Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne: 15.05.2014

 

Místo konání: Zasedací místnost hasičské klubovny v místní části Rozběřice
Přítomni: Ing. Michal Derner, Martin Dufek, Ing. Vladimír Fof, Martin Hájek, Josef Macháček (přítomen do 21:15), MVDr. Michal Novák (přítomen od 19:30), Josef Pešek, Ing. Milan Svoboda, Ing. Pavel Šandera, JUDr. Zuzana Zlatohlávková.

Omluveni: Marika Čapková Dohnalová, Jaroslav Došel, Vladimír Došel, Josef Václavík, Přemysl Vecek.

Osadní výbor: Josef Štefanka

 

Zahájeno: 19:07 hod.

 

Po rezignaci na mandát zastupitele pana Ing. Radka Jásenského prosím náhradníka pana Martina Dufka o složení slibu. Slib složen a stvrzen podpisem na písemném vyhotovení.

 

Předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo svoláno a uveřejněno v souladu se zákonem a jednacím řádem, přítomno je 9 zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné, bude následovat schválení programu, určení zapisovatele a volba návrhové komise. Rozprava bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť. Zápis z předchozího jednání byl vyhotoven, ověřen a je předložen k nahlédnutí.

 

Námitky proti minulému zápisu, tj. zápisu z 10.04.2014.

p. Macháček: Vadím mu, že se téměř měsíc čekalo, než bude zápis vyvěšen.

JUDr. Zlatohlávková: Výhradu akceptuje, zákon porušen nebyl, ten pouze stanoví, že zápis musí být vyhotoven do 10 dnů od konání jednání zastupitelstva, zbytek už byly problémy se sehnáním jednotlivých členů, kteří zápis podepisují, protože jak všichni víme, jeden týden bylo velikonoční pondělí, pak bylo 1.5., 8.5. a někdo si vzal dovolenou. Nepochybně bychom si však měli příště pospíšit.

Zápis lze považovat za schválený.

 

Vedení zasedání zastupitelstva obce byl pověřen místostarosta Ing. Fof.

 

Návrh programu

1.     Zahájení, určení zapisovatele, volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu

2.     Připomínky občanů

3.     Doplnění kontrolního výboru

4.     Kontrola usnesení

5.     Statutární město Hradec Králové – dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č.j. OS1/33/2003 uzavřené 19.11.2003

6.     Žádost o dotaci na kanalizaci

7.     Základní škola a mateřská škola, Všestary – odpisový plán, neinvestiční náklady na žáka, rozdělení hospodářského výsledku

8.     Zprávy z rady obce

9.     Informace správce daně

10.            D 11 – smlouvy

11.            Žádosti spolků

12.            Úhrada faktur

13.            Informace

14.            Závěr

 

p. Pešek: Měl by žádost o doplnění programu, popřípadě klidně do připomínek občanů. Chtěl by požádat o novou čekárnu do Rosnic.

p Macháček: Chtěl by se jenom zeptat, jak se seznamoval s programem zjistil, že byl na obci audit, tak jestli je to plánováno do programu nebo ne.

Ing. Fof: Audit byla jako informace v programu jednání, ještě je potřeba, aby se obec k jednotlivým věcem vyjádřila. V tuto chvíli si myslí, ne že by to bylo předčasné, ale ještě tam běží lhůta k vyjádření. V tuto chvíli je tam výsledek auditu a koukal, jak to bylo v minulém roce a bylo to podobně. Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledky auditu a další měsíc zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku.

JUDr. Zlatohlávková: S auditem jsme byli seznámeni 25.4., do 30 pracovních dnů obec podává připomínky a může navrhovat, aby se staly součástí zápisu o přezkoumání, to samozřejmě udělá a pak má auditor, tedy krajský úřad 15 dní na reakci reagovat na námitky. Domnívá se, když spočítala lhůty, že je to velmi předčasné a ani to nepovažuje za šťastné, protože krom jiného audit označil účetnictví obce za neprůkazné, s tím zásadně nesouhlasí, protože co je neprůkazné, to neurčuje audit, ale na to existuje rozsudek Nejvyššího správního soudu, který ve svém vyjádření cituje, protože účetnictví obce především musí odrážet skutečnosti. Trvá na tom, že skutečnosti odráží, může stát, že je neúplné, ale neznamená to, že je neprůkazné. To je její zásadní připomínka k auditu a tak jak je to tam popsané, tak to dostanou zastupitelé i s připomínkami.

Ing. Derner: Samozřejmě si přečetl zprávu auditu, nehodnotí průkaznost či neprůkaznost. Jsou tam spíše body, které ho zarážejí, to že se něco zaúčtuje někam jinam, to se prostě stát může. Stávalo se to paní Kolovratníkové, stalo se to i slečně účetní i přes masivní podporu, kterou si myslí, že má. Chyby se opakují, spíše ho zaráží věci, jako že nebylo možné zkontrolovat, protože nebyla předložena faktura. Nepředložit fakturu, to je něco, čemu nedokáže porozumět i přes veškeré výklady o průkaznosti či neprůkaznosti. Fakturu buď mám, nebo ji nemám.

JUDr. Zlatohlávková: Jednalo se o originál faktury z roku 2011, předesílá, že v rámci inventury byly předloženy kopie, tak jako se to dělalo vždy v minulosti. Jednalo se o tři faktury s tím, že jsme řekli, že jsme schopni to do druhého dne doložit, aby se to vyhledalo v archivu. Řekli, že nemají čas a že nezbývá, než abychom se polepšili, nám to tam napsat. Víc k tomu nemá co dodat.

p. Pešek: Audit se koná každý rok ve stejném datu?

JUDr. Zlatohlávková: Řekněme, že přibližně.  

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9

Návrh usnesení č. 75/2014: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 15.05.2014

Hlasování o usnesení č. 75/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

1. Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

 • Jako zapisovatelku určuji Andreu Netušilovou

 

 • Do návrhové komise byli navrženi: Ing. Derner, Ing. Svoboda

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 76/2014: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 15.05.2014 návrhovou komisi ve složení Ing. Derner, Ing. Svoboda

Hlasování o usnesení č. 76/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

·         Na ověřovatele zápisu byli navrženi: pan Dufek, pan Pešek

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 77/2014: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 15.05.2014  jako ověřovatele zápisu pan Pešek, pan Dufek.

Hlasování o usnesení č. 77/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

2. Připomínky občanů

 

p. Pešek – žádost o výměnu čekárny

Dělal průzkum mezi občany a většina se shoduje vyměnit za skleněnou, bylo by to více přehledné a více by se to tam hodilo. Neví, jestli se tam byl někdo podívat, ale je to tam v žalostném stavu. Navrhuje, pokud by to bylo možné, aby se v Rosnicích nahradila stávající čekárna za skleněnou jako ve většině okolních obcích.

Ing. Fof: Není si jistý, jestli by nebylo potřeba stavební povolení, nebo alespoň oznámení stavby.

JUDr. Zlatohlávková: Je ráda, že tento požadavek vychází přímo z Rosnic. Bylo domluveno na předchozích zastupitelstvech, že se s tím něco udělá, jedná se o opravu. Pojí se to s otázkou, jak vybrat zhotovitele díla. Jarda Došel dělal konstrukci a firma GRIMIKA zajišťovala sklo. Tato firma již ale neexistuje.

p. Pešek: Jestli už konstrukci dělal pan Došel, tak nevidí důvod proč hledat někoho jiného. Jestli už s tím má zkušenosti, tak nevidí důvod, proč nepodpořit místní firmu. Velikost by nechal asi jako stávající. Rád by k tomu udělal nějaký závěr. Může se to udělat tak, že se to zadá panu Došelovi.

Ing. Derner: Nejprve by to možná chtělo zajistit nějakou nabídku.

p. Pešek: Jestli by bylo možné zajistit obcí nabídku od pana Došla, aby se to třeba na příštím zastupitelstvu mohlo schválit a v létě aby se to mohlo udělat. Poprosil Ing. Fofa, jestli by mohl zajistit alespoň dvě nabídky.

 

p. Štefanka - Střecha na Lípě

- Střecha na hasičárně hnije a stále tam zatýká. JUDr. Zlatohlávková:Obstarala jsem 2 nabídky.

- Dále se chtěl zeptat, když četl minulý zápis zastupitelstva, jaký je problém s chodníkem na Lípě. Ing. Fof vysvětlil problém, který je v připomínkách od magistrátu. Územní rozhodnutím to prošlo, ale jsou tam další požadavky.

- Lidi nadávají, že když jedou k lékaři, tak se pak nemohou dostat zpět. Ing. Fof: Jeden spoj jede přes Lípu, ale další jede z Chlumu přímo do Čistěvsi. Mám to připravené na stole jako připomínku na dopravní obslužnost

 

Mgr. Frízlová 

Jestli je nějaké jasnější sdělení ohledně našich dvou staveb. Co se týká, jestli je znám termín zahájení, kdy se bude dělat na prvním stupni a jak je to s tělocvičnou, kvůli vyklizení, sestěhovávání. Blíží se konec školního roku, to je také nemalá práce s papírováním. Máme pocit, že jsme ve skluzu, tak abychom to stihli. Byla překvapená panem Hroudou ohledně studie na topení v tělocvičně, což jí nedokázal říci, jestli je to myšleno výměna topení v celé budově nebo jestli se to týkalo topení v prostoru haly. Od toho se odvíjí další sestěhovávání, případně bourání apod. A jestli jsou už termíny na obě stavby, vybrané firmy a jak to vypadá.

Ing. Fof: V tuto chvíli se dodělává dokumentace budovy 1. stupně pro zajištění věcí na stavebním úřadě. Bohužel dnes nebyl na úřadě, tak neví, jestli už to tam je.

JUDr. Zlatohlávková: Myslí si, že se to bude realizovat přes prázdniny, Ing. Hrouda je důkladný. V tělocvičně se uvažovalo o podlahovém topení, a tak už se chce podívat, aby to bylo v nějakých souvislostech a s nějakým výhledem na opravu topení. Myslí si, že by posléze měla následovat rekonstrukce šaten, ale to určitě ne letos. Zadávací řízení má připravené, může se soutěžit, jakmile bude projekt. Kdyby se začalo vyklízet, aby to bylo k 15.6. tak by to viděla reálné začátkem prázdnin. Na prvním stupni se bude dělat zateplení, výměna oken a střecha, na to je dotace. Výměna elektřiny, v revizní zprávě je konstatováno, že elektřina je původní a je třeba s tím rychle něco udělat.

Mgr. Frízlová: Jestli se bude měnit topení, zda se do budoucna uvažuje o výměně kotlů.

JUDr. Zlatohlávková: Bude to připravené, ale zatím se o výměně kotlů neuvažuje.

 

p. Stejskal – Zpracování studie ohledně snížení rychlosti

Jestli by bylo možné, aby obecní úřad dal zpracovat studii ohledně snížení rychlosti mezi nimi a Hejcmankou.

Ing. Jirka: Bylo řečeno, že se budou dělat v dohledné době chodníky, nicméně nám to nic neřeší, když tam pojede v esíčku kamion 50 km rychlostí. Viděli by to umístěním svislého označení, omezením nákladním automobilům a omezením rychlosti na 30 km.

JUDr. Zlatohlávková: Zkoušeli jsme to z nejrůznějších stran a vždy jsme naráželi na odpor. Moc by si od toho neslibovala.

Ing. Jirka: Dopravní označení omezení rychlosti je v kompetenci obce.

Ing. Derner: Určitě ne. 

Ing. Jirka: Není to změna místní úpravy?

Ing. Derner: To by bylo možné na místních komunikacích.

JUDr. Zlatohlávková: Na komunikaci II a III. třídy, která  je ve právě Správy silnic Královéhradeckého kraje, o tom nerozhodujeme.

Ing. Jirka: A podnět nemůže jít od obce?

JUDr. Zlatohlávková: Podnětů už šlo několik na Správu silnic, Policii.

p. Stejskal: Máme jiné informace ohledně Krajské dopravní policie. Lidi, kteří tam dělají, když se tu byli podívat, tak nám tvrdí, že je to na vyjádření a žádosti obce.

Ing. Jirka: Ing. Bezchleba, dopravní inženýr z krajské policie. Projížděl tu, informace má, je to 14 dní co se o tom spolu bavili.

p. Stejskal: Pokud je tu okresní policie, krajská policie a státní, tak je tu nějaká posloupnost.

Ing. Derner: Tak mi musíme začít u toho okresu.

p. Stejskal: A na okrese to zamítnou a dál se to už nedostane?

JUDr. Zlatohlávková: Nevystavuje se žádné rozhodnutí. Kdyby na to existovalo nějaké rozhodnutí, tak jsou proti němu přípustné opravné prostředky. S tím si ví v rámci správního řádu rady. Nic takového ovšem neexistuje. Pouze řeknou, nic vám tam nedáme a tečka. Oni ani nenapíšou dopis, tak to je. Na setkání hejtmana se starosty hovořila o tom se Správou silnic a ti říkali, že se s tím máme smířit, že lepší to nebude, ať si tam uděláme chodníky. Klidně dopis zopakuje, to jí nevadí. Píše tam každý rok, proč by tam nenapsala letos.

Ing. Derner: Jestli by nebylo od věci obrátit se zrovna na inženýra na krajském ředitelství.

Ing. Jirka: Může tedy požádat o zaslání dopisu se žádostí o snížení rychlosti, popřípadě zákazovou značku.

 

19:30 se dostavil MVDr. Novák.

 

 

3. Doplnění kontrolního výboru

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 15.05.2014

Předkladatel:  Josef Macháček

Obsah: Na posledním zasedání zastupitelstva obce oznámil Ing. Jásenský rezignaci na mandát člena Zastupitelstva obce Všestary a člena Kontrolní komise a Komise pro stanovení pravidel rozdělování prostředků neziskovým organizacím obce Všestary. Byl požádán, aby tak učinil i písemně. Dne 17.4.2014 přišla digitálně podepsaná rezignace. Předseda kontrolního výboru si má vybrat nového člena kontrolního výboru.

 

p. Macháček: Z vlastní iniciativy se nabídl pan Mgr. Balada, o kterého byl rozšířen kontrolní výbor.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 78/2014: Zastupitelstvo Obce Všestary volí členem kontrolního výboru Mgr. Romana Baladu.

Hlasování o usnesení č. 78/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

4. Kontrola usnesení

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 15.05.2014

Předkladatel:  Josef Macháček

Zdvořilá prosba předsedovi kontrolního výboru a členům kontrolního výboru o provedení kontroly. (Zlat.:pokud bude formou tabulky, tak prosím zaslat již v pondělí, protože k zaslané později si již nemusím stihnout něco dohledat a doplnit, když pozornost bych si dovolila prosit  věnovat pouze nesplněným)

 

p. Macháček: Navázal na to, co řekl na úvod zasedání, že se mu nelíbilo zveřejnění zápisu.

Usnesení jsou zpracované ve stavu, jak byly předloženy na posledním zastupitelstvu s tím, že poslední zápis byl zpřístupněn až těsně před zastupitelstvem. Není rozšířen o další usnesení a postoupíme to paní starostce, aby doplnila vyjádření k usnesení, které se plní, které jsou splněny atd.

 

 

5. Statutární město Hradec Králové – dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č.j. OS1/33/2003 uzavřené 19.11.2003

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 15.05.2014

Předkladatel:  JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: Město informovalo obec, že agenda přestupků na vzrůstající tendenci, je administrativně náročná, a proto zastupitelstvo města odsouhlasilo navýšení částky za projednání přestupku. Dosud činila částka 500,- Kč, nová částka 1.500,- Kč. Za rok 2013 se pro naši obec projednávalo 7 přestupků (uhrazeno 3.500,- Kč), předpokládaný nárůst by byl 7.000,- Kč ročně.

 

JUDr. Zlatohlávková: Za projednání jednoho přestupku navrhují 1.500,- Kč. Uvedla, ať pošlou návrh smlouvy.  

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 79/2014: Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č.j. OS1/33/2003 uzavřené dne 29.1.2004 a pověřuje starostku jeho podpisem.

Hlasování o usnesení č. 79/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

6. Žádost o dotaci na kanalizaci

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 15.05.2014

Předkladatel:  JUDr. Zuzana Zlatohlávková, Ing. Vladimír Fof 

 

Obsah: Na základě 61. výzvy Ministerstva životního prostředí vyhlášené prostřednictvím Státního fondu životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí prioritní osa 1, podoblast podpory 1.1.1. snížení znečištění z komunálních zdrojů  je připravována žádost o dotaci na základě příkazní smlouvy s příkazníkem INŽENÝRING Praha a.s., IČ: 251 28 167 (sepsání žádosti, zajištění podkladů) a ve spolupráci s projektantem firmou PROIS s.r.o., IČ: 259 43 022 (vytvoření souhrnného rozpočtu a příprava realizační projektové dokumentace pro čističku Všestary, splaškovou kanalizaci Všestary, Bříza, Lípa, Rosnice, Rozběřice), Ing. Machút – přínosy opatření (parametry po přečištění). Dále bude třeba zajistit zdroje na realizaci fází projektu, na který nebude poskytnuta dotace, při předpokladu 130 mil. Kč se jedná o částku 15 mil. Kč na spoluúčast. Součástí žádosti je žádost o půjčku ze Státního fondu životního prostředí, bod D.5 žádosti, splatnost 10 let, ručení – majetkem obce. Do zástavy nelze: budovy škol na které byla čerpána dotace, tedy ručit lze pouze pozemky a stavbami v majetku obce, na něž dotace nebyla poskytnuta. Dále byl osloven hydrogeolog – potvrzení zdroje tj. pramene „Všestarky“.

Pro úplnost se uvádí, že povolením k vypouštění splaškových (přečištěných) vod do dešťové kanalizace se patrně obec stává provozovatelem kanalizace s právy a povinnostmi z toho vyplývajícími (jednou z povinností je placení stočného, a to i bez vybudování oddělené splaškové kanalizace). Povolení k vypouštění vod má obec pouze do roku 2015, dne 6.5.2014 proběhla na obci kontrola z Magistrátu města Hradec Králové – odbor životního prostředí a bylo konstatováno, že odebrané vzorky z některých výpustí ve Všestarech a hlavně v Rozběřicích nevyhovují. Dále byly upřesněny podmínky odběru vzorků. – protokol je zastupitelům zaslán

 

Pro úplnost se uvádí přijaté usnesení zastupitelstva obce číslo 7/2011, které má řešit postup při vypsání výběrového řízení na zhotovitele díla.

 

JUDr. Zlatohlávková: Zcela nečekaně se vypsal dotační titul na kanalizaci. Mluvili jsme o tom na posledním zasedání zastupitelstva. Minule jsme se rozhodli, že má jednat s žadatelem nebo s tím, koho pověříme tím, aby o tu dotaci požádali. Ten dotační titul je velmi lákavý. Dotační částka je 90%. To tu nebylo 10 let nazpět, bylo to pouze v počátcích, takže spoluúčast obce je 10%. Problém je v jediné věci. Ten dotační titul je vypsán pro někoho jiného, a to pro obce nad 2 tis. obyvatel, a to nejsme. Mohou žádat i obce do dvou tisíc obyvatel, ale jen za zvlášť zpřísněných podmínek. Pokud se nacházejí v chráněné krajinné oblasti nebo mají něco, co je třeba chránit, nějaké živočichy atd. Tok Melounka je stanoven zákonem jako významný vodní tok a vyhláškou je prohlášen kaprovými vodami, takže krajský úřad nám na to vystavil potvrzení, že skutečně je to tak. Rada obce byla zmocněna, aby vybrala žadatele o dotaci a rada vybrala firmu, která se jmenuje INŽENÝRING Praha a.s. žádost je skutečně velmi složitá, na SFŽP je vše složité. S Ing. Sieglem, který je předsedou představenstva se dobře spolupracuje a druhou podmínkou té žádosti je, že se musí žádat alespoň  o 5 mil. EUR. Včera se jí dostala do ruky rekapitulace rozpočtu, ale bylo by to pro všech 5 vesnic a bylo by to ošetřeno jednou dotací. Mělo by to být rozděleno na fáze. První fáze z tohoto programovacího období a tam by se proinvestovávala v roce 2015spoluúčast cca 15 mil. Kč. Pokusila se v tom hodně udělat, aby se podařilo tu žádost vůbec zpracovat. Počínaje tím, že nikde na obci nebyla založena dokumentace projektová, protože se tehdy se společností PROIS dohodli, že je zbytečné ji tady skladovat, že se nám vrátí ze stavebního úřadu, desky potvrzené stavebním úřadem se však nevrátily. Pak zjistila, že plnou moc měla společnost PROIS, takže to je taky tam. Nyní je již na světě, v sobotu byla předána zpracovateli žádosti. Za zpracování žádosti bychom měli zaplatit asi 390 tis., část z toho jsou uznatelné výdaje, část ne. Myslí si, že je to jediná velká investice, která tyto obce ještě čeká a zkoušeli jsme žádat o dotace, které byli daleko nevýhodnější. Co je pro ni traumatizující, tak z Magistrátu města HK, ze životního prostředí přišli na kontrolu na vypouštění vod a ukázalo se, že jeden ze vzorků nevyhovuje. Životní prostředí bude chtít, aby vypouštěné vody byly čisté.Proto si myslí, že by se kanalizace vybudovat měla, ale musí na to být všeobecný konsenzus. Očekávalo se, že se dotační titul vypíše na podzim.

Ing. Fof: Když tu byli z životního prostředí z magistrátu, tak ho zajímalo, proč přišli k nám. Bylo mu sděleno, že je obec nejblíže a že to dostali nařízeno z ministerstva a že to bude pokračovat dále. Ptal se, jak je to pokutami, zatím pokutu nedávají, ale to neznamená, že k tomu nedojde. Když zjistíme, kdo vypouští špatné vody, tak dají pokutu přímo jemu. Máme povolení k vypouštění vod do konce příštího roku.

Ing. Derner: Kde nám odebrali vzorek?

p. Dufek: Na to existuje povolení a jsou daná místa odběru. Na povolení jsou dané limity, které se nesmí překročit. Náprava je třeba to, že když nevyhovuje, vezme se vzorek v jiném období.

JUDr. Zlatohlávková: Obec je ze zákona znečišťovatelem povrchových vod. Má několik míst, tak má určeny body, kde se vzorky berou, na to existuje správní rozhodnutí.

p. Dufek: Například v Rozběřicích je jedno místo na křižovatce k Lučickým, další je naproti paní starostce, další je u rybníka a u bytovky. Ten, kdo zpracovával to povolení, tak si myslí, že ho nezpracoval úplně správně, protože je zmapovaná jenom kanalizace, co teče z levé strany k silnici.  Po Všestarech je asi 12 míst, na Chlumu je to za hasičárnou, na Lípě je to pod rybníčkem, ve Bříze jsou dvě místa, stejně tak v Rosnicích. Vzorky letošního roku byly špatné. Letos nebyl sníh, tak se ta kanalizace nevyčistila. Problémy mají všechny obce. Kdyby obec dala požadavek na firmu, aby za obec hlídala limity, tak je budeme hlídat.

JUDr. Zlatohlávková: Bude zapotřebí vypracovat další stupeň projektové dokumentace. Pokusí se, aby žádost se udržela ve hře co nejdéle. V dotačním titulu je peněz spousta. Všichni předpokládali, že to bude vypsáno až na podzim. 30.5. je poslední den, kdy se předkládá žádost, doufá, že bude mít všechny doklady po kupě. Do měsíce by to mělo být vyhodnoceno a do konce roku vysoutěženo. Bude nás tlačit projektová dokumentace pro provedení stavby. Máme projektovou dokumentaci pro stavební povolení pro všech pět vesnic. Stavební povolení pro Lípu a Břízu nemáme, protože to leží na stavebním úřadě. Na jednu vesnici vycházela projektová dokumentace cca 300 tis. V případě, že bychom tu dotaci nezískali, tak pak by zkoušela počkat a projektovou dokumentaci by pořizovala, jestli krajský úřad vypíše na projektovou dokumentaci dotaci, tak za tu dotaci udělat projektovou dokumentaci ve vyšším stupni. Aby obec byla připravena na další dotační titul. Obává se, že kdyby to obec získala, přemýšlí, jestli není třeba, aby se začala dokumentace rozpracovávat už v průběhu května, protože je to měsíc a půl navíc, protože pak jestli se bude moci vysoutěžit 145 mil., bude to zakázka nadlimitní, to znamená všechny námitky, opravné prostředky, podání na úřad pro hospodářskou soutěž, to bude dost náročné otálet s vyhlášením zadávacího řízení, protože nemáme zpracovanou projektovou dokumentaci.  Zastupitelé nechť se  vyjádří.

Ing. Derner: Obsahuje dokumentace slepý rozpočet?

JUDr. Zlatohlávková: V tuto chvíli stačí souhrnný rozpočet, do toho se potom budeme muset vejít. Má zafixováno, že pro čističku Všestary, Rosnice a Rozběřice existuje položkový rozpočet 100 mil. a pro další dvě vesnice to bude po cca 25 mil.

Ing. Derner: Pro výběrové řízení musíme mít položkový soupis výkonu, ale neříká se, že tam musí být dokumentace k provedení stavby. Zadávací dokumentace se leckdy dělá tak, že podle dokumentace ke stavebnímu povolení doplněná o položkový soupis výkonů bývá velmi často zadávací dokumentací a zpracování  projektové dokumentace může být součástí díla.

JUDr. Zlatohlávková: Ne, to by muselo být součástí o dotaci, jinak by to znamenalo, že to bude jeden z neuznatelných výdajů s tím, že je možné prohlásit, že ta dokumentace pro stavební povolení je i realizační dokumentací. Jak je to více rozpracované, nehrozí vícepráce. Riskovat, že se dostaneme stavební firmě do područí, to bychom neměli.

 

Navrhuji proto předložit k pojednání zastupitelstvu obce tyto návrhy usnesení:

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 80/2014: Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním „Žádosti o poskytnutí podpory“ v rámci 61 výzvy (fázovací výzva PO1) vyhlášené Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP v Prioritní ose 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktura a snižování rizika povodní na projekt „Kanalizace a ČOV Všestary a místní části“ – výstavbu obecní oddílné kanalizace a čistírny odpadních vod za předpokladu získání finančních prostředků ze státních fondů (SFŽP) cca 5%, z prostředků ERD/FS cca 85% a z vlastních zdrojů obce cca 10% v předpokládané hodnotě uznatelných způsobilých nákladů 147,923.915 Kč. Projekt by měl být realizován v letech 2014 – 2020 ve dvou fázích:

I. fáze             2014-2015 ČOV a přivaděč, část kanalizace ve Všestarech

II. fáze             2015-2020 dobudování kanalizace ve Všestarech a místních částech.

Hlasování o usnesení č. 80/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č.
81/2014: Zastupitelstvo pověřuje starostku obce JUDr. Zuzanu Zlatohlávkovou dalším jednáním k podání žádosti o poskytnutí podpory a ve věci smlouvy se SFŽP o přidělení dotace.

Hlasování o usnesení č. 81/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10 
Návrh usnesení č.
82/2014: Zastupitelstvo si vyhrazuje právo schválení smlouvy o poskytnutí dotace a schválení smluv s dodavateli stavby a příslušných činností.

Hlasování o usnesení č. 82/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

Ing. Šandera: Předpokládá se, že dostaneme dotaci a bude se muset přijít výběr dodavatele. Firma, která nás provází přípravou žádosti, předpokládá se, že nás bude dále provázet dokumentací.

JUDr. Zlatohlávková: Přečetla usnesení 7/2011. Není problém toto usnesení revokovat a začít něco dalšího. Cítí se usnesením 7/2011 vázána. Žádosti o dotaci jsme již podávali 4x.

p. Pešek: Zavazuje nás nějakým způsobem to, že by to mělo být odkanalizováno jako celek?

JUDr. Zlatohlávková: Obec ručí za to, že z ní budou odtékat čisté vody. Je otázkou, jestli až bude vybudovaná kanalizace, jestli dá někdo obci povolení k vypouštění vod pro Chlum. Tehdy to cítila tak, že by všechny vesnice měli mít stejnou startovací dráhu.

Ing. Derner: Nyní se již nekouká, jestli je to ekonomické nebo ne na jednoho občana?

JUDr. Zlatohlávková: To se teprve uvidí, až se to sepíše.

Ing. Derner: Pokud chceme dokumentaci k provedení stavby, mělo by se říci, kdo to udělá. 

JUDr. Zlatohlávková: Dotázala se, kdy mají členové investičního výboru čas.

Ing. Derner: Když jsme žádali o dotaci, tak byl dodavatel vybraný? Když byl vybraný, tak ho teď můžeme vybrat taky ať se děje co se děje, a ten kdo vyhraje, tak si to rozpracuje. Bud na to budeme moct požádat o dotaci nebo ne. Takže jsme pořád za stejno, to znamená asi vyhlásit výběrové řízení hned. 

JUDr. Zlatohlávková: Do roku 2020 by dílo mělo být zhotoveno. Samozřejmě když to bude dřív, tak to vadit nebude.

Ing. Derner: Vychází nám z toho, vyhlásil by výběrové řízení.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10 
Návrh usnesení č.
83/2014: Zastupitelstvo obce ukládá investičnímu výboru zpracovat zadávací podmínky výběrového řízení na dokumentaci k provedení stavby „Kanalizace a ČOV Všestary a místní části“, současně pověřuje radu obce provedením výběrového řízení a starostku uzavřením smlouvy o dílo s vítězem.

Hlasování o usnesení č. 83/2014: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

 

 

7. Základní škola a mateřská škola, Všestary – odpisový plán, neinvestiční náklady na žáka, rozdělení hospodářského výsledku

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 15.05.2014

Předkladatel:  JUDr. Zuzana Zlatohlávková

Obsah:

a) Škola předložila odpisový plán pro rok 2014 (odpisový plán bude projednán s finančním výborem 6.5.2014)

JUDr. Zlatohlávková: Doufám, že zastupitelé nebudou nic namítat, když to schválí Rada obce.

 

b) Škola předložila návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013:

     na fond rezervní     44.322,48 Kč

     na fond odměn       30.000,00 Kč

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 84/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh Základní školy a mateřské školy, Všestary na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013 do fondu tak, že navrhuje částku 30.000,- Kč převést do fondu odměn a částku 44.322,48 Kč do rezervního fondu.

Hlasování o usnesení č. 84/2014: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

c) Neinvestiční náklady na žáka:

     základní škola                    4.418,- Kč

     MŠ Všestary                      4.448,- Kč

     MŠ Chlum                         4.311,- Kč

     Náklady na strávníka        1.591,- Kč

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 85/2014: ZO schvaluje neinvenční náklady v částkách na žáka za rok 2013 v ZŠ  4.418,- Kč, na žáka MŠ Všestary 4.448,- Kč, na žáka MŠ Chlum 4.311,- Kč, náklady na strávníka ve školní jídelně 1.591,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 85/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

d) Ředitel školy oznamuje čerpání dovolené od 7.5.2014 do 22.5.2014.

 

 

8. Zprávy z rady obce

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 15.05.2014

Předkladatel:  JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: Rada obce se sešla 5.5.2014, 15.5.2014 a projednala:

·         Příkazní smlouva – INŽENÝRING PRAHA a.s., IČ: 251 28 167

Příkazník předložil návrh smlouvy, smlouva rozlišuje postup prací, odměna příkazníka stanovena v návaznosti na postup prací. Celková cena 399.300,- Kč s DPH. Příprava podkladů k žádosti o dotaci na kanalizaci.

·         Úřad práce – smlouva

Na základě žádosti schválil Úřad práce dotaci na 2 zaměstnance na sezónní práce (dotace na každého 11.000,- Kč měsíčně).

·         Žádost o dotaci na čistotu obce – zametací stroj

S ohledem na výzvu Ministerstva životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí je možné ještě požádat o dotaci ve výši 90% na pořízení komunální techniky. Obec nechala zpracovat nabídku na zpracování žádosti o dotaci. Podíl obce 344.850,- Kč, výše dotace uznatelných nákladů 90% 2,722.500,- Kč, neuznatelné výdaje - výběrové řízení 42.350,- Kč.

JUDr. Zlatohlávková: Rada obce po ní chtěla vědět, kolik se v uplynulých třech letech za opravu multikáry zaplatilo, s dneškem je to přes cca 500.000,- Kč. Byla v tom jedna generálka za cca 260.000,- Kč. Žádá se o stanovisko asi pět institucí, než se podá žádost o dotaci.

·         Žádost OBLASTNÍ CHARITY

Oblastní charita Hradec Králové požádala o příspěvek na činnost, žádost odůvodňuje tím, že její služby využívají občané z našich obcí. Činnost charity zahrnuje noclehárnu, domov pro matky s dětmi, intervenční centrum a pečovatelskou službu. Schválen příspěvek 2.500,-Kč.

·         Sídlo spolku Nohejbal Klub Bříza

Spolek přepracovává stanovy v návaznosti na nový občanský zákoník a požádal o souhlas obce s uvedením adresy v budově obecního úřadu Všestary 35.

JUDr. Zlatohlávková: Ostatní spolky musí do tří let také přepracovat stanovy, protože jinak je obchodní rejstřík zruší a dát do souladu podle zákona o korporacích, tak neví, jestli to ostatní spolky nebudou chtít také využít. Musíme přistupovat ke všem spolkům stejně.

·         Rozpočtové opatření č.3

·         Sestavení programu jednání zastupitelstva – přesun některých bodů z jednání RO.

 

JUDr. Zlatohlávková: Pokud bude někdo z přítomných ve volební komisi, členové volební komise budou nadále zdaňovaní nikoli srážkovou daní, ale zálohovou daní. Na podzim budou ještě komunální volby, takže kdyby náhodou byl někdo v obou komisích, tak na začátku příštího roku musí přijít na obec pro potvrzení a musí udělat přiznání. Má to obvykle ten důsledek, že pokud máte ke svému běžnému příjmu nějaký drobný přivýdělek, tak obvykle se ještě daň doplácí.  

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 86/2014: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3 přijaté radou obce dne 15.5.2014.

Hlasování o usnesení č. 86/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 87/2014: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu z rady obce.

Hlasování o usnesení č. 87/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

9. Informace správce daně

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 15.05.2014

Předkladatel:  JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

Obsah: Finanční úřad pro Královéhradecký kraj zasílá informaci o vyložení hromadných předpisných seznamů (zveřejněno na stránkách obce) pro placení daně z nemovitých věcí, složenky budou zaslány stejně jako v minulých letech.

 

přestávka 21:15 – 20:25

V 21.15 odešel pan Macháček

 

 

10. D11 – smlouvy, informace o jednání R35

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 15.05.2014

Předkladatel:  Ing. Vladimír Fof

 

Obsah: Na minulém jednání ZO bylo řečeno, aby smlouvy zaslané společností Valbek s.r.o. z podzimu roku 2013 byly s ohledem na nový občanský zákoník přepracovány. Dne 30.4.2014 dorazila nová skupina smluv, která by už přepracována být měla. Jedná se o 4 smlouvy.

 

a) D11 - smlouvy

- SoBVB spol. RWE – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – plyn

Stavba plynárenského zařízení SO 511 Přeložka VTL přípojky DN 500 Praskačka – Všestary. Jedná se o pozemky KN 266/1, KN 306/24 v kú. Bříza u Všestar.

 

Předpokládaný termín realizace 2016 – 2020

věcné břemeno v šíři 4m na obě strany od půdorysu plynárenského zařízení

KN 266/1 – ostatní plocha – ostatní komunikace, výměra 2.598m2

KN 306/24 – ostatní plocha – ostatní komunikace, výměra 2.103m2

 

- SoBVB spol. ZD Všestary - smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – meliorace

Sjednání podmínek pro budoucí uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene k provozování meliorace. Stavební objekt SO 381 – úprava závlahového potrubí.

Jedná se o pozemek KN 306/24 v kú. Bříza u Všestar.

KN 306/24 – ostatní plocha – ostatní komunikace, výměra 2.103m2

 

- SoBVB ŘSD – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – přeložka NN a dešťová kanalizace

Budoucí oprávněný je investorem, budoucím vlastníkem a provozovatelem stavby SO 430 – „Přípojka NN pro napájecí bod dálničního systému SOS“ a dále stavby SO 303 – Dešťová kanalizace.

 Jedná se o pozemky PK 251, PK 253, KN 306/24 v kú. Bříza u Všestar.

KN 306/24 – ostatní plocha – ostatní komunikace, výměra 2.103m2

PK 251 – výměra 867m2 – u cesty na Světí

PK 253 – výměra 126m2 – u cesty na Světí

 

- smlouva o převzetí komunikace – smlouva o realizaci přeložky silnice pč. 257/2 v kú. Bříza u Všestar

Přeložka bude realizována v takovém rozsahu, aby dotčená pozemní komunikace mohla sloužit svému původnímu účelu. V projektové dokumentaci je přeložka vedena jako stavební objekt SO151. Jedná se o polní cestu, která vede od Hrnčířů směrem do polí

 

JUDr. Zlatohlávková: Stejně jako zastupitelé dostala k dispozici smlouvy, dnes odpoledne je četla a přiznává, že se dost vylekala. Od kolosu, jakým je Ředitelství silnic a dálnic by očekávala fundovanější smlouvy. Všichni se učíme nový občanský zákoník, o tom žádná. Problém nastává v jedné věci, a to že nastala obrovská smluvní volnost a bude přetrvávat to, že smlouvy mohou být smíšené. Myslí si, že se jim to daří. Právo stavby jako věcné břemeno. To jsou dva rozdílné smluvní typy a každý je oceňovaný zvlášť, znaleckým posudkem, ale zejména u dnešních uzavíraných smluv platí, že se na to vztahuje celá obecná část čtvrtá občanského zákoníku. Začíná to § 1721 a končí § 2009, pakliže to ve smlouvě není vyloučeno, vztahuje se to tam automaticky. To je to, co se jí na těch smlouvách pramálo líbí.  Smlouva výslovně nejmenuje, výslovně neuvádí a nevylučuje. Není na smlouvě změněno z loňska možná nic. V případě, že se bude jednat dále, vzdálí se a vrátí se až po tomto bodu.

Ing. Derner: Jestli paní starostka říká, že je to nepřehledné a zavádějící, tak v tuto chvíli by dal plnou důvěru v ní a uvedla to na pravou míru a pak má teprve cenu o tom jednat.

JUDr. Zlatohlávková: Na druhé straně v čl. 4 /přečetla tento článek/, občanský zákoník má specielně pododdíl III, který čítá pouhých pět paragrafů, nicméně je to postoupení smlouvy. Podle nového občanského zákoníku je možné postupovat smlouvy jako směnku. O realizaci přeložky – z jejího hlediska by to mohla být smlouva nepojmenovaná, což občanský zákoník uvádí, ale na další straně říká, že bude vypsán záměr v souladu s § 41 zákona o obcích a potom tam mluví, že to bude v budoucnosti, to je slovním vyjádřením smlouva o smlouvě budoucí, což je jeden ze smluvních typů, který je součástí relativních závazkových vztahů. Opravdu je to těžké a složité. Kontraktační teorie se podstatně mění.

Ing. Derner: Dobře, co s tím teď?

JUDr. Zlatohlávková: Zkusila bych se s nimi ještě domluvit.

Ing. Derner: To po Tobě chceme.

JUDr. Zlatohlávková: Nechtěla jsem otravovat, ale je potřeba být před uzavíráním smluv opatrní. 

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 88/2014: Zastupitelstvo obce nesouhlasí s předloženými smlouvami SoBVB spol. RWE, SoBVB spol. ZD Všestary, SoBVB ŘSD, Smlouva o převzetí komunikace a žádá o jejich přepracování.

Hlasování o usnesení č. 88/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

b) informace o jednání R35

Dne 28.4.2014 proběhlo na obecním úřadě jednání za účasti Valbek, ŘSD, IBR consulting, Obec Střezetice, Obec Všestary. Zástupci obcí Střezetice i Všestary se vyjádřili, že mostní objekt SO 222 si nepřevezmou do vlastnictví. Pro obce nemá žádné zásadní opodstatnění. Ze strany obcí vzešel požadavek na návrh jiného technického řešení, které by plnilo funkci přístupů na pozemky bez mostního objektu SO 222. Dále byl vznesen dotaz, zda jsou na přístupových komunikacích na pozemky navrženy výhybny - není popsáno v průvodní zprávě. Projektant vysvětlil a ve výkresové části PD ukázal, že výhybny jsou navrženy. Zároveň bylo vysvětleno, proč není v PD navržena vozovková skladba na přístupových komunikacích. Zástupce obce Všestary si vyžádal zaslání typu navržené vozovky dle katalogového listu TP 170. Projektant zašle e-mailem.

Starostka Všestar vznesla dotaz na výkupy pozemků u přeložek koryt Melounky. Bylo vysvětleno nad záborovým elaborátem (součást PD), které pozemky jsou potřebné k výkupu pro přeložení Melounky, a že následně budou převedeny budoucímu vlastníkovi pozemků pod Melounkou.

Dále byl vznesen dotaz na rozsah protihlukových clon. Projektant vysvětlil, že je řešeno přílohou PD – Hluková studie – která navrhla a výpočty posoudila rozsah protihlukových stěn (PHS) podél rychlostní silnice R35. PHS jsou v návrhu R35 zapracovány v plném rozsahu dle Hlukové studie.

SO 222 je v PD posouzen v migrační studii. Bude zjištěno na MM HK - oddělení ochrany životního prostředí, zda varianta bez mostního objektu SO 222 nevyvolá jiná opatření, která budou muset být řešena v PD.

 

JUDr. Zlatohlávková: Už kdysi jsme řekli, že tam ten mostní objekt nechceme, řekli to i ze Střezetic a v nynější projektové dokumentaci se to opět objevilo. V té části, kde to bylo, nebyly obslužné komunikace. I starosta Střezetic řekl, že na tom svém stanovisku trvají. Vysvětlovali nám, že je to z perfektních materiálů, bezúdržbové, že 30 let na tom nebudeme muset nic dělat. Říkali, že chtějí od obce nějaké stanovisko, pokusila se naformulovat usnesení, které jí z jejích poznámek vyšlo. Projektová dokumentace pro územní řízení, ta umisťuje tu stavbu a protihlukové stěny v projektové dokumentaci by možná ani neměly být. Ale to neví. A zopakuje to stejně tak až přijde vyhláška pro územní rozhodnutí, aby to bylo někde zaznamenáno. Říkali, že to můžeme, až bude stavební povolení, ale mezitím může proběhnout několik volebních období a neví, jestli si pak někdo vzpomene, že se má koukat na stará usnesení.

Ing. Derner: Rád by dostal člověka na kole od Všestar do Hradce Králové. Když pojede na výlet, pojede přes Dlouhé Dvory, ale když jedete do práce, tak pojede tam a zpět a ne abyste se projeli. Zatím to vypadá, že se na ten rondel vyjet dá a sjet z něj také. Bojí se, aby se tam neobjevila cedule zákaz vjezdu cyklistům a aby nám neodpověděli, jeďte si přes Světí a Plotiště.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9

Návrh usnesení č. 89/2014: Zastupitelstvo obce nesouhlasí s budoucím převzetím mostní konstrukce podle aktualizované projektové dokumentace 10/2013, kterou vyhotovila firma Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 3, zakázkové číslo: 13-LI33-04, požaduje jiné technické řešení a zároveň požaduje pro případ, že by měla v budoucnu obslužné komunikace převzít přesné složení komunikací, a to včetně povrchu. Zastupitelstvo obce dále požaduje nové posouzení staré a nové hlukové zátěže tak, aby výstavba delších protihlukových stěn byla zohledněna již v projektové dokumentaci, když projektovou dokumentací uvažovaná opatření se jeví jako nedostatečná. Dále požaduje zachování možnosti cyklodopravy ze Všestar do HK v trase stávající silnice 1/35, tj. zachování stávajícího stavu.

Hlasování o usnesení 89/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno    

 

 

11. Žádosti spolků

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 15.05.2014

Předkladatel:  Ing. Vladimír Fof

 

Obsah: Dotace z programu Všestarské neziskovky

 

·         SDH Všestary žádá o částku 2.653,- Kč, jako příspěvek na pálení čarodějnic – odměny, lampióny a svíčky, které se konalo 30.4.2014, 

·         TJ Sokol Všestary žádá o částku 3.798,- Kč, jako příspěvek na nákup cen na 18. ročník jarního volejbalového turnaje žen a mužů, který se konal 10.5.2014,

·         SDH Rosnice žádá o částku 1.700,- Kč, jako příspěvek na veřejné bruslení, které se konalo v dubnu,

·         SDH Bříza žádá o částku 6.000,- Kč, jako příspěvek na úhradu nákladů spojených s pořádáním hasičského plesu, který se konal 29.3.2014.

·         Nohejbal klub Bříza žádá o částku 3.500,- Kč jako příspěvek na úhradu nákladů spojených s uspořádáním nohejbalového turnaje, která se bude konat 7.6.2014.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 90/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje následující příspěvky z programu všestarské neziskovky:

·         SDH Všestary částku 2.653,- Kč, jako příspěvek na pálení čarodějnic – odměny, lampióny a svíčky, které se konalo 30.4.2014,

·         TJ Sokol Všestary částku 3.798,- Kč, jako příspěvek na nákup cen na 18. ročník jarního volejbalového turnaje žen a mužů, který se konal 10.5.2014,

·         SDH Rosnice částku 1.700,- Kč, jako příspěvek na veřejné bruslení, které se konalo v dubnu,

·         SDH Bříza částku 6.000,- Kč, jako příspěvek na úhradu nákladů spojených s pořádáním hasičského plesu, který se konal 29.3.2014.

·         Nohejbal klub Bříza žádá o částku 3.500,- Kč jako příspěvek na úhradu nákladů spojených s uspořádáním nohejbalového turnaje, která se bude konat 7.6.2014.

Hlasování o usnesení č. 90/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

12. Úhrada faktur

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 15.05.2014

Předkladatel:  Ing. Vladimír Fof

 

Obsah:

Na základě smluv o dílo byly vystaveny tyto faktury:

 • Zdenek Tauchman, IČ: 64246752, Pohřebačka 135, 533 45 Opatovice n/L – oprava a převinutí čerpadla KDFU 80, částka: 13.092,- Kč,
 • Dušan Strnad, IČ: 64235696, Dohalice 117, 503 13 Dohalice – oprava a montáž podlahové krytiny PVC - Zasedací místnost hasičské klubovny Rozběřice, částka: 43.045,75 Kč,
 • SOVIS s.r.o, IČ: 25253697, Pardubická 852/10a, 500 04 Hradec Králové – doprava antuky, částka: 3.755,84 Kč,
 • Zdeněk Kulhánek voda-topení-plyn, IČ: 86894196, Všestary 151, 503 12 Všestary – dodávka a montáž nerez dřezu - Zasedací místnost hasičské klubovny Rozběřice, částka: 7.636,- Kč,
 • Pavel Bartoš, IČ: 87293048 – zednické a obkladačské práce – zasedací místnost hasičské klubovny Rozběřice, částka 26.775,- Kč.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9

Návrh usnesení č. 91/2014: ZO schvaluje úhradu faktur:

 • Zdenek Tauchman, IČ: 64246752, Pohřebačka 135, 533 45 Opatovice n/L – oprava a převinutí čerpadla KDFU 80, částka: 13.092,- Kč,
 • Dušan Strnad, IČ: 64235696, Dohalice 117, 503 13 Dohalice – oprava a montáž podlahové krytiny PVC - Zasedací místnost hasičské klubovny Rozběřice, částka: 43.045,75 Kč,
 • SOVIS s.r.o, IČ: 25253697, Pardubická 852/10a, 500 04 Hradec Králové – doprava antuky, částka: 3.755,84 Kč,
 • Zdeněk Kulhánek voda-topení-plyn, IČ: 86894196, Všestary 151, 503 12 Všestary – dodávka a montáž nerez dřezu - Zasedací místnost hasičské klubovny Rozběřice, částka: 7.636,- Kč,
 • Pavel Bartoš, IČ: 87293048 – zednické a obkladačské práce – zasedací místnost hasičské klubovny Rozběřice, částka 26.775,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 91/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

13. Informace

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 15.05.2014

 

- koupě cihel

Naskýtá se možnost nakoupit cihly „hamplovky“ na opravu hřbitovní zdi na Chlumu a prostranství před kostelem ve Všestarech.  V minulosti (v roce 2009) se kupovalo 2.000 ks po 3,- Kč. Nyní je nabídka 1 ks po 4,- Kč. Jde o demolici domu čp. 52 ve Všestarech.

 

Ing. Derner: To je cena za oškrábané cihly?

Ing. Fof: Jedná se o čisté cihly, škrábat je bude majitel.

Ing. Šandera: Vůbec by se nebránil tomu, kdyby byla možnost, koupit více cihel.

JUDr. Zlatohlávková: Také by byla pro. K mání by byly i kostky za slušnou cenu, dotázala se, jestli se má na to také informovat. Bylo by, je možné použít na opravu cesty mezi kostelem a školou.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 92/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje nákup 10.000 ks cihel v částce 40.000,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 92/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

- audit obce

Dne 31.3.2014 proběhl přezkum hospodaření Obce Všestary za rok 2013 - audit. Ukončení přezkumu bylo posunuto na 25.4.2014. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je zastupitelům zaslána v příloze.

JUDr. Zlatohlávková: V souladu s ustanovením § 6 odst. 3 písm. l) má obec právo podat písemné stanovisko do 30 pracovních dnů, písemné stanovisko není dosud odkonzultováno s finančním výborem, jedná se o koncept, lhůta stále běží, písemné stanovisko obce se následně stane součástí zprávy. Poté má pověřený pracovník (auditor)  lhůtu 15 dnů od doručení stanoviska prověřit námitky, předat obci a projednat s ní bez zbytečného odkladu. Z tohoto vyplývá, že zařazení tohoto bodu, byť do kategorie informací je nešťastné, neboť řízení není ukončeno a výsledek není a nemůže být znám, zařazení na program jednání předkladatelem svědčí o fatální neznalosti zákona.   

 

- energie na burze

Dne 7.5.2014 přišla nabídka z Mikroregionu OPZ 1866 na účast v nákupu energie na burze. Je to již 2 roky, kde se některé obce toho zúčastnily.

 

Ing. Derner: Slyšel, že se dá docílit o něco lepších cen než ve smluvních vztazích.

Ing. Šandera: máme několik odběrných míst, možná bychom na tom byli výhodněji, ale kdybychom do toho šli samostatně.

JUDr. Zlatohlávková: Myslí si, že myšlenka by měla být správná, ale rozpočítávání se nám tehdy nezdálo. 

Ing. Derner: Mělo by to být rozpočítáváno podle spotřeby a jestli je to jinak tak by do toho nešel. Není mu jasné jak jinak by se to mělo účtovat.

JUDr. Zlatohlávková: Probíralo se to na některým z předchozích zastupitelstvech, budeme se muset chytit usnesení a dohledat ten materiál k tomu.

Ing. Šandera: Myslí si, že některé vesnice do toho šli, ale pravděpodobně samostatně. Dotázal se, jestli je to pouze elektrická energie nebo jestli je to také plyn.

JUDr. Zlatohlávková: Tenkrát součástí té nabídky byl i plyn.

Ing. Šandera: Když už do toho jít, tak by do toho šel samostatně. Je tu 6 místních částí, odběrných míst nemáme málo. Kdyby do toho šel zamontovat ten plyn, tak pak už je vůbec o něčem jiném. Mohla by do toho s námi jít např. i škola.

 

- Komitét 1866

Dne 7.5.2014 přišla žádost o vyčlenění prostředků na opravu pomníku z rozpočtu obce na rok 2014. Komitét za pomoci žáků hořické kamenické školy již částečně opravil jednak pomníček proti Hejcmance a pomník setníka Seeligera (vedle morového sloupu u místní komunikace Rozběřice - Chlum).

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 93/2014: Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím příspěvku Komitétu 1866 ve výši 7.000,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 93/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

MVDr. Novák: Za komisi životního prostředí musím říci, že Rozběřice jsou zušlechtěny ze všech stran co se týče výsadby. Byla vysázena nová alej na panelce a směrem na Světí. Budeme chtít udělat nějaké další vesnice, ale je problém s cestami.

JUDr. Zlatohlávková: Na radě bylo připomenuto, že stezky /staré polní cesty/ jsou vedeny jako orná půdu. Katastr zaznamenával pouze skutečný stav. Bez komplexních pozemkových úprav s tímto nelze nic dělat. Myslí si, že nepochybně v minulosti muselo nějaké pochybení nastat, musela by se chyba najít a  prokázat, že tam byla cesta.

 

Ing. Fof: Včera se stavoval na úřadě pan Osman ze SUSky a opět měli nějaké jednání s paní Krejčovou na Lípě, jak tvrdí, že jsme jí podmáčeli dům. Určitou zábranu tam udělali. Prý jí udělala největší škodu obec, když tam udělala ten vjezd k nim. Ona to upravovat nijak nebude, ať si to obec dá dohromady. Pan Osman říkal, že za SUSku by udělali žlabovky v tom příkopku, aby ta voda odtékala, ale s tím sjezdem ze silnice nic dělat nebudou.

 

 

14. Závěr

 

jednání ukončeno v 22.50 hodin.

 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2019