Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne: 15.12.2011

 

Místo konání:  Zasedací místnost Obecního úřadu ve Všestarech
Přítomni: Marika Čapková Dohnalová (přítomna do 20:45), Ing. Michal Derner (přítomen od 19:50)
, Vladimír Došel, Ing. Vladimír Fof, Martin Hájek (přítomen od 20:15), Ing. Radek Jásenský, Josef Macháček, Josef Pešek, Ing. Milan Svoboda, Ing. Pavel Šandera, Josef Václavík, Přemysl Vecek, JUDr. Zuzana Zlatohlávková.

Omluveni: Jaroslav Došel, MVDr. Michal Novák

Za OV Lípa: Josef Štefanka.

Zahájeno: 19:05 hod.

 

Předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo svoláno a uveřejněno v souladu se zákonem a jednacím řádem, přítomno je 11 zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné, bude následovat schválení programu, určení zapisovatele a volba návrhové komise. Rozprava bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť. Zápis z předchozího jednání byl vyhotoven, ověřen a je předložen k nahlédnutí.

 

Námitka k zápisu z minulého jednání:

 

Ing. Pavel Černý – na minulém zasedání byla jeho osoba a rozběřští hasiči paní starostkou nařčeni, že nechtějí, aby se zastupitelstvo konalo v Rozběřicích. Paní starostka volala Ing. Černému v květnu, v den, kdy měla viset pozvánka na zastupitelstvo, jestli by bylo možné další týden udělat zastupitelstvo v Rozběřicích. Ing. Černý řekl, že následující týden nemůže, jelikož má před státnicemi, a že se potřebuje domluvit s ostatními, aby si někdo udělal čas, a mohl zastupitele obsloužit. Na toto JUDr. Zlatohlávková řekla, kdy se má tedy udělat zasedání v Rozběřicích. Ing. Černý odpověděl, že jemu je to jedno, ale že to potřebuje vědět dopředu, aby se domluvili, aby zastupitelé neseděli na suchu a měl jim kdo donést alespoň pivo. Načež JUDr. Zlatohlávková odpověděla, že si to zařídí jinak, a až budou něco chtít, že mají přijít. Tím veškerý rozhovor skončil. Nikde nezazněla informace, že zastupitelstvo v Rozběřicích není vítáno nebo něco podobného.

 

JUDr. Zlatohlávková v reakci na přednes Ing. Černého uvedla, že v převážné většině má pravdu.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č. 217/2011: ZO schvaluje námitku k minulému zápisu.

Hlasování o usnesení č. 217/2011: pro 6, proti 1, zdržel se hlasování 3nebylo schváleno.

Zápis byl schválen.

 

Pan Macháček se dotázal, o čem bylo nyní hlasováno. JUDr. Zlatohlávková sdělila, že se hlasovalo o tom, zda souhlasíme s námitkou proti zápisu. Námitka byla zapsána v průběhu dnešního jednání.

 

Návrh programu

1.      Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

2.      Kontrola usnesení

3.      Zpráva z rady obce

4.      Územní plán Všestary

5.      Rozpočet Obce Všestary na rok 2012 a rozpočtový výhled na 2013-2015

6.      Rozpočtové opatření

7.      Altán – smlouva o výpůjčce

8.      Žádosti spolků

9.      Dar od ZO ČZS Všestary (zahrádkáři)

10.  Úhrada faktur

11.  Zřizovací listina ZŠ a MŠ, Všestary

12.  ZŠ a MŠ, Všestary – žádost o přesun finančních prostředků

13.  Informace – odpisový plán

14.  Závěr

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 218/2011: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 15.12.2011.

Hlasování o usnesení č. 218/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

1. Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

 • Jako zapisovatelka byla určena slečna Andrea Netušilová

 

 • Do návrhové komise byli navrženi Ing. Svoboda, Ing. Šandera

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 219 /2011: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 15.12.2011 návrhovou komisi ve složení Ing. Svoboda, Ing. Šandera

Hlasování o usnesení č. 219/2011: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

 • Na ověřovatele zápisu byli navrženi pí. Čapková, p. Vecek

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 220/2011: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 15.12.2011 jako ověřovatele zápisu   paní Čapková, p. Vecek

Hlasování o usnesení č. 220/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

 

 

2. Kontrola usnesení

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 15.12.2011

Předkladatel: Josef Macháček

 

obsah: Zdvořilá prosba předsedovi kontrolního výboru ke stručné kontrole usnesení, zejména s ohledem na schvalování územního plánu a rozpočtu.

 

p. Macháček sdělil, že po domluvě s Ing. Fofem, bude kontrola usnesení standardně provedena na lednovém zasedání zastupitelstva.

 

 

3. Zpráva z rady obce z 09.11.2011

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 15.12.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Rada obce v souladu s ustanovením § 102 zákona o obcích projednala následující body, o nichž jsou zastupitelé tímto informováni:

 

 • Územní plán – informace o veřejném jednání 6.12.2011
 • Rozpočet obce – na programu jednání zastupitelstva
 • Smlouva o poskytnutí účelové neinv.dotace – rada obce usnesením přijetí schválila
 • Zřizovací listina Základní a mateřské školy Všestary – na programu jednání zastupitelstva
 • Smlouva o zřízení věcného břemene Rosnice – nebyl předložen návrh smlouvy, ze kterého by byl zřejmý rozsah břemene – výzva k doplnění
 • Obchod Rozběřice – návrh na opravu budovy tj. naturální nájem
 • Rozpočtová opatření ke konci roku 2011 – na programu jednání zastupitelstva
 • Odpisový plán – obce připravují odpisový plán, informace
 • ZŠ a MŠ přesun finančních prostředků – na programu jednání zastupitelstva
 • Altán – smlouva o výpůjčce – na programu jednání zastupitelstva
 • Připraven program jednání zastupitelstva

 

 

4. Územní plán Všestary

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 15.12.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: Dne 6.12.2011 se uskutečnilo veřejné jednání k územnímu plánu obce. Zastupitelé se jednání kromě starostky a místostarosty nezúčastnili. Na tomto jednání bylo možné vznášet námitky a připomínky, nyní to již možné není. Na jednání zároveň vyplynulo, že řada pozemků občanů, ale i obce je dotčena předkupním právem. V návrhu zadání územního plánu tento požadavek byl, nebylo zdůrazněno, že na základě obcí schváleného územního plánu bude předkupní právo vloženo k parcelám do katastru nemovitostí. Zastupitelé byli následně emailem informováni o tom, že pokud tato skutečnost nemá nastat, je třeba „předschválit“ návrh územního plánu a potom může být tato pasáž z územního plánu vypuštěna. Nikdo ze zastupitelů na tento přípis nereagoval, a proto starostka požádala pořizovatele (Magistrát města Hradec Králové) o přípravu nového zadání a výmaz předkupních práv z územního plánu obce. Předkupní právo není povinnou součástí územního plánu.  

Obec již smlouvou z 14.9.2004 prodala pozemky za 1,350.810,- Kč Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390 (V – 5761/2004). Zajišťovat zřízení předkupního práva územním plánem není pro obec ani občany výhodné.

 

JUDr. Zlatohlávková uvedla, že v doplňujícím e-mailu, který byl zastupitelům zaslán vysvětlovala, že podle jejího názoru je toto špatně, protože tímto rozhodnutím, schválením případným, územního plánu, bychom pozemky občanů územním plánem, tedy opatřením obecné povahy zatížily předkupním právem, tedy právem, který se vkládá do katastru nemovitostí a po schválení ÚP by se to na pozemky zapsalo. Myslí si, že možnost, že stát může pozemky vyvlastnit je dostačující ochranou pro stavbu komunikací a předkupním právem bychom naším občanům a obci samotné mohli ublížit. Zadání územního plánu a územní plán musí být v souladu, bylo by třeba, jestliže se k tomu rozhodneme, předschválit zadání územního plánu. Obec již v roce 2004 prodala pozemky za cca 1,500.000,- Kč a za to žádné nenabyla. Ze smluv ani JUDr. Zlatohlávková nepostřehla, že by tyto peníze využila na to, aby rovnala obec své stavby na cizích pozemcích.

 

Pan Zvěřina se dotázal na zdůvodnění zamítnutí námitek TJ Sokol Chlum. JUDr. Zlatohlávková sdělila zdůvodnění.

Pan Zvěřina se táže, kdo bude dělat územní studii. JUDr. Zlatohlávková uvedla, že územní studii ze zákona zadává obec a platí ji také obec.

Pan Zvěřina: pokud tomu dobře rozumí, pokud je tam požadavek územní studie, tzn. že je tam stavební uzávěra do doby, než bude územní studie provedena, když to přeženu, tak já tam nesmím postavit ani lavičku. JUDr. Zlatohlávková uvedla, že je potřeba udělat co nejrychleji v první etapě část studie. Ta studie byla podmíněna již na veřejném projednání, jestli to bude I. etapa, tak se nemusí dělat studie na celou jádrovou zónu, ale může se udělat studie např. pouze pro divadlo. Nemáme zatím schválený územní plán, proto zatím není možné zadat územní studii.

Pan Zvěřina uvedl, že seznámení se se stavebním zákonem se poté třeba nebude moci 6 let nic dělat.

 

Ing. Šandera – Nejdříve musíme přijmout územní plán, aby se ta plocha zafixovala, aby bylo na základě čeho dělat územní studii. Po přijmutí a schválení územního plánu by bylo nejlepší, aby se sem dostala co nejdříve oficiální žádost o zahájení zadání prací na územní studii. Toto je vše, co by se v tuto chvíli dalo udělat, aby se to nějaký způsobem urychlilo. Sokol by měl přijít s myšlenkou, co by se tam chtělo dělat. Za sebe Ing. Šandera říká, že to nebude o tom, že sem Sokol něco dá a na prvním zastupitelstvu se to schválí, pravděpodobně bude probíhat širší diskuse, ale z vlastní zkušenosti ví, že vždy se lépe a rychleji dojde k nějakému závěru, když se něco položí na stůl.  Jsme uprostřed velmi přísně chráněné krajinné oblasti, odstartování věci však bude záležet v první řadě na Vás.

JUDr. Zlatohlávková uvedla, že za daného ÚP je tam les, takže vůbec nic. JUDr. Zlatohlávková uvedla, že požádala zastupitele, aby se dnešního jednání zúčastnili, je pravda, že když nám vstoupí v účinnost 1.1.2012, nebude potřeba se vypořádávat s vlastníky pozemků, které byly vypuštěny jako pozemky stavební. V případě přijmutí bude zapotřebí zítra vyvěsit oznámení o přijetí územního plánu, pokud by se nepřijmul, což se může stát, budeme muset vrátit dotace a zafinancovat cca 750 tis. ze svého. Důvod odmítnutí musí být jasně formulován, aby nebyly pochyby co je potřeba změnit.

 

19:50 se dostavil Ing. Derner

 

Ing. Šandera se dotázal, zda je možné v usnesení zahrnovat všechny předmětné body. JUDr. Zlatohlávkovou sděleno, že ano.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 221/2011: Zastupitelstvo obce Všestary po projednání návrhu Územního plánu Všestary, předloženého odborem hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové

I.     schvaluje úpravu zadání (schváleného zastupitelstvem obce Všestary dne 22.7.2010), spočívající v nahrazení odstavce G.1 textem ve znění:

Jako veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám na nich vyvlastnit budou označeny stavby dopravní, mimo jiné trasa navrhované dálnice D11 a komunikace R 35 (vč. nových napojení na stávající silniční síť).

 

II.  ověřuje:

soulad Územního plánu Všestary s Politikou územního rozvoje České republiky a s územně plánovací dokumentací vydanou Královéhradeckým krajem, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu – dle přiloženého Odůvodnění Územního plánu Všestary, zpracovaného pořizovatelem dle § 53, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a dle § 172 odst. 4 a 5 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo obce Všestary neshledalo žádný rozpor.

III.  rozhoduje o námitkách podaných ke dni veřejného projednání 6.12.2011:

1) námitce TJ Sokol Chlum / IČ 64806103 se nevyhovuje:

- namítající TJ Sokol Chlum / IČ 64806103 námitkou uplatněnou dne 21.11.2011 žádá o:

1. - vyjmutí pozemků 137/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) a 150/9 (sportoviště a rekreační plocha), vše k.ú. Lípa u Hradce Králové, z jádrové oblasti památkové zóny 1866, resp. omezení limitujících požadavků na tuto oblast tak, aby byl umožněn rozvoj této oblasti v rámci jejího využití pro sportovní a kulturní účely

2. - zařazení pozemku 137/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) k.ú. Lípa u Hradce Králové pod využití pro občanskou vybavenost

3. - zařazení pozemku 150/9 (sportoviště a rekreační plocha) k.ú. Lípa u Hradce Králové pod využití pro občanskou vybavenost

4. - změnu vedení biokoridoru BK9 tak, aby nebyl omezen přístup k pozemkům 137/2 k.ú. Lípa u Hradce Králové

/ sdělení dotčeného orgánu v zohlednění ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona k výše uvedené námitce:

1 – Vyjmout požadované pozemky č. 137/2 a 150/9 v k. ú. Lípa z krajinné památkové zóny „Areál bojiště bitvy u Hradce Králové“ nelze, zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, tuto možnost nezná. *

2 a 3 – Pokud by měly být pozemky č. 137/2 a 150/9 v k.ú. Lípa určeny pro občanskou vybavenost bez bližší specifikace, mohlo by dojít k rozporu s účelem krajinné památkové zóny „Areál bojiště bitvy u Hradce Králové“.

4 – Vyjádření ke změně vedení biokoridoru BK9 nepřísluší do kompetence orgánu státní památkové péče.

*Mimo stanovisko k námitkám důrazně upozorňujeme na nepřípustnost vnitřní kategorizace Krajinné památkové zóny „Areál bojiště bitvy u Hradce Králové“, tj. tzv. jádrové území krajinné památkové zóny v okolí Chlumu, části obce Všestary. Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, takovou kategorizaci v rámci památkové zóny nezná. Rovněž nezná toto členění památkové zóny i vyhláška Ministerstva kultury ze dne 1.7.2011 č.208/1996 Sb., o prohlášení území vybraných částí krajinných celků za památkové zóny.

/ rozhodnutí: námitce TJ Sokol Chlum / IČ 64806103 se nevyhovuje s odůvodněním

-              uvedené pozemky jsou návrhem územního plánu vymezeny jako stabilizované plochy v souladu s údaji v KN a jsou podmíněny zpracováním územní studie

-              vymezením biokoridoru BK9 není omezen přístup k pozemkům 137/2 k.ú. Lípa u Hr.Králové

/ odůvodnění rozhodnutí:

- podaná námitka má náležitosti dle § 52 odst.2., 3)

Ad 1.  

- vyjmout požadované pozemky č. 137/2 a 150/9 v k. ú. Lípa z krajinné památkové zóny „Areál bojiště bitvy u Hradce Králové“ nelze, zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, tuto možnost nezná

- návrhem řešení ÚP Všestary není v daném případě kategorizace Krajinné památkové zóny „Areál bojiště bitvy u Hradce Králové“, tzv. jádrové území krajinné památkové zóny v okolí Chlumu (části obce Všestary), neboť toto není přípustné z pohledu památkového zákona (komentováno v odůvodnění územního plánu)

- návrh řešení ÚP Všestary specifikuje pouze plošné vymezení území, tj. plochu (resp. koridor), ve které bude uloženo prověření změn jejího využití územní studií jako podmínka ze z hlediska stavebního zákona - a to z důvodu ochrany velmi cenného území z urbanistického a krajinářského hlediska (v zohlednění jádrového území KPZ)

- zpracováním požadované územní studie není v žádném případě znemožněn rozvoj této oblasti v rámci jejího využití pro sportovní a kulturní účely / tato územní studie je v daném území navržena zejm. za účelem OVĚŘENÍ MOŽNOSTI A PODMÍNKY ZMĚN V ÚZEMÍ (mimo jiné pro prověření a posouzení jakýchkoliv změn v území bez formálních náležitostí, které jsou vyžadovány u pořízení ÚPD)

- v zohlednění aktuálního záměru obnovy původního areálu přírodního divadla (záměr je návrhem územního plánu respektován) je v podmínkách územní studie stanovena etapizace zahrnující do 1. etapy požadované územní studie pouze pozemek 137/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) k.ú. Lípa u Hradce Králové a do 2. etapy zbývající území / v zohlednění požadavku zadání územního plánu, názoru projektanta a dále názoru obce, názoru stavebního úřadu, názoru úřadu územního plánování, názoru dotčeného orgánu na úseku památkové péče (deklarováno na veřejném projednání).

Ad 2., 3.         

- pokud by měly být pozemky č. 137/2 a 150/9 v k.ú. Lípa určeny pro občanskou vybavenost bez bližší specifikace, mohlo by dojít k rozporu s účelem krajinné památkové zóny „Areál bojiště bitvy u Hradce Králové“,

- návrhem řešení ÚP Všestary není měněn stávající stav (jak dle údajů v KN – tak i skutečný v reálu), kdy pozemek 150/9 (sportoviště a rekreační plocha) k.ú. Lípa u Hradce Králové je vymezen jako plocha „občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení“ a pozemek 137/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) k.ú. Lípa u Hradce Králové je vymezen jako plocha „veřejná prostranství – veřejná zeleň“

- v zohlednění specifikace areálu přírodního divadla jako plocha „veřejná prostranství – veřejná zeleň“ (záměr je návrhem územního plánu respektován) je v podmínkách pro tuto funkci zdůrazněna přípustnost aktivit kulturních akcí (jednoznačná specifikace regulativu hlavního využití nepřipouštějící pochybnosti v daném případě) / v zohlednění požadavku názoru obce, názoru stavebního úřadu, názoru úřadu územního plánování, názoru dotčeného orgánu na úseku památkové péče (deklarováno na veřejném projednání).

Ad 4.

- návrhem řešení ÚP Všestary, resp. jeho návrhem koncepce krajiny, není měněn stávající stav (jak dle údajů v KN – tak i skutečný v reálu), navržený BK9 v žádném případě není překážkou znamenající omezení přístupu k pozemkům 137/2 k.ú. Lípa u Hradce Králové (komunikace pro pěší a cyklisty)

- v zohlednění aktuálního záměru obnovy původního areálu přírodního divadla (záměr je návrhem územního plánu respektován) je v daném území navržena podmínka územní studie zejm. za účelem OVĚŘENÍ MOŽNOSTI A PODMÍNKY ZMĚN V ÚZEMÍ (mimo jiné pro prověření a posouzení jakýchkoliv změn v území bez formálních náležitostí, které jsou vyžadovány u pořízení ÚPD).

 

           2) námitce paní Jana Baladrán Matěnová, vlastník p.p.č.127/1 k.ú. Všestary se nevyhovuje:

- namítající Jana Baladrán Matěnová, vlastník p.p.č. 127/1 k.ú. Všestary, námitkou uplatněnou dne 6.12.2011 žádá o úpravu návrhu vymezením větší části uvedeného pozemku p.p.č.127/1 k.ú. Všestary s funkcí „plochy smíšené obytné“, resp. zvětšení lokality V-Z13 

/ sdělení dotčeného orgánu v zohlednění ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona k výše uvedené námitce:

- námitce, jejímž obsahem je požadavek na zvětšení plochy V-Z13 (plochy smíšené venkovské) na úkor ploch dopravy nelze vyhovět

- v zohlednění komplikované situace v obci Všestary byla v návrhu ÚP Všestary vymezena šířka návrhového koridoru pro silnici R35 v maximálně možné míře zmenšení, a to na šířku budoucího ochranného pásma, které je 100m od osy přilehlého jízdního pásu rychlostní komunikace podle § 30 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, / šířka ochranného pásma je tedy daná zákonem a koridor není možné dále zužovat

- v dané věci se konalo dne 6.10.2011 na MDČR jednání s namítajícím vlastníkem pozemku, jehož závěrem bylo, že z výše uvedených důvodů je plocha pro V-Z13 pro bydlení nevhodná

- v platnosti zůstává dohoda k návrhu ÚP Všestary ze dne 10.11.2011 pod č.j. 462/2011-910-UPR/2

- rozhodnutí: námitce paní Jana Baladrán Matěnová (vlastník p.p.č.127/1 k.ú. Všestary) se nevyhovuje

/ odůvodnění rozhodnutí:

- podaná námitka má náležitosti dle § 52 odst.2., 3)

- uvedený pozemek p.č.127/1 k.ú. Všestary je ÚP Všestary vymezen z části jako zastavitelná plocha V-Z13 (plochy smíšené venkovské) a zastavitelná plocha Z3 (dopravní infrastruktura – silniční)

- vymezení plochy Z3 (dopravní infrastruktura – silniční) je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky a s územně plánovací dokumentací vydanou Královéhradeckým krajem

- plocha dopravní infrastruktury Z3 je vymezena v šíři budoucího ochranného pásma (dále jen OP) a její zmenšení by v důsledku znamenalo, že plocha dopravy pro výstavbu silnice R35 by v daném úseku byla cca75m a nebyla by tedy vymezena v zohlednění zásady respektování OP 100 od osy přilehlého jízdního pruhu (ale ve zmenšení na cca 75m)

- vymezení plochy Z3 (dopravní infrastruktura – silniční) je v souladu s dohodou dotčeného orgánu na úseku ochrany dopravy MDČR ze dne 10.11.2011 pod č.j. 462/2011-910-UPR/2

- dohoda akceptující požadavky dotčeného orgánu na úseku ochrany dopravy v zohlednění i dalších požadavků na rozvoj území, resp. na vyváženost v území, je výsledkem pracovního jednání, které se uskutečnilo dne 22.9.2011 na Magistrátu města Hradec Králové

- cílem uvedeného jednání bylo NAJÍT SOULAD mezi požadavky dotčeného orgánu a záměry obce Všestary, to vše za účasti dalších dotčených orgánů, kterých se případné podstatné úpravy návrhu územního plánu mohou dotýkat

- dohodou bylo jednoznačně zpřesněno vymezení konkrétních hranic návrhových ploch pro výstavbu silnice R35 (plochy dopravy) a ploch rezervy koridoru pro výstavbu silnice R35 (plochy dopravy), zahrnující potřebné plochy zejm. pro související stavby a objekty

- v daném případě dotčený orgán postupoval v souladu se zákony a právními předpisy, kdy pravomoc uplatnil ke svěřenému účelu a ve svěřeném rozsahu                                                       

- lze mít za to, že požadavek dotčeného orgánu na úseku ochrany dopravy, který byl dohodnutý v zohlednění i dalších požadavků na rozvoj území, charakterizuje veřejný zájem a to respektovat (chránit) v řešené území koridor pro výstavbu silnice R35

- na základě výše uvedeného lze dovodit soulad přijatého řešení s veřejným zájmem, neboť byl naplněn proces hledání a nalézání jednotlivých zájmů, kdy bylo navrženo obecně přijatelné řešení, které reguluje jednotlivé veřejné zájmy

- oprávněný namítající (vlastník pozemku, na kterém je vymezena plocha dopravy pro výstavbu R35) požaduje zvětšení plochy V-Z13  na úkor plochy Z3, což v zohlednění výše uvedeného není v souladu s deklarovaným veřejným zájmem.

 

IV.    schvaluje:

vyhodnocení výsledků projednání Územního plánu Všestary, vč. vyhodnocení připomínek zpracovaným pořizovatelem a předloženým v předkládací zprávě a v odůvodnění územního plánu

 

V.            vydává formou opatření obecné povahy:

podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Územní plán Všestary.

VI.    ruší platnost Územního plánu obce Všestary, schváleného dne 20.4.2004, a jeho Změnu č. 1 (schválenou dne 26.1.2006), Změnu č. 2 (vydanou dne 16.9.2010 s nabytím účinnosti dne 5.10.2010), Změnu č.3 (vydanou dne 23.7.2009 s nabytím účinnosti dne 8.8.2009), Změnu č.5 (vydanou dne 25.2.2010 s nabytím účinnosti dne 17.3.2010) a Změnu č.6 (vydanou dne 25.2.2010 s nabytím účinnosti dne 17.3.2010) - v rozsahu administrativního území obce Všestary a to dnem nabytí účinnosti opatření obecné povahy Územní plán Všestary

Hlasování o usnesení č. 221/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

 

 

5. Rozpočet Obce Všestary na rok 2012 a rozpočtový výhled na 2013-2015

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 15.12.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková, Ing. Vladimír Fof, Jitka Kolovratníková, Ing. Milan Svoboda, Ing, Božena Skořepová, Mgr. Ivona Součková

 

Obsah: Rozpočet obce byl připraven za výrazné spolupráce s finančním výborem.

Rozpočet obce byl zveřejněn v souladu se zákonem na úřední desce v listinné i elektronické podobě.

Obec hospodařila v minulém roce s provozním přebytkem a to díky žádostem o dotace z fondů EU. Proto je možné plánovat použití finančních prostředků pro investiční akce v rozpočtu pro rok 2012.

V kapitole příjmů se odhadovaly jednotlivé položky příjmů dle skutečného plnění ke dni 31.10.2011. Na základě konzultace s KÚ můžeme předpokládat stejné příjmy pro r. 2012 v položkách 1113 (daň z příjmu fyzických osob) a 1121 (daň z příjmu právnických osob) jako v letošním roce. U ostatních položek se dělaly příslušné korekce. Celkový příjem se odhadl na 15,748.610,- Kč.

Na straně výdajů se vycházelo z rozpočtového výhledu pro r. 2012. Kdy je třeba akceptovat předpokládanou spoluúčast na investičních akcích (žádosti o dotace) v celkové výši 9 mil. Kč. Mezi nevětší investiční akce plánované pro rok 2012 patří část kanalizace a ČOV, zateplení a výměna oken MŠ Chlum, zateplení a výměna oken OU Všestary. Přes velkou snahu o úsporná opatření se výdaje vyšplhaly na 24,548.610,- Kč (z toho právě 9 mil. počítáno na spoluúčast k předpokládaným dotacím). Kč. Po pečlivém zvážení všech příjmů a výdajů, které očekáváme uskutečnit do konce tohoto roku a po převedení ušetřených 8,800 000,- Kč z účtů OÚ do příjmů rozpočtu, dostaneme vyrovnaný rozpočet pro rok 2012.

Rozpočet je tvořen po paragrafech a ne po položkách, aby nebylo nutné přijímat tak často rozpočtová opatření.

 

p. Vecek uvedl, že by požadoval, aby se v rozpočtu počítalo s prostředky na oslavy výročí na Chlumu. Částku v rozpočtu nenašel. JUDr. Zlatohlávková uvedla, že rozpočet je tak našponovaný a nikdo si netroufne odhadnout příjmy příštího roku. Ministerstvo financí nás varuje, že příjmy příštího roku budou o cca 7% nižší než v letošním roce. Chceme dosáhnout na dotace na zateplení budovy obecního úřadu, až poté, co bude zateplena MŠ Chlum. Jsou to peníze, které nám nikdo nedá a zatím nemáme zpracován projekt na podřezání a zateplení budovy v MŠ Chlum. Na kanalizaci potřebujeme mít připravenu spoluúčast cca 9,000.000,- Kč. Je potřeba uvažovat o tom, že do konce roku ještě hodně peněz utratíme. Se zůstatkem ke konci roku počítáme s částkou 8,800.000,- Kč. Tyto prostředky jsou pečlivě naspořené. Podle plánového rozpočtu se finanční výbor při sestavování rozpočtu spletl o 100.000,- Kč. Považuji toto za velmi dobře připravený rozpočet na letošní rok. Pan Vecek se opětovně dotázal, zda by se obec spolupodílela na financování oslav na Chlumu. JUDr. Zlatohlávková uvedla, že si bude muset vzít Chlum mustr od okolních vesnic. Částka, která byla poskytnuta Rosnicím, bude poskytnuta i Chlumu.

 

Ing. Derner se dotázal – v § 3319 ve výdajích – ostatní záležitosti kultury na rok 2011, myslí, že i roky předtím tam bylo 5.000,- Kč, možná to bylo v minulých letech vztaženo k Tříkrálovému koncertu, čerpání bylo 30.000,- Kč. Navrhováno máme nyní 50.000,- Kč, třeba by se to dalo použít i na oslavy na Chlumu. Paní Kolovratníková uvedla, že v tomto paragrafu je zahrnut SPOZ, sbor občanských záležitostí, nebo se to může dát z § 6171 činnost místní správy. Rozpočtovým opatřením bude možné paragraf navýšit.

 

Ing. Fof – byl zde pán z firmy CITYPLAN, která zpracovávala vyhodnocení úspor po zateplení ZŠ, byly tam problémy – spotřeba energie neklesla podle předpokladů. Podobné problémy měli i na jiné škole. Není možné větrat ventilačkami a nechat zapnuté topení naplno. Termostatický ventil má nastavenu teplotu, na kterou se má vytápět. Když se otevře ventilačka, tak se ochlazuje a začne se více topit. Prostě před větráním je potřeba termostatické ventily vypnout a po větrání zase zapnout. Jinak se topí na … Ing. Fof si o tomto byl promluvit a vysvětlit panu řediteli. Každý měsíc se bude kontrolovat spotřeba. Ing. Derner uvedl, že s regulátory se budou muset naučit zacházet. Je to jiný režim, než to bylo.

Ing. Šandera se dotázal, jak je s regulací v noci, Ing. Fof sdělil, že je to v noci o a víkendech regulované.

 

20:15 se dostavil p. Hájek

 

Ing. Svoboda uvedl, že pro školu na provoz je vyčleněna částka 2,2 mil. Kč a oni předpokládají s vyšší částkou cca 2,300.000,- Kč.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 222/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2012 sestaveného jako schodkový s příjmy ve výši 15,748.610 Kč a výdaji ve výši 24,548.610 Kč. Schodek činí 8,800.000 Kč, je kryt a bude uhrazen finančními prostředky minulých let.

Hlasování o usnesení č. 222/2011: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 bylo schváleno.

 

Povinností obce je spolu s rozpočtem připravit rozpočtový výhled na léta, která budou následovat po roce, na nějž se schvaluje rozpočet, tj. na r. 2013 – 2015. Rozpočtový výhled byl připraven a je zveřejněn stejným způsobem jako rozpočet.

 

Ing. Fof přednesl zastupitelům rozpočtový výhled dle přiložené tabulky.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 223/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje předložený rozpočtový výhled na období let 2013 až 2015.  

Hlasování o usnesení č. 223/2011: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

6. Rozpočtové opatření

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 15.12.2011

Předkladatel: Jitka Kolovratníková

 

obsah:

Zvýšení na straně příjmů

§          pol.            částka Kč         poznámka

2310    2111                 500            pitná voda za služby

3399    2111              2.000            kultura – vybráno na zájezd

3632    2111              2.000            pohřebnictví – služby

6171    2111             22.000           správa OÚ – za služby, výrobky

6171    2112               1.000           správa OÚ – za zboží

------------------------------------------------------------------------------------

Celkem za příjem     27.500,-- Kč

 

Zvýšení na straně výdajů

3314     5139                 800           knihovny – materiál

3612     5139               1.000          byty – materiál

3745     5156               2.400          zeleň – PHM 

5512     5162               1.000          SDH – telekomunikace

3745     5164               1.500          zeleň – nájem nářadí

3111     5169             - 1.000          předškolní zařízení – oprava položky

3111     5365               1.000          předškolní zařízení – oprava položky

6112     5176                  200          zastupitelstvo – popl.konference

4359     5179                2.100         správa OÚ – pohoštění

6171     5222                5.000         správa OÚ – příspěvek Babybox

6171     5321                  500          správa OÚ – příspěvek obcím Hr.Král.

6171     5499              14.000        správa OU – příspěvek na 666 výročí

3399     5492                4.000         SPOZ – dar při vítání občánků

3632     5192              - 5.000         pohřebnictví – náhrady /nenaplněná pol./

----------------------------------------------------------------------------------------   

Celkem za výdaj         27.500,-- Kč

 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 224
/2011
: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 10 – zvýšení na straně příjmů o 27.500,- Kč, zvýšení na straně výdajů o 27.500,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 224/2011: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 bylo schváleno.

 

Na konci roku bude nutné přijmout rozpočtové opatření. Rada obce doporučila ZO pověřit starostku pro přijetí těchto rozpočtových opatření k ukončení roku, tato rozpočtová opatření budou následně předložena v lednu 2012 zastupitelstvu.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 225/2011: Zastupitelstvo obce zmocňuje starostku k provedení rozpočtových opatření nutných s plněním rozpočtu na konci roku 2011.

Hlasování o usnesení č. 225/2011: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

7. Altán - Smlouva o výpůjčce

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 15.12.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: V příloze je zaslána smlouva o výpůjčce mezi Svazkem obcí Mikroregionem obcí Památkové zóny 1866 na altán a 2 pivní sety. Spoluúčast obce bude cca 35 tis. Kč. Spoluúčast smlouva o výpůjčce neřeší, řeší pouze umístění altánu a umístění setů v naší obci.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 226/2011: Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem smlouvy o výpůjčce mezi Svazkem obcí Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 a obcí Všestary a pověřuje starostku jejím podpisem

Hlasování o usnesení č. 226/2011: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

8. Žádosti spolků

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 15.12.2011

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

obsah: V souladu s rámcem pro dotace spolkům „Všestarské neziskovky“ podány žádosti:

 • Centrum pro rodinu Beránek žádá o celkovou částku 4.000,- Kč: na Adventní dílnu 25.11.2011 ve výši 2.000,- Kč, na adventní slavnost „Pojďme spolu do Betléma“ 27.11.2011 ve výši 1.000,- Kč, na adventní slavnost „Putování za světlem“19.12.2011 ve výši 1.000,- Kč.
 • SDH Chlum žádá o celkovou částku 3.912,- Kč, a to na mikulášskou nadílku.
 • TJ Sokol Všestary žádá o celkovou částku 17.400,- Kč: na kapelu na Štěpánskou zábavu 25.12.2011 ve výši 6.000,- Kč, na pořízení ozvučení (2ks mikrofon, 1 ks zesilovač) pro pořádání sportovních a kulturních akcí ve výši 9.000,- Kč, na startovné za podzimní část soutěže v malé kopané ve výši 2.400,- Kč.
 • SDH Rosnice žádá o celkovou částku 6.215,- Kč, na pořízení lehkého pódia.
 • SDH Bříza žádá o celkovou částku 4.311,- Kč, na pořízení mobilního osvětlení pro kulturní a sportovní akce.
 • TJ Sokol Chlum požaduje částku 2.301,- Kč na sportovní vybavení /vybavení míčů a volejbalová síť/.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 227/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje následující příspěvky z programu všestarské neziskovky:  

 • Centrum pro rodinu Beránek žádá o celkovou částku 4.000,- Kč: na Adventní dílnu 25.11.2011 ve výši 2.000,- Kč, na adventní slavnost „Pojďme spolu do Betléma“ 27.11.2011 ve výši 1.000,- Kč, na adventní slavnost „Putování za světlem“19.12.2011 ve výši 1.000,- Kč.
 • SDH Chlum žádá o celkovou částku 3.912,- Kč, a to na mikulášskou nadílku.
 • TJ Sokol Všestary žádá o celkovou částku 17.400,- Kč: na kapelu na Štěpánskou zábavu 25.12.2011 ve výši 6.000,- Kč, na pořízení ozvučení (2ks mikrofon, 1 ks zesilovač) pro pořádání sportovních a kulturních akcí ve výši 9.000,- Kč, na startovné za podzimní část soutěže v malé kopané ve výši 2.400,- Kč.
 • SDH Rosnice žádá o celkovou částku 6.215,- Kč, na pořízení lehkého pódia.
 • SDH Bříza žádá o celkovou částku 4.311,- Kč, na pořízení mobilního osvětlení pro kulturní a sportovní akce.
 • TJ Sokol Chlum požaduje částku 2.301,- Kč na sportovní vybavení /vybavení míčů a volejbalová síť/.

Hlasování o usnesení č. 227/2011: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Ing. Derner – jako každým rokem i letos proběhne na Tři Krále, Tříkrálový koncert, výtěžek z dobrovolného vstupného je věnován na adopci na dálku. Podařilo se zajistit orchestr při ZUŠ Střezina z Hradce Králové. Jejich požadavek byl 10.000,- Kč za vystoupení. Chtěl by požádat o uvolnění částky 7.000,- Kč pro vystupující. Částka 5.000,- Kč na kvalitní muziku již v dnešní době nepostačuje.

JUDr. Zlatohlávková uvedla, že by souhlasila s částkou 6.000,- Kč. Ing. Derner uvedl, že poslední koncert na sv. Anežku se škole velmi vydařil, avšak mělo by tu být alespoň jednou do roka něco top. Adoptované děti jsou dva chlapci z Indie. Farnost Všestary přispívá částkou 10.000,- Kč.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 228/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na Tříkrálový koncert ve výši 6.000,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 228/2011: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

 

9. Dar od ZO ČZS Všestary (zahrádkáři)

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 15.12.2011

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

obsah: Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Všestary již delší dobu neprovozuje žádnou činnost. Členové se tedy dohodli, že organizaci zruší. Protože organizace má ještě nějaké finance, tak se domluvili, že by bylo nejlepší dát je obci na výsadbu zeleně.

 

JUDr. Zlatohlávková uvedla, že se jedná se o účelový dar na zeleň. Svazu zahrádkářů náleží dík. Jedná se o částku cca 60.000,- Kč.

Ing. Šandera uvedl, že by bylo dobré, kdyby se tato informace objevila např. ve zpravodaji.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 229/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí daru od Českého zahrádkářského svazu Všestary a dar s díky přijímá. Dar je poskytnut Českým zahrádkářským svazem ve Všestarech v souvislosti s ukončením jeho činnosti.

Hlasování o usnesení č. 229/2011: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

10. Úhrada faktur

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 15.12.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Na základě smluv o dílo byly vystaveny tyto faktury:

 • Prois, a.s., IČ: 25943022, Veverkova 1343, Hradec Králové – „Kanalizace v obci Bříza“ – územní rozhodnutí, částka 55.210,- Kč,
 • Prois, a.s., IČ: 25943022, Veverkova 1343, Hradec Králové – „Kanalizace v obci Chlum“ – územní rozhodnutí, částka 69.755,- Kč,
 • Prois, a.s., IČ: 25943022, Veverkova 1343, Hradec Králové – „Kanalizace v obci Lípa“ – územní rozhodnutí, částka 49.640,- Kč,
 • Ing. Zdeněk Hrouda, IČ: 67480659, Všestary 199 (zaměření budovy hasičské zbrojnice na Lípě, částka 7.200,- Kč,
 • Jiří Smetiprach, IČ: 12975206, Chaloupky 682, Hradec Králové (sekání trávy), částka 48.051,14 Kč,
 • Petr Šandera, IČ: 43488935, Všestary 102 (odstranění havarijního stavu ve sklepě 1. stupně základní školy ve Všestarech), částka 79.313,90 Kč,
 • Jaroslav Došel, IČ: 10468510 (vrata k sokolovně, branka u 1.stupně ZŠ ve Všestarech, zábradlí u kanalizační šachty ve Všestarech, oprava vrat u garáže ve Všestarech) částka 51.427,20 Kč,
 • APT-CZ s.r.o., IČ: 25918575, Homyle 10, Nechanice (zalití spár asfaltem v cestě od Zámečnictví Došel) částka 20.304,- Kč,
 • Jiří Aliňák, IČ: 12348741, Rozběřice 28, Všestary (oprava VW Transporter pro JSDHO Rozběřice) částka 6.915,- Kč,
 • Jan Strnad, IČ: 72879904, Praskačka 198, Praskačka (oprava vody v domě č.p. 54 Bříz) částka 35.925,- Kč,
 • Srdínko Ladislav Montáž elektro, IČ: 43477194, Rozběřice 74, Všestary (přímotop, obecní byt – pí. Flégrová) částka 3.322,- Kč,
 • CITYPLAN spol. s r.o., IČ: 47307218, Jindřišská 17, Praha 1 (vyhodnocení úspor „Zateplení a výměna oken budovy 2. stupně ZŠ Všestary“) částka 9.600,- Kč.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 230
/2011
: Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktur: 

 • Prois, a.s., IČ: 25943022, Veverkova 1343, Hradec Králové – „Kanalizace v obci Bříza“ – územní rozhodnutí, částka 55.210,- Kč,
 • Prois, a.s., IČ: 25943022, Veverkova 1343, Hradec Králové – „Kanalizace v obci Chlum“ – územní rozhodnutí, částka 69.755,- Kč,
 • Prois, a.s., IČ: 25943022, Veverkova 1343, Hradec Králové – „Kanalizace v obci Lípa“ – územní rozhodnutí, částka 49.640,- Kč,
 • Ing. Zdeněk Hrouda, IČ: 67480659, Všestary 199 (zaměření budovy hasičské zbrojnice na Lípě, částka 7.200,- Kč,
 • Jiří Smetiprach, IČ: 12975206, Chaloupky 682, Hradec Králové (sekání trávy), částka 48.051,14 Kč,
 • Petr Šandera, IČ: 43488935, Všestary 102 (odstranění havarijního stavu ve sklepě 1. stupně základní školy ve Všestarech), částka 79.313,90 Kč,
 • Jaroslav Došel, IČ: 10468510 (vrata k sokolovně, branka u 1. stupně ZŠ ve Všestarech, zábradlí u kanalizační šachty ve Všestarech, oprava vrat u garáže ve Všestarech) částka 51.427,20 Kč,
 • APT-CZ s.r.o., IČ: 25918575, Homyle 10, Nechanice (zalití spár asfaltem v cestě od Zámečnictví Došel) částka 20.304,- Kč,
 • Jiří Aliňák, IČ: 12348741, Rozběřice 28, Všestary (oprava VW Transporter pro JSDHO Rozběřice) částka 6.915,- Kč,
 • Jan Strnad, IČ: 72879904, Praskačka 198, Praskačka (oprava vody v domě č.p. 54 Bříza) částka 35.925,- Kč,
 • Srdínko Ladislav Montáž elektro, IČ: 43477194, Rozběřice 74, Všestary (přímotop, obecní byt – pí. Flégrová) částka 3.322,- Kč,
 • CITYPLAN spol. s r.o., IČ: 47307218, Jindřišská 17, Praha 1 (vyhodnocení úspor „Zateplení a výměna oken budovy 2. stupně ZŠ Všestary“) částka 9.600,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 230/2011: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Ing. Derner – v případě projektových dokumentací obdržíme v tištěné formě a předpokládám, že je obdržíme i v digitální formě. Bylo by dobré, aby byly v otevřeném projekčním formátu /DWG, DGR, DXF/. Pro další použití je to lepší, aby s tím mohl někdo další například pracovat.

 

 

11. Zřizovací listina ZŠ a MŠ, Všestary

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 15.12.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah: Zřizovací listina i nadále zbývá dopracovat, zastupitelé byly  vyzváni k účasti na pracech souvisejících se zřizovací listinou, nikdo ze zastupitelů se v této věci neangažoval, v listině je již promítnut zákon o obcích, školský zákon je však třeba dopracovat soulad listiny se zákonem o rozpočtových pravidlech, kdy řadu povinností podle rozpočtového zákona vymezuje zřizovatel  - tedy obec - právě zřizovací listinou. S ohledem na rozsáhlost problematiky, zejména pak na znalost účetních předpisů se jeví vhodné zapojit do dopracování listiny finanční výbor.   

 

JUDr. Zlatohlávková - V listině jsou školský zákon a zákon o obcích, s tímto se JUDr. Zlatohlávková dokáže vypořádat. Bude nucena požádat finanční výbor s tím, že něco se odepisuje a něco se neodepisuje. Zřizovací listina je velmi nepřehledná, má dva dodatky a myslela, že by to pojala jako úplné znění zřizovací listiny. Je si vědoma toho, že finanční výbor měl spoustu starostí a práce s přípravou rozpočtu, ale ráda by požádala o pomoc se zřizovací listinou.

 

Ing. Šandera – by se přiklonil k tomu, aby nebylo opomenuto dát klauzuli, aby v případě, že se škola bude zbavovat nějakého svého majetku, aby byl tento majetek v prvé řadě nabídnut obci.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 231/2011: Zastupitelstvo obce žádá finanční výbor o spolupráci paní starostce při sestavování zřizovací listiny Základní školy a mateřské školy, Všestary.

Hlasování o usnesení č. 231/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

 

12. ZŠ a MŠ Všestary – žádost o přesun finančních prostředků

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 15.12.2011

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

 

obsah: Vedení školy požádalo o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu školy na rok 2011. Jedná se přesun z účetní položky 511 – opravy a udržování na položku 521 – osobní náklady. Velikost přesunu činí 75.000,- Kč.

 

Přípisem doručeným dne 15.12.2011 je vysvětleno, že se jedná o náklady na externího pracovníka, který zpracovává mzdy na základě dohody o pracovní činnosti.

 

JUDr. Zlatohlávková - Není možné tyto peníze tímto způsobem schválit. Jedná se o porušení rozpočtové kázně, protože na mzdy dostává škola od Královéhradeckého kraje, ale na vymalování dostává prostředky od obce. Bylo by nejlepší nechat tento bod na příště a domluvit se na úpravě žádosti se školou. Ověřováno u daňového poradce a na Královéhradeckém kraji.

 

Tento bod bude projednán na příštím zasedání zastupitelstva.

 

Auditorce, která byla přítomna ve škole, bylo sděleno, že k tomu nemá oprávnění, aby jí škola nechala nahlédnout do mezd zaměstnanců.

 

13. Informace – odpisový plán

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 15.12.2011

Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

obsah:

Dnes nebo zítra by měla vyjít nová vyhláška ohledně odepisování. Odpisový plán nám krajský úřad sdělil, že by měl schválit zastupitelstvo, posléze bylo sděleno, že nikoli. Odpisový plán by měl být promyšlený, protože to není podle názoru paní Zlatohlávkové problém paní účetní. Nejsou to daňové odpisy a to se chová jinak.

 

 

14. Závěr

 

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 21:30 hodin.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018