Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne: 16.04.2013

 

Místo konání: Zasedací místnost budovy Obecního úřadu ve Všestarech
Přítomni: Marika Čapková Dohnalová, Ing. Michal Derner, Jaroslav Došel, Ing. Vladimír Fof, Martin Hájek, Ing. Radek Jásenský, Josef Macháček (přítomen od 19:47), Ing. Milan Svoboda, JUDr. Zuzana Zlatohlávková.

Omluveni: Vladimír Došel, MVDr. Michal Novák, Josef Pešek, Ing. Šandera Pavel, Josef Václavík, Přemysl Vecek.

 

Zahájeno: 19:05 hod.

 

Předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo svoláno a uveřejněno v souladu se zákonem a jednacím řádem, přítomno je 8 zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné, bude následovat schválení programu, určení zapisovatele a volba návrhové komise. Rozprava bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť. Zápis z předchozího jednání byl vyhotoven, ověřen a je předložen k nahlédnutí.

 

Návrh programu

1.     Zahájení, schválení programu

2.     Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

3.     Návrh na změnu územního rozhodnutí dálnice D11 a silnice R35 - podjezd

4.     Rozšířený program

4.1. Kontrola usnesení

4.2. Připomínky občanů

4.3. Zpráva z rady obce

4.4. Záměr pronajmout pozemek v kú. Lípa

4.5. Žádosti spolků

4.6. Schválení faktur

4.7. Informace

5.     Závěr

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8

Návrh usnesení č. 41/2013: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 16.04.2013

Hlasování o usnesení č. 41/2013: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

2. Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

 • Jako zapisovatelka určena: Andrea Netušilová

 

 • Do návrhové komise byli navrženi:  Ing. Derner, pí. Čapková Dohnalová

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 42/2013: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 16.04.2013 návrhovou komisi ve složení paní Marika Čapková Dohnalová, Ing. Michal Derner

Hlasování o usnesení č. 42/2013: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 • Na ověřovatele zápisu byli navrženi: pan Jaroslav Došel, pan Hájek

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 43/2013: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 16.04.2013  jako ověřovatele zápisu pan Jaroslav Došel, pan Hájek

Hlasování o usnesení č.  43/2013: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

3. Návrh na změnu územního rozhodnutí D11 a silnice R35 - podjezd

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 16.04.2013

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Ing. Jásenský se dotázal, co preferovali občané v místní části Bříza. JUDr. Zlatohlávková uvedla, že občané preferovali podjezd.

Ing. Derner: Po prozkoumání projektové dokumentace uvedl, že podjezd je na mapě zakreslen.

 

Na jednávání ve Bříze, které se konalo  dne 2.4.2013 seznámil zástupce investora Ředitelství silnic a dálnic přítomné zastupitele a občany se skutečností, že Ředitelství silnic a dálnic není oprávněno budovat cyklostezky.

 

1. Dne 13.2.2013 zástupce investora (Ředitelství silni a dálnic) – projektant (Valbek s.r.o.) předložil obci plánovaný návrh na změnu územního rozhodnutí dálnice D11 - křižovatky u Břízy, plánované snížení násypu, na kterém má být silniční těleso umístěno a chce znát názor obce na přístup k pozemkům, když v úvahu přichází podjezd, či několikakilometrová obslužná komunikace z jedné a druhé strany budoucí dálnice a vyvolaná změna projektu rychlostní komunikace R35, kdy občané Břízy jsou na jedné straně znevýhodněni stavbou nové, dosud neplánované cesty, ale na druhé straně na Jičín by nemuseli jezdit přes Všestary a do Hradce Králové přes Svobodné Dvory. Zastupitelé (zejména ze Břízy) jsou naléhavě žádáni o stanoviska. Konečné rozhodnutí obce v obou věcech přislíbeno do 22.3.2013, když pro územní rozhodnutí bude v projektové dokumentaci pro podjezd i přístupové komunikace, realizováno obojí však nebude.

 

Z ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu vyplývá, že smysl územního řízení je odlišný od stavebního řízení. V prvém případě se posuzuje stavební záměr z hlediska jeho zasazení do území a jeho uzpůsobení veřejným zájmům v území, přitom se bere zřetel na stanoviska dotčených orgánů státní správy, řádně uplatněné námitky účastníků řízení a stanoví se podmínky pro uskutečnění záměru v území a požadavky na změnu záměru podle výsledků územního řízení. V případě stavebního řízení musí odpovídat dokumentace výsledkům územního řízení.

 

Zároveň je NUTNÉ stanovit podmínky oprav cest dotčených stavbou podmínkami v následném stavebním řízení!!!   

a) účelovými komunikacemi podle dálnice – přejezd u Svobodných Dvorů

b) podjezdem v místě stávající komunikace

 

Pro úplnost se uvádí, že jednání se zástupcem projektanta Valbek s.r.o., a investora ŘSD Liberec dne 04.02.2013, které následovalo po ukončení zastupitelstva obce (zastupitelstvo bylo ukončeno po zjištění, že není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva) byla občany zejména místní části Bříza preferována varianta podjezdu pod dálničním tělesem, a to přes upozornění, že silnice z návsi okolo hasičské zbrojnice do polí bude trpět nepřiměřenou zátěží, zejména v období zemědělských prací. Občané se k dotazu zastupitelů přiklonili k variantě podjezdu.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 44/2013: Zastupitelstvo obce preferuje variantu místní komunikace s podjezdem pod dálničním tělesem D11 u místní části Bříza obce Všestary.

Hlasování o usnesení č. 44/2013: pro 8 proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

   

4. Rozšířený program

 

4.1. Kontrola usnesení

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 16.04.2013

Předkladatel: Josef Macháček

 

JUDr. Zlatohlávková: Pan Macháček se omlouval s tím, že neví, zda to na zastupitelstvo stihne.

 

 

4.2. Připomínky občanů

Žádné připomínky nebyly doručeny, ani předneseny.

 

 

4.3. Zpráva z rady obce

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 16.04.2013

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková, Kristýna Posejpalová

 

Rada obce projednala, kromě bodů, které jsou již na jednání zastupitelstva

rozpočtové opatření (dotace na prezidentské volby, rekapitulaci finančních prostředků na projekty související se zatepleními budov)

byla informována o toku finančních prostředků v porovnání s rokem 2012 (nové rozpočtové určení)

zaměstnání sezónních pracovníků + úřad práce

postup na jednotlivých projektových dokumentacích (realizační dokumentace MŠ Chlum, tělocvična ZŠ Všestary, budova OÚ Všestary, budova hasičské zbrojnice Bříza, budova hasičské zbrojnice Lípa, podřezání školy 1. stupně Všestary)

Rozpočtové opatření č. 3

 

§

položka

ÚZ

text

částka

PŘÍJMY

 

4111

98008

Dotace na volby prezidenta republiky

141 000

 

1355

 

Navýšení příjmů z loterií

9 000

 

 

 

 

 

150 000

VÝDAJE

6171

 

 

Zateplení a výměna oken na budově OÚ

2 200 000

 

 

 

 

 

2 200 000

 

 

 

 

 

 

Celkové příjmy

 

 

 

 

150 000

Celkové výdaje

 

 

 

 

-2 200 000

Rozdíl P a V

 

 

 

 

-2 050 000

 

 

 

 

 

 

 

§

položka

ÚZ

text

částka

FINANCOVÁNÍ

 

8115

 

Financování výdajů z rezervních prostředků obce uložených na spořicím účtu

-2 050 000

 

 

 

 

 

-2 050 000

 

Návrh na usnesení rady obce č. 21/2013:

Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3 - navýšení na straně příjmů o 150.000,- Kč, navýšení na straně výdajů o 2.200.000,- Kč, financování rozdílu 2.050.000,- Kč je z rezervních prostředků obce uložených na spořícím účtu.

Hlasování o usnesení rady č. 21/2013

Pro: 5, proti: 0, zdržel se hlasování: 0. Usnesení rady bylo schváleno

 

JUDr. Zlatohlávková: Pro zastupitelstvo je důležité, že rada přijala rozpočtové opatření, které by zastupitelstvo mělo vzít na vědomí. Je to proto, že obec získala dotaci na výměnu oken a zateplení budovy obecního úřadu, a tolik peněz na to nebylo v rozpočtu připraveno. Z toho důvodu se peníze převádějí z rezervy, kterou má obec na termínovaném vkladu. Doufá, že práce se zahájí někdy v průběhu léta, hned jak bude realizační dokumentace hotová, a to bývá v době, kdy se zastupitelstvo běžně neschází.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 45/2013: Zastupitelstvo obce bere na vědomí radou obce přijaté rozpočtové opatření č. 3.

Hlasování o usnesení č. 45/2013: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

 

4.4. Záměr pronajmout pozemek v k.ú. Lípa

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 16.04.2013

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

MAS chystá vyhlášení dotačního titulu. Projekt na zateplení hasičské zbrojnice Lípa je připraven, výsledky auditu však nejsou takové, aby mohla být žádost podána na Státní fond životního prostředí = vysoká spoluúčast, proto se jeví vhodné, aby byl připraven k podání do jiného dotačního programu např. do MASky, navrhována je výměna oken hasičské zbrojnice, výměna střešní krytiny, žádost podá SDH Lípa sama. Obec by měla ve smyslu doporučení investičního výboru (zprávy výborů, materiály pro zastupitelstvo z 24.1.2013) zajistit izolaci proti vlhkosti objektu tak, aby po případném schválení dotace, realizaci výměny střešní krytiny a oken bylo možné dokončit venkovní opravu budovy. 

 

JUDr. Zlatohlávková: Máme zástupce ve správní radě, ale ne v žádném z orgánů. Až se na stránkách Hradeckého venkova objeví, že je možné podávat žádosti, a bude známo, kdo je bude moci podávat, má za to, že by bylo vhodné, aby si hasiči na Lípě žádost pokusili podat. Žádost by měla směřovat na opravu střechy. Zatím obec Všestary kromě opravy Šrámova kříže s žádnou žádostí u MASky neuspěla. Ing. Fof s energetickým auditorem objížděl hasičské zbrojnice a vzhledem k tomu, že se na Lípě topí pevnými palivy, bylo by dobré požádat o dotaci u Státního fondu životního prostředí. Topí se tam ale málo.  Pouze se nepatrně temperuje, aby nezamrzla voda na sociálkách.

Ing. Fof: Bylo mu sděleno, že je spotřeba velmi malá, topí se tam dřevem a dřevo je obnovitelný zdroj. Je zapotřebí udělat střechu, jak na hasičské zbrojnici na Lípě, tak v Rozběřicích.

Ing. Derner: Pokud je tam spotřeba tak malá, tak dotační titul na zateplení je podle jeho názoru zbytečný. Pokud nám někdo dá 80%, tak v tom nevidí problém a mělo by se do toho jít, ale jestli nám dá někdo 20%, tak by do toho nešel.

JUDr. Zlatohlávková: Od chvíle, kdy oslovila zastupitele na základě informace od energetického auditora si myslela, zda to nezkusit v MASce  s SDH, podmínkou bylo, že budovu museli mít v nájmu na nějakou dobu. 

JUDr. Zlatohlávková:  Je otázkou, zda je vhodné doplnit program a rozšířit to i na hasičárnu Bříza. Bříza by přicházela v úvahu u SFŽP až k 30.6., jelikož je připraven projekt na zateplení a vytápí se to tam. Spotřebu neví.

Ing. Derner: Na stupnici v podkladech od investičního výboru je oznámkováno známkou 4 odvodnění kolem hasičské zbrojnice Bříza.

 

V 19: 47 se dostavil pan Josef Macháček.

 

JUDr. Zlatohlávková: Dotázala se pana Macháčka, zda SDH Bříza neuvažuje o přihlášení se o dotační titul v MASce ohledně zateplení hasičské zbrojnice.

p. Macháček: Pokud má informace, neví jestli je to již vyhlášené nebo ne, je to, nebo by mělo být na veřejné budovy. Mělo by tam být alokováno kolem 1,500.000,- Kč a je to omezeno na žadatele – neziskové organizace. Obce tam povoleny nejsou.

JUDr. Zlatohlávková: Bude zapotřebí doplnit program, jelikož můžeme hlasovat pouze o věcech, které jsou a programu jednání.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9

Návrh usnesení č. 46/2013: Zastupitelstvo obce doplňuje program jednání o bod 4.4. záměr pronajmout pozemek v k.ú. Lípa o k.ú. Bříza.

Hlasování o usnesení č. 46/2013: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 47/2013: Zastupitelstvo obce vyhlašuje záměr na pronájem budovy č.p. 8 v místní části Lípa, a to jako budovy hasičské zbrojnice, pozemku evidovaného jako st. 60 a p.p. 330/1 vše v katastrálním území Lípa u Hradce Králové za nabídnuté nájemné na dobu určitou 7 let. Uchazeči o pronájem musí být vedeni ve spolku registrovaným Ministerstvem vnitra ČR.

Hlasování o usnesení č. 47/2013: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 48/2013: Zastupitelstvo obce vyhlašuje záměr na pronájem budovy č.p. 84 v místní části Bříza, a to jako budovy hasičské zbrojnice, pozemku evidovaného jako st. 104 vše v katastrálním území Bříza u Všestar za nabídnuté nájemné na dobu určitou 7 let. Uchazeči o pronájem musí být vedeni ve spolku registrovaným Ministerstvem vnitra ČR.

Hlasování o usnesení č. 48/2013: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

4.5. Žádosti spolků

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 16.04.2013

Předkladatel: Josef Macháček – předseda výboru pro neziskové organizace

 

Dosud důvodová zpráva nepředložena, materiály odeslány do dne 8.4.2013

 

p. Macháček: Bříza žádala o příspěvek na ples a na bowling, Rosnice žádají o příspěvek na ples a na bruslení, Chlum žádal o přípěvek na maškarní karneval za hudbu a za sál, Rozběřice chtěli za odvoz odpadu ze společenských akcí a hasičský ples.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9

Návrh usnesení č. 49/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje následující příspěvky z programu všestarské neziskovky:

-          SDH Bříza příspěvek na ples a bowling ve výši 9.736,- Kč,

-          SDH Chlum příspěvek na dětský karneval za hudbu a sál ve výši 3.500,- Kč,

-          SDH Rozběřice příspěvek za odvoz odpadu ze společenských akcí a pořádání plesu ve výši 4.875,- Kč,

-          SDH Rosnice příspěvek na ples a bruslení v Jaroměři ve výši 8.286,- Kč

Hlasování o usnesení č. 49/2013: pro 9, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.

 

Ing. Fof: Jenom připomínka, zda by příště šlo poslat důvodovou zprávu, aby byl podklad pro zápis.

 

 

4.6. Schválení faktur

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 16.04.2013

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

Obsah: Na základě smluv o dílo byly vystaveny tyto faktury:

 • ateliér BOŘKE HK., IČ: 13204963, Za Škodovkou 507, 500 04 Hradec Králové 4 -  prováděcí projektová dokumentace stavebních úprav „1. stupeň ZŠ - podřezání“, částka: 79.000,90 Kč,
 • Ing. Karel Žáček – KZS, IČ: 43474438, K Zastávce 68/9, 503 41 Hradec Králové – provedení technického průzkumu a sond na objektu školy „1. stupeň ZŠ“, částka: 1.997,- Kč,
 • STAVO plast s.r.o. HK, IČ: 25297970, Jiráskova 537, 503 46 Třebechovice p. O. – plastové okno na buňce ve Bříze, částka: 9.018,- Kč,
 • Ladislav Ludva, IČ: 42193061, Čistěves 21, 503 15 Nechanice – frézování pařezů Rozběřice – úvoz, částka: 2.541,- Kč,
 • Technické služby HK, IČ: 64809447, Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8 – kácení stromu, částka: 6.564,- Kč,

·          Energy Benefit Centre a.s., IČ: 29029210, Thákurova 631/4, 160 00 Praha 6 -  zpracování a podání žádosti o dotaci „Snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny ZŠ Všestary “, částka: 12.100,- Kč,

 • PLANNING ART s.r.o., IČ: 28815351, Skalice, Skalička 49, 500 03 Hradec Králové – technické a projekční práce „Snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny ZŠ Všestary“, částka: 110.715,- Kč,
 • Ing. Zdeněk Hrouda, IČ: 67480659, Všestary 199, 503 12 Všestary, projektová dokumentace pro provedení stavby na „SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ CHLUM“, částka 33.880,- Kč,
 • Ing. Zdeněk Hrouda, IČ: 67480659, Všestary 199, 503 12 Všestary, provedení pasportu objektu Obecního úřadu ve Všestarech, částka: 12.100,- Kč,
 • Jaroslav Došel, IČ: 10468510, Všestary 132, 503 12 Všestary, provedené zámečnické a montážní práce od 1/2013 do 4/2013, částka 23.578,- Kč.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 50/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktur:

 • ateliér BOŘKE HK., IČ: 13204963, Za Škodovkou 507, 500 04 Hradec Králové 4 -  prováděcí projektová dokumentace stavebních úprav „1. stupeň ZŠ - podřezání“, částka: 79.000,90 Kč,
 • Ing. Karel Žáček – KZS, IČ: 43474438, K Zastávce 68/9, 503 41 Hradec Králové – provedení technického průzkumu a sond na objektu školy „1. stupeň ZŠ“, částka: 1.997,- Kč,
 • STAVO plast s.r.o. HK, IČ: 25297970, Jiráskova 537, 503 46 Třebechovice p. O. – plastové okno na buňce ve Bříze, částka: 9.018,- Kč,
 • Ladislav Ludva, IČ: 42193061, Čistěves 21, 503 15 Nechanice – frézování pařezů Rozběřice – úvoz, částka: 2.541,- Kč,
 • Technické služby HK, IČ: 64809447, Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8 – kácení stromu, částka: 6.564,- Kč,

·          Energy Benefit Centre a.s., IČ: 29029210, Thákurova 631/4, 160 00 Praha 6 -  zpracování a podání žádosti o dotaci „Snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny ZŠ Všestary “, částka: 12.100,- Kč,

 • PLANNING ART s.r.o., IČ: 28815351, Skalice, Skalička 49, 500 03 Hradec Králové – technické a projekční práce „Snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny ZŠ Všestary“, částka: 110.715,- Kč,
 • Ing. Zdeněk Hrouda, IČ: 67480659, Všestary 199, 503 12 Všestary, projektová dokumentace pro provedení stavby na „SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ CHLUM“, částka 33.880,- Kč,
 • Ing. Zdeněk Hrouda, IČ: 67480659, Všestary 199, 503 12 Všestary, provedení pasportu objektu Obecního úřadu ve Všestarech, částka: 12.100,- Kč,
 • Jaroslav Došel, IČ: 10468510, Všestary 132, 503 12 Všestary, provedené zámečnické a montážní práce od 1/2013 do 4/2013, částka 23.578,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 50/2013: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

4.7.  Informace

 

Žádost na zateplení hasičské zbrojnice ve Bříze bude podána v dalším vyhlášeném programu k 30.6.2013, energetický audit se dokončuje. Projekt dopracovává Ing. Novák.  Druhou možností je připravit zateplení z prostředků obce na jaro roku 2014, je třeba znovu brát v úvahu stanovisko investičního výboru (materiály pro zastupitelstvo 24.1.2013) – vlhkost budovy.

 

SDH Chlum navrhuje připravit na zateplení ještě budovu hasičské zbrojnice Chlum, znamenalo by to však patrně demontáž a novou montáž pergoly. Po zralém uvážení a podle informací energetického auditora,  bych navrhovala zateplit z prostředků obce, a to pouze ze stran, které jsou přístupné, mohlo by se naplánovat hned na jaro příštího roku a plánovat s tím již v rozpočtu. 

 

Nejoptimálnější by však bylo zateplení a výměna oken budovy školy 1. stupně u kostela, znamenalo by to neztrácet čas, projekt na podřezání máme již k dispozici, okamžitě vysoutěžit, aby se hned při dokončení prací mohlo navázat, přesunulo by se sice do školního roku, ale to by se nechalo zvládnout, termín podávání žádostí 30.6.2012. 

 

 

Ing. Derner: Pokud by obec dostala dotaci, což je případ, za kterého bychom do toho chtěli jít, tak není důvod se obávat toho, že by byl rozpočet napnutý, mohla by si obec vzít půjčku, protože když ty peníze dostaneme zpátky, tak ať je to udělané, čím dřív, tím lépe.

JUDr. Zlatohlávková: Pokud by zastupitelstvo takto uvažovalo, bylo by zapotřebí připravit projektovou dokumentaci, někdo ji bude muset připravit a tím chce říct, že v tom případě už by nám nezbývali peníze na opravu v Rosnicích.

Ing. Fof: Rád by upozornil, jaké projekty jsou pro letošní rok rozjeté:

školka na Chlumu- zateplení, výměna oken, střecha  – cca 3,000.000,- Kč,

budova obecního úřadu – zateplení a výměna oken – cca 2,500.000,- Kč,

podřezání I. stupně – cca 1,900.000,- Kč,

zateplení tělocvičny a oprava střechy – cca 5,500.000,- Kč.

Jedná se o cca 13,000.000,- Kč. Někde je dotace už jasně daná a někde je přislíbená, nedostaneme ji hned, dostaneme jí až po realizaci.

Ing. Derner: Pořád je to 13,000.000,- Kč ze kterých dostaneme cca 8,000.0000,- Kč.. Potřebujeme překlenout pouze čas. Nepotřebujeme si půjčit na něco, kde budeme mít díru a kde budeme horko těžko záplatovat. Potřebujeme pouze překlenout čas.

JUDr. Zlatohlávková: Možná ani to ne, když by peníze chodily dobře ze státního rozpočtu. Radní  informovala o tom, jak peníze chodili v lonském roce a jak chodí letos po novém rozpočtovém určení. Podle nového rozpočtového určení daní jsme dostali více peněz na DPH. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál a souhlasí s Ing. Dernerem, protože programovací období končí rokem 2013, počet programů se bude omezovat, budou se vytvářet nové v roce 2015. Dotazuje se na projekt na zateplení  na školu u kostela, zda se obrátit na pana Bořkeho, který tam dělal již podřezání a má to zaměřené. Obec chce jít na jistotu a udělaly se sondy, co je ve zdech. Pokud by s tím zastupitelé souhlasili, tak by ho napřímo oslovili.

Doba udržitelnosti projektu je 5 let. Bude zapotřebí udělat také energetický audit a neví, jestli to bude s výměnou zdroje nebo bez výměny zdroje. Pokusí se k tomuto ještě něco zjistit.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9

Návrh usnesení č. 51/2013: ZO pověřuje starostku zajištěním projektové dokumentace na Snížení energetické náročnosti budovy I. stupně ZS Všestary.

Hlasování o usnesení č. 51/2013: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

JUDr. Zlatohlávková: Sdělila zastupitelům, že obec Stěžery pracuje na územním plánu, požádala zastupitele, aby se na to podívali.

 

 

5. Závěr

 

Jednání skončilo v 20.35 hodin.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018