek, které jsme na zastupitelstvu 9.4. měli.

JUDr. Zlatohlávková – obává se, že tolik času není. Studie by měly být do konce roku zanesené  v územně plánovací dokumentaci, jestliže Nejvyšší správní soud nezměnil svůj názor.

Ing. Derner – je to tak, že pokud do třech let od vydání územního plánu se nikdo neozve, tak tu námitku již vznést nemůže. U paní Marečkové ověřoval, že se nikdo neozval.

JUDr. Zlatohlávková – to chcete, aby jeden projektant zpracovával všechny tři? To bude v rámci jednoho zadávacího řízení nebo budeme chtít více projektantů, aby do toho vnesli více myšlenek?

Ing. Derner – určitě jeden projektant na jednu dílčí skupinu. Určitě ne dva projektanti na jednu.

JUDr. Zlatohlávková – každý projektant se na to dívá trošku jinak. Jeden projektant by mohl zpracovávat lokalitu ve Bříze a druhý v Rosnicích.

Ing. Derner – je možné to vypsat na dílčí plnění tak, že projektanti mohou nabídnout jeden, druhý, nebo třetí díl, nebo jestli to máme vypsat jako čtyři různé.

JUDr. Zlatohlávková – dotázala se, co bude s ostatními studiemi.

Ing. Derner – do ostatních by se pustil klidně příští rok. Dokud to nikdo nenapadne, tak platí 6-ti letá lhůta z územního plánu. RZ1 je lokalita v Rosnicích mezi nádrží a sušárnou, ta je navržena pouze z toho důvodu, aby se zarovnala vesnice. Žádný zájem o tom, že by se tam mělo stavět, dosud nebyl. Lokalita na Střezetice, taky nezaregistroval, že by tam chtěl někdo stavět. Ve Bříze také nezaregistroval, že by se tam mělo stavět.

JUDr. Zlatohlávková – myslí si, že pán, co mu patří nad křížkem pozemky, stavět začne.

J. Macháček – Má za to, že s tím původně nechtěl ani manipulovat.

Ing. Derner – Jak to vzniklo, že ten požadavek tu je?

J. Macháček – Když se dělal územní plán, tak k tomu projektant přistoupil tak, aby obec zakulatil. Takto to vzniklo.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním  10
Návrh usnesení č. 113/
2015: Zastupitelstvo obce pověřuje

 • investiční výbor zpracováním zadávacích podmínek zakázek malého rozsahu pro výběr projektantů na zhotovení územních studií pro lokality V-Z4 + V-Z5 Všestary; V-Z14 + V-Z18 Všestary; R-Z3 Rosnice a 1. etapa územní studie „Jádrové území krajinné památkové zóny“ v k.ú. Lípa u Hradce Králové a to výzvou více zájemcům.
 • starostu jmenováním hodnotící komise
 • radu obce schválením vítěze soutěže.

Hlasování o usnesení č.  113/2015: pro  10, proti  0, zdržel se 0  – bylo schváleno.

 

 

Přestávka 20: 45 – 20:55 hod.

 

8. Smlouvy

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 18. 6. 2015

Předkladatel:   Ing. Michal Derner

 

Při výstavbě D11 je u křižovatky s budoucí R35 u Břízy součástí stavby několik přeložek. Při projednání a připomínkování návrhů smluv zastupovala obec advokátní kancelář Podroužek, Moník, Petra.  Ke schválení jsou zastupitelstvu předkládány smlouvy:

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na objekt

 • SO 511 Přeložka VTL přípojky DN 500 Praskačka – Všestary v km 92,700-95,300 (obec + RWE) – smlouva bude dopracována po vkladu prodávaného pozemku 306/45 v kú. Bříza

Smlouva o realizaci přeložky na objekt

 • SO 151 Přeložka polní cesty v km 94,640 – odsouhlaseno JUDr. Peterou

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 114/
2015: ZO schvaluje uzavření smlouvy č. 21/14/21100.4-nos o realizaci přeložky s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390 na objekt „SO 151 Přeložka polní cesty v km 94,640" a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování o usnesení č.  114 /2015: pro 10, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.

 

9. Výbory zastupitelstva

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 18. 6. 2015

Předkladatel: předsedové výborů

 

Prosím předsedy výborů o případné přednesení zprávy z činnosti.

 

Při auditu jsme byli upozornění, že musíme upravit počet členů kulturního výboru do souladu s § 118, odst.2) zákona o obcích (128/2000 Sb.), který zní: „Počet členů výboru je vždy lichý…“

Návrh na řešení počtu členů kulturního výboru byl přednesen na minulém zasedání ZO – dosud nevyřešeno

·Požadavek z květnového ZO na notebook pro práci výborů

nabídka notebooku Lenovo - ThinkPad E555 15.6 od IT Support (Mgr. jareš) 12.176 Kč + programové vybavení 6.538 Kč (kancelářské programy Office =6.171Kč+AVG=367 Kč)

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. 115/2015: Zastupitelstvo obce souhlasí s nákupem notebooku Lenovo - ThinkPad E555 15.6 vč. programového vybavení pro práci výborů v ceně do 19 tis. Kč.

Hlasování o usnesení č.  115 /2015: pro 10, proti  0, zdržel se 0 – bylo schváleno.

 

·Investiční výbor sestavil seznam investičních akcí a oprav s návrhem priorit a časového řazení, zastupitelům je předkládán v grafickém uspořádání do přehledné tabulky.

·

10. Informace z rady obce

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 18. 6. 2015

Předkladatel:   Ing. Michal Derner

 

zasedání RO  dne 12.5.2015

 • RO přijala usnesením č. R39/2015  rozpočtové opatření č.5/2015 – 2 mil Kč na příjmech i výdajích jsou převody mezi účty obce u ČNB a ČS, dalších 20.978 Kč v příjmech je za těžbu dřeva

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 116/
2015: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5.

Hlasování o usnesení č.  116/2015: pro 10, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.

 

Další projednávané body jsou na programu zasedání ZO.

 

JUDr. Zlatohlávková – poprosila, jestli by bylo možné rozpočtové opatření zasílat. Všichni si vzpomenou na rozsáhlou rozpravu, když tehdy říkala, že je třeba zejména kvůli tomu, abychom měli v pořádku výkazy, takže je třeba pružně přijímat rozpočtová opatření a aby se to přeneslo na radu obce, nicméně že zastupitelstvo obratem bude o tomto informováno, a toto se také pokoušela striktně dodržovat.

 

11. Žádosti o příspěvky

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 18. 6. 2015

Předkladatel:   Ing. Vladimír Fof

 

a) Dotace z programu Všestarské neziskovky

 • TJ Sokol Všestary žádá o celkovou částku 13.000,- Kč, jako příspěvek na nákup cen na dětský den  2.611,- Kč, který se konal 6.6.2015, na nákup pohárů do turnaje v pétanque 553,- Kč, který se koná 20.6.2015 a příspěvek na částečné pokrytí nákladů za pronájem tělocvičny 9.836,- Kč.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. 117/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje následující příspěvek z programu všestarské neziskovky:

 • TJ Sokol Všestary celkovou částku 13.000,- Kč, jako příspěvek na nákup cen na dětský den 2.611,- Kč, který se konal 6.6.2015, na nákup pohárů do turnaje v pétanque 553,- Kč, který se koná 20.6.2015 a příspěvek na částečné pokrytí nákladů za pronájem tělocvičny 9.836,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 117/2015: pro 0, proti 0, zdržel se 0bylo/nebylo schváleno.

 

 

b) Prosba o finanční podporu opravy kostela Proměnění Páně na Chlumu 

Jan Šlégr, SL.D. - administrátor farnosti žádá jménem farnosti o finanční podporu ve výši 50.000,- Kč na nutné stavební práce na kostele Proměnění Páně na Chlumu před 150. výročím bitvy u Hradce Králové

 

Ing. Fof – přednesl ve zkratce žádost Jana Šlégra

JUDr. Zlatohlávková – schvaloval se rozpočet, v rámci toho byla velká diskuse a má za to, že pan Novák přišel se vstřícným řešením, že tedy v případě, že farnost dostane dotaci, tak ji přispějeme a do rozpočtu, že dáme částku 50.000,- Kč. Nyní by ráda věděla, jestli částka 50 tis. se myslí pouze toto, nebo jestli poté ještě bude požadována další částka.

Ing. Derner – pamatuje si to tak, že p. Novák přišel se vstřícným řešením, že tam dáme 50 tis., a když dostanou dotace a bude potřeba na ně spoluúčast, tak mu přidáme. Takto si to pamatuje on.

S . Novák – popravdě to myslel trochu jinak, že těch 50 tis. by dostala farnost, když by dostala dotaci.

Ing. Derner – a Zuzka řekla, když to dáme do rozpočtu, byla by hanba, kdybychom to nedali.

JUDr. Zlatohlávková – říkala, že poté o tom nebude dlouze diskutovat. Předtím to chtěli na stavební úpravy a nyní to chtějí na kazatelnu.

Ing. Derner – není to na kazatelnu, je to na stavební práce. Přečetl žádost Jana Šlégra, SL.D. s popisem rozsahu plánovaných prací a přislíbené dotací od Královéhradeckého kraje, zamítnuté dotaci od ministerstva kultury a o pořádání benefičních koncertů v Nedělištích a ve Všestarech.

JUDr. Zlatohlávková – zcela postrádá to, o co pana faráře kdysi prosila, a to ať především udělá sbírku mezi farníky. To je pro ní logická spoluúčast, kterou by očekávala. Říkala již také, že je třeba rozlišovat období, kdy se nemovité kulturní památky opravovaly pouze z dotací, ale neexistovaly církevní restituce, zatímco dnes je situace trochu jiná, byt chápe, že církevní restituce nejsou ukončeny a opravovat potřebují také hned. Pakliže se dohodneme, že to bude 50 tis., proč ne.

Ing. Jásenský – podpořil by tu částku, protože to umožní alespoň započít s pracemi nehledě na to, jestli jim další dotace dopadnou či nikoli.

JUDr. Zlatohlávková – myslí si, že každý ze zastupitelů by měl přispět i nějakou částkou. Jestliže rozhodujeme o obecních penězích, měli bychom dát i ze svých.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 118/
2015: Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 50.000,- Kč pro Římskokatolickou farnost Všestary IČ: 64809838 na nutné stavební práce na kostele Proměnění Páně na Chlumu za předpokladu vyhlášení sbírky v rámci farnosti.

Hlasování o usnesení č.  118/2015: pro 1, proti  6, zdržel se 3  – bylo/nebylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. 119/2015: Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 50.000,- Kč pro Římskokatolickou farnost Všestary IČ: 64809838 na nutné stavební práce na kostele Proměnění Páně na Chlumu.

Hlasování o usnesení č.  119/2015: pro 8, proti 0 , zdržel se 2  – bylo schváleno.

 

c) Žádost o finanční příspěvek „Sdružení pro mezinárodní přátelství v Libčanech“

- společenské odpoledne v místní části Chlum v rámci společných aktivit Čechů a Francouzů

 

Ing. Derner – přednesl žádost zastupitelům.

JUDr. Zlatohlávková – ohlašuje konflikt zájmů, protože je členkou spolku.

Ing. Derner – za sebe říká, že jsou to zbytečně vyhozené peníze. Pokud vedeme rozsáhlou diskusi o tom, zda-li přispět na opravu památek, které nám tu zůstanou, tak neví, proč bychom vůbec měli diskutovat o tom, jestli nasypeme peníze někam, kde se prolijí hrdlem.

Paní Rezková – dotázala, jestli na to jsou někde ještě vyčleněny nějaké peníze.

MUDr. Kovalský – zeptal se, jestli již bylo někdy přispíváno.

JUDr. Zlatohlávková – přispívala v roce 2012 z fondu starosty.

MUDr. Kovalský – jaké jsou představy o příspěvku, neví o jaké částce se bavíme.

JUDr. Zlatohlávková – toto sdružení je součástí MAS. Určitě pan předseda oslovil všechny vesnice v okolí. Spolek funguje již mnoho let a spousta členů je z obcí, které jsou ještě mnohem dále.

Mgr. Zlatohlávková – předpokládá, že pan předseda vyjádřil jasně svůj názor. Jakákoli částka pro nás bude plus, protože zorganizovat tak velkou výměnu, to bude náročné. Pokud by zastupitelstvo nechtělo přispět finanční částkou, tak by poprosila alespoň o zapůjčení vybavení. Z našich obcí jsou členy i z ostatních obcí. Spoustu lidí to nezajímá, což nechápe.

S. Novák – neví, co si pod pojmem částka představit. Ohledně materiálové pomoci si myslí, že je to bez debat.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 120/
2015: Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na pořádání „Společenského odpoledne“  Občanskému sdružení pro mezinárodní partnerství v Libčanech, IC 26515326 ve výši 3.000,- Kč.

Hlasování o usnesení č.  120/2015: pro 3, proti  2, zdržel se 4–nebylo schváleno.

 

 

12. Různé

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 18. 6. 2015

Předkladatel:   Ing. Michal Derner

 

Mikroregion OPZ 1866 – zpráva z valné hromady

Valná hromada mikroregionu v pátek 12.6.2015 od 17:00 v Hoříněvsi

 

 • schválen Závěrečný účet 2014 a účetní uzávěrka
 • schválení darovací smlouvy ve prospěch mikroregionu OPZ 1866 na majetek z projektu MAS Hradecký  venkov „Partnerství pro venkov“ (Party stany - 3 moduly 5x10m, sety lavic a stolů, hlasová aparatura – zůstane v majetku MR v odpisové ceně; mobilní WC 2x pro Všestary a 1x Hoříněves + Střezetice budou převedeny na obce) – končí udržitelnost projektu MAS
 • MAS Hradecký venkov zpracovává Místní akční plán vzdělávání. Základní priority v oblasti Rozvoj kvality vzdělávání – MŠ, ZŠ
  • čtenářská a matematická gramotnost (u MŠ i přírodovědná)
  •  vybavení a infrastruktura
  • a další …

      Podporu na projekt bude MAS žádat z IROP

 

13. Úhrada faktur

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 18. 6. 2015

Předkladatel:  Ing. Vladimír Fof

Obsah: Od minulého zasedání ZO byly vystaveny následující faktury a doklady.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 121/
2015: ZO bere na vědomí úhradu faktur:

 • Zemědělské družstvo Všestary, IČ: 00124087, Rozběřice 18, 503 12 Všestary – nové travní sekačky WB – 2ks, částka: 33.000,- Kč,
 • Požární bezpečnost s.r.o., IČ: 27660940, Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava – JSDHO Bříza – Přilba Gallet F1 XF – 4ks, částka: 43.120,- Kč,
 • MH - KOVO, s.r.o., IČ: 25935232, Cerekvice nad Bystřicí 167, 507 77 Cerekvice nad Bystřicí – montážní plošina a oprava sloupu VO Rozběřice, částka: 3.067,- Kč,
 • František Kerhart, IČ: 15606805, Černilov 507, 503 43 Černilov – nový křovinořez STIHL + příslušenství, částka: 17.218,- Kč,
 • Energy Benefit Centre a.s., IČ: 29029210, Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 – závěrečné vyhodnocení akce „Snížení energetické náročnosti budovy obecního úřadu ve Všestarech“, částka: 36.300,- Kč,
 • Rejmánek Libor – zemní a výkopové práce, IČ: 67491481, Všestary 166, 503 12 Všestary – Všestarka, úklid koupaliště, částka: 2.400,- Kč,
 • RPA Dotace, s.r.o., IČ: 01399357, Koutného 2269/3, 628 00 Brno 28 – zpracování dokumentů pro získání dotace po vydání akceptačního listu – kompostovací nádoby, částka: 19.360,- Kč,
 • RPA Dotace, s.r.o., IČ: 01399357, Koutného 2269/3, 628 00 Brno 28 – zpracování dokumentů pro získání dotace po uveřejnění výsledků na OPŽP  – kompostovací nádoby, částka: 75.020,- Kč,
 • RPA Dotace, s.r.o., IČ: 01399357, Koutného 2269/3, 628 00 Brno 28 – zpracování dokumentů pro získání dotace po vydání akceptačního listu – svoz BRKO, částka: 30.976,- Kč,
 • RPA Dotace, s.r.o., IČ: 01399357, Koutného 2269/3, 628 00 Brno 28 – zpracování dokumentů pro získání dotace po uveřejnění výsledků na OPŽP  – svoz BRKO, částka: 88.365,- Kč,
 • Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, IČ: 71009361, Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem – analýza pitné vody „Všestarka“, částka: 1.538,- Kč,
 • Ing. Martin Šolc, IČ: 87259451, Kociánova 1689, 508 00 Hořice – zaměření VO a povrchových znaků kanalizace v kú. Všestary a zapracování do programu MISYS, částka: 27.780,- Kč,
 • URBAN, advokátní kancelář s.r.o., IČ: 02911400, Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové – příprava smluv (Mgr. Balada, p. Lán, p. Rak, ŘSD), částka: 7.260,- Kč,
 • Podroužek, Moník, Petera a partneři, advokátní kancelář s.r.o., IČ: 28827261, Fráni Šrámka 1139/2, 500 02 Hradec Králové – odměna za právní služby (smlouvy s ŘSD), částka: 59.290,- Kč,
 • SHČMS-Ústřední hasičská škola, IČ: 68247699, Bílé Poličany 1, 544 52 Bílé Poličany – kurz velitele JSDHO Bříza, částka: 4.631,- Kč,
 • Ladislav Ludva, IČ: 42193061, Čistěves 21, 503 15 Nechanice – osekání travnatých ploch, částka: 29.403,- Kč,
 • Žďárská Kateřina – bílení objektů, IČ: 60138599, 503 57 Starý Bydžov 143 – bílení koupaliště Všestary, částka: 4.247,- Kč,
 • T design s.r.o., IČ: 25278690, Brněnská 1997/29a, 500 06 Hradec Králové – refundace mzdy za kurz velitele JSDHO Bříza, částka: 8.901,- Kč.

Hlasování o usnesení č.  121/2015: pro 10, proti  0, zdržel se 0 – bylo schváleno.

 

JUDr. Zlatohlávková – Zeptala se, zda-li je již zafinancovaná škola?

Ing. Derner – bylo jim dosud zasláno cca 1 mil. Kč.

15. Závěr

 

jednání ukončeno v 22:00 hodin.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2019