Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne: 16.12.2010

 

Místo konání:  Zasedací místnost obecního úřadu v místní části Všestary
Přítomni: Marika Čapková Dohnalová, Jaroslav Došel, Vladimír Došel, Ing. Vladimír Fof, Martin Hájek, Ing. Radek Jásenský, Josef Macháček, Josef Pešek, Ing. Milan Svoboda, Ing. Pavel Šandera, Josef Václavík, JUDr. Zuzana Zlatohlávková.

Omluveni: Ing. Michal Derner, Přemysl Vecek, MVDr. Michal Novák.

Za OV Lípa: Josef Štefanka, Radovan Dvořák.

 

Zahájeno: 19:08 hod

 

1. Zahájení, schválení programu

 

Předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo svoláno a uveřejněno v souladu se zákonem a jednacím řádem, přítomno je 12 zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné, bude následovat schválení programu, určení zapisovatele a volba návrhové komise. Rozprava bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť. Zápis z předchozího jednání byl vyhotoven, ověřen a je předložen k nahlédnutí.

 

JUDr. Zlatohlávková: Vznesla návrh na doplnění programu - včera byla doručena smlouva o dotaci na rekonstrukci pomníku Šrámův kříž v Rozběřicích, která je třeba podepsat do konce roku. Navrhuje tedy zařazení jeho schválení pod bod číslo 20.

 

Ing. Jásenský: Požádal o zařazení bodu připomínky členů kontrolní komise.

JUDr. Zlatohlávková: Připomínky členů kontrolního výboru budou zařazeny pod bod 21.

p. Václavík: Dotaz na svoz komunálního odpadu.

JUDr. Zlatohlávková: Na závěr je možné to probrat.

p. Štefanka: Návrh na posunutí bodu „připomínky občanů“ více dopředu, aby nemuseli čekat až do konce ZO.

JUDr. Zlatohlávková: Práce tohoto ZO se teprve rozbíhá. Zatím chybí bod „různé“ i „připomínky občanů“, není ani „kontrola usnesení“, která bude muset od příště fungovat a bude součástí. V tuto chvíli není možné program přeházet. Obvykle byl na 5. až 6. místě.

 

Návrh programu

1.      Zahájení, schválení programu

2.      Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

3.      Námitky k minulému zápisu

4.      Schválení rozpočtu na rok 2011

5.      Schválení rozpočtového výhledu na r. 2012 – 2014

6.      Rozpočtové opatření na rok 2010

7.      Zřízení osadního výboru v Rozběřicích

8.      Volba členů investičního výboru, kulturního výboru

9.      Odměna členům osadních výborů a členům výborů

10.  Návrh na schválení smlouvy o zřízení věcného břemene

11.  ČOV a kanalizace v místních částech, Všestary, Rozběřice, Rosnice

12.  Zateplení základní školy – smlouva o dotaci

13.  Zateplení mateřské školy ve Všestarech

14.  Žádosti spolků

15.  Žádost farnosti ve Všestarech a oblastní charity (hospic Anežky České)

16.  Hospodaření s pozemky (žádost o nájem pozemku, cesta pod sušárnou)

17.  Rámcový plán práce na volební období r. 2010 - 2014

18.  Různé

18.1.        Dotační tituly

18.1.1.                Program obnovy venkova

18.1.2.                MAS Hradecký venkov o.p.s.

18.2.        Informace ze školské rady

18.3.        Schválení faktur

18.4.        Neinvestiční náklady na žáka

19.  Změna územního plánu obcí Změna č. 2 Dolní Přím

20.  Návrh na schválení smlouvy o dotaci Rekonstrukce pomníku „Šrámův kříž“ v Rozběřicích

21.  Připomínky členů kontrolního výboru

22.  Závěr       

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 59/2010: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 16. 12. 2010

Hlasování o usnesení č. 59/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

2. Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

Jako zapisovatel byla určena sl. Jana Skořepová.

 

Do návrhové komise byli navrženi p. Macháček a Ing. Šandera.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 60/2010: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 16. 12. 2010 návrhovou komisi ve složení p. Josef Macháček a Ing. Pavel Šandera.

Hlasování o usnesení č. 60/2010: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

Na ověřovatele zápisu byli navrženi p. V. Došel a p. Pešek.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 61/2010: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 16. 12. 2010 jako ověřovatele zápisu p. Vladimíra Došela a p. Josefa Peška.

Hlasování o usnesení č. 61/2010: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

 

 

3.  Námitky k minulému zápisu

JUDr. Zlatohlávková: Námitky k minulému zápisu poslal Ing. Derner, který se ze ZO omluvil. V bodu 11- vydání jednacího řádu ZO. Pokusila jsem se Vám změny pro dnešní jednání barevně vyznačit.  

 

p. Macháček: Bylo by vhodné uvést, že se pořizuje audio záznam a jakým způsobem se s ním nakládá.

JUDr. Zlatohlávková: Je to možné, řekněte, do jakého bodu to zahrnout. Potom si myslím, že jednací řád, pokud byl posledně schválen, tak bez této připomínky. Mám pocit, že by se měl schvalovat znova. Jak naložíte s usnesením 49/2010? Navrhuji zrušit toto usnesení a na příštím zasedání ZO ho zahrnout a schválit.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 62/2010: Usnesení č. 49/2010, kterým ZO přijímá doplnění jednací řád Obce Všestary, se zrušuje.

Hlasování o usnesení č. 62/2010: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

JUDr. Zlatohlávková: Případné nápady na doplnění předkládejte včas, ať je můžeme doplnit.

 

Zápis z minulého zasedání ZO bude doplněn podle audio záznamu.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 63/2010: ZO neschvaluje zápis minulého zasedání ZO Všestary konaného dne 18.11.2010.

Hlasování o usnesení č. 63/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

4.  Schválení rozpočtu na rok 2011

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2010

Předkladatel:  JUDr. Zuzana Zlatohlávková, Ing. Vladimír Fof, Jitka Kolovratníková, Ing. Milan Svoboda, Ing. Božena Skořepová, Mgr. Ivona Součková

 

obsah: Rozpočet obce byl v hlavních rysech připraven ještě před komunálními volbami z důvodu zachování souvislostí, dokončen za významné spolupráce s finančním výborem a účetní obce. Rozpočet obce byl zveřejněn v souladu se zákonem na úřední desce v listinné i elektronické podobě. Rozpočet je připraven jako schodkový, když schodek rozpočtu je kryt předpokládanou rezervou roku 2010. Příjmová část rozpočtu vzala v úvahu přetrvávající dopad krize, je patný však nárůst oproti roku 2010. Výdajová část rozpočtu je stejně jako v r. 2010 tvořena předpokládanou spoluúčastí na financování nových projektů. Požadavky a připomínky k rozpočtu měli zastupitelé vznést již k výzvě finančního výboru v září 2010, tj. před zahájením prací na rozpočtu.    

 

 

p. Macháček: U mikroregionu je položka 100 000 Kč. Podle toho, jak je navržený rozpočet mikroregionu, tak tam je 79 000 Kč.

JUDr. Zlatohlávková: Tak se přijme rozpočtové opatření.

p. Macháček: Oprava hasičské zbrojnice ve Bříze. Nevím, zda ještě z tohoto rozpočtu, ale chtěli bychom 40 000 jako spoluúčast.

JUDr. Zlatohlávková: Výzva ještě vyhlášená není. Očekávala jsem, že SDH Bříza požádá obec o půjčku.

p. Macháček: Máme na to rozpočet 400 000 Kč, s tím, že by měla Obec 10% spoluúčast. Nevím, zda budeme brát úvěr. Pokud se poštěstí, nějaké peníze by se nám možná podařilo získat. V této době víme, za kolik a kde by se co udělalo, naše skupina poskytuje 90 %.

pí. Kolovratníková: V tuto chvíli bych to do rozpočtu nedávala. Poté se udělá rozpočtové opatření.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 64/2010: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2011 sestaveného jako schodkový a příjmy16,436.220 Kč a výdaji 18,936.220 Kč. Schodek činí 2,500.000 Kč, je kryt a bude uhrazen finančními prostředky minulých let.

Hlasování o usnesení č. 64/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

5.  Schválení rozpočtového výhledu

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2010

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková, Ing. Vladimír Fof

 

obsah: Povinností obce je spolu s rozpočtem připravit rozpočtový výhled na léta, která budou následovat po roce, na nějž se schvaluje rozpočet, tj. na r. 2012 – 2014. Rozpočtový výhled byl připraven a je zveřejněn stejným způsobem jako rozpočet.   

 

 

Ing. Jásenský: U kanalizace se počítá, že bude financována z 90%, to je na základě čeho?

JUDr. Zlatohlávková: V tuto chvíli nevíme nic. V tuto chvíli nemáme podanou žádost o dotaci. Pokud nebudeme mít v rozpočtovém výhledu spoluúčast a budou to chtít na ministerstvu zemědělství, kde budeme žádost podávat, předložit, nemusela by být naše žádost úspěšná.

Ing. Jásenský: Nápad dobrý, ale domnívám se, že se taková částka bude shánět obtížně.

Ing. Šandera: Čísla jsou vypočítána po zkušenostech z letošního roku. Je to výhled, částky nejsou zavazující. I orgány budou odvislé od finanční situace Obce, od pravidel poskytování dotací.

Ing. Jásenský: Přišlo mi to moc optimistické. Bude potřeba finance hledat jinde.

JUDr. Zlatohlávková: Ten program končí. Ale je to jediný program teď otevřený pro přijímání žádostí. Na podzim má být otevřen Program rozvoje venkova. Máme připraveny podklady pro podání žádosti o dotaci, proto to je v rozpočtovém výhledu.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 65/2010: Zastupitelstvo obce schvaluje předložený rozpočtový výhled na období let 2012 až 2014.  

Hlasování o usnesení č. 65/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

 

6.  Rozpočtové opatření na rok 2010

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2010

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková, Jitka Kolovratníková

 

Zvýšení na straně příjmů:

-neinvestiční transfery:

o 114.000,- Kč dotace na volby 15.-16.10.2010

o 8.181,- Kč – dotace na sčítání lidu na rok 2011

o 180.000,- Kč – dotace od úřadu práce

o 140.000,- Kč - dotace od obcí za žáky

o 43.500,- Kč – dary od obyvatel na výročí obce 650 let

 

Snížení na straně výdajů:

o 500.000,- Kč - na investice na kanalizaci

 

Zvýšení na straně výdajů:   

o 450.000,- Kč – pohřebnictví, opravy a udržování

o 150.000,- Kč – ostatní záležitosti kultury – 650 let obce

 

pí. Kolovratníková:  8 181,- Kč – dotace na sčítání lidu na rok 2010 obce dostaly. Neměli jsme to za nic utratit, jsou to finance na papíry… Sčítání lidu bude až v roce 2011. Tuto dotaci jsme dostali, teď ji vrátíme. V lednu dostaneme jinou.

JUDr. Zlatohlávková: Snížení 500 000 Kč investic na kanalizace- získali jsme dotaci 615 000 Kč na projektovou dokumentaci na kanalizaci pro místní části Bříza, Chlum, Lípa. Rozpočet pro rok 2010 byl sestaven celkem přesně, rozdíl u kanalizace činí pouze 115.000 Kč, a to díky obdržené dotaci.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.

Návrh usnesení 66/2010 : Zastupitelstvo obce přijímá rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu r. 2010: Zvýšení na straně příjmů:

-neinvestiční transfery:

o 114.000,- Kč dotace na volby 15.-16.10.2010

o 8.181,- Kč – dotace na sčítání lidu na rok 2011

o 180.000,- Kč – dotace od úřadu práce

o 140.000,- Kč - dotace od obcí za žáky

o 43.500,- Kč – dary od obyvatel na výročí obce 650 let

 

Snížení na straně výdajů:

o 500.000,- Kč - na investice na kanalizaci

 

Zvýšení na straně výdajů:  

o 450.000,- Kč – pohřebnictví, opravy a udržování

o 150.000,- Kč – ostatní záležitosti kultury – 650 let obce.

Hlasování o usnesení č. 66/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

 

7.  Zřízení osadního výboru v Rozběřicích

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2010

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

JUDr. Zlatohlávková: Poprosila, aby šel do osadního výboru pan Gabriel a pan Osond. S nikým jiným jsem to nestihla projednat, nevím, zda to neodložit na příště.

p. Osond: Voliči z Rozběřic měli 4 kandidátky, na každé měli zástupce, byla jste vybrána jen vy. Jestli cítíte potřebu osadního výboru, tak u tohoto oficiálního nebude moje jméno. Šel bych proti rozhodnutí lidí, to já neudělám. Když budete potřebovat pomoc, která je v mých silách, není problém. Ale bez oficiálního označení.

JUDr. Zlatohlávková: Starosta musí být nezávislý, starostovat všem šesti obcím stejně, proto je vhodné zřídit osadní výbor.

 

 

8.  Volba členů investičního výboru, kulturního výboru

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2010

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková, Marika Čapková

 

JUDr. Zlatohlávková: Usilovala jsem o to, aby se účastnili zástupci všech obcí. Zatím jsem se nedokázala zkontaktovat s paní Ing. Buškovou ze Břízy. Byla jsem za Mgr. Hroudovou, říkala, že pomůže ráda zejména se zadávacími podmínkami, ale v průběhu měsíce února jde na mateřskou dovolenou. Ptala jsem se jejího manžela, je to autorizovaný Ing. stavař, souhlasil by s tím. Takže bych navrhovala Ing. Hroudu. Dalším členem jsem já, za Lípu pan Štefanka, za Rosnice jsem mluvila s paní Viktorií Novákovou (není stanovisko, zda by nebyla v konfliktu zájmů).

p. Macháček: Za Rosnice bych navrhoval spíše pana Peška.

JUDr. Zlatohlávková: Nic proti tomu nemám.

Navrhuji členy investičního výboru s tím, že se domnívám, že to zatím není plné obsazení. Jmenovitě p. J. Peška, Ing. Hroudu, p. Štefanku. S více lidmi jsem nejednala.

Ing. Jánský: Za Chlum?

JUDr. Zlatohlávková: Zatím nevím, dokud jsem s nikým nejednala, nebudu zmiňovat. Každý předseda si dosud vybíral spolupracovníky. Prosím o odložení na příště.

 

Kulturní výbor- pí. Čapková: Zatím mám členy ze čtyř obcí. Vydáme vánoční číslo Všestarského zpravodaje. V něm vypíšeme, zda by se někdo nechtěl přihlásit. Z Rosnic mám Zdenu Macháčkovou, za Rozběřice p. Zlatohlávek, Bříza paní Rufferová, za Lípu paní Mgr. Nožičková. Za Chlum napíšeme do zpravodaje, že prosíme, zda by se někdo ozval.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 67/2010: ZO schvaluje pí. Z. Macháčkovou, p. A. Zlatohlávka, pí. P. Rufferovou a Mgr. L. Nožičkovou za členy kulturního výboru.

Hlasování o usnesení č. 67/2010: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno

 

 

9.  Odměna členům osadních výborů a členům výborů

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2010

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Zastupitelstvo schválilo dne 8. 11. 2010 odměnu pro členy zastupitelstva obce ve výši 450,- Kč. V minulém volebním období byla usnesením číslo 29/2006 přiznána odměna pouze předsedovi osadního výboru a činila 450,- Kč.

Zastupitelstvo má právo určit výši odměny pro všechny členy osadního výboru, či jen pro předsedy, a to od 1. 12. 2010.

 

Členům rady obce náleží odměna od 18. 11. 2010.

 

JUDr. Zlatohlávková: Jde o to, zda přiznat odměnu pouze předsedovi osadního výboru či všem členům. Zastupitelům jsme dali o 70 Kč méně.

Ing. Jásenský: Byl bych pro všechny.

p. Dvořák: Byl bych jen pro předsedu. Šetří se na všech stranách, alespoň to bude motivovat předsedu, aby sem chodil častěji než ostatní.

JUDr. Zlatohlávková: Budeme mít i členy výboru, kteří jsou i  nejsou zastupiteli Obce. Pokud to bude člen ZO, odsouhlasili jsme usnesením, že mu náleží součet 450 a 880 Kč. V případě, že je to nečlen, má nárok až na 880 Kč.

pí. Čapková: Myslím si, že by to mělo být všechno stejné. Jak osadní výbory tak ostatní.

JUDr. Zlatohlávková: Osadní výbor je něco jiného, tohle je tabulková funkce.

p. Macháček: Pokud se uvažuje o odměnách pro osoby mimo výbor, měly by být na úrovni zastupitele. Což znamená 450 Kč.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 68/2010: Zastupitelstvo obce schvaluje neuvolněnému členu zastupitelstva za výkon funkce člena rady měsíční odměnu 1.300,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 68/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 69/2010: Zastupitelstvo obce schvaluje neuvolněnému členu zastupitelstva za výkon funkce předseda výboru nebo komise měsíční odměnu ve výši 1.120,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 69/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 70/2010: Zastupitelstvo obce schvaluje neuvolněnému členu zastupitelstva za výkon funkce člena komise nebo výboru měsíční odměnu 880,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 70/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 71/2010: Zastupitelstvo obce schvaluje občanům za výkon člena komise nebo výboru, kteří nejsou uvolnění ani neuvolnění členové zastupitelstva měsíční odměnu ve výši 450,- Kč, vždy od prvého dne měsíce, v němž došlo k jejich zvolení.

Hlasování o usnesení č. 71/2010: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 72/2010: Zastupitelstvo obce schvaluje předsedovi osadního výboru p. J. Štefankovi měsíční odměnu 450,- Kč od 1. 12. 2010.

Hlasování o usnesení č. 72/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 73/2010: Zastupitelstvo obce  schvaluje výplatu odměn neuvolněným zastupitelům od 1.11.2010 dle funkčního zařazení, které bylo schváleno ustavujícím zasedáním zastupitelstva dne 8.11.2010, členům zastupitelstva, kteří byly zvoleni do funkcí na pozdějším jednání zastupitelstva vždy od prvého dne měsíce, ve kterém došlo k jejich zvolení

Hlasování o usnesení č. 73/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Ing. Šandera: Jsem pro, aby se do příštího zasedání ZO rozhodlo, za jakých podmínek bude odměna přiznána. Aby nepobíral peníze někdo, kdo nechodí.

JUDr. Zlatohlávková: Domnívám se, že to ani nejde. Podíváme se do zákona. Myslím si, že si to předsedové výborů ohlídají.

 

 

10.  Návrh na schválení smlouvy o zřízení věcného břemene

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2010

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Usnesením č. 123/2009 byla schválena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-2004439/VB/3. Tímto úkonem se obec zavázala uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, která je nyní předkládána ke schválení zastupitelstva.   

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 74/2010: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2004439/VB 3 s ČEZ Distribuce, IČ: 24729035 jako oprávněným z věcného břemene a pověřuje starostku jejím podpisem.

Hlasování o usnesení č. 74/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Další smlouva: Usnesením č. 123/2009 byla schválena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-2004439/VB/3. Tímto úkonem se obec zavázala uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, která je nyní předkládána ke schválení zastupitelstva.  

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 75/2010: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2004439/VB 5 s ČEZ Distribuce, IČ: 24729035 jako oprávněným z věcného břemene a pověřuje starostku jejím podpisem.

Hlasování o usnesení č. 75/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

 

11.  ČOV a kanalizace v místních částech: Všestary, Rozběřice, Rosnice

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2010

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: V rámci zpracování projektu na kanalizaci požádána firma PROIS o zpracování žádosti o dotaci v rámci vyhlášené výzvy vyhlášené Ministerstvem zemědělství České republiky, když současně je třeba požádat Královéhradecký kraj o kladné stanovisko, týkající se předmětu spolufinancování, když obec má k dispozici územní rozhodnutí s doložkou právní moci, má tedy splněnu podmínku pro podání žádosti. Žádná jiná výzva pro obec naší velikosti není v současné době vyhlášena, např. výzva z Programu rozvoje venkova je posunuta na říjen 2011. SZIF předpokládá vyhlášení výzvy okolo poloviny roku 2011.     

S ohledem na shora uvedené je třeba, aby zastupitelstvo dalo souhlas s podáním žádosti o dotaci a žádost Královéhradeckému kraji na spolufinancování, jedná se o část kanalizace, která byla zpracovávána pro místní části Všestary, Rozběřice, Rosnice a čistička odpadních vod v místní části Všestary.

 

Ing. Fof: Nevidím důvod, proč nezažádat o dotaci.

JUDr. Zlatohlávková: Tady ta část nás stála už mnoho korun, celkem 2 100 000 Kč. Proto se domnívám, že když jsou podmínky splněny, je třeba žádost o dotaci podat.

Ing. Jásenský: Na Chlumu s tímto řešením spousta lidí nesouhlasí. Má to vliv na dotaci pro Všestary?

JUDr. Zlatohlávková: Ne, je to zaměřeno tak, aby se nám podařilo získat alespoň něco. Projekt se fázoval, aby se nechala podat třeba jenom část.

Ing. Šandera: Bylo to navrženo tak, aby při případných dalších stavbách pojmula ČOV i další obce. Je to samostatná stavba- čistička plus kanalizace Všestary, Rozběřice, Rosnice. Další vesnice jsou ve stádiu projektu k územnímu řízení.

Ing. Jásenský: Šlo mi spíše o to, aby nebyly odebrány dotace již rozběhlé akce.

Ing. Šandera: Kdyby došlo ke změně vyvolané následným projektováním, jsou tu dvě možnosti. Není problém udělat napojení i v rámci příslušné stavby. Požádá se toho, kdo administruje dotace o to, že tato část nebyla dělaná, peněžní částky se pak vrací. Na druhou stranu není problém do žádosti o dotaci návazných staveb zakomponovat tak, abychom to dostali do již vybudované kanalizační sítě tak, jak potřebujeme.

Ing. Jásenský: Na kartách jednotlivých obcí je to zavedeno velmi podrobně.  Mají tam chybu. Na kartě (vyhotovené Krajským úřadem) Chlumu se mluví o Bříze.

Ing. Šandera: Má to jistá pravidla tak, aby nebyly zpochybněny nároky na dotaci. Jsou to podmínky přidělení dotace.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 76/2010: Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci na kanalizaci v programu vyhlášeném Ministerstvem zemědělství České republiky a ukládá starostce její podání.   

Hlasování o usnesení č. 76/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 77/2010:  Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti Královéhradeckému kraji na zajištění spolufinancování kanalizace z rozpočtu kraje. 

Hlasování o usnesení č. 77/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

JUDr. Zlatohlávková: Mělo by se pokračovat dále v projektování kanalizace Bříza, Lípa, Chlum. Ukončit to mi nepřijde vhodné. V březnu má být vypsán dotační titul na projektovou dokumentaci. Z ceny projektu by bylo uhrazeno buď 80%, nebo 250 000 Kč. Pro představu- zhotovení dokumentace pro územní řízení bylo vysoutěženo za 770 000 Kč, 615 000 Kč jsme dostali dotaci. První fáze (tedy ČOV, kanalizace Všestary, Rozběřice, Rosnice nás stála 2 100 000 Kč. V tu chvíli dotace na projektovou dokumentaci pro Břízu, Lípu, Chlum vypsaná nebyla. Spočítala jsem to tak, že by nás to vyšlo na 500 000 Kč. Na jednání rady obce jsme se domluvili, že na dnešním jednání nebude uveden bod kanalizace Bříza, Lípa, Chlum, finanční rozbor uvádím pouze jako doplňující informace.

Ing. Šandera: V tuto chvíli se dokončuje dokumentace pro Břízu, Lípu, Chlum k územnímu řízení včetně vyjednávání s majiteli. Rada se v tuto chvíli nedomnívá, že by bylo správné pokračovat v projektových pracích směrem ke stavebnímu povolení.

JUDr. Zlatohlávková: Projektová dokumentace Bříza, Lípa, Chlum není dnes na programu, bude na programu v měsíci leden 2011, je však třeba  nechat si projít hlavou. Jestli  nechceme pokračovat ve zpracování dokumentace, nemuseli jsme s tím ani začínat,  peníze jsme mohli použít jinak.

 

 

12.  Zateplení základní školy – smlouva o dotaci

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2010

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Dne 6.12.2010 byla obec vyzvána, aby obratem podala žádost o platbu, kterou pro obec zpracovává Centrum evropského projektování (CEP). Obec upozornila na skutečnost, že přes četné dotazy nemá dosud uzavřenu smlouvu o dotaci, kde v návrhu byly stanoveny nesplnitelné podmínky. Obec tento návrh již v polovině října rozporovala, zastupitelé informováni. V okamžiku důvodové zprávy je ze strany Státního fondu životního prostředí přislíbeno, že nový návrh smlouvy bude obratem zaslán.

Lze doufat, že námitky obce budou plně akceptovány, jak bylo přislíbeno a na jednání zastupitelstva bude smlouva k dispozici ve zněním umožňujícím schválení.

 

 

JUDr. Zlatohlávková: Rozhodla jsem, že smlouvu nepodepíšeme, protože obsahuje nesplnitelné podmínky. Měla jsem slíbeno, že to přijde do dnešního dne s vysvětlením fondu, že nám vyškrtnou velkoplošný panel, který musí být u staveb nad 6 000 000 Kč.

 

Obsah: Na kontrolním dnu 14. 12. 2010 předložil p. ředitel Fikejz 2 nabídky na výměnu oken, zároveň uváděl, že peníze má již k dispozici v rozpočtu školy a bylo by třeba vyměnit 4 okna o velikosti 2 345 x 1 760 mm (po 18.331,20 Kč), tj. 73.324 Kč a 6 oken o velikosti 1 170 x 1760 mm (po 10.162,80) tj. 60.976,80 Kč celkem 134.300,80 Kč. Okna jsou určena do spojovacího křídla od školy do tělocvičny, tedy pro budovu školy 2. Stupně.

 

Ing. Šandera: Přikláním se k tomu, když má na to pan ředitel peníze, ať okna dají nová, ale tak, aby se v případě potřeby dala dodělat izolace.

JUDr. Zlatohlávková: Zkusím se zeptat, kolik by to stálo i se zateplením. Do konce roku by potřebovali mít zakázku.

Ing. Šandera: Zjistit. Okna by měla mít barvu jako okna ve škole.

p. Macháček: Pokud pan ředitel zaplatí okna, mohli bychom se domluvit na zateplení.

 

 

 

13.  Zateplení mateřské školy ve Všestarech

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2010

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Obec má uzavřenu mandátní smlouvu na administraci projektu Energeticky úsporná opatření Mateřské školy Všestary, odměna mandatáře stanovena dohodou na částku 30.000,- Kč. Částka je splatná tak, že 15.000,- Kč uhradí obec při uzavření smlouvy na základě zaslané faktury. Administrátor akce společnost  IWWA s.r.o. pomohl doplnit veškeré podklady do programu BENEFILL a nyní obec očekává návrh smlouvy o dotaci na školku.

 

 

14.  Žádosti spolků

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2010

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah:

SDH Bříza žádá o 4.600 na nákup bezdrátových mikrofonů a o 3.330,- Kč  na rozhlasovou ústřednu, tj. celkem 7.930,- Kč

SDH Rosnice žádá o 2.958,- Kč 2 ks reproboxů a 999,- Kč sady reproduktorových stojanů, tj. celkem  3.957,- Kč

SDH Všestary žádá o příspěvek ve výši 3.822,- Kč na adventní trhy (čokoládové figurky a balíčky za zpívání)

SDH Rozběřice žádá o příspěvek na mikulášskou nadílku, nákup sladkostí pro děti, které se nadílky zúčastnily a nejsou z našich obcí ve výši 1.800,- Kč.

 

JUDr. Zlatohlávková: Dotace se dostaly jinam, než bylo myšleno. Spolky chceme podporovat- např. sportovní akce, kulturní akce, materiální vybavení spolků. Myslím si, že spolek by se měl o sebe postarat sám. Měli jsme na mysli např. to, kdyby na zábavu nepřišli lidi, aby se nepřestávaly takové akce dělat. V tuto chvíli říkám, že jsou všechny tyto žádosti v souladu s tímto rámcem.

 

AFK Probluz žádá o příspěvek na nákup teplákových souprav pro mládežnická družstva, usnesením číslo 304/2009 bylo poskytnuto 7.500,- Kč, tj. 500,- Kč na každého z našich dětí. 12 dětí z našich obcí je evidováno na seznamu hráčů všech kategorií, což by činilo 6.000,- Kč (12x500).

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 78/2010: Zastupitelstvo obce schvaluje žádost SDH Bříza na nákup bezdrátových mikrofonů a rozhlasové ústředny ve výši 7.930,- Kč, žádost SDH Rosnice na nákup reproboxů a reproduktorových stojanů v celkové výši 3.957,- Kč, žádost SDH Všestary na čokoládové figurky pro děti a balíčky pro děti v celkové výši 3.822,- Kč, žádost SDH Rozběřice na mikulášskou nadílku ve výši 1.800,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 78/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Ing. Jásenský: Když připočteme kluky z okolních vesnic, zjistíme, že skoro všichni chodí do všestarské školy. Chlapi to tam dělají dobře. Kluci mají velmi dobré výsledky. Není to jen o kopání, má to i sociální význam, jsou dobrá parta. Dal bych na zvážení, zda bychom nedali vyšší příspěvek, je to pro naše děti.

JUDr. Zlatohlávková: Souhlasím se vším, co jste řekl, ale rozpočtové příjmy jsou o 3 000 000 Kč nižší než před třemi lety.

Ing. Šandera: Jsem trochu proti. Spousta našich dětí navštěvuje spoustu jiných kroužků. Jak budeme vysvětlovat, že jsme těmto přispěli a jiným už ne?

JUDr. Zlatohlávková: My podporujeme vlastní spolky. Podporujeme je pro nás nemalou částkou. Podle mě by to měla podporovat Probluz.

Ing. Jásenský: Beru to tak, že tam chodí kluci ze Všestar, všestarské školy.

Ing. Šandera: Budu hlasovat pro 500 Kč, víc ne. Je to vesnická jednota, něco dokázali, to ano.

Ing. Svoboda: Musíme se držet kritérií. My nedáváme dotace spolkům, aby mohly žít. Ale proto, že dělají něco pro veřejnost.

p. Macháček: Tato žádost nepatří mezi všestarské neziskovky. Do tohoto rámce to nezapadá. Když se budeme bavit o Probluzi, nevztahujme to na všestarské neziskovky.

JUDr. Zlatohlávková: Už loni jsem byla pro kompromis. Pro víc jak 500 Kč na osobu hlasovat nebudu.

pí. Čapková: Každá obec by mohla dát nějaký dar.

p. Macháček: Takhle právě Probluz postupuje.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 79/2010: Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím příspěvku AFK Probluz na nákup teplákových souprav pro mládežnická družstva ve výši 12x 800 Kč (na člena bydlícího v naší Obci) v celkové výši 9.600,- Kč. 

Hlasování o usnesení č. 79/2010: pro 2, proti 6, zdržel se hlasování 4nebylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.

Návrh usnesení č. 80/2010: Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím příspěvku AFK Probluz na nákup teplákových souprav pro mládežnická družstva ve výši 12x 500 Kč (na člena bydlícího v naší Obci) v celkové výši 6.000,- Kč. 

Hlasování o usnesení č. 80/2010: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno

 

 

15.  Žádost farnosti ve Všestarech a oblastní charity (hospic Anežky České)

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2010

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah:

 • Usnesením č. 121/2010 byl schválen příspěvek na dokončení opravy fasády kostela Proměnění Páně na Chlumu, tato částka byla poskytnuta účelově, farnost žádá o částečnou změnu účelu, a to na elektroinstalaci.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 81/2010: Zastupitelstvo obce souhlasí se změnou určení již poskytnutého příspěvku Římskokatolické farnosti Všestary, IČ: 64809838 na opravu překladu a elektroinstalace v kostele Proměnění Páně.

Hlasování o usnesení č. 81/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

 • Hospic Anežky České požádal o příspěvek na provoz, v minulosti byl příspěvek schvalován ve výši 10.000,- Kč.  

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 82/2010: Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím příspěvku Oblastní charitě Červený Kostelec, IČ: 48623814 pro středisko Hospic Anežky České ve výši 10 000 Kč.

Hlasování o usnesení č. 82/2010: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

 

16.  Hospodaření s pozemky (žádost o nájem pozemku, cesta pod sušárnou)

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2010

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

obsah: Pozemek 106/2 a 106/3  a Cesta pod sušárnou v Rosnicích

Pozemek 106/2 a 106/3

Ivo Mádle podal žádost o koupi, či dlouhodobý pronájem pozemků 106/2 a 106/3 v KÚ Všestary. Na uvedených pozemcích by chtěl vysázet rychle rostoucí stromy (japonský topol). Uvedené pozemky jsou ve vlastnictví obce. Jedná se o pozemky ve stráni u trati. V současné době nejsou nijak udržovány. Vzhledem k tomu, že Obec v současné době pozemky neprodává, tak navrhuji dlouhodobý pronájem na cca 30let za symbolický nájem. 

 

Ing. Šandera: Myslím si, že je to ze všech stran nepřístupný pozemek. Jsem pro to pozemek prodat. JUDr. Zlatohlávková: Doba 30 let je moc dlouhá. Jsem pro pronájem na 10 let.

p. Pešek: Nezasahuje to do zkratky, jak chodí lidi od vlaku?

Ing. Šandera: Jsem pro rozšíření této zkratky.

J. Došel: Jak dlouho je doba obvyklá?

JUDr. Zlatohlávková: 10 let. Už v tuto chvíli je to neplodná půda. Navrhuji projednat příště.

Ing. Šandera: Měli bychom navrhnout cenu. Navrhuji 500 Kč/ rok s podmínkou průchodnosti kolem trati. Upozorňuji na potřebu zkontrolovat, zda tyto pozemky nemá zemědělské družstvo v nájmu.

 

Cesta pod sušárnou v Rosnicích

Přišla opětovná žádost o vyřešení situace v lokalitě „pod sušárnou“ v Rosnicích. Na zasedání 26.3.2009 k uvedenému problému byla přijata dvě usnesení:

Usnesení č. 100/2009: ZO souhlasí s provizorním zpevněním cesty podle Žádosti o souhlas se zpevněním místní komunikace, kterou podala Bc. Vondrová dne 17. 3. 2009 na vlastní náklady žadatele.

Usnesení č. 102/2009: Obec bere na vědomí žádost o zpevnění místní komunikace „pod sušárnou v Rosnicích“ a bude souhlasit se zpevněním na jejich náklady.

Situace je tam neutěšená a pomoc Obce bude potřeba. 

 

JUDr. Zlatohlávková: Vy, kteří jste byli i dříve v ZO si možná pamatujete, že jsme dostali informaci, že pokud se pod sušárnou povolilo stavět, musíme povolit i uložení sítí do místní komunikace. Tenkrát jsme všichni souhlasili. Věcné břemeno jsme zřídili za nepatrnou částku 500 Kč, ve prospěch ČEZ. Jak se tam položily sítě, cesta se obrátila. Když přišla první žádost, říkali jsme, že až se tam dostaví, bude třeba s tím něco dělat. Nemyslím si, že recyklát z viaduktu by byla správná volba. Je třeba, aby se tam někdo šel podívat.

p. Pešek: Recyklát nic neřeší. To by chtělo kufr, vybrat a dát tam drť pořádně. Nedá se tam projet ani s osobním autem.

JUDr. Zlatohlávková: Slyšela jsem, že v zemědělském družstvu by měli mít nadrcený odpad. Bližší informace nemám..

Ing. Jásenský: Mám to před domem, je to řešení. Časem se to speče.

Ing. Šandera: Obec nemá v tuto dobu potřebu opravovat cesty lidí, kteří tu chtějí stavět. Když se tam rozhodli stavět, ať si tu cestu udělají. Jak k tomu přijdou starousedlíci? Ta parcela pravděpodobně nestála tolik jako parcela u p. Víta, která je zasíťovaná, a jsou k ní vybudované komunikace. Obec se nezavázala, že tam dostaví silnici.

JUDr. Zlatohlávková: Teď se to řešit nedá. Je dobře, že jsme se nad tím zamysleli.

J. Došel: Když se to nezválcuje, naděláme si problémy.

Ing. Šandera: Má- li družstvo něco zrecyklovaného, čeho by se rádo zbavilo, mohla by Obec přispět na dovoz, obec by se mohla zavázat, že poskytne materiál k provizorní úpravě cesty ve smyslu přijatého usnesení. Ale nebere závazky a povinnost se o tu cestu dále starat. Máme starší cesty, které jsou potřeba opravit.

JUDr. Zlatohlávková: Obec si musí dávat pozor, co schvaluje. Možná by stálo za to udělat revizi územních rozhodnutí, která byla vydána, abychom věděli, na kolik parcel je to rozdělené.

p. Pešek: Je tam jediná parcela, která je nezastavěná. Plánovali zástavbu za tím. Měla to řešit cesta za Staňkovými. Možná se něco plánovalo před sušárnou u Kovářových.

Ing. Šandera: O co tedy žádají? O novou cestu?

Ing. Fof: Provizorní řešení příjezdové obecní komunikace k rodinným domům, aby cesta byla běžně přístupná a sjízdná. Druhý bod je zatrubnění přepadu v Rosnicích.

p. Pešek: Řešení by bylo stoku spíše vyčistit. Vzadu je to zarostlé.

 

 

17.  Rámcový plán práce na volební období r. 2010 - 2014

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2010

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

obsah:  Na minulém zasedání byl předložen rámcový volební plán, který byl doplněn podle požadavků zastupitelů. Doplněný je nyní předložen ke schválení.

 

Rámcový plán na volební období  2010-2014

Projekt „Všestary - Kanalizace a ČS“, dokončení PD na opravu chodníků ve Všestarech (od zdravotního střediska po ZŠ I. st. a prostranství před kostelem), pokračovat v přípravě studie „Všesportovního areálu“ ve Všestarech, prodloužení a doplnění (opravy) veřejného osvětlení v místních částech, modernizace základní školy II. st. a vybudování ateliéru v prostorách půdy, zateplení MŠ Chlum, osazování zeleně v místních částech, zateplování dalších veřejných budov a pokračování v projektu chodníků, řešení cyklistického spojení do Hradce Králové, oprava komunikace v Rosnicích pod hospodou.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 83/2010: ZO schvaluje rámcový plán práce na volební období 2010- 2014.

Hlasování o usnesení č. 83/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

 

18.  Různé

18.1. Dotační tituly

18.1.1.   Program obnovy venkova

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2010

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková, Mgr. Ivona Součková

 

Obsah: Dne 8. 12. 2010 byla zpracována žádost do Programu obnovy venkova na částku 799.690,- Kč na úpravu veřejného prostranství v prostoru školy. Žádost byla řádně odeslána elektronicky i v listinné podobě.

 

 

 

18.1.2.   MAS Hradecký venkov o.p.s.

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2010

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: V rámci dotačního titulu bude možné požádat na úpravu veřejného prostranství. Z posledního jednání zastupitelstva vznikla povinnost na upřesnění majetkových vztahů, nahlédnutím do katastru nemovitostí zjištěno, že p.p. 339 v k.ú. Rozběřice je v majetku obce, má charakter ostatní komunikace, ostatní plocha. Do jednání zastupitelstva je třeba ještě navázat kontakt s Muzeem Východních Čech, pro případné upřesnění.

  

Ing. Šandera: Jedná se o to, abychom pověřili vedení Obce, aby bez dalšího schvalování ZO jednalo ve směru získání dotace.

p. Macháček: Hasičská zbrojnice Bříza- dali jsme nabídku na zateplení, výměnu oken, omítku, opravu podezdívek, … nabídkou oceněno na 400 000 Kč. Podle webu Hradeckého venkova by měla být dotace 90%. Je třeba počkat, až bude vyhlášená výzva, předtím je třeba to připravit.

JUDr. Zlatohlávková: Mám za to, že budovu  je třeba pronajmout. Nevím, zda stačí jen výpůjčka.

p. Macháček: Žadatel musí mít nájemní smlouvu s majitelem a musí být vypsaná spoluúčast.

JUDr. Zlatohlávková:  Pan Macháček  zjistí podmínky  a dá vědět.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 84/2010: ZO schvaluje vyhlášení záměru pronájmu hasičské zbrojnice ve Bříze s podmínkou, že objekt bude dále využíván tak, aby splňoval podmínky zařazení do integrovaného záchranného systému.

Hlasování o usnesení č. 84/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 85/2010: ZO pověřuje RO k provedení úkonů ve věci podání žádosti o dotaci na veřejné prostranství označované Úvoz mrtvých a pověřuje starostku jejím podáním.

lasování o usnesení č. 85/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 86/2010: ZO pověřuje RO k provedení potřebných úkonů při spolupráci na podání žádosti o dotaci na opravu opláštění budovy hasičské zbrojnice ve Bříze a pověřuje starostku jejím podáním.  

Hlasování o usnesení č. 86/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

 

18.2. Informace ze školské rady

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2010

Předkladatel:  Ing. Vladimír Fof

 

Obsah:  Podněty pro nové zastupitelstvo Obce Všestary

Z jednání školské rady ze dne 5. 10. 2010 vyplynuly následující podněty.

Školská rada žádá zastupitelstvo Obce Všestary o pokračování provedení terénní úpravy hřiště za budovou 1. stupně ZŠ Všestary. Jedná se především o nebezpečný val, případně další úpravy (lavičky, basketbalový koš,…). Současná úprava je nedostatečná a prostor se zmenšil.

Školská rada žádá zastupitelstvo Obce Všestary o přemístění měřiče rychlosti ze zatáčky. Vhodnější by bylo umístění na rovnou část komunikace (např. opačný směr za Zámečnictví Došel).

 

JUDr. Zlatohlávková: Loni se řeklo, že by se s prostranstvím za školou mělo něco dělat. V létě pracovaly na školním pozemku osoby z úřadu práce. Tímto chválím pana Martínka za jeho iniciativu. Sháněli jsme někoho ze školy, nikdo neměl čas. Proto to pan Martínek udělal tak, jak uznal za vhodné. Upravil val u  plotu,  když  plot je třeba natřít. Ptali jsme se ve škole, co by si ještě přáli, byli spokojeni. Bylo by vhodné podél plotu nasadit nějakou popínavou rostlinu.

Ing. Šandera: Co tam vysadit živý plot?

JUDr. Zlatohlávková: Už teď se jim zdá, že se prostor zmenšil. Tímto by se zmenšil ještě víc. Prostor jsme se pokusili srovnat.

Ing. Šandera: Ať tam cokoliv zasadíme, nemá to šanci vzejít, děti to rozlítají.

JUDr. Zlatohlávková: Nechť školská rada přijde s konkrétním konstruktivním nápadem, udělá náčrt, předloží ho. Nechala bych to tak, jak to je a dala natřít plot.

 

JUDr. Zlatohlávková: Co se týká radarů - měly být přenosné. Mikroregion je získal prostřednictvím dotačního titulu- do každé vesnice jeden.  Ve výsledku se ukázalo, že všechna námi vytypovaná místa nevyhovují Policii ČR.  Ing. Fof dostal kontakt na pana Bc. Blažka, počkáme na jeho vyjádření. Snad  prosadí, že se přemístí jinam, ale s tou podmínkou, že se nebude účtovat 40 000 Kč za nový sloup.

 

 

18.3.       Schválení faktur

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2010

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah:

Zastupitelstvu jsou předkládány ke schválení faktury od společností:

 • astalon s.r.o., IČ: 27942009 na částku 23.280,00 Kč (stavební dozor-říjen)
 • astalon s.r.o., IČ: 27942009 na částku 23.280,00 Kč (stavební dozor-listopad)
 • astalon s.r.o., IČ: 27942009 na částku 9.600,00 Kč (BOZP-říjen)
 • astalon s.r.o., IČ: 27942009 na částku 10.200,00 Kč (BOZP-listopad)
 • IWWA, s.r.o., IČ: 27678202 na částku 15.000,00 Kč (Mandátní smlouva - MŠ)
 • PROIS, a.s., IČ: 25943022 na částku 169.271,00 Kč (PD kanalizace - Lípa)
 • PROIS, a.s., IČ: 25943022 na částku 188.264,00 Kč (PD kanalizace - Bříza)
 • PROIS, a.s., IČ: 25943022 na částku 237.860,00 Kč (PD kanalizace - Chlum)

 

 • CEP, a.s., IČ: 00269760 na částku 72.000,00 Kč (Mandátní smlouva – ZŠ)

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 87/2010: Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu faktur od dodavatelů: astalon s.r.o., IČ: 27942009 na částku 23.280,00 Kč, astalon s.r.o., IČ: 27942009 na částku 23.280,00 Kč, astalon s.r.o., IČ: 27942009 na částku 9.600,00 Kč, astalon s.r.o., IČ: 27942009 na částku 10.200,00 Kč, IWWA, s.r.o., IČ: 27678202 na částku 15.000,00 Kč, PROIS, a.s., IČ: 25943022 na částku 169.271,00 Kč, PROIS, a.s., IČ: 25943022 na částku 188.264,00 Kč, PROIS, a.s., IČ: 25943022 na částku 237.860,00 Kč, CEP, a.s., IČ: 00269760 na částku 72.000,00 Kč.

Hlasování o usnesení č. 87/2010: pro 12 proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

 

18.4. Neinvestiční náklady na žáka

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2010

Předkladatel:  JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: Obec Třesovice žádá neinvestiční náklady na žáka ve výši 6.418,- Kč, dítě navštěvuje školku v Třesovicích, neboť kapacitní možnosti našich školek byly vyčerpány. 

 

Základní a Mateřská škola PROINTEPO s.r.o., IČ: 25263633 podala žádost o příspěvek na neinvestiční výdaje na 2 žáky z naší obce. Součástí žádosti, náklady na žáka nevyčísluje je smlouva o poskytnutí sponzorského daru. Usnesením číslo: 30/2010 byl poskytnut dar ve výši 5.000,- Kč, bylo to však na 1 žáka.

 

Ing. Šandera: MŠ je naplněna jen našimi místními dětmi?

JUDr. Zlatohlávková: Myslím si, že děti vybírá škola, my to neovlivníme.

Ing. Svoboda: Jsme zřizovatelé, proto si můžeme říct nějaké podmínky.

JUDr. Zlatohlávková: Mají zřizovací listinu, kterou jsou nějaké podmínky dané. Doufám, že se nám podaří dát zřizovací listinu do jednoho celku, protože má malé dodatky.

p. Macháček: Měla by existovat směrnice, jakým způsobem jsou děti do školky vybírány.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 88/2010: Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu neinvestičních nákladů na žáka MŠ pro Obec Třesovice ve výši 6.418,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 88/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 89/2010: Zastupitelstvo obce schvaluje sponzorský dar pro Základní a Mateřskou školu PROINTEPO s.r.o., IČ: 25263633 ve výši 10.000 Kč.

Hlasování o usnesení č. 89/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Ing. Šandera: Můžeme dát na příští zasedání ZO podnět k projednání přednosti dětí ve školkách z Obce Všestary?

Ing. Svoboda: Je třeba se podívat na směrnici, popřípadě ji opravit.

Podáním návrhu byl pověřen Ing. Fof.

 

 

19.  Změna územního plánu obcí – Změna č.2 Dolní Přím

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2010

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: V současné době probíhá řízení ohledně územního plánu – Oznámení o projednávání návrhu zadání Změny č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím. Návrh vystaven na www.dolni-prim.cz k veřejnému nahlédnutí.

 

 

20.  Rekonstrukce pomníku „Šrámův kříž“ v Rozběřicích

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2010

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Dne 14. 12. 2010 byl doručen návrh smlouvy označený jako „Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova“ a zároveň byla obec vyzvána k podpisu smlouvy.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 90/2010: ZO schvaluje smlouvu o dotaci rekonstrukce pomníku „Šrámův kříž“ v Rozběřicích a pověřuje starostku jejím podpisem.

Hlasování o usnesení č. 90/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

 

21.  Připomínky členů kontrolního výboru

 

Ing. Jásenský: První záležitost je kontrola usnesení. Pan Derner mi připravil soubor, kde jsou věci z minulosti, které nejsou vyřešené. Chtěl bych se domluvit, jakým způsobem se budou usnesení kontrolovat.

JUDr. Zlatohlávková: Nějaká usnesení nejsou splněná, ale přijala se jiná, která je nahradila. Bylo by vhodné, kdyby byl odkaz na to usnesení, které ho nahradilo, původní usnesení by zůstala zachovaná.

Ing. Jásenský: Myslel jsem si, že to je vzor, protože to začíná rokem 2007- Bříza- vybudování vodovodního řádu k č. p. 72 a 81, chodník od kostela k cukrárně, který navazuje na chodník od bytovek, dokončit zadání projektové dokumentace, požádat o územní rozhodnutí (uvedené v dokumentaci „tvar a povrch komunikace“), chodník ke Střezeticím, příprava projektu na dokumentaci, podat žádost o stavební povolení, požádat o kolaudaci, vývěsky Bříza, Rosnice, Rozběřice - do vývěsek prší, chybí stříšky, podání žádosti na dotaci na úpravu veřejného prostranství u 2. stupně, inventarizace majetku požární zbrojnice v Rozběřicích a podat kolaudaci.

JUDr. Zlatohlávková: Je to dobrý systém. Jeden z pravidelných bodů ZO bude kontrola usnesení. Usnesení, která nebyla splněna, je minimum.

Ing. Jásenský: Mluvil jsem i se členkou kontrolního výboru s paní Beňovou o tom, že chceme odstoupit z kontrolního výboru.

Ing. Svoboda: Proč chcete odstoupit?

Ing. Jásenský: My se v této záležitosti neorientujeme. To je ten hlavní důvod.

JUDr. Zlatohlávková: Podívám se do zákona, zda je k tomu potřeba písemný úkon. ZO to bude muset vzít v úvahu, nějakým způsobem s tím naložit.

Ing. Šandera: Bude- li to podle zákona předložená rezignace, my ostatní si budeme muset promyslet návrhy na předsedu kontrolního výboru, který si zajistí členy. Kdyby tato varianta nastala, je třeba, abychom měli nějaké řešení.

 

22. Závěr

Usnesením č. 58/2009 schválilo zastupitelstvo prezentaci obce v publikaci Města a Obce Královéhradecka za cenu 7.140,- Kč. Pro rok 2011 je připravována nová publikace za cenu 6.750,- Kč. Dodavatel: Pavel Divíšek – Měsíčník kultury a volného času, K Biřičce 1237, 500 08 Hradec Králové.

 

Ing. Šandera: Neobnovoval bych to, peníze bych radši použil na vydání místního zpravodaje. Kdo má zájem, ten si nás najde a nepotřebuje brožurku.

JUDr. Zlatohlávková: Myslím si, že v době internetu je toto přežité.

 

Zasedání bylo ukončeno v 00:30 hod. 

 

 

 

Zapsala: Jana Skořepová                                                       ………………………….

 

 

Ověřovatelé: Vladimír Došel                                                ………………………….

 

                     

                      Josef Pešek                                                      ………………………….

 

 

Starostka Obce:  JUDr. Zuzana Zlatohlávková                    …………………………..

 

 

 

Seznam příloh (pouze k archivovanému originálu):

č. 1 – prezenční listina

č. 2 – přijatá usnesení

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018