Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne: 16.01.2014

 

Místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu Všestary
Přítomni: Marika Čapková Dohnalová, Ing. Michal Derner, Ing. Vladimír Fof, Ing. Radek Jásenský, MVDr. Michal Novák (přítomen od 19:20), Josef Pešek, Ing. Milan Svoboda, Ing. Pavel Šandera, Přemysl Vecek, JUDr. Zuzana Zlatohlávková.

Omluveni: Jaroslav Došel, Vladimír Došel, Martin Hájek, Josef Macháček, Josef Václavík.

Zahájeno: 19:10 hod.

 

Předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo svoláno a uveřejněno v souladu se zákonem a jednacím řádem, přítomno je 9 zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné, bude následovat schválení programu, určení zapisovatele a volba návrhové komise. Rozprava bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť. Zápis z předchozího jednání byl vyhotoven, ověřen a je předložen k nahlédnutí.

Zůstatek na účtu k 31.12.2013:  +6,983.933,37 Kč (předpoklad pro rozpočet 2014 byl 6,740.000,- Kč) a je to po zaplacení všech faktur za zateplení úřadu i tělocvičny,

Zůstatek na účtu k 16.1.2014:    + 8,000.853,56 Kč.

 

Námitky proti minulému zápisu, tj. zápisu z 28.11.2013. Bez námitek.

 

Návrh programu

  1. Zahájení, schválení programu

  2. Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

  3. Prodloužení veřejného osvětlení Rosnice, Chlum

  4. Mostek u Zámečnictví Došel

  5. Tělocvična základní školy

  6. Záměr na směnu pozemků v k.ú. Rozběřice

  7. Kupní smlouva na vodovod Rosnice

  8. Informace z investičního výboru, informace z kulturního výboru

  9. Informace o dotacích

10. Informace z rady obce

11. Informace o staré hlukové zátěži

12. Příjmy podle zákona o loteriích a jiných podobných hrách

13. Územní studie Všestary, lokalita V-Z7, a V-Z8 (lokalita nad školkou)

14. Pachtovní smlouvy

15. Schválení faktur

16. Různé

17. Závěr

 

Ing. Derner: dotázal se, zda schvalování faktur počká do příštího jednání zastupitelstva. Pokud ano, tak doplnění programu nenavrhuje.

Ing. Šandera: Bylo by možné přidat do programu něco jako různé nebo připomínky občanů?

p. Pešek: Neviděl v programu rámec neziskovek, dotázal se, zda se bude schvalovat jako každý rok nebo ne?

JUDr. Zlatohlávková: Připouští, že rámec nestudovala, takže možná členové výboru by mohli říci, jestli je myšlený tak, že se bude schvalovat každý rok nebo zda platí na další léta automaticky.

Ing. Šandera: Pokud zastupitelstvo nebude mít jiný návrh, tak by rámec neziskovek převzal. To je jeho názor. Dotázal se, zda by zastupitelům vadilo, kdyby se termín pro přihlášení prodloužil o týden nebo čtrnáct dní do cca 14.2.2014.

p. Vecek: Nemá nic proti, ještě někde probíhají valné hromady do konce ledna.

JUDr. Zlatohlávková: Výbor, který na tom v lonském roce pracoval má ten mechanismus propracovaný a byla by ráda, kdyby to udělal i v letošním roce.

 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. 1/2014: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 16.01.2014

Hlasování o usnesení č. 1/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

2. Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

  • Jako zapisovatelka určena slečna Andrea Netušilová

 

  • Do návrhové komise byli navrženi: Ing. Derner, Ing. Jásenský

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 2/2014: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 16.01.2014 návrhovou komisi ve složení Ing. Derner, Ing. Jásenský.

Hlasování o usnesení č. 2/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

·         Na ověřovatele zápisu byli navrženi: MVDr. Novák, pan Vecek

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 3/2014: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 16.01.2014  jako ověřovatele zápisu MVDr. Novák, pan Vecek.

Hlasování o usnesení č. 3/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

 

3. Prodloužení veřejného osvětlení Rosnice, Chlum

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 16.01.2014

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

Obsah: Jedná se o cca 3 lampy v Rosnicích a 1 na Chlumu. V Rosnicích je to pří výjezdu na Břízu, nebo Žižkův stůl. Na Chlumu to je pří cestě na Neděliště. Problém je v tom, že Obec si nemůže dovolit stavět něco bez stavebního povolení a zároveň v obou lokalitách nejsou sloupy ČEZu, na které by se šlo případně připojit. Proto pro veřejné osvětlení tam musí být vlastní sloupy. Podle informací, které mám, byl někdy v březnu 2013 požádán Ing. Novák o doplnění projektu, který byl již v minulosti zpracován (říjen 2009). Představa byla taková, že zajistí doplnění pro stavební povolení a bude se moci stavět. Bohužel na stavebním úřadu nic podáno do dnešního dne není. Další schůzku mám s Ing. Novákem domluvenu na pondělí 13.1.2014, tak uvidíme, zda se to někam pohne.

 

Ing. Fof: Ing. Novák sdělil, že to má již víceméně připravené, že potřebuje pouze něco dokreslit.

Ing. Derner: Takže to není ještě ani ve fázi, že by byly požádány dotčené orgány o vyjádření.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 4/2014: ZO žádá Ing. Nováka o urychlené dokončení projektové dokumentace na prodloužení veřejného osvětlení v místních částech Rosnice a Chlum.

Hlasování o usnesení č. 4/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

4. Mostek u Zámečnictví Došel

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 16.01.2014

Předkladatel:  Ing. Vladimír Fof

 

Obsah: Pokusím se popsat celou anabázi problému.

Zápis z jednání ZO 6.9.2012

p. Petr Šandera – kanalizace u zámečnictví Došel ve Všestarech

Prochází tam stoka, která odvádí veškeré vody ze tří směrů. Vedle silnice je díra, kde se sbíhají kanalizace. Po domluvě s paní starostkou to nafotil. Fotky byly předestřeny zastupitelům. Problém je obsáhlejší, protože pod silnicí není vyřešen průchod. Na druhé straně je šachta, která je vyzděná, ale bohužel není dokončená. V šachtě na druhé straně tím, jak tam jde hodně vody, jsou vyvalené kameny a mostek pod cestou je celý rozpadlý. Je na zvážení zastupitelstva, aby se to nějak řešilo. Zřejmě se na toto bude muset udělat projekt, protože je to na překopání celé silnice. 

Ing. Derner: Propustek pod takovouto silnicí by měl být téměř průlezný.

JUDr. Zlatohlávková: Je důležité, že na to pan Petr Šandera upozornil, a neví, jestli si ostatní myslí, že je třeba se tímto směrem vydat a začít připravovat nějaký projekt.

MVDr. Novák: Navrhuje toto udělat, protože z vlastní zkušenosti ví, co to je, když se cesta propadne.

Ing. Fof: Souhlasí s tím udělat projekt, aby se zjistilo, kolik to bude stát.

 

Usnesení ZO z 24.1.2013

Ing. Šandera: Na ten propustek ve Všestarech se musí nějaký odborník podívat - projektant.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 9/2013: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozsah potřeby oprav propustku a ukládá starostce zajistit potřebnou dokumentaci.

Hlasování o usnesení č. 9/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

Usnesení rady obce z 21.10.2013.

Rada obce pověřuje starostku obce k zajištění projektové dokumentace u Ing. Jana Maurera, a to variantu bez rozebrání cesty, když k rozebrání cesty měla závažné výhrady Správa silnic Královéhradeckého kraje.

 

Návrh usnesení rady obce č. 63/2013:

Rada obce schvaluje zadání projektové dokumentace na opravu dešťové kanalizace pod silnicí u „Zámečnictví Došel“ Ing. Janu Maurerovi a pověřuje starostku ujednáním smlouvy o dílo a výší ceny díla.

Hlasování o usnesení rady č. 63/2013

Pro: 4, proti: 0, zdržel se hlasování: 0. Usnesení rady bylo schváleno

 

Cena projektu Ing. Maurera je 24-28 tis. Kč (není plátcem DPH). Mělo by se jednat o vypracování dokumentace ke stavebnímu povolení s projednáním na SÚS.

 

JUDr. Zlatohlávková: Pokud to může doplnit, tak varianty tam byly dvě. První varianta byla přes cestu nebo pouze oprava šachty. Ing. Maurer jí říkal, že cena projektu, ať jednoho nebo druhého bude stát od 24 tis. – 28 tis.Kč. Vzhledem k tomu, že se necítí na to, aby zadala, která varianta se má zpracovat, požádala Ing. Fofa, aby to pro zastupitele připravil.

Ing. Fof: Jde o to, jestli tu cenu akceptujeme a zadá se mu, aby provedl to vypracování pro stavební povolení, a bude se pokračovat dle projektu.

Ing. Derner: V Blešně dělali propustek a mělo by to být téměř průchozí podle jeho názoru.

JUDr. Zlatohlávková: Požádala Ing. Maurera, aby obstaral všechny potřebné listiny, aby mohla být vyhlášena soutěž. Realizační dokumentace stojí poté jednou tolik. To je další stupeň projektové dokumentace.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 5/2014: ZO schvaluje zadání projektové dokumentace ke stavebnímu povolení včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a organizacemi na propustek pod silnicí č. 3535 u „Zámečnictví Došel“ Ing. Janu Maurerovi za nabídnutou cenu 28.000,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 5/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 1 bylo schváleno.

 

 

5. Tělocvična základní školy

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne  16.01.2014

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: V roce 2012 v rámci přípravy žádosti o dotaci do Programu obnovy venkova 2013 byl zpracován projekt na opravu podlahy v tělocvičně. Předpokládaná cena díla činí cca 3,000.000,- Kč (cena bez DPH). S ohledem na skutečnost, že se podle zákona o veřejných zakázkách musí soutěžit realizační projektová dokumentace, je třeba vybrat projektanta, který dokumentaci připraví. Podle poslední novely zákona o veřejných zakázkách byla stanovena hranice zakázky malého rozsahu v případě stavebních prací na částku 6 milionů bez DPH bude možné následně připravit zadávací dokumentaci pro vypsání zadání zakázky, jejíž součástí bude smlouva o dílo, když jediným kriteriem bude cena díla.

Zastupitelé jsou žádáni, aby si prostudovali přiloženou dokumentaci a stanovili opravu tělocvičny jako investici roku 2014, připravili jména projektantů, kteří mají být obesláni pro vypracování realizační dokumentace.

 

pí. Čapková: Co znamená stěrková podlaha?

JUDr. Zlatohlávková: Je to podlaha, která byla zastupitelům ve fotografiích předložena.

Ing. Šandera: V jedné variantě bylo podlahové topení a ve druhé nebylo podlahové topení. Předpokládá, že paní starostka mluvila o variantě, kde je podlahové topení.

JUDr. Zlatohlávková:  Ono se říká, že všechny tyto stěrkové podlahy nejsou dobré na klouby a na kolena, že lepší jsou parkety. Ty mají ovšem své požadavky. Stávající parkety se bohužel zachránit nedají a očekává se, že pod parketami bude zřejmě i špatný beton, takže bude zapotřebí do toho udělat sondy a určitě parkety při odstraňování budou poškozeny, takže opětovně se použít určitě nedají. Nové parkety vycházejí velmi draho.

Ing. Derner: Možná palubová podlaha je vhodná pro vrcholové sportovce, kteří klouby zatěžují extrémně. Určitě by se nebál stěrkové podlahy potažené gumou.

p. Petr Šandera: V televizi, když se podíváte na sporty typu florbal nebo volejbal, tak se takovéto sporty hrají na těchto površích.

JUDr. Zlatohlávková: Na těchto velkých stavbách zjistila, že čím lépe je projektová dokumentace udělaná, že zdánlivě soutěžíme o více peněz. Na projektové dokumentaci velmi  záleží, jak je udělaná.

Ing. Šandera: A toto je firma, která se specializuje nebo má nějaké zkušenosti na tyto věci? Nezná žádnou firmu, která se zabývá sportovištěm. Je hluboce přesvědčen o tom, že obracet se na architektonickou firmu je nesmysl a zbytečné, jelikož ta se obrátí na někoho specifického, který to zpracuje technicky.

Ing. Derner: Souhlasí s Ing. Šanderou, ale zřejmě to nejde udělat jinak, hlavně když máme soutěž o dodavatele na relativně konkrétní povrch.

Ing. Šandera: Tady to musí být rozumný člověk, stavař, který umí dát ostatní vrstvy. Ušetříme jeden článek řetězu, je o tom přesvědčen, jak by ten projekt šel od zadavatele přes konkrétního dodavatele až na toho člověka, který to udělá.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení 6/2014: Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k zajištění projektové dokumentace pro zhotovení stavby na opravu podlahy v tělocvičně Základní školy ve Všestarech.

Hlasování o usnesení č. 6/2014: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 7/2014: Zastupitelstvo obce stanoví opravu podlahy v tělocvičně základní školy ve Všestarech jako investici roku 2014.

Hlasování o usnesení č. 7/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Ing. Šandera: Jednu věc, kterou chtěl původně zařadit do bodu různé, souvisí se školou. Jedná se konkrétně o to, zda bychom nezvážili, byť to není v návrhu rozpočtu na tento rok, ale kdyby tam zbyly nějaké finanční prostředky, tak jestli by nestálo za to, když tam nyní bude půl roku výluka udělat zároveň také rekonstrukci sociálek. Sociálky mají již něco za sebou.

JUDr. Zlatohlávková: Především je nutné myslet na to, že tam vede topení. Dala by Ing. Šanderovi za pravdu, ale vzhledem k tomu topení, které se bude muset v blízké době předělat, tak by rekonstrukci sociálek spojila s tím topením. Nyní je tělocvična zateplená, a když se tam přijde, je cítit pocit tepla. Bude se muset znova přepočítat topení. Topení by viděla jako investici roku příštího.

Ing. Šandera: To je pouze připomínka, všichni vědí, že rozpočet je napnutý a nevzpomněli jsme na to při sestavování rozpočtu, je pravda, že částečně se to bude muset přepočítat už nyní, jestli bude podlahové vytápění v tělocvičně, což by asi mělo být, takže v tu chvíli se to již začne prolínat. Je tedy pravda, že ty trubky zpod té podlahy se nechají někam vytáhnout a může to chvilku čekat, než se to propojí s trubkami směrem ke zdroji.

Ing. Derner: Rozpočet počítá toliko s položením trubek do podlahy.

Ing. Šandera: Dovolil by si doporučit, aby když se bude dělat projekt na podlahu, tak aby se to rozšířilo o projekt, že to někdo někam vystrčí, ale kam to půjde a jaké trubky k tomu přijdou. Abychom potom nepřekopávali to, co tu nyní uděláme.

JUDr. Zlatohlávková: To je to o čem mluvila, že do toho nechala nahlédnout projektanta, který jí sdělil, že tam celá řada věcí schází. Myslí si, že v tomto jsou všichni za jedno.

Ing. Šandera: Realizačně si myslí, že jsme se dohodli, že by to mohlo počkat do příštího roku, když se na tom trošku mákne, tak v průběhu prázdnin by se toto mohlo stihnout oprava těch sociálek, ale jestli by se to zatím alespoň projekčně nezpracovalo. Ještě poslední věc k tomuto, navrhuje, aby se udělalo nové osvětlení. Aby se neudělala nová podlaha a posléze abychom se nehrabali ve stropě s osvětlením, aby se to udělalo zároveň. Je přesvědčen o tom, že nové osvětlení si na sebe za nějaký rok vydělá.

p. Pešek: S tímto naprosto souhlasí.

JUDr. Zlatohlávková: Shodneme se tedy na tom, že v tomto duchu budu vyjednávat. Zbývá nám tedy přijmout ještě jedno usnesení, a to že jakmile bude projekt připraven, tak by se mohlo začít soutěžit dílo.

Ing. Šandera: Dotázal se, zda na zhotovitele díla máme na mysli podlahu a osvětlení, nebo jen podlahu. Zdá se mu zbytečné, aby nějaká stavařská firma, která umí podlahy, aby to předávala nějaké elektrikářské firmě. Ať se ty dvě firmy dohodnou, ať si tam nepřekáží. Viděl by to na dvě soutěže, jednu na podlahu a druhou na osvětlení.

Ing. Derner: Možná, že osvětlení by mělo být vysoutěženo dříve, než se vysoutěží podlaha, tak oni mohou mít hotové montáže a demontáže.

p. Petr Šandera – Pokud se bude dělat nová elektroinstalace, bude zapotřebí počítat s výměnou rozvaděče, protože ten je v tragickém stavu.

JUDr. Zlatohlávková: Ráda by vyšla vstříc ve všem, ale musíme mít na mysli, že elektřina v budově školy u kostela je v horším stavu. Takže jestli někde začít s elektřinou, tak tam. Jenom chce říct, že toto třeba bude muset počkat až s těmi sociálkami.

Ing. Šandera: Podle jeho názoru budou svítidla gró investice na tomto celém. Vidí to na nějaké ledky, a možná by nebylo od věci, kdyby místo soutěžení obecní úřad oslovil pár místních elektrikářů, aby to udělali. Bude potřeba udělat aspoň výpočet světla apod.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 8/2014: Zastupitelstvo obce pověřuje Ing. Šanderu zajištěním technického řešení opravy osvětlení tělocvičny ZŠ Všestary.

Hlasování o usnesení č. 8/2014: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 9/2014: Zastupitelstvo obce ukládá investičnímu výboru zajistit výběrové řízení pro výběr zhotovitele díla, a dále zveřejnit zadávací řízení na profilu zadavatele, výběr zhotovitele díla provede zastupitelstvo obce.

Hlasování o usnesení č. 9/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

6. Záměr na směnu pozemků v k.ú. Rozběřice

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 16.01.2014

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: Pro stavbu chodníku v Rozběřicích je třeba zajistit pozemek od pana Moce, vypracován geometrický plán na směnu pozemků. Souhlas s dělením pozemků byl obci doručen dne 8.1.2014. Do jednání zastupitelstva bude předložena zpráva, zda je pozemek st. 17 v k.ú. Rozběřice bez zástavního práva smluvního.

 

JUDr. Zlatohlávková: Toto bude zapotřebí vyjednat s jeho hypotečním poradcem.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 10/2014: ZO schvaluje vyhlášení  záměru na směnu části pozemku odděleného podle geometrického plánu pro rozdělení pozemku číslo plánu: 172-102/2013 a odsouhlaseného Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové dne 10.10.2013 pod číslem: 1177/2013 podle kterého se vyděluje z pozemku evidovaného jako pozemková parcela číslo 339 – ostatní plocha, ostatní komunikace pozemková parcela číslo 339/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 16 m2  a z pozemku evidovaného jako st. 17  - zastavěná plocha pozemková parcela číslo  362 – ostatní plocha jiná plocha o výměře 16 m2, vše v katastrálním území Rozběřice.

Hlasování o usnesení č. 10/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

7. Kupní smlouva na vodovod Rosnice

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 16.01.2014

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: Obec dne 16.12.2013 podepsala návrh čtyřstranné Smlouvy o nájmu a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu, převodu majetku, budoucí smlouvu kupní a budoucí smlouvu o upsání akcií, v souladu s usnesením zastupitelstva číslo 119/2013, nyní paní Karolina Zavadilová v zastoupení předkládá návrh kupní smlouvy (článek X. shora citované smíšené smlouvy).

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 11/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh kupní smlouvy vyhotovené v souladu s ustanovením článku X. Smlouvy o nájmu a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu, převodu majetku, budoucí smlouvu kupní a budoucí smlouvu o upsání akcií, s předmětem smlouvy Vodovodní řad s veškerými součástmi a příslušenstvím za kupní cenu 100,- Kč a pověřuje starostku jejím podpisem.

Hlasování o usnesení č. 11/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0.bylo schváleno.

 

 

8. Informace z investičního výboru, informace z kulturního výboru

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 16.01.2014

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková, Marika Čapková - Dohnalová

 

Obsah:

V letošním roce je plánováno divadlo do Jaroměře a z jara se pojede do Olomouce na FLÓRU. Na podzim se pojede do Polska a v létě se plánuje výlet pro seniory, kdy mohou s sebou vzít vnoučata.

 

Ing. Šandera: Nemám připomínku, pouze doplnění, co měl připraveno do bodu různé, ale váže se to na činnost investičního výboru. Projel seznam, který investiční komise vypracovala v souvislosti s rychlostí oprav jednotlivých objektů, a bylo tam přijaté doporučení k tomu a bylo by dobré, aby si to každý ze zastupitelů prohlédl a zjistil, že řada věcí pod č. 5, tzn. akutní oprava byla v roce 2013 provedena. Klobouk dolů. Jenom by rád připomenul ještě další, kdyby byly nějaké prostředky, tak by bylo vhodné se do toho pustit. Ještě je zapotřebí udělat Hospodu v Rosnicích, tj. hlavně to odvodnění, objekty v Rozběřicích, opět se jedná o odvodnění, v Rozběřicích prodejna, hasičárna v Rosnicích, Lípa – hasičská zbrojnice, střecha a okna, potom tam byla ještě oprava soklu na činžovním objektu ve Bříze. Pokud je již něco hotové, tak se omlouvá. Doporučovalo se tam nechat to jednu zimu a poté to opravit. Nyní v roce 2014 by bylo vhodné to dokončit, nemyslí si, že by to byla až tak moc velká finanční zátěž.

JUDr. Zlatohlávková: Na toto byla doporučena odvětraná fasáda, izolace je až nad tím. Více než ten sokl, který bude maximálně větrat dále, tak tam jsou v katastrofálním stavu stoupačky, elektřina je v původní. Koupelna opticky vypadá dobře, ale je to v katastrofálním stavu. Když už by se tam dělala nová elektřina, tak by byla pro udělat nové stoupačky. Takto by asi cítila změnu toho pořadí. Ten sokl by byl jistě rychlejší, líbivější, ale toto si myslí, že je akutnější.

Ing. Šandera: Nemyslí, aby to bylo líbivější, jde mu o to, že tam, kde to nebylo vyspárované se to tvářilo jako že se oddroluje. Toto jeho upozornění bylo pouze a jen z toho důvodu, že kdyby se náhodou našly nějaké finanční prostředky, tak aby než se začneme rozhodovat o nějakých investicích, nových stavbách atd., abychom se nejdříve podívali to tohoto seznamu, který byl vypracován.

Ing. Jásenský: Nám tam visí ještě jedno usnesení ohledně kanalizace na Chlumu. Rád by poprosil, až se bude scházet investiční výbor, zda by se mohl zúčastnit.

JUDr. Zlatohlávková: Pokud již nikdo nic nemá, tak by ráda poděkovala Ing. Šanderovi, protože na tom elaborátu, který zastupitelé dostali v lonském roce, tak se podíleli oba. Tak jak to říkal, tak z toho měla pocit, že podle soupisu postupujeme. Jestliže jsme měli možnost vybrat toho více a opravit za pomoci dotace, tak jsme obrátili trochu pořadí. Protože jedním usnesením dostala oprávnění vybrat projektanta na opravu hospody v Rosnicích, tak se rovnou obrátila na Ing. Hroudu.

 

pí Čapková – Jestli si zastupitelé ve zpravodaji přečetli nabídku práce, tak podmínky tam jsou trošku jiné. Správné zadání je vyvěšeno ve nástěnce.

JUDr. Zlatohlávková: Podmínky jsou stejné. 2.1. bylo vypsáno výběrové řízení, ale výběrové řízení musí být vyvěšeno 15 dní. Teprve ode dneška bylo možné dávat žádosti  uchazečů. Ti co přišli dříve, tak jim bylo řečeno, aby přišli až 16.1.2014.

Ing. Derner: Jako jednu z podmínek zaregistroval dobrý zdravotní stav a myslí si, že je to těžko hodnotitelné.

JUDr. Zlatohlávková: Je to těžko hodnotitelné, ale lidi, kteří jsou pracovně indisponovaní a z toho důvodu těžko hledají zaměstnání, obvykle získáváme přes úřad práce na sezonu. Nedokáže si představit, že někdo, kdo například má nemocné plotýnky, bude sekat Úvoz mrtvých.

Ing. Šandera: Četl pouze inzerát ve zpravodaji a tam byly podmínky pouze řidičský průkaz sk.B a organizační schopnosti a časová flexibilita. Dotázal se, zda-li tedy hledáme vedoucího?

JUDr. Zlatohlávková: V době takto velké nezaměstnanosti je třeba, abychom k tomu všichni přistupovali rozumně. V žádném případě neříká, že se hledá vedoucí pracovník, nevíme, kdo se přihlásí. Pan Martínek má pracovní smlouvu na dobu neurčitou a může pracovat, jak dlouho bude chtít.

Ing. Šandera: Blíží se konec volebního období a zaplať Pán Bůh to tu funguje, jak to funguje. Působí to na něj tak, že hledáme vedoucího pracovníka. Přikláněl by se k tomu, pokud to tak je, aby to posoudilo a zhodnotilo až nové vedení obce. Vůbec neví, jestli třeba pan Martínek nechce odejít do penze, to by samozřejmě bylo něco úplně jiného. Ale v tuto chvíli, po tolika letech mu to nepřijde zrovna košer.  

JUDr. Zlatohlávková: K tomu pouze uvádí, že loni, když se přijímali lidi na sezónu, tak pan Martínek konstatoval, že nebylo vypsáno výběrové řízení a měla z toho pocit, že odstraňuje třecí body. Pan Martínek také uvedl, že s koncem volebního období chce skončit, dávala mu na vybranou, že může dát výpověď sám, protože to může sám, pak by to bylo bez odstupného. V případě, že to neudělá, je samozřejmě možné mu výpověď dát, pak by to měl s odpracovanými léty alikvotní část odstupného, což je pro něj výhodnější a za ty služby pro obec by to pro něj bylo dá se říci takové ocenění.  To bylo na základě naší vzájemné dohody. Nechce tu ale za měsíc stát s tím, že pan Martínek k sobě nikoho nemá a je na vše sám.

Ing. Šandera: Je pravda, že by tu nebyl potřeba ještě minimálně jeden člověk, to potřeba je. Nedej bože, kdyby onemocněl, tak se to tu položí. Myslí si, že kdyby tu byli dva zaměstnanci, tak by to obec určitě utáhla a nebylo by to od věci.

JUDr. Zlatohlávková: Ing. Šandera má pravdu v tom, že obec v minulém roce dostala více peněz. Z rozpočtového určení daní jsme dostali mnohem více, proto si myslela, že nemusíme tak zoufale šetřit.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 12/2014: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu předsedkyně investičního výboru a zprávu předsedkyně kulturního výboru.

Hlasování o usnesení č. 12/2014: pro 10 proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

9. Informace o dotacích

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 16.01.2014

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

a) MŠ Chlum

Peníze v souladu s akceptací a smlouvou o poskytnutí dotace připsány na účet obce. Termín fyzické kontroly dosud nestanoven.

 

b) Tělocvična základní školy

Peníze v souladu s akceptací a smlouvou o poskytnutí dotace připsány částečně (žádáno o průběžné financování) na účet obce. Termín fyzické kontroly dosud nestanoven.

 

c) Budova obecního úřadu

Dosud nebyl zaslán návrh smlouvy o dotaci, nebylo možné požádat o průběžné financování, faktury uhrazeny, dílo i staveniště převzaty.

 

d) budova školy 1.stupně u kostela

Žádost o dotaci byla podána, dosud není akceptována, bylo zadáno zpracování realizačního projektu Ing. Hroudovi. V případě přiznání dotace je nutné, aby zastupitelstvo označilo projekt za investici roku 2014.

 

e) Splašková kanalizace

Ministerstvo zemědělství ČR vrátilo žádost o dotaci s komentářem, že jsou pouze vyřizovány žádosti přijaté v r. 2010, tzv. zásobník žádostí, o možnosti podat žádost o dotaci nás bude ministerstvo informovat. Ministerstvo životního prostředí ČR bude vypisovat dotace na splaškovou kanalizaci pro obce do 2000 obyvatel. Vypsání dotačního titulu je třeba zajistit, stejně jako podání žádosti o dotaci.

 

f) Žádost o dotaci na opravu prostranství před kostelem ve Všestarech do Programu obnovy venkova byla podána. Žádost o opravu podlahy v tělocvičně základní školy do Nadace ČEZ byla podána.

 

g) dotace na hasiče

Na základě schválené smlouvy o dotaci byla obci Královéhradeckým krajem poskytnuta dotace na činnost jednotek ve výši 107.080,- Kč.

 

JUDr. Zlatohlávková: na obecní úřad byla uzavřena smlouva o dílo, kdy smlouva o dílo byla na částku 3,214.968,- Kč včetně DPH. Zaplaceno bylo 3,061.873,70 Kč, což je bez rezervy. Toto jsou částky, které jsou již zaplaceny. Tělocvična – smlouva o dílo byla na 6,350.000,- Kč a zaplaceno bylo o 451.000,- Kč méně, z rezervy se čerpala pouze část.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 13/2014: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o dotačních titulech.

Hlasování o usnesení č. 13/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 14/2014: Zastupitelstvo obce stanoví zateplení a výměnu oken I. stupně ZŠ Všestary jako investici roku 2014.

Hlasování o usnesení č. 14/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

10. Informace z rady obce

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne  16.01.2014

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: Od 28.11.2013 se rada obce sešla dvakrát:

18.12.2013

-          schválila rozpočtové opatření č. 11 (viz příloha)

-          schválila vypsání veřejné výzvy – pracovník péče o zeleň

-          Projednala dlužné nájemné

-          Projednala havarijní opravu ve škole 2. stupně (oprava podlahy, nátěr topení, realizace REKOS S + D, s.r.o.)

-          Projednala žádosti spolků  z programu „Všestarské neziskovky“ takto:

Zastupitelstvo na přání zastupitelů není v prosinci svoláno. Peníze určené pro spolky by zůstaly nevyčerpány přesto, že spolky postupovaly zcela v souladu s vypsanými pravidly.

- Myslivecké sdružení Na Bojišti Chlum, částka 5.957,- Kč, náklady spojených s pořízením gastro zařízení pro kulturně společenské akce

- SDH Bříza, částka 2.007,- Kč, náklady spojené s uspořádáním akce „Adventní podvečer ve Bříze“

- SDH Všestary, částka 4.544,- Kč, příspěvek na branný den a mikulášskou nadílku

- Schválila návrh smlouvy se Správou silnic Královéhradeckého kraje (ostrůvek pro pěší – pro chodník ve Bříze)

 

7.1.2014

-           schválila zadání úchytu na prapory pro ZŠ

-           pověřila starostku zajištěním podání žaloby ve věci dlužného nájemného

-           navrhla zastupitelstvu určit pověřeného zastupitele pro rozdělení výtěžku podle zákona o loteriích a podobných hrách

-           projednala mobilní zastávku na Chlumu

 

p. Petr Šandera – Počítejte s tím, že ta zastávka tam bude pouze do té doby, než někdo z plynáren bude chodit a kontrolovat  zařízení.

JUDr. Zlatohlávková: Proto bude mobilní a bude nainstalovaná na panelu. 

Ing. Šandera: Pokud tam vede plyn, tak podle jeho názoru nemá smysl vůbec nic zadávat v tomto místě, protože to nemůže projít.

p. Petr Šandera – vede tam plynová přípojka a bohužel vede zrovna v tom místě, kde má být ta zastávka. Zrealizovat by to samozřejmě šlo, ale s přeložkou.

p. Vecek – Dotázal se, jestli by to tedy nešlo přemístit o 20 metrů níže, aby to označení bylo přemístěno a zastávka by se posunula blíže ke kostelu.

Ing. Šandera: Právě si také myslel, jestli by se nenašlo něco vhodnějšího, protože toto je opravdu riziko. Aby se to nemuselo za půl roku bourat.  

JUDr. Zlatohlávková: Zkusí, ale jestli se Ing. Derner rozpomene, že kdysi byli na jednom jednání kvůli chodníkům, v době, kdy projekty na chodníky byly těsně před dokončením a bylo to projednání s dotčenými orgány. Mimo jiné se tam hovořilo o tom, že zastávka směrem na Hradec v tomto místě v žádném případě. Jednoho dne se tam objevil označník, nikdo nic nenamítal a zastupitelé přišli s tím, že by tam chtěli lidé zastávku. Lidé z Chlumu jí píší, kdy už bude. Odepisuje, že s obcí je to na dlouhé lokte a oni si myslí, že nechce něco udělat k vůli. Dotázala se, jakého projektanta má oslovit, aby zastávku naprojektoval, projednal s dotčenými orgány.

Ing. Derner – Když už byl osloven, bylo to tak, p. Blažek řekl, že tady v tom místě v žádném případě zastávka nebude, před zatáčkou nepřichází v úvahu, to že tam někdo dal označník zastávky, to nastalo, tak jsme řekli, že k tomu postavíme budku. Toto nemá regulérní řešení.

Ing. Šandera: A na toto bude výběrové řízení? To je to, o čem pořád mluvím. Na něco děláme výběrové řízení za 20.000,- Kč a něco dáváme z volné ruky. Tak se pojďme alespoň všichni dohromady dohodnout, do jakých peněz budeme dělat výběrové řízení maximální, nebo nad jaké peníze a do jakých peněz se to bude zadávat z volné roky potom se tu nemusíme takto dohadovat.

p. Vecek: Veškeré zastávky, které jsou po obcích, tak dělal pan Došel, tak si myslel, že jednu mobilní zastávku by mohl udělat taky.

Ing. Šandera: Pokud to rada odhlasovala, tak to odhlasovala. Připadá si na zastupitelstvu potom zbytečný, protože tu pouze odhlasovává faktury, které jsou dané smlouvou. Pojďme přijmout nějaká pravidla pro toto zadávání, protože mu to připadá, že něco jde bez problémů. Jedeme bez pravidel a jemu osobně to vadí.

JUDr. Zlatohlávková: Navrhla řešení takové, že navrhne radě obce a nepochybně jí vyjde vstříc, aby se usnesení revokovalo, a tak jak jí ustanovilo zastupitelstvo, zadá projekt. Táže se potřetí, komu má zadat projekt?

Ing. Šandera: Když už jsme u toho a bude se zadávat projekt, tak by se mělo udělat také něco se zastávkou v Rosnicích.

JUDr. Zlatohlávková: Domnívá se, že zastupitelé proto jsou voleni z různých částí, a proto, že mají k dispozici jednací řád a zákon o obcích, aby vznášeli své požadavky. Na zastávku v Rosnicích jsem žádný požadavek nezaznamenala. Zastávka tam je ošklivá, o tom žádná. Může se opravit, může se tam udělat nová, jak si budou lidé z Rosnic přát. Nicméně rosničtí si nic takového zatím nepřáli, a protože někdo z Rosnic nejspíš tu zastávku stavěl, tak se necítí pověřená k tomu, aby tu zastávku tam bourala a místo toho jim tam nutila zastávku novou, která se jim třeba nebude líbit. Jestliže s takovým požadavkem přijdou jako například pan Václavík ve Bříze, tak se lidí ve Bříze zeptala, jak si to představují a bylo jí řečeno, že jí chtějí pouze opravit. Ona to ovšem původně pochopila tak, že chtějí novou.

Ing. Šandera: Rada rozhodla, je to rozhodnutí a zodpovědnost rady, jak naloží s x tisíci.

JUDr. Zlatohlávková: Rada necítí, nebo alespoň ona sama jako člen rady, potřebu jít do konfliktu se zastupitelstvem, ani s jedním jejím členem. Bude se řídit usnesením zastupitelstva. Bohužel tam zastávka nebude. .

 

p. Pešek: Dotázal se, o jaké dlužné nájemné se jedná.

JUDr. Zlatohlávková: Jedná se o dva nájemce a dluhy ve výši 40.000,- Kč a 50.000,- Kč.

p. Pešek: To obec nemá žádnou páku, jak je vystěhovat?

JUDr. Zlatohlávková: Do konce minulého roku, jak všichni víme, platil 40 let občanský zákoník, který stanovil v případě, že má někdo nezletilé dítě vystěhovat ano, pouze s náhradním bytem, nikoli ubytováním. Od letošního roku je možné vystěhovat bez náhrady a nyní je otázka, protože jim budou smlouvy končit, než se to udělá, jestli neskončí smlouvy a nepoběží ještě spor, přišlo jí rozumnější zažalovat dlužné nájemné. Počíná si v souladu se zákonem o obcích, který jí ukládá, že je povinna se postarat, aby se to nepromlčelo.

p. Pešek: Nemá představu, jak dlouho to může trvat, to se mohou vystěhovat de facto ihned?

JUDr. Zlatohlávková: Nový občanský zákoník  určuje pravidla.

p. Pešek: Nemá problém s tím je vystěhovat ihned, na co čekat.

Ing. Derner: S tímto trošku problém má, protože tam vidí ty děti.

p. Pešek: Já to neberu, ale pokud je tam dluh 50.000,- Kč, tak to není problém měsíční. Nám tady de facto přes rok někdo neplatí a necháváme ho tu vesele bydlet dál. Kdyby mu někdo dlužil peníze, tak se bude prát o to, aby je dostal zpět. Na jednu stranu tady bojujeme o každou korunu a na druhou stranu tady necháváme bydlet lidi, kteří nám neplatí a bydlí tu zadarmo.

JUDr. Zlatohlávková: Navrhla následující postup. Navrhuje, aby zastupitelstvo obce určilo pověřeného zastupitele, který to s nimi půjde projednat. Z jejího hlediska to končí tím, že zažaluje dlužné nájemné, a to do aktuálního data další měsíc.

p. Vecek: Tady se jedná o to, že rada něco doporučila, první krok se udělal, paní starostka je bude žalovat vůči nájemnému. Určitě jim přijde nějaký dopis domů, a buď se chytnou za nos a začnou reagovat, a pokud ne, tak bude následovat další krok.  

Pan Pešek: Omlouvá se, nechtěl rozšířit takto rozsáhlou diskusi.

JUDr. Zlatohlávková: Ptáte se právem, je to 90.000,- Kč, které patří obci, ale o ono to opravdu řešení nemá. Řešení to má pouze finanční, které spočívá v tom, zažalovat, aby obec měla pravomocný rozsudek a ten rozsudek, aby jednoho krásného dne, až se obec dostane na 25. místo v pořadí v exekuci, tak aby se to zexekuovalo.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 15/2014: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 11.

Hlasování o usnesení č. 15/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

11. Informace o staré hlukové zátěži

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne  16.01.2014

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: Ředitelství silnic a dálnic zadalo měření hluku okolo silnice I/35, informace o výsledku měření  je vyžádána, dosud nebyla obci předložena. V části Všestar a v místní části  Lípa jsou limity překročeny, tj. ŘSD bude  patrně zajišťovat v těchto místech výměnu oken v průběhu roku 2014 - 2015.

 

 

12. Příjmy ze zákona o loteriích a jiných podobných hrách

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne  16.01.2014

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: Na základě rozpravy zastupitelstva dne 28.11.2013 doporučuje rada obce zastupitelstvu obce, aby určilo pověřeného zastupitele ke stanovení pravidel rozdělování finančních prostředků, jejichž objem byl za rok 2013: 101.847,12 Kč. Rada obce doporučuje zastupitelstvu, aby pověřený zastupitel vypracoval pravidla rozdělování výtěžku z loterií, pravidla následně předložil zastupitelstvu ke schválení a dále aby zajišťoval dohled nad dodržováním pravidel a čerpáním finančních prostředků včetně zpracování důvodových zpráv pro jednání zastupitelstva.

 

JUDr. Zlatohlávková: Ing. Šandera na jednání zastupitelstva v Rozběřicích uvedl, že se to ztrácí v rozpočtu obce, že by byl rád, kdyby to šlo na to, na co to má jít, tj. na tělovýchovu. Ona si myslí, že z jejího hlediska to na tělovýchovu šlo, že se opravovala tělocvična, ale tam se asi  v názoru neshodli. Tak si myslí, že by zastupitelé měli rozhodnout, co s tím.

Ing. Svoboda: Když se sestavoval rozpočet, tak se výtěžek z loterií tam dával. Dali se k tomu výdaje, tudíž je to rozprostřeno v rozpočtu.

JUDr. Zlatohlávková: Tak se přijme rozpočtové opatření.

Ing. Šandera: Když už to v Rozběřicích inicioval, tak také uvede důvody, proč to inicioval. Dříve, když to nebylo takto určeno, šlo to na tělovýchovu jako kapitola z Ministerstva školství ČR, tak to šlo nejen na podporu tělovýchovy, ale také na nákup materiálu, ale hlavně z toho byla placena údržba zařízení budov. Nyní je tu za TJ Sokol Všestary, od doby co se to změnilo, tak na údržbu baráku, který vlastní se to tahalo z peněz našetřených z minulých let nebo co se vybralo od členů, ještě to šlo, pokud nájem na místní tělocvičně byl docela rozumný, nyní bylo nějaké opatření, že se pronájem zdvojnásobil, čili už to těžko z příspěvků táhneme a z něčeho se to táhnout musí. Musíme se jako správní hospodáři o budovu starat a nemůžeme ji nechat spadnout. Jestliže nebudeme schopni se o budovu starat, tak to budeme muset nabídnout Sokolu jako organizaci, od které jsme to před cca 17 lety vybojovali, nebo si to vezme opět obec. Šandera jako jeden ze členů výboru přece nebude ze svých soukromých peněz hradit opravu tělocvičny, aby nám to nespadlo na hlavu. To byl jeden z důvodu, proč apeloval na to, aby se tyto peníze rozdělily na organizace, zčásti ať to jde na činnost jako dříve a zčásti na opravu. Barák má už něco za sebou, že bychom ho dokázali rozbourat a rozhrnout, to také něco stojí, tak si s tím přestáváme vědět rady. To je jediný důvod. Kopíroval třeba Hradec Králové, který tyto peníze vzal, odevzdal je na bývalý ČSTV a ten je podle nějakého schématu rozdělil na jednotlivé tělovýchovné organizace, které na území Hradce Králové existují. Jestliže tam město dělá opravy tělocvičen, hřišť, a to co má v majetku, tak to jsou jiné peníze a na tyto peníze nesahá. Může si to každý zkontrolovat. Vznesl názor, že tyto finanční prostředky, které přijdou by měly být určeny na něco jiného, než opravu objektů, které jsou v majetku obce. Takto to bylo odhlasováno na minulém zasedání zastupitelstva obce.

Ing. Derner: Souhlasí s Ing. Šanderou a musí namítat proti větě, že peníze jdou do sportu, když jdou do opravy tělocvičny. To je majetek obce. Podobně se chová Hradec. Slavie má vybudovaný nový areál a nové hřiště pro pozemní hokej, ale je to majetek města a Slavie jako největší tělovýchovný oddíl v HK dostává peníze již jen na tu činnost samotnou.

JUDr. Zlatohlávková: Myslí si, že v návrhu usnesení ani nic jiného není.  Pouze rekapitulovala, jak na minulém zasedání argumentovala ona a jak Ing. Šandera, který to dnes doplnil.

Ing. Jásenský: Na zasedání v Rozběřicích nebyl, ale když si vezmeme peníze, které jsou z hazardu, což je společenský problém daleko širší než financování sportovišť, tak by si dovedl představit, že by se peníze rozdělili neziskovkám podle pravidel, které jsou nastaveny.

JUDr. Zlatohlávková: Ona je to částka o hodně vyšší než v minulých letech. Dříve jsme dostávali částku cca 15.000,- Kč a z toho 7.500,- Kč se odvádělo finančnímu úřadu. Souvisí to s pádem Sazky, že se peníze začali proudit jiným směrem než v dřívějších letech.

Ing. Šandera: Nemá k tomu již více co dodat, pokud má někdo jiný názor, tak se zřejmě bude muset revokovat to usnesení, které zaznělo na minulém jednání. Minule to šlo a bude to zřejmě cítit jako podvod, to musí říci na rovinu, tam to bylo také vázané na přijetí nebo nepřijetí rozpočtu.

JUDr. Zlatohlávková: Požádala zastupitele, aby se drželi tématu. Dokážeme určit pověřeného zastupitele, aby tyto peníze rozdělil?

Ing. Derner: On osobně by navrhoval Ing. Šanderu.

JUDr. Zlatohlávková: S tímto návrhem souhlasí.

Ing. Svoboda: Rozdělit peníze mezi koho, mezi neziskovky? Vždyť tělovýchovná jednota je tu jen Sokol.

Ing. Šandera: V Rozběřicích to právě zaznělo. Tady není pouze Sokol, co se týče tělovýchovné jednoty. Ano opravdu je tu TJ Sokol Všestary, zřejmě největší, s nejvíce členy, máme tu Nohejbalový klub Bříza, máme tady Sokol Chlum, a máme Šachový klub Lípa.

Ing. Šandera: Dotázal se, zda chtějí jmenovat jeho osobně.

JUDr. Zlatohlávková: Uvedla, že to zastupitelé chtějí.

Ing. Šandera: Děkuje za důvěru, to je možná za odměnu, že si minule dovolil něco říci.

Ing. Derner: Ne proto, ale má pocit, že k tomu má nejblíže. Nikoli, že by ho tím chtěl potrestat.

Ing. Šandera:  Sám jako osoba ty peníze dělit nebude. Protože je v tom jednak namočený, protože je členem Sokolu Všestary. Neví, kdo formuloval tento návrh usnesení, který tam je uvedený.

JUDr. Zlatohlávková: Ten, kdo předkládá zprávu.

Ing. Šandera: A to je prosím pěkně kdo? Nestihl jsem si všimnout.

JUDr. Zlatohlávková: Já jsem to byla, kdo předkládal zprávu.

Ing. Šandera: Dokáže si představit, že předkladateli to dalo poměrně dost velkou práci, aby tam naformuloval takové činnosti a nutnost, aby to dělal, aby to dalo co nejvíc práce. Že k tomu má docela vážný důvod, to by řekl, protože děláme nějakým stylem nejen tyto sportovní nezsikovky, ale děláme i všeobecné neziskovky, a řekněte mi, jestli to, co je tu naformulované pro tyto peníze, jestli to tady někdo dělá, co se týče těch neziskovek ostatních. Zodpovědně tady prohlašuje, že není zaměstnancem na plný úvazek, nebo na poloviční úvazek Obecního úřadu ve Všestarech. Je členem zastupitelstva, je členem investičního výboru, má na krku komisi pro rozdělování normálních peněz, nyní mu bylo přiděleno, že se má postarat o osvětlení a nyní by měl dělat celou agendu spojenou s tímto. A sám? Také se bohužel potřebuje něčím živit, jelikož ještě není v důchodu.

JUDr. Zlatohlávková: To já samozřejmě taky.

Ing. Šandera: Ale jste zaměstnancem obecního úřadu.

JUDr. Zlatohlávková: To se hluboce mýlí, může na obecní úřad chodit pouze jednou měsíčně pro výplatu, pokud s tím budou zastupitelé souhlasit.

Ing. Šandera: Může vzpomenout? Zastupitelstvo, když byla paní starostka volená, tak chtělo, aby byla na plný úvazek. To JUDr. Zlatohlávková odmítla.

JUDr. Zlatohlávková: Ano to je pravda. Bylo to tak, že se zdálo, že by to tak mohlo být možné. Tak to cítím a čas tomu věnuje, podle jejího názoru tomu věnuje neadekvátně hodně času. Nemá nic proti tomu, když bude sestaven výbor, jako to bylo pro všestarské neziskovky. Nechtějte, aby někdo z obce rozděloval peníze po Vaše spolky tělovýchovné. To si myslí, že by to byl kámen úrazu a bylo by to fatálně špatně. Pravidla se musí určit, můžou být podobná jako pro Všestarské neziskovky, ale bude to pouze jedním směrem.

Ing. Šandera: Dobrá, proč by to nemohla například dělat ta samá komise, která by navíc byla zastoupena někým z ostatních neziskovek, aby tam nebyl zastoupen jen Sokol Všestary, tak ať v té komisi je např. někdo z Nohejbalového klubu Bříza nebo z jiného spolku. Bohužel nikdo z nich není zastupitel.

Ing. Jásenský:Doporučil by, aby se to rozdělilo neziskovkám.

Ing. Šandera: Znovu se ptám, kde Sokol Všestary, který je zřejmě jediným majitelem budovy, kde máme brát na to, abychom budovu udržovali.   

JUDr. Zlatohlávková: Pojďme se zkusit na něčem dohodnout, jestli má Ing. Šandera pocit, že by to mohl dělat ten samý výbor, který zpracovává všestarské neziskovky, který by stanovil pravidla jiná pro toto tak prosím. Musí si ale zastupitelé říci, co chtějí.

Ing. Šandera: Abych to dělal já, jako Ing. Šandera tomu se bráním, nějaké plány a návrhy, to snad po mě ani nemůžete chtít. Vždyť je to střet zájmů. Být členem nějaké komise, tomu se nebráním.

JUDr. Zlatohlávková: Může to být tedy ten samý výbor, nebo chcete, aby to byl jiný výbor?

Ing. Svoboda: Myslí si, že by to měl být ten samý výbor možná doplněný o nějaké členy z předmětných organizací.

JUDr. Zlatohlávková: Každý výbor si může přizvat člena jako hosta, předsedou výboru musí být pro upřesnění zastupitel.

Ing. Šandera: Myslí si, že to snad nemusí být vyřešeno do února. Máme na to nějaký čas, protože víme, že ty peníze teprve přijdou. Zřejmě by bylo dobře, nechat to té komisi, která zasedá kvůli neziskovkám a posílit to o členy z organizací, kterých se to týká. Bude zapotřebí vymyslet nějaký klíč pro rozdělení, nebo vymyslet klíčů více pro případ, že bychom se neshodli a potom to bude na zastupitelstvu, který z těch návrhů bude nakonec přijatý.

JUDr. Zlatohlávková: Požádala o ponechání předpřipraveného usnesení v zápise.

Ing. Derner: Paní starostka chce, aby její návrh na usnesení tam byl, neví z jakého důvodu.

JUDr. Zlatohlávková: Neví, co bude uvedeno v rozpravě, ale doufá, že je tam zachyceno to, jak Ing. Šandera říká, že to muselo dát hodně práce, aby toto někdo naformuloval. Z toho důvodu nechce, aby její usnesení bylo změněno. Poprosila návrhovou komisi, aby naformulovala usnesení.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním (původní)
Návrh usnesení č. /2014: Zastupitelstvo obce schvaluje pověřeného zastupitele …..  vypracováním pravidel pro rozdělování příjmů obce, které obec obdrží v souladu se zákonem o loteriích a jiných podobných hrách, vypracovaná pravidla předložil zastupitelstvu obce ke schválení, zajišťoval dohled nad čerpáním těchto finančních prostředků v souladu s přijatými pravidly, připravoval důvodové zprávy pro jednání zastupitelstva o příjmech a průběhu čerpání. 

Hlasování o usnesení č. /2014: pro , proti , zdržel se hlasování  – bylo schváleno/nebylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 16/2014: Zastupitelstvo obce pověřuje výbor pro všestarské neziskovky, aby doplněn o zástupce sportovních klubů v našich obcích připravil návrh pravidel pro rozdělování příjmů obce,  které obec obdrží v souladu se zákonem o loteriích a jiných podobných hrách.

Hlasování o usnesení č. 16/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

13. Územní studie Všestary, V-Z8 a V-Z8 (lokalita nad školkou)

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne  16.01.2014

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: Místostarosta zaslal zastupitelům k jejich požadavku dne 29.06.2012 návrh zadání studie takřka nejrozsáhlejší plánované lokality určené převážně pro výstavbu – Všestary pole nad školkou, a to až téměř k Rozběřicím. Zastupitelé písemně nepodali žádné připomínky, bude třeba dopracovat zadání při jednání zastupitelstva, ve studii je třeba stanovit výškové regulativy, druh výstavby. Zadání bude upřesněno a následně bude vybrán zpracovatel studie = projektant. Bude třeba připravit zadávací řízení. Na vypracování studie má obec 72 měsíců (viz text studie), není třeba o textu zadání studie rozhodovat okamžitě, obec tak musí učinit v následujících 6 letech, poté by bylo možné zahájit jakoukoliv výstavbu. Postup výše uvedený není v rozporu se smlouvou uzavřenou v r. 2009 (viz příloha). 

 

JUDr. Zlatohlávková: Opakuje stejně jako na jednání z 6.9.2012. Na první stránce je upozornění, že na to máme 72 měsíců, pak je tam nějaká citace dopisu se špatným datem, na to už mezitím přišli, ale lhůta 72 měsíců se v souladu s platnou judikaturou  novelou stavebního zákona zkrátila na dobu 48 měsíců, zároveň se však zvýšily pravomoci obce ohledně požadavků na návrh zadání. Říká se tam, že se tímto zabírá přes šest hektarů půdy, říká se tam, že tam má být nějaká plocha zeleně. Toto jsou cíle. Cíle ovšem nejsou zadání. Všechno to, co je jako cíl, musíme dostat do úkolů, upozornila, aby zastupitelé byli opatrní a do těch úkolů si to promítli. Tam se říká např. požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb, vypracování prostorových staveb, jaká bude výška zástavby, procento zastavění, co se myslí veřejnou infrastrukturou /tzn. technickou, dopravní, umístění veřejné zeleně, veřejných prostranství/. Veřejná zeleň už pak dál není napsaná, kromě VZ28. Zastupitelstvo to bude muset dostat z  cílů do požadavků.

V bodě 4 na straně 4 je to požadováno v přímé návaznosti na rozvoj dalších funkcí. Neví, co jsou další funkce a co si pod tím má představit. Zohledňuje urbanistickou vazbu na centrum v regionu město Hradce Králové. Neví, proč je to svazováno s Hradcem Králové. Je to přesná citace z územního plánu. Říká se tam, že to může být hlavní využití bydlení venkovského charakteru a umístění ostatních zařízení, která podstatně neruší bydlení, ale je tam přípustné obchodní zařízení, veřejné stravování, ubytování, administrativa a veřejná správa, zařízení na zpracování a vývoj zemědělské produkce, pozemky veřejné a dopravní infrastruktury. Někde se tam píše, že silnice mohou být obousměrné nebo také jednosměrné. Jednosměrná je 6 metrů, obousměrná je 8 metrů. Jednosměrka může za určitých fázích klesnout až na 4,5 metru. To si myslí, že u tak velkého území, jaké to představuje je hazard.

Dále se dočetla, že by tam mohli být také maloobchodní prodejny a služby do 1.000 m2. Ptala se, jak je to velké, bylo jí řečeno, že je to polovina LIDLu. Nepočítají se tam parkovací plochy, ty tam jsou k tomu a nejsou v těch 1.000 metrech.

Stačí, když řekneme, nepředpokládá se a vyjmenujeme. To bude potřeba každý bod zvlášť probrat. Jakmile něco nebudeme chtít, musí se to vyjmenovat.

Potom jsou tam veřejná prostranství a veřejná zeleň. Hlavní využití na každé 2 ha 1.000 m2, ale dočetla se drobné vodní plochy, vodní plochy a toky, dětská hřiště a hřiště pro míčové hry. Není si jistá, jestli tam budeme chtít zřídit další sokolovnu. Dále plochy pro konání kulturních a společenských akcí a koncertů, divadelní představení a drobné zpevněné plochy.

JUDr. Zlatohlávková: Tato studie je požadovaná územním plánem. Tato studie musí jít cestou, že stejně jako územní plán se vybere pořizovatel, vybrali jsme magistrát města. Magistrát nám něco řekne, to si ale můžeme upravit a teprve na základě hotového zadání se vybírá projektant na základě výběrového řízení a ten teprve vypracuje studii.

JUDr. Zlatohlávková: On to zadání už bude mít a bude se muset řídit zadáním. Jestliže to nebude v zadání, tak pak už to nemůžeme měnit jako úkoly. Na konci je napsáno, že to co nakreslí, tak podléhá našemu schválení, ale zadání můžou chápat každý jinak a rozdílně. Za daného stavu věci by viděla, že někdo udělá obchoďák nad školkou a někdo ho udělá na konci Všestar, ale přípustný je. Ten kdo bude kreslit tu studii.

V roce 2006 byl přijatý stavební zákon zásadním způsobem byl novelizován v r. 2012 (účinné od 1. ledna 2013).

Dále tam jsou stánky technické a dopravní infrastruktury pro obsluhu řešeného území, pokud se jich alternativní trasování mimo plochy zeleně prokáže jako neúměrně finančně náročné.

Plocha zasahující do vzdálenosti 50 metrů od kraje lesa pro stavby umisťování nejblíže ve vzdálenosti 30 metrů od hranice lesních pozemků.

Není stanovena etapizace výstavby pro zastavitelnou plochu. To by si myslela, že na tak velkém území by být měla.

Říká se tam, že se prověří odtokové poměry, vzhledem k tomu, že je to kopci, tak je zvědavá jak.

Na straně 7 je uvedeno, že dopravní řešení bude řešeno v navazujícím stupni projektových prací. Plochy pro parkování jsou součástí ploch dopravní infrastruktury, pro parkování a odstavování vozidel budou prověřeny kapacity. Ne, plochy pro odstavování a parkování je nutné začlenit již v návrhu.

Pak se tam říká, že jako podklad zohledněné studie daného území zpracovaného podle platnosti územního plánu, zejména pak urbanistická studie zpracovaná Ing. arch. Doležalem a územní studie zpracované jako studentské práce, ty nikdo z nás neviděl. Studie Ing. arch. Doležala je založena na obci a je k nahlédnutí, řeší část lokality, studentské práce k dispozici nejsou.

Dále se tam uvádí, že je třeba určit hranice a limity navržených pozemků, hranice zástavby, zastavěnost pozemků, výška zástavby, v odůvodněných případech návrh etapizace realizace.

Zastupitelé se tímto budou muset prokousat a číst pečlivě.

 

Ing. Šandera: Vím, že to obec bude stát nějaké peníze, ale jestli máme připravit nějaké zadávací podmínky, tak by to chtělo angažovat člověka, který se tím zabývá, aby nám k tomu řekl nějaké svoje náměty a návrhy a tady to bud přijmeme nebo nepřijmeme. Ale abychom tady, jak tady sedíme, nechci teda nikoho podceňovat, ale sám to nedokáže. Opravdu to není žádná sranda a chtělo by to nějakého profesionála, abychom tam nenapsali nějaké kraviny.

JUDr. Zlatohlávková: Za nás jako za zastupitele to nikdo neodpracuje. Toto je zadání studie. Zadávací podmínky neurčuje nikdo jiný než zastupitelstvo. Vybrali jsme pořizovatele, což je Magistrát města HK a měli bychom dostat takové zadání, abychom pro něj zvedli pouze ruku, pokud se s textem ztotožníme. Protože z jejího hlediska zadání takové není, protože bohužel to co je v cílech, není v úkolech, což jsou dva nebetyčné rozdíly, to si pamatuje z územního plánu, tak nám nezbývá nic jiného, než se s tím pokusit něco udělat, nebo je možné požádat o vysvětlení někoho, kdo dělá pořizovatele. Magistrát to pro obce dělá zdarma. Ale je možné navrhnout konzultaci i s jiným pořizovatelem. Řídí se selským rozumem a tím, co si nastudovala v průběhu územního plánu a v době, kdy studii předkládala poprvé. Vytáhla si pozemky, kterých se to týká i s vlastníky. Tak jak to psala posledně, na tom nehodlá měnit ani slovo. Pouze se změnil stavební zákon, a jestliže předtím jsme do toho pořizovateli mluvit neměli, tak nyní je to naše právo. Souvisí to se změnou stavebního zákona. A zbytek je pouze to, co chceme nebo nechceme.

Je taky možné, aby jí zastupitelé zmocnili, že to má s pořizovatelem projednat a řekne mu to podle jejího nejlepšího vědomí a svědomí, ale v žádném případě tam nebudou žádné jednosměrky, v řádném případě tam nebudou cesty 4,5 metru, nebudou tam výškové budovy. Jestliže řekneme nepředpokládá se a vyjmenujeme to tam, tak to tam prostě nebude.

Ing. Šandera: Právě proto dával ten návrh, protože si netroufne dát takový a takový návrh. Jsou lidi, kteří to znají, kteří se na to podívají a řeknou, že běžně má být 20% zeleně, pak můžeme říci, nám 20% nestačí, chceme tam 30%, ale už budeme mít nějaké vodítko.

Ing. Jásenský: Nechce, aby ho to někdo učil, byl by rád, kdyby to udělal někdo, kdo tomu rozumí.

JUDr. Zlatohlávková: Ale to je  pořizovatel. Ale musíme mu to zadat, protože on už to nějak napsal a nám se to tak zcela nelíbí. A když se nám to nelíbí, tak musíme říci, to se nám nelíbí a toto tam nechceme. Ale nikdo jiný to za nás neudělá.

Ing. Šandera: Stejně budeme muset rozhodnout, jaké procento tam bude a jaké ne. Jen si myslel, že by tady byl člověk, který by řekl, na tuto lokalitu běžně je tolik a tolik, ten člověk už ví, že normy říkají kolik např. parkovacích míst tam musí být např. před barákem. Pak bychom řekli, že nechceme, aby tam 1,8 parkovacích míst, ale např. tři místa. To už se potom nechá procentuelně nějak dopočítat, ale abychom měli daný nějaký standart, podle kterého bychom se pak řídili.

Ing. Derner: Paní starostka to má určitě načtené nejlépe a má největší důvody mít obavy. Jestli by to svoje nemohla probrat s nějakým konzultantem, spolu si to přečíst a pak to přednesla na zastupitelstvu.

JUDr. Zlatohlávková: Jednu studii už nám kreslil arch. Doležal, ale ta postihuje pouze část území, byla sice jednoduchá, neměla tak velký záběr, ale zdála se jí na první pohled rozumná. Tak můžeme říci jemu a vezme se ta jeho studie, stejně se má vzít za základ a mají se vzít za základ výtvarné práce žáků, které nikdo neviděl. Když se na ně dotazovala, tak jí bylo řečeno, že časem je uvidí. O vypracování studie požádal Ing. Capoušek.

Dotázala se, zda má oslovit arch. Doležala, neví jestli to jen projektuje, nebo jestli je zpracovatelem zadání. Protože má vztah ke Všestarům, tak se jí ta jeho studie zdála rozumná, ale bohužel postihovala pouze část.

Ing. Šandera: Do podmínek by se mohlo dát, že tam jsou nepříznivé odtokové poměry vody, které jsou směrem do vesnice, že by se na to měl vzít ohled. A rovnou by požadoval, aby bylo navrhnuto řešení.

JUDr. Zlatohlávková: Chápe, že se zastupitelům do toho nechce, ale obává se, že bud nám s tím někdo poradí nebo ne, pouze neví, jestli to bude arch. Doležal. Poprosí ho, jestli by nepřišel na příští jednání zastupitelstva. Jestli zastupitele chtějí, může to naskenovat i s poznámkami, které tam má.  Nechce nikomu vnucovat své názory, ale třeba to někomu pomůže. Pokusí se ještě zajít za arch. Marečkovou, jelikož toto zadání je staré. Dotáže se jí, jestli ona sama by z nějakého zákonného důvodu v tom musela něco měnit, v případě že ne, že se tím obratem zastupitelstvo začne zabývat a že se jí to tam může dostat do pár měsíců zpět.

JUDr. Zlatohlávková: dotázala se zastupitelů, jaký termín jim vyhovuje, aby se zastupitelstvo sešlo a prodiskutovalo se to. Zastupitelé se shodli na termínu 6.2.2014 nebo 5.2.2014.

 

 

14. Pachtovní smlouvy (odloženo na další jednání bez hlasování)

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne  16.01.2014

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: Na základě vypsaných záměrů (usnesení 77/2012, 95/2013, 75/2013) byly zpracovány pachtovní smlouvy, když do každého vyhlášeného záměru se přihlásil pouze jeden uchazeč.

a) Kontrolou pozemků bylo zjištěno, že obec má ve vlastnictví ještě pozemek evidovaný jako PK 69/1 o výměře 10162 m2 a PK 98/20 o výměře 12782 m2 v katastrálním území Dlouhé Dvory, které nejsou předmětem žádné nájemní smlouvy ani smlouvy pachtovní, následně byl vznesen dotaz na Statek Dlouhé Dvory, zda předmětné pozemky obhospodařuje, zatím bez odpovědi. Rovněž bylo zjištěno, že pozemek PK 536 o výměře 1817 m2 v k.ú. Rosnice měl v nájmu jednak Statek Dlouhé Dvory, jednak Zemědělské družstvo Všestary. S ohledem na shora uvedené se zdá vhodné vypsat záměr na propachtování předmětných pozemků, vyřešit pozemek v Rosnicích a teprve poté schválit smlouvu o zemědělském pachtu.  

b) Hranice u Šitlerových je sporná, pro nedostatek času nedodal geodet podklady, když se zdá pravděpodobné, že stávající plot je na hranici pozemků, a proto se zdá vhodné pachtovní smlouvu schválit až po upřesnění hranice. 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 
Návrh usnesení č. /2014: Zastupitelstvo obce souhlasí s vyhlášením záměru na propachtování pozemků na dobu neurčitou, výpovědní lhůtou 1 rok. Pozemky jsou evidovány jako PK 98/20 a PK 69/1 v katastrálním území Dlouhé Dvory za cenu obvyklou v dané lokalitě s právem stávajícího uživatele na náhradu škody na porostech a ceně služeb za nájem ukončený bez výpovědní lhůty.  

Hlasování o usnesení č. /2014: pro  , proti  , zdržel se hlasování    – bylo schváleno

 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 
Návrh usnesení č. /2014: Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem smlouvy o zemědělském pachtu se STATKEM DLOUHÉ DVORY, IČ: 274 659 51 a pověřuje starostku jejím podpisem.  

Hlasování o usnesení č. /2014: pro , proti , zdržel se hlasování  – bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním
Návrh usnesení č. /2014: Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem pachtovní smlouvy s Ing. Františkem Šitlerem, nar. 1.1.1962, trvale bytem Všestary 39  a pověřuje starostku jejím podpisem.  

Hlasování o usnesení č. /2014: pro , proti , zdržel se hlasování  – bylo schváleno

 

 

15. Schválení faktur

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. 17/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje faktury.

  • Klub přátel Vokální harmonie, ZUŠ Na Střezině 1042, 500 03 Hradec Králové – provedení novoročního koncertu 5.1.2014, částka: 4.000,- Kč,
  • Ing. Zdeněk Hrouda, IČ: 67480659, Všestary 199, 503 12 Všestary – výkon autorského dozoru „Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Všestary“, částka: 33.880,- Kč
  • PLANNING ART s.r.o., IČ: 28815351, Skalička 49, 500 03 Hradec Králové 3 – autorský dozor „Snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny ZŠ Všestary, částka: 19.057,50 Kč,

·         REKOS S+D s.r.o., IČ: 259 74 149, Štolbova 272, Nechanice – stavební práce „Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Všestary“- neuznatelné náklady, částka: 729.498,- Kč,

·         REKOS S+D s.r.o., IČ: 259 74 149, Štolbova 272, Nechanice – stavební práce „Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Všestary“- uznatelné náklady, částka: 731.892,- Kč,

  • Dušan Strnad, IČ: 64235696, Dohalice 117, 503 13 Dohalice – rekonstrukce podlahy po zatečení – tělocvična ZŠ (pokládka lina, vymalování), částka:159.109,- Kč,
  • LESTAV spol. s r.o., IČ: 43463240, Žirecká Podstráň 70, 544 01 Dvůr Králové nad Labem – stavební práce 0068„Snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny ZŠ Všestary“, částka: 1,017.610,88 Kč,
  • LESTAV spol. s r.o., IČ: 43463240, Žirecká Podstráň 70, 544 01 Dvůr Králové nad Labem – stavební práce 0071„Snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny ZŠ Všestary“, částka: 266.006,76 Kč,
  • LESTAV spol. s r.o., IČ: 43463240, Žirecká Podstráň 70, 544 01 Dvůr Králové nad Labem – stavební práce 0070„Snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny ZŠ Všestary“, částka: -164.909,02 Kč,

·         REKOS S+D s.r.o., IČ: 259 74 149, Štolbova 272, Nechanice – stavební práce „Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Všestary“- neuznatelné náklady, částka: 617.643,- Kč,

·         REKOS S+D s.r.o., IČ: 259 74 149, Štolbova 272, Nechanice – stavební práce „Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Všestary“- uznatelné náklady, částka: 982.840,- Kč,

  • Ing. Martin Burkert – M–STAV, IČ: 45989290, Na Valše 325/16a, 503 01 Hradec Králové 16 – TDI „Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Všestary“, částka: 20.000,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 17/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

 

 

16. Různé

 

JUDr. Zlatohlávková: všestarské neziskovky

 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. 18/2014: Zastupitelstvo obce ustavuje výbor pro rozdělování finančních prostředků z programu všestarské neziskovky ve složení: p. Macháček, Ing. Šandera, Ing. Jásenský, p. Pešek.

Hlasování o usnesení č. 18/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

JUDr. Zlatohlávková: Přijetí zaměstnance

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. 19/2014: Zastupitelstvo obce pověřuje komisi pro výběrové řízení na zaměstnance Obce Všestary následující zastupitele: MVDr. Novák, pí. Čapková, Ing. Svoboda, Ing. Derner, p. Vecek a JUDr. Zlatohlávková.

Hlasování o usnesení č. 19/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Ing. Šandera: Chtěl se dotázat, zda již proběhl audit na obci.

JUDr. Zlatohlávková: proběhl podzimní audit na obci, další proběhne cca v dubnu.

Ing. Šandera: Vždy jsme obdrželi nějaký výstup z auditu, dotázal se, zda-li by bylo možné dostat nějaký výstup i nyní.

 

p. Pešek: Obědy. Pán má trvalé bydliště jinde, bydlí sice v jednom domě s pobírajícím důchodcem, je důchodce a nemá nárok na oběd.  Jestli je možné dovézt druhý oběd do jednoho domu, když se tam již jeden veze.

JUDr. Zlatohlávková: Jakmile se začnou dělat výjimky, tak se to rozmůže.

 

p. Pešek: Rád by v Rosnicích viděl také novou čekárnu. Scházejí se tam a dějí se tam přístojné i nepřístojné věci.

MVDr. Novák: Jestli by nebyla možnost nové čekárny, tak by požádal, aby se opravila alespoň střecha.

p. Pešek: Byl dotázán, proč se všude opravují zvoničky a v Rosnicích nikoli.

JUDr. Zlatohlávková: Jestliže chceme zvoničky zachovat, tak ve Bříze je zvonička v havarijním stavu. V Rosnicích v havarijním stavu není. Nemá nic proti tomu, aby to bylo prosazeno v rozpočtu na příští rok.

p. Pešek: Potřeboval by, jestli by nebylo možné na hřišti v Rosnicích zatlouci aspoň 4 kolíky, protože se tam otáčí auta.

 

 

17. Závěr

Jednání ukončeno v 00:10 hodin.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2019